INDHOLDSFORTEGNELSE LANDSKOMITÉENS BERETNING FOR BLODDONORERNES ÅRSREGNSKAB ÅRETS PELIKANMODTAGERE 23 ANTALLET AF BLODDONORER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE LANDSKOMITÉENS BERETNING FOR 2001-2002 3 BLODDONORERNES ÅRSREGNSKAB 2001 14 ÅRETS PELIKANMODTAGERE 23 ANTALLET AF BLODDONORER"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE LANDSKOMITÉENS BERETNING FOR BLODDONORERNES ÅRSREGNSKAB ÅRETS PELIKANMODTAGERE 23 ANTALLET AF BLODDONORER OG TAPNINGER ANTALLET AF BLODDONORER OG TAPNINGER I BLODDONORERNES SIKRINGS- OG FORSKNINGSFOND 30 FONDENS ÅRSREGNSKAB LANDSKOMITÉENS MEDLEMMER 35 UDVALG OG BESTYRELSER 36 AMTSKOMITÉERNES ADRESSER 37 DONORKORPSENES ADRESSER 38 VEDTÆGTER FOR BLODDONORERNE I DANMARK 46 1

2 LANDSKOMITÉENS BERETNING NY PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prins Henriks sekretariat meddelte i sommeren 2001, at Prinsen ville påtage sig at være ny protektor for Bloddonorerne i Danmark. Bloddonorernes tidligere protektor, Dronning Ingrid, døde i november LANDSMØDET Den 6. oktober 2001 blev der afholdt landsmøde i Korsør og nær ved 200 donorrepræsentanter fra hele landet var mødt op. Mødet blev åbnet af Korsørs borgmester Flemming Erichsen efterfulgt af en entusiastisk tale af daværende sundhedsminister Arne Rolighed. I løbet af eftermiddagen var der gruppearbejder med udvalgte emner og drøftelse af formandens beretning. Gruppernes diskussioner var spændende og fagligt indholdsrige, og den afsluttende plenumdebat samlede på en god måde hele landsmødet. Årets Bloddonor 2001, Lene Fribo, modtog en fortjent hyldest på landsmødet. Korpsene i Vestsjællands Amt havde ydet et stort stykke arbejde for at få mødet godt gennemført. Der er landsmøde igen den 20. september 2003 i Aalborg. Bloddonorernes protektor Prins Henrik. Han efterfølger Dronning Ingrid, som døde i ANTALLET AF DONORER OG TAPNINGER Den 1. januar 2002 havde vi tilmeldte bloddonorer. I forhold til 2000 har der i 2001 været et fald i antallet af tappede portioner på ca , så det samlede antal tappede portioner blev Selvom tappetallet omfatter en mindre eksport til Sverige i nogle akutte nødstilfælde, har Danmark fortsat et af verdens højeste blodforbrug pr. indbygger. Da antallet af tilmeldte donorer samtidigt er faldet med ca , hvoraf de alene i Storkøbenhavn, er presset målt ved gennemsnitlig tapning pr. donor øget en smule. Tappefrekvenserne er dog meget forskellige fra korps til korps, og Bloddonorerne ser det som en vigtig opgave at få udlignet forskellene i tappefrekvenser mest muligt for at fastholde flest mulige egnede donorer. Hvis tappefrekvensen er for lav, falder interessen for at forblive i donor- Landsmødet blev afholdt i Korsør og var arrangeret af Vestsjællands amtskomité. Her et vue ud over de forsamlede i konferencesalen på Grand Park hotel. 2 3

3 Indenrigs- og Sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen. Landskomitéen med 41 medlemmer er Bloddonorernes øverste ledelse, hvori der sidder reprækorpset, og hvis frekvensen bliver for høj, vanskeliggøres tappestedernes arbejde samtidig med at presset på donorerne bliver for stort. På landsbasis ligger tappefrekvensen på 1,5, som er det ønskværdige, og vi kan konstatere en stort set ensartet tappefrekvens mellem amterne. Antallet af tilmeldinger, der kommer ind via landskontoret, er stigende, især tilmeldinger via vores hjemmeside Cirka hver tredje tilmelding kommer nu elektronisk, og 43% af de, der tilmelder sig via landskontoret, er under 25 år. En statistik fra Skejby Sygehus, Århus Amt, viser tilsvarende, at 72% af de nye donorer er under 30 år. Faldet i antal donorer bør imidlertid tages meget alvorligt. Selvom der ikke for nærværende er fare for, at vi ikke kan leve op til vor målsætning om, at der altid skal være tilstrækkeligt med blod til de danske sygehuse, bør der ske tiltag på to områder for at sikre den fortsatte blodforsyning. For det første må amterne og H:S arbejde mere sammen på tværs af amtsgrænserne, således at blodet kan flyde frit fra amter med et lille forbrug til amter med et stort forbrug. Donorerne skal kunne flytte frit, således at de ikke skal starte på ny, hvis de er flyttet over en amtsgrænse. Mange donorer melder dog flytning i forvejen og fremmer herved processen. En række amter har allerede vist vejen ved at samordne egen blodforsyning, således at tapning, oparbejdning og distribution styres centralt, hvorved mindre blod går til spilde ved uddatering, og tappefrekvensen bliver mere ens fra tappested til tappested. For det andet må vi selv gøre en større landsdækkende indsats for at skaffe flere donorer. Der er tilsyneladende et væsentligt donorpotentiale i de korps, hvor tappefrekvensen i dag er lav. Hvis blodet kan vandre frit fra disse områder til de stort forbrugende hospitaler i de større byer, vil blodforsyningen antageligt kunne sikres i en lang årrække. Det er i dag især kræftbehandling og operationer af hjerter, som medfører et øget behov for blod. Selvom en række hospitalsafdelinger er blevet gode til at spare på blodet, vil gennemførelsen af kræft- og hjerteplanerne formentlig fortsat kræve et stort antal blodportioner. Da befolkningen samtidigt bliver ældre (hvorved forbruget generelt stiger), og antallet af potentielle donorer i de yngre aldersgrupper falder, er det en stor udfordring for Bloddonorerne at sikre det nødvendige antal donorer. SAMARBEJDE MED SUNDHEDSMINISTERIET I årets løb har der været afholdt flere møder med tidligere sundhedsminister Arne Rolighed. Udover at åbne landsmødet i Korsør med en veloplagt tale gav han tilsagn om at ville inddrage Bloddonorerne i udfærdigelsen af en eventuel ny blodforsyningslov. I november kunne vi ønske til lykke til en ny Indenrigs- og Sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen. Kort tid efter var landsformanden og den daglige leder til møde med ministeren, hvor drøftelserne blandt andet handlede om den fremtidige organisering af blodforsyningen og informationen af donorerne igennem Donor Nyt. Efter mødet tilkendegav ministeren, at den velfungerende danske donorordning baseret på frivillige og ubetalte donorer skal fastholdes. Det er en ordning, der kalder på respekt for både donorerne og blodgaven. Lars Løkke Rasmussen har i øvrigt skrevet lederen til Donor Nyt nr. 66. I april 2002 afgav Bloddonorerne på opfordring fra ministeriet et høringssvar til forslaget om ny blodforsyningslov. Loven kan være vedtaget, når denne beretning udsendes. EU-DIREKTIV Et nyt EU-direktiv om blodgivning har været længe undervejs, og ISB (Den Internationale Sammenslutning af Bloddonororganisationer) har været stærkt involveret i arbejdet. Alle sammenslutningens forslag blev vedtaget af Europaparlamentet i september, men ministerrådets drøftelse i november 2001 gav ikke helt det resultat, vi havde håbet på. De enkelte lande kan herefter (fortsat) lave egne regler om, at blod og blodkomponenter anvendt i deres land skal hidrøre fra ubetalte donorer, men blodprodukter er ikke klart omfattet af undtagelsesmuligheden. Hvis ministerrådets tanker får lov til at dominere, vil de enkelte lande få meget svært ved at afvise forarbejdede blodprodukter (derivater) baseret på betalt blodgivning. Næste fase er en forhandling om direktivets endelige indhold mellem ministerråd og EU-parlament. AMTSLIGE AFTALER OG DONOR NYT En række amtskomitéer har i 2002 indgået aftaler med deres lokale amtsråd i henhold til Blodforsyningslovens 2. Ringkøbing Amt viste vejen allerede i efteråret 2001 med en gennemarbejdet og detaljeret aftale, som klart oplyser korpsenes forpligtelser og rettigheder, og lignende aftaler er fulgt efter med en større eller mindre detaljeringsgrad. Generelt har amtskommunerne forhøjet gebyrerne til donorkorpsene pr. tappet portion, men der er stadig en stor spredning i tappegebyrerne. Det er Bloddonorernes principielle ønske, at donorkorpsene landet over oppebærer nogenlunde ensartede tappegebyrer for sammenlignelige forpligtelser/opgaver. Det er med stor tilfredshed, at vi nu kan iagttage, at rammerne for de lokale korps formaliseres ikke for formaliseringens egen skyld, men af hensyn til donorsagen. Den fortsatte udsendelse af bladet Donor Nyt med Post Danmark til alle tilknyttede donorer har indgået i forhandlingerne i de fleste amter. Det er særdeles glædeligt, at langt de fleste donorkorps (repræsenterende ca donorer) har kunnet og villet frigøre midler til bladets udsendelse direkte til donorerne, således at dette vitale bindeled ikke skæres over. De øvrige donorer vil selv skulle hente bladet, enten på tappestedet eller på internettet via vores hjemmeside Redaktionelt fortsætter bladet som hidtil med fokus på lægefaglig orientering, artikler om de frivilliges arbejde, lidt underholdning, lidt internationalt stof og fremhævelse af emner, som kan styrke donorernes engagement og stolthed over at være med i Bloddonorerne i Danmark. LANDSKOMITÉENS TO ÅRLIGE MØDER Odense Banegårdscenter dannede ramme om landskomitémødet i maj. Landskomitéen består bl.a. af formændene for landets 14 amtskomitéer. 4 5

4 sentanter fra landets donorkorps, repræsentanter fra organisationer, der arbejder indenfor blodområdet, samt repræsentanter fra de organisationer, der var med til at stifte Bloddonorerne. Landskomitéen afholder et møde om foråret og et om efteråret. Efterårsmødet blev holdt dagen efter landsmødet, den 7. oktober 2001, i Korsør. Her var det væsentligste punkt på dagsordenen bladet Donor Nyts fremtid og de økonomiske vilkår for bladets fortsatte udgivelse. Forårsmødet blev holdt den 4. maj 2002 på Banegårdscentret i Odense. Udover de vedtægtsfastlagte dagordenspunkter drøftede landskomitéen især det fremsatte forslag til ny blodforsyningslov, og man vedtog en udtalelse, som præciserer Bloddonorernes holdning til denne lov. Som nye medlemmer af landskomitéen er følgende indtrådt: Ulla Dahrup Jensen, Roskilde Amt, Morten Bagge Hansen, Dansk Selskab for Klinisk Immunologi, og Erik E. Pedersen, Århus Amt. De afgående medlemmer af landskomitéen er: Alice Homøe, Roskilde Amt, Henning Sørensen, Dansk Selskab for Klinisk Immunologi, og Morten Haase, Århus Amt. INTERNATIONALT UNGDOMSFORUM Over 100 unge donorer deltog i den internationale ungdomskonference, der blev afholdt den august i Kliplev i Sønderjylland. Danmark havde aldrig før været vært for et lignende arrangement, men det forløb glimrende, bl.a. på grund af økonomisk støtte fra en række korps og fonde og praktisk hjælp fra gamle spejdere. Deltagerne var alle mellem 18 og 32 år og kom fra 15 forskellige lande: Albanien, Brasilien, Burkina Faso, Canada, Estland, Frankrig, Island, Italien, Litauen, Luxembourg, Portugal, Rumænien, Spanien, Tunesien og Danmark. Konferencen var lærerig, men også festlig og uformel og har skabt grobund for mange venskaber og kontakter, bl.a. bruges internettet meget. Det var første gang en verdenskonference for unge bloddonorer blev afholdt, og interessen for den var stor. På programmet var der emner som lokale og nationale kampagner, opstart af korps af LANDSKOMITÉENS UDVALG Siden forrige årsberetning er der udkommet fire numre af Donor Nyt. Bladet er en værdifuld del af kontakten til donorerne, hvilket understreges af, at antallet af telefoner og s til landskontoret stiger kraftigt, når bladet udkommer. Donor Nyt fokuserer i hvert nummer på forskellige sider af blod og bloddonation gennem interviews og artikler. Efter valgene på landskomitéens forårsmøde er Bloddonorernes forretningsudvalg sammensat således med stedfortrædere anført i parentes: Formand Børge Stjernholm, næstformand Henning Karlby, Jan Jørgensen (Morten Bagge Hansen), Søren Lundsberg-Nielsen (Poul Erik Herner Petersen), Valdemar Riis Søndergaard (Frede Sørensen), Per Hemmingsen (Ethly Bech) og Jan Østergård (Viktor Rasmussen). Landskomiteen har nedsat to andre faste udvalg. Det ene er Det Internationale Udvalg, som løftede en stor opgave ved arrangementet af den internationale ungdomskonference i Kliplev (se nedenfor). Det andet udvalg er Markedsføringsudvalget, der bl.a. forestår landsorganisationens kampagner, reklamer, deltagelse i festivaler, kampagneartikler, kurser m.m.m. 6 7

5 Skønt de ca. 50 informatører primært kommer fra de større byer, er de mobile og kan dække hele landet. De kan bestilles igennem landskontoret, og indtil videre dækker landsorganisationens tipsmiddeltilskud rejseudgifter m.v. ANDRE TILTAG FOR UNGE Den internationale ungdomskonference i 2001 blev afholdt på et spejdercenter i Kliplev ikke langt fra den dansk-tyske grænse. Her er det minderne, der bliver foreviget i form af hilsener på ryggen af en T-shirt. Konferencen blev en ubetinget succes, og der blev knyttet både faglige og sociale bånd mellem deltagerne. unge informatører, service i blodbanken og internationalt samarbejde. Blandt de mere uformelle programpunkter var et besøg ved Vesterhavet, et natløb med spændende og morsomme opgaver samt bespisning ved en pølsevogn. Mange af de danske deltagere har siden meldt sig som frivillige informatører, som efter et forberedende kursus er villige til at kontakte andre unge og fortælle om bloddonorsagen. Der har været afholdt to kurser for de unge informatører i november 2001 og april Begge kurser fandt sted på Skejby Sygehus med støtte fra tipsmidlerne. Kurserne har rustet deltagerne til at tage ud på uddannelsesinstitutioner og festivaler for at rekruttere nye donorer. 21 unge deltog på det første kursus og 16 på det andet. Det er meningen, at de unge skal kunne bestilles af donorkorpsene til at tage ud på lokale skoler og lignende for at fortælle, hvorfor man bør blive bloddonor ud fra egne erfaringer. Vores nye donorbog Dit blod, som retter sig mod unge i 10. klasse og 1.g, ventes på gaden omtrent samtidig med denne årsberetning. Den kommer til at koste 50 kroner inkl. moms. Indholdet er skrevet af en række forfattere med overlæge Jan Jørgensen som lægefaglig ankermand. Der har i år 2001 været deltagelse på flere festivaler end nogensinde før, herunder Midtfyns Festivalen, Skanderborg Festivalen, Langelands Festivalen og Grøn Koncert i Århus. På disse festivaler meldte der sig i alt omkring donorer. DEN INTERNATIONALE BLODDONORDAG, 23. MAJ 2002 Bloddonorerne havde i år i kampagnen op til den internationale donordag et samarbejde med ungdomsbladet Tjeck, der via sit blad (som har læsere mellem 15 og 25 år) fortalte om, Dit Blod er en lærebog om blod og bloddonation. Bogen giver læseren en grundlæggende viden, skaber forståelse og sammenhæng på området, og matcher niveauet i 10. klasse og på gymnasiet, men kan også bruges i andre undervisningssammenhænge. Dit blod udkom i maj I samarbejde med ungdomsbladet Tjeck og reklamebureauet J. Walter Thompson fik Bloddonorerne stablet en kampagne rettet mod de unge på benene. Det resulterede i en gratis helsides annonce i Tjeck, maj 2002, samt plakater og postkort. KURSER FOR UNGE INFORMATØRER I alt 37 informatører deltog i de to kurser, som begge blev afholdt på Skejby Sygehus. 8 9

6 hvorfor man bør være bloddonor. Tjeck distribuerede også plakater og postkort på en række uddannelsesinstitutioner, hvor landsorganisationen alene skulle betale trykkeomkostningerne. Desuden har Tjeck et net af unge på uddannelsesinstitutioner over hele landet, som blev informeret om, hvad det kræver, og hvorfor det nytter at give blod. Bloddonorernes nye korps af unge informatører er blevet bedt om hver at iværksætte mindst ét besøg på en uddannelsesinstitution i løbet af maj op til donordagen. Der foregår i øvrigt drøftelser mellem WHO, Røde Kors, ISBT og ISB om at samle sig om en fælles international donordag. En sådan styrkelse af opmærksomheden internationalt omkring donorsagen kan vi støtte fra dansk side. ÅRETS BLODDONOR Bloddonorerne har valgt Amtsborgmester Bent Hansen, Viborg Amt, som årets bloddonor, da han i en sen alder og i en meget travl hverdag har meldt sig som aktiv bloddonor. Især Bloddonorerne i Viborg Amt har oplevet Bent Hansens bevågenhed. Det er naturligvis primært i forbindelse med forhandlingerne om gensidige aftaler, at amtskomitéen har kontakt med Amtet. Man har i denne sammenhæng oplevet, at forhandlingerne er blevet hjulpet positivt på vej ved en direkte henvendelse til Bent Hansen. Amtskomitéen har herved fået bekræftet hans oprigtige interesse for sagen. Bent Hansen prøver at give møde, når de lokale korps inviterer ham til donorsammenkomster. Overordnet er det vores opfattelse, at han vil Bloddonorerne det godt i det omfang, det er politisk muligt. NOGLE AF VORES MANGE LOKALE ARRANGEMENTER Knapt 200 nye donorer meldte sig til, da Bloddonorerne i Kjellerup stillede op ved valget i efteråret. Det flotte resultat svarer til mere end to års tilgang af donorer og kom fra valgstederne i Rødkærsbro, Thorning og Kjellerup. I Nykøbing F meldte 125 personer sig som donorer ved valgstederne. De lokale frivillige beretter, at der blev taget godt imod tilmeldingskortene fra Bloddonorerne. Korpset i Århus har bl.a. været på besøg på Handelshøjskolen, Universitetet og Ingeniørhøjskolen. Bloddonorerne i Storkøbenhavn, BiS, har deltaget ved flere messer og lignende arrangementer, og kunstneren Charlotte Sparre har designet et silketørklæde og et slips med bloddråbemotiver, som kan købes i de Storkøbenhavnske blodbanker. Ovenstående er kun nogle få eksempler rundt omkring i landet er der afviklet et stort antal forskellige arrangementer, hvor frivillige repræsentanter fra de lokale korps godt støttet af sygehuspersonale har hvervet nye donorer og i øvrigt gjort folk opmærksomme på bloddonorsagen. Amtsborgmester Bent Hansen blev valgt som Årets Bloddonor. Den nye plakat med de forskellige blodtypefamilier, tegnet af Annette Carlsen, er populær. Efter omtalen i Donor Nyt i marts 2002 har landskontoret udsendt et stort antal plakater til interesserede donorer

7 NYE KAMPAGNEMATERIALER ETC. Blandt de nye kampagneartikler, der er kommet til i perioden, kan nævnes nye T-shirts (hvid med motivet Du er lige min type! ), en ny stor plakat (tegneren Annette Carlsen viser den arvelige fordeling af AB0 blodtyperne med 10 mulige familiekombinationer) og en streamer til bilen. Desuden har vi nu fået fremstillet nye udgaver af alle vores pjecer, senest Falsk alarm (om begrebet falsk reaktion). Avancen på kampagneartikler er sat ned til 10%, som stort set kun dækker udgiften til porto og pakning. Det har gjort næsten alle varer væsentligt billigere. Der findes en illustreret bestillingsliste på hjemmesiden. Varer bestilles skriftligt (med brev, fax eller ) til landskontoret. Donorbogen Dit blod vil fremover blive solgt fra landskontoret og indgå i varesortimentet. På bestillingslisten vil man også kunne finde bladet Donor Nyt, som vil kunne leveres i pakker udover de eksemplarer, som sendes direkte til de enkelte donorer betalt af de lokale korps. MARKEDSFØRING Blandt årets andre markedsføringstiltag kan nævnes samarbejdet med hotelkæden Choice, der på eget initiativ henvendte sig til Bloddonorerne om et firma-samarbejde. Choice udfærdigede i samarbejde med et norsk reklamebureau en meget fin kampagne, der kørte på alle kædens hoteller i Norge, Sverige og Danmark. Meningen var at skaffe nye donorer, ikke bare blandt hotellernes personale, men også blandt de mange gæster. Kampagnen resulterede i flere hundrede donorer i hele Skandinavien. Vi håber, at der kan komme flere af den slags initiativer fra virksomheder, som vil støtte donorsagen internt. NYE KORPS PÅ FÆRØERNE Skønt der endnu ikke er nogen national organisation, er der nu frivillige donorkorps tilknyttet alle tre blodbanker på øerne. I tilslutning til korpsene i Klaksvig og Tórshavn blev korpset på Suderø stiftet den (kl. 20:02!). Korpsene på Færøerne har indgået en samarbejdsaftale med landsstyret om opgaver og betaling af korpsenes udgifter. Det er en glæde at se vores søsterorganisation på Færøerne udvikle sig så smukt. SIKRINGSFONDENS VIRKSOMHED Selvom det heldigvis stadig er sjældent, at der sker uheld under tapninger, er der i 2001 anmeldt 130 skadesager. Sikringsfondens medarbejder på landskontoret tager sig af den umiddelbare behandling af alle skader og sørger for, at de mere alvorlige sager viderebehandles af Patientforsikringen. Det højere antal anmeldte sager i forhold til tidligere må antageligt tilskrives, at mange flere donorer og personalet i blodbankerne er blevet opmærksomme på fonden, bl.a. via Donor Nyt. Det statistiske materiale er blevet forbedret, og oplysningerne i skadesanmeldelserne vil blive bearbejdet og udsendt til blodbankerne med det formål, at personalet i fremtiden så vidt muligt kan undgå skader. Anmeldelserne behandles i første omgang af landskontoret, som undersøger behovet for umiddelbar hjælp til donor, og som bistår donor ved en eventuel indbringelse af skaden for Patientforsikringen og Patientskadeankenævnet. Statistisk skal donor tappes ca gange, før hun/han udsættes for en skade. De fleste af skaderne er stikskader eller mindre blødninger- /hævelser, der læges hurtigt. Hotelkæden Choice udarbejdede en stor hvervekampagne til deres hotelgæster og personale i Norge, Sverige og Danmark. LANDSKONTORET, PERIODEN Vores generalsekretær Niels Mikkelsen er daglig leder af landskontoret. Herudover har Emilie Bost, Signe Borup, Lone Frederiksen, Ditte Hansen, Kristian Graungaard, Kasper Kock, Troels Nipper Nielsen, Thomas Oldrup, Malou Rode, Frederik Skovsted og Milica Zecevic i kortere eller længere perioder deltaget i arbejdet på kontoret i beretningsperioden. Landskontoret flyttede i maj 2001 til en ny adresse på Vesterbrogade på hjørnet overfor Søndermarken. Flytningen har øget organisationens synlighed, ligesom den på sigt vil indebære en lavere husleje end i det tidligere lejemål på Bjerregårdsvej. TAK Landskomitéen bringer hermed sin tak for godt udført arbejde til personalet i blodbankerne/- tappestederne over hele landet, til alle de frivillige i donorkorpsene og i amtskomitéerne, til landskontorets personale, samt først og fremmest til vore ca frivillige ubetalte bloddonorer

8 BLODDONORERNES ÅRSREGNSKAB 2001 REGNSKABSBERETNING Regnskabet viser et overskud på ca kr., hvilket stort set svarer til det budgetterede. Der var afsat kr. til et bogprojekt, men denne udgift udløses først i 2002, jævnfør senere i beretningen. Landskomitéen besluttede i oktober 2001 at udsende Donor Nyt i første kvartal af 2002 til alle donorer, finansieret af landsorganisationens egenkapital. INDTÆGTER Antallet af tapninger var imod forventning steget i 2000, så korpsenes indbetalinger blev lidt højere end budgetteret. Varesalget er faldet med kr. i forhold til året før og ligger kr. under det budgetterede, idet forretningsudvalget i 2001 besluttede at sænke fortjenstmargenen til ca. 10%. Af et tipstilskud på kr. til særlige aktiviteter anvendes kr. af tilskuddet først i 2002 (til en allergipjece samt et kursus for unge informatører). Tipsmidler til driften er ydet med kr., hvilket er et mindre beløb end budgetteret og mindre end i tidligere år. Sundhedsministeriet gav i 2001 en bevilling på kr. til trykning og udsendelse af Donor Nyt til alle bloddonorer, hvortil kom et uanvendt beløb på kr. fra ministeriets bevilling i Sundhedsministeriet har i 2001 udbetalt restbeløbet til dækning af Litauenprojektet, men da beløbet blev udbetalt meget sent i regnskabåret, er disse midler overført til støtte for aktiviteter i Litauen i 2002 og fremover. Renteindtægterne er som budgetteret. UDGIFTER Flytteudgifterne og den tidligere ejers tilskud til flytningen var ikke budgetteret. Kontorets flytning indebærer, at fremtidige huslejeudgifter m.v. vil ligge på et væsentligt lavere niveau end hidtil. Udgifterne til Den internationale ungdomskonference var budgetteret med kr. Budgettet er overholdt, idet de yderligere udgifter på ca kr. blev dækket af tilsvarende sponsormidler fra fonde, virksomheder og enkelte donorkorps. Donor Nyt blev næsten kr. billigere end forventet, idet det er lykkedes at nedbringe både produktionsomkostninger og antallet af udsendte blade ved en konsekvent dubletkontrol. Der arbejdes på at spare yderligere udsendelsesudgifter ved en mere nøjagtig indrapportering af samboende donorers adresser. Markedsføring (bortset fra Donor Nyt og årsberetning) var budgetteret til i alt kr., men der er kun anvendt kr. til dette formål. Restbeløbet var stort set reserveret til udgivelsen af en lærebog om bloddonation, som først bliver færdig i foråret Pelikanerne har kostet ca kr. mere end budgetteret. Det højere forbrug må forventes at fortsætte i de kommende år p.g.a. det stigende antal meget trofaste donorer. Lønomkostningerne er kr. højere end budgetteret, hvilket skyldes en midlertidig ansættelse med henblik på færdiggørelse af bogprojektet. Afskrivningerne på kontormaskiner og inventar har været kr. højere end forventet p.g.a. indkøb af ny kopimaskine og etablering af nyt køkken. Ekstraordinære udgifter omfatter en tilbagebetaling til korpset i Hobro. Tilbagebetalingen skyldes en regulering af antal tapninger for FORRETNINGSUDVALGETS UNDERSKRIFTER Børge Stjernholm Henning Karlby Per Hemmingsen Jan Jørgensen Søren Lundsberg-Nielsen Jan Østergård Valdemar Riis Søndergaard Niels Mikkelsen REVISIONSPÅTEGNING Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2001 for Bloddonorerne i Danmark. DEN UDFØRTE REVISION Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. KONKLUSION Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af organisationens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. København, den 26. februar 2002 BGC REVISION Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nis J. Bennetzen statsautoriseret revisor ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS INDTÆGTER Medtages i resultatopgørelsen i det år indtægten kan henføres til uanset indbetalingstidspunktet. UDGIFTER Medtages i resultatopgørelsen i det år udgiften afholdes uanset evt. senere forfaldstidspunkt. HENSÆTTELSER TIL LANDSMØDER I regnskabsår, hvor der ikke afholdes Landsmøde, hensættes kr. til landsmødet det følgende år. HENLÆGGELSER/HENSÆTTELSER Bortset fra hensættelsen i lige år til fordeling af udgifter til Landsmøder, der afholdes i ulige år, posteres tilskud og gaver som gæld. Skyldige feriepenge ved uventet fratrædelse samt revisionshonorar for regnskabsåret optages som gæld. KONTORMASKINER OG INVENTAR Optages til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Aktiverne afskrives lineært over den forventede brugstid, som er anslået til 3 år. Anskaffelser med en anskaffelsespris på mindre end kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret. VÆRDIPAPIRER Optages til kursværdi pr. 31. december. Obligationer optages dog ikke til en kurs højere end 100. Såvel urealiserede som realiserede kursgevinster/- tab indgår i resultatopgørelsen. Tidligere blev disse kursreguleringer posteret direkte på egenkapitalen. VAREBEHOLDNINGER Optages til anskaffelsespris med fradrag af nedskrivninger for langsom omsættelighed, ukurans mv. MOMS Den delvise fradragsprocent, som anvendes vedrørende fællesomkostninger for Bloddonorerne i Danmark, og det momsbelagte varesalg, beregnes på grundlag af indbetalinger fra donorkorps og varesalg. For året 2001 er fradragsprocenten 39%

9 RESULTATOPGØRELSE FOR 2001 I HOVEDPOSTER RESULTATOPGØRELSE FOR 2001 SPECIFICERET NOTE KR. T.KR. INDTÆGTER Donorkorpsenes indbetalinger Donorkorpsenes betaling til Landsmødet Salg af emblemer mv Administrationsbidrag fra Sikringsfonden Tipsmidler Sundhedsministeriet/Sundhedsstyrelsen Øvrige gaver mv INDTÆGTER I ALT OMKOSTNINGER Vareforbrug Møder og rejser Landsmøde Internationalt samarbejde Agitation og oplysning Lønomkostninger Lokaleudgifter Kontorhold Øvrige administrationsomkostninger Ekstraordinære udgifter OMKOSTNINGER I ALT KR. T.KR. INDTÆGTER Primære indtægter Donorkorpsenes indbetalinger Donorkorpsenes betaling til Landsmødet Salg af emblemer mv Administrationsbidrag fra Sikringsfonden Tipsmidler Tipsmidler modtaget i Tipsmidler fra 1999 til agitation og oplysning 0 50 Sundhedsministeriet/Sundhedsstyrelsen Tilskud til Donor Nyt Tilskud til AIDS pjece 0 37 Tilskud til samarbejde med Litauen Øvrige gaver mv. Gave i 1999 fra K.C. Nielsens fond til ungdomskampagner 0 10 Tilskud til international ungdomskonference Tilskud til flytning Landsmøde Hensættelse INDTÆGTER I ALT Resultat før afskrivninger og renter (91.321) (260) Afskrivninger, kontormaskiner og inventar 1 (78.018) (49) Resultat før renter ( ) (309) Renteindtægter Kursregulering værdipapirer OMKOSTNINGER Vareforbrug Vareforbrug (inkl. lagernedskrivning) Emballage Forsendelse Lagerregulering Vareforbrug mv. i alt ÅRETS RESULTAT (13) Møder og rejser Møder og rejser forretningsudvalget Møder og rejser landskomité Øvrige møder og rejser Kurser Møder og rejser i alt

10 RESULTATOPGØRELSE FOR 2001 SPECIFICERET (fortsat) RESULTATOPGØRELSE FOR 2001 SPECIFICERET (fortsat) NOTE KR. T.KR. OMKOSTNINGER (FORTSAT) Landsmødet Hensættelse til Landsmødet i Udgifter ved Landsmødet i Landsmødet i alt Internationalt samarbejde FIODS kontingent, konference- og mødedeltagelse International donordag 0 3 International ungdomskonference Samarbejde med Litauen Projekt Litauen 0 82 Samarbejde med Estland Internationalt samarbejde i alt Agitation og oplysning Donor Nyt Pelikaner Årsberetning Markedsføring, festivaler Agitationsmateriale, udstillinger mv AIDS-pjece og plakat 0 28 Pjecer Ungdomskampagne og Go-Card konkurrence Kurser Agitation og oplysning i alt ORGANISATIONSARBEJDE I ALT Lønudgifter Lønomkostninger incl. feriepenge ved uventet fratrædelse Lønomkostninger, netto Lokaleudgifter Husleje Varme El Rengøring Vedligeholdelse Flytteomkostninger Lokaleudgifter i alt NOTE KR. T.KR. Kontorhold Forsikringer Kontorhold u/9.800 kr Porto Telefon EDB-omkostninger Kontorhold i alt Øvrige administrationsomkostninger Revision Revision Revision Repræsentation Gebyrer mv Diverse udgifter DataLøn Huslejetilskud mv Øvrige administrationsomkostninger i alt ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT Ekstraordinære udgifter Betaling fra Ringe (4) Tilbagebetaling Odense for Køb af Bjerregårdsvej 8, teknisk undersøgelse og vurdering 0 21 Tilbagebetaling Hobro for Ekstraordinære udgifter i alt OMKOSTNINGER I ALT Resultat før afskrivninger og renter (91.321) (260) Afskrivninger, kontormaskiner og inventar 1 (78.018) (49) ÅRETS RESULTAT FØR RENTER ( ) (309) Renteindtægter mv. Renteindtægter bankindestående og obligationer Kursregulering værdipapirer Renteindtægter i alt ÅRETS RESULTAT (13) 18 19

11 BALANCE PR BALANCE PR AKTIVER PASSIVER NOTE KR. T.KR NOTE KR. T.KR. Depositum husleje og frankeringsmaskine Kontormaskiner og inventar Obligationer Aktier Værdipapirer i alt ANLÆGSAKTIVER I ALT Varebeholdninger (Emblemer og oplysningsmateriale mv.) Varedebitorer Andre tilgodehavender Tilgodehavende moms Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger i alt Saldo Årets resultat (13) EGENKAPITAL Hensættelser Hensat til Landsmødet Hensættelser i alt Forudbetalte tilskud og ikke anvendte gaver Skyldig A-skat, feriepenge mv Skyldige omkostninger Skyldige feriepenge ved uventet fratrædelse Skyldig revisionshonorar Skyldig moms 0 5 GÆLD I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT PASSIVER I ALT AKTIVER I ALT

12 NOTER ÅRETS PELIKANMODTAGERE KONTORMASKINER OG INVENTAR KR. T.KR. Anskaffelsessum pr Tilgang til kostpris Afskrivninger pr Årets afskrivninger BOGFØRT VÆRDI PR Kontormaskiner og inventar afskrives over 3 år. 2. VÆRDIPAPIRER BOGFØRT NOM.VÆRDI KURS KURSVÆRDI VÆRDI 6% Danske Kredit ann , Aktier, Den Danske Bank , VÆRDIPAPIRER I ALT KR. T.KR. 3. FORUDBETALTE TILSKUD OG IKKE ANVENDTE GAVER Sundhedsministeriet 1 nr. Donor Nyt Fonden af 29. april 1963, Litauen 0 21 Tipsmidler til kurser og pjecer K.C. Nielsen til ungdomskampagner 0 0 Sundhedsministeriet, Litauen SKYLDIGE FERIEPENGE OG SKYLDIGT REVISIONSHONORAR Skyldige feriepenge ved uventet fratrædelse samt skyldigt revisionshonorar for regnskabsåret er udgiftsført og posteret som gæld. 5. FLYTNING PR På grund af flytning til nye lokaler har der været en større genanskaffelse af pjecer m.m. 6. KURSER Kurser er fra 2001 opført under agitation og oplysning. ÅRETS PELIKANMODTAGERE Bloddonorerne tildelte i den højeste anerkendelse, Pelikanen, til 287 personer. FOR HÆDER OG ÆRE: Erik Flaskjær, Holbæk Åge Hansen, Aabenraa Villy Rasmussen, Ringe FOR 100 BLODDONATIONER: Peter Abildgaard, Hvalsø Leif Agerskov, Viborg Carsten Leo Albertsen, Hjallerup Ole H. Amundsen, Næstved Anders Holst Andersen, Risskov Bent Asger Andersen, Glostrup Birte Duun Andersen, Aalborg Bjarne Højgaard Andersen, Sakskøbing Jan Andersen, Hedehusene Jens Bach Andersen, Kastrup Leif Andersen, Vallensbæk Strand Margit Engelhardt Andersen, Birkerød Mogens Andersen, Solrød Strand Poul Henning Andersen, Brønshøj Robert Regner Andersen, Vallensbæk Strand Bent Amstrup Andreasen, Greve Erik Andreasen, Hvidovre Erik Antonsen, København NV Per Arentoft, Kgs. Lyngby Jens Asmussen, Frederiksberg Erik Astrup, Herlev Jørgen Aaskov, Vejle Torben Skovgaard Bach, Nykøbing S Hanne Bagge, Brønshøj Egon Kjærgård Bak, Viborg Henning Erik Bak, Kastrup Steen Barcelli, København Ø Jytte Irene Bech, Kastrup Håkon Ingemar Mikael Berg, Kokkedal Anette Sparwath Bergstrand, Taastrup Berend Kollat Bihlet, Ølstykke Niels Bogdahn, Esbjerg Kirsten Lis Boje, Græsted Lis Arendahl Brandt, København NV Bent Brix, Esbjerg V Marna Vibeke Broksø, Valby Peter Bundgaard, Ry Vika Bæch-Laursen, Jyderup Erik Carstensen, Løkken Bent Schemmer Christensen, København Ø Claus Christensen, København SV Helge Christensen, Allerød Inge Lise Christensen, Ålborg SV Irene Marianne Christensen, København K Robert Møller Christensen, Ålborg SV Palle Gustav Christiansen, Vanløse Peder Bech Christiansen, Viby J Preben Sommer Christiansen, Aalborg Ole Christoffersen, København NV Peter Christoffersen, Esbjerg Peter Højer Dahl, Ballerup Jørgen Henrik Dam, Værløse Walther Damgaard, Køge John Dobel, København S Kurt Engberg, København SV Ole Willy List Marquard Erichsen, Åbyhøj Gert Esbensen, Roskilde Mogens K. Espersen, Vejby Jørgen Fischer, Rødovre Kurt Frederiksen, Kværndrup Steen Fremming, Kokkedal Gerda Sjøholm Friis, Hørsholm Jens Frobøs, Herlev Poul Ginderskov, Køge Grethe Gregor, Søborg 22 23

13 Jens Greve, Viborg Carsten Munk Jensen, Smørum Torkild Kongsted, Greve Per Søe Neipper, Holte Kirsten Nørgaard Hald, Kgs. Lyngby Finn Jensen, Bagsværd Finn Koppel-Hansen, Jyllinge Benny Nielsen, Rødovre Benny Thyge Hansen, Tølløse Frank Mølgaard Jensen, Hvidovre Karen Kornerup, Hvidovre Børge Nielsen, Glostrup Brian Hansen, Lejre Hans Jensen, København S Børge Krebs, Søborg Elsa Nielsen, Bagsværd Carl Peter Hansen, København NV Hans Jørgen Cederstrøm Jensen, København S John Lorentz Kristiansen, Køge Erik Nielsen, Hjørring Ejler Rabølle Hansen, Dragør Helge Jensen, Aalborg Søren Kristiansen, Slagelse Erik Sandbjerg Nielsen, Smørum Erik Hansen, København S Jan Jensen, Roskilde Jack Kroos, Valby Erik Soelberg Nielsen, Hjørring Erik Steen Hansen, Lundby John Brøndlund Jensen, Ølstykke Jørgen Kuhlmann, Brøndby Finn Engelbreth Nielsen, Taastrup Henning Hansen, Viby J Jørgen Jensen, Albertslund Benny Larsen, Frederiksberg C Henning Kjersgaard Nielsen, Vordingborg Henrik Steen Hansen, København N Kaj Kondrup Jensen, Hvidovre Hans Christian Larsen, Kastrup Henrik Maegaard Nielsen, Hvidovre John Erling Hansen, København NV Kjeld Vad Jensen, Åbyhøj Henrik Larsen, Horbelev Kai Nielsen, Hjørring Leif Benny Hansen, Greve Olaf Guldbrandt Jensen, Haderslev Lars Christian Larsen, Helsinge Klaus Stig Nielsen, Rødovre Lis Hansen, København S Peter Lesley Jensen, Smørum Mogens Lauritz Larsen, Frederiksberg C Kurt Rikard Nielsen, Brønshøj Niels Anker Hansen, Herlev Preben Aage Jensen, Vejle Ø Paul Bernhard Larsen, Struer Lis Nielsen, Kastrup Ole Bjarne Møller Hansen, Hørsholm Ruth Inga Jensen, Jyllinge Carsten Bircow Lassen, Aabybro Ole Bjerre Nielsen, Rødovre Ole Bjerre Hansen, Rødovre Søren Kjeld Jensen, Ishøj Jørgen Lauritzen, Lynge Ole Ravn Nielsen, København Ø Ole Christian Hansen, Gadstrup Tommy Jensen, Brønshøj Anna Katrine Lauversen, Gistrup Per Nimann Nielsen, Valby Per Elmo Hansen, Søborg Arne Rann Jeppesen, København S John Leolnar, Thisted Preben Møller Nielsen, Slagelse Peter Herman Hansen, Lejre Bjarne Kickhoff Jespersen, Skævinge Per Lindman, Hvidovre Torben Henning Nielsen, Haslev Preben Hansen, Taastrup Sven-Aage Jonasson, Hvidovre Kurt Lohse, Skovlunde Laust Nissen, Korsør Puk Lindebjerg Hansen, Valby Mogens Juul, Frederiksværk Aksel Lund, Holbæk Kurt Nørgaard, Århus C Aage Hvidtfeld Hansen, Greve Flemming Jørgensen, Køge Kirsten Lylloff, København K Erik Bjarne Olsen, Brøndby Ruth Else Harlev, Frederiksberg Flemming Westergaard Jørgensen, John Heinrich Løhr, Kirke Hyllinge Flemming Langball Olsen, København NV Peter Havlykke, Bagsværd Vallensbæk Strand Jørn Høj Madsen, Århus V Jens Holger Olsen, Hillerød Hugo Heilmann, Charlottenlund Frank Jørgensen, Kalundborg Kjeld Madsen, Viby J Teddy Valdemar Olsen, Valby Peter Hein-Rasmussen, Birkerød Kjeld Jørgensen, Kalvehave Preben Madsen, Vallensbæk Lennart Olsson, København N Jan Helmer, Solrød Strand Marianne Fotel Jørgensen, Rødovre Steen Birch Madsen, Viby Sjælland Karin Ortmann, Valby Børge Herbst, Valby Mogens Fischer Jørgensen, Vejle Hanne Martinsen, Aalborg Tonni Juhl Ottosen, Rødovre Kent Hersom, Havdrup Søren Storgaard Jørgensen, Hvidovre Jørgen Kildemark Mathiasen, Årup Henning Erik Østergaard, Dragør Olaf Kristian Hess, København N Torben Jørgensen, Ølstykke Birgit Mathiesen, Birkerød Steen Paludan, Vanløse Ole Hjortholm, Herlev John Karlsen, Hårlev Henning Melsen, Ballerup Bjarne Pedersen, Vallensbæk Henning Knud Holck, Brønshøj Ib Ketler, Glostrup Peter Bøving Michaelsen, Herlev Bård Sahlholt Pedersen, Hørsholm Jørgen Ove Holmgrün, Bagsværd Gunnar Kjærgaard, Greve Kai Harry Mikkelsen, Rødovre Jørgen Pedersen, Brøndby Jens Reinholdt Høgsfeldt, København S Tove Kjærsgaard, Valby Mogens Per Mogensen, Århus V Jørgen Pedersen, Greve Arne Willy Jakobsen, Hvidovre Kristen Klausen, Gentofte Knudove Molberg, Vallensbæk Strand Kim Vittenkamp Pedersen, Slagelse Tonny William Jakobsen, Ishøj Jens-Uwe Knauff, København Ø Jens Munk, Værløse Søren Pejrup, Virum Alan Jensen, Lynge Erik Knøsgaard, Risskov Evald Kurt Møller, Åbyhøj Dagny Sophie Petersen, Haderslev Alfred Kronborg Jensen, Kastrup Uwe Kock, Nordborg Per Møller, Værløse Fritz Herbert Petersen, Glostrup Billy Jensen, Roskilde John Kofoed, Kgs. Lyngby Pia Ida Møller, København V Georg Petersen, Brøndby 24 25

14 ANTALLET AF BLODDONORER SAMT UDFØRTE TAPNINGER Leif Vilhelm Petersen, Kastrup Per Holger Petersen, Albertslund Steen Hagen Petersen, Brønshøj Teddy Christian Petersen, Dragør Kurt Philip, Glostrup Erik Plougmann, København Ø Bent Poulsen, Søborg Kurt Edmund Poulsen, Kastrup Ole Prehn, Fredensborg Flemming Hass Rasmussen, Frederiksberg C Hugo Tjott Rasmussen, Herlev Leif Rasmussen, Måløv Kim Robertsen, Viby J Karsten Rohbrandt, Risskov Johan Peter Rosengvist, Skovlunde Uwe Peter Rossen-Bredhøft, København Ø Claus Rubin, Vallensbæk Anette Bente Salling, Søborg Niels Sandholt, Albertslund Carsten Sarøe, Hvidovre Tony Schapiro, Gentofte Ole Scharf, Charlottenlund Henri Brian Schmidt, Skovlunde Niels Jørn Schmidt, Espergærde Rene John Schnipper, Vemmelev Knud Andreas Schultz, Stenløse Søren Poul Schuster, Kgs. Lyngby Yvonne Harriet Schwartz, Kastrup Peter Schwedler, Karlslunde Finn Kjærgaard Simonsen, Rødovre Hans Erik Skovgren, Taastrup Preben Skyggebjerg, Frederiksberg Else Skytt, Skibby Lejf Slott, Kalvehave Bodil Steger, Hellerup Jørgen A. Stockmarr, Værløse Mona Strandberg, Hellerup Per Birger Strecker, Rødovre Kim Mikael Svart, København NV Poul Erik Svendsen, Ålborg SV Villy Falk Svendsen, Esbjerg Børge Schou Sørensen, Sorø Henrik Sørensen, Næstved Herriet Sørensen, Ringsted John Daniel Sørensen, Hvidovre Lis Østergaard Sørensen, Kastrup Ole Sørensen, Brøndby Peter Sørensen, Rødovre Preben Grundahl Tanggaard, Esbjerg Thorkil Thomsen, Vanløse Tove Uhrenholt, Taastrup Anna Marie Vejlgård, København NV Niels Vestergaard, Greve Peter Vestergaard, København Ø Dorrit Anette Villadsen, København S Henning Vincentsen, Hvidovre Regitze Vittrup, Taastrup Flemming Licht Vornøe, Vanløse Egon Vorsaa, Ishøj Arvid Christian Weiss, Svenstrup J Mogens Gregor West, Herlev Hanne Thorsø Winther, København N Ole Winthereik, Smørum Ulrik Woetmann, Ålborg SØ DONORER TAPNINGER DONORER TAPNINGER DONORER TAPNINGER /63* / / / / / / / / / / / / / ** * 5 kvt. ** 3 kvt TAPNING E R D O N O RER

15 ANTALLET AF BLODDONORER OG TAPNINGER PR DONORER TAPNINGER DONORER TAPNINGER DONORER TAPNINGER DONORER TAPNINGER STORKØ BENHAVN: STORSTRØ MS AMT: RIBE AMT: VIBORG AMT: Kbhvn, Frbg Fakse Brørup Kjellerup og Kbhvns amt Møn Esbjerg Nykøbing M I alt i amtet Nakskov Grindsted Skive FREDERIKSBORG AMT: Nykøbing F Næstved Ribe Varde Thisted Viborg Frederikssund Vordingborg under Storkøbenhavn I alt i amtet I alt i amtet Fr.værk/Hundested Helsingør Hillerød I alt i amtet BORNHOLMS AMT: VEJLE AMT: Brædstrup NORDJYLLANDS AMT: Brovst Hørsholm Bornholm Fredericia Brønderslev Nordkysten under Storkøbenhavn I alt i amtet Give Dronninglund I alt i amtet ROSKILDE AMT: FYNS AMT: Assens Horsens Kolding Vejle Frederikshavn Hjørring Hobro Køge Faaborg I alt i amtet Løgstør under Aalborg Roskilde I alt i amtet Langeland Middelfart RINGKØ BING AMT: Nibe under Aalborg Skagen VESTSJÆ LLANDS AMT: Odense Ringe Herning Holstebro Terndrup Vesthimmerland Haslev Svendborg Lemvig Aalborg Holbæk Østfyn Ringkøbing I alt i amtet Høng under Storkøbenhavn I alt i amtet Skjern-Tarm Kalundborg Odsherred S Ø NDERJYLLANDS AMT: Struer I alt i amtet I ALT I DANMARK Ringsted Slagelse, Korsør, Haderslev Sønderborg Å RHUS AMT: Opgørelsen omfatter alene tappede portioner, Skælskør Tønder Grenaa hvor også gennemførte afereser og kasserede Sorø Aabenraa Odder fulde portioner er talt med. I alt i amtet I alt i amtet Randers Samsø Førstegangsdonationer, hvor der alene Silkeborg foretages blodprøve, er ikke talt med, og Skanderborg afbrudte tapninger (hvor nålen knækker, posen Århus sprækker, donor besvimer o.s.v.) er heller ikke I alt i amtet talt med

16 BLODDONORERNES SIKRINGS- OG FORSKNINGSFOND FONDENS ÅRSREGNSKAB 2001 Bloddonorernes Sikrings- og Forskningsfond har to formål. Sikringsfonden er et supplement til de offentlige erstatningsordninger. Fonden giver hurtig økonomisk hjælp og vejledning, når en donor er kommet til skade. Vi føler os forpligtede til at informere om, at der er en risiko for uheld ved tapning, men at den er meget lille for hver gang, der foregår tapninger, sker der ét uheld. I 2001 modtog fonden således 130 skadesanmeldelser fra donorer, der havde fået gener efter en tapning. Af disse anmeldelser er langt størsteparten behandlet og afsluttet i årets løb, og de fleste gener har heldigvis været forbigående eller har fortaget sig efter behandling. Da Forskningsfonden, der i 2001 havde 30 års jubilæum, blev oprettet, havde den en formue på million kroner, som blev skænket af Danmarks Frivillige Bloddonorer. I årenes løb er afkastet af dette beløb kommet næsten halvanden hundrede velkvalificerede og spændende projekter til gode. Fondens bestyrelsen valgte i år 2001 at støtte fire forskningsprojekter med i alt kr. Klinisk assistent Ida Schiødt fra Vævstypelaboratoriet på Rigshospitalet fik kr. til et projekt, hvis formål er at videreudvikle og anvende en flowcytometrisk metode til bestemmelse af stamcellers fænotype med kvantitativ analyse af vækstfaktor receptorer på stamceller fra 100 voksne patienter med Akut Myeloid Leukæmi (AML) sammenlignet med receptorerne hos 20 raske personer. En karakteristik af disse receptorer kan forhåbentlig medføre en mere optimal behandling af denne sygdom, hvortil der anvendes meget donorblod. Speciallæge i dermatologi Anette Bygum fra Dermatologisk afdeling på Odense Universitetshospital modtog kr. til trykning af informationsmateriale om sygdommen Heriditært Angioødem. Formålet er at etablere en patientforening for at sikre optimal behandling af patienter med denne sjældne sygdom. Specialtandlæge Merete Aaboe fra Tandlægeskolen fik kr. til køb, opstaldning og operation af kaniner. Formålet med projektet er at belyse den initiale dannelse af blodkar omkring et autologt knogletransplantat ved anvendelse af plasma med højt indhold af blodplader. Reservelæge Eva Birgitte Leinøe fra Hæmatologisk afdeling på Herlev Amtssygehus fik kr. til et projekt, hvis formål er at nedbringe antallet af transfusioner med blodplader, som gives for at forebygge blødninger ved mangel på blodplader hos patienter med AML. Eva Birgitte Leinøe, Merete Aaboe og Anette Bygum deltog i forårets landskomitémøde i Odense, hvor de fortalte om deres forskningsprojekter. BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER Børge Stjernholm Søren Lundsberg-Nielsen Valdemar Riis Søndergaard Jan Østergård Per Hemmingsen Jan Jørgensen Henning Karlby Arne Grünfeld SEKRETARIATETS UNDERSKRIFTER Niels Mikkelsen REVISIONSPÅ TEGNING Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2001 for Bloddonorernes Sikringsog Forskningsfond. DEN UDFØ RTE REVISION ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS: INDTÆ GTER Medtages i resultatopgørelsen i det år indtægten kan henføres til uanset indbetalingstidspunktet. Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. KONKLUSION Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. København, den 26. februar 2002 BGC REVISION Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nis J. Bennetzen statsautoriseret revisor UDGIFTER Medtages i resultatopgørelsen i det år udgiften kan henføres til uanset evt. senere betalingstidspunkt. V Æ RDIPAPIRER Optages til anskaffelsessum. På landskomitémødet i maj var prismodtagerne mødt op for at fortælle om deres forskningsprojekter. Fra højre er det Anette Bygum, Eva Birgitte Leinøe, Cecilie Frederiksen (assistent for Merete Aaboe) og Merete Aaboe

17 FONDENS RESULTATOPGØRELSE FOR 2001 FONDENS BALANCE PR NOTE KR. T.KR. AKTIVER NOTE KR. T.KR. Obligationsrenter Renter af bankbeholdninger Rente af overskydende skat Realiserede kursgevinster Aktieudbytte Tilbagebetalt legat 0 25 Gave (modtaget i 2001) fra Ringsted Donorkorps INDTÆ GTER I ALT Årets uddelinger til blodtypeserologisk forskning Udbetalte erstatninger Beregnede renter fra sidste forfaldsdag til statusdagen Tilgodehavende skat 0 12 Udlæg vedr. udbetalte erstatninger 0 0 Tilgodehavender i alt Obligationer, anskaffelsessum Aktier, kursværdi (nom.værdi kr.) Værdipapirer i alt Likvide beholdninger AKTIVER I ALT Donorservice og administration Revision Revision Revision Forvaltnings- og øvrige gebyrer UDGIFTER I ALT Årets resultat før skat (88) Skat Å RETS RESULTAT (88) Der er disponeret således: Overført til disponibel kapital (2.478) (88) Overført til bunden kapital (88) PASSIVER Saldo Overført resultat (2.478) (88) Disponibel kapital i alt Saldo Realiserede kursgevinster på udtrækninger og salg, obligationer 0 (10) Kursregulering af værdipapirer, ultimo 0 (83) Overført resultat Fondskapital i alt Egenkapital i alt Skyldig revision til BiD Skyldig revision Skyldig revision Skyldig legat Skyldig kulanceerstatninger Gæld i alt PASSIVER I ALT

18 NOTER TIL FONDENS REGNSKAB LANDSKOMITÉEN PR. 3. MAJ KR. 1. Å RETS UDDELINGER Anette Bygum Ida Schiødt Merete Aaboe Eva Birgitte Leinøe Den øverste ledelse for Bloddonorerne i Danmark er landkomitéen med 41 medlemmer. De lokale donorkorps er repræsenteret med to medlemmer fra hver amtskomité (dog fire fra Storkøbenhavn). De øvrige landskomitémedlemmer er udpeget af organisationer, som virker indenfor blodområdet og af de stiftende organisationer UDBETALTE ERSTATNINGER Udbetalte erstatninger til donorer Heraf hensat pr SKAT Betalt a conto skat for FORMAND Børge Stjernholm N Æ STFORMAND Henning Karlby STORKØ BENHAVN Per Hemmingsen Søren Lundsberg-Nielsen Bente Nielsen Poul Erik Herner Petersen FYNS AMT Frede Sørensen Jens Thorsen S Ø NDERJYLLANDS AMT Torben Frees Faaborg Tage Hansen RIBE AMT Henning Karlby Viktor Rasmussen DANSK SELSKAB FOR KLINISK IMMUNOLOGI Morten Bagge Hansen Jan Jørgensen DANSK SELSKAB FOR SYGEHUSLEDELSE Niels Tinglev AMTSRÅ DSFORENINGEN Ingerlise Paustian Skat af årets skattepligtige indkomst 0 TILGODEHAVENDE FONDSSKAT FREDERIKSBORG AMT Kirsten Lylloff Børge Stjernholm VEJLE AMT Vagn Lund Birte Pedersen SUNDHEDSSTYRELSEN Michael von Magnus 4. VÆ RDIPAPIRER ANSKAFFELSES- NOM.VÆ RDI KURS KURSVÆ RDI* SUM 6% Nykredit 3. CS , % Realkredit DK 23 DS , Obligationer i alt Aktier, Danske Bank , V Æ RDIPAPIRER I ALT ROSKILDE AMT Svend Berthelsen Ulla Dahrup Jensen VESTSJÆ LLANDS AMT Kirsten Meldgaard Christan Wilken-Jensen STORSTRØ MS AMT Ebbe G. Jensen Valdemar Riis Søndergaard RINGKØ BING AMT Tove Johanson Else C. Knudsen Å RHUS AMT Erik Engelbrecht Pedersen Karen-Bodil Ravn VIBORG AMT Jan Højgaard Jan Østergård DANSK RØ DE KORS Oda Papsø Løwenstein DANSKE SPEJDERES F Æ LLESRÅ D Albert Lykking SCT. GEORGS GILDERNE Else Sudergaard ASF DANSK FOLKEHJÆ LP Ib Jensen * Kursværdi pr BORNHOLMS AMT Ethly Bech Hans Brendes NORDJYLLANDS AMT Bo Essenbæk Anni Olesen DANMARKS IDRÆ TSFORBUND John Aage Petersen L Æ GEMIDDELSTYRELSEN Anne Marie Vangsted 34 35

19 UDVALG OG BESTYRELSER AMTSKOMITÉERNES ADRESSER BLODDONORERNE I DANMARKS FORRETNINGSUDVALG Børge Stjernholm, formand Henning Karlby, næstformand Per Hemmingsen Jan Jørgensen Søren Lundsberg-Nielsen Valdemar Riis Søndergaard Jan Østergård SIKRINGS- OG FORSKNINGSFONDENS BESTYRELSE Forretningsudvalget samt samt Sundhedsministeriets repræsentant Arne Grünfeld, Patientforsikringen SIKRINGS- OG FORSKNINGSFONDENS SAGKYNDIGE UDVALG Jan Jørgensen, formand Axel Brock Casper Jersild Henning Karlby Henning Sørensen SIKRINGS- OG FORSKNINGSFONDENS SKADEUDVALG Børge Stjernholm Arne Grünfeld Jan Jørgensen Niels Mikkelsen FORRETNINGSUDVALGSMEDLEMMERNES SUPPLEANTER Ethly Bech Morten Bagge Hansen Poul Erik Herner Petersen Frede Sørensen Viktor Rasmussen MARKEDSFØ RINGSUDVALG Valdemar Riis Søndergaard, formand Stig Bennike Lisbeth Buus Per Hemmingsen Troels Nipper Nielsen Niels Mikkelsen John Aage Petersen Malou Rode DONOR NYTS REDAKTION Niels Mikkelsen, ansvarshavende redaktør Signe Borup Kristian Broberg Brith Lund Jørgensen Vivian Hesselberg Lundfold Karin Magnussen Troels Nipper Nielsen Malou Rode K Ø BENHAVNS KOMMUNE, FREDERIKSBERG KOMMUNE OG K Ø BENHAVNS AMT Bloddonorerne i Storkøbenhavn Søren Lundsberg-Nielsen Rathsacksvej Frederiksberg C Tlf FREDERIKSBORG AMT Børge Stjernholm Nørredamsvej Fredensborg Tlf ROSKILDE AMT Svend Berthelsen Rønne Allé 12 A 4000 Roskilde Tlf VESTSJÆ LLANDS AMT Kirsten Meldgaard Vestergade Holbæk Tlf STORSTRØ MS AMT Valdemar Riis Søndergaard Agertoften Næstved Tlf BORNHOLMS AMT Ethly Bech Ydunsvej Rønne Tlf FYNS AMT Frede Sørensen Flyvervej 7, Taasinge 5700 Svendborg Tlf S Ø NDERJYLLANDS AMT Tage Hansen Præstegårdsvej Sønderborg Tlf RIBE AMT Viktor Rasmussen H. C. Ørstedsgade Esbjerg Tlf VEJLE AMT Vagn Lund Skyttehusvejen 20 M 7100 Vejle Tlf RINGKØ BING AMT Else C. Knudsen Vestergade Ringkøbing Tlf Å RHUS AMT Karen-Bodil Ravn Næsset Skanderborg Tlf VIBORG AMT Jan Østergård Bygvænget Hurup Tlf NORDJYLLANDS AMT Anni Olesen Skjoldborgsvej Hjørring Tlf INTERNATIONALT UDVALG Henning Karlby, formand Thorbjørn Jørgensen Johanne Markus Elisabeth Penninga Anne Samsøe-Petersen Else Sudergaard KONTOR Bloddonorerne i Danmark Vesterbrogade Frederiksberg C Tlf , fax Daglig leder: Gen. sekr. Niels Mikkelsen Mobil:

20 DONORKORPSENES ADRESSER Assens Bloddonorer Poul Neergaard Jørgen Krog Jensen Korsvang 11 Solsortvænget Assens 5610 Assens Tlf Tlf priv priv Bornholm, Bloddonorerne på Ethly Bech = Formanden Ydunsvej Rønne Tlf /560 Priv Bovst: Bloddonokorpset for Brovst og Omegn Alex Snell Petersen Anna Margrethe Larsen Brovst Sygehus Vilsbæksminde 2 Sygehusvej Brovst 9460 Brovst Tlf Tlf priv Brædstrup Bloddonorkorps Niels Jensen Damgårdsallé Brædstrup Tlf Priv = Formanden Brønderslev, Bloddonorerne i Jytte Skov Dorthe Christensen Georg Kjølskevej 9, Hallund Rygårdskvarter Brønderslev 9700 Brønderslev Tlf Tlf priv priv Brørup: Bloddonorerne i Holsted-Brørup-Vejen Ib Thøger Sørensen Føvling Østergaard Vilumsvej Føvling Tlf = Formanden Dronninglund Bloddonorkorps Elin Andreasen = Formanden Lærkevej Dronninglund Tlf Priv Esbjerg, Bloddonorerne i Bent Egeris Jepsen Viktor Rasmussen Lindholmvej 6, Sædding H C Ørsteds Gade Esbjerg V 6700 Esbjerg Tlf Tlf Fakse Frivillige Bloddonorkorps Preben Andersen Ole Henriksen Lundhøjvej 4, Everdrup Flidsagervej Tappernøje 4654 Fakse Ladeplads Tlf Tlf priv priv Farsø: Vesthimmerlands Donorkorps Birgit Overgaard Elsebeth Nielsen Solitudevej 16 Farsø Sygehus Hvalpsund 9640 Farsø 9640 Farsø Tlf Tlf priv Fredericia Frivillige Donorkorps Jørn Andersen Ingelise Bjerre Rasmussen Kongensgade 47, 1. Hirsevænget Fredericia 7000 Fredericia Tlf Tlf priv Frederikshavn, Bloddonorerne i Mogens Lyster Anne Lise Jacobsen Damsgårdsvej 18 Vejlegade Frederikshavn 9900 Frederikshavn Tlf Tlf Frederikssund, Bloddonorerne i vakant Elly Nielsen Mejsevej Frederikssund Tlf priv Faaborg Frivillige Bloddonorkorps Rune Moustgaard = Formanden Søren Lundsvej 20, Horne 5600 Faaborg Tlf priv Give Bloddonorkorps Susanne Sandholm Lisbeth Larsen Hansen Agerbølvej 6 Højgårdvej Give 7323 Give Tlf Tlf priv priv Grenå, Bloddonorerne i Jørn Lambert Madsen Lene Fribo Søndereng 9 Hjorterodsvej Grenå 8500 Grenå Tlf Tlf priv priv Grindsted Bloddonorkorps Vagn Berg Thor Gyde Pedersen Primulavej 7 Søndervold Grindsted 7200 Grindsted Tlf Tlf priv mail.dk Haderslev, Bloddonorerne i Kjeld Vinter Johanne Markus Hejrevej 10 Haderslev Sygehus 6500 Vojens 6100 Haderslev Tlf /5401 Tlf /3261 priv Frederiksværk/Hundested frivillige bloddonorkorps Ophørt Der henvises til Bloddonorerne i Hillerød 38 39

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Årsregnskab 2000 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2010/11

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2010/11 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2010/11 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et overskud på kr. 26.441. Hændelser efter regnskabsårets udløb

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7) Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 18 Offentligt Finansudvalget Christiansborg Finansministeren Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-152-0421 Dok.: MHH40258 Besvarelse af spørgsmål nr. S 822 fra medlem af Folketinget Christine Antorini (S). Spørgsmål:

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010. Kirkeministeriet Frederiksholms

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2013/14 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et underskud på kr. - 244.838. Hændelser efter regnskabsårets

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere