Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer"

Transkript

1 Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg kommune Målgruppe : Unge ledige under 30 med andre problemer end ledighed hos CSL, Sæt Kurs, ordblinde- og FVU-hold, Toldbodhus, evt andre Projektansvarlig organisation Navn: AOF Center Fyn Adresse: Vestergade 23, 5700 Svb Telefon: Kontaktperson Navn: Jørgen Andersen Adresse: Vestergade 23 Telefon Projektbeskrivelse Baggrunden for projektet : Svendborg kommune har en høj målsætning med at få unge under 30 i uddannelse eller arbejde. Forslag om ungehus, borgermøde med debat før budgetlægningen for 2013 og andre tiltag viser den politiske interesse. Mange i unge-gruppen deltager i projekter eller uddannelse på AOF, og herfra er erfaringen, at en mindre del af disse unge enten hurtigt stopper igen, matches om og står uden tilbud eller ikke fra starten får forventet udbytte af anstrengelserne, fordi de samtidig med de kendte problemer også har andre og ofte skjulte udfordringer / barrierer i form af f.eks. dårlig økonomi, manglende bolig, ikke-diagnosticerede / ikke oplyste psykiske lidelser, manglende forældreopbakning og netværk og manglende viden om basale forhold som ordentlig kost, hygiejne, misbrug eller andet. Det er erfaringen fra Sæt Kurs og CSL at sådanne helt grundlæggende mangler ofte gør det umuligt at koncentrere sig om de mål, de har sat sammen med Jobcenter eller andre. Når man samtidig er helt ung og uvant med at tage beslutninger og finde sin egen vej i livet, virker det uoverskueligt at skulle forholde sig til alle mulige praktiske, private problemer sideløbende med, at man skal forholde sig til det omgivende samfund og dets krav og muligheder. Der er mange personer, myndigheder og institutioner at mødes og tale med, og for de svageste fører det mange gange til håbløshed og opgivelse, og dermed også fortabelse af de muligheder, der

2 faktisk er og som vi som samfund gerne vil have dem til at benytte sig af. Tendensen forstærkes af at en del unge er reelt ensomme. Omvendt har det også vist sig, at en ordentlig voksenkontakt og vejledning efter hjælp-til-selvhjælp-princippet i den form for håndholdt mentorstøtte, som i f.eks. Fuld Skrue-bevillingen til Sæt Kurs har en stor effekt, og for manges vedkommende er den eneste metode, der virkelig har effekt. (Fuld Skrue-bevillingen ophører ved udgangen af 2012). Mål med projektet : Hvilket problem skal løses? Forventet effekt? Ved oprettelse af en social mentor-funktion er det målet at de unge ledige, der henvises til eller af sig selv deltager i aktiviteter hos AOF skal have et tilbud, der indebærer, at de 1) lærer at møde til tiden og deltager aktivt og 2) lærer at kende forudsætningerne for at få det fulde udbytte af aktiviteterne: - dvs møde udhvilet, spise fornuftigt, interagere konstruktivt med andre deltagere og etablere netværk. Derudover vil de 3) få redskaber og hjælp til at få styr på økonomi, bolig og andre private forhold og 4) blive guidet til at få afklaring på evt psykiske eller andre problemer 5) få en stabil kontakt til en voksen (rollemodel), som en del af deres profesionelle netværk 6) Få støtte til kommunikation med instanser og personer, såsom jobcenter-sagsbehandler, egen læge, uddannelses-institutioner og arbejdspladser. Samlet set skal der ydes en hjælp til overvindelse af individuelle, personlige, praktiske og andre barrierer, hvilket for denne type unge kræver en håndholdt indsats. Da de unges problemer er meget forskellige, såvel i type som hvad angår den påkrævede indsats vil opgaven måske ikke kunne løses optimalt af én person. Den sociale mentor-funktion vil derfor sandsynligvis varetages af flere personer, der får opgaver, der svarer til vedkommendes kompeter. Deltagerantal : Det vurderes, at der i AOFs aktiviteter på årsbasis er unge ledige under 30, der vil være målgruppe for den sociale mentor. Tallet baserer sig dels på antallet af personer i Fuld Skrue (70), dels på et skøn fra de andre aktiviteter (FVU / OBU / CSL / Toldbodhus). Indhold i projektet : Beskriv de centrale aktiviteter i projektet. Den sociale mentor vil - efter en fast turnus deltage i alle aktiviteter, hvor unge ledige under 30 deltager. I samarbejde med projektlederne og aktuelle kommunale sagsbehandlere vil det herefter blive besluttet, hvilke unge der skal støttes og hvor meget. I enkelte tilfælde vil det måske kun dreje sig om at gå med i

3 banken og få aftalt en afdragsordning, i andre vil det måske dreje sig om i starten at afhente den unge i boligen, lære den unge at befordre sig selv, hjælpe med indkøb og i det hele taget over en længere periode lære den unge at tage vare på egen tilværelse. Mentoren vil i særlig grad lægge vægt på netværksskabende aktiviteter, som rækker ud over den unges professionelle netværk. Det kan dreje sig om at den unge indmeldes og deltager i lokal idrætsforening, frivillige netværk, ungekontakt mm. På AOF er startet en netværkscafé og andre aktiviteter i nogle timer hver uge. Den sociale mentor vil sammen med de unge få til opgave at udbygge denne uformelle og frivillige aktivitet, evt med oplæg om økonomi, fællesspisning, lektielæsning eller andet relevant, der kan underbygge de unges aktive netværksdannelse. Som beskrevet ovenfor vil al hjælp have til formål at lære den unge at klare udfordringerne selv. Aktiviteterne i projektet vil være meget varierede, idet de afhænger af den type problemer de unge kommer med. Den sociale mentor vil tage afsæt i et helhedsorienteret menneskesyn ved at se på hele personen i alle personens sammenhænge. Vi vil inddrage såvel den fysiske som psykiske og sociale dimension og målretter aktiviteterne den enkelte deltagers ressourcer og behov. Gennem anerkendende pædagogik og læringssyn, møder vi deltagerne, der hvor de er. Alle aktiviteter vil være rettet mod en afklaring mod enten uddannelse eller arbejde. Projektlederne vil - som hidtil - være ansvarlig for i et samarbejde med kommunens sagsbehandlere at koordinere også den sociale mentors arbejde med deltagerne i de forskellige aktiviteter. Funktionsbeskrivelse: - På skift deltage i alle aktiviteter med unge ledige på AOF - Med projektlederne aftale hvem støtten skal gives til, i hvilket omfang og af hvilken art - Samarbejde med hver enkelt ung om dennes udfordringer og barrierer - Udarbejde handleplan i samarbejde med den unge - Etablere kontakt til uddannelsessted / arbejdsplads sammen med den unge - Afrapportere til projektlederne og LBR om indsatsen - Etablere relevante informationsarrangementer sammen med de unge - Facilitere netværk de unge imellem og til eksterne netværk (frivillige organisationer o.a.) - Etablere netværk med relevante personer på uddannelsesinstitutioner og ved sociale myndigheder (se nedenfor)

4 Tids- og handleplan: Timerne til den sociale mentor bevilliges for kalenderåret Projektet kan ikke faseopdeles, men bliver baseret på de ledige unges behov for støtte. Der søges etableret en følgegruppe til varetagelse af koordination og vidensdeling bestående af - VUCs socialrådgiver - Medarbejder fra SSP - Medarbejder fra socialforvaltning - Medarbejder fra UU - Medarbejder fra Erhvervsskolen Forventede resultater : (Hvordan opgøres disse?) Der udfærdiges en handleplan og en slutrapport for alle deltageres brug af den sociale mentor. Af den vil det fremgå hvad opgaven er, hvordan den løses og hvad resultatet bliver. Da målet med den sociale mentor er at få de unge i uddannelse eller arbejde vil et væsentligt mål for projektets succes være hvor mange, der finder arbejde eller uddannelse. Men også andre kriterier såsom afklaring af mere praktiske og private forhold, psykiske problemers indvirken mm vil spille ind i en endelig vurdering af den sociale mentors indsats. Der vil derfor blive udarbejdet et særligt afrapporteringsskema, der også indeholder en beskrivende, kvalitativ resultatopgørelse. Økonomi Samlet ansøgt beløb : Kr ,- Udspecificeret budget for projektet : - Opdeles i budgetposter - Såfremt projektet strækker sig over flere finansår, bedes budgettet endvidere udspecificeres på år. Der søges om et beløb svarende til en gennemsnitlig fuldtidsstilling i AOF, hvilket er Løn pr måned på kr Pension mm 5332 Tillæg 1448 Feriepenge mm 4327 I alt Pr år pr måned AOF betaler alle øvrige omkostninger til projektet såsom transport, udgifter vedr netværkscafé, kurser og andre personaleomkostninger. Øvrige betingelser Beløbet bevilges som et rammebeløb og udbetales efter indsendelse af dokumenteret

5 faktura for faktisk afholdte udgifter. Med dokumentation menes opgørelser over indkøb af materiale, annoncering, undervisning mm. eller timeopgørelser over brugte personaletimer. Fakturaen skal være opdelt på de i ansøgningen opstillede budgetposter. Hvis der sker en væsentlig forskydning (10 pct) af udgifternes fordeling på de enkelte budgetposter, skal LBR underrettes skriftligt, hvilket kan ske i de løbende evalueringer jf. nedenstående. Det forventes, at den samlede ramme overholdes. Hvis projektet strækker sig over flere finansår, afregnes hvert finansår for sig, hvorfor faktura for det første finansår skal være sekretariatet i hænde senest 5. januar. Seneste frist for øvrig afregning er 1 mdr. efter projektets afslutning. Ved væsentlige ændringer af projektformål, målgruppe eller indhold skal der sendes en skriftlig begrundet ansøgning til LBR, der skal godkende disse inden de iværksættes. Hvis der sker ændringer i projektets tidsplan skal LBR straks underrettes. Ved ændringer der medfører forskydninger i budgettet for de enkelte finansår skal disse godkendes af LBR. Der skal afgives status for projektet løbende. Status skal afgives på en særlig skabelon. Datoerne for status er : 1. marts, 1. maj, 1. august, 1. oktober, 1. december. Senest 1 mdr. efter projektets afslutning fremsendes samlet regnskab og samlet evaluering af projektet. Regnskabet skal opstilles i de budgetposter der er opstillet i ansøgningen. Evalueringen indeholder som minimum en deltagerliste, en beskrivelse af projektets gennemførelse, projektets resultater og evt. videre forankring. Ansøgning fremsendes pr. til : att.: Anja Jørgensen/Jacob Bojesen Larsen

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Nyt Jobcenter nye kompetencer nye teams Kompetenceudvikling hos medarbejderne

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Inspirationskurser for ledige/sygemeldte

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Deltagere: Claes Bidstrup, Rita Andreasen, Litta Lund, Lene Pilegaard

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Rita Andreasen, Tommy Stripp, Lene

Læs mere

Målgruppe Målgruppen i forsøget er 18-29-årige kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse, match 2 uanset ledighedslængde.

Målgruppe Målgruppen i forsøget er 18-29-årige kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse, match 2 uanset ledighedslængde. NOTAT Projektbeskrivelse for det kontrollerede forsøg: Mentor til udsatte unge uden udannelse og job 09. februar 2012 J.nr. 2012-0000214 2.kt. /sil,lj Baggrund Flere undersøgelser 1 indikerer, at mentorstøtte

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Ansøgning om støtte. Seniorkorpset - et lokalforankret korps af frivillige som støtter udsatte unge i uddannelse

Ansøgning om støtte. Seniorkorpset - et lokalforankret korps af frivillige som støtter udsatte unge i uddannelse Ansøgning om støtte Fra Det Lokale Beskæftigelsesråd Norddjurs til projekt: Seniorkorpset - et lokalforankret korps af frivillige som støtter udsatte unge i uddannelse Til det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ansøgningsfrist d. 3.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune September 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Mentorprojekt - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Evalueringsrapport Forskningsafdelingen, februar 2010 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING... 3

Læs mere

Tilbud til familier i krise

Tilbud til familier i krise Tilbud til familier i krise arbejdet i familieværksteder, -huse og -centre i 10 kommuner af Jill Mehlbye Lars Even Rasmussen Jacob Sørensen AKF Forlaget August 2000 Forord Ud fra ønsket om at støtte og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Hurtigere rask med Mindfulness.

Hurtigere rask med Mindfulness. Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Hurtigere rask med Mindfulness. Projektperiode : Der er tale om et

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge

Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge 15.75.11.80 1 Indledning... 1 2 Puljens formål... 2 3 Projektets målgruppe... 2 4 Ansøgerkreds... 3 5 Projektperiode... 3 6 Støtteegnede

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Dato: 30.11.2010 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.:

Læs mere

IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGRE- REDE INDSATSER

IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGRE- REDE INDSATSER IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGRE- REDE INDSATSER IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGREREDE INDSATSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 1.1 Baggrund for og forventninger til projektet

Læs mere