Ansøgning om refusion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om refusion"

Transkript

1 Knivholtvej Frederikshavn Telefon: Sendes til Frederikshavn Forsyning A/S Knivholtvej Frederikshavn Modtaget af Forsyningen den Journalnummer Ansøgning om refusion Ejeren (udfyldes af ejeren) Undertegnede Adresse Postnr./by Tlf.nr. Ejendommen, hvorpå der er konstateret lækage på en skjult installation Dato for konstatering af lækage Jeg søger om refusion af merforbrug forårsaget af brud på den skjulte installation i ejendommen, jævnfør Regulativ for levering af vand, Takstregulativ for Frederikshavn Vand A/S, Almindelige bestemmelser for levering af varme og Betalingsvedtægt, Frederikshavn Spildevand A/S. Ejendommen Tjener helt eller delvist (med særskilt måler) til beboelse for ejeren. Lejes ud til beboelse, og vand betales over lejen. Anfør antal lejemål/boligenheder: Anvendes både til boligformål og erhvervsformål uden særskilt måler. Jeg vedlægger dokumentation for fordeling af boligformål og erhvervsformål. Ejerens underskrift Dato Underskrift Ansøgningsblanketten er blandt andet udarbejdet på grundlag af Lovbekendtgørelse nr. 639 af 21.august 1998 om afgift af ledningsført vand og Lov nr. 522 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af spildevand. Frederikshavn Forsyning A/S 1e006 - Side 1 af 6

2 VVS-installatørerklæring (udfyldes af VVS-installatøren) VVS-installatør (navn, adresse og telefonnr.) Ejendommen (adresse), hvorpå der er udført reparation Postnr./by Dato for udført reparation Undertegnede VVS-installatør bekræfter hermed, at der er udført reparation af bruddet på installationen på ovenstående adresse. Bruddet Hvor og hvordan er bruddet opstået? Hvordan er bruddet repareret? VVS-installatørens underskrift Dato Underskrift og stempel Ejer skal vedlægge dokumentation (faktura og kvittering for betaling) Frederikshavn Forsyning A/S 1e006 - Side 2 af 6

3 Beregning af merforbrug vand/spildevand (udfyldes af ejeren) Har ejendommen været beboet i mere end 12 måneder? Ja Nej Hvis ja, beregnes vandspildet som: Hvis nej, beregnes vandspildet som: Det totale årsforbrug Målt forbrug i de pågældende måneder: Herfra fratrækkes normalårsforbrug: Vandspild i alt 25 % af vandspild, dog minimum 50 (selvrisiko) Vandspild i alt, der kan eftergives: - - Herfra fratrækkes normalforbrug i de pågældende måneder: Samt selvrisikoen, forholdsmæssigt (antal måneder) x selvrisiko (25 %/50 ) 12 Vandspild i alt, der kan eftergives: - Beregning af merforbrug varme (udfyldes af ejeren) Har ejendommen været beboet i mere end 12 måneder? Ja Nej Hvis ja, beregnes varmespildet som: Hvis nej, beregnes varmespildet som: Det totale årsforbrug Målt forbrug i de pågældende måneder: Herfra fratrækkes normalårsforbrug: Varmespild i alt - Herfra fratrækkes normalforbrug i de pågældende måneder: Samt selvrisikoen, forholdsmæssigt 25 % af varmespild (selvrisiko) Varmespild i alt, der kan eftergives: - (antal måneder) x selvrisiko (25 %) 12 Varmespild i alt, der kan eftergives: - Beregning af merforbrug på statsafgift på vand SKAT (udfyldes af ejeren) Hvis dit merforbrug på vand opfylder SKATs minimumskrav for skade på skjult vandinstallation, kan du søge om refusion på afgift af ledningsført vand Hvis ja, beregnes vandspildet som: Hvis nej, beregnes vandspildet som: Det totale årsforbrug Målt forbrug i de pågældende måneder: Herfra fratrækkes normalårsforbrug: Vandspild i alt - Herfra fratrækkes normalforbrug i de pågældende måneder: Samt selvrisikoen, forholdsmæssigt Selvrisiko 300 Vandspild i alt, der kan eftergives: - (antal måneder) x selvrisiko (25 %/50 ) 12 Vandspild i alt, der kan eftergives - Frederikshavn Forsyning A/S 1e006 - Side 3 af 6

4 Vejledning til blanket om ansøgning om refusion Vejledningens afsnit refererer til de enkelte afsnit på blanketten. Ejeren Du skal som ejer af ejendommen bekræfte, at vandspildet er opstået på grund af en skjult installation på ejendommen. Skjulte vandinstallationer er defineret som jordledning fra skel til bygning, imellem bygninger og under bygninger. Skjulte vandinstallationer og rørføringer inde i bygninger er også omfattet af definitionen. Vi anser brud på/defekt varmtvandsbeholder som en skjult installation. Synlige installationer er fx synlige rør, vandhaner og cisterner, hvorfra vandspild ikke kan give anledning til refusion. Vi gør opmærksom på, at SKAT anser brud på en varmtvandsbeholder som en synlig installation. Derfor kan du ikke søge om refusion af statsafgiften på vand i dette tilfælde. Som ejer af ejendommen er du som hovedregel den betalingsansvarlige i forhold til Frederikshavn Forsyning A/S. Dette fremgår af såvel vandforsyningsloven som Regulativ for levering af vand, Frederikshavn Vand A/S Takstregulativ for Frederikshavn Vand A/S Almindelige bestemmelser for levering af varme, Frederikshavn Varme A/S Betalingsvedtægt, Frederikshavn Spildevand A/S Derfor skal det være dig, der søger om refusion. Frederikshavn Forsyning A/S kan kun eftergive beløbet, når du som ejer kan dokumentere vandspildet. Hvis ejendommen både anvendes til boligformål og erhvervsformål uden særskilt vandmåling, kan du som ejer kun få eftergivet den andel, der falder på boligformålet. Dokumentation for vandspildet vil altid være muligt, når vandmåleren er placeret ved overgangen fra stikledning til jordledning (i målerbrønd ved skel). Er vandmåleren fx placeret i huset, vil eftergivelse af vandspild før måleren kunne forekomme i de tilfælde, hvor Frederikshavn Forsyning på anden måde dels entydigt kan fastslå, at vandspildet er sket på grund af brud på jordledning før måleren og dels kan fastslå vandmængden. Du kan også søge om refusion for vandspild, hvis du lejer ejendommen ud til privat brug. Hvis ejendommen er udlejet, vil vandforbruget normalt blive betalt af lejeren. Opnår du som ejer refusion, skal du sørge for at betale refusion til lejeren/lejerne. Der kan være situationer, hvor lejere/andelshavere m.fl. er den økonomisk ansvarlige i forhold til Frederikshavn Forsyning, jævnfør Bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug nr. 837 af 27. november I disse situationer er det lejeren/andelshaveren, som skal søge om refusion. Frederikshavn Forsyning A/S 1e006 Side 4 af 6

5 VVS-installatørerklæring Du skal som VVS-installatør bekræfte, at ledning er repareret, og at der er tale om skjult vandinstallation. Skjulte vandinstallationer er defineret som jordledning fra skel til bygning, imellem bygninger og under bygninger. Skjulte vandinstallationer og rørføringer inde i bygninger er også omfattet af definitionen. Vi anser brud på/defekt varmtvandsbeholder som en skjult installation. Synlige installationer er på den anden side fx synlige rør, vandhaner og cisterner hvorfra vandspild altså ikke kan give anledning til refusion. Vi gør opmærksom på, at SKAT anser brud på en varmtvandsbeholder, som en synlig installation, derfor kan du ikke ansøge om refusion af statsafgiften på vand i dette tilfælde. Du skal beskrive bruddet og mulige ydre påvirkninger med henblik på at fastslå, om der er tale om et brud, som kunne være undgået. Er der gået et længere tidsrum imellem konstateringen af bruddet og tilkaldelsen af dig som VVS-installatør, og har ejeren (eller lejeren) været bekendt med, at der er løbet vand ud i større mængder, kan det afskære muligheden for at få refusion. Det fremgår af lovens 25, stk. 7, at: Det er en forudsætning for at opnå eftergivelse.., at ledningsbruddet ikke kan tilregnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt, og at der er udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet. Beregning af merforbrug vand/spildevand Normalforbruget beregnes som et gennemsnit af de 3 seneste års forbrug. Frederikshavn Forsyning opbevarer dokumentation for opkrævningerne i denne periode. Har du som ejer boet på adressen mindre end 2 år, bliver den anvendte acontorate brugt som udtryk for normalforbruget. Acontoraten tager udgangspunkt i de standardberegningsmetoder, som Frederikshavn Forsyning benytter ved fastlæggelsen af acontobeløbet for nye kunder. Der fratrækkes en selvrisiko, jævnfør gældende regulativer for Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S svarende til 25 % af vandspildet, dog minimum 50 af årsforbruget. Beregning af merforbrug varme Normalforbruget beregnes som et gennemsnit af de 3 seneste års forbrug. Frederikshavn Forsyning opbevarer dokumentation for opkrævningerne i denne periode. Har du som ejer boet på adressen mindre end 2 år, bliver den anvendte acontorate brugt som udtryk for normalforbruget. Acontoraten tager udgangspunkt i de standardberegningsmetoder, som Frederikshavn Forsyning benytter ved fastlæggelsen af acontobeløbet for nye kunder. Der fratrækkes en selvrisiko, jævnfør gældende regulativ for Frederikshavn Varme A/S, svarende til -25 % af årsforbruget. Beregning af merforbrug SKAT Refusion gives ikke for den del af kravet, som er mindre end kundens årlige normalforbrug vedrørende den private bolig tillagt 300. Hvis kundens normale afregningsperiode er mindre end 1 år, nedsættes mindstekravet forholdsmæssigt. For refusion af statsafgiften på vand skal der være tale om skade på skjult installation. SKAT anser ikke en defekt varmtvandsbeholder, synlige rør, vandhaner, cisterner mv., som en skjult installation. Normalforbruget beregnes som et gennemsnit af de 3 seneste års forbrug. Frederikshavn Forsyning opbevarer dokumentation for opkrævningerne i denne periode. Har du som ejer boet på adressen mindre end 2 år, bliver den anvendte acontorate brugt som udtryk for normalforbruget. Acontoraten tager udgangspunkt i de standardberegningsmetoder, som Frederikshavn Forsyning benytter ved fastlæggelsen af acontobeløbet for nye kunder. Frederikshavn Forsyning A/S 1e006 Side 5 af 6

6 Frederikshavn Forsyning A/S Det er Frederikshavn Forsyning A/S, der tager stilling til, om lovens betingelser for eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild er opfyldt. Hvis Frederikshavn Forsyning godkender refusion af afgifter, sørger Frederikshavn Forsyning for at refundere beløbet til kunden i forbindelse med årsafregningen. Det skal bemærkes, at Frederikshavn Forsyning i forbindelse med refusionen også skal eftergive sin egen del af vandprisen m.m. over for ejeren. Frederikshavn Forsyning retter tilsvarende sit eget afregningsregnskab for afgift af ledningsført vand, så den eftergivne vandmængde ikke indgår i beregningen af vandværkets vandspild. Frederikshavn Forsyning A/S 1e006 Side 6 af 6

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. 1. forbrugeren (udfyldes tydeligt - evt. med blokbogstaver) Undertegnede Adresse: Har på ejendommen den konstateret

Læs mere

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion: Regler for refusion ved vandspild for boliger Erhvervsvirksomheder skal henvende sig til Esbjerg Forsyning for refusion. Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Læs mere

Som dokumentation for merforbruget skal der som minimum vedlægges aflæsninger af vandmåleren en gang månedligt.

Som dokumentation for merforbruget skal der som minimum vedlægges aflæsninger af vandmåleren en gang månedligt. EJER Sendes til Provas a/s Modtaget af Forsyningen den Journalnummer Ansøgning om refusion af forsyningsafgifter i forbindelse med vandspild Undertegnede søger om refusion af vandbidrag, statsafgift på

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere.

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rødovre Kommunes praksis om,

Læs mere

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S 1 Vandforsyningens organisation Kalundborg Vandforsyning A/S ejer vandforsyningen, som tidligere var ejet af Kalundborg Kommune (herefter "Vandforsyningen").

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3 Takster...

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg 2015 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 4 1.1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg... 4 1.1.1 Regulativet...

Læs mere

Regulativ for vandforsyning

Regulativ for vandforsyning Regulativ for vandforsyning Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledende bemærkninger 2 2. Vandforsyningens styrelse 4 3. Ret til forsyning med vand 4 4. Forsyningsledninger

Læs mere

Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010

Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010 Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010-1 - Indholdsfortegnelse: Side 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 2 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE 5 3. RET TIL FORSYNING MED VAND 6 4. FORSYNINGSLEDNINGER

Læs mere

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3

Læs mere

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER...

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... 5 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning 1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 5 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 6 5 STIKLEDNINGER...

Læs mere

Fællesregulativ for vandværker i Syddjurs Kommune

Fællesregulativ for vandværker i Syddjurs Kommune Fællesregulativ for vandværker i Syddjurs Kommune Vedtaget af Syddjurs Byråd 17. december 2009 1 Indhold 1. Indledende bestemmelser...3 2. Vandforsyningens styrelse...5 3. Ret til forsyning med vand...5

Læs mere

REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007

REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007 REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007 Erstatter tidligere regulativer for Hanstholm, Thisted og Sydthy Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Indledende bestemmelser 3 2 Vandforsyningens styrelse

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 15.6.2010 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring Afbud: Per Harfeld Fraværende: Punkt 1. Orientering om de udfordringer selskabet

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Fastsættelse af takster for vand. Vejledning

Fastsættelse af takster for vand. Vejledning Fastsættelse af takster for vand Vejledning Titel: Fastsættelse af takster for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø Tlf.:

Læs mere

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter HAR I STYR PÅ VANDFORBRUGET Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter VI SKAL SPARE PÅ VANDET ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Vi burde egentlig

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere