Projekt: Kunstgræsbane ved Hekla Park

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt: Kunstgræsbane ved Hekla Park"

Transkript

1 Teknik- og Miljøforvaltningen Aftale om teknisk rådgivning og bistand til Projekt: Kunstgræsbane ved Hekla Park Projekt nr.: Sags nr.: Dok. nr.: SE nr. Teknik- og Miljøforvaltningen: CVR nr. Rådgiveren: [xxx]

2 2(15) 1. Parterne Mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af Anlæg Islands Brygge København S SE nr.: i det følgende kaldet Teknik- og Miljøforvaltningen og [Rådgiverens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR nr.: [xxx] i det følgende kaldet Rådgiveren er indgået følgende aftale om teknisk rådgivning og bistand. Rådgivningen udføres for Teknik- og Miljøforvaltningen. 2. Opgaven 2.1. Formål Formålet med denne aftale er at sikre, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de aftalte kriterier for kvalitet, totaløkonomi og tid. Teknik- og Miljøforvaltningen køber ydelser fra Rådgiveren, fordi Teknik- og Miljøforvaltningen ikke selv råder over de nødvendige forudsætninger eller ressourcer til at præstere de af aftalen omfattede ydelser Aftalen omfatter totalrådgivning vedrørende 2.3. Til aftalen er knyttet følgende underrådgivere Anlæggelse af en 11-mands kunstgræsbane ved Hekla Park. Området har karakter af blød bund og forurening. Se i øvrigt konkurrencebetingelser

3 3(15) [Her nævnes de underrådgivere, som Rådgiveren har indgået aftale med i forbindelse med opgavens løsning. Underrådgivere angives med navn, adresse og CVR/RUT nr.] Anvendelse af andre underrådgivere, leverandører mv. skal godkendes af Teknikog Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningens ansvarlige 2.5. Rådgiverens ansvarlige 2.6. Rådgiverens projekteringsleder 2.7. Rådgiverens arbejdsmiljøkoordinator 2.8. Rådgiverens medarbejdere 2.9. Generelt Teknik- og Miljøforvaltningens ansvarlige er: Michelle Enemark Lauritzen Teknik- og Miljøforvaltningen er berettiget til at skifte projektleder. Rådgiverens ansvarlige er: [Her anføres Rådgiverens sagsansvarlige.] Denne kan med bindende virkning træffe alle dispositioner på Rådgivers vegne. Rådgiverens projekteringsleder er: [Her anføres Rådgiverens projekteringsleder] Rådgiverens arbejdsmiljøkoordinator er: [Her anføres Rådgiverens arbejdsmiljøkoordinator] Det er et krav, at arbejdsmiljøkoordinator har en arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse. Rådgiver skal dokumentere dette i form af kursusbevis. Rådgiveren stiller medarbejdere til rådighed for opgavens løsning som følger: [Navn] [Navn] Medarbejderne er til rådighed for opgavens løsning som følger: Navn timer/uge Navn timer/uge Det forventes, at Rådgiveren koordinerer sine ressourcer med øvrige opgaver, som denne måtte være tilknyttet, herunder også opgaver som løses for Københavns Kommune. Rådgiveren skal altid stille tilstrækkelige ressourcer til opgavens løsning til rådighed i hele kontraktens løbetid.

4 4(15) Ønsker Rådgiveren på et senere tidspunkt at stille anden sagsansvarlig, projekteringsleder eller andre medarbejdere til rådighed for opgavens løsning, skal disse som minimum have samme eller tilsvarende kvalifikationer. Udskiftningen skal godkendes af Teknik- og Miljøforvaltningen Fuldmagt Rådgiveren kan ikke indgå økonomisk bindende aftaler på vegne af Teknik- og Miljøforvaltningen, som ikke på forhånd er skriftligt aftalt Habilitet Rådgiveren skal i hele kontraktens løbetid sikre, at denne altid virker og kan virke som Teknik- og Miljøforvaltningens tillidsmand jf. ABR 89, pkt Såfremt der kan opstå tvivl om Rådgiverens habilitet, skal denne straks meddele dette til Teknik- og Miljøforvaltningen. 3. Særligt for udenlandske rådgivere Udenlandske Rådgivere er forpligtet til at dokumentere over for Teknik- og Miljøforvaltningen, at de har anmeldt sig til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Register om Udenlandske Tjenesteydere. Dokumentationen skal være tilgået Teknik- og Miljøforvaltningen senest samtidigt med, at Rådgiveren er begyndt at levere den aftalte ydelse. Hvis Teknik- og Miljøforvaltningen ikke modtager dokumentationen indenfor fristen, eller hvis dokumentationen viser, at rådgiveren har angivet urigtige oplysninger, er Teknik- og Miljøforvaltningen forpligtet til at anmelde forholdet til Arbejdstilsynet. For yderligere oplysninger om Registret om Udenlandske Tjenesteydere se Arbejdstilsynets hjemmeside 4. Aftalegrundlag Følgende dokumenter udgør grundlaget for aftalen i prioriteret rækkefølge: 1. Nærværende aftale med tilhørende bilag. 2. Udbudsmateriale med tilhørende bilag samt rettelsesblad nr. x-y af [dd.mm.åååå]. 3. Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Praktiserende Landskabsarkitekters Råd og DANSKE ARKITEKT VIRKSOMHEDER, Ydelsesbeskrivelse, Anlæg og Planlægning, april 2013, i det følgende kaldet FRI/PLR/DANSKE ARK

5 5(15) 5. Foreningen af Rådgivende Ingeniører og DANSKE ARKITEKT VIRKSOMHEDER, Ydelsesbeskrivelse, Arbejdsmiljøkoordinering, november I det følgende kaldet Ydelsesbeskrivelse for Arbejdsmiljøkoordinering. 6. Rådgiverens tilbud af [dd.mm.åååå] Liste over bilag til aftalen. a. Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune b. Kopi af forsikringspolice 5. Rådgiverens ydelser Rådgivningen skal udføres i henhold til tekst i ATR1 og ATR ATR-skemaer Rådgiverens ydelser til opgavens løsning skal præciseres i ATR-skemaer. ATR1: Projektforslag. ATR 2: Hovedprojektforslag. Som bilag c til nærværende aftale er vedlagt en vejledning til udfyldelse og anvendelse af ATR-skemaer. Eventuelle ydelser ud over de nævnte skal aftales via yderligere ATR-skemaer, inden arbejdet påbegyndes Kvalitetssikring I hver fase udfører Rådgiveren kvalitetssikring efter god kvalitetssikringsskik i overensstemmelse med FRI/PLR/DANSKE ARK. Som minimum skal følgende dokumenteres. Teknik- og Miljøforvaltningens interne høringer er ikke en kvalitetssikring og fritager ikke Rådgiveren for ansvar jf. pkt. 12 Ansvar Miljø 5.4. Arbejdsklausul Rådgiveren skal bidrage til udpegning af 3 miljømål for projektet med udgangspunkt i Københavns Kommunes retningslinier Miljø i byggeri og anlæg, 2010, og efterfølgende indarbejde de udvalgte mål i projekteringen. Ved underskrift af nærværende aftale erklærer Rådgiveren at være bekendt med og respektere Københavns Kommunes Arbejdsklausul (Bilag a) Misligholder Rådgiveren sine forpligtelser i bilag a ved:

6 6(15) ikke at overholde forpligtelserne i Arbejdsklausulens afsnit 1 ikke at overholde forpligtelserne i Arbejdsklausulens afsnit 2 ifalder denne en bod på kr per dag, indtil overtrædelsen er bragt til ophør. Boden kan modregnes i Rådgiverens vederlag Dokumentation Teknik- og Miljøforvaltningens krav til tegningsmateriale er nærmere beskrevet på hvor det også fremgår, hvilke tegninger Rådgiveren skal levere. Eventuel sammenlægning af tegninger skal aftales med bygherre. Tegningskrav findes på Tegningsnumre udleveres af bygherre. Rådgiveren skal ved hver faseafslutning i projekteringen levere dokumentation for miljøindsatsen 6. Teknik- og Miljøforvaltningens ydelser Teknik- og Miljøforvaltningen varetager den overordnede projektledelse. 7. Tidsfrister 8. Økonomisk grundlag for opgavens løsning Opgaven påbegyndes i uge 27 og senest den 31. marts 2017 skal endeligt hovedprojekt være afleveret til Teknik- og Miljøforvaltningen. I øvrigt henvises til tidsplanen jf. opgavebeskrivelse og tidsfrister angivet i ATRskemaer. Såfremt fredningsnævnets sagsbehandlingstid overskrider den estimerede periode, kan det have konsekvens for aflevering af hovedprojekt.. I henhold til ABR 89, pkt er der fastsat følgende dagboder: Ved overskridelse af frist for aflevering af Projektforslag (ATR 1) og/eller Hovedprojekt (ATR 2): kr. pr. arbejdsdag. Dagboden modregnes i førstkommende a conto begæring og bortfalder ikke selvom Rådgiveren overholder efterfølgende terminer. Dette gælder uanset om Teknik- og Miljøforvaltningen som følge af Rådgiverens forsinkelse har opnået et tab eller ej.

7 7(15) 8.1. Økonomisk ramme 8.2. Opfølgning på den økonomiske ramme 8.3. Omprojektering Teknik- og Miljøforvaltningen har afsat en økonomisk ramme på kr. 5,5 mio. til realisering af projektet. Den økonomiske ramme dækker alle omkostninger i forbindelse med projektet herunder projektudvikling, rådgiverhonorar og anlægsarbejder, dog ikke Teknik- og Miljøforvaltningens interne omkostninger. Den økonomiske ramme indeksreguleres ikke Rådgiveren udarbejder i forbindelse med projektforslaget et detaljeret styrende budget, der kan danne grundlag for Teknik- og Miljøforvaltningens bedømmelse af projektet samt som sikkerhed for, at den økonomiske ramme overholdes. I forbindelse med udarbejdelse af hovedprojektet ajourføres projektforslagets budget for at sikre, at projektet fortsat holdes inden for den økonomiske ramme. Det samlede ajourførte budget, der afleveres sammen med hovedprojektet, udgør herefter det endelige anlægsbudget. I forhold til pkt. 8.3 nedenfor, skal beløb disponeret til uforudsete udgifter ikke indgå i anlægsbudgettet Rådgiveren skal sikre økonomistyring inden for alle områder. Dette omfatter således også Rådgiverens egen økonomistyring, ydelser udført af eventuelle underrådgivere, entreprenører og leverandører. Såfremt det styrende budget overskrides i løbet af projekteringsfasen, kan Teknik- og Miljøforvaltningen vederlagsfrit forlange projektet tilrettet straks og senest i den efterfølgende fase, så det svarer til det styrende budget Såfremt anlægsbudgettet i forbindelse med tilbudsindhentning/licitation afviger - såvel i opadgående som i nedadgående retning - fra det laveste konditionsmæssige tilbud inkl. eventuelle optioner men eksklusiv hovedposten Eventuelle tillægsarbejder med mere end 15 %, omprojekterer og reviderer Rådgiveren projektet vederlagsfrit i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og i øvrigt efter forvaltningens anvisninger. Rådgiveren er således i denne situation uden vederlag forpligtet til at fremlægge forslag til alternative løsninger, f.eks. til ændringer i materialevalg, metoder eller lignende med henblik på at overholde det endeligt godkendte anlægsbudget med tillæg af den tilladte variation på 15 %. Hvis afvigelsen af det endelige anlægsbudget skyldes - ændring i projektet aftalt med Teknik- og Miljøforvaltningen - ændring i angivne forudsætninger for budget, eller - forhold som Rådgiveren ikke havde eller burde have haft kendskab til på tidspunktet for budgettets ajourføring gennemføres eventuel omprojektering efter regning Såfremt den i pkt. 8.3 foretagne tilbudsindhentning afviger fra det endeligt godkendte anlægsbudget med mindre end 15 %, har Teknik- og Miljøforvaltningen ret til at kræve omprojektering. Omprojekteringen udføres i så fald efter regning.

8 8(15) I tilfælde af omprojektering som nævnt under pkt. 8.3 har Rådgiveren krav på en rimelig tidsfristforlængelse efter aftale med Teknik- og Miljøforvaltningen. Rådgiveren skal dog så vidt muligt opmande og forcere, således at eventuelt tidstab indhentes Dersom den i pkt. 8.3 omhandlede omprojektering ikke inden en af Teknik- og Miljøforvaltningen fastsat rimelig frist fører til overholdelse af det i pkt. 8.2 aftalte anlægsbudget (med tillæg af 15 %), er Teknik- og Miljøforvaltningen berettiget til, i medfør af ABR 89, pkt. 8.2, straks at standse opgaven. Rådgiveren har i så fald ikke krav på nogen form for godtgørelse eller erstatning, uden at dette påvirker Teknik- og Miljøforvaltningens ret til vederlagsfrit at anvende det udarbejdede materiale med henblik på opgavens løsning Rådgiveren er, uanset om omprojektering foretages, stadig erstatningsansvarlig for Teknik- og Miljøforvaltningens tab som følge af ændringer af projektet, der skyldes overskridelse af det styrende budget. Herunder, men ikke begrænset til, udgifter til forgæves projektering, forgæves undersøgelser/rapporter, udførelse eller andre tab som følge af overskridelsen af det styrende budget. 9. Honorar 9.1. Honorar efter regning Der afregnes efter timesatserne, som angivet i Rådgiverens tilbud af [dd.mm.åååå]. Alle interne udgifter f.eks. til forsendelse, skrivning, telefon, CAD og andre Edb-ydelser er indeholdt i timesatserne. Ikke godkendte overskridelser af budgettet vil ikke blive honoreret. Det aftalte ressourceforbrug i ATR-skemaerne er udtryk for et budgetmaksimum, som kun må overskrides, hvis det på forhånd er aftalt med Teknik- og Miljøforvaltningens ansvarlige. Såfremt Rådgiveren under opgavens udførelse mener, at Teknik- og Miljøforvaltningen har ændret i opgaven eller grundlaget for denne, og Rådgiveren derfor vil kræve regulering af det i ATR-skemaet aftalte budgetmaksimum, skal Rådgiveren fremsætte sit krav uden ugrundet ophold. Eventuel overtid og weekend arbejde honoreres som normtid. Transporttid honoreres ikke. 10. Indeksregulering Timesatser

9 9(15) Timesatserne reguleres én gang årligt i henhold til "Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor - delindeks for Bygge og anlæg", ved anvendelse af de sæsonkorrigerede tal for de relevante kvartalsindeks.: Datoen for første regulering er den førstkommende 1. i måneden året efter tilbudsdatoen. Formel gældende for timesats, der reguleres i 1. kvartal år åååx: Reguleret timesats for år åååx = timesats år åååx-1 (år åååx-1 s indeks for 4. kvartal /foregående år åååx-2 s indeks for 4. kvartal). Eksempel Formel gældende for timesats, der reguleres i 1. kvartal år 2021: Reguleret timesats for år 2021 = timesats år 2020 (år 2020 s indeks for 4. kvartal /foregående år 2019 s indeks for 4. kvartal) Formel gældende for timesats, der reguleres i y kvartal (hvor y kan være lig 2., 3. eller 4.) år åååx: Reguleret timesats for år åååx = timesats år åååx-1 (år åååx s indeks for y kvartal /foregående år åååx-1 s indeks for y kvartal). Eksempel Formel gældende for timesats, der reguleres i 3. kvartal år 2020: Reguleret timesats for år 2020 = timesats år 2019 (år 2020 s indeks for 3. kvartal /foregående år 2019 s indeks for 3. kvartal). 11. Udlæg Udlæg refunderes i henhold til ABR 89 punkt 3.2 med undtagelse af kørsels- og transportudgifter (tog, skib, fly, bil, bus), der i stedet refunderes som følger: Transport under 100 km pr. dag refunderes ikke. Ved transport over 100 km pr. dag refunderes antal km over 100 km pr. dag i henhold til statens takster. Alle udlæg honoreres netto. 12. Udbetaling af honorar og udlæg Honorar efter regning Honorar og udlæg udbetales á conto månedsvis bagud. Følgende skal fremgå af regningen: Regningen skal vedlægges en oversigt, som ud for hver aktivitet angiver følgende: - Månedens forbrug opgjort i timer og DKK - Det akkumulerede forbrug opgjort i timer og DKK - Den estimerede fremdrift opgjort i %

10 10(15) Dokumentation for eventuelle udlæg skal vedlægges regningen. Betalingsbetingelserne er 30 dage efter modtagelse af faktura. Teknik- og Miljøforvaltningen kan til enhver tid anmode Rådgiveren om at dokumentere det fakturerede timeforbrug i form af timesedler. Teknik- og Miljøforvaltningen er til enhver tid berettiget til at lade sin revisor gennemgå grundlaget for honorarberegningen. Betaling og fakturering foregår elektronisk i henhold til Bekendtgørelse af lov om offentlige betalinger (LBK nr. 798 af ). Teknik- og Miljøforvaltningens EAN nummer er: og faktura mærkes med Kunstgræsbane ved Hekla Park, reference til Michelle Enemark Lauritzen samt rekvisitions nr. Regninger skal omfatte hele måneder inden for samme finansår og skal sendes som e-faktura til: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af Anlæg Att.: Michelle Enemark Lauritzen 13. Tavshedspligt & kommunikation Begge parter er forpligtede til at hemmeligholde enhver viden og oplysning, som de måtte komme i besiddelse af vedrørende den anden parts kommercielle og tekniske know how og personaleforhold. Denne hemmeligholdelse påhviler også parterne efter aftalens ophør uanset årsagen hertil. Offentlig information/kommunikation, herunder offentliggørelse på Rådgiverens hjemmeside, vedrørende projektet kan kun ske efter skriftlig accept fra Teknikog Miljøforvaltningens projektleder. 14. Ansvar Teknik- og Miljøforvaltningens godkendelser begrænser ikke Rådgiverens ansvar. I det omfang Rådgiveren træffer aftale om bistand fra øvrige rådgivere, indgår disse som underrådgivere for Rådgiveren, således at Rådgiveren er eneansvarlig over for Teknik- og Miljøforvaltningen. Rådgiverens ansvar er i h. t. ABR 89 pkt og begrænset til 3 gange honorarets størrelse.

11 11(15) 15. Forsikring Rådgiveren har tegnet ansvarsforsikring hos: Forsikringsselskab: [navn] med personskadeforsikring på minimum: 5 mio. kr. i dækningssum, og tingog/eller formueskadeforsikring på minimum: 5 mio. kr. i dækningssum. Rådgiveren skal i forbindelse med kontraktindgåelse fremsende en kopi af forsikringspolicen, der vedlægges som bilag b. I øvrigt skal Rådgiveren i kontraktens løbetid på Teknik- og Miljøforvaltningens anmodning straks dokumentere, at forsikringen er i kraft. Rådgiveren skal sikre, at eventuelle underrådgivere har tegnet sædvanlig professionel ansvarsforsikring, og er på forlangende forpligtet til at give Teknikog Miljøforvaltningen kopi af forsikringspolicen. 16. Tvister 17. Udskydelse og standsning af opgaven Eventuelle tvister afgøres i voldgiftsretten i overensstemmelse med ABR 89, pkt. 9. Den omstændighed, at der opstår uenighed af nogen art mellem Rådgiveren og Teknik- og Miljøforvaltningen, berettiger ikke Rådgiveren til at standse eller forsinke opgaven. Teknik- og Miljøforvaltningen er berettiget til at standse eller udskyde opgaven med 1 måneds varsel og betaler i så fald Rådgiveren for de ydelser, der er præsteret indtil standsnings- eller udskydelsestidspunktet. Rådgiveren er forpligtet til at minimere udgifterne, der er forbundet med, at opgaven standses eller udskydes, mest muligt. Teknik- og Miljøforvaltningen har for opgavens løsning, ret til at anvende det i medfør af aftalen tilvejebragt materiale, af hvad art det end måtte være. Standses en opgave, hvad enten det sker før (jf. ABR 89, pkt ) eller efter, projekteringen er påbegyndt, og ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen for opgavens løsning at gøre fremtidig brug af det materiale, der er udarbejdet inden opgavens standsning, har Rådgiveren ret til en samlet godtgørelse svarende til 8 % af det forventede honorar for de resterende aftalte projekteringsydelser.

12 12(15) Er andet ikke aftalt anses rådgiverhonoraret at være fordelt som i nedenstående skema. Projektforslag Hovedprojekt Projektopfølgning Andel af rådgiverhonorar 30 % 50 % 20 % 18. Misligholdelse Ophæves kontakten som følge af misligholdelse jf. ABR 89, pkt. 8 er Teknik- og Miljøforvaltningen berettiget til frit at anvende det af Rådgiveren og eventuelle underrådgivere udarbejdede materiale, og Rådgiveren er forpligtet inden 8 dage efter Teknik- og Miljøforvaltningens anmodning herom at udlevere alt relevant materiale til sagens videre forløb. 19. Underskrift Nærværende aftale underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager ét eksemplar. For Teknik- og Miljøforvaltningen For Rådgiveren dato dato [Navn] [Navn]

13 Bilag a [dd.mm.åååå] Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune 13(15) 1. Forpligtelsen Leverandøren (Rådgiveren) skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører orienterer de ansatte om de gældende arbejdsvilkår Krav til medarbejderens ansættelsesforhold og identifikation Alle medarbejdere skal inden 4 uger efter arbejdets påbegyndelse have modtaget et ansættelsesbevis samt orienteres, af Leverandøren, om gældende løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår. Leverandøren er endvidere ansvarlig for, at der kun anvendes medarbejdere med gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Medarbejdere skal på forlangende kunne dokumentere deres identitet ved fremvisning af billedlegitimation. 1.2 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering om underleverandører samt krav til skiltning Københavns Kommune skal i god tid, inden opstart, skriftligt orienteres om, hvilke underleverandører Leverandøren anvender i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, ved angivelse af navn og CVR nr./rut nr. Leverandøren skal endvidere på bygge-, drifts-, statusmøder eller lignende oplyse Københavns Kommune om, hvilke underleverandører, der befinder sig på arbejdspladsen i en forud defineret periode samt eventuelt hvilket arbejde, de udfører. Københavns Kommune kan konkret stille krav til, at Leverandøren på byggepladsen skilter med, hvilke virksomheder, der udfører arbejde på arbejdspladsen ved angivelse af navn og CVR nr./rut nr. Krav om skiltning er dog altid obligatorisk for byggerier med en varighed over en måned. Leverandøren er til enhver tid underlagt Københavns Kommunes instruktioner omkring ophold på Københavns Kommunes arbejdspladser. Københavns Kommune forbeholder sig med dette krav retten til at kunne udstikke instruktioner omkring ophold på arbejdspladsen. Eksempler herpå kan være regler omkring uønsket ophold på arbejdspladsen, forbud mod overnatning på byggepladsen mv Krav om registrering af udenlandske tjenesteydere Leverandøren er forpligtiget til at sikre, at såfremt Leverandøren eller dennes underleverandører har anmeldelsespligt til RUT-registret, overholder deres forpligtigelse og på eget initiativ, sender en kvittering for anmeldelsen til Københavns Kommune straks efter anmeldelsen. 2. Dokumentation for overholdelse af forpligtelsen Der skelnes i nærværende arbejdsklausul mellem krav til dokumentation og krav til redegørelse Dokumentation Leverandøren har bevisbyrden for at forpligtelsen jf. klausulens afsnit. 1 er overholdt, og Københavns Kommune kan på forlangende kræve at se dokumentation for Leverandørens og dennes underleverandørers

14 14(15) overholdelse heraf. Københavns Kommune kan kræve dokumentation direkte fra Leverandørens eller dennes underleverandørers medarbejdere. Relevant dokumentation skal som minimum omfatte lønsedler, E-indkomstkvittering lønregnskaber, opholdsog arbejdstilladelser og ansættelsesbeviser samt den referenceramme Leverandøren har anvendt i forbindelse med fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkår for de ansatte. Herudover kan Københavns Kommune i den konkrete sag anmode Leverandøren om at fremsende andre relevante dokumenter Redegørelse Såfremt Københavns Kommune har en mistanke om overtrædelse, skal Leverandøren efter påkrav, fremsende en fyldestgørende redegørelse. Parterne har endvidere pligt til egenhændigt at orientere hinanden, ved mistanke om manglende overholdelse af arbejdsklausulen. Leverandøren skal som minimum redegøre for, under hvilke forhold og/eller metoder de tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der indgår til opfyldelsen af Kontrakten, er fremstillet. Københavns Kommune kan i den konkrete sag anmode Leverandøren om at uddybe andre relevante forhold Frister Dokumentationen skal være Københavns Kommune i hænde senest 5 arbejdsdage efter Københavns Kommunes påkrav er afsendt. Redegørelsen skal være Københavns Kommune i hænde senest 10 arbejdsdage efter Københavns Kommunes påkrav er afsendt medmindre andet konkret aftales. Fristerne kan dog maksimalt forlænges til 10 arbejdsdage for dokumentation og 20 arbejdsdage for redegørelsen. 2.4 Videregivelse af dokumentation Kommunen kan efter en konkret vurdering videregive informationer, som tjener som dokumentation for overholdelse af kravene i Arbejdsklausulen, jf. afsnit 2.1 til SKAT eller Arbejdstilsynet, såfremt videregivelsen vurderes at være af væsentlig betydning for myndighedernes virksomhed. Kommunen kan efter en konkret vurdering videregive informationer, som tjener som dokumentation for overholdelse af kravene i Arbejdsklausulen, jf. afsnit 2.1 til politiet, såfremt der er mistanke om et begået strafbart forhold. 3. Sanktion for manglende overholdelse af forpligtelsen Leverandørens eller dennes underleverandørers væsentlige overtrædelser af Arbejdsklausulen vil altid berettige Københavns Kommune til at ophæve kontrakten helt eller delvist. Ifalder Leverandøren nedenstående sanktioner eller andre misligholdelsesbeføjelser, fritages denne ikke for pligten til at opfylde kontrakten Sanktioner ved Leverandørens overtrædelse til klausulens afsnit 1 Københavns Kommune er berettiget til at tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese berettigede krav fra Leverandørens eller underleverandørers ansatte. Med berettiget krav menes lønmodtagerkrav op til niveauet i arbejdsklausulen. Såfremt betingelsen for at tilbageholde vederlag er opfyldt, og det tilbageholdte vederlag som følge af manglende dokumentation ikke kan udbetales til de pågældende medarbejdere, tilfalder det tilbageholdte vederlag Københavns Kommune. Leverandøren ifalder bod ved overtrædelse af klausulens afsnit 1. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag svarer til kr kr, indtil overtrædelsen er bragt til ophør. Beløbet kan modregnes i Leverandørens vederlag Sanktioner ved Leverandørens overtrædelse af klausulens afsnit 2

15 15(15) Leverandøren ifalder bod ved overtrædelse af klausulens afsnit 2. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag svarer til kr kr. indtil Leverandøren har imødekommet Københavns Kommunes påkrav. Beløbet kan modregnes i Leverandørens vederlag. 4. Besøg på arbejdspladsen Københavns Kommune eller en tredjepart vil i kontraktens løbetid løbende kunne foretage uanmeldte besøg på arbejdspladsen for at sikre overholdelse af Arbejdsklausulen. 5. Københavns Kommunes aftalestyringssystem Leverandøren skal ved kontraktindgåelse eller senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af opfordring fra Københavns Kommune, indberette basisoplysninger på sig selv og sine Underleverandører i Københavns Kommune til en hver tid anvendte Aftalestyringssystem, hvor relevante oplysninger om Københavns Kommunes kontrakter forefindes. Forpligtelsen til at indmelde eventuelle Underleverandører gælder kun for de Underleverandører, som udfører bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser for Leverandøren med en varighed på over 2 arbejdsdage. Underleverandører der leverer varer i tilknytning til indeværende aftale skal således ikke anføres. Såfremt der i kontraktperioden sker ændringer i de anførte oplysninger, er Rådgiver forpligtet til at ajourføre oplysningerne i Aftalestyringssystemet. Københavns Kommune er berettiget til at foretage ændringer i forhold til, hvilke informationer, der skal indberettes i Aftalesystemet i hele kontraktperioden. Leverandøren forpligtes til at ajourføre oplysningerne i henhold til disse ændringer uden meromkostning for Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen.

Rammeaftale. Rådgivning om forurenet jord i anlægsprojekter. Februar 2015. Sags nr.: 2014-0265617 Dok. nr.: 2014-0265617-6

Rammeaftale. Rådgivning om forurenet jord i anlægsprojekter. Februar 2015. Sags nr.: 2014-0265617 Dok. nr.: 2014-0265617-6 Teknik- og Miljøforvaltningen Rådgivning om forurenet jord i anlægsprojekter Rammeaftale Februar 2015 Sags nr.: 2014-0265617 Dok. nr.: 2014-0265617-6 2(11) 1. Parterne Mellem Københavns Kommune Teknik-

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

RAMMEAFTALE FOR OM TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OGOG CYKEL- STIER. Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen VERSION SEPTEMBER 2014

RAMMEAFTALE FOR OM TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OGOG CYKEL- STIER. Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen VERSION SEPTEMBER 2014 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE FOR OM TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OGOG CYKEL- VERSION SEPTEMBER 2014 STIER. DATO 07/01/2015: [XX/XX XXXX] Sags nr..: 2014-0191043 Dokument

Læs mere

RAMMEAFTALE OM TIL- STANDSREGISTRERING AF KØ- REBANER OG CYKELSTIER

RAMMEAFTALE OM TIL- STANDSREGISTRERING AF KØ- REBANER OG CYKELSTIER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM TIL- STANDSREGISTRERING AF KØ- REBANER OG CYKELSTIER DATO: [XX/XX XXXX] Sags nr.: 2014-0191043 Dokument nr.: 2014-0191043-17 Parterne Undertegnede

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed]

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Gladsaxe Kommune Social og Sundhedsforvaltningen Rådhus Alle 7 2860 Søborg og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING

AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING mellem Frederiksberg Boligfond Dahlerupsgade 5, 4. 1603 København V CVR.nr. 43407511 (herefter bygherren ) og medundertegnede [indsæt firmanavn Indsæt firmaadresse Indsæt firma

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde UDBUDSPOLITIK Udarbejdet af: Udfærdiget den: Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES

Læs mere

Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale om agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet mellem: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Entreprisekontrakt for maskinydelser

Entreprisekontrakt for maskinydelser Entreprisekontrakt for maskinydelser 24. april 2015 J. nr. 044-01065 Denne Kontrakt er indgået på baggrund af offentligt udbud d. 24.april 2015. Entreprisekontrakt for maskinydelser 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Rammekontrakt om konsulentopgave

Rammekontrakt om konsulentopgave Rammekontrakt om konsulentopgave mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning.

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning. RÅDGIVNINGSKONTRAKT mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Mølleparken 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ( Aarhus Kommune ) og [RÅDGIVER] CVR-nr. [***] ( Rådgiver )

Læs mere