Slambehandling med Effektive Mikroorganismer (EM teknologi) Knud Dencker-Jensen, Michael André Nielsen, Erik Nielsen. EMRO Danmark.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slambehandling med Effektive Mikroorganismer (EM teknologi) Knud Dencker-Jensen, Michael André Nielsen, Erik Nielsen. EMRO Danmark."

Transkript

1 Slambehandling med Effektive Mikroorganismer (EM teknologi) Knud Dencker-Jensen, Michael André Nielsen, Erik Nielsen EMRO Danmark. 1

2 2

3 Indhold Forord 4 Sammendrag 5 English summery 6 1. Indledning Baggrund Hvad er Effektive Mikroorganismer, EM? Hvorfor lave forsøg med EM til behandling af slam? Problemer med at starte med slam Anaerob og aerob kompostering Formålet med forsøget Gennemførte aktiviteter 8 2. Gennemførelse af forsøget Udvælgelse af slam og flis Fremstilling af Bokashi Anaerob fermentering af slam Aerob kompostering Resultater Analyseresultater Udseende lugt og homogenitet efter aerob kompostering Diskussion 16 3

4 Forord Nærværende rapport er udarbejdet af Dragebjerggård ApS med økonomisk tilskud fra Rådet vedr. genanvendelse og mindre forurenende teknologi. 4

5 Sammendrag For at undersøge om mikroorganismeproduktet Effektive Mikroorganismer EM 1 kan bruges som podningskultur i en komposteringsproces, som har til formål at nedbryde miljøfremmede organiske forbindelser (PAH, DEHP, LAS og NPE) i spildevandsslam, er der i perioden fra dec til juni 1998 gennemført komposteringsforsøg med slamprøver på ca. 12 kilo. Slammet blev blandet med bokashi, som er fermenteret organisk materiale indeholdende mikroorganismerne fra EM 1, og derefter udsat for først en anaerob fermentering og derefter en aerob kompostering. Analyseresultaterne fra forsøget viser kun små afvigelser mellem prøverne fra forsøget med EM og de tre kontrol prøver som er blandet med bokashi, hvor der er tilsat henholdsvis - kun vand, - vand og sukkerrørsmelasse, - vand, sukkerrørsmelasse og en podning med de oprindelige mikroorganismer fra slammet. To forhold omkring forsøget har gjort det umuligt at sige noget endeligt omkring EM s evne til at nedbryde de miljøfremmede stoffer i slam. For det første viste analyser af slammet, at det mod forventning kun indeholdt forholdsvis små mængder af de miljøfremmede stoffer. For nogle stoffer var indholdet under detektionsgrænsen, hvilket gør det umuligt at udtale sig om en effekt. For det andet var kompostbunken for lille til, at den kunne holde på varmen under den aerobe proces, og processen gik derfor mere eller mindre i stå. Dette er uheldigt for forsøget, da nedbrydningen af de miljøfremmede stoffer ofte knytter sig til netop den aerobe del af det samlede komposteringsforløb. Ved at sammenligne resultaterne fra målinger af tungmetalindholdet i kompost fra forsøg med EM sammenlignet med kompost fra forsøg kun med vand viste det sig, at for samtlige tungmetaller var indholdet mindst i komposten med EM. På det foreliggende grundlag har det ikke været muligt at give en forklaring på denne forskel. 5

6 English Summary The object of this report is to study the effect of EM 1 (Effective Microorganisms) used as an inocular in compost processes with the purpose to break down PAH, DEHP, LAS and NPE (PAH etc.) in waste water sludge. Experiments with app. 12 kg. of waste water sludge has been carried out from Dec until Jun The sludge was mixed with Bokashi (Bokashi = organic matter fermented with EM) and initially treated anaerobically and aerobically afterwards. Test results from samples from the experiment with EM and three control groups added -water, -water and sugarcane molasses, - water sugarcane molasses and a inoculation consisting of microorganisms from the sludge respectively, showed only small differences. At least two conditions related to the experiment have made it impossible to conclude anything final about EM s ability to break down PAH etc. in sludge. Firstly, the sludge contained only a small amount of PAH etc., some of the analyses showing not even detectable levels. This fact makes it impossible to conclude anything about the effect of EM. Secondly, the piles were too small to sufficiently keep the heat under the aerobic compost process. In this way the piles turned cold and the compost processes stopped. This is fatal to the experiment because the brake down of PAH etc. often is related to the processes in the aerobic phase of the treatment. By comparing the results from the analyses of heavy metal in compost with EM and compost with only water it shows that the compost with EM contained a smaller amount of all heavy metals measured for. At the time being it is not possible to explain these differences. 6

7 1.Indledning Baggrund I de senere år er der produceret en stadig stigende mængde spildevandsslam. Der findes overordnet tre muligheder for at håndtere slammet: Man kan enten deponere slammet på kontrollerede lossepladser, man kan afbrænde slammet, eller man kan genanvende næringsstofferne i slammet ved udbringning på landbrugsjord. Genanvendelse på landbrugsjord forudsætter overholdelse af bestemmelserne i slambekendtgørelsen, herunder afskæringsværdierne for organiske, miljøfremmede stoffer. I slambekendtgørelsen er fastsat afskæringsværdier for de miljøfremmede, organiske stoffer PAH, DEHP, LAS og NPE. Stofferne stammer dels fra spildevand fra forskellige typer industri, dels fra industrielt fremstillede produkter, som anvendes i husholdningen Hvad er Effektive Mikroorganismer, EM? Effektive Mikroorganismer (EM) er betegnelsen for en blandingskultur af mikroorganismer bestående af såvel aerobe som anaerobe mikroorganismer. EM er udviklet af Professor Teruo Higa fra College of Agriculture, University of the Ryukyus in Okinawa. I begyndelsen arbejdede Prof. Higa med enkelte mikroorganismer og studerede deres individuelle egenskaber. Denne forskning stod på gennem en række år, men gav kun ringe resultater. Det egentlige gennembrud i arbejdet med mikroorganismer skete i begyndelsen af 1980 erne, da Prof. Higa begyndte at arbejde med kombinationer af mikroorganismer. Han fandt ud af, at nogle mikroorganismer har en evne til at sameksistere, og derved skabe optimale forhold for hinanden. Prof. Higa har gennem de sidste godt 10 år arbejdet på dels at videreudvikle sammensætningen af mikroorganismer, og dels at udforske mikroorganismernes anvendelsesmuligheder specielt indenfor landbrug h.h.v. plante- og dyrebrug, men også i forbindelse med spildevands- og sørensning. Beskrivelse af EM Mange forskellige arter EM er en rødbrun væske, der som nævnt indeholder en blandingskultur af en række forskellige naturligt forekommende mikroorganismer, såvel aerobe som anaerobe. Ingen af de anvendte mikroorganismer er fremstillet ved genmanipulation. Mikroorganismerne er sammensat udfra en viden om deres evne til at leve i sameksistens, hvor de drager nytte af hinanden. Blandingskulturen består hovedsageligt af forskellige stammer af mælkesyrebakterier og forskellige stammer af gærsvampe. Derudover indeholder EM actinomyceter og fotosyntesebakterier. Indholdet af mælkesyrebakterier bevirker, at væskens ph er ca. 3,5. Den lave ph virker konserverende. EM 1 er handelsbetegnelsen på det produkt, der fremstilles på grundlag af sammenblanding af de enkelte grupper af mikroorganismer Hvorfor lave forsøg med EM til behandling af slam? Der er allerede på nuværende tidspunkt lavet flere forsøg med anvendelse af 7

8 EM til rensning af spildevand. Undersøgelser i Japan viser, at EM kan reducere indholdet af BOD og COD i spildevandet (EMRO 1995). Komposteringsprocesser forventes generelt at kunne reducere indholdet af miljøfremmede stoffer. Dette projekt fokuserer på, om EM kan fremme denne proces Problemer ved at starte med slam. Spildevandsslammet er det faste affaldsprodukt, som er tilbage efter rensningsprocessen i et rensningsanlæg. På nogle rensningsanlæg danner slammet grundlag for en gasproduktion ved udrådning. For at mindske volumen, afvandes slammet. Normalt vil slam efter afvanding have et tørstofindhold på ca. 15 til 30 %. Efter afvanding af slammet er opblanding mellem EM og slam vanskelig For lavt indhold af tørstof Bokashi Det forholdsvis lave tørstofindhold i slammet på ca. 20 % gør det vanskeligt at anvende EM i flydende form, da tørstofindholdet i kompostbunken let vil blive for lavt til, at komposteringen kan fungere. Et lavt tørstofindhold vanskeliggør ilttilførelsen. Det optimale tørstofindhold er omkring %. Som et alternativ til anvendelse af EM på flydende form, kan man fremstille det som japanerne kalder for bokashi. Bokashi er fermenteret organisk materiale (f.eks. træflis, blade, papir eller lignende), altså organisk materiale, som har været udsat for en anaerob gæring, hvorved EM mikroorganismerne er blevet opformeret på det organiske materiale, og på den måde kan blandes i f.eks. kompost Anaerob og aerob kompostering. I arbejdet med kompost og komposteringsprocesser skelnes der mellem aerobe og anaerobe processer. Til kompostering kan det være en fordel at kombinere de to typer af komposteringsprocesser, da man ikke altid på forhånd ved hvilke EM mikroorganismer, der er bedst egnede til at nedbryde de enkelte typer af organiske forbindelser (Aya Okuda). 1.2 Formålet med forsøget. Formålet med de forsøg, der er gennemført i dette projekt, er at afprøve i hvilket omfang en komposteringsproces bestående af både en anaerob og en aerob fase, hvor EM bliver brugt som podningskultur, kan nedbryde de miljøfremmede organiske stoffer i spildevandsslam. 1.3 Gennemførte aktiviteter Forsøget er gennemført i perioden fra dec til juni Der er gennemført to forsøgsrækker. Hver forsøgsrække bestod af fire forsøgsopstillinger, som dannede indbyrdes kontrol. 8

9 Hver forsøgsrække bestod af fire faser. 1. Indhentning af slam 2. Fremstilling af bokashi 3. Anaerob fermentering 4. Aerob kompostering Forsøgene blev løbende fulgt med hensyn til ændringer i form af temperatur, udseende og lugt. Umiddelbart inden sammenblanding af bokashi og slam, og ved forsøgets afslutning, blev der udtaget prøver, som blev analyseret på Danmarks Teknologiske Institut DTI. Prøverne blev analyseret for organiske miljøfremmede stoffer og tungmetaller. 9

10 2. Gennemførelse af forsøget 2.1 Udvælgelse af slam og flis. Udvælgelse af slam. Udvælgelse af flis. Ved første forsøgsrække blev der anvendt slam fra Melby rensningsanlæg i Frederiksværk. En analyse af en slamprøve viste imidlertid kun meget lave koncentrationer af organiske komponenter. Da slammet skulle opblandes med flis, ville mange af værdierne ligge under detektionsgrænsen, på grund af fortyndingen. I samarbejde med Levnedsmiddelkontrollen i Køge udvalgtes et rensningsanlæg i Mosede, som normalt har forholdsvis høje værdier af organiske komponenter, specielt LAS hvilket hænger sammen med at man på Mosede Rensningsanlæg har anaerob afgasning af slammet. Slammet blev hentet direkte fra centrifugen, men måtte opbevares i en pallecontainer med løst låg i omkring 4 uger, indtil bokashien var klar. Til fremstillingen af bokashi blev der anvendt flis af en blanding af friskt og tørt haveaffald hovedsageligt bestående af enebær, gran, kirsebær, guldregn og liguster. Materialet blev hakket en gang på en lille flishugger. Det huggede materiale bestod af stykker med en længde på op til 3 cm. Ved udvælgelsen er der ikke taget specielt højde for at træflis kan indeholde tungmetaller og organiske komponenter, som kommer fra den almindelige baggrundsforurening fra trafik, industri mv. 2.2 Fremstilling af bokashi. Flisen deltes i fire bunker á 40 ltr. svarende til 12 kg. Af flisbunkerne fremstilledes fire forskellige typer bokashi 1. Med tilsætning af vand, melasse og Effektive Mikroorganismer (EM). 2. Kun med tilsætning af vand 3. Med tilsætning af vand og melasse 4. Med tilsætning af vand, melasse og slam som mikrobielt podningsmateriale Organiskmateriale f.eks. træflis Vand Sukkerrørsmelas se EM Bokashi 10

11 I hver af blandingerne udgjorde den tilsatte væske 35 % af flis vægten svarende til 1. 2 ltr. Vand, 1 ltr. Melasse og 1 ltr. EM ltr. Vand 3. 3 ltr. Vand og 1 ltr. Melasse 4 2 ltr. Vand, 1 ltr. Melasse og 1 kg Slam opløst i 1 ltr. Vand. Hver af blandingerne kom i 2 lag PE pose, der blev lukket tæt, og opbevaredes ved ca. 20 ºC i 2 uger. Udviklingen i blandingerne vurderedes ud fra lugt. Efter endt fermentering lugtede blandingerne næsten ens, dog var der kun en svag syrlig lugt ved blandingen kun tilsat vand, medens de andre tre blandinger havde en mere eller mindre kraftig syrlig/ sød lugt fra fermenteringsprocessen. 2.3 Anaerob fermentering af slam. Prøve af råslam Blanding af bokashi og slam Umiddelbart inden sammenblandingen af slam og bokashi blev der udtaget en prøve til analyse for organiske miljøfremmede stoffer og tungmetaller. Prøven blev udtaget som seks delprøver forskellige steder i slammet. Delprøverne blev blandet til én samlet prøve. Slammet blandedes med bokashi i forholdet 1:1 efter vægt. Hver blanding indholdt ca. 12 kg slam og 12 kg af de respektive bokashi typer. Sammenblandingen foregik på en træfiberplade med en skovl for at undgå spild og forurening med andre materialer som f.eks. jord. Den primitive metode blev valgt, efter at en fritfaldsblander var blevet afprøvet i den første forsøgsrække. Denne metode gav et dårligt blandingsresultat med mange slamklumper uden bokashi, og blev derfor fundet uegnet. For at undgå sammenblanding blev der blandet i følgende rækkefølge: - Først blandingen med vand, melasse og EM. Derefter på en ren plade blandes - Blanding med vand - Blanding med vand melasse - Blanding med vand, melasse og slampodning Efter sammenblanding blev blandingerne puttet i PE poser, som blev lukket og placeret i en PE tønde med tætsluttende låg. Tønderne opbevares ved 15ºC i 4 uger. Efter 4 uger anaerob fermentering vurderedes udviklingen ud fra udseende og lugt, endvidere blev temperaturen i tønderne målt.(tabel 1) 11

12 Tabel 1 Umiddelbart indtryk efter 4 ugers anaerob behandling. Blanding Lugt Overflade Temp. ºC 1 Kraftig syrlig/ sød Mange hvide svampe 30 lugt af flismaterialet på overflade 2 Rådden lugt Nogle hvide svampe 22 karakteristisk slam på overflade lugt 3 Syrlig / sød lugt af flismaterialet og nogen lugt af slam 4 Syrlig / sød lugt af flismaterialet Ganske få hvide svampe Ganske få hvide svampe Aerob kompostering. Blandingerne blev luftet og lagt i en mini mile indendørs på en træplade. Ved at placere milerne indendørs, undgik man at resultatet blev påvirket af udvaskning og nedsivning på grund af regn. Temperaturen blev målt efter 1 dag, efter 2 dage og efter 1 uge. Tabel 2 Mile 1 dag ºC 2 dag ºC 1 uge ºC Temperaturen forblev herefter ens for alle bunkerne, og steg ikke på noget tidspunkt over rumtemperaturen. 12

13 3. Resultater 3.2 Analyse resultater Udtagelse af prøver Bestemmelse af indholdet af organiske komponenter blev fortaget af DTI. Dragebjerggård Aps udtog selv prøverne. Der blev udtaget 2 prøver af hvert forsøg, som blev sendt til analyse. Hver prøver er sammensat af flere delprøver. Resultaterne fra laboratorieundersøgelserne af råslam samt 2 analyser af prøver fra hvert forsøg er samlet i tabel 3 på næste side. Resultaterne af laboratorieanalyserne foretaget af DTI viser kun ganske små variationer mellem prøverne med hensyn til både organiske miljøfremmede stoffer og uorganiske komponenter N og P, uanset om slammet er tilsat EM, næringsstoffer eller vand. Tungmetaller For prøverne 1 og 2 med henholdsvis EM og vand har DTI foretaget analyser for tungmetaller. Resultaterne viser en forskel mellem de to prøver for samtlige målte tungmetaller. Forskellene ligger mellem 6,9 % for bly og 31,3 % for kobber. Årsagen til forskellen er ukendt. 13

14 Tabel 3 Organiske miljøfremmede Rå slam EM Vand Melasse Slam pod. komponenter mg/kg TS 1 5 avg 2 6 avg 3 7 avg 4 8 avg Acenaphten 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 Fluren 0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 Phenanthren 0,2 0,13 0,13 0,13 0,18 0,28 0,23 0,2 0,16 0,18 0,15 0,15 0,15 Fluoranthren 0,3 0,22 0,16 0,19 0,15 0,23 0,19 0,21 0,21 0,21 0,19 0,18 0,185 Pyren 0,4 0,17 0,13 0,15 0,13 0,17 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,145 Benz(b,j,k)fluroanthen 0,4 0,2 0,16 0,18 0,14 0,22 0,18 0,2 0,18 0,19 0,2 0,18 0,19 Benz(a)pyren 0,2 0,1 0,08 0,09 0,09 0,11 0,1 0,1 0,09 0,095 0,1 0,09 0,095 Indeno(1,1,3,c,d)pyren <0,1 0,06 0,05 0,055 0,05 0,06 0,055 0,05 0,06 0,055 0,05 0,05 0,05 Benz(ghi)perlyren <0,1 0,09 0,08 0,085 0,08 0,1 0,09 0,08 0,1 0,09 0,09 0,09 0,09 Sum PAH 1,56 0,97 0,79 0,88 0,82 1,17 0,995 0,99 0,95 0,97 0,93 0,88 0,905 DEHP , ,5 NPE 2 < 1 5 2,5 < , ,5 LAS <50 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 % TS 22 39,6 45,1 42,35 39,2 40,1 39,65 44,4 44,8 44,6 46,4 45,5 45,95 Uorganiske komponenter mg/kgts Total - N Total - P % TS 23,2 43,9 44,7 44,3 45,4 42,9 44,15 48,2 49,3 48,75 50,2 48,4 49,3 Tungmetaller mg/kg TS Procentvis forskel mellem prøve 1 og 2 Cd 1,7 0,76 0,96 20,8 Cr ,2 Cu ,3 Hg 2 1,1 1,5 26,7 Ni ,8 Pb ,9 Zn ,0 14

15 3.2 Udseende, lugt og homogenitet efter aerob kompostering. Udseende: De fire bunker varierede meget i udseende med hensyn til væksten af skimmel på overfladen af bunkerne. På en enkelt bunke var der ingen vækst af skimmel svampe, mens tomatfrø var begyndt at spire. På de andre tre bunker voksede mindst to forskelligt udseende skimmel typer. Skimmeltyperne er beskrevet udfra udseendet. Den ene skimmel type har hvide vatagtige kolonier, der spreder sig over store flader og den anden type har små flade, hvide kolonier formentligt actinomyceter, da disse ofte danner kolonier af denne type. Bunkerne er beskrevet udfra følgende kriterier: 1 vækst af vatagtig kolonier 2 vækst af flade kolonier 3 vækst af svampe inden i bunken. De følgende beskrivelser er fremkommet ved at fire personer hver har givet en subjektiv vurdering af en ukendt prøve. To af personerne var ikke involveret i forsøget i øvrigt Hver bunke tildeles en værdi mellem 0 og 4, hvor 0 er ingen vækst og 4 er kraftigste vækst. Lugt Homogenitet Lugten af det komposterede materiale blev udfra en subjektiv vurdering sammenlignet på en skala fra 1 til 4, hvor 1 er lugt af kompost (skovjord), og 4 er karakteristisk lugt af slam. En subjektiv visuel bedømmelse af homogeniteten sker ved en indbyrdes sammenligning på en skala fra 1 til 4 hvor 1 er mest homogen og 4 er mindst. Tabel 4 Bunke EM Vand Melasse Slam pod Vatagtige kolonier Flade kolonier Kolonier inden i bunken Slam lugt Homogenitet

16 4. Diskussion Ud fra målinger og iagttagelser under forsøget er der ingen indikation af at EM som podningskultur kan være fremmende for omsætningen af miljøfremmede organiske komponenter ved kompostering. Ved iagttagelserne af ydre indikatorer på komposteringsprocesserne som svampedannelse og lugt, er det tydeligt, at de enkelte forsøg har udviklet sig forskelligt. Det har været meget tydeligt, at komposteringen af slam uden tilsætning af hverken podningsmateriale eller næring ( sukkerrørsmelasse ) stort set ikke har ændret karakter gennem forsøget. Der kunne således ses tomatspirer på denne kompostbunke, mens dette ikke var tilfældet ved nogen af de andre forsøg. Vi mener endvidere at kunne konstatere, at forsøgsbunken med EM havde flere kolonier af formodede actinomyceter end de øvrige forsøg. Dette resultat kunne forventes, hvis EM kunne konkurrere og dermed overleve i slammet, idet EM bl.a. indeholder actinomyceter. At det ikke har været muligt at måle, om tilsætning af EM har en effekt på omsætningen af miljøfremmede stoffer, skyldes mindst to forhold: 1. Koncentrationerne af miljøfremmede organiske stoffer i de enkelte prøver var så lave, at det ikke er muligt at konstatere egentlige forskelle. 2. Forholdene under den aerobe komposteringsfase har ikke været gunstige. Den lille mængde kompost, der har været arbejdet med i forsøget, har ikke været tilstrækkelig til at få den varmeudvikling i bunkerne, som normalt følger en aerob kompostring. I forsøget så vi kun en ganske svag temperaturstigning på et par grader. Efter en uge var alle bunker afkølet til rumtemperatur. 16

17 Litteraturliste EMRO (1996). EM Application to Waste Treatment Experiment. EMRO Head office, Japan. EMRO (1994) Some Basic Concepts of Soil Micro-organisms. Proceedings 3. Conference on Effective Micro-organisms pp INFRC,APNAN, Japan. EMRO (1995). Sewage Treatment Through the Application of EM (Aktive Sludge Method). EMRO Head office, Japan Hansen Poul Erik, Nielsen Jens Peter og Langgård Morten (1998). Hvad er kemien bag østrogenlignende forbindelser? Kemi for tiden. Kopi hentet fra internet Dr. Higa, Teruo (1993). An Earth Saving Revolution, prolog, kap. 1 og kap. 2. Engelsk oversættelse Anja Kanal Sunmark Publishing Inc. Japan. Dr. Higa, Teruo og Dr. Parr, James F. (1994) Beneficial and Effective Micro-organisms for a Sustainable Agriculture and Environment. International Nature Farming Research Centre, Atami, Japan Grøn Information (1997) Rapport om vaskemidler. Det hemmelige vaskemiddel - Grøn rapport om lineær alkylbenzen sulfonat Kopi hentet via Internet Hiroyuki, Arichi EM Effect to Reduce Sludge in Waste Water Treatment. Proceedings 6. Conference on Effective Micro-organisms. INFRC,APNAN, Japan. Ole Halken, MIRA Miljøsevice (1998) Afrapportering af projekt J.nr. 93S Å Slamkompost- udvikling af kompostanlæg til genanvendelse af slam i jordbruget. Ikke publiceret. Personlige kontakter Dr. Higa Teruo, Udvikler af EM og formand for EMRO. Cand. agro. Okuda Aya arbejder som konsulent for EMRO. Har speciale indenfor spildevand og slambehandling. 17

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003. Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003. Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003 Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 9 2 RENSEANLÆG OG SLAMMÆNGDER 11 3 SLAMBEHANDLING

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

Anlægsspecifik beskrivelse af milekompostering (KomTek Miljø)

Anlægsspecifik beskrivelse af milekompostering (KomTek Miljø) Anlægsspecifik beskrivelse af milekompostering (KomTek Miljø) Krav til affaldet Hvilke typer affald kan anlægget håndtere? Har affaldets beskaffenhed nogen betydning (f.eks. tørt, vådt, urenheder, sammenblanding,

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb Håndtering af sediment og afvanding Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Håndtering af sediment Generelt -sediment typer (organisk/uorganisk) Afvanding af sediment

Læs mere

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner Præsentation Oprensning af regnvandsbassiner EnviDan Gruppens selskabsstruktur - 2011 EnviDan Holding ApS EnviDan A/S EnviDan Water A/S EnviDan Service A/S GasCon A/S EnviDan International A/S Afdelinger

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 365 Offentligt BIOGØDNING & BIOKOMPOST

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 365 Offentligt BIOGØDNING & BIOKOMPOST Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 365 Offentligt BIOGØDNING & BIOKOMPOST SOLLYS VAND ILT (O2) KULDIOXID (CO2) FOSFOR MICRONÆRINGSSTOFFER KVÆLSTOF Biogødning indeholder værdifulde næringsstoffer

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-4 SCREENING AF SEDIMENTET I TANGE SØ NEDSTRØMS INDLØBET AF GUDENÅEN FOR INDHOLD AF TUNGMETALLER OG MILJØ- FREMMEDE STOFFER. Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og

Læs mere

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 ANALYSE...

Læs mere

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012 Damsholte-Æbelnæs Kalvehave Flow 1. m 3 5.3 62 67 22 95 55 82 16 28 Nedbør Nedbør (middel) mm Belastning PE (COD-basis) PE 65.328 195 217 375 1.157 254 1.116 17 Tilledte mængder Total Allerslev Bogø Borre

Læs mere

Planforhold Park og Vej søger om tilladelse til at sprede det komposterede tang på fire kommunale

Planforhold Park og Vej søger om tilladelse til at sprede det komposterede tang på fire kommunale Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Anders Koustrup Sørensen Helsingør Kommune, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Hans Henrik Schmidt Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

Vand på golfbaner - Vandkvalitet

Vand på golfbaner - Vandkvalitet Vand på golfbaner - Vandkvalitet Simon Toft Ingvertsen Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Indhold Forureningsprofilen af regnvand fra tage og veje Lidt om krav til jordkvalitet og vandingsvand

Læs mere

Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2005

Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2005 Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2005 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2009 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 9 1 INDLEDNING 11 2 RENSEANLÆG

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Restprodukter ved afbrænding og afgasning

Restprodukter ved afbrænding og afgasning Restprodukter ved afbrænding og afgasning - Optimering af husdyrgødnings næringsstofs effekt Henrik B. Møller, Gitte H. Rubæk og Peter Sørensen Danmarks JordbrugsForskning Kan teknologi producere produkter

Læs mere

Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af organiske affaldsprodukter 2000

Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af organiske affaldsprodukter 2000 Miljøprojekt Nr. 711 2002 Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af organiske affaldsprodukter 2000 Affaldsprodukter fra husholdninger, institutioner og virksomheder Claus Petersen ECONET A/S Miljøstyrelsen

Læs mere

Transport og slutdisponering af slam

Transport og slutdisponering af slam AUGUST 2012 TØNDER SPILDEVAND A/S EU udbud Transport og slutdisponering af slam RETTELSESBREV NO. 2 VEDR.: BILAG MED SLAMANALYSER, REVIDERET TILBUDSLISTE M.M. TRANSPORT OG SLUTDISPONERING AF SLAM 3 1.1

Læs mere

Ny cocktail til test af renseeffekt

Ny cocktail til test af renseeffekt Ny cocktail til test af renseeffekt Metode til test af anlæg, der siges at rense regnafstrømning Rørcenterdagene 2017 Marina Bergen Jensen mbj@ign.ku.dk I samarbejde med: Karin Cederkvist Peter E. Holm

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege Damsholte Renseanlæg 00 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den. maj 000, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001 Miljøprojekt Nr. 858 2003 Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001 Claus Petersen og Martin Kielland ECONET A/S Miljøstyrelsen

Læs mere

Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord

Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord Anke Oberender DHI Afdeling By & Industri Møde i ATV Jord og Grundvand om projekter med forurenet jord Mødenummer 95 Onsdag den 8. maj 2013 Agenda Kategorisering

Læs mere

Slamhåndtering. Slammineraliseringsanlæg - 20 års erfaring

Slamhåndtering. Slammineraliseringsanlæg - 20 års erfaring Slamhåndtering Slammineraliseringsanlæg - 20 års erfaring Behandling og afvanding af slam fra recirkulerede akvakulturanlæg ved anvendelse af slammineraliseringsanlæg Steen Nielsen Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

Overlevelse af parasitter ved slange-udlægning og nedfældning af gylle

Overlevelse af parasitter ved slange-udlægning og nedfældning af gylle Overlevelse af parasitter ved slange-udlægning og nedfældning af gylle Dyrlæge Stig Milan Thamsborg, Dyrlæge Kiran K. Katakam, Biolog Heidi Huus Pedersen & Biolog Helena Mejer Veterinær Parasitologi København

Læs mere

Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald

Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald Kalvebod Miljøcenter Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald Årsrapport 203 Udarbejdet af Julie Katrine Jensen, Rambøll Ole Hjelmar, Anke Oberender og Susanne Klem, DHI Marts 204 Lysimeterforsøg

Læs mere

Hvor ren er den rene beton egentlig?

Hvor ren er den rene beton egentlig? Hvor ren er den rene beton egentlig? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 5..6 Kortlægning af forurenede stoffer i bygge- og anlægsaffald Udført for Miljøstyrelsen af DEMEX

Læs mere

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum.

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Henrik Bjarne Møller 1, Mogens Møller Hansen 1 og Niels Erik Espersen 2 1 Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab. 2 EXPO-NET

Læs mere

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Projekt: udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer English summery Title: Deposition on small plants when spraying through fleece with conventional

Læs mere

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12 Biogas by Page 1/12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er biogas?... 3 Biogas er en form for vedvarende energi... 3 Forsøg med biogas:... 7 Materialer... 8 Forsøget trin for trin... 10 Spørgsmål:...

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Produktion af biogas fra husdyrgødning og afgrøder i økologisk landbrug

Produktion af biogas fra husdyrgødning og afgrøder i økologisk landbrug Produktion af biogas fra husdyrgødning og afgrøder i økologisk landbrug Formål Formålet med undersøgelsen har været at samle erfaringer med biogasproduktion, næringstofflow og energiproduktion af økologisk

Læs mere

Driftberetning. Allerslev Renseanlæg. Allerslev Renseanlæg Enghavevej 2B 4720 Præstø

Driftberetning. Allerslev Renseanlæg. Allerslev Renseanlæg Enghavevej 2B 4720 Præstø Allerslev Renseanlæg 00 Allerslev Renseanlæg Enghavevej B 70 Præstø Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 8. februar 990, samt de målte middelværdier

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012 Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Miljøprojekt nr. 1433, 212 Titel: Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Redaktion: Linda

Læs mere

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Til ministeren via departementschefen DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Direktionen J.nr. Ref. TMI Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Danmarks Miljøundersøgelser offentliggjorde

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 191 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 191 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 191 Offentligt J.nr. mst-703-00015 Den 3. april 2008 Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 191 (alm. del) stillet af Folketingets

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Haveaffaldsprojektet

Haveaffaldsprojektet Haveaffaldsprojektet Haveaffaldsaftalen (materialer + analyser + ÅKV indsats): Alessio Boldrin betalt af 3R forskerskolen: give status + fortælle hvad der skal ske Jacob Kragh Andersen har afsluttet sit

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2005 Betydning af erstatning af

Læs mere

Stabilisering af arsen-, krom- og kobberforurenet. Sanne Skov Nielsen, PhD-studerende DTU Miljø

Stabilisering af arsen-, krom- og kobberforurenet. Sanne Skov Nielsen, PhD-studerende DTU Miljø Stabilisering af arsen-, krom- og kobberforurenet jord med okkerslam Sanne Skov Nielsen, PhD-studerende DTU Miljø Baggrund Arsen er mobilt og udvaskes let til grundvandet Op mod 227 lokaliteter i DK (Miljøstyrelsen,

Læs mere

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Rapport December 2000 Miljøstyrelsen BOD 5 på lavt niveau Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel: 4516 9200 Fax: 4516 9292 E-mail:

Læs mere

Notat. Vedrørende: Renseanlæg Avedøre - testindfyring af CP Kelco industrispildevandsslam Dato: 8. august 2016

Notat. Vedrørende: Renseanlæg Avedøre - testindfyring af CP Kelco industrispildevandsslam Dato: 8. august 2016 BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Notat Vedrørende: Renseanlæg Avedøre - testindfyring af CP Kelco industrispildevandsslam

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Udnyttelse af okkerslam fra vandværker som fældningsmiddel på renseanlæg

Udnyttelse af okkerslam fra vandværker som fældningsmiddel på renseanlæg Udnyttelse af okkerslam fra vandværker som fældningsmiddel på renseanlæg Afrapportering for projekt støttet af VTU- Fonden [Vælg en dato] 1 Projekt 7219.2011: Udnyttelse af okkerslam fra vandværker som

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

Kombucha INSTRUKTIONER. Inden du begynder

Kombucha INSTRUKTIONER. Inden du begynder INSTRUKTIONER Inden du begynder Kombucha-moderen er tørret og skal aktiveres. Opbevar kombucha-moderen i køleskab indtil aktivering. Aktiveringsprocessen tager 10-28 dage. Se instruktionerne herunder.

Læs mere

Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Ressourcer 6l Jordbrugsformål

Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Ressourcer 6l Jordbrugsformål FLOWET AF RECIRKULEREDE NÆRINGSSTOFFER I DANMARK -Mængder, veje og frem6d? V. Sune Aagot Sckerl Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Ressourcer 6l Jordbrugsformål Agenda Hvem og hvad er BGORJ?

Læs mere

Bykompostspanden. terrasse.

Bykompostspanden. terrasse. Bykompostspanden Vil du gerne genbruge dit madaffald og lave din egen kompost på en nem og enkel måde? Så er Bykompostspanden løsningen! Uanset om du bor i hus, lejlighed, sommerhus eller kolonihave, og

Læs mere

Årsrapport vedr. driften af renseanlæggene i Søllerød

Årsrapport vedr. driften af renseanlæggene i Søllerød Indhold: 2001 Årsrapport vedr. driften af renseanlæggene i Søllerød 1. Generelt... 2 1.1 Renseresultater for anlæggene... 2 1.2 Belastning af renseanlæggene... 3 1.3 Nye udledningstilladelser... 6 1.4

Læs mere

Statistik for behandling af organisk affald fra husholdninger 2000

Statistik for behandling af organisk affald fra husholdninger 2000 Miljøprojekt Nr. 708 2002 Statistik for behandling af organisk affald fra husholdninger 2000 Claus Petersen og Vibeke Lei Hansen ECONET A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Undersøgelse og vurdering af spildevandsanlægget på Folehavens Vaskeri

Undersøgelse og vurdering af spildevandsanlægget på Folehavens Vaskeri Bilag C Undersøgelse og vurdering af spildevandsanlægget på Folehavens Vaskeri Fællesadministrationen 3B Rapport Oktober 2001 Undersøgelse og vurdering af spildevandsanlægget på Folehavens Vaskeri Oktober

Læs mere

Separat regnvand. Er ikke kun problematisk ved nedsivning også ved udledning til recipienter WATER TECHNOLOGIES

Separat regnvand. Er ikke kun problematisk ved nedsivning også ved udledning til recipienter WATER TECHNOLOGIES WATER TECHNOLOGIES Separat regnvand Er ikke kun problematisk ved nedsivning også ved udledning til recipienter WATER TECHNOLOGIES Problemstillingen - Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven Spildevandsbekendtgørelsen

Læs mere

Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald

Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Hvorfor samfyring? Hvad er samfyringsaske og hvilke asker er testet? Kan man anvende samfyringsaske på

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Generelle principper Analysekvalitetskrav for parametre, der pt. ikke er dækket af den gældende bekendtgørelse nr. 866, frembringes

Læs mere

Forurening og potentialer for dyrkning af grøntsager i byen

Forurening og potentialer for dyrkning af grøntsager i byen Faculty of Science Forurening og potentialer for dyrkning af grøntsager i byen Naturgrundlaget 2 Jakob Magid og Jonas Duus Stevens Lekfeldt Urban Farming Seminar Jakob Magid Festauditoriet 4. februar 2016

Læs mere

Fejlfinding i vådfoder. Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899

Fejlfinding i vådfoder. Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899 Fejlfinding i vådfoder Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899 Problemer med dårligt vådfoder Lav foderooptagelse Lav produktivitet Udskudt endetarm Universel tarmblødning Kødprocent Alarmer i anlæg

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Undersøgelse af drabseffekten overfor mikroorganismer ved hjælp af Clean Air Systemet til rensning af cirkulationsluften og overflader i en kølecontainer.

Læs mere

Synergier mellem biogas og forgasningsgas/bio-sng. DTU BGG -The Biomass Gasification Group

Synergier mellem biogas og forgasningsgas/bio-sng. DTU BGG -The Biomass Gasification Group Synergier mellem biogas og forgasningsgas/bio-sng DTU BGG -The Biomass Gasification Group Jesper Ahrenfeldt (DTU KT) Lasse Rønnegaard Clausen (DTU MEK) Tobias Pape Thomsen (DTU KT) Rasmus Østergaard Gadsbøll

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Kvalitet af regnafstrømning

Kvalitet af regnafstrømning Kvalitet af regnafstrømning Karin Cederkvist Vandtestcenter November 2014 Lokal afledning af regnafstrømning - Forbedre vandbalancen - Skabe attraktive bymiljøer Sikre at vandets kvalitet er i orden Sted

Læs mere

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen Fuldskalarensning af vejvand Vand i byer Teknologisk 03-11- Thomas Hauerberg Larsen Agenda Kort gennemgang af projekter og analyseprogram Meget lidt teori Gennemgang resultater (fokus på Ved Renden) Konklusioner

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Den bedste omsætning i kompostbeholderen opnår man, hvis bioaffaldet blandes med haveaffald. Undgå at komme syge planter og frøukrudt i beholderen.

Den bedste omsætning i kompostbeholderen opnår man, hvis bioaffaldet blandes med haveaffald. Undgå at komme syge planter og frøukrudt i beholderen. Hjemmekompostering Det begynder i køkkenet... Hele komposteringsprocessen starter i køkkenet, hvor køkkenaffaldet sorteres i 2 fraktioner: bioaffald og restaffald. Bioaffald kan komposteres, og er som

Læs mere

Status for EUkommissionens. guideline for beregning af genanvendelse af husholdningsaffald v/ Jette Skaarup Justesen, Miljøstyrelsen

Status for EUkommissionens. guideline for beregning af genanvendelse af husholdningsaffald v/ Jette Skaarup Justesen, Miljøstyrelsen Status for EUkommissionens guideline for beregning af genanvendelse af husholdningsaffald v/ Jette Skaarup Justesen, Miljøstyrelsen Kommissionen forslår Fælles metoder for at beregne andelen af det såkaldte

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Miljøbelastning ved manuel bilvask

Miljøbelastning ved manuel bilvask Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-09-2016 - Opfølgning på foretræde vedlagt) MOF Alm.del Bilag 591 Offentligt Miljøbelastning ved manuel bilvask Landemærket 10, 5. Postboks 120 1004 København

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Evaluering af Biogas som Bæredygtig Energikilde til Masanga hospitalet

Evaluering af Biogas som Bæredygtig Energikilde til Masanga hospitalet 2008 Evaluering af Biogas som Bæredygtig Energikilde til Masanga hospitalet Lars Rønn Olsen DTU biosys Ingeniører Uden Grænser Udarbejdet for Masangas Venner Introduktion Som behovet for bæredygtig energi

Læs mere

- af tungmetaller i dyreliv fra våde regnvandsbassiner. Dansk Vand Konference Århus d. 13 oktober 2010

- af tungmetaller i dyreliv fra våde regnvandsbassiner. Dansk Vand Konference Århus d. 13 oktober 2010 Bioakkumulering - af tungmetaller i dyreliv fra våde regnvandsbassiner Dansk Vand Konference Århus d. oktober 00 Diana A. Stephansen M.Sc.Eng., Ph.D. Studerende - dac@bio.aau.dk Aalborg University Department

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 24. oktober 2012 QA: Emne: Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Banedanmark Amerikas Plads 15 2100 København Ø Sendt med mail til Thomas Bentsen (tbtn@bane.dk) Tilladelse til midlertidigt oplag og genindbygning af lettere forurenet jord ved

Læs mere

Viden om forureningsbelastningen fra overløbsbygværker og interne overløb på renseanlæg IDA Miljø-møde Forurening fra overløbsbygværker

Viden om forureningsbelastningen fra overløbsbygværker og interne overløb på renseanlæg IDA Miljø-møde Forurening fra overløbsbygværker Viden om forureningsbelastningen fra overløbsbygværker og interne overløb på renseanlæg IDA Miljø-møde Forurening fra overløbsbygværker Asbjørn Haaning Nielsen, Lektor, PhD, Institut for Byggeri og Anlæg,

Læs mere

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-04 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen Der er den 6. august

Læs mere

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele:

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele: Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivelse: Surt produkt til rengøring og desinfektion af drikkevandssystemer og drikkevand til dyr Produktfordele: Fjerner hurtigt og effektivt kalk og alger i vandrør

Læs mere

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 03-03-2014 14/2175 KS: AANN BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til BHC Miljø ApS, Foldager 5, matrikel nr. 12d Vollerup, Ulkebøl,

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

2. Spildevand og rensningsanlæg

2. Spildevand og rensningsanlæg 2. Spildevand og rensningsanlæg 36 1. Fakta om rensningsanlæg 2. Spildevand i Danmark 3. Opbygning rensningsanlæg 4. Styring, regulering og overvågning (SRO) 5. Fire cases 6. Øvelse A: Analyse af slam

Læs mere

CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å)

CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å) CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å) VandCamp 2. og 3. december 2013 Morten Ejsing, Center for Miljø, Københavns Kommune Generel lovgivning Miljøbeskyttelsesloven ( 28) Spildevandsbekendtgørelsens

Læs mere

DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Plantedirektoratet Kvælstof i have- og parkaffald (HPA) Fakultetssekretariatet Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 10. maj 2010 Direkte tlf.: 8999 1858 E-mail: Susanne.Elmholt@agrsci.dk

Læs mere

Skærbækværket, DONG Energy Vurdering af sedimentkvalitet

Skærbækværket, DONG Energy Vurdering af sedimentkvalitet Skærbækværket, DONG Energy Vurdering af sedimentkvalitet Rekvirent DONG Energy Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Rådgiver NIRAS Åboulevarden 80 8100 Århus C RUF Dykkerservice Lindevej 1 8370 Hadsten Mobil

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Mikrobiologiske processer og sundhed

Mikrobiologiske processer og sundhed Mikrobiologiske processer og sundhed 1. CASE: Hjælp en landmand med sundhedsproblemer i svinebesætning En landmand, der fodrer sine grise med vådfoder, oplever døde grise og grise med diarre. Han frygter

Læs mere

ENVICLEAN ULTRALYD SÆBY RA (RAS) SKAGEN RA (WAS) MARSELISBORG RA (WAS) HØRSHOLM RA (WAS)

ENVICLEAN ULTRALYD SÆBY RA (RAS) SKAGEN RA (WAS) MARSELISBORG RA (WAS) HØRSHOLM RA (WAS) ULTRALYD SÆBY RA (RAS) SKAGEN RA (WAS) MARSELISBORG RA (WAS) HØRSHOLM RA (WAS) DAGENS PROGRAM: Præsentation Slambehandling Hvad er disintegration af slam Ultralydsbehandlings virkemåde Forventet udbytte

Læs mere

Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet

Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet af Page 1/20 Indholdsfortegnelse Hvilken indflydelse har kompost på jordens egenskaber?... 3 Indledning:...

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Lokal rensning af vejvand med skivefilter

Lokal rensning af vejvand med skivefilter Lokal rensning af vejvand med skivefilter En mulig BAT? WATER TECHNOLOGIES Problemstillingen - Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven Spildevandsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav Miljømålsloven

Læs mere

Økotoksikologiske effekter af kemiske stoffer i regnbetingede udledninger

Økotoksikologiske effekter af kemiske stoffer i regnbetingede udledninger Økotoksikologiske effekter af kemiske stoffer i regnbetingede udledninger Anne Munch Christensen (Civilingeniør) Anders Baun (Lektor, ph.d.) Program Introduktion Formål Undersøgelsesprogram Undersøgelsesrecipient

Læs mere

Biogødning (spildevandsslam) - Hvad består det af? Hvorfor skal det bruges? Hvordan håndteres det?

Biogødning (spildevandsslam) - Hvad består det af? Hvorfor skal det bruges? Hvordan håndteres det? Biogødning (spildevandsslam) - Hvad består det af? Hvorfor skal det bruges? Hvordan håndteres det? EnviNa-kursus d. 28. oktober 2015 i Horsens v./ Miljøfaglig konsulent Erik E. Olesen, HedeDanmark Konklusion

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Del 1 Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 6. maj 2011 Projekt nr.: A418 Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 1.2 LOKALISERING 1 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

På baggrund af ansøgningen, meddeler Jord og Affald tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 1 på følgende vilkår:

På baggrund af ansøgningen, meddeler Jord og Affald tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 1 på følgende vilkår: Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Att.: Eva Zib 12-10-2015 Sagsnr. 2015-0208942 Dokumentnr. 2015-0208942-1 Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til mellemlagring og efterfølgende genanvendelse

Læs mere

Restprodukter i betonproduktion - muligheder og udfordringer

Restprodukter i betonproduktion - muligheder og udfordringer Restprodukter i betonproduktion - muligheder og udfordringer Claus Pade, Miljø-workshop, Teknologisk Institut, 5. oktober 26 Restprodukttyper Kraftværker Renseanlæg Forbrændingsanlæg Andet Bundaske Kulforbrænding

Læs mere

Miljøstyrelsen har ved e-mail af 17. september 2012 anmodet Økonomi- og Indenrigsministeriet om eventuelle bemærkninger til den omhandlede høring.

Miljøstyrelsen har ved e-mail af 17. september 2012 anmodet Økonomi- og Indenrigsministeriet om eventuelle bemærkninger til den omhandlede høring. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Sagsnr. 2012-00651 Doknr. 9395 Dato 28-09-2012 Svar på høring fra Miljøstyrelsen vedrørende nyt udkast til bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter

Læs mere