Undersøgelse blandt PPR-psykologer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse blandt PPR-psykologer"

Transkript

1 Undersøgelse blandt PPR-psykologer I forbindelse med kommunernes varetagelse af ansvaret for den vidtgående specialundervisning efter kommunalreformen Cubion

2 Undersøgelse blandt PPR-psykologer I forbindelse med kommunernes varetagelse af ansvaret for den vidtgående specialundervisning efter kommunalreformen Cubion 9

3 Undersøgelse blandt PPR-psykologer 9 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: ISBN (www)

4 Undersøgelse blandt PPR-psykologer I forbindelse med kommunernes varetagelse af ansvaret for den vidtgående specialundervisning efter kommunalreformen Januar 9

5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund for evalueringen Formål med undersøgelsen blandt PPR-psykologer Læsevejledning Resumé Undersøgelsens design Dataindsamling Metodebeskrivelse Udvælgelse og rekruttering af PPR-psykologer til fokusgruppeinterview Kvalitetssikring af interviewguide og gennemførelse af fokusgruppeinterview Analyse af det indsamlede datamateriale fra fokusgruppeinterview Validering af det udarbejdede spørgeskema Kortlægning af samlet population og udtrækning af tilfældig stikprøve Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse, rykkerprocedure og opfølgende rundringning Beskrivelse af datamaterialet og simpel bortfaldsanalyse Simpel bortfaldsanalyse Gennemgang af resultater Baggrundsvariabler PPR- vurdering og undervisningstilbud Visitationsprocedurer Tidsforbrug på visitation og revisitation Samarbejde med forældre Inddragelse af elever Valg af undervisningstilbud Rådgivning fra ViSO Vurdering af egne kompetencer Samarbejde med socialforvaltningen Før og efter kommunalreformen Samarbejde med tidligere amtslige specialskoler og samarbejde med de tidligere amter Generel vurdering af visitationsprocessen Udbud af specialundervisningstilbud Tværkommunalt samarbejde Undersøgelse blandt PPR-psykologer Danmarks Evalueringsinstitut Side 2

6 1. Indledning Konsulenthuset CUBION har gennemført en undersøgelse blandt psykologer ansat i pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) for Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) vedrørende kommunernes varetagelse af ansvaret for den vidtgående specialundervisning efter kommunalreformen. Undersøgelsen bestod primært af en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse, som blev udarbejdet på baggrund af en række fokusgruppeinterview med PPR-psykologer. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i oktober-november Baggrund for evalueringen I forbindelse med kommunalreformen, og dermed nedlæggelsen af amterne, overtog kommunerne ansvaret for den vidtgående specialundervisning. EVA er af formandskabet for Skolerådet blevet bedt om at undersøge, hvordan kommunerne varetager deres nye ansvar i forhold til visitationsprocessen. Undersøgelsen har til formål at belyse, hvordan kommunerne varetager ansvaret for den vidtgående specialundervisning. Undersøgelsen fokuserer særligt på visitationsprocessen, og hvilken betydning visitationsprocessens tilrettelæggelse har for de undervisningstilbud, som eleverne modtager. Undersøgelsen fokuserer endvidere på, hvordan kommunerne har valgt at løfte opgaven med den vidtgående specialundervisning, hvilke konsekvenser det har for de undervisningstilbud, som eleverne modtager, samt hvilke konsekvenser det har for, hvordan forældrene oplever visitationsprocesser og konkrete undervisningstilbud. Udover den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt PPR-psykologer, hvis resultater præsenteres i denne rapport, omfatter EVA s undersøgelse: desk research, en repræsentativ landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til elever i vidtgående specialundervisning, casestudier i 6 udvalgte kommuner, samt inddragelse af forskere med særlig indsigt i inklusion og/eller skolepsykologers arbejdsområde. 1.2 Formål med undersøgelsen blandt PPR-psykologer Formålet med undersøgelsen blandt psykologer i kommunernes PPR-enheder er at få et samlet billede af deres erfaringer med og vurderinger af, hvordan kommunerne varetager ansvaret for den vidtgående specialundervisning efter kommunalreformen. Undersøgelsen har til formål at afdække psykologernes vurderinger af, hvilke parametre, der er med til at afgøre, hvilke undervisningstilbud eleverne visiteres til, deres samarbejde med forældrene, hvorvidt der er fælles praksis for, hvordan psykologer i den samme PPR-afdeling visiterer, kommunalreformens betydning for inklusion, kommunalreformens betydning for de undervisningstilbud, som eleverne modtager, fordele ved inklusion kontra specialiserede tilbud, samt samarbejdet med de almindelige skoler og specialskolerne. 1.3 Læsevejledning Efter dette afsnit, som har redegjort for undersøgelsens baggrund og formål, følger i afsnit 2 et resumé af undersøgelsens resultater. I afsnit 3 beskrives undersøgelsens design og indsamlingen af data. En metodebeskrivelse findes i afsnit 4. Afsnittene indeholder en metodebeskrivelse for den gennemførte kvalitative forundersøgelse. Her redegøres for udvælgelse og rekruttering af deltagere til fokusgruppeinterview, for kvalitetssikring af den anvendte interviewguide, for gennemførelsen af fokusgruppeinterviewene, og endeligt for analysen af det indsamlede datamateriale. Afsnittene indeholder en metodebeskrivelse for den gennemførte spørgeskemaundersøgelse. I disse afsnit redegøres for valideringen af spørgeskemaet, for gennemførelsen af en testrunde, for kortlægning af den samlede Undersøgelse blandt PPR-psykologer Danmarks Evalueringsinstitut Side 3

7 population og udtrækning af en repræsentativ stikprøve, for justering af spørgeskema, samt endeligt for gennemførelsen af spørgeskemaundersøgelsen, rykkerprocedurer og den efterfølgende rundringning. I afsnit 5 beskrives datamaterialet fra spørgeskemaundersøgelsen, og afsnittet indeholder også en simpel bortfaldsanalyse. I afsnit 6 præsenteres og analyseres resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. Undersøgelse blandt PPR-psykologer Danmarks Evalueringsinstitut Side 4

8 2. Resumé Dette resumé bringer de tematiserede hovedpointer fra spørgeskemaundersøgelsen. PPR-psykologerne 71 % af respondenterne kommer fra sammenlagte kommuner, og 62 % var ansat i kommunen inden sammenlægningen. Det viser sig således, at 38 % af PPR-psykologerne er blevet ansat siden 7. Der er en overvægt (67 %) af PPR-psykologer med en Cand. Psych. uddannelse. Det viser sig, at der er sket en ændring i ansættelsesforhold i forbindelse med kommunalreformen. Således udgør PPR-psykologer med en cand.psych. uddannelse en væsentlig større andel end PPR-psykologer med en Cand.pæd.psych. uddannelse blandt ansatte efter kommunalreformen. Der er en markant overvægt (87 %) af kvinder blandt psykologerne. Aldersmæssigt viser besvarelserne, at der er en ret stor gruppe af PPR-psykologer i aldersgruppen 5 til 6 år. Der er dog i de senere år også rekrutteret en del yngre PPR psykologer. PPR vurdering Resultaterne viser, at der er stor forskel på, hvem der udarbejder PPR-vurderingerne for den enkelte elev. 34 % svarer, at det gør psykologen udelukkende selv, mens 35 % svarer, at det gør psykologen med sparring fra både de andre psykologer og ledelsen. De sidste 3 % svarer, at det gør psykologen med sparring fra enten de andre psykologer (18 %) eller med sparring fra ledelsen (12 %). Det viser sig, at psykologer ansat før kommunalreformen giver udtryk for i højere af have et overblik over specialundervisningstilbud i både egen og omkringliggende kommuner. Resultaterne viser, at kommunalreformen har bevirket, at der i nogen er mistet overblik over hvilke specialundervisningstilbud der er til rådighed. Således mener respondenterne, at der i de tidligere amter var en højere af overblik over tilbuddene, end man tilsyneladende har i kommunerne i øjeblikket. Visitationsprocedurer Undersøgelsen viser, at der såvel før som efter kommunalreformen er mange, som er enige i, at der er faste procedurer for visitationen af den enkelte elev. Der er dog en lille tendens til, at flere respondenter mener, at der var mere faste procedurer før kommunalreformen end efter reformen. Når det angår tilfredsheden med de faste procedurer viser det sig, at der var større tilfredshed med procedurerne inden kommunalreformen. Således svarer 84 %, at de i dag enten er meget tilfredse, tilfredse eller overvejende tilfredse med de nuværende faste procedurer, mens andelen udgør 93 %, når det angår tilfredsheden med procedurerne inden kommunalreformen. 65 % af PPR-psykologerne oplever, at procedurerne enten bliver fulgt i meget høj eller i høj, mens 34 % oplever, at de bliver fulgt i nogen, og endelig svarer 2 % i ringe. Til sammenligning oplevede 73 %, at procedurerne enten i meget høj eller i høj blev fulgt inden kommunalreformen, mens 27 % svarede i nogen. 66 % af psykologerne vurderer, at psykologerne i deres PPR-afdeling enten i meget høj (9 %) eller i høj (57 %) vil nå den samme konklusion i forhold til en given elevs særlige behov. Endvidere svarer 31 % i nogen. Tidsforbrug Det viser sig, at 46 % af psykologerne oplever, at de kun i nogen har tilstrækkelig tid til den enkelte visitation, mens 33 % svarer i ringe, 9 % svarer i meget ringe og 1 % svarer slet ikke. Hertil kommer at 11 % svarer enten i meget høj (1 %) eller i høj (1 %). Der er dog relativ stor Undersøgelse blandt PPR-psykologer Danmarks Evalueringsinstitut Side 5

9 spredning på, hvor stor en andel af deres årlige arbejdstid de enkelte psykologer bruger på visitationsprocessen. Det fremgår, at psykologer, der blev ansat før kommunalreformen gennemsnitligt bruger en mindre andel af arbejdstiden på visitationsprocesser end psykologer ansat efter kommunalreformen. Psykologerne fordeler sig i to grupper i forhold til hvor meget tid de bruger på visitationsprocesserne nu sammenlignet med før kommunalreformen. Således svarer 5 %, at de nu enten anvender meget mere tid eller lidt mere tid på visitationsprocesser, end de gjorde før. 42 % svarer, at tidsforbruget stort set er det samme. I forhold til revisitering oplever psykologerne i lidt højere at have tid nok. Således svarer 51 %, at de i nogen oplever, at der er tid nok og 13 % svarer, at de i høj oplever at have tid nok. 36 % svarer, at de enten i ringe, i meget ringe eller slet ikke oplever at have tid nok. Både spredningen og omfanget er også mindre hvad angår det årlige tidsforbrug på revisitering. Her svarer 64 %, at de bruger under % af deres arbejdstid på revisitationsprocesser, og 3 % svarer, at de bruger mellem 21-4 % af deres arbejdstid herpå. Endelig svarer 5 %, at de bruger mellem 41-6 % og 1 % svarer mellem 61-8 %. Også i forhold til revisitationsprocesser viser det sig, at en del psykologer bruger mere tid nu, end de gjorde før kommunalreformen. Således svarer 36 %, at de enten anvender meget mere tid eller lidt mere tid på revisitationsprocesser nu end tidligere. 5 % svarer, at de anvender den samme tid, mens 14 % svarer, at de enten bruger lidt mindre eller meget mindre tid. Der er også relativt stor spredning i psykologernes tidsforbrug på vejledning og rådgivning af lærere og pædagoger på skoler. Igen viser det sig, at en del psykologer angiver, at de bruger mere tid på vejledning og rådgivning nu, end de gjorde før kommunalreformen. Resultaterne viser at PPR-psykologerne overordnet set efter kommunalreformen anvender mere tid på visitations- og revisitationsprocesser samt rådgivning og vejledning. Forældresamarbejde Undersøgelsen viser endvidere, at PPR-psykologerne generelt set vægter samarbejdet med forældrene højt, og at 3 % mener, at forældrene med fordel kunne blive inddraget mere i processen. 82 % af psykologerne vurderer, at forældrene bliver inddraget i samme omfang som før kommunalreformen. Elevinddragelse Hvad angår elevinddragelsen ser det ikke ud til at kommunalreformen har betydet den store forskel. 93 % af psykologerne svarer, at eleverne bliver inddraget i visitationsprocessen i samme omfang som tidligere. Der tegner sig et lignende billede i forhold til revisitation, idet 91 % svarer, at eleverne bliver inddraget i samme omfang nu som før kommunalreformen. Det er i forbindelse med udredningen, at PPR-psykologerne har den tætteste kontakt med eleverne. Undersøgelse blandt PPR-psykologer Danmarks Evalueringsinstitut Side 6

10 Valg af undervisningstilbud Det parameter, som flest PPR-psykologer i meget høj (35 %) eller i høj (44%) finder, har betydning for valg af undervisningstilbud er, hvilke undervisningstilbud der findes i kommunen. Herefter kommer kommunens økonomi og dernæst den enkelte elevs behov. Af de åbne svar fremgår det også, at antallet og tilgængeligheden af pladser ved de forskellige undervisningstilbud har betydning ligesom at økonomiske og ressourcemæssige overvejelser har stor betydning for det undervisningstilbud eleven får tilbudt. ViSO Det viser sig, at 79 % af PPR-psykologerne ikke har modtaget rådgivning fra ViSO. 7 % af dem der har modtaget rådgivning har enten været meget tilfredse (23 %) eller tilfredse (47 %) med rådgivningen % har været delvist tilfredse, mens 11 % har været utilfredse med rådgivningen. Vurdering af kompetencer Der tegner sig et billede af, at PPR-psykologernes oplever at deres kompetencer til at udrede en elevs særlige behov er lidt bedre end deres kompetencer til at rådgive lærere om didaktiske spørgsmål i forhold til at skabe et inkluderende undervisningsmiljø. Både i forhold til at udrede og til at vejlede viser det sig ret forståeligt, at jo flere erfaringer (tidligere ansættelse) PPR-psykologen har, jo bedre er den selvvurderede kompetence til hhv. at udrede en elevs særlige behov eller rådgive lærere om didaktiske spørgsmål i forhold til at skabe et inkluderende undervisningsmiljø. Samarbejdet med socialforvaltningen Der er stor forskel på PPR-psykologernes vurdering af samarbejdet med socialforvaltningen. 57 % er enten helt enige (5 %), enige (26 %) eller overvejende enige (26 %) i, at socialforvaltningen for det meste deltager i relevante møder i forbindelse med visitationen. Samtidig med at 8 % i varierende er enige i, at samarbejdet med socialforvaltningen er godt, svarer 89 %, at de i varierende er enige i, at samarbejdet med socialforvaltningen bør styrkes. Det viser sig, at der blandt de psykologer, hvis PPR enheder ligger fysisk tæt placeret på socialforvaltningen, er større tilfredshed med samarbejdet med socialforvaltningen. Samtidig viser det sig også, at der blandt de psykologer, hvis PPR enhed ikke ligger fysisk tæt placeret med socialforvaltningen, er flere, der synes, at samarbejdet med socialforvaltningen bør styrkes. Visitationsprocessen før og efter Der tegner sig et billede af, at arbejdet med at finde en ny visitations- og revisitationspraksis er udfordrende og energikrævende. Psykologerne deler sig i 2 grupper på et spørgsmål om, hvorvidt de til tider mangler at kunne have faglige drøftelser med psykologerne fra de tidligere amter. Således svarer 51 %, at de enten er helt uenige (6 %), uenige (23 %) eller overvejende uenige (22 %) heri, mens resten enten er helt enige (9 %), enige (16 %) eller overvejende enige (24 %). 55 % af de PPR-psykologer, der var ansat inden kommunalreformen, svarer, at visitationsprocessen alt i alt hverken er ringere eller bedre end før kommunalreformen. 19 % oplever, at den enten er blevet bedre eller lidt bedre, mens 27 % oplever, at den enten er blevet lidt ringere eller ringere. 1 Her skal der tages forbehold for at gruppen kun består af 44 PPR-psykologer. Undersøgelse blandt PPR-psykologer Danmarks Evalueringsinstitut Side 7

11 De fleste psykologer mener således at der ikke er nogen forskel, mens der er lidt flere, der mener, at visitationsprocessen alt i alt er blevet forringet frem for forbedret. Udbud og efterspørgsel Kun 14 % af PPR-psykologerne oplever enten i meget høj eller i høj, at der er et tilstrækkeligt antal af de specialundervisningstilbud, der er behov for. 49 % svarer i nogen, mens 38 % enten svarer i ringe, i meget ringe eller slet ikke. Det kan således konstateres, at en stor andel af PPR-psykologerne oplever, at der er et manglende match mellem udbud og efterspørgsel på specialundervisningstilbud. Det viser sig, at 42 % af psykologerne oplever, at der var et bedre udbud af specialundervisningstilbud før kommunalreformen. Tværkommunalt samarbejde Mens 47 % af PPR-psykologerne oplever, at samarbejdet mellem deres og de omkringliggende kommuner i nogen er med til at sikre, at alle elever får det specialundervisningstilbud, de har behov for, svarer 37 % enten i ringe (22 %), i meget ringe (8 %) eller slet ikke (7 %). Kun 15 % svarer således i meget høj (1 %) eller i høj (14 %). Undersøgelse blandt PPR-psykologer Danmarks Evalueringsinstitut Side 8

12 3. Undersøgelsens design Undersøgelsen blandt PPR-psykologer er gennemført som en kombineret kvalitativ og kvantitativ undersøgelse, hvor to indledende fokusgruppeinterviews blandt PPR-psykologer blev gennemført med henblik på at præcisere og kvalificere spørgsmålene i den efterfølgende spørgeskemaundersøgelse. 3.1 Dataindsamling Den kvalitative forundersøgelse blandt psykologer i kommunernes PPR-enheder havde således til formål at skabe et godt grundlag for udarbejdelsen af spørgerammen til den efterfølgende spørgeskemaundersøgelse. Forundersøgelsen bestod udover en række indledende dokumentsøgninger og læsninger i at gennemføre to fokusgruppeinterviews blandt PPR-psykologer. Interviewene foregik i hhv. Århus og København. Med udgangspunkt i data indhentet ved disse fokusgruppeinterviews blev et spørgeskema til den kvantitative del af undersøgelsen herefter udarbejdet af EVA. Efter et kvalitetssikringsforløb med CUBIONS deltagelse blev dette spørgeskema efterfølgende testet blandt et udvalg af PPR-psykologer med henblik på at validere spørgsmålene. Denne test gav anledning til en række mindre justeringer af spørgeskemaet. Derefter blev spørgeskemaet udsendt elektronisk til en repræsentativ stikprøve blandt landets PPRpsykologer. Med henblik på at højne svarprocenten blev der tilmed gennemført en rundringning blandt de udtrukne PPR-psykologer, der endnu ikke havde besvaret spørgeskemaet. Herefter er materialet blevet analyseret og resultaterne præsenteres i indeværende rapport. Undersøgelse blandt PPR-psykologer Danmarks Evalueringsinstitut Side 9

13 4. Metodebeskrivelse I dette afsnit beskrives metoderne for undersøgelsens enkelte dele. 4.1 Udvælgelse og rekruttering af PPR-psykologer til fokusgruppeinterview CUBION har i forbindelse med den kvalitative forundersøgelse gennemført to fokusgruppeinterviews. De to fokusgruppeinterview fandt med henblik på at sikre en geografisk spredning blandt de interviewede psykologer sted i hhv. Århus og i København (uden al for lang transporttid). Fokusgrupperne skulle ideelt set sammensættes under hensyntagen til følgende parametre: - Psykologer med såvel mange års som få års anciennitet skulle deltage. - Psykologer fra såvel sammenlagte som ikke-sammenlagte kommuner skulle inddrages. - Psykologer fra såvel store som små kommuner skulle medtages. - Både psykologer fra kommuner med hhv. mange og få visiterede børn til specialundervisningstilbud skulle deltage. - Der skal være en god geografisk dækning således skal f.eks. både hovedstaden og provinsen var repræsenteret. - Både mandlige og kvindelige psykologer skulle indgå i fokusgrupperne. Rekruttering til fokusgruppeinterviewene foregik ved, at CUBION udarbejdede en kort projektbeskrivelse samt en invitation til et fokusgruppeinterview. Disse dokumenter blev sendt pr. mail til ledere fra udvalgte PPR-enheder i kommuner omkring København hhv. Århus. Lederne blev i mailen spurgt, om de ville bidrage til undersøgelsen ved at lade én af PPR-psykologerne i deres enhed deltage i et fokusgruppeinterview. Formål med undersøgelsen og temaerne for interviewet blev i mailen kort beskrevet, og en kort projektbeskrivelse blev vedhæftet. De ledere, der ikke af sig selv meldte tilbage inden for et par dage, blev kontaktet telefonisk. Jf. parametrene ovenfor blev beskrivelsen og invitationen sendt til både store og små kommuner, sammenlagte såvel som ikke-sammenlagte kommuner, samt både kommuner i hovedstadsområdet og i Østjylland. Det viste sig imidlertid svært at rekruttere PPR-psykologer til fokusgruppeinterviewene, hvilket betød, at en mere pragmatisk holdning til parameteret om, at psykologer fra både kommuner med hhv. mange og få visiterede børn til specialundervisningstilbud skulle medtages, var nødvendig. Til fokusgruppeinterviewene deltog i alt 16 PPR-psykologer - hhv. 7 i Århus og 9 i København. Respondenterne fordelte sig på følgende måde: Der deltog 9 kvinder og 7 mænd 9 af dem kom fra sammenlagte kommuner og 7 fra ikke-sammenlagte kommuner Psykologerne kom fra både store og små kommuner. Der deltog således psykologer fra følgende kommuner: o Århus kommune o Horsens kommune o Skanderborg kommune o Favrskov kommune o Norddjurs kommune o Københavns kommune o Gentofte kommune o Rudersdal kommune Undersøgelse blandt PPR-psykologer Danmarks Evalueringsinstitut Side 1

14 o Fredensborg kommune o Tårnby kommune o Roskilde kommune o Hillerød kommune o Høje Taastrup kommune Der var stor spredning i deltagernes anciennitet således havde den med længst anciennitet arbejdet i PPR i 27 år, mens den med den korteste anciennitet havde været ansat 1 år. 6 ud af 16 havde været ansat i 7 år eller derover, mens de resterende 9 havde været ansat mellem 1 og 6 år. 4.2 Kvalitetssikring af interviewguide og gennemførelse af fokusgruppeinterview CUBION modtog en interviewguide fra Eva til brug for fokusgruppeinterviewene. Guiden blev kvalitetssikret dels på baggrund af CUBIONs viden på området, og dels testede Cubion interviewguiden på en PPR-leder. Derefter blev den sendt til endelig godkendelse hos EVA. Der deltog som nævnt 9 PPR-psykologer ved fokusgruppeinterviewet i København, og 7 PPR-psykologer ved fokusgruppeinterviewet i Århus. Hvert interview havde en varighed på 2 timer. Til hvert interview stillede CUBION med 2 konsulenter. Den ene konsulent fungerede som hovedinterviewer, mens den anden konsulent primært fungerede som referent ved at dokumentere debatten og deltagernes meninger samt registrere det, der blev signaleret nonverbalt, den stemning, der var under interviewet mv. Referenten bidrog desuden i mindre omfang med uddybende spørgsmål, hvor det viste sig hensigtsmæssigt. En konsulent fra EVA deltog endvidere som observatør ved interviewene. Fokusgruppeinterviewene blev gennemført som semi-strukturerede interview, hvor intervieweren fulgte den på forhånd udarbejdede interviewguide, men også forfulgte eventuelle nye temaer, der dukkede op undervejs i interviewene. Intervieweren sikrede sig desuden undervejs, at alle interviewpersoner kom til orde og stillede bevidst spørgsmål direkte til mere tilbageholdende interviewpersoner. 4.3 Analyse af det indsamlede datamateriale fra fokusgruppeinterview Efter fokusgruppeinterviewene blev referatet fra hvert interview gennemskrevet. På baggrund af de to gennemskrevne referater lavede CUBION en analyse af det indsamlede datamateriale. Denne analyse udmøntede sig i en række forslag til spørgsmål, der skulle medtages i spørgeskemaet. I analysearbejdet blev hovedfokus lagt på de elementer og temaer, som ikke allerede var repræsenteret via interviewguiden for fokusgruppe-interviewene. Analysen samt de to gennemskrevne referater blev herefter sendt til EVA som på den baggrund udarbejdede et udkast til spørgeskemaet. 4.4 Validering af det udarbejdede spørgeskema CUBION gennemlæste og kommenterede udkastet til spørgeskemaet med henblik på at sikre overensstemmelse mellem spørgeskemaet og de relevante temaer og spørgsmål fra den kvalitative forundersøgelse. Desuden udnyttede CUBION sit kendskab til området samt sine erfaringer med at udarbejde spørgeskemaer til at supplere og kvalificere spørgeskemaet yderligere. CUBION sendte herefter det validerede spørgeskema til EVA, som udarbejdede det endelige spørgeskema. Dette spørgeskema satte Cubion op i SurveyXact, der er et elektronisk surveysystem. Undersøgelse blandt PPR-psykologer Danmarks Evalueringsinstitut Side 11

15 Spørgeskemaet blev derefter elektronisk sendt til test blandt de PPR-psykologer, der havde deltaget i fokusgruppeinterviewene, og de blev anmodet om at stille sig til rådighed for et kort telefoninterview for at indsamle testpersonernes kommentarer og forslag til spørgeskemaet. Blandt de 16 deltagere var der 1 der indvilligede i at deltage i testen. Efter at testpersonerne havde udfyldt spørgeskemaet, foretog CUBION et kort telefoninterview med hver af dem med henblik på at indsamle deres kommentarer til spørgeskemaet samt få et realistisk bud på, hvor lang tid det tog at udfylde spørgeskemaet 2. Kommentarerne blev sammenskrevet og sendt til EVA, og derefter præsenteret og diskuteret på et valideringsmøde med EVA. Spørgeskemaet blev ud fra de beslutninger, der blev taget på dette valideringsmøde, tilrettet af Cubion og derefter sendt til endelig godkendelse hos EVA. 4.5 Kortlægning af samlet population og udtrækning af tilfældig stikprøve For at kunne udtrække en tilfældig, repræsentativ stikprøve blandt alle landets PPR-psykologer kortlagde CUBION den samlede population. Dette foregik ved via mail at tage kontakt til alle landets 99 PPR-enheder og anmode dem om at fremsende -adresser på samtlige deres tilknyttede PPR psykologer. Disse mails blev fulgt op af telefoniske henvendelser. PPR-enhederne blev garanteret fuld anonymitet, og sletning af basen med respondent- umiddelbart efter gennemførelse af undersøgelsen. Efter at den samlede population således var blevet kortlagt, udtrak CUBION en randomiseret stikprøve på ca. 1/3 af samtlige landets PPR-psykologer. Den samlede population blev opgjort til 17 PPR-psykologer, og herfra blev 4 udtrukket svarende til ca. 1/3 af populationen 3. Blandt de udtrukne er der kun 2 ud af 97 PPR enheder, der ikke indgår i den tilfældigt udtrukne stikprøve. 4.6 Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse, rykkerprocedure og opfølgende rundringning Spørgeskemaet blev sendt pr. mail til de udtrukne 4 respondenter. I følg en blev baggrund for og formålet med undersøgelsen beskrevet, og et link til spørgeskemaet indsat. Efter 1 uge blev der gennemført en rykkerprocedure. Det udløste en række kommentarer fra flere PPRpsykologer om, at den vidtgående specialundervisning enten ikke var en del af deres arbejdsområde eller at nogen af dem havde svært ved at svare på alle spørgsmålene. Derfor blev der indsat et indledende spørgsmål om, hvorvidt den vidtgående specialundervisning var en del af respondentens arbejdsområde, og hvis dette ikke var tilfældet, blev respondenterne ledt til spørgeskemaets afslutning. Desuden blev valideringsreglen om, at alle spørgsmål skal besvares, ophævet på en lang række spørgsmål. (Den blev kun fastholdt på de såkaldte filterspørgsmål, der definerer respondenternes videre færd i spørgeskemaet). På dette tidspunkt havde knap 8 gennemført spørgeskemaet. Efter endnu en uge blev der gennemført endnu en rykkerprocedure. 2 På grund af sygdom måtte en af testpersonerne melde fra og der blev derfor i alt lavet telefoninterview med 9 PPRpsykologer. 3 På udtrækningstidspunktet var det ikke lykkedes CUBION at indhente data fra Stevns kommune og fra Vordingborg Kommune. Stevns Kommune har sidenhen oplyst, at de har 7 PPR-psykologer ansat. Vordingborg kommune har oplyst, at de har 14 psykologer ansat, men at disse psykologer både varetager PPR opgaver og andre opgaver i forhold til serviceloven. Psykologerne fra disse kommuner indgik således ikke i populationen på udtrækningstidspunktet. Undersøgelse blandt PPR-psykologer Danmarks Evalueringsinstitut Side 12

16 Efter 3 uger blev spørgeskemaundersøgelsen afsluttet, og det blev besluttet at gennemføre en telefonisk rundringning blandt de 141 respondenter, der ikke havde besvaret spørgeskemaet. Dette blev dels gjort for at afklare, hvor mange af de 141 respondenter der evt. ikke tilhørte målgruppen og dels for endnu en gang at gøre opmærksom på spørgeskemaet og anmode folk om at udfylde det. Det lykkedes at komme i kontakt med 7 PPR-psykologer og heraf viste det sig, at 23 enten var ledere, var stoppet i deres stilling, er på barsel, er sygemeldte, er på ferie eller ikke har noget med den vidtgående specialundervisning at gøre. Disse personer blev slettet fra undersøgelsen. I rundringningsperioden var der yderligere 19 PPR-psykologer, der gennemførte spørgeskemaundersøgelsen. De resterende svarede, at de tilhørte målgruppen, men at de ikke havde haft tid til at besvare spørgeskemaet. Ingen af dem udtrykte modvilje mod undersøgelsen. Undersøgelse blandt PPR-psykologer Danmarks Evalueringsinstitut Side 13

17 5. Beskrivelse af datamaterialet og simpel bortfaldsanalyse 27 respondenter har angivet, at den vidtgående specialundervisning ikke er en del af deres arbejdsområde, og disse er derfor taget ud af undersøgelsen. Hertil kommer de 23 fra rundringningen, samt respondenter der har mailet, at de af forskellige årsager ikke tilhører målgruppen. Endvidere er 6 af de 13, der har afgivet nogle svar, blevet slettet, eftersom de ikke har gennemført ca. 5 % af spørgeskemaet. Det betyder at den endelige status ser således ud: Samlet status Respondenter Procent Nogle svar 7 2,2% Gennemført ,3% Bortfald 12 31,5 % I alt 323 1, Det giver en samlet svarprocent på 68, 5 %. Som det fremgår, er stikprøven blevet reduceret til 323 personer dvs. reduceret med 24 %. Eftersom stikprøven er tilfældigt udtrukket, må det formodes, at den samlede population på 17 skal reduceres i samme omfang. Man må således antage, at den samlede population af PPR psykologer, som beskæftiger sig med visitering og henvisning til vidtgående specialundervisning, er i omegnen af 9 psykologer. Der er desuden 71 personer, hvor det er uvist hvorvidt de tilhører målgruppen, hvilket betyder at noget af bortfaldet egentlig ikke bør tælle som bortfald. 5.1 Simpel bortfaldsanalyse Blandt de 12 PPR-psykologer, der ikke har besvaret spørgeskemaet, kommer 51 % fra sammenlagte kommuner, mens 49 % kommer fra ikke-sammenlagte kommuner. 71 % af de PPR-psykologer, der har gennemført spørgeskemaet, kommer fra sammenlagte kommuner, mens 29 % kommer fra ikke-sammenlagte kommuner. Der er således en overvægt af PPR-psykologer fra ikke-sammenlagte kommuner i bortfaldet. Dette kan evt. skyldes, at PPR-psykologerne fra ikkesammenlagte kommuner kan have fravalgt undersøgelsen på grund af undersøgelsens fokus på ændringer i praksis i forbindelse med kommunalreformen. På trods heraf vurderes det især pga. den relativt høje svarprocent at data har en høj kvalitet. Undersøgelse blandt PPR-psykologer Danmarks Evalueringsinstitut Side 14

18 Sammenlagte kommuner Ikke-sammenlagte kommuner Gennemførte Bortfaldne Undersøgelse blandt PPR-psykologer Danmarks Evalueringsinstitut Side 15

19 6. Gennemgang af resultater I dette afsnit præsenteres og analyseres resultaterne. I afsnittet præsenteres kun krydstabeller, hvor der er signifikant sammenhæng mellem de to variable 4. Det skal bemærkes, at der i søjlediagrammer og krydstabeller angives afrundede procentsatser, hvilket betyder, at total ikke altid summer op til præcis 1 %. 6.1 Baggrundsvariabler Af nedenstående søjlediagrammer fremgår det, at 71 % af respondenterne kommer fra sammenlagte kommuner, og at 62 % var ansat i kommunen inden sammenlægningen. Det viser sig således, at 38 % af respondenterne er blevet ansat siden % af psykologerne er uddannet Cand. psych., 42 % er uddannet Cand.pæd.psych., mens den sidste procent har angivet anden uddannelse. Det viser sig, at der er sket en ændring i ansættelsesforhold i forbindelse med kommunalreformen. Således udgør PPRpsykologer med en cand.psych. uddannelse en væsentlig større andel end PPR-psykologer med en Cand.pæd.psych. uddannelse blandt ansatte efter kommunalreformen. Blandt psykologerne er der en markant overvægt af kvinder, idet 83 % af psykologerne er kvinder og 17 % mænd. 51 % af psykologerne er født inden 1959, og 27 % er født i 197 og frem. 51 % af gruppen er således 5+, en mindre gruppe er mellem 38 og 5, mens 27 % er under 38 år. Aldersmæssigt viser besvarelserne således, at der er en ret stor gruppe af PPR-psykologer i aldersgruppen 5 til 6 år. Der er dog i de senere år også rekrutteret en del yngre PPR psykologer. Spørgsmål 1: Er din kommune med kommunalreformen (1. januar 7) blevet sammenlagt med andre kommuner? % % Ja Nej n = Chi-2 test Undersøgelse blandt PPR-psykologer Danmarks Evalueringsinstitut Side 16

20 Spørgsmål 2: Var du ansat ved PPR i den samme kommune før kommunalreformen (1. januar 7)? (Hvis din kommune er sammenlagt, og du var ansat i en af sammenlægningskommunerne op til kommunalreformen, skal du svare ja til spørgsmålet) % % Ja Nej n = 221 Spørgsmål 3: Hvornår blev du ansat ved PPR i din kommune? (Hvis din kommune er sammenlagt, og du var ansat i en af sammenlægningskommunerne op til kommunalreformen, skal du angive tidspunktet for, hvornår du blev ansat i en af sammenlægningskommunerne) Procent Årstal n = 221 Undersøgelse blandt PPR-psykologer Danmarks Evalueringsinstitut Side 17

21 Spørgsmål 4: Hvad er din uddannelse? % % 92 1% 3 Cand.psych. Cand.pæd.psych. Andet n = 221 Spørgsmål 5: Er du mand eller kvinde? % 36 Mand 83% 185 Kvinde n = 221 Undersøgelse blandt PPR-psykologer Danmarks Evalueringsinstitut Side 18

22 Spørgsmål 6: Hvilket år er du født? 7, 6, 5, , 3, 2, 1,, n = Fødselsår Hvad er din uddannelse? * Var du ansat ved PPR i den samme kommune før kommunalreformen (1. januar 7)? Var du ansat ved PPR i den samme kommune før kommunalreformen (1. januar 7)? Total (n) Ja Nej Hvad er din uddannelse? Cand. Psych. Cand. Pæd. Psych. 5 % 69 % % 27 % 92 Andet % 4 % 3 Total 1 % n=154 1 % n = Undersøgelse blandt PPR-psykologer Danmarks Evalueringsinstitut Side 19

23 6.2 PPR- vurdering og undervisningstilbud Nedenstående diagram viser, at der er stor forskel på, hvem der udarbejder PPR-vurderingerne for den enkelte elev. Således svarer 34 %, at det gør psykologen udelukkende, mens 35 % svarer, at det gør psykologen med sparring fra både de andre psykologer og ledelsen. De sidste 3 % svarer, at det gør psykologen med sparring fra enten de andre psykologer (18 %) eller med sparring fra ledelsen (12 %). Hvad angår spørgsmålet om hvem der foreslår undervisningstilbud til eleven, svarer 71 %, at de foreslår tilbuddet i samarbejde med andre, mens 13 % svarer, at de foreslår tilbuddet alene. Endelig svarer 16 %, at de ikke er involveret i at foreslå undervisningstilbud. Det viser sig, at der er en højere andel, der foreslår undervisningstilbuddet i samarbejde med andre blandt de psykologer, der var ansat før kommunalreformen, imens der er flere, der ikke er involveret i at foreslå undervisningstilbuddet blandt dem, der ikke var ansat før kommunalreformen. De psykologer, der foreslår undervisningstilbuddet i fællesskab med andre, vurderer i højere, at de har overblik over specialundervisningstilbud i både egen og omkringliggende kommuner end de psykologer, der foreslår tilbuddet alene 5. Det fremgår, at psykologer ansat før kommunalreformen giver udtryk for i højere af have et overblik over specialundervisningstilbud i både egen og omkringliggende kommuner. 82 % af de psykologer der var ansat inden kommunesammenlægningen vurderer, at amtet enten i meget høj eller i høj havde et overblik over amtslige specialundervisningstilbud. Resultaterne viser, at kommunalreformen har bevirket, at der i nogen er mistet overblik over hvilke specialundervisningstilbud der er til rådighed. Således mener respondenterne at der i amtet var en højere af overblik over tilbuddene, end man tilsyneladende har i kommunerne i øjeblikket. Spørgsmål 7: Hvem udarbejder PPR-vurderingen for den enkelte elev i PPR-korpset? Sæt et kryds ved det svar som passer bedst: % 76 Udelukkende psykologen selv 18% 4 Psykologen med sparring fra de andre psykologer 12% 27 Psykologen med sparring fra ledelsen 3 78 Psykologen med sparring fra både de andre psykologer og ledelsen n = Her skal det bemærkes at der kun er 29 PPR-psykologer der angiver, at de foreslår undervisningstilbuddet alene. Undersøgelse blandt PPR-psykologer Danmarks Evalueringsinstitut Side

24 Spørgsmål 8: Sæt et kryds ved det udsagn, der stemmer bedst overens med, hvem der foreslår undervisningstilbuddet til eleven: % 29 71% % Jeg foreslår undervisningstilbuddet alene Jeg foreslår undervisningstilbuddet i samarbejde med andre Jeg er ikke involveret i at foreslå undervisningstilbuddet n = 221 Hvem foreslår undervisningstilbuddet? * Var du ansat ved PPR i den samme kommune før kommunalreformen (1. januar 7)? Var du ansat ved PPR i den samme kommune før kommunalreformen (1. januar 7)? Total (n) Ja Nej Hvem foreslår undervisningstilbuddet? Jeg foreslår undervisningstilbuddet alene 14 % 12 % 29 Jeg foreslår undervisningstilbuddet i samarbejde med andre 75 % 63 % 156 Jeg er ikke involveret i at foreslå undervisningstilbuddet 11 % 25 % 36 Total 1 % n=154 1 % n = Undersøgelse blandt PPR-psykologer Danmarks Evalueringsinstitut Side 21

25 Spørgsmål 9: I hvilken har du et overblik over specialundervisningstilbud i både egen og omkringliggende kommuner? % % 7% 3% I meget høj I høj I nogen I ringe I meget ringe Slet ikke 4 2 n = 29 Spørgsmål 1: I hvilken har I et overblik over specialundervisningstilbud i både egen og omkringliggende kommuner? % % 18 I meget høj 3% 4 I høj I nogen I ringe I meget ringe 8 1% 2 Slet ikke 3 1 n = 156 Undersøgelse blandt PPR-psykologer Danmarks Evalueringsinstitut Side 22

26 I hvilken har I et overblik over specialundervisningstilbud i både egen og omkringliggende kommuner? * Var du ansat ved PPR i den samme kommune før kommunalreformen (1. januar 7)? Var du ansat ved PPR i den samme kommune før kommunalreformen (1. januar 7)? Total (n) Ja Nej I hvilken har I et overblik over specialundervisningstilbud i både egen og omkringliggende kommuner? I meget høj 15 % 6 % 18 I høj 46 % 3 % 63 I nogen 29 % 58 % 61 I ringe 2 % 4 % 4 Slet ikke 2 % % 2 I meget ringe 7 % 2 % 8 Total 1 % n=13 1 % n = Spørgsmål 11: I hvilken vurderer du, at de personer, som foreslår undervisningstilbud, har et overblik over specialundervisningstilbud i både egen og omkringliggende kommuner? 4 42% % 5 I meget høj 31% % 3 6% I høj I nogen I ringe I meget ringe 2 Slet ikke n = 36 Undersøgelse blandt PPR-psykologer Danmarks Evalueringsinstitut Side 23

27 Spørgsmål 12: I hvilken vurderer du, at amtet før kommunesammenlægningen pr. 1. januar 7 havde et overblik over amtslige specialundervisningstilbud til børn, som skulle modtage vidtgående specialundervisning? 5 46% % % 19 1% 1 2% I meget høj I høj I nogen I ringe I meget ringe Slet ikke n = Visitationsprocedurer 9 % af PPR-psykologerne svarer, at de enten er helt enige (29 %), enige (32 %) eller overvejende enige (29 %) i, at der er faste procedurer for visitationen af den enkelte elev i deres kommune. Det viser sig, at psykologer der var ansat før kommunalreformen i højere giver udtryk for, at der i deres kommune er faste procedurer for visitationen af den enkelte elev. 91 % af de PPR-psykologer, der var ansat inden kommunalreformen svarer tilsvarende, at de enten er helt enige (3 %), enige (37 %) eller overvejende enige (24 %) i, at der var faste procedurer for visitationen af den enkelte elev i deres kommune inden kommunalreformen. Svarene viser, at der såvel før som efter kommunalreformen er mange, som er enige i, at der er faste procedurer for visitationen af den enkelte elev. Der er dog en lille tendens til, at flere respondenter mener, at der var mere faste procedurer før kommunalreformen end efter reformen. Det viser sig, at der blandt de nyligst ansatte (6-8) var færre (13 %), der var helt enige i, at der var faste procedurer for visitationen af den enkelte elev. Blandt ansatte fra -5 var der 31 %, og blandt ansatte for var der 55 % der var helt enige i, at der var faste procedurer for visitationen af den enkelte elev. Undersøgelse blandt PPR-psykologer Danmarks Evalueringsinstitut Side 24

28 Spørgsmål 13: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: I min kommune er der faste procedurer for visitationen af den enkelte elev % 63 32% 71 29% 64 6% Helt enig Enig Overvejende enig 14 Overvejende uenig 2% 2% 4 5 Uenig Helt uenig 1 n = 221 I min kommune er der faste procedurer for visitationen af den enkelte elev * Var du ansat ved PPR i den samme kommune før kommunalreformen (1. januar 7)? Var du ansat ved PPR i den samme kommune før kommunalreformen (1. januar 7)? Total (n) Ja Nej I min kommune er der faste procedurer for visitationen af den enkelte elev Helt enig 38 % 13 % 63 Enig 27 % 4 % 71 Overvejende enig 28 % 3 % 64 Overvejende uenig % 11 % 14 Uenig 4 % 5 % 4 Helt uenig 3 % 1 % 5 Total 1 % 1 % 221 n = 137 n = 84 Undersøgelse blandt PPR-psykologer Danmarks Evalueringsinstitut Side 25

29 År for ansættelse ved PPR * Hvor enig er du i udsagnet: I min kommune er der faste procedurer for visitationen af den enkelte elev (% af totalt n indenfor årrække) Hvor enig er du i udsagnet: I min kommune er der faste procedurer for visitationen af den enkelte elev (% af totalt n indenfor årrække) Total (n) Helt enig Enig Overv. enig Overv. uenig Uenig Helt uenig År for ansættelse ved PPR % 41 % 31 % 9 % 4 % 1 % 99 % % 3 % 31 % 4 % % 4 % 71 % % 18 % 22 % 4 % % 2 % 51 % Spørgsmål 14: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: I min kommune var der inden kommunalreformen (1. januar 7) faste procedurer for visitationen af den enkelte elev Helt enig % 51 24% 33 4% 1% 1% 2% Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig Helt uenig Ved ikke n = 137 Undersøgelse blandt PPR-psykologer Danmarks Evalueringsinstitut Side 26

30 Spørgsmål 15: Hvor tilfreds er du med de faste procedurer, der er for visitationen af den enkelte elev? 5 47% % % % Meget tilfreds Tilfreds Overvejende tilfreds Overvejende utilfreds Utilfreds Meget utilfreds n = 198 Spørgsmål 16: Hvor tilfreds var du med de faste procedurer der var for visitationen af den enkelte elev inden kommunalreformen (1. januar 7)? % 51 34% % % 2 1% 1 1 Meget tilfreds Tilfreds Overvejende tilfreds Overvejende utilfreds Utilfreds Meget utilfreds n = 125 Når det angår tilfredsheden med de faste procedurer viser det sig, at der var større tilfredshed med procedurerne inden kommunalreformen. Således svarer 84 % at de enten er meget tilfredse (8 %), tilfredse (29 %) eller overvejende tilfredse (47 %) med de nuværende faste procedurer, mens andelen udgør 93 % når det angår tilfredsheden med procedurerne inden kommunalreformen. Undersøgelse blandt PPR-psykologer Danmarks Evalueringsinstitut Side 27

31 Det viser sig, at 38 % udtrykker mindre tilfredshed med de faste procedurer for visitationen efter kommunalreformen i forhold til før 6, mens næsten halvdelen (45 %) udtrykker samme af tilfredshed med de faste procedurer for visitationen før og efter kommunalreformen 7. Hvor tilfreds var du med de faste procedurer der var fro visitationen af den enkelte elev inden kommunalreformen? * Hvor tilfreds er du med de faste procedurer, der er for visitationen af den enkelte elev? Hvor tilfreds er du med de faste procedurer, der er for visitationen af den enkelte elev? Total (n) Meget tilfreds Tilfreds Overvejende tilfreds Overvejende utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds var du med de faste procedurer der var fro visitationen af den enkelte elev inden kommunalreformen? Meget tilfreds Tilfreds Overvejende tilfreds Overvejende utilfreds Utilfreds 2 2 Meget utilfreds 1 1 Total (n) % af PPR-psykologerne oplever, at procedurerne enten bliver fulgt i meget høj (1 %) eller i høj (55 %), mens 34 % oplever, at de bliver fulgt i nogen og endelig svarer 2 % i ringe. Til sammenligning oplevede 73 %, at procedurerne enten i meget høj (22 %) eller i høj (51 %) blev fulgt inden kommunalreformen, mens 27 % svarede i nogen. 6 (sum af observationer over diagonal i krydstabellen /117). 7 (diagonal i krydstabellen: ( )/117). Undersøgelse blandt PPR-psykologer Danmarks Evalueringsinstitut Side 28

32 Spørgsmål 17: I hvilken oplever du, at procedurerne bliver fulgt? % I meget høj 2% 4 I høj I nogen I ringe I meget ringe Slet ikke n = 198 Spørgsmål 18: I hvilket omfang oplevede du, at procedurerne for visitationen blev fulgt inden kommunalreformen (1. januar 7)? % 27 51% 64 27% I meget høj I høj I nogen I ringe I meget ringe Slet ikke 1 n = 125 Det viser sig, at det i ikke-sammenlagte kommuner i ringere omfang opleves, at procedurerne for visitationen blev fulgt inden kommunalreformen. Undersøgelse blandt PPR-psykologer Danmarks Evalueringsinstitut Side 29

33 I hvilken oplevede du, at procedurerne for visitationen blev fulgt inden kommunalreformen? * Er din kommune med kommunalreformen blevet sammenlagt med andre kommuner? Er din kommune med kommunalreformen blevet sammenlagt med andre kommuner? Total (n) Ja Nej I hvilken oplevede du, at procedurerne for visitationen blev fulgt inden kommunalreformen? I meget høj 29 % 7 % 27 I høj 49 % 56 % 64 I nogen 23 % 37 % 34 Total 1 % n = 84 1 % n = I hvilken oplevede du, at procedurerne for visitationen blev fulgt inden kommunalreformen? * I hvilken oplever du, at procedurerne for visitationen bliver fulgt? I hvilken oplever du, at procedurerne for visitationen bliver fulgt? Total (n) I meget høj I høj I nogen I ringe I hvilken oplevede du, at procedurerne for visitationen blev fulgt inden kommunalreformen? I meget høj I høj I nogen Total (n) Af ovenstående krydstabel fremgår det, at 28 % oplever, at procedurerne i mindre bliver fulgt efter kommunalreformen end før % oplever dog, at procedurerne bliver fulgt i samme før og efter kommunalreformen % af psykologerne vurderer, at psykologerne i deres PPR-afdeling enten i meget høj (9 %) eller i høj (57 %) vil nå den samme konklusion i forhold til en given elevs særlige behov. Endvidere svarer 31 % i nogen. 8 ( )/117 9 ( )/117 Undersøgelse blandt PPR-psykologer Danmarks Evalueringsinstitut Side 3

34 Spørgsmål 19: I hvilken vurderer du, at psykologerne ansat i din PPR-afdeling, vil nå til den samme konklusion/foretage den samme vurdering i forhold til en given elevs særlige behov? % % % I meget høj 2% I høj I nogen I ringe I meget ringe 5 Slet ikke 4 n = 221 Svarene kan tolkes som en ret høj af tillid til kollegaernes dømmekraft og til, at de overordnede procedurer leder til nogenlunde samme vurderinger. 6.4 Tidsforbrug på visitation og revisitation De følgende søjlediagrammer viser PPR-psykologernes vurdering af deres tidsforbrug i forhold til visiteringsprocesser. Det viser sig, at 46 % af psykologerne oplever, at de i nogen har tilstrækkelig tid til den enkelte visitation, mens 33 % svarer i ringe, 9 % svarer i meget ringe, og 1 % svarer slet ikke. Hertil kommer, at 11 % svarer enten i meget høj (1 % )eller i høj (1 %). Der er relativ stor spredning på hvor stor en andel af deres årlige arbejdstid de enkelte psykologer bruger på visitationsprocessen. Således svarer 46 %, at de bruger mellem 21 og 4 % af deres arbejdstid på visitationsprocesser, mens 29 % svarer, at de bruger under % af deres arbejdstid herpå, og % svarer, at de bruger mellem 41 og 6 % af deres arbejdstid herpå. Endelig svarer 5 %, at de bruger mellem 61- og 8 % af deres arbejdstid på visitationsprocesser. Det fremgår, at psykologer der blev ansat før kommunalreformen gennemsnitligt bruger en mindre andel af arbejdstiden på visitationsprocesser end psykologer ansat efter kommunalreformen. Der er en tendens til at psykologerne bruger mere tid på visitationsprocesserne nu end de gjorde før kommunalreformen. Således svarer 5 %, at de nu enten anvender meget mere tid eller lidt mere tid på visitationsprocesser end de gjorde før. 42 % svarer, at tidsforbruget stort set er det samme. Undersøgelse blandt PPR-psykologer Danmarks Evalueringsinstitut Side 31

35 Spørgsmål : I hvilken oplever du at have tilstrækkelig tid til den enkelte visitation? % 11 33% % 1 I meget høj % I høj I nogen I ringe I meget ringe 19 1% 3 Slet ikke 4 n = 221 Spørgsmål 21: Hvor stor en andel af din arbejdstid bruger du gennemsnitligt pr. skoleår på visitationsprocesser? % 13 29% Under 2 21% % % 8 Mere end n = 221 Undersøgelse blandt PPR-psykologer Danmarks Evalueringsinstitut Side 32

36 Hvor stor en andel af din arbejdstid bruger du gennemsnitligt pr. skoleår på visitationsprocesser? * Var du ansat ved PPR i den samme kommune før kommunalreformen (1. januar 7)? Var du ansat ved PPR i den samme kommune før kommunalreformen (1. januar 7)? Total (n) Ja Nej Hvor stor en andel af din arbejdstid bruger du gennemsnitligt pr. skoleår på visitationsprocesser? Under % 21 % - 4 % 41 % - 6 % 61 % - 8 % 33 % 23 % % 46 % % 29 % 44 6 % 2 % 1 Total 1 % n=137 1 % n= Spørgsmål 22: Oplever du at bruge mere eller mindre tid på visitation nu end før kommunalreformen (1. januar 7)? % 36 24% 33 42% 58 4% 4% Jeg anvender meget mere tid på visitation nu Jeg anvender lidt mere tid på visitation nu Jeg anvender stort set den samme tid på visitation Jeg anvender lidt mindre tid på visitation nu Jeg anvender meget mindre tid på visitation nu n = 137 I forbindelse med den telefoniske kontakt som blev foretaget for at højne svarprocenten angav mange af de kontaktede PPR-psykologer, at de ikke havde svaret på spørgeskemaet grundet travlhed. Det kan derfor antages, at en højere besvarelsesprocent havde givet yderligere vægt til svar, som angiver, at der er for lidt tid til visitationerne. Undersøgelse blandt PPR-psykologer Danmarks Evalueringsinstitut Side 33

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning 2009 Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse blandt forældre til børn i den vidtgående specialundervisning

Undersøgelse blandt forældre til børn i den vidtgående specialundervisning Undersøgelse blandt forældre til børn i den vidtgående specialundervisning I forbindelse med kommunernes varetagelse af ansvaret for den vidtgående specialundervisning efter kommunalreformen Cubion Undersøgelse

Læs mere

Metodeappendiks. Understøttende undervisning

Metodeappendiks. Understøttende undervisning Metodeappendiks Understøttende undervisning Metodeappendiks Understøttende undervisning 1.0 22.06.2016 Metode Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bestilles

Læs mere

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål.

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. 1 Metodeappendiks Om undersøgelserne Der er foretaget to spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. forældre til børn, som går i daginstitution og daginstitutionsledere. Danmarks Statistik har stået for udsendelse

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat.

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat. AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening gennemført en evaluering af inklusionsprojektet

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på og forventninger til ledelse

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på og forventninger til ledelse FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på og forventninger til ledelse i folkeskolen efter de nye arbejdstidsregler/lovindgrebet 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, september

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen

Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen Danmarks Lærerforening 28. september 2009 Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen Danmarks Lærerforening har sammen med Megafon gennemført en undersøgelse om specialundervisning i perioden 25.-31.

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning ANALYSENOTAT 30. april 2014 Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning Danmarks Lærerforening har i april gennemført en undersøgelse, der skulle afdække

Læs mere

Visitation til specialpædagogiske tilbud i folkeskolen og hvad skal der til for at inklusion lykkes?

Visitation til specialpædagogiske tilbud i folkeskolen og hvad skal der til for at inklusion lykkes? Visitation til specialpædagogiske tilbud i folkeskolen og hvad skal der til for at inklusion lykkes? Jan Kirkegaard, Pædagogisk chef, PPR og Specialpædagogik Program 1. Præsentation 2. Dagens program 3.

Læs mere

Notat. Metodeappendiks

Notat. Metodeappendiks Notat Til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Metodeappendiks Beregning af population og stikprøve Den samlede population er beregnet på baggrund af oplysninger,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Visitationsprocessen til vidtgående specialundervisning

Visitationsprocessen til vidtgående specialundervisning Visitationsprocessen til vidtgående specialundervisning Kommunernes ansvar for opgaven efter kommunalreformen 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Visitationsprocessen til vidtgående specialundervisning 2009

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Bilag 1 - Læsning i folkeskolen. Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder

Bilag 1 - Læsning i folkeskolen. Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder Bilag 1 - Læsning i folkeskolen Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder Bilag 1 - Læsning i folkeskolen Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder Spørgerskemaundersøgelse blandt skoleledere

Læs mere

Metodeappendiks. Uddybende om metoden bag rapporten Sprogvurdering af alle skolestartere

Metodeappendiks. Uddybende om metoden bag rapporten Sprogvurdering af alle skolestartere Metodeappendiks Uddybende om metoden bag rapporten Sprogvurdering af alle skolestartere 1 Metodeappendiks Rapportens analyser og vurderinger baserer sig på følgende datakilder: Indledende deskresearch

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg er af kommunaludvalget blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: Spørgsmål W om, hvorvidt der set i lyset af oplysninger fra EVA s seneste rapport om kommunernes

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

Virksomhedernes kendskab til euv

Virksomhedernes kendskab til euv Virksomhedernes kendskab til euv DERSØ G UN KSNE ER SU DD R RV VO ER H VE 3 EV A Virksomhedernes kendskab til erhvervsuddannelse for voksne (euv) og deres vurderinger af hvor attraktiv euv er A N NELSE

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Visitation januar 2016

Visitation januar 2016 Visitation januar 2016 Et historisk rids Skoleår Antal indstillinger Antal visitationer 2010/11 165 1 2011/12 189 1 Inklusionsressourcen omlægges delvist 2012/13 146 1 2013/14 135 1 Inklusionsressourcen

Læs mere

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Bilag Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Dette er et bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen 1. Innovativ patientinddragelse på to brystkirurgiske afdelinger Projektet Innovativ patientinddragelse skal være med til gøre

Læs mere

R A P P O R T. Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse

R A P P O R T. Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse R A P P O R T Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse // Marts 2017 Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens formål og genstandsfelt...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Dagtilbudsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 11 4 Fælles retning

Læs mere

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere Kvalitetsrapporten Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere 2011 Kvalitetsrapporten 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen t Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen Sundheds- og Ældreministeriet December 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 1.1 Datasæt og metode...

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016

Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016 Punkt 9. Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016 2015-057738 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på januarvisitationen 2016. Beslutning: Til orientering.

Læs mere

Regeringen og KL kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion

Regeringen og KL kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion Regeringen og kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion Regeringen og har i Aftalen om kommunernes økonomi for 2013 aftalt, at der skal ske en årlig afrapportering af status

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER

SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER En kortlægning af nationale erfaringer fra skoler, kommuner, kulturinstitutioner og andre eksterne læringsmiljøer NATIONALT

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Projektbeskrivelse Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Som led i Danmarks Evalueringsinstituts handlingsplan for 2014, gennemfører EVA en undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2

Læs mere

Projektbeskrivelse. Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009

Projektbeskrivelse. Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009 Projektbeskrivelse Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009 Der blev i august 2009 indført en ny fælles pædagogikumuddannelse for lærere i de gymnasiale uddannelser. Det var nyt, at lærere på de erhvervsgymnasiale

Læs mere

Inklusion på de frie grundskoler

Inklusion på de frie grundskoler Inklusion på de frie grundskoler En kortlægning af skolernes arbejde med supplerende undervisning eller anden faglig støtte for elever med støttebehov under 12 ugentlige lektioner Inklusion på de frie

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Organiseringen af udskolingen i linjer og hold

Organiseringen af udskolingen i linjer og hold Organiseringen af udskolingen i linjer og hold Organiseringen af udskolingen i linjer og hold 2015 Organiseringen af udskolingen i linjer og hold 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Undersøgelse af linjefagsdækningen i folkeskolen. Gennemgang af resultater

Undersøgelse af linjefagsdækningen i folkeskolen. Gennemgang af resultater Undersøgelse af linjefagsdækningen i folkeskolen Gennemgang af resultater UNI C 24 juni 2009 Undersøgelse af linjefagsdækningen Gennemgang af resultater UNI C 24. juni 2009 Af Lone Juul Hune Direkte tlf.:

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Maj 2012 Fra politisk side er der et stort fokus på øget inklusion i folkeskolen - både nationalt og lokalt. Resultaterne af denne

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse Louise Kryspin Sørensen September 2016 NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred (SATH). I denne

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Evaluering af de nye læreres møde med praksis

Evaluering af de nye læreres møde med praksis Evaluering af de nye læreres møde med praksis Tabelrapport ledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s evaluering af de nye læreres møde med praksis, tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning

Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning Indhold Indledning 3 Lovens bestemmelser om privat dagpleje og privat pasning 5 Omfanget af privat dagpleje og privat børnepasning 6 Tilsyn 7 Arbejdet

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Skole- og fritidsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 12 4 Fælles

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

LEFT MARGIN

LEFT MARGIN Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omhandlende bryllup og økonomi for danskere der er inden for de seneste 36 måneder har indgået deres første

Læs mere

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Brugerundersøgelse af Info-TV

Brugerundersøgelse af Info-TV Brugerundersøgelse af Info-TV 2014 Center for Kommunikation Region Hovedstaden Brugerundersøgelse af Info-TV Patienter og pårørendes oplevelser og vurderinger Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere