GUIDE TIL OPRETTELSE AF PRIVATINSTITUTIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE TIL OPRETTELSE AF PRIVATINSTITUTIONER"

Transkript

1 GUIDE TIL OPRETTELSE AF PRIVATINSTITUTIONER Januar 2013

2 OPRETTELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER FOR BØRN I ALDEREN 0-6 ÅR POLITISK BAGGRUND Første oktober 2005 trådte loven om ret til oprettelse af privatinstitutioner for børn i alderen 0 6 år i kraft. I 2008 blev loven udvidet til også at omfatte fritidshjem og klubber. Et flertal i folketinget ønskede at udvide muligheden for borgernes frie valg, både over kommunegrænserne og i forhold til et frit valg mellem offentlige og private leverandører. Pr. første august 2011 blev Dagtilbudsloven desuden ændret, så udliciterede daginstitutioner, fritidshjem og klubtilbud sikredes bedre muligheder under den kommunale forsyning. Ændringen har været begrundet i VK regeringens ønske om at gøre det mere attraktivt for private leverandører at gå ind på dagtilbudsområdet. Det er dog fortsat helt op til den enkelte kommune at beslutte, om den ønsker at sætte driften af dagtilbuddene i udbud. Hvorfor privatinstitution? Der kan være mange grunde til at starte en ny privatinstitution. Fx: At kommunen vil lukke en institution, men forældrekredsen ønsker at fortsætte institutionen som privatinstitution. At en institution vil være mere frigjort fra kommunen. At en virksomhed vil give sine medarbejdere sikkerhed for en institutionsplads ved barselsperiodens ophør. At en forældregruppe vil være med til at forme indholdet i den pædagogiske hverdag. Der kan også være andre lokale årsager til at oprette en privatinstitution. Vi har bemærket, at der specielt har været tilvækst af privatinstitutioner i de små lokalsamfund, hvor borgerne slår sig sammen for at etablere eller bevare deres daginstitution, så lokalområdet stadig er tiltrækkende for børnefamilier. GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER Ved oprettelse af private institutioner for børn i alderen 0 6 år er der tale om, at forældre og andre borgere har et retskrav. Når den private institution lever op til kommunens godkendelseskriterier og den øvrige lovgivning, der regulerer dagtilbudsområdet, skal institutionen godkendes. Etablering af private fritidshjem og klubber kræver, at der indgås en aftale om driften med kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen afgør, om den vil indgå en sådan aftale. Hvem kan åbne en privatinstitution? Alle har ret til at åbne en privatinstitution. Der er dog nogle grundlæggende regler, der skal overholdes, og der er områder, man skal være opmærksom på, så privatinstitutionen følger de gældende regler for kvalitet og sikkerhed. Ligeledes vil planlægningen have forskellige forløb afhængigt af, hvilken baggrund initiativgrupperne har. Nedenfor systematiseres opgaven ved opstart af en privatinstitution. Det er vigtigt at påpege, at der kan være specielle forhold, som den enkelte institution skal forholde sig til i opgaveløsningen. Frie Børnehaver og Fritidshjem Guide til oprettelse af privatinstitution 2

3 Lovgivning der regulerer dagtilbudsområdet, og som privatinstitutioner også skal leve op til Formålsbestemmelser for dagtilbud jf. dagtilbudsloven 7 Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. Krav om pædagogiske læreplaner herunder børnemiljøvurdering jf. dagtilbudslovens 8 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 til skolestart. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer: 1. Alsidig personlig udvikling. 2. Sociale kompetencer. 3. Sproglig udvikling. 4. Krop og bevægelse. 5. Naturen og naturfænomener. 6. Kulturelle udtryksformer og værdier 7. Evt. institutions egne læringstemaer Frie Børnehaver og Fritidshjem Guide til oprettelse af privatinstitution 3

4 Børnemiljøvurdering der inddrages i læreplanen Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig børnemiljøvurdering, som indeholder en kortlægning af dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Børnemiljøvurderingen skal beskrive eventuelle børnemiljøproblemer og indeholde en handlingsplan. Byggelovgivningen, bygningsreglement 2010 Vær opmærksom på, at det nye bygningsreglement træder i kraft, når der er tale om nybyggeri eller større ombygninger til institution i bygninger, der ikke tidligere har været benyttet til daginstitutionsbrug. En eksisterende institution, der ønsker at overgå til privat drift, er ikke underlagt det nye bygningsreglement, da bygningen og de fysiske rammer på forhånd er godkendt af de kommunale myndigheder. Se bygningsreglementet på: KOM GODT I GANG Siden loven trådte i kraft i 2005, har alle kommuner været forpligtiget til at offentliggøre de kommunale godkendelseskriterier på den kommunale hjemmeside, hvor de kan downloades. Godkendelseskriterierne tilkendegiver, hvilke regler og hvilket kvalitetsniveau, de kommunale politikere har fastlagt for driften af alle private dagtilbud i kommunen. De kvalitetskrav og regler, kommunen fastlægger, må ikke stille større krav til den private institution end kommunen gør til de øvrige kommunale og selvejende institutioner. Det er således kommunens minimumskrav, der gælder. Det er vigtigt, at initiativgruppen gennemgår kravspecifikationen, så der i anmodnings- skrivelsen til kommunen bliver redegjort for, hvordan man lever op til de enkelte områder. Hvis den private institution lever op til disse kravspecifikationer, kan kommunen ikke nægte at godkende institutionen. Udendørsarealer Vær opmærksom på, at nyoprettede institutioner skal følge de kommunale retningslinjer for godkendelse af udendørsarealer. Retningslinjerne fås ved henvendelse til kommunen, da de kan variere i de enkelte kommuner. Udendørsarealer i en eksisterende institution vil på forhånd være godkendt til formålet. Arbejdsmiljøloven: 9 Fødevarelovgivningen i relation til daginstitutioner: og_indretning/koekkener_i_boerneinstitutioner/sider/ Koekkener_i_boerneinstitutioner.aspxForvaltnings- og offentlighedsloven Anden relevant lovgivning er placeret på Frie Børnehaver og Fritidshjems hjemmeside: Sædvanligt projektforløb Som det vil fremgå af denne guide, er der mange forskellige veje til at blive godkendt som privat institution. Men som udgangspunkt vil proceduren se således ud: Initiativgruppen beskriver i anmodningsskrivelsen, hvordan de vil leve op til de enkelte punkter i kommunens godkendelseskriterier. Der skal medsendes vedtægter og læreplan (eller beskrivelse af det pædagogiske værdigrundlag). Dette materiale sendes til kommunens forvaltning (Børn og Unge afdeling), hvorefter forvaltningen i samarbejde med initiativgruppen sikrer, at materialet er klar til godkendelse i Børn- og Ungeudvalget. Sideløbende med den politiske godkendelse skal initiativgruppen sikre, at de bygningsmæssige og Frie Børnehaver og Fritidshjem Guide til oprettelse af privatinstitution 4

5 fysiske forhold lever op til lovgivningen for daginstitutionsområdet og at der udstedes en ibrugtagningstilladelse. Der er forskel på, om privatinstitutionen er en eksisterende institution, der ønsker privatisering, eller om der er tale om et helt nyt projekt. Eksisterende institution Institutionen er på forhånd godkendt i forhold til de bygningsmæssige og pædagogiske krav, som der kan henvises til uden yderligere beskrivelse. Nyt projekt Der skal redegøres for, hvorledes samtlige krav i godkendelseskriterierne opfyldes. Anmodningsskrivelse, vedtægter, den pædagogiske læreplan samt evt. tegninger eller byggeplan (for nye projekter) skal sendes til forvaltningen, der vil gennemgå materialet. Forvaltningen vil sammen med initiativgruppen/bestyrelsen og evt. ved mødeafholdelse sikre, at materialet er klar til politisk godkendelse. VEDTÆGTER Der skal for alle privatinstitutioner forefindes vedtægter, der lever op til lovgivningen. Vedtægterne skal beskrive institutionens formål og værdigrundlag, bestyrelsens valgprocedure og kompetenceforhold samt rettigheder og pligter. Der skal i den private in- stitution til enhver tid sikres et forældreflertal i bestyrelsen svarende til en selvejende institution. Der kan være tale om oprettelse af enten en én-strenget eller en to-strenget bestyrelsesmodel. Den én-strengede bestyrelsesmodel består af, én samlet bestyrelse med for ældreflertal, som har arbejdsgiverkompetencen og ansvaret for driften af institutionen. Denne model vil fortrinsvis blive benyttet, når der er tale om en eksisterende institution, der ønsker at ændre driftsform. Det gælder uanset, om der er tale om en drifts- ændring fra selvejende institution til privat institution, eller om det er fra kommunal institution til privat institution. Den én-strengede model anbefales som udgangspunkt til nyoprettede privatinstitutioner. Den to-strengede model består af både en institutionsbestyrelse og en forældrebestyrelse. Institutionsbestyrelsen varetager arbejdsgiverkompetencen og har ansvaret for den daglige drift. Forældrebestyrelse står for fastlæggelsen af de pædagogiske principper og har indstillingsretten i forhold til personaleansættelser og i forhold til økonomiske dispositioner. Den to-strengede model benyttes hovedsagelig i privatinstitutioner, der er oprettet af en initiativgruppe, som ønsker at starte en ny institution op. Med denne model kan initiativgruppen sikre sig et flertal i institutionsbestyrelsen, hvor de som ejere af projektet (privatinstitutionen) også sikres arbejdsgiverkompetencen og den økonomiske ansvarlighed. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vedtægterne er forskellige alt efter, om man har at gøre med: En eksisterende selvejende institution, der ønsker, at blive privat En nyoprettet privatinstitution eller en kommunal institution, der ønsker at blive privat. Frie Børnehaver og Fritidshjem Guide til oprettelse af privatinstitution 5

6 Selvejende institutioner der ønsker at blive private I ændringen fra selvejende institution til privat institution er det vigtigt, at de allerede eksisterende vedtægter medsendes, idet der ikke er tale om oprettelsen af en ny institution, men om en ændring af driftsform. På den måde videreføres den eksisterende institution under en ny driftsform. Driftsaftalen skal ikke opsiges, da den automatisk vil bortfalde ved en ny gensidig aftale mellem den selvejende institution og kommunen. De bygningsmæssige forhold En institution kan ikke eksistere uden godkendelse af bygninger og udendørsareal. Derfor skal der først og fremmest tages stilling til, hvilke muligheder der er for tilvejebringelse af godkendte bygninger. Kommunale institutioner der bliver private eller nyoprettede privatinstitutioner Ved oprettelse af nye private institutioner eller ved ændring af driftsform fra kommunal institution til privatinstitution, skal der godkendes nye vedtægter. VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE Ved driftsændring fra kommunal institution til privatinstitution vil der for personalets vedkommende være tale om virksomhedsoverdragelse. Ved driftsændring fra selvejende til privatinstitution, vil der som udgangspunkt ikke være tale om virksomhedsoverdragelse, da den selvejende institution blot fortsætter i privat form. Det er således samme juridisk enhed som fortsætter. I begge tilfælde skal der laves et nyt ansættelsesbrev til medarbejderne med angivelse af ny privat overenskomst og evt. udligningstillæg, hvis den private overenskomst måtte medføre en lønnedgang. Også her vil der være forskel på, hvilket udgangspunkt der er for privatinstitutionen: Skal der først findes en bygning? Ejer institution selv en bygning? Ejer kommunen den pågældende bygning? Er der lejeaftale mellem kommunen og et boligselskab? Er der lejeaftale mellem den selvejende institutionsbestyrelse og et b o l i g s e l s k a b? Frie Børnehaver og Fritidshjem Guide til oprettelse af privatinstitution 6

7 Der skal først findes bygninger Der skal ofte kreative tanker i gang ved opstart fra bunden. En mulighed kan være at købe en bygning, men det kræver, at der er investeres et større beløb. Ved køb af en bygning skal omkostninger til ombygning og renovering indregnes, som sikrer at institutionen lever op til det gældende bygningsreglement. Herved udgør køb af ejendom samt renoveringsudgifter tilsammen huslejens størrelse. Måske er der mulighed for at få kontakt til en udlejer. Men også her skal der påregnes omkostninger til renovering. En mulighed er, at udlejer står for renoveringen, som huslejen fastlægges efter. Hvis kommunen vælger at lukke en kommunal institution, kan det skabe en mulighed for at leje eller købe sig ind i allerede eksisterende og godkendte bygninger. I et sådant tilfælde skal der i overtagelse af bygningen tages højde for begrundelsen for lukningen. Hvis der er tale om lukning pga. faldende børnetal, er bygningen klar til overtagelse. Men er lukningen begrundet i, at den bygningsmæssige kvalitet ikke lever op til kommunens byggestandart, vil disse mangler skulle udbedres. Ejer institutionen selv bygningerne Flere selvejende institutioner ejer selv deres bygninger. Med allerede godkendte bygninger kan institutionen derfor uden problemer ændre sin driftsform til at fungere som privatinstitution. Er der tale om kommunale bygninger Er der tale om en kommunal institution i kommunale bygninger, skal der laves en aftale mellem kommunen og initiativgruppen om køb eller leje af bygningerne. Hvis den kommunale institution er lukningstruet, eller hvis det er vedtaget, at en lukning finder sted, kan der være mulighed for at indgå en lejekontrakt med kommunen eller byde ind på opkøb af bygningerne, så den nye privatinstitution hermed kan fortsætte i godkendte lokaler. Er der tale om en selvejende institution i kommunale bygninger, bør der indgås en lejeaftale mellem parterne, såfremt den ikke allerede eksisterer. Hvis der på forhånd ligger en lejeaftale mellem institutionen og kommunen, kan den private institution normalvis overtage bygningen. Lejeaftale mellem kommunen og et boligselskab Den selvejende institution vil som regel selv have indgået lejeaftale med boligselskabet. Derfor kan institutionen ændre driftsform, da driftsændringen ikke har indflydelse på den indgåede lejeaftale. Skal en kommunal institution overgå til at blive en privatinstitution, skal der forhandles med kommunen om overtagelse af den gældende lejekontrakt. Overtagelsen skal herefter godkendes af boligselskabet. Ved lukning af den kommunale institution kan initiativgruppen overtage lejekontakten fra kommunen. Privatinstitution kan herefter starte op fra det tidspunkt, hvor kommunen ikke længere har lejeforpligtigelser over for boligselskabet. Ofte vil kommunen have fordele med at komme ud af lejeaftalen hurtigere end opsigelsesvarslet. Aftale mellem den selvejende institution og et boligselskab Hvis der allerede eksisterer en lejekontrakt mellem den selvejende institution og et boligselskab, kan institutionen fortsætte som privatinstitution, da den nye driftsform ikke ændrer på den lejeaftale, der er indgået mellem parterne. Frie Børnehaver og Fritidshjem Guide til oprettelse af privatinstitution 7

8 DEN ØKONOMISKE FORUD- SÆTNING Depositum Kommunen kan bestemme, at der ved indsendelse af anmodning om godkendelse af den private institution, skal indbetales et depositum på kr. Depositummet skal tilbagebetales, når anmodningen er færdigbehandlet. For initiativgrupper, der ønsker at blive administreret af Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, kan Frie være behjælpelig med dette udlæg. Driftsgaranti Ifølge loven har kommunerne mulighed for at kræve en driftsgaranti. Driftsgarantien har til formål at sikre, at kommunen ikke får ekstraudgifter ved en nedlæggelse af den private institution, da kommunen har anvisningspligt for de børn, der går i den private institution. Det er op til den enkelte kommune at fastlægge størrelsen af driftsgarantien, som kan variere fra mellem en måned og tre måneder. Dog skal størrelsen være sagligt begrundet og i overensstemmelse med den reelle risiko, der er forbundet hermed. Driftsgarantien kan stilles som anfordringsgaranti. Det er op til den enkelte initiativgruppe at beslutte, hvordan driftsgarantien bedst etableres. For privatinstitutioner, der ønsker administration i Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, vil der på baggrund af et af Frie godkendt budget, være mulighed for at oprette en driftsgaranti gennem Euler Hermes, som er et af verdens største kreditforsikringsinstitutter. De økonomiske forudsætninger kan se således ud: Udgifter Depositum på kr. som tilbagebetales ved afgørelsen. Driftsgaranti i forhold til kommunens krav. Udgifter til leje eller erhvervelse af bygninger. Renovering af bygninger og udendørsareal, der lever op til bygningslovgivningen og Dansk Standard for legepladssikkerhed. Diverse indkøb af inventar, beskæftigelsesmateriale o. lign. (dele heraf kan evt. lejes) Løn og feriepengeforpligtelser Indtægter Et driftstilskud pr. barn pr. år, afhængigt af børnenes alder, svarende til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusiv udgifter til støttepædagog pr. barn i et alderssvarende tilbud i kommunen. Et bygningstilskud pr. barn pr. år, svarende til et gennemsnit af kommunens bygningsudgifter i en selvejende institution. Hvis kommunen ikke har bygningsudgifter til selvejende institutioner gives et større driftstilskud. Dette beløb afhænger af, om der er tale om vuggestuebørn eller børnehavebørn. Et administrationsbidrag pr. barn pr. år, svarende til gennemsnittet for administrationsbidrag i kommunens selvejende institutioner. For de kommuner der selv administrer de selvejende institutioner udregnes administrationsbidraget, svarende til 2,1 pct. af de gennemsnitlige budgetterede bruttoudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Dette bidrag ydes til institutionen med henblik på løsning af følgende fem opgaver: Løn, bogføring, budget og regnskab, revision og personalejura. Administrationsbidraget er det beløb, som betales til Frie Børnehaver, såfremt det er os, der administrerer institutionen. Der vil dog være en minimumstakst. Forældrebetaling. Forældrebetalingens størrelse fastlægges af den private institution. Forældrebetalingen er således ikke underlagt kommunernes regler om loft over forældrebetalingen. Vi anbefaler, at forældrebetalingen ligger omkring det kommunale niveau. Hvis privatinstitutionen modtager børn fra Frie Børnehaver og Fritidshjem Guide til oprettelse af privatinstitution 8

9 forskellige kommuner, kan driftstilskuddet variere. Der skal i sådanne tilfælde tages stilling til, om forældrebetalingen også skal variere i forhold til størrelsen på det kommunale driftstilskud eller om det skal være samme forældrebetaling uanset størrelsen på det kommunale driftstilskud. Nogle kommuner offentliggør størrelsen af disse tre tilskud på deres hjemmeside. Beløbene vil man ellers kunne få oplyst ved henvendelse til kommunen. Socialpædagogisk og økonomisk friplads samt søskenderabat. I den private institution gives der tilskud til socialpædagogisk og økonomisk friplads samt søskenderabat, svarende til reglerne for selvejende og kommunale institutioner. Vær dog opmærksom på, at udregningen af forældrebetalingen tager udgangspunkt i de kommunale takster. Den del af forældrebetalingen, der er fastlagt højere end den kommunale takst, medregnes således ikke. Den beregnede forældrebetaling til fripladsen gives som et ekstra tilskud fra kommunen, og afregningen vil ske direkte mellem kommunen og den private institution. Børn med særlig behov. Driftstilskuddet indbefatter ikke de eventuelle ekstraomkostninger, der er forbundet med optagelse af børn med særlige behov. Det er barnets hjemkommune der fastlægger, hvilke tiltag der skal iværksættes over for det enkelte barn. Eventuelle ekstraudgifter forbundet med støtten betales af barnets hjemkommune og tildeles institutionen som et ekstra tilskud. En privatinstitution skal modtage børn med særlig behov, forudsat at de bygningsmæssige forhold tillader det, og at personalekvalifikationerne er til stede. Frie Børnehaver og Fritidshjem Guide til oprettelse af privatinstitution 9

10 ANDRE OPMÆRKSOMHEDS- OMRÅDER Økonomi Kommunen skal ikke føre tilsyn med den private institutions økonomi. Således skal kommunen ikke godkende regnskabet eller have fremsendt budgetter. I privatinstitutionen er det alene bestyrelsen eller ejeren, der er økonomisk ansvarlig. Dog vil kommunen gennem dennes tilsynsforpligtigelse sikre, at det samlede kommunale driftstilskud også anvendes til formålet. Visitationsregler Den private institution er ikke omfattet af kommunens centrale pladsanvisning. Privatinstitutionen fører sin egen venteliste og fastsætter selv regler om optagelse. Det bør fremgå af vedtægterne, hvis der er specielle kriterier, der danner grundlag for optagelse. F.eks. kan institutionen være oprettet med et bestemt formål. Der kan være fortrin for søskende, eller man kan beslutte, at børnegruppen skal afspejle det lokale område, som institutionen er beliggende i. Privatinstitutionen skal modtage børn, hvis der er ledige pladser (færre børn end institutionen er godkendt til). Da den private institution ikke må være ringere stillet end kommunens øvrige institutioner, er der i kommuner med vippenormering også tilladt vippenormering for den private institution. Dette skal være inden for de samme rammer som for kommunens øvrige institutioner. Hvis der inden for institutionens m2 er plads til udvidelse af børnenormeringen, skal kommunen godkende en opnormering. Denne godkendelse skal behandles på forvaltningsniveau. Opsigelighed Der bør være en frist for opsigelse af et barn i institutionen. Manglende betaling kan betragtes som et aftalebrud mellem forældre og privatinstitution og vil være begrundelse for opsigelse af pladsen. Det er muligt, for at imødegå en evt. manglende betaling, at beslutte betaling én måneds forud. Synlighed af kvaliteten i privatinstitutionen Da den private institution selv fører venteliste, og institutionens økonomi er afhængig af antallet af indmeldte børn, er det vigtigt at sætte fokus på synligheden af den kvalitet, som institutionen ønsker at kendes på. Privatinstitutionens opgave er at tiltrække børnefamilier med en interesse for den pædagogiske kvalitet, institutionen tilbyder. Derfor er det både naturligt og nødvendigt at udarbejde informationsmateriale, pjecer, PR mv. inden opstart af institutionen. Den private institution har sin egen venteliste og har ikke mulighed for at modtage børn gennem den centrale pladsanvisning. Institutionen modtager således børn af forældre, der positivt har tilvalgt institutionen og dermed har en positiv indstilling fra første dag - men også positive forventninger. Det stiller krav til kvalitet både i forhold til tilbuddet generelt, men også i forhold til forældreinvolvering og samarbejde. Åbningstid og lukkedage Den private institution fastsætter selv sin åbningstid. Ønsker institutionen fuldt tilskud, skal man dog være opmærksom Frie Børnehaver og Fritidshjem Guide til oprettelse af privatinstitution 10

11 på, at der skal være en åbningstid svarende til kommunens fastsættelse af åbningstimer pr. uge. Ønskes der deltidspladser eller færre åbningstimer, kan tilskuddet blive reduceret forholdsvis. Privatinstitutionen fastlægger selv antallet af lukkedage. Hvis institutionen fastlægger flere lukkedage end kommunalt fastlagt, nedsættes tilskuddet tilsvarende. Omvendt kan institutionen beslutte, at der ikke skal være lukkedage eller tvungen ferielukning. En sådan beslutning øger ikke driftstilskuddet. Pædagogisk tilsyn Kommunen har tilsynsforpligtigelsen over for den private institution. Tilsynet skal sikre, at institutionen lever op til de godkendelseskriterier, institutionen er blevet godkendt på. Tilsynsforpligtigelsen skal sikre, at børnene i institutionen får et kvalificeret pædagogisk tilbud, svarende til det niveau kommunalbestyrelsen har fastlagt for alle kommunens børn. Tilsynet kan således omfatte områder som f. eks.: Pædagogisk læreplan eller børnemiljøvurdering Personalesammensætning og faglige kvalifikationer Legepladssikkerhed Bygningsgodkendelse Uddannelsesplan o. lign. Den private institution som arbejdsplads Loven giver ikke retningslinjer for, hvilke rettigheder de ansatte skal have i en privat institution. Kommunen kan alene vurdere forholdet mellem uddannede og ikke-uddannede (kommunens vejledende normeringsbrøk). At give personalet indflydelse på egen arbejdsplads har betydning for, at det bliver en harmonisk arbejdsplads med et godt psykisk arbejdsmiljø, som også er en forudsætning for engagement, udvikling og initiativer. Det tiltrækker fagligt dygtigt personale og er medvirkende til fastholdelse af personalet. Alt i alt udgør disse faktorer vigtige forudsætninger for børnenes trivsel og udvikling. Da forældrene aktivt skal søge plads til deres børn på privatinstitutionen, er det vigtigt at institutionen har et godt omdømme med trivsel i medarbejdergruppen. Frie anbefaler, at institutionen tiltræder overenskomster med BUPL, FOA og 3F. Overenskomsterne kan ses her: VELKOMMEN TIL LANDSFOR- ENINGEN FRIE BØRNEHAVER OG FRITIDSHJEM Landsforeningen, der har eksisteret siden 1937, er en paraplyorganisation for selvejede og private institutioner. Vi er Danmarks Omvendt er følgende forhold ikke omfattet af kommunens tilsyn: Forældresamarbejde Økonomi Personalepolitik Frie Børnehaver og Fritidshjem Guide til oprettelse af privatinstitution 11

12 største paraplyorganisation med fuld administration og pædagogisk rådgivning, og med ca. 400 selvejende og private institutioner tilknyttet fra hele landet. Frie har en stor udadvendt kontaktflade, som ikke alene tæller institutionerne og deres bestyrelser, men også kommunerne og folketinget. Vi gør en aktiv indsats for at skabe forståelse for de selvejende og private institutioners eksistensberettigelse og bidrager til udvikling på området. Vi opfatter selvejende og private institutioner som et solidt, ansvarligt og selvstændigt tilbud, der fungerer som et succesfuldt alternativ til de kommunale institutioner. Vi finder det spændende, at der er kommet så mange nye initiativer på banen. Det er helt i tråd med vores opfattelse af vigtigheden for demokrati og medindflydelse, at de nye private institutioner er båret af lokale pionerer, der i tråd med landsforeningens værdier har fokus på socialt ansvar. Hermed får brugerne direkte indflydelse på kvaliteten i institutionen, hvilket muliggør en bred og solid platform for et tæt samarbejde mellem de ansatte og forældregruppen, der skaber kvalitet i institutionerne til gavn for børnene og deres opvækst. Denne guide er et skridt på vejen til at etablere og udvikle nye typer daginstitutioner den viser én vej, der handler om at gode idéer skal føre til handling. Vi hjælper jer gerne yderligere ved opstart af privatinstitution. Ret henvendelse på tlf.: Læs mere om os og vores idégrundlag på hjemmesiden MEDLEMSSKAB HOS FRIE BØRNEHAVER OG FRITIDSHJEM Som det fremgår af guiden, er der mange forskellige områder, som skal tages stilling til, når man beslutter at oprette en privat institution. For institutioner, der ønsker administrativ tilknytning til Frie, hjælper vi jer gerne gennem processen, og vi står også til rådighed for tvivlsspørgsmål, der dukker op hen ad vejen. Vores store erfaring og bredde på kompetenceområderne betyder, at vi, for vores administrativt tilknyttede institutioner, kan tilbyde: Regnskab og lønudbetaling Håndtering af E-faktura fra leverandører Pædagogisk og psykoterapeutisk bistand Støtte til i forbindelse med møder og forhandlinger med kommunen Personalejuridisk bistand Sparring med ejendomssager Forsikringer Samhandelsaftaler Faglige oplæg i institutionerne Opkrævning af forældrebetaling Bestyrelseskurser Ledernetværk Vores samhandelsaftale med Alka Forsikring omfatter også en dækning af forældre, der deltager i frivilligt arbejde i institutionen. Der er endvidere mulighed for at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. Her kan der tegnes medlemskab af Frie Børnehaver og Fritidshjem: Frie Børnehaver og Fritidshjem Guide til oprettelse af privatinstitution 12

13

GUIDE Oprettelse af privatinstitutioner ( 19 stk. 4, - 52 stk. 4-66 stk. 4)

GUIDE Oprettelse af privatinstitutioner ( 19 stk. 4, - 52 stk. 4-66 stk. 4) GUIDE Oprettelse af privatinstitutioner ( 19 stk. 4, - 52 stk. 4-66 stk. 4) 20/10/2008 Baggrund 1. oktober 2005 trådte loven om ret til oprettelse af privatinstitutioner i kraft. (Dagtilbudslovens 19 stk.

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Privat daginstitution - en minihåndbog

Privat daginstitution - en minihåndbog MDI 2014 Privat daginstitution - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne minihåndbog i oprettelse af private daginstitutioner,

Læs mere

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Det kan være et forhindringsløb at starte en privatinstitution op, hvis I ikke har gode rådgivere ved hånden 1 Kære læser Spia s lille håndbog om oprettelse

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner.

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner. Vejledning for etablering af privatinstitutioner. Marts 2013 Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010 Kravspecifikationer til private dagtilbud september 2010 Indledning Det er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette en privat daginstitution. Randers Kommune

Læs mere

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige pædagogiske

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

PRIVAT DAGINSTITUTION

PRIVAT DAGINSTITUTION Guide til opstart af en PRIVAT DAGINSTITUTION Indhold: 1. indledning 2. Opstart af ny privat daginstitution med en arbejdsgiverbestyrelse 3. Opstart af ny privat daginstitution med privat ejer 4. omlægning

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune. Børne- og Kultur forvaltningen.

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune. Børne- og Kultur forvaltningen. Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune Børne- og Kultur forvaltningen. Indhold Formål... 4 Hovedprincipper for opstilling af godkendelseskriterier... 4 Formål til dagtilbud...

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge d. xxx 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier SOLRØD KOMMUNE Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier Solrød, den 27. oktober 2005 Lovgrundlag Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 er vedtaget

Læs mere

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v. DAGTILBUDSLOVEN Offentliggørelsesdato: 22-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering,

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 668 af 17/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3847 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn KRAVSPECIFIKATION Denne kravspecifikation indeholder alle de formelle nationale krav og kommunale krav, som stilles til en privat leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede

Læs mere

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Møde i KL den 19. marts 2009 Hvem er vi? Hvem er vi Baggrund Høje dækningsgrader 5-10% har behov for særlig støtte Børnemiljøvurderinger Sprogvurderinger Dagtilbudslovens

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5

Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5 Godkendelseskriterier Privatinstitutioner Udliciterede institutioner Selvejende institutioner Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5 Side 1 af 9 Lovgrundlag. Dagtilbudslovens 19 stk. 3-5: Stk. 3. Daginstitutioner

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

VEDTÆGT Privatinstitutionen Solvangen

VEDTÆGT Privatinstitutionen Solvangen VEDTÆGT Privatinstitutionen Solvangen 1. Forankring Den selvejende privatinstitution foreningen Solvangen er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Børnehaven Solvangen og drives i henhold

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen. 1 Forankring Den integrerede børnehaves navn er hjemhørende i Svendborg kommune, beliggende i Ollerup og er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Løvfrøen-Nylars 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Løvfrøen-Nylars hjemhørende i Bornholms Regionskommune, beliggende Bøgevej 11, Nylars 3720 Åkirkeby og er tilsluttet

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Børnehuset Villa Gaia hjemhørende i Fredericia Kommune, beliggende Bøgevej 7, Taulov og er tilsluttet landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune.

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Målgruppe Målgruppen er de børn, der ellers vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud i Herning Kommune, jfr. Dagtilbudsloven.

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge.

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes Klub 789 og Ungehusene Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og

Læs mere

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner er godkendt af Esbjerg Byråd d. 02/10/2014. Redaktionelt ajourført efter Vejledning

Læs mere

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Redigeret 24.01.17 Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Baggrund I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Foreningen Børnehaven Lilleborg" er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Læs mere

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa Til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. Departementet Dato: 24. maj 2005 j.nr. 321-9 meaa Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia. 1 Forankring. 2 Formål

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia. 1 Forankring. 2 Formål Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Børnehuset Villa Gaia hjemhørende i Fredericia Kommune, beliggende Bøgevej 7, Taulov og er tilsluttet landsforeningen

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave.

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave. DRIFTSOVERENSKOMST mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution Hammelev Børnehave beliggende Hammelev Bygade 18 B 6500 Vojens om institutionens drift som daginstitution

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER

GODKENDELSESKRITERIER SKOLER OG INSTITUTIONER GODKENDELSESKRITERIER - FOR PRIVATINSTITUTIONER EFTER DAGTILBUDSLOVEN Indhold Indledning 3 Lovgrundlag 3 Godkendelseskriterier 4 Relevant lovgivning og standarder på området 4 Optagelsesregler

Læs mere

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 - er vedtaget den 17. maj 2005 og trådte

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber

Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber 1 Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber Selvejende og Private institutioners Administrationsselskab Jernbane Allé 54 2720 Vanløse T: 38770738 /6171467 2 Bestyrelsesarbejdet

Læs mere

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 1. ANSØGNINGSPERIODE... 2 DEPOSITUM... 2 DRIFTSGARANTI... 2 VEDTÆGTER... 2 2. DE FYSISKE RAMMER... 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV...

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lovtidende A 2016 Udgivet den 22. juni 2016 20. juni 2016. Nr. 748. Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids-

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Vejledning ved ønske om overgang fra kommunal til selvejende drift.

Vejledning ved ønske om overgang fra kommunal til selvejende drift. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT 14-03-2014 Vejledning ved ønske om overgang fra kommunal til selvejende drift. I forbindelse med indførelsen af klynger og netværk

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven

Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 2. februar 2016 Indhold Indledning... 3 Ansøgning om oprettelse

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune 2006/SLU/007-001 tsi Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år i Frederiksværk-Hundested Kommune 1. Indledning Kravspecifikationen er udarbejdet på baggrund af loven om private leverandører

Læs mere

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Bilag 1 - Side 1 af 9 AFTALEGRUNDLAG FOR PRIVATE FRITIDSHJEM OG KLUBBER BAGGRUND 3 TILSKUD TIL BØRN BOSIDDENDE I FURESØ KOMMUNE 3 STØTTE TIL

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave 1 Forankring Institutionens navn er Ringsted Private Skovbørnehave hjemhørende i Ringsted Kommune, beliggende St. Bøgeskovvej 30 B, 4100

Læs mere

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Aftenens program Præsentation af loven og den tilhørende bekendtgørelse Mulighederne for at etablere nye institutioner

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen Socialudvalget L 85 - Bilag 1 Offentlig Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen Økonomiforvaltningen 1. kontor Rådhuset 1599 København V Telefon 33 66 33 66 Direkte

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere