jettehannibal/observationer/side 1 af 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "jettehannibal/observationer/side 1 af 5"

Transkript

1 jettehannibal/observationer/side 1 af 5 Observationsundersøgelser Det lyder umiddelbart ligetil at foretage observationer, men hvis man skal foretage videnskabelige observationer, er det ikke så let, som det måske ser ud til. En af de første udfordringer er at gøre sig klart, hvad man helt præcist vil observere. Prøv engang at tage ud i det nærmeste shoppingcenter, station eller sæt dig på en bænk i en part og prøv at nedskrive det, som du ser. Du vil hurtigt finde ud af, at der sker for meget til at du kan registrere det hele. Det viser meget godt problemstillingen med det, som man kalder selektiv perception. Vi lægger mærke til noget og ser ikke resten. Det er en af grundene til, at vi er nødt til at gøre os helt klart, hvad vi vil observere, hvilken type data vi er ude efter, og hvordan vi vil indsamle dem. Rå data kan være visuelle (video), lydlige (båndoptager), eller skriftlige (noter nedskrevet under observationen). I princippet observerer forskeren altid i forbindelse med psykologiske undersøgelser. Også i laboratoriet i løbet af det psykologiske eksperiment eller i løbet af et interview. Imidlertid forstår man ved en observationsundersøgelse, at forskeren laver en systematisk observation af et fænomen. At observere betyder, at man bruger alle sine sanser. Observationer af adfærd kan give mange interessante oplysninger, som man ikke kan få på andre måder. Til gengæld er det en krævende form for undersøgelse, som både tager tid og resulterer i mængder af data, som skal behandles. Forskeren kan som regel kun koncentrere sig om få typer af adfærd ad gangen, så man går glip af alt det andet, som også sker. Dette kaldes selektiv perception. Det kan være en god ide at kombinere observationer med interview eller spørgeskema for at få bedre information om helheden. Antropologer benytter sig ofte af flere metoder til at indsamle data, når laver undersøgelse af andre kulturer, for at forsøge at forstå deres måde at leve på. Det kræver lang tid at sætte sig ind i en anden kultur, bl.a. er man nødt til at lære sproget, fordi feltobservationer som regel kombineres med interview. Feltobservation Man taler om feltobservationer eller feltarbejde, når forskeren observerer fænomener i et naturligt miljø. Det kaldes også naturalistiske observationer. Eksempler på dette er sociologen som i en længere periode har opholdt sig på en massageklinik i København 1 og antropologen Marie Stender, som lavede feltarbejde i 3 nye kvarterer i København 2 for at undersøge, hvordan synligheden og åbenheden i den nye arkitektur påvirker beboernes og de forbipasserendes adfærd. Normalt tager sådanne observationsundersøgelser lang tid, fordi indsamling og analyse af data er krævende. Feltarbejde er inspireret af antropologers og etnografers arbejde i felten. Inden forskeren drager ud i felten, har han besluttet sig for at studere et bestemt emne. Et godt forberedt feltarbejde indebærer, at forskeren har læst sig ind på sit område. Endvidere opholder han sig længe i felten ofte i flere år- hvor han observerer mens han deltager i det almindelige liv i felten. Han taler med andre (informanter) om bestemte ting, som han er interesseret i, og han tager noter samtidig med, at han analyserer sine data løbende. Når forskeren kommer hjem, skal han formidle resultatet af sin undersøgelse. Det er klart, at forskeren ikke kan undgå at blive påvirket af et sådant kulturmøde, både fagligt og personligt. Et feltarbejde giver mulighed for en øget tværkulturel forståelse og forbedrer forskerens evne til at forholde sig til andre kulturer samtidig 1 Pigerne på lagnet Weekendavisen 26 januar GLASHUSE: Verden i et vindue Information 13 november 2006

2 jettehannibal/observationer/side 2 af 5 med at han får mulighed for at reflektere over sin egen kultur og dens værdigrundlag. Imidlertid er der også den fare, at forskeren kommer til at se på den observerede kultur med sine egne briller, sådan at han evt. kun får øje på manglerne i den observerede kultur. Felteksperiment Forskeren kan også lave felteksperimenter og observere, hvad der sker. Her påvirker forskeren selve undersøgelsesmiljøet, fordi han vil se, hvad der sker. Prøv fx selv at se, hvordan dine medpassagerer opfører sig, hvis du sætter dig bagest i bussen og begynder at synge i vilden sky. Eller prøv at stille dig på et sted og se op i luften. Inden længe vil der stå en del andre, som også ser op i luften. Feltobservationer Mennesker eller dyr observeres i deres naturlige miljø. Forskeren kan observere børn i en børnehave, folk på indkøb i et shoppingcenter, elever i læringssituationer eller kræftpatienter på et hospital. Stor økologisk validitet fordi man antager, at det observerede er naturlig adfærd. Der kan være tale om kontroleffekt, dvs. de undersøgte påvirkes af at blive observeret, så der alligevel ikke er tale om helt naturlig adfærd. Det kan fx være, at eleverne i en klasserumsobservation hele tiden ser på observatøren. Hvis undersøgelsen kører over en længere periode, vil dette som regel holde op, fordi de observerede har vænnet sig til observatøren. Der kan være tale om Rosenthalereffekten, dvs. forskeren ubevidst påvirker udfaldet af undersøgelsen. Der er etiske overvejelser involveret: er det fx etisk at observere fremmede uden deres viden? Felteksperiment: Kontrolleret observation Forskerne har sat en bestemt situation op for at undersøge, hvad der sker, fx morbarn interaktioner. Kontrol betyder mindre økologisk validitet. Kan man være sikker på, at den måde mor og barn opfører sig på afspejler den måde, de opfører sig på, når forskeren ikke iaggtager dem? Observatøren kan være ikke-deltagende eller deltagende. En ikke-deltagende observatør kan beskrives som en person, der som tilskuer registrerer, hvad der foregår i undersøgelsesmiljøet. Fordelen ved denne metode er at observatøren har kontrol over observationen og kan være objektiv. Der kan være problemer med kontroleffekt og Rosenthalereffekt. En deltagerobservatør bliver medlem af den gruppe som observeres. Dette mindsker kontroleffekt, men til gengæld kan forskeren blive påvirket af det miljø, som undersøges. Hvis man fx opholder sig længe i et bestemt miljø, fx på en skole, kan man risikere, at man bliver mindre objektiv. I nogle tilfælde kan det direkte være farligt at være deltagerobservatør. Forestil dig, hvad der vil ske, hvis man som forsker har valgt at undersøge magthierarkier i Hells Angels og derfor er blevet en del af gruppen, som opdager, hvad man går og laver. Der er generelt etiske problemer i at være deltagerobservatør, hvis de observerede ikke har kendskab til, at de bliver observeret men ikke altid. Hvis man observerer folk, fx på en cafe, hvor de ligesom en

3 jettehannibal/observationer/side 3 af 5 selv foretager sig helt normale ting, som de ville gøre under alle omstændigheder, behøver man ikke informere de observerede. Her er et berømt eksempel på en undersøgelse med brug af deltagerobservatør Festinger, Riecken and Schacter (1956) 3. I 1950erne læste socialpsykologen Leon Festinger i avisen om en religiøs kult, der hævdede, at de havde modtaget besked fra det ydre rum om, at byen ville gå under i en syndflod. Gruppen mente, at de ville blive reddet af en flyvende tallerken før alle andre ville gå til grunde. Festinger og nogle af hans medarbejdere sluttede sig til gruppen og optrådte, som om de troede på historien. I virkeligheden foretog de en deltagerobservation. Medlemmerne af kulten havde gjort åbenlyst rede for deres profetier, og mange af dem havde solgt deres jordiske gods og sagt deres jobs op. Forskerne ønskede at studere, hvordan kultmedlemmerne ville reagere, når de opdagede, at jorden ikke gik under. Festingers teoretiske grundlag for undersøgelsen var teorien om kognitiv dissonans. Iflg. teorien ville kultmedlemmer opleve dissonans mellem deres kognitioner, når det sket, hvilket skulle medføre, at de enten ændrede deres kognitioner for at genskabe balance, eller også ville de ændre deres adfærd. Da datoen for syndfloden kom og gik uden hverken flyvende tallerken eller vand, klarede nogle af kultmedlemmerne det gennem at tilføje en ny overbevisning: deres bønner havde reddet byen. Andre medlemmer af kulten kunne ikke klare skuffelsen og forlod simpelthen gruppen. I løbet af forholdsvis kort tid spredtes gruppen for alle vinde. Undersøgelsen bekræftede således forklaringsværdien af teorien om kognitiv dissonans. Dataindsamling En observation kan være struktureret eller ustruktureret I den strukturerede observation arbejder man ud fra kategorier, som på forhånd er fastsat, og man bruger et observationsskema. I den ustrukturerede observation observerer og noterer man alt, og finder senere ud af, hvad der kan være relevant. Videofilm: Man kan samle data ved at videofilme, men det kræver de observeredes godkendelse. Man skal også være opmærksom på, at det kan være svært at analysere data fra en film, især hvis den er lang. På den anden side kan det være en fordel at have optaget observationen, fordi man kan spole frem og tilbage og måske få øje på ting, som man i første omgang var uopmærksom på. Feltnotater: det anbefales, at man får et system til at tage feltnotater, inden man tager ud i felten. De skal være fyldige og beskrivende, og man skal forsøge at få så mange informationer som muligt og fra forskellige perspektiver. Det vil hjælpe en, når man til sidst skal analysere for at nå frem til en syntese. De indsamlede data kan være kvantitive eller kvalitative. Kvantitative data indsamles gennem strukturerede observationer, som har til formål at registrere udvalgte fænomener, fx forskellige typer af dominansadfærd hos chimpanser eller forskellige typer aggressionsadfærd hos drenge og piger. Forskeren har på forhånd udarbejdet observationsskemaer med forskellige kategorier af adfærd af interesse, og det er forholdsvis nemt at måle reliabilitet. Især hvis flere observatører observerer i det samme felt, så man kan sammenligne resultater af observationerne. Kvalitative data opnås typisk gennem ustrukturerede observationer. Man går ikke ind i felten med nogle faste ideer på forhånd om betydningen af det, men man undersøger, og man er åben for, hvad der viser sig undervejs. Hvis man vil undersøge det psykiske arbejdsmiljø på en hospitalsafdeling, vil man typisk foretage en kvalitativ observation. Fordi man ikke kan forudsige resultatet af observationen, er det vanskeligt at måle reliabilitet. 3 Festinger, L., Riecken, H.W. & Schachter, S When Prophecy Fails. Minneapolis,: University of Minnesota Press.

4 jettehannibal/observationer/side 4 af 5 Eksempler på observationsundersøgelser kønsrollestereotyper i TV, børnebøger, reklamer, gamle danske film, (indholdsanalyse) vold i tegnefilm (indholdsanalyse) Børns leg på en legeplads: forskellige typer af leg. Kvinder på cafe: hvad taler de om? Mænds og kvinders kommunikationsmønstre Fordomme i film, fx Philadelphia med Tom Hanks Stereotyper og fordomme i aviser, politikeres tale 4 Normbrud- hvordan reagerer medpassagerer i en bus, hvis man begynder at synge i vilden sky? Non-verbale kommunikationsmønstre (fx gestik, øjenbevægelser, fysisk afstand (proksemiks)) Påklædning, frisure, make-up som kommunikation (forskelle hos forskellige subgrupper). Kan følges op med interview. Interpersonel kommunikation ud fra status Reliabilitet Man kan sammenligne sine observationer med en andens for at se, om der er overensstemmelse. På den måde kan man sikre, at der er nøjagtighed og konsistens i observationen. Det indebærer, at man bruger de samme kategorier, og følger de samme procedurer. Normalt anses reliabiliteten for lav, hvis der er tale om kontroleffekt, dvs. hvis observatøren er biased, dvs. hvis forskeren er offer for selektiv perception eller fortolker det observerede ud fra sin egen verden i stedet for konteksten og deltagernes perspektiv. Gennem træning af observatører kan man sikre højere reliabilitet. Kan være en fordel at lade flere observatører arbejde samtidig fordi o kan notere hvad andre måske ikke opdager o hvis flere er enige om at have set noget, vil man opnå større validitet o men man skal være opmærksom på, at forskellige personer kan fortolke det observerede forskelligt Validitet at sikre at man undersøger det, som man havde til hensigt at undersøge. 4 se Rolf Kuschel og Faezeh Zand: Fordomme og stereotyper. Frydenlund 2007, s

5 jettehannibal/observationer/side 5 af 5 Eksempel på en procedure for at observere elever i klassen: drenge og piger aktivitet (45 minutter) Elev Rækker og bliver hørt Rækker men bliver ikke hørt Tager ordet uden at række Afbryder mens en anden taler Kommer med negative bemærkninger til en anden Kommer med positive bemærkninger til en anden 1 dreng 2 dreng 3 dreng 4 pige 5 pige osv. totalt Eksempel på kategorier (kodning) af kønsstereotyper i børnebøger (indholdsanalyse) Bog 1 Bog 2 Bog 3 osv. Totalt procent OMSORGSFULD AGRESSIV PASSIV AKTIV kvinde mand kvinde mand kvinde mand kvinde mand

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 13gr832, i perioden fra den 4. februar 2013 til den 31. maj 2013, ved School of Medicine and Health ved Aalborg Universitet, med vejledning af Henrik Vardinghus-Nielsen.

Læs mere

Sociologiske metoder i praksis

Sociologiske metoder i praksis Sociologiske metoder i praksis Forord...3 Sociologiske metoder i praksis...5 Kapitel I: Hvad ved vi om samfundet?...7 Kapitel II: Hvad er samfundsvidenskabelige metoder?...9 Kapitel III: Hvordan tilrettelægger

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse Mobning og Konflikt 2006 en undersøgelse i 9. klasse 2 M O B N I N G O G K O N F L I K T E R 2 0 0 6 Indhold Forord 3 Resultater og Konklusioner 4 Fakta om mobning i 9. klasse 6 SMS mobning en myte? 12

Læs mere

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Af Bente Hovmand fysioterapeut M Sc og Jeanette Præstegaard fysioterapeut M Sc Historien om en tåre Den unge pige bøjede hovedet. Øjnene blev

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Abstract side 2 Indledning side 3 Metode side 4 Litteraturformidling på folkebibliotekerne side 6 Reader development side 7 Læseklubben på Litteraturside.dk inspireret af Reader development

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM Indhold 2 Indledning 3 De Styrende principper for Den Kreative Platform 5 Princip 1: Horisontal Tænkning 14 Princip 2: Ingen Bedømmelse

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Indhold. 1 Indledende afsnit... 5. 1.1 Indledning... 5. 1.2 Beskrivelse af værestedet Café D... 6. 1.3 Problemfelt... 9. 1.4 Problemformulering...

Indhold. 1 Indledende afsnit... 5. 1.1 Indledning... 5. 1.2 Beskrivelse af værestedet Café D... 6. 1.3 Problemfelt... 9. 1.4 Problemformulering... Café D set indefra 4. semester maj 2012 Gruppe nr. 3 Nicolai Nordbo, Morten Baltsen, Line Kjær, Sophie F. Hjælmhof-Larsen, Mette Nielsen, Sisse Baand Indhold 1 Indledende afsnit... 5 1.1 Indledning...

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

Eksamensangst. Hvad kan jeg gøre?

Eksamensangst. Hvad kan jeg gøre? Eksamensangst Hvad kan jeg gøre? Lene Iversen & Bjarne Lühr Hansen Eksamensangst Hvad kan jeg gøre? Tegninger: Morten Voigt Frydenlund Eksamensangst hvad kan jeg gøre 2. udgave, 1. oplag, 2007 Forfatterne

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

Noter til selvbeskyttende adfærd.

Noter til selvbeskyttende adfærd. 1 Noter til selvbeskyttende adfærd. (af Irene Oestrich) SELVTILLID. Selvtillid handler om at kommunikere klart og uden misforståelser. Hvis du nogensinde er kommet ud af en situation med en følelse af

Læs mere

Gruppe 17. Fagmodulprojekt A HA. 4, semester: 27.maj 2015. Zishan Ali Studienr. 52443. Tobias Røntved Nielsen Studienr. 51860

Gruppe 17. Fagmodulprojekt A HA. 4, semester: 27.maj 2015. Zishan Ali Studienr. 52443. Tobias Røntved Nielsen Studienr. 51860 Hedemarkens struktur The strucktures of Hedemarken Gruppe 17 Fagmodulprojekt A HA. 4, semester: 27.maj 2015. Zishan Ali Studienr. 52443 Tobias Røntved Nielsen Studienr. 51860 Naeem Mushtaq Studienr. 52416

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie 1 Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie Materielle Tid Alder B6 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Denne øvelse handler om at definere sin egen

Læs mere

Dannevirkeskolen. En undersøgelse af de langsigtede virkninger af et ophold på Dannevirkeskolen

Dannevirkeskolen. En undersøgelse af de langsigtede virkninger af et ophold på Dannevirkeskolen Dannevirkeskolen En undersøgelse af de langsigtede virkninger af et ophold på Dannevirkeskolen Juni 2008 Dannevirkeskolen En undersøgelse af de langsigtede virkninger af et ophold på Dannevirkeskolen Juni

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere