Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet"

Transkript

1 BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet I medfør af 7, stk. 3, 8, stk. 3, og 14, stk. 3, i lov nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne bekendtgørelse omfatter modtagere af driftstilskud i henhold til 1, stk. 1-5, i lov nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Stk. 2. Tilsynet med de i kapitel 2-5 nævnte tilskudsmodtagere føres af den offentlige hovedtilskudsyder, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Hvis tilsynet med en tilskudsmodtager i henhold til indgået aftale, jf. 8, stk. 2, i lov nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, varetages af en offentlig myndighed, der ikke er den offentlige hovedtilskudsyder, varetager denne offentlige myndighed de opgaver og har de beføjelser i forhold til tilskudsmodtageren, der i denne bekendtgørelse er tillagt den tilsynsførende myndighed. Kapitel 2 Budget, regnskab og revision for selvejende institutioner m.v. 2. Bestemmelserne i kapitel 2 gælder for selvejende institutioner, fonde og erhvervsdrivende fonde, herefter kaldet selvejende institutioner. Stk. 2. Bestemmelserne i kapitel 2 finder tilsvarende anvendelse for kapitalselskaber, stiftet i henhold til aktie- og anpartsselskabsloven (selskabsloven), når disse modtager driftstilskud fra Kulturministeriet. Krav til budgettet ved årligt driftstilskud til og med kr. fra Kulturministeriet 3. Den selvejende institution skal udarbejde et budget. Stk. 2. Den selvejende institution skal på forlangende indsende budgettet til de tilskudsydende myndigheder, hvis budgettet er nødvendigt for myndighedernes beregning af tilskuddet til institutionen, eller hvis budgettet indgår som led i myndighedernes faglige tilsyn med institutionen. Stk. 3. De tilskudsydende myndigheder kan i de i stk. 2, nævnte tilfælde fastsætte en frist for den selvejende institutions fremsendelse af budgettet og fastsætte krav til budgettets opstilling og indhold. Krav til budgettet ved årligt driftstilskud over kr. fra Kulturministeriet 4. Den selvejende institution skal senest 2 måneder før regnskabsårets begyndelse indsende et budget til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse. Den tilsynsførende myndighed kan i samråd med eventuelle andre offentlige myndigheder, der yder tilskud til den selvejende institution, fastsætte en anden tidsfrist for indsendelse af institutionens budget. 1

2 Stk. 2. Er Kulturministeriet ikke tilsynsførende myndighed, skal den offentlige myndighed, som fører tilsynet, godkende budgettet og ved regnskabsårets begyndelse orientere Kulturministeriet om, at budgettet er godkendt. Stk. 3. Budgettet skal være godkendt af den selvejende institutions bestyrelse. Stk. 4. Budgettet skal omfatte hele den selvejende institutions virksomhed i regnskabsåret. Budgetterede tilskud fra offentlige tilskudsydere skal være specificeret i budgettet. 5. Budgettet skal opstilles på en måde, så det vil være muligt at sammenligne budget og regnskab. Supplerende krav til budgettet ved årligt driftstilskud over 1 mio. kr. fra Kulturministeriet 6. Den selvejende institution skal, i tilfælde af væsentlige budgetændringer, hurtigst muligt indsende et af bestyrelsen godkendt ændret budget til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse. Stk. 2. Ændringer i budgetforudsætningerne, der i væsentlig grad påvirker den selvejende institutions forventninger til muligheden for at opfylde sit formål, eller som kan resultere i ubalance i institutionens økonomi, skal meddeles den tilsynsførende myndighed, når institutionen har kendskab til dem. Stk. 3. Den selvejende institution skal forelægge ekstraordinære dispositioner med væsentlige økonomiske konsekvenser til godkendelse hos den offentlige hovedtilskudsyder. Generelle krav vedrørende regnskab 7. Den selvejende institution skal føre og aflægge regnskab. 8. Den selvejende institution skal opbevare de seneste 5 års regnskabsmateriale forsvarligt og tilgængeligt for revisor. Krav til regnskabet ved årligt driftstilskud til og med kr. fra Kulturministeriet 9. Den selvejende institutions ledelse skal underskrive en erklæring på tro og love om tilskuddets anvendelse, og om at institutionen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved driften af den virksomhed, der er omfattet af regnskabet, jf. dog stk. 4. Erklæringen på tro og love skal indsendes til Kulturministeriet senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Den selvejende institution skal på opfordring indsende sit af institutionens ledelse og bestyrelse underskrevne årsregnskab til Kulturministeriet i forbindelse med stikprøvekontrol. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, er ikke til hinder for, at andre offentlige tilskudsydere til den selvejende institution kan stille krav om fremsendelse af et årsregnskab, og til formen og indholdet af dette. Stk. 3. Den i stk. 1, beskrevne erklæring på tro og love skal følge det til enhver tid gældende erklæringsparadigme udstedt af Kulturministeriet. Stk. 4. I stedet for den i stk. 1, nævnte erklæring på tro og love om tilskuddets anvendelse, kan den selvejende institution fremsende et af institutionens ledelse og bestyrelse underskrevet årsregnskab for sin drift, der dokumenterer tilskuddets anvendelse. Med sin underskrift står ledelsen og bestyrelsen inde for, at driftstilskuddet er anvendt sparsommeligt til formålet. Krav til regnskabet ved årligt driftstilskud over kr. fra Kulturministeriet 10. Den selvejende institution skal senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning indsende et årsregnskab, der skal være revideret i overensstemmelse med bestemmelserne i 15-20, ledelsesberetning og en genpart af revisionsprotokollatet, jf. 19, til den tilsynsførende myndighed. Stk. 2. Årsregnskabet og revisionsprotokollatet skal være underskrevet af samtlige medlemmer af den selvejende institutions bestyrelse. Stk. 3. Det fremsendte årsregnskab m.v. skal godkendes af den tilsynsførende myndighed. Stk. 4. Den tilsynsførende myndighed skal senest 9 måneder efter regnskabsårets afslutning orientere øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af regnskabsgodkendelsen. 2

3 11. Årsregnskabet skal give et retvisende billede af den selvejende institutions aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat, dvs. være uden væsentlige fejl og mangler. Ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Stk. 2. Årsregnskabet skal omfatte hele den selvejende institutions virksomhed. Tilskud modtaget fra offentlige tilskudsydere skal indtægtsføres specificeret for de enkelte tilskudsydere. Stk. 3. Årsregnskabet skal indeholde: 1) Ledelsesberetning, hvori der redegøres for årets drift og forventningerne til det kommende år samt øvrige forhold af betydning for den selvejende institution, som ikke direkte fremgår af det øvrige årsregnskab. Ledelsesberetningen skal desuden indeholde en redegørelse for, i hvilken udstrækning aktiviteter er blevet gennemført i overensstemmelse med det budgetterede og med de målsætninger, der er opstillet for den selvejende institution, herunder målsætninger opstillet i eventuelle aftaler med Kulturministeriet eller andre tilskudsydere. Endelig skal ledelsesberetningen indeholde en opgørelse over udviklingen i aktivitetsniveauet. 2) Revisionspåtegning. 3) Redegørelse for anvendt regnskabspraksis. 4) Resultatopgørelse. 5) Balance. 6) Noter, herunder specifikationer af resultatopgørelsens og balancens poster. Stk. 4. Der stilles endvidere følgende krav til årsregnskabet: 1) Tilskud, der ydes af den selvejende institution, skal specificeres på modtagere. 2) Tilskud fra fonde m.v. skal specificeres. 3) Selvejende institutioner, der udover driftstilskud modtager projekttilskud, skal for hvert projekt artsopdele projektindtægter og -udgifter. Dette gælder alle projekter, uanset om Kulturministeriet har ydet tilskud hertil. Specifikation af hvert projekt medtages i noterne. 4) Regnskabstal for det forudgående regnskabsår samt budgettal for regnskabsåret skal opføres i resultatopgørelsen, og opgørelsen skal opstilles således, at der er umiddelbar sammenlignelighed mellem regnskabstal og budgettal. 5) Eventuelle afskrivninger skal specificeres, og afskrivningsmetoderne skal oplyses. 6) Balancen skal indeholde en opgørelse over omsætnings- og anlægsaktiver samt kort- og langfristet gæld, herunder en opgørelse af egenkapitalen. 7) Finansiering af underskud eller anvendelse af overskud skal oplyses. 8) Indtægter og udgifter skal periodiseres, og tilskud skal indtægtsføres i overensstemmelse med bevillingsperioden. 9) Hensatte forpligtelser, mellemregninger og indgåede forpligtelser skal specificeres. 10) Størrelsen af eventuelt vederlag til bestyrelsen skal oplyses. 11) Eventuel momsregistrering skal oplyses. Stk. 5. Årsregnskabet skal, ud over det i stk. 3, nævnte indhold og de i stk. 4, nævnte krav, opfylde eventuelle øvrige krav til årsregnskabets indhold eller opstilling, der er fastsat af offentlige tilskudsydere, samt krav til indholdet af årsregnskabet, der fremgår af anden lovgivning. Stk. 6. Kulturministeriet kan i særlige tilfælde, fx når driftstilskuddet ydes til en klart afgrænset del af tilskudsmodtagerens samlede virksomhed, dispensere fra ét eller flere af de opstillede krav til årsregnskabet, der fremgår af stk Supplerende krav til regnskabet ved årligt driftstilskud over 10 mio. kr. fra Kulturministeriet 12. Den selvejende institution skal opdele årsregnskabet på aktiviteter. 13. Den selvejende institution skal udarbejde en intern regnskabsinstruks. Instruksen skal indeholde en beskrivelse af den regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelsen af regnskabsopgaverne, herun- 3

4 der oplysninger om ansvars- og kompetencefordelingen og de regelsæt, der skal følges ved udførelsen af regnskabsopgaverne. Revision Krav til revisionen ved årligt driftstilskud til og med kr. fra Kulturministeriet 14. Der skal ikke udføres revision for selvejende institutioner, hvor driftstilskuddet fra Kulturministeriet udgør til og med kr. årligt, medmindre andet følger af anden lovgivning eller bestemmelser fastsat i henhold til anden lovgivning. Den selvejende institution skal opbevare et årsregnskab, der er underskrevet af institutionens ledelse og bestyrelse. Med sin underskrift står ledelsen og bestyrelsen inde for, at driftstilskuddet er anvendt sparsommeligt til formålet. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, er ikke til hinder for, at andre offentlige tilskudsydere til selvejende institutioner kan opstille krav til revisionen og den udførelse. Krav til revisionen ved årligt driftstilskud over kr. fra Kulturministeriet 15. Revisionen skal udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Stk. 2. I tilfælde af revisorskift skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grunden til fratrædelsen. 16. Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 og som det er nærmere præciseret i stk. 2 og 3, og Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om årsregnskabet er retvisende, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis (finansiel revision). Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet (forvaltningsrevision). Stk. 3. Revisionens omfang tilrettelægges under hensyn til den selvejende institutions administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. 17. Ved den afsluttende revision påses det, at regnskabet er opstillet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor i 10-12, og at det ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det påses desuden, at driftstilskuddet er anvendt sparsommeligt til formålet. Stk. 2. Budgettallene for regnskabsåret, der fremgår af opstillingen i resultatopgørelsen, er ikke omfattet af revisionen. Stk. 3. Ved revisionen af eventuelle projekttilskud, der indgår i den selvejende institutions årsregnskab, skal revisor efterprøve, om tilskuddet er anvendt til formålet. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser. 18. Den selvejende institution skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af institutionens regnskab samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Den selvejende institution skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. Stk. 2. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning for midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give den selvejende institution meddelelse derom, samt påse, at institutionen inden 3 uger giver den tilsynsførende myndighed meddelelse her- 4

5 om. I modsat fald er det revisors pligt at orientere den tilsynsførende myndighed. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen. Stk. 3. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at fortsættelse af den selvejende institutions drift er usikker af økonomiske eller andre grunde. Stk. 4. Det reviderede årsregnskab forsynes med en revisionspåtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i Forbehold skal fremgå af påtegningen. Revisionspåtegningen skal følge det til enhver tid gældende erklæringsparadigme aftalt med Rigsrevisionen. 19. Revisor skal føre et revisionsprotokollat. Stk. 2. I protokollatet skal der indføres oplysninger om: 1) Hvilke revisionsarbejder der er udført, og resultatet heraf. 2) Væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende den selvejende institutions bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol. Stk. 3. Revisor skal endvidere redegøre for den udførte forvaltningsrevision. Specielt oplyses om, revisors undersøgelse af samt vurdering og konklusioner om den selvejende institutions sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, samt om dispositioner uden for tilskudsmodtagerens formål. Stk. 4. Det skal i protokollatet til årsregnskabet oplyses: 1) Hvorvidt revisor opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser. 2) Hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. 3) Hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om driftstilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, eller hvis den selvejende institution er omfattet af aftale i henhold til 1, stk. 3, i lov nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, om de samlede offentlige driftstilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår. 4) Hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler. Stk. 5. I revisionsprotokollatet indføres endvidere oplysninger om særlige rapporter eller erklæringer, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning og assistance. Supplerende krav til revisionen ved årligt driftstilskud over 1 mio. kr. fra Kulturministeriet 20. Der foretages sædvanligvis revision i årets løb. Som led i revisionen undersøger revisor de eksisterende forretningsgange med henblik på at påse, om den interne kontrol er betryggende. Ud over systemrevision udfører revisor i nødvendigt omfang substansrevision. Revisionen udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser. Uanmeldte kasse- og beholdningseftersyn indgår i revisionen. Stk. 2. Revisor udfører forvaltningsrevision og undersøger i den forbindelse, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved den selvejende institutions forvaltning af det ydede driftstilskud. Revisionen udføres bl.a. med udgangspunkt i den selvejende institutions rapportering til tilskudsyder om mål og opnåede resultater. Endvidere vurderes den selvejende institutions sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Stk. 3. Revisor undersøger, om de eventuelle tilskud, der ydes af den selvejende institution, er underlagt betryggende retningslinjer for regnskab og revision. Kapitel 3 Budget, regnskab og revision for kommunale institutioner Krav til budgettet ved årligt driftstilskud til og med kr. fra Kulturministeriet 21. Den kommunale institution skal udarbejde et budget for den virksomhed institutionen varetager i kommunen. 5

6 Stk. 2. Den kommunale institution skal på forlangende indsende budgettet til de tilskudsydende myndigheder, hvis budgettet er nødvendigt for myndighedernes beregning af tilskuddet til institutionen, eller hvis budgettet indgår som led i myndighedernes faglige tilsyn med institutionen. Stk. 3. De tilskudsydende myndigheder kan i de i stk. 2, nævnte tilfælde fastsætte en frist for den kommunale institutions fremsendelse af budgettet og fastsætte krav til budgettets opstilling og indhold. Krav til budgettet ved årligt driftstilskud over kr. fra Kulturministeriet 22. Den kommunale institution skal, så snart kommunalbestyrelsen har godkendt og meddelt det kommunale driftstilskud til institutionen for det kommende år, og før regnskabsårets begyndelse, udarbejde og indsende et budget for den virksomhed institutionen varetager i kommunen til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse. Den tilsynsførende myndighed kan i samråd med eventuelle andre offentlige myndigheder, der yder tilskud til den kommunale institution, fastsætte en anden tidsfrist for indsendelse af institutionens budget. Stk. 2. Den tilsynsførende myndighed skal godkende budgettet og ved regnskabsårets begyndelse orientere Kulturministeriet om, at budgettet er godkendt. Stk. 3. Budgettet skal omfatte hele institutionens virksomhed i regnskabsåret. Budgetterede tilskud fra offentlige tilskudsydere skal være specificeret i budgettet. 23. Budgettet skal opstilles på en måde, så det vil være muligt at sammenligne budget og regnskab. Supplerende krav til budgettet ved årligt driftstilskud over 1 mio. kr. fra Kulturministeriet 24. Den kommunale institution skal i tilfælde af væsentlige budgetændringer hurtigst muligt indsende et godkendt ændret budget til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse. Stk. 2. Ændringer i budgetforudsætningerne, der i væsentlig grad påvirker den kommunale institutions forventninger til muligheden for at opfylde sit formål, eller som kan resultere i ubalance i institutionens økonomi, skal meddeles den tilsynsførende myndighed, når institutionen har kendskab til dem. Stk. 3. Den kommunale institution skal forelægge ekstraordinære dispositioner med væsentlige økonomiske konsekvenser til godkendelse hos den tilsynsførende myndighed. Regnskab 25. Bestemmelserne i 7-13 finder tilsvarende anvendelse for kommunale institutioner, som modtager driftstilskud fra Kulturministeriet. Stk. 2. Bestemmelser i 7-13, der omhandler tilskudsmodtagerens bestyrelse, finder kun anvendelse, såfremt der er udpeget en selvstændig bestyrelse til at varetage den overordnede ledelse af den kommunale institution. Er dette ikke tilfældet, udføres de godkendelses- og underskriftshandlinger, der efter 7-13 skal udføres af bestyrelsen, i stedet af den daglige ledelse for den kommunale institution. Revision 26. Bestemmelserne i finder tilsvarende anvendelse for kommunale institutioner, som modtager driftstilskud fra Kulturministeriet. Stk. 2. Er der ikke udpeget en selvstændig bestyrelse til at varetage den overordnede ledelse af den kommunale institution, underskrives årsregnskabet, jf. 14 af den daglige ledelse for den kommunale institution. Kapitel 4 Budget, regnskab og revision for foreninger 27. Bestemmelserne i kapitel 4 finder anvendelse for foreninger, som modtager driftstilskud fra Kulturministeriet. 6

7 Budget 28. Foreningen skal udarbejde et budget, der behandles som beskrevet i foreningens vedtægter m.v. Stk. 2. Foreningen skal på forlangende indsende budgettet til de tilskudsydende myndigheder, hvis budgettet er nødvendigt for myndighedernes beregning af tilskuddet til foreningen, eller hvis budgettet indgår som led i myndighedernes faglige tilsyn med foreningen. Stk. 3. De tilskudsydende myndigheder kan i de i stk. 2, nævnte tilfælde fastsætte en frist for foreningens fremsendelse af budgettet og fastsætte krav til budgettets opstilling og indhold. 29. Foreningen skal føre og aflægge regnskab. Generelle krav vedrørende regnskab 30. Foreningen skal opbevare de seneste 5 års regnskabsmateriale forsvarligt og tilgængeligt for revisor. Krav til regnskabet ved årligt driftstilskud til og med kr. fra Kulturministeriet 31. Foreningen skal underskrive en erklæring på tro og love om tilskuddets anvendelse, og om at foreningen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved driften af den virksomhed, der er omfattet af regnskabet, jf. dog stk. 4. Erklæringen på tro og love skal underskrives af en tegningsberettiget person og indsendes til Kulturministeriet senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Foreningen skal på opfordring indsende sit årsregnskab til Kulturministeriet i forbindelse med stikprøvekontrol. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, er ikke til hinder for, at andre offentlige tilskudsydere til foreningen kan stille krav om fremsendelse af et årsregnskab, og til formen og indholdet af dette. Stk. 3. Den i stk. 1, beskrevne erklæring på tro og love skal følge det til enhver tid gældende erklæringsparadigme udstedt af Kulturministeriet. Stk. 4. I stedet for den i stk. 1, nævnte erklæring på tro og love om tilskuddets anvendelse, kan foreningen fremsende et af foreningens bestyrelse underskrevet årsregnskab for sin drift, der dokumenterer tilskuddets anvendelse. Med sin underskrift står bestyrelsen inde for, at driftstilskuddet er anvendt sparsommeligt til formålet. Krav til regnskabet ved årligt driftstilskud over kr. fra Kulturministeriet 32. Foreningen skal senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning indsende et årsregnskab, der skal være revideret i overensstemmelse med bestemmelserne i og en ledelsesberetning til den tilsynsførende myndighed. Stk. 2. Årsregnskabet skal være underskrevet af samtlige medlemmer af foreningens bestyrelse. Stk. 3. Det fremsendte årsregnskab m.v. skal godkendes af den tilsynsførende myndighed. Stk. 4. Den tilsynsførende myndighed skal senest 9 måneder efter regnskabsårets afslutning orientere øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af regnskabsgodkendelsen. 33. Årsregnskabet skal give et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat, dvs. være uden væsentlige fejl og mangler. Ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Stk. 2. Årsregnskabet skal omfatte hele foreningens virksomhed. Tilskud modtaget fra offentlige tilskudsydere skal indtægtsføres specificeret for de enkelte tilskudsydere. Stk. 3. Årsregnskabet skal indeholde: 1) Ledelsesberetning, hvori der redegøres for årets drift og forventningerne til det kommende år samt øvrige forhold af betydning for foreningen, som ikke direkte fremgår af det øvrige årsregnskab. Ledelsesberetningen skal desuden indeholde en redegørelse for, i hvilken udstrækning aktiviteter er blevet gennemført i overensstemmelse med det budgetterede og med de målsætninger, der er opstillet for 7

8 foreningen, herunder målsætninger opstillet i eventuelle aftaler med Kulturministeriet eller andre tilskudsydere. Endelig skal ledelsesberetningen indeholde en opgørelse over udviklingen i aktivitetsniveauet. 2) Revisionspåtegning. 3) Redegørelse for anvendt regnskabspraksis. 4) Resultatopgørelse. 5) Balance. 6) Noter, herunder specifikationer af resultatopgørelsens og balancens poster. Stk. 4. Der stilles endvidere følgende krav til årsregnskabet: 1) Tilskud, der ydes af foreningen, skal specificeres på modtagere. 2) Tilskud fra fonde m.v. skal specificeres. 3) Foreninger, der udover driftstilskud modtager projekttilskud, skal for hvert projekt artsopdele projektindtægter og -udgifter. Dette gælder alle projekter, uanset om Kulturministeriet har ydet tilskud hertil. Specifikation af hvert projekt medtages i noterne. 4) Regnskabstal for det forudgående regnskabsår samt budgettal for regnskabsåret skal opføres i resultatopgørelsen, og opgørelsen skal opstilles således, at der er umiddelbar sammenlignelighed mellem regnskabstal og budgettal. 5) Eventuelle afskrivninger skal specificeres, og afskrivningsmetoderne skal oplyses. 6) Balancen skal indeholde en opgørelse over omsætnings- og anlægsaktiver samt kort- og langfristet gæld, herunder en opgørelse af egenkapitalen. 7) Finansiering af underskud eller anvendelse af overskud skal oplyses. 8) Indtægter og udgifter skal periodiseres, og tilskud skal indtægtsføres i overensstemmelse med bevillingsperioden. 9) Hensatte forpligtelser, mellemregninger og indgåede forpligtelser skal specificeres. 10) Størrelsen af eventuelt vederlag til bestyrelsen skal oplyses. 11) Eventuel momsregistrering skal oplyses. Stk. 5. Årsregnskabet skal ud over det i stk. 3, nævnte indhold og de i stk. 4, nævnte krav opfylde eventuelle øvrige krav til årsregnskabets indhold eller opstilling, der er fastsat af offentlige tilskudsydere, samt krav til indholdet af årsregnskabet, der fremgår af anden lovgivning. Stk. 6. Kulturministeriet kan i særlige tilfælde, fx når driftstilskuddet ydes til en klart afgrænset del af tilskudsmodtagerens samlede virksomhed, dispensere fra ét eller flere af de opstillede krav til årsregnskabet, der fremgår af stk Supplerende krav til regnskabet ved årligt driftstilskud over 1 mio. kr. fra Kulturministeriet 34. Foreninger, hvor driftstilskuddet fra Kulturministeriet udgør over 1 mio. kr. årligt, skal sammen med årsregnskabet fremsende en genpart af revisionsprotokollatet, jf. 44, til den tilsynsførende myndighed. Stk. 2. Revisionsprotokollatet skal være underskrevet af samtlige medlemmer af foreningens bestyrelse. Supplerende krav til regnskabet ved årligt driftstilskud over 10 mio. kr. fra Kulturministeriet 35. Foreninger, hvor driftstilskuddet fra Kulturministeriet udgør over 10 mio. kr. årligt, skal endvidere opdele årsregnskabet på aktiviteter. 36. Foreninger, hvor driftstilskuddet fra Kulturministeriet udgør over 10 mio. kr. årligt, skal udarbejde en intern regnskabsinstruks. Instruksen skal indeholde en beskrivelse af den regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelsen af regnskabsopgaverne, herunder oplysninger om ansvars- og kompetencefordelingen og de regelsæt, der skal følges ved udførelsen af regnskabsopgaverne. 8

9 Revision Krav til revisionen ved årligt driftstilskud til og med kr. fra Kulturministeriet 37. Der skal ikke udføres revision for foreninger, hvor driftstilskuddet fra Kulturministeriet udgør til og med kr. årligt, medmindre andet følger af anden lovgivning eller bestemmelser fastsat i henhold til anden lovgivning. Foreningen skal opbevare et årsregnskab, der er underskrevet af foreningens bestyrelse. Med sin underskrift står bestyrelsen inde for, at driftstilskuddet er anvendt sparsommeligt til formålet. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, er ikke til hinder for, at andre offentlige tilskudsydere til foreningen kan opstille krav til revisionen og dens udførelse. Krav til revisionen ved årligt driftstilskud over kr. fra Kulturministeriet 38. Revisionen udføres af en foreningsvalgt revisor eller en statsautoriseret eller registreret revisor, jf. dog 42. Revisor skal i forbindelse med sin påtegning af årsregnskabet give en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved driften af den forening, der er omfattet af regnskabet. 39. Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997, og som det er nærmere præciseret i stk. 2 og 3, og Stk. 2. Ved revisionen efterprøves om årsregnskabet er retvisende, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis (finansiel revision). Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved driften ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet (forvaltningsrevision). Stk. 3. Revisionens omfang tilrettelægges under hensyn til foreningens administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol, og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. 40. Ved den afsluttende revision påses det, at regnskabet er opstillet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor i 32-35, og at det ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det påses desuden, at driftstilskuddet er anvendt sparsommeligt til formålet. Stk. 2. Budgettallene for regnskabsåret, der fremgår af opstillingen i resultatopgørelsen, er ikke omfattet af revisionen. Stk. 3. Ved revisionen af eventuelle projekttilskud, der indgår i foreningens årsregnskab, skal revisor efterprøve, om tilskuddet er anvendt til formålet. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser. 41. Foreningen skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af foreningens regnskab samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Foreningen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. Stk. 2. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning for midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give foreningen meddelelse derom, samt påse, at foreningen inden 3 uger giver den tilsynsførende myndighed meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere den tilsynsførende myndighed. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen. Stk. 3. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at fortsættelse af foreningens drift er usikker af økonomiske eller andre grunde. 9

10 Stk. 4. Det reviderede årsregnskab forsynes med en revisionspåtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i 38-41, henholdsvis 38-44, hvis det årlige driftstilskud fra Kulturministeriet overstiger 1 mio. kr. Forbehold skal fremgå af påtegningen. Hvis revisionen udføres af en statsautoriseret eller en registreret revisor, skal revisionspåtegningen følge det til enhver tid gældende erklæringsparadigme aftalt med Rigsrevisionen. Supplerende krav til revisionen ved årligt driftstilskud over 1 mio. kr. fra Kulturministeriet 42. For foreninger, hvor driftstilskuddet fra Kulturministeriet udgør over 1 mio. kr. årligt, udføres revisionen af en statsautoriseret eller registreret revisor. Stk. 2. I tilfælde af revisorskift skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grunden til fratrædelsen. 43. Der foretages sædvanligvis revision i årets løb. Som led i revisionen undersøger revisor de eksisterende forretningsgange med henblik på at påse, om den interne kontrol er betryggende. Ud over systemrevision udfører revisor i nødvendigt omfang substansrevision. Revisionen udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser. Uanmeldte kasse- og beholdningseftersyn indgår i revisionen. Stk. 2. Revisor udfører forvaltningsrevision og undersøger i den forbindelse, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved tilskudsmodtagerens forvaltning af det ydede driftstilskud. Revisionen udføres bl.a. med udgangspunkt i den selvejende institutions rapportering til tilskudsyder om mål og opnåede resultater. Endvidere vurderes den selvejende institutions sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Stk. 3. Revisor undersøger, om de eventuelle tilskud, der ydes af foreningen, er underlagt betryggende retningslinjer for regnskab og revision. 44. Revisor skal føre et revisionsprotokollat. Stk. 2. I protokollatet skal der indføres oplysninger om: 1) Hvilke revisionsarbejder der er udført, og resultatet heraf. 2) Væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende foreningens bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol. Stk. 3. Revisor skal endvidere redegøre for den udførte forvaltningsrevision. Specielt oplyses om revisors undersøgelse af samt vurdering og konklusioner om, foreningens sparsommelighed, produktivitet og effektivitet samt om dispositioner uden for foreningens formål. Stk. 4. Det skal i protokollatet til årsregnskabet oplyses: 1) Hvorvidt revisor opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser. 2) Hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. 3) Hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om driftstilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår. 4) Hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler. Stk. 5. I revisionsprotokollatet indføres endvidere oplysninger om særlige rapporter eller erklæringer, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning og assistance. Kapitel 5 Budget, regnskab og revision for enkeltpersoner og enkeltmandsvirksomheder m.v., der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet 45. Bestemmelserne i kapitel 5 finder anvendelse for enkeltpersoner og enkeltmandsvirksomheder m.v. som modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, og omfatter enkeltpersoner, enkeltmandsvirksomheder, samt selskaber med begrænset ansvar, som ikke er omfattet af de til enhver tid gældende regler i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) eller lov om erhvervsdrivende fonde. 10

11 Krav til budgettet ved årligt driftstilskud til og med kr. fra Kulturministeriet 46. Tilskudsmodtageren skal udarbejde et budget. Stk. 2. Tilskudsmodtageren skal på forlangende indsende budgettet til de tilskudsydende myndigheder, hvis budgettet er nødvendigt for myndighedernes beregning af tilskuddet, eller hvis budgettet indgår som led i myndighedernes faglige tilsyn. Stk. 3. De tilskudsydende myndigheder kan, i de i stk. 2, nævnte tilfælde, fastsætte en frist for tilskudsmodtagerens fremsendelse af budgettet og fastsætte krav til budgettets opstilling og indhold. Krav til budgettet ved årligt driftstilskud over kr. fra Kulturministeriet 47. Senest 2 måneder før regnskabsårets begyndelse, skal tilskudsmodtageren indsende et budget til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse. Den tilsynsførende myndighed kan i samråd med eventuelle andre offentlige myndigheder, der yder tilskud til samme tilskudsmodtager, fastsætte en anden tidsfrist for indsendelse af tilskudsmodtagerens budget. Stk. 2. Er Kulturministeriet ikke tilsynsførende myndighed, skal den offentlige myndighed, som fører tilsynet, godkende budgettet og ved regnskabsårets begyndelse orientere Kulturministeriet om, at budgettet er godkendt. Stk. 3. Budgettet skal omfatte hele tilskudsmodtagerens virksomhed i regnskabsåret. Budgetterede tilskud fra offentlige tilskudsydere skal være specificeret i budgettet. 48. Budgettet skal opstilles på en måde, så det vil være muligt at sammenligne budget og regnskab. Supplerende krav til budgettet ved årligt driftstilskud over 1 mio. kr. fra Kulturministeriet 49. I tilfælde af væsentlige budgetændringer skal tilskudsmodtageren hurtigst muligt indsende et ændret budget til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse. Stk. 2. Ændringer i budgetforudsætningerne, der i væsentligt grad påvirker tilskudsmodtagerens forventninger til muligheden for at opfylde sit formål, eller som kan resultere i ubalance i tilskudsmodtagerens økonomi, skal meddeles den tilsynsførende myndighed, når tilskudsmodtageren har kendskab til dem. Generelle krav vedrørende regnskab 50. Tilskudsmodtageren skal føre og aflægge regnskab. 51. Tilskudsmodtageren skal opbevare de seneste 5 års regnskabsmateriale forsvarligt og tilgængeligt for revisor. Krav til regnskabet ved årligt driftstilskud til og med kr. fra Kulturministeriet 52. Tilskudsmodtageren skal underskrive en erklæring på tro og love om tilskuddets anvendelse, og om at tilskudsmodtageren har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved driften af den virksomhed, der er omfattet af regnskabet, jf. dog stk. 4. Erklæringen på tro og love skal underskrives af en tegningsberettiget person og indsendes til Kulturministeriet senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Tilskudsmodtageren skal på opfordring indsende sit årsregnskab til Kulturministeriet i forbindelse med stikprøvekontrol. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, er ikke til hinder for, at andre offentlige tilskudsydere til tilskudsmodtageren kan stille krav om fremsendelse af et årsregnskab, og til formen og indholdet af dette. Stk. 3. Den i stk. 1, beskrevne erklæring på tro og love skal følge det til enhver tid gældende erklæringsparadigme udstedt af Kulturministeriet. Stk. 4. I stedet for den i stk. 1, nævnte erklæring på tro og love om tilskuddets anvendelse, kan tilskudsmodtageren fremsende et af tilskudsmodtageren eller, hvis denne har en ledelse, af tilskudsmodtagerens ledelse underskrevet årsregnskab for sin drift, der dokumenterer tilskuddets anvendelse. Med sin under- 11

12 skrift står tilskudsmodtageren henholdsvis tilskudsmodtagerens ledelse inde for, at driftstilskuddet er anvendt sparsommeligt til formålet. Krav til regnskabet ved årligt driftstilskud over kr. fra Kulturministeriet 53. Tilskudsmodtageren skal senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning indsende et årsregnskab, der skal være revideret i overensstemmelse med bestemmelserne i 58-63, ledelsesberetning (årsberetning) og en genpart af revisionsprotokollatet, jf. 62, til den tilsynsførende myndighed. Stk. 2. Årsregnskabet skal være underskrevet af tilskudsmodtageren eller hvis, denne har en ledelse, af samtlige medlemmer af tilskudsmodtagerens ledelse. Stk. 3. Det fremsendte årsregnskab skal godkendes af den tilsynsførende myndighed. Stk. 4. Den tilsynsførende myndighed skal senest 9 måneder efter regnskabsårets afslutning orientere øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af regnskabsgodkendelsen. 54. Årsregnskabet skal give et retvisende billede af tilskudsmodtagerens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat, dvs. være uden væsentlige fejl og mangler. Ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Stk. 2. Årsregnskabet skal omfatte hele tilskudsmodtagerens virksomhed. Tilskud modtaget fra offentlige tilskudsydere skal indtægtsføres specificeret for de enkelte tilskudsydere. Stk. 3. Årsregnskabet skal indeholde: 1) Ledelsesberetning (årsberetning), hvori der redegøres for årets drift og forventningerne til det kommende år samt øvrige forhold af betydning for tilskudsmodtageren, som ikke direkte fremgår af det øvrige årsregnskab. Ledelsesberetningen (årsberetningen) skal desuden indeholde en redegørelse for, i hvilken udstrækning aktiviteter er blevet gennemført i overensstemmelse med det budgetterede og med de målsætninger, der er opstillet for tilskudsmodtageren, herunder målsætninger opstillet i eventuelle aftaler med Kulturministeriet eller andre tilskudsydere. Endelig skal ledelsesberetningen (årsberetningen) indeholde en opgørelse over udviklingen i aktivitetsniveauet. 2) Revisionspåtegning. 3) Redegørelse for anvendt regnskabspraksis. 4) Resultatopgørelse. 5) Balance. 6) Noter, herunder specifikationer af resultatopgørelsens og balancens poster. Stk. 4. Der stilles endvidere følgende krav til årsregnskabet: 1) Tilskud, der ydes af tilskudsmodtageren, skal specificeres på modtagere. 2) Tilskud fra fonde m.v. skal specificeres. 3) Tilskudsmodtagere, der udover driftstilskud modtager projekttilskud, skal for hvert projekt artsopdele projektindtægter og -udgifter. Dette gælder alle projekter, uanset om Kulturministeriet har ydet tilskud hertil. Specifikation af hvert projekt medtages i noterne. 4) Regnskabstal for det forudgående regnskabsår samt budgettal for regnskabsåret skal opføres i resultatopgørelsen, og opgørelsen skal opstilles således, at der er umiddelbar sammenlignelighed mellem regnskabstal og budgettal. 5) Eventuelle afskrivninger skal specificeres, og afskrivningsmetoderne skal oplyses. 6) Balancen skal indeholde en opgørelse over omsætnings- og anlægsaktiver samt kort- og langfristet gæld, herunder en opgørelse af egenkapitalen. 7) Finansiering af underskud eller anvendelse af overskud skal oplyses. 8) Indtægter og udgifter skal periodiseres, og tilskud skal indtægtsføres i overensstemmelse med bevillingsperioden. 9) Hensatte forpligtelser, mellemregninger og indgåede forpligtelser skal specificeres. 10) Størrelsen af eventuelt vederlag til bestyrelsen skal oplyses. 11) Eventuel momsregistrering skal oplyses. 12

13 Stk. 5. Årsregnskabet skal ud over det i stk. 3, nævnte indhold og de i stk. 4, nævnte krav opfylde eventuelle øvrige krav til årsregnskabets indhold eller opstilling, der er fastsat af offentlige tilskudsydere, samt krav til indholdet af årsregnskabet, der fremgår af anden lovgivning. Stk. 6. Kulturministeriet kan i særlige tilfælde, fx når driftstilskuddet ydes til en klart afgrænset del af tilskudsmodtagerens samlede virksomhed, dispensere fra ét eller flere af de opstillede krav til årsregnskabet, der fremgår af stk Supplerende krav til regnskabet ved årligt driftstilskud over 10 mio. kr. fra Kulturministeriet 55. Tilskudsmodtageren skal opdele årsregnskabet på aktiviteter. 56. Tilskudsmodtageren skal udarbejde en intern regnskabsinstruks. Instruksen skal indeholde en beskrivelse af den regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelsen af regnskabsopgaverne, herunder oplysninger om ansvars- og kompetencefordelingen og de regelsæt, der skal følges ved udførelsen af regnskabsopgaverne. Revision Krav til revisionen ved årligt driftstilskud til og med kr. fra Kulturministeriet 57. Der skal ikke udføres revision for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, hvor tilskuddet udgør til og med kr. årligt, medmindre andet følger af anden lovgivning eller bestemmelser fastsat i henhold til anden lovgivning. Tilskudsmodtageren skal opbevare et årsregnskab, der er underskrevet af tilskudsmodtageren eller, hvis denne har en ledelse, af tilskudsmodtagerens ledelse. Med sin underskrift står tilskudsmodtageren, henholdsvis tilskudsmodtagerens ledelse, inde for, at driftstilskuddet er anvendt sparsommeligt til formålet. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, er ikke til hinder for, at andre offentlige tilskudsydere til tilskudsmodtageren kan opstille krav til revisionen og den udførelse. Krav til revisionen ved årligt driftstilskud over kr. fra Kulturministeriet 58. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Stk. 2. I tilfælde af revisorskift skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grunden til fratrædelsen. 59. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 og som det er nærmere præciseret i stk. 2 og 3, og Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om årsregnskabet er retvisende, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis (finansiel revision). Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved driften ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet (forvaltningsrevision). Stk. 3. Revisionens omfang tilrettelægges under hensyn til tilskudsmodtagerens administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. 60. Ved den afsluttende revision påses det, at regnskabet er opstillet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor i 53-56, og at det ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det påses desuden, at driftstilskuddet er anvendt sparsommeligt til formålet. 13

14 Stk. 2. Budgettallene for regnskabsåret, der fremgår af opstillingen i resultatopgørelsen, er ikke omfattet af revisionen. Stk. 3. Ved revisionen af eventuelle projekttilskud, der indgår i tilskudsmodtagerens årsregnskab, skal revisor efterprøve, om tilskuddet er anvendt til formålet. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser. 61. Tilskudsmodtageren skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af tilskudsmodtagers regnskab samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Tilskudsmodtageren skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. Stk. 2. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning for midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give tilskudsmodtageren meddelelse derom, samt påse, at tilskudsmodtageren inden 3 uger giver den tilsynsførende myndighed meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere den tilsynsførende myndighed. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen. Stk. 3. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at fortsættelse af driften er usikker af økonomiske eller andre grunde. Stk. 4. Det reviderede årsregnskab forsynes med en revisionspåtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i Forbehold skal fremgå af påtegningen. Revisionspåtegningen skal følge det til enhver tid gældende erklæringsparadigme aftalt med Rigsrevisionen. 62. Revisor skal føre et revisionsprotokollat. Stk. 2. I protokollatet skal der indføres oplysninger om: 1) Hvilke revisionsarbejder der er udført, og resultatet heraf. 2) Væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende tilskudsmodtagerens bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol. Stk. 3. Revisor skal endvidere redegøre for den udførte forvaltningsrevision. Specielt oplyses om revisors undersøgelse af samt vurdering og konklusioner om tilskudsmodtagerens sparsommelighed, produktivitet og effektivitet samt om dispositioner uden for tilskudsmodtagerens formål. Stk. 4. Det skal i protokollatet til årsregnskabet oplyses: 1) Hvorvidt revisor opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser. 2) Hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. 3) Hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om driftstilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, eller hvis tilskudsmodtageren er omfattet af aftale i henhold til 1, stk. 3, i lov nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, om de samlede offentlige driftstilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår. 4) Hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler. Stk. 5. I revisionsprotokollatet indføres endvidere oplysninger om særlige rapporter eller erklæringer, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning og assistance. Supplerende krav til revisionen ved årligt driftstilskud over 1 mio. kr. fra Kulturministeriet 63. For modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, hvor tilskuddet udgør over 1 mio. kr. årligt, foretages der desuden sædvanligvis revision i årets løb. Som led i revisionen undersøger revisor de eksisterende forretningsgange med henblik på at påse, om den interne kontrol er betryggende. Ud over sy- 14

15 stemrevision udfører revisor i nødvendigt omfang substansrevision. Revisionen udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser. Uanmeldte kasse- og beholdningseftersyn indgår i revisionen. Stk. 2. Revisor udfører forvaltningsrevision og undersøger i den forbindelse, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved tilskudsmodtagerens forvaltning af det ydede driftstilskud. Revisionen udføres bl.a. med udgangspunkt i den selvejende institutions rapportering til tilskudsyder om mål og opnåede resultater. Endvidere vurderes den selvejende institutions sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Stk. 3. Revisor undersøger, om de eventuelle tilskud, der ydes af tilskudsmodtageren, er underlagt betryggende retningslinjer for regnskab og revision. Kapitel 6 Fælles bestemmelser om tilsyn Almindeligt tilsyn 64. Den tilsynsførende myndighed fører som led i den almindelige tilskudsforvaltning et løbende tilsyn med tilskudsmodtageren, jf. 1. Tilsynet tilrettelægges under hensyn til en vurdering af væsentlighed og risiko knyttet til de aktiviteter, som tilskudsmodtageren gennemfører, og under hensyn til størrelsen af det ydede tilskud. Stk. 2. For modtagere af driftstilskud over kr. består det almindelige tilsyn i: 1) Godkendelse af tilskudsmodtagerens budget inden regnskabsårets begyndelse. Godkendelsesforpligtelsen vedrørende budgetter gælder dog ikke foreninger, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, medmindre andet fremgår af anden lovgivning eller bestemmelser fastsat med hjemmel i anden lovgivning. 2) Godkendelse af ekstraordinære dispositioner, hvis tilskudsmodtageren er en selvejende institution, fond eller erhvervsdrivende fond. 3) Gennemgang og godkendelse af tilskudsmodtagers reviderede årsregnskab med tilhørende ledelsesberetning og genpart af revisionsprotokollat, hvor dette skal fremsendes. Ved gennemgangen påses, at regnskabet er aflagt efter gældende regler og indeholder de fornødne oplysninger, og at regnskabet er revideret efter gældende regler, og at revisors påtegning og revisionsprotokollatet indeholder de fornødne oplysninger. Endvidere påses, at driftstilskuddet er anvendt til det formål, det er bevilget til. 4) Hvis tilskudsmodtageren er en selvejende institution omfatter tilsynet godkendelse af den selvejende institutions vedtægter og eventuelle ændringer i vedtægterne. 5) Hvis tilskudsmodtageren er en forening omfatter tilsynet en kontrol af, at foreningens vedtægter og eventuelle ændringer heri er i overensstemmelse med de krav der i lovgivningen stilles til vedtægternes indhold. Stk. 3. For modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, hvor tilskuddet udgør over 10 mio. kr. årligt, indgår i tilsynet tillige et årligt møde mellem tilskudsmodtageren og den eller de offentlige myndigheder, der yder driftstilskud. Stk. 4. Den tilsynsførende myndighed skal holde andre offentlige tilskudsydere orienteret om udfaldet af godkendelserne af budget og regnskab og i øvrigt om iagttagelser af væsentlig betydning som myndigheden har gjort under tilsynet. Skærpet tilsyn 65. Hvis den tilsynsførende myndighed vurderer, at der er risiko for, at tilskudsmodtager ikke overholder tilskudsbetingelserne, eller at det økonomiske grundlag for tilskudsmodtagerens fortsatte drift er i fare, eller der er tvivl om, hvorvidt den styring, som gennemføres hos tilskudsmodtageren, er tilstrækkelig, kan den tilsynsførende myndighed iværksætte skærpet tilsyn, der supplerer det almindelige tilsyn i henhold til

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017 Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn 22. august 2017 Præsentation Økonomisk konsulent Kristian Laugesen krlau@holb.dk - 7236 8067 Økonomisk konsulent Sine Reitz siner@holb.dk 7236

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler og private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v. I medfør af 26, stk. 2, 3 og 5, i lov

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 200 af 09/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 044.84J.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 632 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2016

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2016 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om tilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 3 Budget... 3 CVR-nr. og P-nr....

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI DET FYNSKE KUNSTAKADEMI Revisionsprotokollat nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 461.512 Side 48 Til Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi Revision

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser BEK nr 1142 af 30/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 10-22-0015 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) BEK nr 1189 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Styrelsen for Forskning og Innovation Juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-025153 Senere ændringer til forskriften LBK nr 79 af 14/01/2011

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab www.pwc.dk BM01 2017 Bilag 1 pkt. 10 Hovedstadens Beredskab Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesberetning) Pr. 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Forvaltning og revision af offentlige tilskud. April 2015

Forvaltning og revision af offentlige tilskud. April 2015 Forvaltning og revision af offentlige tilskud April 2015 FORVALTNING OG REVISION AF OFFENTLIGE TILSKUD Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Baggrund og formål... 3 2.1. Regelgrundlaget for revision

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2017

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2017 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om tilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 3 Budget... 3 CVR-nr. og P-nr....

Læs mere

Informationsmøde om krav og forventninger til regnskabet

Informationsmøde om krav og forventninger til regnskabet Informationsmøde om krav og forventninger til regnskabet Indhold Krav og forventninger til årsregnskabet Revisors opgaver Afdeling Vest Odsherred Kalundborg Slagelse Sorø Hjørring Økonomisk Konsulent Sine

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap BEK nr 155 af 07/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j. nr. 2016-9666 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om handicappuljen

Bekendtgørelse om handicappuljen BEK nr 214 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark BEK nr 962 af 12/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin. Socialstyrelsen, j.nr. 2017-6054 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre BEK nr 42 af 11/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 1470-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge BEK nr 414 af 27/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-8283 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område BEK nr 1694 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016 805 Senere ændringer til

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Økonomi og Det nye Socialtilsyn

Økonomi og Det nye Socialtilsyn Økonomi og Det nye Socialtilsyn LOS Landsmøde, 13. april 2015 John Cubbin 1 Lidt om os Trekroner Revision A/S 26 medarbejdere, heraf 20 revisorer, og 3 partnere Etableret i 1983, beliggende i Roskilde

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v.

Bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. I medfør af 34, stk. 1, jf. 15 og 16, stk. 1-3, i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for Integrationsministeriets projekttilskud.

Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for Integrationsministeriets projekttilskud. Bilag 4 Integrationsministeriets revisionsinstruks af 16. januar 2004 for revision af projekttilskud projektregnskaber for projekttilskud under Integrationsministeriet. Instruksen er udarbejdet med udgangspunkt

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers MUSEUM ØSTJYLLAND Revisionsprotokollat af 26. maj

Læs mere

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Kulturministeriet Kapitel

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet

Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet BEK nr 1099 af 21/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j. nr. 2302-09-180 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde og formål

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

MUSEUM MIDTJYLLAND UDSKRIFT AF REVISIONS PROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012

MUSEUM MIDTJYLLAND UDSKRIFT AF REVISIONS PROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab MUSEUM MIDTJYLLAND UDSKRIFT AF REVISIONS PROTOKOL SIDE 111-114

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bilag om tilskudsforvaltning

Bilag om tilskudsforvaltning Indhold 1. Indledning... 1 2. Krav til uddeling af tilskud fra Københavns Kommune... 2 3. Tilsagn og udbetaling af tilskud fra Københavns Kommune... 2 3.1 Risikovurdering... 2 3.2 Betingelser for tilskud...

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I Revs Faxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej 6 4640 Faxe CVR-nr.: 11 89 60 73 Revisionsprotokollat for regnskabsåret

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering BEK nr 1276 af 31/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09681

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job BEK nr 760 af 19/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-5631 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere