Effektkædeskema for projekter, Region Sjælland og Vækstforum 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektkædeskema for projekter, Region Sjælland og Vækstforum 2014"

Transkript

1 Effektkædeskema for projekter, Region Sjælland og Vækstforum 2014 Projekttitel: Et nationalt Symbiose Center - forankret i Region Sjælland Aktivitet - Registreres i ansøgningen Resultater /output - Måles ved ½-årlig status og ved midtvejs- og slutevaluering Effekter (kort sigt) - Måles ved ½-årlig status, samt ved midtvejs- og slutevaluering Effekter (langt sigt) - Statistisk effektmåling Mål fra den sjællandske Vækst- og udviklingsstrategi - Sammenhæng mellem strategi og indsats Hvem er målgruppen og hvilke aktiviteter gennemføres for at påvirke denne? Hvilke leverancer eller produkter får målgruppen ud af projektets aktiviteter? Hvordan vil aktiviteterne slå igennem i forhold til målgruppen? Alle resultater/output måles via monitorering af Symbiose Center. Opgørelse opgives ved halvårlige statusmøder. Videre vil outputindikatorerne indgå i en midtvejsevaluering og slutevaluering, hvor et udsnit af deltagerne interviewes omkring leverancer. Hvordan ændrer output målgruppens vilkår eller performance? Alle effekter (kort sigt) måles via monitorering af Symbiose Center. Opgørelse opgives ved halvårlige statusmøder. Videre vil outputindikatorerne indgå i en midtvejsevaluering og slutevaluering, hvor et udsnit af deltagerne interviewes omkring leverancer. Hvad er det endegyldige mål med projektet / hvad vil projektet forandre? Statistisk effektmåling på deltagende virksomheder kontra kontrolgruppe med ikke deltagende virksomheder. Hvilke mål fra den sjællandske Vækstog udviklingsstrategi adresserer projektet Aktivitet 1. Sekretariat. Sekretariatet er fundamentet for de øvrige aktiviteter i Symbiose Center regi og skal understøtte disse, samt levere styring og koordinering mellem indsatserne og understøtte styregruppen mv. Videre er der i Sekretariatet en større kommunikations- og formidlingsindsats af projektets resultater. Målgruppen er samarbejdspartnere og Konstitueret styregruppe for Symbiose Center gennem hele projektperioden. Strategi for den samlede indsats samt for igangsættelse af nye indsatser under de 4 øvrige aktiviteter. Kommunikationsplan for den samlede indsats. Herunder produkter (hjemmeside, trykte materialer/manual etc.) Gearing af de ansøgte midler med %, dvs. et interval mellem ca. Stram målstyring for Symbiose Centers aktiviteter, samt rettidig opfølgning ift. evt. justeringer og omprioriteringer. Målstyringen for Symbiose Centers aktiviteter vil bero på et opstartsmøde, hvor opfølgningsværktøjer, proces og arbejdsdeling mellem Region Sjælland og Symbiose Center aftales. Videre udarbejdes en forretningsorden for Dansk SymbioseCenter, der beskriver økonomistyringen for centeret. Symbiose Center er forankret i Region Sjælland og koordinerer aktiviteter ift. regionens øvrige aktører og operatører, men servicerer og agerer også nationalt, samt evt. internationalt. Symbiose Center eller dele af aktiviteterne kan opnå økonomisk bæredygtighed og fortsættes på kommerciel basis efter projektperioden. Måles om Symbiose Center selv eller samarbejdspartnere eller andre aktører kører symbioseaktiviteter kommercielt, kan måles 0-5 år efter projektets udløb. 2. Bæredygtig udvikling med særligt fokus på ressourceeffektivitet øger virksomheders konkurrenceevne: - I 2020 er der mere end 200 virksomheder med mere end 10 ansatte i regionen, der arbejder med symbiose og ressourceeffektivisering. - Disse virksomheder opnår et årligt fald i energi- og materialeforbrug.* *Denne målsætning er gennemgående for alle følgende aktiviteter og er omdrejningspunkt for den samlede indsats.

2 opdragsgivere under de øvrige aktiviteter. samlet DKK af den samlede bevilling på 12 mio. Posten er udgjort af dels lønmidler svarende til , samt driftsomkostninger svarende til DKK. 12 og 20 mio. DKK. Samlede symbioseaktiviteter for plus 32 mio. DKK. Ovenstående effekter er genstand for vurdering primært af den nedsatte styregruppe samt af Region Sjælland ifm. de halvårlige statusmøder. Aktivitet 2. Symbioseforløb for ressourceoptimering i virksomheder og på lokalt plan. Projektets primære målgruppe er de sjællandske og øvrige danske industri- og fremstillingsvirksomheder, samt forsyningsselskaberne, da disse virksomheder i fællesskab er de vigtigste aktører i etablering af nye industrielle symbioser. Fokus er primært på SMVer, men da industrielle symbioser etableres i netværk kan også store virksomheder indgå. Vejlednings- og inspirationsforløb for virksomheder, udvikling af mere systematiske tilgange og velprøvede metoder ifm. facilitering og etablering af industrielle symbiosesamarbejder, samt etablering af netværk og udvikling af grønne 150 virksomheder er oprettet i den nationale database: De 300 virksomheder udgør det samlede antal virksomheder for hele perioden for Region Sjælland og Region Hovedstaden (GIS). Mødebooking af 100 ressourcetjek i virksomheder (dette mål forventes at svare overens med gennemførte ressourcetjek, men selve udførelsen af ressourcetjek er et succesmål for den del af aktiviteten som NIRAS udfører): De ressourcetjek udgør det samlede antal virksomheder for hele perioden for Region Sjælland og Region Hovedstaden (GIS). 50 virksomheder deltager i ressourceforløb (modtager støtte/ Regionalfondsprogrammet/jf. milepæl 5). 50 symbiosematch mellem virksomheder er identificeret. 15 konkrete symbioser er i gangsat Reducerede driftsomkostninger svarende til 5 % af 20 deltagende virksomheders samlede driftsomkostninger: Beregningen vil være en gennemsnitsbetragtning for det samlede fald i driftsomkostninger for alle involverede virksomheder, da de individuelle mål forventes at være svingende ift. ressourcetyper mv. Baseline 2013 og fastsættes ellers på første statusmøde med Vækstforum (gælder for alle mål i Effektkædeskemaet baseline defineres nærmere, når en kortlægning af hvilke tal der er til rådighed er foretaget). Mindsker den samlede mængde af materialer i tons med 300 tons. Reduceret brug af vandressourcer, herunder sekundavand med tons vand. Baseline foretages Forøget konkurrenceevne sfa. reducerede omkostninger i virksomhederne til bortskaffelse af restfraktioner og spildstrømme / indtægter fra salg af disse til nyttiggørelse hos andre virksomheder: konkurrenceevne defineres som (national) omkostningsstruktur ved produktion af en vare herunder lønomkostninger. I beregningen er lønomkostninger holdt konstant, mens produktionsomkostningerne mindskes. Måles den samfundsmæssige konkurrenceevne ift. kontrolgruppe ventes effekten at være svært målbar, mens konkurrenceevne som produkt af driftsomkostningsniveauer med eks som baseline år kan måles efter 2-5 år. Øget produktivitet (værdiskabelse per arbejdstime) sfa. optimering og herved vækst for deltagende virksomheder. Succesmålet er en forøgelse i produktiviteten på 10 % efter 0-2 år efter projektet afsluttes for de deltagende virksomheder (baseline 2010, svarende til baseline for mål af produktivitet i REVUS). Særligt følgende målsætninger: 2. Bæredygtig udvikling med særligt fokus på ressourceeffektivitet øger virksomheders konkurrenceevne: - I 2020 er der mere end 200 virksomheder med mere end 10 ansatte i regionen, der arbejder med symbiose og ressourceeffektivisering. - Disse virksomheder opnår et årligt fald i energi- og materialeforbrug. 10. Vækst og udvikling i hele regionen. - I yderområderne er der i 2020 en erhvervsmæssig vækst, der svarer til hele regionens samlede vækstrate målt på erhvervsindkomst. - I yderområderne er der i 2020 en vækst i befolkningens gennemsnitsindkomst, der mindst svarer til vækstraten for hele regionens befolkning. I mindre grad følgende målsætninger: 1. Beskæftigelsen bliver styrket i region Sjælland: - Private virksomheder i regionen beskæftiger minimum

3 forretningsmodeller indenfor industriel symbiose. samlet DKK af den oprindelige bevilling. Aktiviteten er gearet med eksterne midler svarende til samlet DKK ( DKK fra Regionalfondsprojektet Rest til Ressource, samt fra Erhvervsstyrelsens program for Grøn Industrisymbiose). Dermed er det samlede aktivitetsvolumen på for Aktivitet 2. Regionalfondsprojektet Rest til Ressource er igangsat 1. juli 2016 og forventes afsluttet ultimo juni Grøn Industrisymbiose blev startet som pilotprogram i marts 2013 og blev derefter forlænget i perioden Der var indlagt en option med forlængelse i 2016, hvilket ikke blev effektueret. Gearingen fra Grøn Industrisymbiose tælles alene for 2015, hvor nærværende projekt er i gangsat. nationalt. 40 nye forretningsmodeller er beskrevet: Forretningsmodeller er her defineret som enten en gængs forretningsplan for produktudvikling, salg, økonomi og organisering ved identifikation af konvertering af en restfraktion til et biprodukt eller en alternativ ressourceanvendelse, dvs. en ny model for forsyning og supply chain (for individuelle virksomheder eller netværk). 20 ledige med relevante kompetencer eller studerende, der står for at færdiggøre deres uddannelser matches til konkrete virksomheder eller grupper af virksomheder med behov for ekstra ressourcer under udvikling eller implementering af ressourceforløb: introduktionen sker direkte via Symbiose Center, men videre forløb efter introduktion of match påhviler den ledige og den pågældende virksomhed. Etablering af mindst 10 netværk/erfa-grupper: Disse skal være initieret, faciliteret eller modtage indholdsleverancer fra Symbiose Center. Minimum 2 pilotcases til brug for kommuner m.fl., samt 1 generisk model for Urban Symbiosis er udarbejdet. Etablering af en symbiose-database ved screening af den enkelte virksomhed. Reduktion i emission af tons CO2-ækvivalenter p.a., dvs. akkumuleret tons CO2.: baseret på forventet gennemsnitlig reduktion per industriel symbiose på tons CO2. Fald i energiforbruget med GJ.: Beregnes på en gennemsnitsbetragtning per symbiose på Svarende til fortrængning af fossile brændsler eller anvendelse af overskudsvarme eks. Virksomheder i symbioseforløb skaber 15 nye jobs: direkte afledt af symbioseforløb. Igangsættelse af 5 nye symbioseprojekter initieret af netværk og ERFA-grupper. Øget opmærksomhed i virksomhederne af værdien af restfraktioner og spildstrømme: 50 virksomhedsrepræsentanter sidder i netværk for fremadrettet at kunne identificere nye symbiosemuligheder. Symbiose-data stilles til rådighed for projekter o.a. og bidrager dermed til at der udvikles optimeret monitorering Fastholdelse af eksisterende industriarbejdspladser, samt øget beskæftigelse på industriarbejdspladserne: Mindsket fald i industriarbejdspladser, måles ift. en kontrolgruppe af ikke deltagende virksomheder. Måles 5 år efter projektets udløb. personer i * Andelen af personer i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet er udeladt som mål for nærværende ansøgning. 3. Regionens energi er grøn: - Andelen af energi fremstillet af regional biomasse udgør i % af det samlede forbrug. *Vindenergi er som målsætning udeladt i nærværende projektansøgning. 5. Innovation øger produktivitet og sikrer vækst: - Andelen af virksomheder, der introducerer nye varer og ydelser, er øget fra 21 % i 2012 til 25 % i Produktiviteten i virksomheder i regionen er steget med 20 % fra 2012 til

4 for Region Sjælland og Region Hovedstaden (med henblik på en samlet database for Greater Copenhagen): Konkret vil data skulle overdrages fra Erhvervsstyrelsens nationale database for Grøn Industrisymbiose og dernæst systematisk bearbejdes med det formål at data kan anvendes i projekter, der har til formål at fremme symbiose-partnerskaber og ressourceeffektivitet i regionen. og styring af ressource-flows i Greater Copenhagen: Data fra databasen indgår i min. 2 projekter, med fokus på ressourceoptimering i virksomheder i Region Sjælland. Aktivitet 3. Markedsføring og investeringsfremme. Målgruppen for aktivitet 3 er nationale, såvel som internationale produktionsvirksomheder, investorer og interessenter. Symbiose Center skal være besøgsdestination, udvikle materiale og branding af Danmark som destination for virksomheder og investorer og materiale og branding af industriel symbiose som systemeksport til udlandet. samlet at udgøre DKK af den oprindelige bevilling. Aktiviteten er gearet med eksterne midler svarende til samlet DKK ( fra Interreg ÖKS Professionaliseret modtagerdestination og besøgstjeneste for én indgang til udenlandske (og danske) delegationer med interesse for industrielle symbioser. En professionel modtagerdestination for industrielle symbiose består af: - Formaliseret samarbejde med aktører indenfor markedsføring og investeringsfremme af Danmark. - Efterfølgende opsamling på besøgene mhp. at kunne undersøge værdien af besøgstjenesten for modtagervirksomhederne. - Omfordeling af besøgende til relevante symbiosedestinationer i hele Danmark, afstemt efter modtagervirksomhedernes ønsker og behov. - Opbyggelse af besøgstjenesten således at andre nystartede symbioser kan besøges. Investeringsfremmeindsats funderet i industriel symbiose som model for tiltrækning af investeringer. Konkrete besøg af 20 relevante delegationer med ønske om besøg på konkrete virksomheder med baggrund i industriel symbiose. 5 formaliserede forløb med udenlandske investorer på baggrund af industriel symbiose. DSC udarbejder og stiller symbiosedata til rådighed for aktører, der arbejder med potentiel investering eller etablering af ny virksomhed i Danmark. Danske rådgivere opnår 3 nye kontrakter omkring etablering af industrielle symbioser i udlandet på baggrund af Symbiose Centers besøgstjeneste og formidlingstjenester svarende til markedsføring (MP4). 3 etablerede samarbejder med udenlandske interesseorganisationer (eks. industripark operatør/facilitator/planlægger, offentlig myndighed eller sideordnet organisation eller enhed) om kapacitetsopbygning ift. industrielle symbioser. Forventes efter 2-5 år (jf. nedenfor) at resultere i investeringer i Danmark: Mål for etablering af samarbejde sker ved gensidigt besøg og samarbejdsaftale om konkrete projekter. Måles 0-2 år efter Investeringer for 10 mio. DKK i danske produkter, virksomheder eller systemløsninger: Måles via samarbejdspartnerne 2-5 år efter Tiltrækning af 3 nye produktions- eller fremstillingsvirksomheder på symbiosedata og kontakt: Måles via samarbejdspartnerne 2-5 år efter Omsætning for 5 mio. DKK for danske 9. Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland: - I 2020 er den økonomiske vækst og beskæftigelse øget, så metropolregionen Copenhagen (Østdanmark og Region Skåne) er mindst på niveau med metropoler i Europa som Stockholm, Berlin, Hamborg og München. - Andelen af eksporterende virksomheder i regionen er steget fra 8,5 % i 2012 til 12 % i 2020.* *Antal virksomheder i interregionale projekter er udeladt i nærværende projekts effektkæde. 4

5 samt med fra partnerskab med Kalundborg Symbiosis). Dermed er det samlede aktivitetsvolumen på DKK for Aktivitet 3. Interreg ÖKS projektet Cleantech TIPP er igangsat 1. marts 2016 og forventes at løbe til ultimo februar Industriel symbiose forbedrer den value proposition, der på baggrund af kortlægninger anvendes til brug for markedsføring og tiltrækning af udenlandske investeringer såvel som tiltrækning af nye virksomheder: Value proposition = en kort redegørelse, der opsummerer hvorfor en potentiel kunde skal købe et produkt. En stærk value proposition leverer håndgribelige resultater såsom: Højere omsætning Reducerede omkostninger Forøget effektivitet Større markedsandel Hurtigere time to market (jf. Innovation Center Denmark). rådgivere i udlandet via industrielle symbioser i projektperioden: Måles via samarbejdspartnerne 0-2 år efter Markedsføring af danske rådgiverkompetencer indenfor industriel symbiose. Udvikling af en model eller vejledning til hvordan etablerede symbiosesystemer kan bidrage til tiltrækning af nye virksomheder. Vejledningen vil indeholde to spor, et der omhandler eksisterende virksomheder, og et omhandlende test & demonstration samt opstartsvirksomheder. Modellens udvikling vil baseres på min. 3 konkrete virksomhedscases. Identifikation af mindst 5 innovations- og udviklingsforløb. Aktivitet 4. Kompetenceløft via industrielle symbioser 1 dags workshops målrettet kommunale medarbejdere, med 150 kommunale medarbejdere deltager på workshops. Aktiv understøttende indsats fra kommuner til industri- og 6. En kompetent arbejdsstyrke skaber vækst og velstand 5

6 Målgruppen for aktivitet 4 er kommunale medarbejdere, ungdomsuddannelser og korte- og mellemlange tekniske uddannelser. Der skal udvikles og udbydes workshop-forløb for målgruppen i aktivitet 4. Dette vil sikre kompetenceløft og viderebringe viden og forståelse for industrielle symbioser. samlet at udgøre DKK af den oprindelige bevilling. fokus på at offentlige myndigheder kan understøtte og servicere virksomheder, som ønsker at indgå i industrielle symbioser. 3 målrettede uddannelsespakker (bestående af undervisningsmateriale, sitevisits og øvelsesmateriale) er udviklet til brug for gymnasiale uddannelser, eks. til at indgå i naturfagligt grundforløb på STX. Uddannelsesmoduler (web eller klasseundervisning) udvikles til uddannelserne indenfor det procestekniske område. 10 gymnasier eller uddannelsesinstitutioner kører forløb hvor uddannelsespakkerne indgår. Minimum 300 studerende gennemgår disse forløb: Baseret på et elevestimat på ca. 30 per uddannelsesinstitution, svarende til min. en klasse. Uddannelsesmodulet anvendes ifm. allerede fastlagte undervisningsrammer til 500 studerende. produktionsvirksomheder, som vil indgå i industrielle symbioser (Vanskelig målbar: Indikationer på den langsigtede effekt vil blive reflekteret i projektets slutevaluering). Konkrete eksempler på håndtering af og arbejdet med ressourcedagsordenen og grøn omstilling indgår på gymnasialt niveau, hvilket kan animere unge elever til at søge faglige, mellemlange eller lange videregående uddannelser, der retter sig mod samme område: Indikator 1:25 gymnasier anvender gymnasiepakkerne med afsæt i lokal industri, og indikator 2: Stigning i 5 % tilgang til erhvervsfaglige og videregående uddannelser. Måles 2-5 år efter projektets udløb. - Frem til 2020 skal andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse i virksomheder i regionen stige med 20 %. - Den nuværende høje andel på 37 % af borgere i regionen med en erhvervsfaglig uddannelse fastholdes. Styregruppen har godkendt, at DKK af de oprindeligt afsatte midler ombudgetteres og understøtter etablering og udvikling af database under Aktivitet 2. Dette er dog ikke effektueret endnu, da det er under forudsætning af Vækstforums godkendelse af de ændrede output- og effektmål. Effektueres ovenstående vil den samlede Aktivitet 4 udgøre DKK. Aktivitet 5. Videnscenter. 1 post.doc. og 1-2 ph.d. forløb 3-6 forskningsartikler publiceres Danmark højner sin styrkeposition 5. Innovation øger produktivitet og 6

7 Målgruppen i aktivitet 5 er universiteter, virksomheder og studerende. Videre er målgruppen hele gruppen af interessenter og partnere for centeret, idet en del af aktiviteterne består af netværks- og udviklingsaktiviteter. Symbiose Center bliver en samlet adgang til alle relevante publikationer herunder også en øget adgang til teoretisk forskning på baggrund af de praktiske danske eksempler på industrielle symbioser. Symbiose Center vil også være katalysator for test-, demonstration-, og procesudviklingsforløb der kobler danske universiteter og vidensinstitutioner til virksomhederne i en industriel symbiose-ramme. Der vil også være en tættere kobling mellem universiteter og virksomheder, der påbegynder symbioseforløb gennem konkrete cases til brug for undervisning, som kobler studerende og virksomheder. samlet at udgøre DKK af den samlede bevilling. igangsættes. Symbiose Center website er adgang til relevante publikationer for industriel symbiose. 3 cases udvikles til tre forskelligartede undervisningsmoduler. Potentialevurdering for etablering af test- og demonstrationsprojekter. Bidrage til at gennemføre 1 markedsdialog- og OPI-forløb med udgangspunkt i to valgte cases (under Interreg projektet Cleantech TIPP). Bidrage til at kortlægge barrierer som besværliggør fælles initiativer for industriel symbiose og foreslå ændringer til relevante styrelser. En stærk udviklings- og vidensbaseret organisation er etableret for industrielle symbioser. Symbiose Center kan efter nærmere aftale repræsentere Regionen i relevante fora og netværk for industriel symbiose og grøn omstilling i Danmark og internationalt. i peer reviewed videnskabelige tidsskrifter (herunder Journal of Industrial Ecology). Interessenter opnår adgang til viden om industrielle symbioser: Med baseline på antal besøgende på website i Regional Symbiose Centers 3-årige periode forventes 3000 antal besøgende p.a. på Symbiose Centers website og 300 downloads p.a. i form af egne publikationer, generiske cases, videoer, pjecer om industrielle symbioser og videnskabelige artikler i det omfang at de er gratis tilgængelige. 2 test- og demonstrationsprojekter igangsættes. 60 studerende har aktivt arbejdet med industrielle symbioser under studiet. Facilitere at mindst 10 virksomheder deltager i markedsdialogen og OPI forløbet. Levere indhold omkring governance muligheder og forretningsmodeller for industriel symbiose ved 2 åbne workshops og seminarer. Sammenhængende og strategisk kommunikation og indenfor industrielle symbioser via en stærk forskningsindsats med konkrete publikationer i videnskabelige tidsskrifter: 3 danske universiteter har forskningsprojekter og aktiviteter indenfor industrielle symbioser. Måles 2-5 år efter Virksomheder opnår adgang til forskning og udvikling: Igangsættelsen af test- og demonstrationsprojekter har applikationsværdig for mere end 5 virksomheder. Måles +5 år efter Ressourcedagsordenen og industrielle symbioser forankres i undervisning på 3 lange videregående uddannelser. Disse vil blive introduceret gennem cases der er udviklet til specifikke fag der løber over 1 semester. De udviklede cases kan enten bruges som hovedcase eller delcase i et fag, dette fastlægges i samarbejde med program koordinator, underviser og virksomhed(er) inden casen udformes: 3 cases udvikles til brug for 3 videregående uddannelser, disse kan indeholde tværfaglige uddannelseskonstellationer. Måles 0-2 år efter sikrer vækst: - Andelen af virksomheder, der introducerer nye varer og ydelser, er øget fra 21 % i 2012 til 25 % i Produktiviteten i virksomheder i regionen er steget med 20 % fra 2012 til

8 Aktiviteten er gearet med eksterne midler svarende til DKK (fra Interreg ÖKS programmet). Dermed er det samlede aktivitetsvolumen på for Aktivitet 5. formidling af projektets resultater og regionens erhvervsliv og vækstaktiviteter. En samlet indgangsport for interessenter indenfor industriel symbiose og grøn omstilling i Region Sjælland, samt nationalt og internationalt. Symbiose Center er dagsordenfastsættende indenfor industriel symbiose og grøn omstilling. 8

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er Regionsrådets og Vækstforums strategi for, hvordan der sammen kan skabes en attraktiv

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Vejledning til etablering af effektkæder For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Indhold: Effektkæder - hvorfor... 3 Effektkæder - Hvordan... 3 Dialog med Region Sjælland...

Læs mere

STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI

STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2018 1 MÅLSÆTNING # 1.1 2020 Beskæftigelsen bliver styrket i regionen 220.000 MÅL 1.1: Private virksomheder beskæftiger minimum 220.000 personer

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Vejledning til etablering af effektkæder For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Indhold: Effektkæder - hvorfor... 2 Effektkæder - Hvordan... 2 Dialog med Region Sjælland...

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan.

Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan. Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan. Til mødet i Vækstforum i december 2015 skal der gives en status på målsætningerne 4, 9

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV)

Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV) Projekt: Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV) Interreg inspirationsseminarium Helsingborg 20. juni 2017 PARTNERE 3-årigt projekt - start 1.7.2017 - slut 30.6.2020 7 partnere: DK: Frederikshavn

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Notatet redegør indledningsvist for rammer for handlingsplanen samt proces for udarbejdelse af handlingsplanen.

Notatet redegør indledningsvist for rammer for handlingsplanen samt proces for udarbejdelse af handlingsplanen. Forslag til aktiviteter i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Behandling i Udvalget for vækst- og udviklingsstrategi, marts 2015 Dato: 2. marts 2015 Brevid: 2486481 Dette

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Grønne Industrisymbioser

Grønne Industrisymbioser Grønne Industrisymbioser -til gavn for miljøet og for bundlinjen! 18. November 2014 Erik C. Wormslev, NIRAS De basale teser Vi arbejder med få hovedteser for energi og ressourcer: Kvalitet holder længere

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 AGENDA 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 2 GREATER COPENHAGEN -SAMARBEJDET 3 Sara P. Ipsen VISION

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Grøn omstilling et initiativ forankret i Erhvervsstyrelsen

Grøn omstilling et initiativ forankret i Erhvervsstyrelsen Grøn omstilling et initiativ forankret i Erhvervsstyrelsen Industriel symbiose - den korte version Industriel symbiose to former: Klassisk: Via marked: Industriel symbiose er et ressourcesamarbejde mellem

Læs mere

Grønne Industrisymbioser

Grønne Industrisymbioser Grønne Industrisymbioser -til gavn for bundlinjen og miljøet Gladsaxe Tirsdag d. 9. juni 2015 Christian Eriksen, NIRAS AGENDA Baggrund om industrisymbioser Kalundborg Symbiosen Definitionen af en industriel

Læs mere

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Hub North den 21. januar 2014 v./ Malene Baunsgaard Hvorfor? Derfor! promising opportunity for the Nordic countries to stimulate growth and generate new jobs,

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Titel Annoncering efter idéer til: Pilotprojekt for konsolidering af Logistics Cluster Zealand.

Titel Annoncering efter idéer til: Pilotprojekt for konsolidering af Logistics Cluster Zealand. ANNONCERING EFTER IDEER Titel Annoncering efter idéer til: Pilotprojekt for konsolidering af Logistics Cluster Zealand. Rammesætning Inden for investeringsplanens fokusområde logistik- og transportklynge

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Specifikation af Task force for Grøn Industrisymbiose, Region Sjælland og Bornholms Regionskommune

Specifikation af Task force for Grøn Industrisymbiose, Region Sjælland og Bornholms Regionskommune Specifikation af Task force for Grøn Industrisymbiose, Region Sjælland og Bornholms Regionskommune Denne opgavebeskrivelse er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Region Sjælland og Bornholms

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 1. Baggrund Denne samarbejdsaftale

Læs mere

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Den store vision Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Nyt fra EUDP og udbud EUDP info-møde 8. februar 2017 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Nyt fra EUDP og udbud EUDP info-møde 8. februar 2017 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram 1 Nyt fra EUDP og udbud 2017 Slide 2 Dagens emner EUDP-sekretariatet flytter til Esbjerg ForskEL-programmets ophør - nu EUDP EUDP s udbud 2017 Den gode ansøgning og nye effektmål/vurderingskriterier Indsendelse

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI

DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2018 1 INDHOLD Forord af Jens Stenbæk 3 Vision 4 Fremtidens Region Sjælland 4 Sammenfatning 6 Målsætninger 8 Principper for vores arbejde 10 TEMAER Fokuseret

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Grøn omstilling med erhvervslivet

Grøn omstilling med erhvervslivet Aarhus Kommune Klimatilpasning Grøn omstilling med erhvervslivet CLAUS NICKELSEN Indhold 1. Vand og vækst i 1990 erne 2. Et nyt mindset 3. Offentligt - privat samarbejde 4. Universitetet 5. Kommunale samarbejder

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan

Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan Dato: 9. september 2016 Brevid: 3045826 Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan 2017-2018 De 11 forslag til annonceringer fordeler sig således på de fire ReVUS temaer: Tema i den Regionale

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Informationsmøde. Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland. 5. september

Informationsmøde. Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland. 5. september Informationsmøde Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland 5. september 2016 www.regionmidtjylland.dk Informationsmøde Program 1. Kort om bioøkonomiprogram

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi s regionale vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad 1 ReVUS 2015-2018 En regional vækst- og udviklingsstrategi - hvorfor ReVUS? Lavere vækst end sammenlignelige metropoler Væksten

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Svineafgiftsfondens strategi

Svineafgiftsfondens strategi Svineafgiftsfondens strategi 2018-2021 1 Fondens formål, ståsted og målsætninger Svineafgiftsfondens formål er at fremme aktiviteter, der styrker den samlede sektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

Læs mere

Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum

Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum 2013 2014 Ved udarbejdelsen af én samlet vækst- og udviklingsstrategi skal der foretages en samlende tværgående analyseindsats, som formår at kvalificere indholdet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Regionalt-statsligt initiativ for Grøn Industrisymbiose. 15.maj december 2015 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Regionalt-statsligt initiativ for Grøn Industrisymbiose. 15.maj december 2015 Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Regionalt-statsligt initiativ for Grøn Industrisymbiose 15.maj 2014 31. december 2015 Journalnummer: 1-30-76-7-13 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet.

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet. Bilag til sagsfremstilling Dato: 7. august 2012 Synopsis for Handlingsplan 2013-2014 for den regionale udviklingsstrategi I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er

Læs mere

Grøn omstilling et initiativ forankret i Erhvervsstyrelsen

Grøn omstilling et initiativ forankret i Erhvervsstyrelsen Grøn omstilling et initiativ forankret i Erhvervsstyrelsen Industriel symbiose - den korte version Industriel symbiose to former: Klassisk: Via marked: Industriel symbiose er et ressourcesamarbejde mellem

Læs mere