GUIDE TIL OPRETTELSE AF PRIVATINSTITUTIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE TIL OPRETTELSE AF PRIVATINSTITUTIONER"

Transkript

1 GUIDE TIL OPRETTELSE AF PRIVATINSTITUTIONER Januar 2013

2 OPRETTELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER FOR BØRN I ALDEREN 0-6 ÅR POLITISK BAGGRUND Første oktober 2005 trådte loven om ret til oprettelse af privatinstitutioner for børn i alderen 0 6 år i kraft. I 2008 blev loven udvidet til også at omfatte fritidshjem og klubber. Et flertal i folketinget ønskede at udvide muligheden for borgernes frie valg, både over kommunegrænserne og i forhold til et frit valg mellem offentlige og private leverandører. Pr. første august 2011 blev Dagtilbudsloven desuden ændret, så udliciterede daginstitutioner, fritidshjem og klubtilbud sikredes bedre muligheder under den kommunale forsyning. Ændringen har været begrundet i VK regeringens ønske om at gøre det mere attraktivt for private leverandører at gå ind på dagtilbudsområdet. Det er dog fortsat helt op til den enkelte kommune at beslutte, om den ønsker at sætte driften af dagtilbuddene i udbud. Hvorfor privatinstitution? Der kan være mange grunde til at starte en ny privatinstitution. Fx: At kommunen vil lukke en institution, men forældrekredsen ønsker at fortsætte institutionen som privatinstitution. At en institution vil være mere frigjort fra kommunen. At en virksomhed vil give sine medarbejdere sikkerhed for en institutionsplads ved barselsperiodens ophør. At en forældregruppe vil være med til at forme indholdet i den pædagogiske hverdag. Der kan også være andre lokale årsager til at oprette en privatinstitution. Vi har bemærket, at der specielt har været tilvækst af privatinstitutioner i de små lokalsamfund, hvor borgerne slår sig sammen for at etablere eller bevare deres daginstitution, så lokalområdet stadig er tiltrækkende for børnefamilier. GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER Ved oprettelse af private institutioner for børn i alderen 0 6 år er der tale om, at forældre og andre borgere har et retskrav. Når den private institution lever op til kommunens godkendelseskriterier og den øvrige lovgivning, der regulerer dagtilbudsområdet, skal institutionen godkendes. Etablering af private fritidshjem og klubber kræver, at der indgås en aftale om driften med kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen afgør, om den vil indgå en sådan aftale. Hvem kan åbne en privatinstitution? Alle har ret til at åbne en privatinstitution. Der er dog nogle grundlæggende regler, der skal overholdes, og der er områder, man skal være opmærksom på, så privatinstitutionen følger de gældende regler for kvalitet og sikkerhed. Ligeledes vil planlægningen have forskellige forløb afhængigt af, hvilken baggrund initiativgrupperne har. Nedenfor systematiseres opgaven ved opstart af en privatinstitution. Det er vigtigt at påpege, at der kan være specielle forhold, som den enkelte institution skal forholde sig til i opgaveløsningen. Frie Børnehaver og Fritidshjem Guide til oprettelse af privatinstitution 2

3 Lovgivning der regulerer dagtilbudsområdet, og som privatinstitutioner også skal leve op til Formålsbestemmelser for dagtilbud jf. dagtilbudsloven 7 Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. Krav om pædagogiske læreplaner herunder børnemiljøvurdering jf. dagtilbudslovens 8 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 til skolestart. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer: 1. Alsidig personlig udvikling. 2. Sociale kompetencer. 3. Sproglig udvikling. 4. Krop og bevægelse. 5. Naturen og naturfænomener. 6. Kulturelle udtryksformer og værdier 7. Evt. institutions egne læringstemaer Frie Børnehaver og Fritidshjem Guide til oprettelse af privatinstitution 3

4 Børnemiljøvurdering der inddrages i læreplanen Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig børnemiljøvurdering, som indeholder en kortlægning af dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Børnemiljøvurderingen skal beskrive eventuelle børnemiljøproblemer og indeholde en handlingsplan. Byggelovgivningen, bygningsreglement 2010 Vær opmærksom på, at det nye bygningsreglement træder i kraft, når der er tale om nybyggeri eller større ombygninger til institution i bygninger, der ikke tidligere har været benyttet til daginstitutionsbrug. En eksisterende institution, der ønsker at overgå til privat drift, er ikke underlagt det nye bygningsreglement, da bygningen og de fysiske rammer på forhånd er godkendt af de kommunale myndigheder. Se bygningsreglementet på: KOM GODT I GANG Siden loven trådte i kraft i 2005, har alle kommuner været forpligtiget til at offentliggøre de kommunale godkendelseskriterier på den kommunale hjemmeside, hvor de kan downloades. Godkendelseskriterierne tilkendegiver, hvilke regler og hvilket kvalitetsniveau, de kommunale politikere har fastlagt for driften af alle private dagtilbud i kommunen. De kvalitetskrav og regler, kommunen fastlægger, må ikke stille større krav til den private institution end kommunen gør til de øvrige kommunale og selvejende institutioner. Det er således kommunens minimumskrav, der gælder. Det er vigtigt, at initiativgruppen gennemgår kravspecifikationen, så der i anmodnings- skrivelsen til kommunen bliver redegjort for, hvordan man lever op til de enkelte områder. Hvis den private institution lever op til disse kravspecifikationer, kan kommunen ikke nægte at godkende institutionen. Udendørsarealer Vær opmærksom på, at nyoprettede institutioner skal følge de kommunale retningslinjer for godkendelse af udendørsarealer. Retningslinjerne fås ved henvendelse til kommunen, da de kan variere i de enkelte kommuner. Udendørsarealer i en eksisterende institution vil på forhånd være godkendt til formålet. Arbejdsmiljøloven: 9 Fødevarelovgivningen i relation til daginstitutioner: og_indretning/koekkener_i_boerneinstitutioner/sider/ Koekkener_i_boerneinstitutioner.aspxForvaltnings- og offentlighedsloven Anden relevant lovgivning er placeret på Frie Børnehaver og Fritidshjems hjemmeside: Sædvanligt projektforløb Som det vil fremgå af denne guide, er der mange forskellige veje til at blive godkendt som privat institution. Men som udgangspunkt vil proceduren se således ud: Initiativgruppen beskriver i anmodningsskrivelsen, hvordan de vil leve op til de enkelte punkter i kommunens godkendelseskriterier. Der skal medsendes vedtægter og læreplan (eller beskrivelse af det pædagogiske værdigrundlag). Dette materiale sendes til kommunens forvaltning (Børn og Unge afdeling), hvorefter forvaltningen i samarbejde med initiativgruppen sikrer, at materialet er klar til godkendelse i Børn- og Ungeudvalget. Sideløbende med den politiske godkendelse skal initiativgruppen sikre, at de bygningsmæssige og Frie Børnehaver og Fritidshjem Guide til oprettelse af privatinstitution 4

5 fysiske forhold lever op til lovgivningen for daginstitutionsområdet og at der udstedes en ibrugtagningstilladelse. Der er forskel på, om privatinstitutionen er en eksisterende institution, der ønsker privatisering, eller om der er tale om et helt nyt projekt. Eksisterende institution Institutionen er på forhånd godkendt i forhold til de bygningsmæssige og pædagogiske krav, som der kan henvises til uden yderligere beskrivelse. Nyt projekt Der skal redegøres for, hvorledes samtlige krav i godkendelseskriterierne opfyldes. Anmodningsskrivelse, vedtægter, den pædagogiske læreplan samt evt. tegninger eller byggeplan (for nye projekter) skal sendes til forvaltningen, der vil gennemgå materialet. Forvaltningen vil sammen med initiativgruppen/bestyrelsen og evt. ved mødeafholdelse sikre, at materialet er klar til politisk godkendelse. VEDTÆGTER Der skal for alle privatinstitutioner forefindes vedtægter, der lever op til lovgivningen. Vedtægterne skal beskrive institutionens formål og værdigrundlag, bestyrelsens valgprocedure og kompetenceforhold samt rettigheder og pligter. Der skal i den private in- stitution til enhver tid sikres et forældreflertal i bestyrelsen svarende til en selvejende institution. Der kan være tale om oprettelse af enten en én-strenget eller en to-strenget bestyrelsesmodel. Den én-strengede bestyrelsesmodel består af, én samlet bestyrelse med for ældreflertal, som har arbejdsgiverkompetencen og ansvaret for driften af institutionen. Denne model vil fortrinsvis blive benyttet, når der er tale om en eksisterende institution, der ønsker at ændre driftsform. Det gælder uanset, om der er tale om en drifts- ændring fra selvejende institution til privat institution, eller om det er fra kommunal institution til privat institution. Den én-strengede model anbefales som udgangspunkt til nyoprettede privatinstitutioner. Den to-strengede model består af både en institutionsbestyrelse og en forældrebestyrelse. Institutionsbestyrelsen varetager arbejdsgiverkompetencen og har ansvaret for den daglige drift. Forældrebestyrelse står for fastlæggelsen af de pædagogiske principper og har indstillingsretten i forhold til personaleansættelser og i forhold til økonomiske dispositioner. Den to-strengede model benyttes hovedsagelig i privatinstitutioner, der er oprettet af en initiativgruppe, som ønsker at starte en ny institution op. Med denne model kan initiativgruppen sikre sig et flertal i institutionsbestyrelsen, hvor de som ejere af projektet (privatinstitutionen) også sikres arbejdsgiverkompetencen og den økonomiske ansvarlighed. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vedtægterne er forskellige alt efter, om man har at gøre med: En eksisterende selvejende institution, der ønsker, at blive privat En nyoprettet privatinstitution eller en kommunal institution, der ønsker at blive privat. Frie Børnehaver og Fritidshjem Guide til oprettelse af privatinstitution 5

6 Selvejende institutioner der ønsker at blive private I ændringen fra selvejende institution til privat institution er det vigtigt, at de allerede eksisterende vedtægter medsendes, idet der ikke er tale om oprettelsen af en ny institution, men om en ændring af driftsform. På den måde videreføres den eksisterende institution under en ny driftsform. Driftsaftalen skal ikke opsiges, da den automatisk vil bortfalde ved en ny gensidig aftale mellem den selvejende institution og kommunen. De bygningsmæssige forhold En institution kan ikke eksistere uden godkendelse af bygninger og udendørsareal. Derfor skal der først og fremmest tages stilling til, hvilke muligheder der er for tilvejebringelse af godkendte bygninger. Kommunale institutioner der bliver private eller nyoprettede privatinstitutioner Ved oprettelse af nye private institutioner eller ved ændring af driftsform fra kommunal institution til privatinstitution, skal der godkendes nye vedtægter. VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE Ved driftsændring fra kommunal institution til privatinstitution vil der for personalets vedkommende være tale om virksomhedsoverdragelse. Ved driftsændring fra selvejende til privatinstitution, vil der som udgangspunkt ikke være tale om virksomhedsoverdragelse, da den selvejende institution blot fortsætter i privat form. Det er således samme juridisk enhed som fortsætter. I begge tilfælde skal der laves et nyt ansættelsesbrev til medarbejderne med angivelse af ny privat overenskomst og evt. udligningstillæg, hvis den private overenskomst måtte medføre en lønnedgang. Også her vil der være forskel på, hvilket udgangspunkt der er for privatinstitutionen: Skal der først findes en bygning? Ejer institution selv en bygning? Ejer kommunen den pågældende bygning? Er der lejeaftale mellem kommunen og et boligselskab? Er der lejeaftale mellem den selvejende institutionsbestyrelse og et b o l i g s e l s k a b? Frie Børnehaver og Fritidshjem Guide til oprettelse af privatinstitution 6

7 Der skal først findes bygninger Der skal ofte kreative tanker i gang ved opstart fra bunden. En mulighed kan være at købe en bygning, men det kræver, at der er investeres et større beløb. Ved køb af en bygning skal omkostninger til ombygning og renovering indregnes, som sikrer at institutionen lever op til det gældende bygningsreglement. Herved udgør køb af ejendom samt renoveringsudgifter tilsammen huslejens størrelse. Måske er der mulighed for at få kontakt til en udlejer. Men også her skal der påregnes omkostninger til renovering. En mulighed er, at udlejer står for renoveringen, som huslejen fastlægges efter. Hvis kommunen vælger at lukke en kommunal institution, kan det skabe en mulighed for at leje eller købe sig ind i allerede eksisterende og godkendte bygninger. I et sådant tilfælde skal der i overtagelse af bygningen tages højde for begrundelsen for lukningen. Hvis der er tale om lukning pga. faldende børnetal, er bygningen klar til overtagelse. Men er lukningen begrundet i, at den bygningsmæssige kvalitet ikke lever op til kommunens byggestandart, vil disse mangler skulle udbedres. Ejer institutionen selv bygningerne Flere selvejende institutioner ejer selv deres bygninger. Med allerede godkendte bygninger kan institutionen derfor uden problemer ændre sin driftsform til at fungere som privatinstitution. Er der tale om kommunale bygninger Er der tale om en kommunal institution i kommunale bygninger, skal der laves en aftale mellem kommunen og initiativgruppen om køb eller leje af bygningerne. Hvis den kommunale institution er lukningstruet, eller hvis det er vedtaget, at en lukning finder sted, kan der være mulighed for at indgå en lejekontrakt med kommunen eller byde ind på opkøb af bygningerne, så den nye privatinstitution hermed kan fortsætte i godkendte lokaler. Er der tale om en selvejende institution i kommunale bygninger, bør der indgås en lejeaftale mellem parterne, såfremt den ikke allerede eksisterer. Hvis der på forhånd ligger en lejeaftale mellem institutionen og kommunen, kan den private institution normalvis overtage bygningen. Lejeaftale mellem kommunen og et boligselskab Den selvejende institution vil som regel selv have indgået lejeaftale med boligselskabet. Derfor kan institutionen ændre driftsform, da driftsændringen ikke har indflydelse på den indgåede lejeaftale. Skal en kommunal institution overgå til at blive en privatinstitution, skal der forhandles med kommunen om overtagelse af den gældende lejekontrakt. Overtagelsen skal herefter godkendes af boligselskabet. Ved lukning af den kommunale institution kan initiativgruppen overtage lejekontakten fra kommunen. Privatinstitution kan herefter starte op fra det tidspunkt, hvor kommunen ikke længere har lejeforpligtigelser over for boligselskabet. Ofte vil kommunen have fordele med at komme ud af lejeaftalen hurtigere end opsigelsesvarslet. Aftale mellem den selvejende institution og et boligselskab Hvis der allerede eksisterer en lejekontrakt mellem den selvejende institution og et boligselskab, kan institutionen fortsætte som privatinstitution, da den nye driftsform ikke ændrer på den lejeaftale, der er indgået mellem parterne. Frie Børnehaver og Fritidshjem Guide til oprettelse af privatinstitution 7

8 DEN ØKONOMISKE FORUD- SÆTNING Depositum Kommunen kan bestemme, at der ved indsendelse af anmodning om godkendelse af den private institution, skal indbetales et depositum på kr. Depositummet skal tilbagebetales, når anmodningen er færdigbehandlet. For initiativgrupper, der ønsker at blive administreret af Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, kan Frie være behjælpelig med dette udlæg. Driftsgaranti Ifølge loven har kommunerne mulighed for at kræve en driftsgaranti. Driftsgarantien har til formål at sikre, at kommunen ikke får ekstraudgifter ved en nedlæggelse af den private institution, da kommunen har anvisningspligt for de børn, der går i den private institution. Det er op til den enkelte kommune at fastlægge størrelsen af driftsgarantien, som kan variere fra mellem en måned og tre måneder. Dog skal størrelsen være sagligt begrundet og i overensstemmelse med den reelle risiko, der er forbundet hermed. Driftsgarantien kan stilles som anfordringsgaranti. Det er op til den enkelte initiativgruppe at beslutte, hvordan driftsgarantien bedst etableres. For privatinstitutioner, der ønsker administration i Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, vil der på baggrund af et af Frie godkendt budget, være mulighed for at oprette en driftsgaranti gennem Euler Hermes, som er et af verdens største kreditforsikringsinstitutter. De økonomiske forudsætninger kan se således ud: Udgifter Depositum på kr. som tilbagebetales ved afgørelsen. Driftsgaranti i forhold til kommunens krav. Udgifter til leje eller erhvervelse af bygninger. Renovering af bygninger og udendørsareal, der lever op til bygningslovgivningen og Dansk Standard for legepladssikkerhed. Diverse indkøb af inventar, beskæftigelsesmateriale o. lign. (dele heraf kan evt. lejes) Løn og feriepengeforpligtelser Indtægter Et driftstilskud pr. barn pr. år, afhængigt af børnenes alder, svarende til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusiv udgifter til støttepædagog pr. barn i et alderssvarende tilbud i kommunen. Et bygningstilskud pr. barn pr. år, svarende til et gennemsnit af kommunens bygningsudgifter i en selvejende institution. Hvis kommunen ikke har bygningsudgifter til selvejende institutioner gives et større driftstilskud. Dette beløb afhænger af, om der er tale om vuggestuebørn eller børnehavebørn. Et administrationsbidrag pr. barn pr. år, svarende til gennemsnittet for administrationsbidrag i kommunens selvejende institutioner. For de kommuner der selv administrer de selvejende institutioner udregnes administrationsbidraget, svarende til 2,1 pct. af de gennemsnitlige budgetterede bruttoudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Dette bidrag ydes til institutionen med henblik på løsning af følgende fem opgaver: Løn, bogføring, budget og regnskab, revision og personalejura. Administrationsbidraget er det beløb, som betales til Frie Børnehaver, såfremt det er os, der administrerer institutionen. Der vil dog være en minimumstakst. Forældrebetaling. Forældrebetalingens størrelse fastlægges af den private institution. Forældrebetalingen er således ikke underlagt kommunernes regler om loft over forældrebetalingen. Vi anbefaler, at forældrebetalingen ligger omkring det kommunale niveau. Hvis privatinstitutionen modtager børn fra Frie Børnehaver og Fritidshjem Guide til oprettelse af privatinstitution 8

9 forskellige kommuner, kan driftstilskuddet variere. Der skal i sådanne tilfælde tages stilling til, om forældrebetalingen også skal variere i forhold til størrelsen på det kommunale driftstilskud eller om det skal være samme forældrebetaling uanset størrelsen på det kommunale driftstilskud. Nogle kommuner offentliggør størrelsen af disse tre tilskud på deres hjemmeside. Beløbene vil man ellers kunne få oplyst ved henvendelse til kommunen. Socialpædagogisk og økonomisk friplads samt søskenderabat. I den private institution gives der tilskud til socialpædagogisk og økonomisk friplads samt søskenderabat, svarende til reglerne for selvejende og kommunale institutioner. Vær dog opmærksom på, at udregningen af forældrebetalingen tager udgangspunkt i de kommunale takster. Den del af forældrebetalingen, der er fastlagt højere end den kommunale takst, medregnes således ikke. Den beregnede forældrebetaling til fripladsen gives som et ekstra tilskud fra kommunen, og afregningen vil ske direkte mellem kommunen og den private institution. Børn med særlig behov. Driftstilskuddet indbefatter ikke de eventuelle ekstraomkostninger, der er forbundet med optagelse af børn med særlige behov. Det er barnets hjemkommune der fastlægger, hvilke tiltag der skal iværksættes over for det enkelte barn. Eventuelle ekstraudgifter forbundet med støtten betales af barnets hjemkommune og tildeles institutionen som et ekstra tilskud. En privatinstitution skal modtage børn med særlig behov, forudsat at de bygningsmæssige forhold tillader det, og at personalekvalifikationerne er til stede. Frie Børnehaver og Fritidshjem Guide til oprettelse af privatinstitution 9

10 ANDRE OPMÆRKSOMHEDS- OMRÅDER Økonomi Kommunen skal ikke føre tilsyn med den private institutions økonomi. Således skal kommunen ikke godkende regnskabet eller have fremsendt budgetter. I privatinstitutionen er det alene bestyrelsen eller ejeren, der er økonomisk ansvarlig. Dog vil kommunen gennem dennes tilsynsforpligtigelse sikre, at det samlede kommunale driftstilskud også anvendes til formålet. Visitationsregler Den private institution er ikke omfattet af kommunens centrale pladsanvisning. Privatinstitutionen fører sin egen venteliste og fastsætter selv regler om optagelse. Det bør fremgå af vedtægterne, hvis der er specielle kriterier, der danner grundlag for optagelse. F.eks. kan institutionen være oprettet med et bestemt formål. Der kan være fortrin for søskende, eller man kan beslutte, at børnegruppen skal afspejle det lokale område, som institutionen er beliggende i. Privatinstitutionen skal modtage børn, hvis der er ledige pladser (færre børn end institutionen er godkendt til). Da den private institution ikke må være ringere stillet end kommunens øvrige institutioner, er der i kommuner med vippenormering også tilladt vippenormering for den private institution. Dette skal være inden for de samme rammer som for kommunens øvrige institutioner. Hvis der inden for institutionens m2 er plads til udvidelse af børnenormeringen, skal kommunen godkende en opnormering. Denne godkendelse skal behandles på forvaltningsniveau. Opsigelighed Der bør være en frist for opsigelse af et barn i institutionen. Manglende betaling kan betragtes som et aftalebrud mellem forældre og privatinstitution og vil være begrundelse for opsigelse af pladsen. Det er muligt, for at imødegå en evt. manglende betaling, at beslutte betaling én måneds forud. Synlighed af kvaliteten i privatinstitutionen Da den private institution selv fører venteliste, og institutionens økonomi er afhængig af antallet af indmeldte børn, er det vigtigt at sætte fokus på synligheden af den kvalitet, som institutionen ønsker at kendes på. Privatinstitutionens opgave er at tiltrække børnefamilier med en interesse for den pædagogiske kvalitet, institutionen tilbyder. Derfor er det både naturligt og nødvendigt at udarbejde informationsmateriale, pjecer, PR mv. inden opstart af institutionen. Den private institution har sin egen venteliste og har ikke mulighed for at modtage børn gennem den centrale pladsanvisning. Institutionen modtager således børn af forældre, der positivt har tilvalgt institutionen og dermed har en positiv indstilling fra første dag - men også positive forventninger. Det stiller krav til kvalitet både i forhold til tilbuddet generelt, men også i forhold til forældreinvolvering og samarbejde. Åbningstid og lukkedage Den private institution fastsætter selv sin åbningstid. Ønsker institutionen fuldt tilskud, skal man dog være opmærksom Frie Børnehaver og Fritidshjem Guide til oprettelse af privatinstitution 10

11 på, at der skal være en åbningstid svarende til kommunens fastsættelse af åbningstimer pr. uge. Ønskes der deltidspladser eller færre åbningstimer, kan tilskuddet blive reduceret forholdsvis. Privatinstitutionen fastlægger selv antallet af lukkedage. Hvis institutionen fastlægger flere lukkedage end kommunalt fastlagt, nedsættes tilskuddet tilsvarende. Omvendt kan institutionen beslutte, at der ikke skal være lukkedage eller tvungen ferielukning. En sådan beslutning øger ikke driftstilskuddet. Pædagogisk tilsyn Kommunen har tilsynsforpligtigelsen over for den private institution. Tilsynet skal sikre, at institutionen lever op til de godkendelseskriterier, institutionen er blevet godkendt på. Tilsynsforpligtigelsen skal sikre, at børnene i institutionen får et kvalificeret pædagogisk tilbud, svarende til det niveau kommunalbestyrelsen har fastlagt for alle kommunens børn. Tilsynet kan således omfatte områder som f. eks.: Pædagogisk læreplan eller børnemiljøvurdering Personalesammensætning og faglige kvalifikationer Legepladssikkerhed Bygningsgodkendelse Uddannelsesplan o. lign. Den private institution som arbejdsplads Loven giver ikke retningslinjer for, hvilke rettigheder de ansatte skal have i en privat institution. Kommunen kan alene vurdere forholdet mellem uddannede og ikke-uddannede (kommunens vejledende normeringsbrøk). At give personalet indflydelse på egen arbejdsplads har betydning for, at det bliver en harmonisk arbejdsplads med et godt psykisk arbejdsmiljø, som også er en forudsætning for engagement, udvikling og initiativer. Det tiltrækker fagligt dygtigt personale og er medvirkende til fastholdelse af personalet. Alt i alt udgør disse faktorer vigtige forudsætninger for børnenes trivsel og udvikling. Da forældrene aktivt skal søge plads til deres børn på privatinstitutionen, er det vigtigt at institutionen har et godt omdømme med trivsel i medarbejdergruppen. Frie anbefaler, at institutionen tiltræder overenskomster med BUPL, FOA og 3F. Overenskomsterne kan ses her: VELKOMMEN TIL LANDSFOR- ENINGEN FRIE BØRNEHAVER OG FRITIDSHJEM Landsforeningen, der har eksisteret siden 1937, er en paraplyorganisation for selvejede og private institutioner. Vi er Danmarks Omvendt er følgende forhold ikke omfattet af kommunens tilsyn: Forældresamarbejde Økonomi Personalepolitik Frie Børnehaver og Fritidshjem Guide til oprettelse af privatinstitution 11

12 største paraplyorganisation med fuld administration og pædagogisk rådgivning, og med ca. 400 selvejende og private institutioner tilknyttet fra hele landet. Frie har en stor udadvendt kontaktflade, som ikke alene tæller institutionerne og deres bestyrelser, men også kommunerne og folketinget. Vi gør en aktiv indsats for at skabe forståelse for de selvejende og private institutioners eksistensberettigelse og bidrager til udvikling på området. Vi opfatter selvejende og private institutioner som et solidt, ansvarligt og selvstændigt tilbud, der fungerer som et succesfuldt alternativ til de kommunale institutioner. Vi finder det spændende, at der er kommet så mange nye initiativer på banen. Det er helt i tråd med vores opfattelse af vigtigheden for demokrati og medindflydelse, at de nye private institutioner er båret af lokale pionerer, der i tråd med landsforeningens værdier har fokus på socialt ansvar. Hermed får brugerne direkte indflydelse på kvaliteten i institutionen, hvilket muliggør en bred og solid platform for et tæt samarbejde mellem de ansatte og forældregruppen, der skaber kvalitet i institutionerne til gavn for børnene og deres opvækst. Denne guide er et skridt på vejen til at etablere og udvikle nye typer daginstitutioner den viser én vej, der handler om at gode idéer skal føre til handling. Vi hjælper jer gerne yderligere ved opstart af privatinstitution. Ret henvendelse på tlf.: Læs mere om os og vores idégrundlag på hjemmesiden MEDLEMSSKAB HOS FRIE BØRNEHAVER OG FRITIDSHJEM Som det fremgår af guiden, er der mange forskellige områder, som skal tages stilling til, når man beslutter at oprette en privat institution. For institutioner, der ønsker administrativ tilknytning til Frie, hjælper vi jer gerne gennem processen, og vi står også til rådighed for tvivlsspørgsmål, der dukker op hen ad vejen. Vores store erfaring og bredde på kompetenceområderne betyder, at vi, for vores administrativt tilknyttede institutioner, kan tilbyde: Regnskab og lønudbetaling Håndtering af E-faktura fra leverandører Pædagogisk og psykoterapeutisk bistand Støtte til i forbindelse med møder og forhandlinger med kommunen Personalejuridisk bistand Sparring med ejendomssager Forsikringer Samhandelsaftaler Faglige oplæg i institutionerne Opkrævning af forældrebetaling Bestyrelseskurser Ledernetværk Vores samhandelsaftale med Alka Forsikring omfatter også en dækning af forældre, der deltager i frivilligt arbejde i institutionen. Der er endvidere mulighed for at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. Her kan der tegnes medlemskab af Frie Børnehaver og Fritidshjem: Frie Børnehaver og Fritidshjem Guide til oprettelse af privatinstitution 12

13

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen 2013 Godkendelseskriterier for private

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX. 01. august 2012-1 -

DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX. 01. august 2012-1 - DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX 01. august 2012-1 - Indholdsfortegnelse Overordnet formål med kontrakten... 3 Del I... 4 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse med oprettelse/drift af privatinstitutioner i Struer Kommune Lovgrundlag Lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 blev vedtaget

Læs mere

MDI 1/2013. Bestyrelseshåndbog. - en håndbog til bestyrelsen i den selvejende dag- og fritidsinstitution

MDI 1/2013. Bestyrelseshåndbog. - en håndbog til bestyrelsen i den selvejende dag- og fritidsinstitution MDI 1/2013 Bestyrelseshåndbog - en håndbog til bestyrelsen i den selvejende dag- og fritidsinstitution MDI - Menighedernes Daginstitutioner Bestyrelseshåndbog - en håndbog til bestyrelsen i den selvejende

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 J:\Børn og Unge\INSTITUTIONSAFD\ADMINISTRATION\Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.doc Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 Alle private leverandører,

Læs mere

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 1. ANSØGNINGSPERIODE... 2 DEPOSITUM... 2 DRIFTSGARANTI... 2 VEDTÆGTER... 2 2. DE FYSISKE RAMMER... 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV...

Læs mere

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, lov nr.

Læs mere

Bestyrelseshåndbog 2011. En håndbog til bestyrelsen og ledelsen i den selvejende daginstitution. morgendagens daginstitution med barnet i centrum

Bestyrelseshåndbog 2011. En håndbog til bestyrelsen og ledelsen i den selvejende daginstitution. morgendagens daginstitution med barnet i centrum Bestyrelseshåndbog 2011 En håndbog til bestyrelsen og ledelsen i den selvejende daginstitution morgendagens daginstitution med barnet i centrum Menighedernes Daginstitutioner Bestyrelseshåndbogen 2. udgave,

Læs mere

5. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER

5. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER 5. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER Som bestyrelse for den selvejende eller private daginstitution er man som bestyrelse også arbejdsgiver for institutionen. Bestyrelsens primære opgave er at udstikke den

Læs mere

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon: 33

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere