Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts Punkt nr. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4"

Transkript

1 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4

2 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Forslag til Region Midtjyllands foreløbige indkøbspolitik Ændringer i forhold til den version, der blev drøftet i Regionsrådet den 10. januar 2007 er synlig med andre farver.

3 Forord Indkøbsområdet er et vigtigt strategisk område, og Region Midtjylland vil udnytte sin størrelse til at opbygge en professionel indkøbsorganisation og til at indgå indkøbsaftaler på attraktive vilkår. Indkøbsorganisationen er énstrenget. Indkøb og Logistik, der er geografisk placeret i Århus, refererer til hospitalsledelsen Skejby og er under etablering og udbygning. Dette sker samtidig med indkøring af Region Midtjyllands nye e-handelssystem, der skal implementeres på alle hospitaler og institutioner samt i administrationen så hurtigt som muligt fra 1. januar Dele af indkøbspolitikken træder først i kraft i takt med, at indkøbsorganisationen opbygges, at der indgås indkøbsaftaler på alle områder og i takt med implementering af e-handelssystemet i organisationen. Indtil da skal alle udbud og alle kontrakter med leverandører koordineres med Indkøb og Logistik Side 2/8 I takt med, at der høstes erfaringer, skal indkøbspolitikken løbende justeres. Indeværende indkøbspolitik er tiltrådt af Regionsrådet den xx.xx.2007

4 Indledning Formålet med indkøbspolitikken er at skabe rammerne for, at Region Midtjylland kan købe alle nødvendige varer og tjenesteydelser på de økonomisk mest fordelagtige betingelser, hvor man samtidig tager hensyn til arbejdsmiljø, miljø og etiske forhold. Indkøbspolitikken skal understøtte koordineringen på tværs af afdelinger og institutioner med det formål, at Region Midtjylland skal fremstå som én kunde for at opnå storkundefordele. Indkøbspolitikken skal desuden medvirke til at fremme helhedstænkningen, således at indkøbsressourcerne i organisationen udnyttes optimalt. Indkøbspolitikken skal således understøtte de vigtige sammenhænge, der er mellem den måde, der købes ind på og den efterfølgende vareforsyningsproces, hvorfor det er afgørende, at der ses samlet på hele indkøbs- og forsyningskæden. Side 3/8 Indkøbspolitikken skal fungere i sammenhæng med og understøtte de øvrige politikker, der fastlægges af Region Midtjylland, og skal ses som et element i den samlede regionspolitik, herunder bl.a. miljøpolitikken og arbejdsmiljøpolitikken. Vision Region Midtjylland vil skabe en moderne indkøbsorganisation, der løser opgaverne effektivt og professionelt og samtidig tager hensyn til arbejdsmiljø, miljø og etiske forhold. Visionen i indkøbspolitikken er, at hele forsyningsprocessen skal understøtte Region Midtjyllands primære forretningsområder og organisation, således at slutbrugerne opnår forsyningssikkerhed og økonomisk fordelagtige betingelser ved indkøb. Overordnet strategi Udbud og indkøb I Region Midtjylland skal udbuds- og indkøbsprocessen ses som en samlet helhed og skal standardiseres og effektiviseres, så ressourcerne udnyttes optimalt, samtidig med at arbejdsmiljøet tilgodeses. Som offentlig udbyder vil Region Midtjylland bidrage til at mindske miljøbelastningen og sikre, at varer og tjenesteydelser produceres på etisk forsvarlig vis. Involvering af brugerne Region Midtjylland vil sikre høj faglighed ved valg af produkter og leverandører ved en høj grad af brugerinvolvering og ved at inddrage eksperter, hvor det er relevant.

5 Digitalisering Region Midtjylland vil være innovativ på det digitale område og udnytte de teknologiske muligheder. Regionens e- handelssystem skal understøtte og optimere udbuds- og indkøbsprocesserne, og systemet skal samtidig understøtte den strategiske økonomi-, udbuds- og indkøbsstyring. Kommunikation Region Midtjylland vil aktivt bruge kommunikation både internt og eksternt som et redskab til at informere om indkøbsaftaler og resultater og herved skabe grundlag for en effektiv implementering af indkøbsaftalene. Samarbejde Region Midtjylland lægger vægt på at skabe et konstruktivt samarbejde med både leverandører og øvrige parter med henblik på til enhver tid at sikre de bedst mulige betingelser for understøttelsen af indkøbs- og forsyningsprocesserne. Side 4/8 Gyldighed og omfang Indkøbspolitikken gælder for alle enheder i Region Midtjylland og omfatter Region Midtjyllands samlede indkøb af varer og tjenesteydelser, inkl. leje og leasing. Ved indkøb forstås alle dispositioner, der vil udløse en faktura. Indkøbspolitikken gælder dog ikke vedrørende pædagogiske indkøb. Indkøbspolitikken gøres operationel og praktisk anvendelig gennem udarbejdelse af en årlig indkøbsstrategi samt mere detaljerede procedurer, retningslinier, vejledninger og handleplaner. Alle udbud og indkøb af varer og tjeneydelser skal ske i henhold til gældende lovgivning, herunder EU s udbudsdirektiver. Indkøbsorganisationen Indkøbsorganisationen er énstrenget og består af: Indkøb og Logistik, der geografisk er placeret i Århus og refererer til hospitalsledelsen Skejby. Indkøb og Logistik skal varetage koordinering af udbud og på sigt udbudsafviklingen vedrørende (principielt) alle varer og tjenesteydelser (herunder procesunderstøttelse og rådgivning).

6 Regionsøkonomi, der geografisk er placeret i Regionshuset Viborg. Regionsøkonomi varetager en række koordinerende og strategiske opgaver. En tværgående styregruppe på ledelsesniveau, der skal drøfte strategi for indkøbsområdet, indsatsområder, ressourcebehov mv. Styregruppen fastlægger den årlige indkøbsstrategi. Organiseringen af indkøbsområdet er nærmere beskrevet i Organiseringen af indkøbs- og logistikområdet i Region Midtjylland af 5. december Rekvirering af varer og tjenesteydelser foregår decentralt på de enkelte afdelinger og institutioner, som dermed selv er ansvarlige for, at indkøb sker i overensstemmelse med Regionen Midtjyllands indkøbspolitik og kasse- og regnskabsregulativ. Side 5/8 Udbud og indkøb Udbud og indkøb skal ske ud fra forretningsmæssige kriterier, hvor der ved det konkrete indkøb skal anlægges en helhedsbetragtning, herunder også, at der tages størst mulige hensyn til, at arbejdsmiljø, miljømæssige og etiske forhold overholdes. Slettet: I Det skal i de konkrete udbud vurderes, hvorvidt kriteriet om den laveste pris eller det økonomisk mest fordelagtige tilbud finder anvendelse. Ved udbud skal der desuden skabes de bedst mulige betingelser for optimal konkurrence mellem potentielle leverandører, herunder også sikring af at langsigtede interesser tilgodeses (bla. i forhold til at undgå monopoler). Slettet: Herunder skal d Ved udbud skal der tages hensyn til at der opnås: De bedst mulige priser for den rette kvalitet. Stor leveringssikkerhed og bedst mulige leveringsbetingelser. Bedst mulige service. De bedst mulige betalingsbetingelser. De bedst mulige arbejdsmiljø- og miljøforhold. Afhængigt af det konkrete udbud vil de nævnte forhold have forskellig vægtning. Slettet: Mindst Slettet: belastning på miljøet og arbejdsmiljøet Betalingsbetingelser skal fremgå af udbudsmaterialet. Region Midtjylland tilstræber, at betalingsbetingelserne bliver løbende måned + 30 dage, men det skal vurderes konkret i de enkelte udbud. Der arbejdes med 2 former for aftaler:

7 Obligatoriske aftaler (O-aftaler), som er aftaler, hvor der er indgået en bindende aftale med en leverandør typisk efter EU-udbud. Købsaftaler (K-aftaler), som er aftaler, hvor der er forhandlet en rabat med leverandørerne, men hvor man ikke over for leverandørerne er forpligtet til at benytte aftalen. Hvis der er indgået aftaler på et område, er det som hovedregel obligatorisk for alle i Region Midtjylland at bruge disse aftaler ved indkøb af varer og tjenesteydelser. Direktionen fastsætter nærmere retningslinier for anvendelse af indkøbsaftalerne efter indstilling fra styregruppen. Alle aftaler skal dokumenteres i en kontrakt. Forslag til nye aftaleområder kan komme både fra Indkøb og Logistik og fra de decentrale afdelinger og institutioner. Prioriteringen af indsatsområder sker primært i den årlige indkøbsstrategi, idet denne samtidig skal rumme fornøden fleksibilitet til at pludseligt opståede opgaver kan håndteres. Side 6/8 Besparelser, der er opnået via de fælles indkøbsaftaler, tilfalder som hovedregel den pågældende afdeling/institution. Enhver udbetaling eller tildeling af bonus skal tilfalde Region Midtjylland (den pågældende afdeling/institution) og ikke enkeltpersoner. Rabatter og bonus bør optræde i form af reducerede priser eller kreditnotaer. Regionens aftaler må ikke bruges til private køb. Involvering af brugere Region Midtjylland ønsker at inddrage brugerne for at sikre høj faglighed ved valg af leverandører og produkter, for at sikre sammenhæng til lokale behov og for at sikre effektiv implementering af indkøbsaftalerne. Ved obligatoriske aftaler og ved EU-udbud af varer skal der altid nedsættes repræsentative brugergrupper med kompetence inden for det pågældende område. Brugergrupperne bidrager med markedskendskab og funktionsfaglig viden ved udarbejdelse af kravspecifikationer og har beslutningskompetencen ved evaluering af tilbudene. Der skal endvidere tilknyttes fagpersoner (f.eks. rådgivere inden for teknik, logistik, medico-teknik, miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og hygiejne) til brugergrupperne, hvor det er hensigtsmæssigt. Slettet: kan

8 Region Midtjylland ønsker også at involvere brugerne i øvrige udbud i det omfang, det vurderes hensigtsmæssigt. Varetagelsen af de indholdsmæssige opgaver i forbindelse med udbuddet (herunder eksempelvis kravsspecifikation, tildelingskriterier, beslutning om valg af leverandører efter et udbud mv.) ligger hos udbudsejeren, som er den pågældende brugergruppe eller enkeltstående bruger, såfremt der kun er én bruger af varen/tjenesteydelsen. Digitalisering Region Midtjylland vil arbejde aktivt for udbredelse af e-handel. Størst mulige del af den samlede udbuds- og indkøbsproces skal foregå digitalt, og administrative procedurer på indkøbsområdet skal indrettes herefter. Side 7/8 Det er obligatorisk at bruge det valgte e-handelssystem i takt med, at systemet og indkøbsaftalerne implementeres. Region Midtjylland stiller krav om størst mulig grad af digitalisering over for leverandørerne ved behandling af kataloger, ordrer, fakturaer, rapportering mv. Region Midtjylland lægger vægt på mulighederne for opfølgning og analyser via indkøbsdata med henblik på fortsat udvikling af aftaledækkede områder med hensyn til antallet af aftaler og brugen heraf. Kommunikation Region Midtjylland vil anvende kommunikation som et aktivt redskab i indkøbspolitikken for at udbrede kendskabet til indkøbsaftalerne, e- handels-systemet og de opnåede resultater. Endvidere vil Region Midtjylland medvirke til at etablere videreuddannelse og erfaringsudveksling mellem indkøbere, brugere mv. Region Midtjylland lægger vægt på, at nye indkøbsaftaler formidles til de berørte brugere og implementeres hurtigt og effektivt. Formidling af informationer om indkøbsaftaler og andre relevante forhold inden for indkøbsområdet sker bl.a. i Region Midtjyllands e- handelssystem samt på Indkøb og Logistiks hjemmeside.

9 Synligheden omkring indsatsprioritering og resultater sikres herudover gennem udarbejdelse af den årlige indkøbsstrategi primo året og en årsrapport efter årets udløb. Samarbejde Leverandørsamarbejde og -udvikling Region Midtjylland lægger vægt på seriøse og dynamiske relationer til leverandørerne, hvor forholdet er præget af gensidig respekt, hæderlighed og professionalisme. Samarbejdet skal udvikles, så alle procedurer tilrettelægges på en sådan måde, så de understøtter de digitale arbejdsgange. Der lægges desuden vægt på, at brugere og leverandører har mulighed for at samarbejde om udvikling og afprøvning af nye produkter. Side 8/8 Andre samarbejder Region Midtjylland vil i det omfang, det vurderes nyttigt, samarbejde med stat, øvrige regioner, kommuner mv. om konkrete udbud og indkøbsaftaler, udvikling af udbudsmetoder, uddannelse, erfaringsudveksling og ved dannelse af netværk. Indkøbspolitikkens tilgrænsende områder Logistik Region Midtjylland vil sikre en effektivisering af logistikken, herunder optimering af lagerudnyttelse samt bestillings- og distributionsrutiner. For at sikre dette, skal der som minimums indgås udviklings- og driftsaftaler mellem alle hospitaler og øvrige driftsområder og Indkøb og Logistik. Udbudspolitik Indkøbspolitikken fastlægger ansvars- og rollefordeling, når Region Midtjylland udbyder varer og tjenesteydelser, men det er ikke en udbudspolitik. Principperne og retningslinierne for udbud og konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser fastlægges i forbindelse med Region Midtjyllands servicestrategi.

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune Indkøbs- og udbudspolitik Randers kommune Vedtaget af Randers Byråd d. 25. marts 2008 1 1. Indledning. 3 2. Formål. 3 3. Hvad og hvem er omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken? 4 3.1. Hvad. 4 3.2. Hvem.

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Indledning Frederikssund Kommune ønsker at sikre, at kommunen opnår god kvalitet og effektivitet i den kommunale opgavevaretagelse. Strategien har til

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Forsvarsministeriet Effektiviseringsstrategi Marts 2004 (Udbygget med Klare mål og mere åbenhed december 2004) Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning...1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Fremtidig koncernstruktur...2

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune 1. Politikker Dokument: Indkøbspolitik Dok. Nr. 1.9 Version: 1 Niveau: 2 Dato 050508 Side 1 af 11 Indkøbspolitik Formål For at skabe den bedst mulige økonomi omkring

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes indkøbspolitik fastlægger kommunens krav til leverandørerne. Indkøbspolitikken indeholder desuden de overordnede retningslinjer for, hvorledes organisationen

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Indkøbspolitik Februar 2013

Indkøbspolitik  Februar 2013 Indkøbspolitik Februar 2013 1. Grundlag for indkøbspolitikken Indkøbspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for kommunens indkøbsfunktioner.

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

Indkøbspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Indkøbspolitik Vedtaget af Regionsrådet den 27. november 2007. Region Hovedstaden

Indkøbspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Indkøbspolitik Vedtaget af Regionsrådet den 27. november 2007. Region Hovedstaden Indkøbspolitik Vedtaget af Regionsrådet den 27. november 2007 Indkøbspolitik for Crassula ovata Indkøbspolitik for Indhold 1.0 Indledning 1.0 Indledning... 3 2.0 Formål... 4 3.0 Målsætning... 5 4.0 Optimale

Læs mere