Dagsorden: 1. Bestyrelsens redegørelse om bankens virksomhed i det forgangne år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden: 1. Bestyrelsens redegørelse om bankens virksomhed i det forgangne år"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling 2015 for P/F BankNordik P/F BankNordiks ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 25. marts 2015 kl (GMT) på Hotel Føroyar i Tórshavn på Færøerne. Dagsorden: 1. Bestyrelsens redegørelse om bankens virksomhed i det forgangne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten for 2014 herunder årsregnskabet med revisionspåtegning 3. Stillingtagen til allokering af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for Valg af medlemmer til bestyrelsen a. Bestyrelsen foreslår, at der vælges en bestyrelse bestående af fire generalforsamlingsvalgte medlemmer b. Valg af medlemmer til bestyrelsen 5. Valg af revisor(er) 6. Forslag fra Vederlagsudvalget a. Bestyrelsens vederlag for Eventuelt Ad. punkt 1 Under dette punkt vil bestyrelsen redegøre for bankens virksomhed i det forgangne år. Ad. punkt 2 og 3 Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender årsrapporten for 2014, herunder årsregnskabet, og foreslår, at udbyttet for 2014 samlet er kr dvs. 2,00 kr. for hver aktie á kr. 20. Ad. punkt 4 a I henhold til vedtægternes 10, stk. 2 består den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen af mindst 4 og højst 6 medlemmer. Valget sker for perioden indtil næste ordinære generalforsamling. På tidspunktet for indkaldelsen til den ordinære generalforsamling er der opstillet 4 kandidater til bankens bestyrelse. Ad. punkt 4 b Klaus Rasmussen, Jens Erik Christensen, Nils Sørensen og Niels Vestermark har meddelt, at de ikke stiller op til genvalg som medlemmer af bestyrelsen. Banken har modtaget meddelelse fra aktionærerne Finansieringsfonden fra 1992 og Lind Invest ApS, der foreslår valg af Stine Bosse, Rúni Vang Poulsen, Súsanna Poulsen og Jógvan Jespersen til bankens bestyrelse. Der henvises til appendix 1 vedrørende en beskrivelse af de indstillede kandidaters kvalifikationer, herunder oplysninger om andre ledelseshverv (medlem af direktioner, bestyrelser, tilsynsråd og bestyrelsesudvalg), som de foreslåede kandidater bestrider i danske og udenlandske virksomheder. Ligeledes vil en beskrivelse heraf findes på bankens hjemmeside Ad. punkt 5 Bestyrelsen forslår genvalg af Januar, løggilt grannskoðanarvirki P/F (autoriseret revisionsaktieselskab), og genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som bankens eksterne revisorer. Ad. punkt 6 a Vederlagsudvalget foreslår en uændret honorarstruktur for Vederlagsudvalget foreslår således, at generalforsamlingen godkender honorarer til bestyrelsens medlemmer i overensstemmelse med BankNordiks vederlagspolitik fra marts 2013, baseret på nedenstående satser: Basishonorar Formandens honorar Næstformandens honorar Øvrige best. medlemmer kr. 3 x basishonorar 2 x basishonorar 1 x basishonorar Bestilling af adgangskort og stemmesedler En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er onsdag den 18. marts Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage på generalforsamlingen, og som ønsker at deltage,

2 skal anmode om adgangskort og stemmeseddel til generalforsamlingen. Adgangskort og stemmesedler skal bestilles gennem bankens hjemmeside eller via bankens hovedkontor på telefon Fristen for bestilling af adgangskort og stemmesedler er fredag den 20. marts 2015 kl GMT. Ved bestilling af adgangskort og stemmesedler skal der fremvises dokumentation for, at rekvirenten er aktionær. For aktionærer, hvis aktier ikke er registreret på navn, udstedes adgangskort og stemmesedler mod fremvisning af en ikke mere end fem dage gammel udskrift fra VP Securities A/S eller fra det kontoførende institut (deponeringsstedet) som dokumentation for ejerskab af de relevante aktier. Med udskriften skal vedlægges en skriftlig erklæring om, at aktierne ikke er eller vil være afstået til andre inden registreringsdatoen. Fuldmagt På bankens hjemmeside og på bankens hovedkontor er en fuldmagtsblanket tilgængelig. Aktionærer, som er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, har mulighed for at afgive en fuldmagt. Såfremt det ønskes, kan der gives bankens bestyrelse fuldmagt til at møde og stemme på aktionærens vegne. Fuldmagten skal være skriftlig, dateret og være modtaget på bankens hovedkontor Húsagøta 3, Postboks 3048, FO-110 Tórshavn, senest fredag den 20. marts 2015 kl GMT. Brevstemme På bankens hjemmeside er en blanket til afgivelse af brevstemme tilgængelig. Såfremt man ønsker at afgive brevstemme, skal denne være modtaget på bankens hovedkontor i Húsagøta 3, Postboks 3048, FO-110 Tórshavn, senest tirsdag den 24. marts 2015 kl GMT. Årsregnskab 2014 og dagsorden med fuldstændige forslag Årsregnskabet for 2014 med revisionspåtegning og årsrapport for 2014, dagsorden med fuldstændige forslag samt opgørelse af det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, vil være tilgængelige på bankens hovedkontor og på senest tre uger før generalforsamlingen. Majoritetskrav, aktiekapital, stemmeret og kontoførende institut Alle forslag på dagsordenen kan besluttes ved simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes pkt Bankens aktiekapital er kr fordelt på aktier á kr. 20. Hver aktie á kr. 20 giver én stemme på generalforsamlingen, dog gælder visse stemmeretsbegrænsninger jf. vedtægternes pkt I bankens vedtægter er følgende bestemmelser i forhold til stemmeret: 8.1. En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage på generalforsamling jfr. pkt. 8.1,og som ønsker at deltage, skal senest 3 dage før generalforsamlingen anmode om adgangskort og stemmeseddel til generalforsamlingen Hver aktie giver én stemme. Ingen aktionær kan dog, hverken for så vidt angår aktionærens egne aktier eller som fuldmægtig for andre aktionærer, udøve stemmeret, der repræsenterer mere end 10 % af den samlede aktiekapital uanset aktiebeholdningens størrelse. Fuldmagt til stemmeafgivning afgivet til bestyrelsen er ikke omfattet af denne begrænsning. Aktionærer i samme koncern som defineret i henhold til gældende lov, må ikke udøve stemmeret, der i alt repræsenterer mere end 10 % af den samlede aktiekapital, uanset aktiebeholdningens størrelse Enhver aktionær har ret til at møde personligt på generalforsamlingen ledsaget af en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan stemme på aktionærens vegne under forudsætning af, at der fremlægges en skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt kan ikke gives for en længere periode end 1 år De på generalforsamlingen behandlede anliggende afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre der efter selskabsloven eller disse vedtægter kræves kvalificeret stemmeflertal. Til vedtagelse af beslutninger om ændring af disse vedtægter, opløsning af banken ved likvidation eller til vedtagelse af fusion kræves, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på

3 generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. 9.3 Forslag om ændring eller ophævelse af kravet om beslutningsdygtighed indeholdt i pkt. 9.2 fremsat af Finansieringsfonden af 1992 kan vedtages af 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Ved afstemning om et sådant forslag fremsat af Finansieringsfonden af 1992 gælder stemmeretsbegrænsningerne og begrænsningerne vedr. stemmeafgivning pr. fuldmagt i pkt. 8.3 samt kravet om beslutningsdygtighed i pkt. 9.2 ikke. P/F BankNordik har indgået en samarbejdsaftale med VP Securities A/S. Bankens aktionærer kan vælge P/F BankNordik som kontoførende institut, herunder med henblik på at udnytte deres finansielle rettigheder gennem P/F BankNordik. P/F BankNordik Bestyrelsen

4 Appendiks 1: Kandidater til bestyrelsen Stine Bosse Bestyrelsesformand Født december 1960 Kvinde Nationalitet: Dansk 2008 Strategic Agility program, Harvard Business School, USA 2002 LinKS, Wharton University of Pennsylvania, USA 2001 LinKS, INSEAD, Frankrig 1997 Knowledge Management, ICBI, London 1990 Dansk Arbejdsgiverforenings Management, Bøgehøj, Danmark 1987 Cand.jur, Københavns Universitet, Danmark Bestyrelsesformand i Danish Counsel for Socio- Economic Companies, CONCITO, Det Kongelige Teater, Copenhagen Art Festival og BØRNEfonden NGO Danmark. Derudover er Stine Bosse medlem af bestyrelsen i henholdsvis Alliance Group, Germany, Aker ASA, Norway og INSEAD Danish Counsel. Tidligere har Stine Bosse fra perioden 2003 til 2011 været administrerende direktør i Tryg A/S. Derudover har Stine Bosse været bestyrelsesformand i Flügger A/S og Forsikring og Pension, ligesom hun har været bestyrelsesmedlem i henholdsvis TDC A/S, Grundfos A/S, Amlin plc. Icopal, Denmark, Nordea Bank A/S, Stockholm og Center for Ledelse. I 2011 blev Stine Bosse udpeget som bestyrelsesmedlem i Copenhagen Contemporary art festival, og i 2012 blev Stine Bosse udpeget til medlem af Advisory Board of Norwegian School of Economics. Yderligere blev Stine Bosse udpeget af den danske stat til medlem af Velfærdskomiteen for perioden 2003 til I henholdsvis 2009 og 2010 blev Stine Bosse udpeget af Financial Times som den toogtyvende mest indflydelsesrige forretningskvinde i verden. Stine Bosse er højt placeret indenfor den finansielle sektor, og har stor erfaring og kendskab med strategi og virksomhedsdrift af store virksomheder grundet hendes omfattende ledelses og bestyrelseserfaring. Rúni Vang Poulsen Født september 1975 Mand Afhængig 2013 Orchestrating Winning Performance IMD Lausanne, Schweiz MSc Business Administration and Auditing, Handelshøjskolen i København, Danmark HD, Handelshøjskolen i Aarhus, Danmark Rúni Vang Poulsen er administrerende direktør i Smyril Line P/F og bestyrelsesformand i Smyril Line Transport A/S. Derudover er Rúni Vang Poulsen medlem af bestyrelsen i P/F Visit Faroe Island, Norrøna Ferðaskrivstofan Ehf og Smyril Line Island Ehf. Tidligere har Rúni Vang Poulsen været henholdsvis økonomidirektør og administrerende direktør for Smyril Line Transport A/S. Efter mange år som revisor har Rúni Vang Poulsen et bredt kenskab til selskabsstrukturer og den færøske økonomi. Gennem sin ledelseserfaring som administrerende direktør og tidligere økonomidirektør i Smyril Line Transport A/S har han betydelig viden indenfor finansiering, strategi og virksomhedsudvikling.

5 Súsanna Poulsen Født marts 1966 Kvinde Certificeret BM rådgiver 2011 Autoriseret forsikringsrådgiver og autoriseret finansiel rådgiver Súsanna Poulsen er administrerende direktør i Hjelmeland Sparebank, ligesom hun er bestyrelsesformand i Ryfylke Ejendomsmegling AS og næstformand for bestyrelsen i Hjelmeland Vekst AS. Tidligere har Súsanna Poulsen været bestyrelsesmedlem i Hjelmeland Sparebank, Ryfylke Ejendomsmegling AS og Hjelmeland Vekst AS. Súsanna Poulsen har et bredt og betydningsfuldt kendskab til den finansielle industri i Skandinavien henset til sin mangeårige erfaring indenfor banksektoren. Jógvan Jespersen Født december 1955 Mand HD Handelshøjskolen i Aarhus Jógvan Jespersen er direktør for Felagið Nótaskip og bestyrelsesformand i Forskerparken P/F inova. Tidligere har Jógvan Jespersen været formand for en komite til at skrive en rapport om Færøernes fremtidige muligheder i EU, ligesom han var direktør i Kringvarp Føroya. Derudover har Jógvan Jespersen været offentlig repræsentant for bestyrelsen i P/F Føroya Banki nu P/F BankNordik, samt bestyrelsesmedlem i Færøernes Rederiforening. Jógvan Jespersen har omfattende kendskab til Færøerne, ligesom han har betydelig viden om drift af Færøske selskaber gennem sin bestyrelseserfaring i forskellige Færøske selskaber.

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 70 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 145 SELSKABSMEDDELELSE 24. februar 2014 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 221 SELSKABSMEDDELELSE 23. februar 2015 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010 24. februar 2010 MEDDELELSE Nr.: 3 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2010 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Til NASDAQ Copenhagen 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse 6/2015. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TDC

Til NASDAQ Copenhagen 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse 6/2015. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TDC Til NASDAQ Copenhagen 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse 6/2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TDC Bestyrelsen for TDC A/S indkalder herved selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S Onsdag den 12. marts 2014 2 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 27. marts 2014 Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Bavarian Nordic

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 08 2015/16 Allerød den 28. maj 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Matas A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 24. juni 2015 kl.

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S 1 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CVR-nr.: 14 70 72 04) Til aktionærerne i Københavns Lufthavne

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] 96 84 11 22, Fax [45] 96 84 53 33, CVR-no. 41257911 www.bang-olufsen.dk Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer,

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 4. marts 2015. Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 4. marts 2015. Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 4. marts 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for, CVR-nr. 26 52 77 67 ("Selskabet"), indkalder hermed til Selskabets

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Langebrogade 1 Postboks 17 1001 København K Tlf. 3266 2000 Fax 3266 2175 www.danisco.com info@danisco.com 19. maj 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes

Læs mere