Metroselskabets forslag om udvidet arbejdstid på Cityringens byggepladser er vedlagt i håb om en hurtig videre behandling af Metroselskabets ejere.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metroselskabets forslag om udvidet arbejdstid på Cityringens byggepladser er vedlagt i håb om en hurtig videre behandling af Metroselskabets ejere."

Transkript

1 MS-X-DS-ADM-0107/AMK Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Fremsendelsesbrev - udvidet arbejdstid I december 2010 godkendte Metroselskabets ejere det økonomiske grundlag for indgåelse af de store anlægskontrakter på Cityringen. Siden kontraktindgåelsen med Copenhagen Metro Team (CMT) i 2011 er Cityringsbyggeriet blevet intensiveret. Metroselskabet I/S Metrovej 5 DK-2300 København S m.dk T E /. Samtlige de forberedende arbejder på byggepladserne ved de kommende stationer er færdiggjort. Arbejdet med at flytte byens forsyningsnet af el, vand, gas, internet, kloakker m.m. er afsluttet, og områderne er klargjorte til udgravning af stationsboksene. Samtlige 21 byggepladser er overdraget til anlægsentreprenøren Copenhagen Metro Team (CMT). På størsteparten af disse er udførelsen af stationsvægge, enten i form af slidsevægge eller sekantpæle, påbegyndt. I beslutningsgrundlaget var forudsat en besparelse som følge af en lempelse af kommunernes generelle tidsrestriktioner på fire af byggepladserne efter entreprenørens eget valg, således at den tilladte grænse for støj og vibrationerne fra disse fire pladser kan blive ens døgnet rundt svarende til de påbudte krav i dagtimerne Projektet er nu på det stade, hvor det er muligt for Metroselskabet og dets entreprenør at pege præcist på, hvordan ejerbeslutningen om at muliggøre døgnarbejde kan udnyttes mest optimalt til at sikre projektets samlede tidsplan og budget. Metroselskabets forslag om udvidet arbejdstid på Cityringens byggepladser er vedlagt i håb om en hurtig videre behandling af Metroselskabets ejere. Med venlig hilsen Jesper Christensen Henning Christophersen Jørgen Glenthøj Næstformand Bestyrelsesformand Næstformand 1/1

2 29. april 2013 Notat Forslag til Metroselskabets ejere om udmøntning af politisk beslutning om arbejdstid og supplerende støjreduktion på Cityringens byggepladser Forslag Metroselskabet fremsætter hermed forslag til udmøntning af ejernes beslutning fra 2010 om, at der under byggeriet af Cityringen kan iværksættes udvidet arbejdstid. I ejernes beslutning indebar dette døgnarbejde på syv af Metrobyggeriets 21 byggepladser, dvs. tre tunnelarbejdspladser og fire øvrige byggepladser. Frem for at fremsætte forslag om fuld gennemførelse af døgnarbejde på syv byggepladser søger Metroselskabet i stedet: - at udføre døgnarbejde på én byggeplads Marmorkirken - at påbegynde døgnarbejde tidligere på den kommende tunnelarbejdsplads i Øster Søgade - at udvide arbejdstiden generelt på de øvrige byggepladser til kl på hverdage, når arbejdet går under jorden, hvor støjniveauet for konkrete aktiviteter er lavere - at udvide arbejdstiden på 3 byggepladser Trianglen, Rådhuspladsen og Gammel Strand så der kan gennemføres anlægsaktiviteter til etablering af vægge til stationsboksene i tidsrummet Forslaget giver den største effekt for fremdriften i byggeriet samtidig med, at den generer færre naboer, da natarbejdet er begrænset væsentligt. Udvidelsen om aftenen gennemføres primært efter færdiggørelse af det mest støjende arbejde, og når arbejdet foregår under jorden, jf. bilag 1, tabel 3. Den opnåede fremdrift ved forslaget giver mulighed for at iværksætte en række yderligere støjreducerende tiltag uden at færdiggørelsen af Cityringen udskydes. På den baggrund kan Metroselskabet samlet godtgøre, at forslaget medfører, at de samlede støjgener bliver mindre og de støjende aktiviteter i anlægsarbejderne samlet kommer til at tage kortere tid end de ellers ville gøre. Det nærmere arbejdsomfang fastlægges i den konkrete ansøgning om påbud eller dispensation. Metroselskabet ønsker samtidig, at en beslutning om udvidet arbejdstid danner ramme for efterfølgende administrative afgørelser om støjpåbud o.lign. på de enkelte byggepladser. MS-X-DS-ADM-0104 Page 1 of 11

3 Baggrund Dette forslag tager udgangspunkt i, at Cityringen er et byggeri som i kraft af sin størrelse, kompleksitet, varighed og nærhed til naboer sammenholdt med sin samfundsmæssige betydning må betegnes som ekstraordinært. Særligt det forhold at tunnelboremaskinens fremdrift er afhængig af at de enkelte stationer færdiggøres til tiden, gør at kontinuitet i arbejdet er altafgørende for projektet. I december 2010 godkendte Metroselskabets ejere det økonomiske grundlag for indgåelse af de store anlægskontrakter på Cityringen. I beslutningsgrundlaget var forudsat en lempelse af kommunernes generelle tidsrestriktioner på fire af byggepladserne efter entreprenørens eget valg, således at den tilladte grænse for støj og vibrationerne fra disse fire pladser kan blive ens døgnet rundt svarende til de påbudte krav i dagtimerne. Baggrunden for, at det konkrete forslag til udvidet arbejdstid fremsættes nu, er, at projektet er på et stade, hvor det er muligt for Metroselskabet og dets entreprenør at pege præcist på, hvordan ejerbeslutningen om at muliggøre døgnarbejde kan udnyttes mest optimalt under hensyntagen til projektets naboer og samlede tidsplan og budget. Selskabet vurderer, bl.a. på baggrund af støj- og fremdriftsberegninger, at det er muligt at fastholde tidsplanen (åbning december 2018) og samtidig reducere antallet af meget berørte husstande, ved at konvertere de 7 døgnarbejdspladser til et forslag om døgnarbejde ved Marmorkirken og tidligere igangsættelse af døgnarbejde ved Øster Søgade, og en generel udvidelse af arbejdstid på byggepladserne, når arbejdet går under jorden. Udvidede arbejdstider er som udgangspunkt til stor gene for de nære omgivelser, og det er derfor vigtigt for Metroselskabet, at muligheden for lempede arbejdstider udnyttes så skånsom som muligt på det tidspunkt, hvor der sikres størst mulig effekt. Den opnåede effekt giver samtidig mulighed for at iværksætte en række supplerende støjreducerende tiltag uden at Cityringens færdiggørelse forsinkes. Metroselskabet har udarbejdet beregninger, der viser effekten af udvidet arbejdstid på anlæggenes varighed og de supplerende støjreducerende tiltags effekt på støjniveauet. Det er i nærværende beregninger forudsat, at beslutningen om at iværksætte de udvidede arbejdstider tages i foråret Træffes beslutningen senere, bliver tidsgevinsten på anlægsarbejdet mindre. Selskabet har foretaget disse beregninger med udgangspunkt i de nuværende tilladte arbejdstider og med det antal maskiner, som er til stede på pladserne. Antallet af maskiner er for nuværende tæt på fordoblet i forhold til forudsætningerne. Det er vurderingen, at antallet af maskiner ikke yderligere kan forøges afgørende, grundet de snævre pladsforhold. De gældende støjkrav levner kun mulighed for at have maskinparken i drift i 55 af 168 timer i løbet af en uge dvs. ca. 1/3 af tiden. Det svarer til, at maskinerne på byggepladserne står stille i ca. 2/3 af tiden. MS-X-DS-ADM-0104 Version: Page 2 of 11

4 Forslagenes overordnede konsekvens Metroselskabet har oprindeligt fået adgang til at udvide arbejdstiden til døgnarbejde på 4 byggepladser ud over tunnelarbejdspladserne. Selskabet har imidlertid vurderet, bl.a. på baggrund af støj- og fremdriftsberegninger, at det er muligt at fastholde tidsplanen (åbning december 2018) og samtidig reducere antallet af berørte hustande af nattestøj, ved at konvertere de 4 døgnarbejdspladser til et forslag om døgnarbejde ved Marmorkirken, en fremrykkelse af tidspunktet for igangsættelse af døgnarbejdet ved Øster Søgade, en generel udvidelse af arbejdstiden på byggepladserne, når arbejdet går under jorden, samt til slidsevægge på enkelte byggepladser. Som udgangspunkt ville fuld døgndrift alle ugens syv dage f.eks. på pladserne Marmorkirken, Nørrebroparken, Sønder Boulevard og Øster Søgade være en god anvendelse af de muligheder, der ligger i ejerbeslutningen. I nedenstående tabel ses, at antallet af boliger som berøres af støjende natarbejde med over 60 db kan nedbringes fra ca til ca. 480 hustande ved at undtage Sønder Boulevard fra natarbejdet. Beregningerne viser også, at tidsplanen på Sønder Boulevard kan opretholdes uden natarbejde, men med tidsudvidelse for det øvrige arbejde. Gennemføres de forventede støjreduktioner så støjniveauet sænkes med ca. 5 db, kan antallet af husstande der påvirkes reduceres yderligere til ca Natarbejde på Sønder Boulevard indgår derfor ikke i forslaget. Metroselskabet har også analyseret at etablere natarbejde på Frederiksberg Allé og Stampesgade (Kh). På disse lokaliteter gælder ligeledes, at fremdriften kan opretholdes uden at der etableres natarbejde samt at antallet af berørte naboer kan reduceres betydeligt (ca. 940 hustande). Omvendt viser beregningerne, at natarbejde på Marmorkirken og Øster Søgade udgør en væsentlig forudsætning for fastholdelse af den planlagte åbning. Tabel 1: Antal husstande berørt af støj over 60 db(a) ved forskellige byggepladser Støjniveau Støj over Byggeplads 60 db Marmorkirken 81 Øster Søgade 397 Sønder Boulevard 1201 Frederiksberg Allé 526 Stampesgade 410 Det kan i øvrigt oplyses, at baggrundsstøjen fra byen generelt udgør ca db og at natarbejdet i Nørrebroparken afvikles indenfor en grænse på 60 db. De opgivne støjniveauer er udtryk for støjen udendørs målt ved nærmeste husfacade. Da facader typisk dæmper ca. 25 db, vil det indendørs støjniveau blive tilsvarende 25 db lavere. MS-X-DS-ADM-0104 Version: Page 3 of 11

5 Den udvidede arbejdstid betyder, at en større del af døgnet bliver anvendt som arbejdstid. Det har den positive effekt, at varighederne af de enkelte aktiviteter kan forkortes i forhold til ellers. I forhold til ikke at udvide arbejdstiden, vil arbejdets hovedfaser altså komme til at vare færre uger/måneder. Samlet vil forslagene medføre en kortere anlægsperiode end ellers og lavere støjniveau i anlægsperioden. Forslaget vil dog betyde øgede gener som følge af længere arbejdsdage på byggepladserne. På to pladser (Marmorkirken og Øster Søgade) vil generne som følge af længere arbejdsdage øges i en periode på op til ca. 1½ år. Dette vil dog blive modsvaret af en samlet kortere anlægsperiode på byggepladserne end ellers. Samtidig vil Metroselskabet iværksætte en række støjdæmpende aktiviteter, som rækker videre end de hidtidige støjstrategier. Med disse tiltag mener Metroselskabet i størst muligt omfang at have udvalgt de løsninger, som vil kunne gennemføres indenfor de tekniske og økonomiske muligheder. Støjniveauet vil dermed både indenfor normal arbejdstid og i den udvidede arbejdstid blive lavere end det tilladte støjniveau i dagtimerne. De supplerende støjreducerende aktiviteter er gengivet i bilag 1. Det skal i øvrigt bemærkes, at den tid de støjende maskiner er aktiveret reelt kun udgør en mindre del af arbejdstiden, eksempelvis forventes kraner kun at arbejde aktivt 25 pct. af den udvidede arbejdstid. Tilsammen betyder den kortere anlægsperiode på byggepladserne, den mere effektive udnyttelse af udstyret og støjdæmpningen at naboerne, samlet set, udsættes for mindre støj Metroselskabet har opgjort det samlede antal timer med anlægsstøj ud over normal arbejdstid (7-18 på hverdage) fra samtlige byggepladser i hhv. Metroselskabets forslag og det oprindelige forslag, hvor døgnarbejde er tilladt på fire byggepladser i hele anlægsperioden. Tabel 2 nedenfor viser at det samlede antal støjtimer vil være lidt lavere i Metroselskabets forslag. Dette skyldes, at Metroselskabets forslag sikrer en bedre udnyttelse af arbejdstiden, frem for den mulige udnyttelse i det oprindelige forslag. Tabel 2: Antal støjtimer ud over normal arbejdstid Oprindeligt forslag (4 arbejdspladser med 24/7-arbejde Metroselskabets forslag Støjtimer udover normal arbejdstid En del af støjen fra byggepladserne skyldes lastbiler. Metroselskabets forslag medfører ikke et øget antal lastbiler, da mængden af transporter er konstant. På tunnelbyggepladserne er der afsat plads til oplagring af tunnelelementer og tunnelmuck, således at lastbilkørsel normalt vil foregå om dagen og kun undtagelsesvist om aftenen og natten. På de øvrige byggepladser, hvor arbejdstiden foreslås udvidet til at omfatte perioden mellem 18 og 22, vil lastbilkørsel ligeledes som hovedregel ske i dagtimerne. Der vil dog, som forudsat, forekomme situationer, hvor lastbilkørsel vil være nødvendig uden for dagtimerne. For de enkelte stationer gælder det korte perioder af få ugers varighed, hvor der skal bortkøres materialer fra udgravningen af stationsboksene. For Marmorkirken vil lastbilkørsel tilsvarende som hovedregel MS-X-DS-ADM-0104 Version: Page 4 of 11

6 ske i dagtimerne, idet der i korte perioder af få ugers varighed vil være behov for transport af materialer fra udgravningen af stationsboksen. Ved Marmorkirken er pladsen meget begrænset, men der vil blive etableret ekstra oplagsplads, således at øvrig kørsel uden for dagtimerne kun vil ske undtagelsesvist. Metroselskabet er derudover opmærksomme på den særlige støjgene som lastbiler påfører når der bakkes. Muligheden for at undgå dette bliver derfor undersøgt. Det vil kræve dispensation fra Arbejdstilsynet til at dæmpe støjen, når der bakkes. Derimod undersøges muligheden for hvor det er muligt - at indrette byggepladser, så det ikke er nødvendigt for lastbiler at bakke. Trafikstøj om natten Antallet af støjbelastede boliger ved den udvidede arbejdstid kan sammenlignes med antallet af boliger, som udsættes for trafikstøj om natten. Ifølge Københavns Kommunes miljøregnskab er der mange støjbelastede boliger om natten på grund af støj fra trafikken. Det er veje som Åboulevarden, Folehaven og Ring 2, som har de højeste støjniveauer. Antallet af støjbelastede boliger om natten fremgår af nedenstående tabel: Tabel 2: Antal boliger belastet af trafikstøj i Københavns Kommune, samt procentfordeling GENNEMSNITLIG TRAFIKSTØJ OM NATTEN FRA KL BEREGNET VED BOLIGFACADEN < 50 db db db db > 65 db Antal boliger Andel af alle boliger 43 % 24 % 15 % 15 % 3 % Støjen fra natarbejderne på Marmorkirken og Øster Søgade inklusive støjdæmpning på 5 db påvirker ca. 150 boliger med mere end 60 db i en begrænset periode. Det svarer til en forøgelse af antallet af støjbelastede boliger i København om natten med under 0,3 %. En stor del af disse vil i forvejen være påvirket af trafikstøj fra Østerbrogade, Store Kongensgade og Bredgade. Ifølge Miljøstyrelsens kortlægning af vejstøj, er der på disse veje mere end 60 db støj om natten. Støjniveau ved Marmorkirken og Øster Søgade Muligheden for døgnarbejde på Marmorkirken og tidligere igangsætning af døgnarbejde på Øster Søgade har væsentlig indflydelse for fastholdelse af den planlagte åbning. Det medfører kortere anlægsperioder på de to byggepladser og med et lavere støjniveau, hvilket er illustreret i nedenstående figurer Eksempelvis vil anlægsperioden (stationsboksen) på Marmorkirken blive forkortet fra ca. 39 mdr. til ca. 18 mdr. Af hensyn til gudstjenesterne i Marmorkirken forventes det, at det kun vil være muligt at lave mindre støjende arbejder - såsom oprydning, klargøring og vedligeholdelse - i kirketiden. Figur 1: Anlægsvarighed og støjniveau på Marmorkirken m. og u. udvidet arbejdstid MS-X-DS-ADM-0104 Version: Page 5 of 11

7 Tilsvarende kan anlægsperioden på Øster Søgade reduceres fra ca. 30 mdr. til ca. 16 mdr. Graferne for Marmorkirken og Øster Søgade viser den forventede variation i støj frem til støbning af bundplade er gennemført. Efterfølgende fortsætter arbejdet i stationsboksen med udførelse af indvendige konstruktionsarbejder, installations- og apteringsarbejder, skinnelægning etc. Disse arbejder forventes i al væsentlighed at kunne gennemføres indenfor 70 db på hverdage fra kl og uden at overskride baggrundsstøjen i aften- og nattetimer. I løbet af 2017 vil stationsforpladsen blive etableret, hvorefter 2018 primært planlægges anvendt til test og prøvekørsler af de nye metrotog. Figur 2: Anlægsvarighed og støjniveau på Øster Søgade m. og u. udvidet arbejdstid Ifølge Metroselskabets beregninger vil natarbejderne på Marmorkirken og Øster Søgade med støjdæmpning påvirke ca. 150 boliger med mere end 60 db i en begrænset periode. Det svarer til en forøgelse af antallet af støjbelastede boliger om natten med under 0,3 %. En stor del af disse vil i forvejen være påvirket af MS-X-DS-ADM-0104 Version: Page 6 of 11

8 trafikstøj fra Østerbrogade, Store Kongensgade og Bredgade. Ifølge Miljøstyrelsens kortlægning af vejstøj, er der på disse veje mere end 60 db støj om natten. Støjniveauerne ved de øvrige stationsanlæg Iværksættelsen af en generel udvidelse af arbejdstiden indebærer, at der kan udføres støjende arbejder på alle byggepladser og i hele den øvrige byggeperiode uden for almindelig arbejdstid, når byggeriet bevæger sig under jorden, og støjbilledet aftager. Arbejdet med at udføre væggene til stationsboksene, som generelt er mest støjende, jf. figur 3, vil i det foreliggende forslag kun foregå i tidsrummet kl. 7-18, som i dag. Det forholdsvist lavere støjniveau og kortere anlægsperiode er illustreret med udgangspunkt i eksempel for anlægsarbejdet ved Poul Henningsens Plads Figur 3 Sammenligning af støjniveau hos den mest belastede nabo og anlægsperiode vist ved eksempel for Poul Henningsens Plads Eksempel: Poul Henningsens Plads Støjniveau i decibel Ca. 12 mdr. 71 db. Ca. 12mdr. 76 db. 2 mdr. 67 db. 2 mdr. 82 db. 1 mdr. 66 db. Ca. 13 mdr. 60 db. 2 mdr. 71 db. Ca. 17 mdr. 65 db. Metroselskabets forslag Baggrundsstøj* Baggrundsstøj* Oprindeligt forslag Tid Arbejdsopgave Etablering af afstivende vægge Kl Kapning af pæletoppe Kl Udgravning til topplade Kl lørdage Udgravning af stationsskakt og betonarbejde i skakt lørdage *Baggrundsstøj fra bybilledet i øvrigt er i størrelsesorden db. I figur 3 er det indsat som 55 db. Figur 3 viser, at støjniveauet i Metroselskabets forslag vil være lavere end i det oprindelige forslag. Samtidig er anlægsperioden i eksemplet ca. 5 mdr. kortere end hvis arbejdet fastholdes med nuværende fremdrift. MS-X-DS-ADM-0104 Version: Page 7 of 11

9 På Gl. Strand, Rådhuspladsen og Trianglen foreslås slidsevæggene etableret fra kl Udnyttelsen af hele tidsrummet 7-22 på de tre lokaliteter skyldes, at anvendelsen af slidsevægsmetoden, som ikke tidligere har været anvendt ved den københavnske Metro, har vist sig mere tidskrævende end forventet. Antallet af naboer som berøres på Gl. Strand og Rådhuspladsen er relativt mindre pga. de mange kontorejendomme ved byggepladserne, mens der ved Trianglen er en relativ god afstand til naboerne i lydmæssig sammenhæng, jf. at lyd dæmpes over afstand. På disse lokaliteter vil en udvidelse af arbejdstiden for slidsevæggene medføre at det mest støjende arbejde afvikles noget hurtigere. F.eks. skønnes anlægsperioden for slidsevæggene på Gl. Strand være ca. 6 mdr. i stedet for ca. 8 mdr. I bilag 1 afsnit 5 er støjniveauerne og antallet af berørte husstande opgjort for samtlige byggepladser. Der er på nuværende tidspunkt iværksat anlægsarbejder med udvidede arbejdstider på byggepladsen i Nørrebroparken. Endvidere er der fortsat planlagt døgnarbejde på tunnelarbejdspladserne i Øster Søgade, Tømmergraven/Vasbyggade og i Nørrebroparken, som det også hidtil har været forudsat i beslutningsgrundlaget for anlægget af Cityringen. Tiltrædelse af Metroselskabets forslag vil også medføre, at der kan opnås en større præcision i kommunikationen til naboerne om, hvilke arbejder, der afvikles i hvilken arbejdstid. Ydermere giver det entreprenøren bedre mulighed for at planlægge sit arbejde og dermed en større sikkerhed for den planlagte fremdrift. Naboer Naboerne vil opleve en mærkbar ændring i forhold til omfanget af generne fra byggepladsen, særligt ved Marmorkirken og Øster Søgade. Det er her særligt støjperioden henover et døgn, som vil være en gene for naboerne. Metroselskabet har søgt at fremkomme med forslag, der kan reducere støjgenerne. Disse støjreduktioner ligger ud over de hidtil forudsatte i støjstrategien. Der er redegjort for disse i bilag 1. Rådgivningsfirmaet COWI og entreprenøren har rådgivet Metroselskabet heri. Disse initiativer forventes at nedbringe det samlede støjbillede med ca. 5 db og i perioder væsentligt mere. En nedbringelse af støjen på 6 db svarer matematisk til en halvering af støjen. Samlet set vil naboerne til Marmorkirken og Øster Søgade dog opleve øgede støjperioder henover døgnet, men til gengæld lavere samlet støjniveau og kortere anlægsperioder. Det foreslås således, at Metroselskabet gives mulighed for at iværksætte ekstraordinære støjdæmpende og afhjælpende tiltag for at reducere generne som følge af de udvidede arbejdstider på de mest støjramte byggepladser - mest muligt. Der er her tale om ekstraordinære tiltag, som ligger udover de pt. gældende rammer for anlægsarbejderne. Også tiltag som hidtil har været anset for uacceptable på grund af risiko for, at de vil kunne påvirke MS-X-DS-ADM-0104 Version: Page 8 of 11

10 tidsplanen på byggepladsen, er inddraget. Dette skyldes, at den foreslåede udvidelse af arbejdstiden har en positiv effekt, hvorved yderligere støjreducerende tiltag muliggøres uden at tidsplanen samlet påvirkes negativt. Ekspropriationskommissionen skal på normal vis træffe afgørelse om erstatning efter anmodning fra naboerne. Naboer omfatter i denne sammenhæng både boliger, erhverv og hoteller. Særligt boliger og hoteller er følsomme overfor natstøj. Når der er taget stilling til Metroselskabets konkrete forslag til udvidede arbejdstider, vil Metroselskabet, som Selskabet i øvrigt plejer, snarest rette henvendelse til Ekspropriationskommissionen med henblik på at sikre en proces således, at kommissionen får mulighed for at tage principiel stilling til de naboretlige gener. Selskabet vil i den forbindelse for Kommissionen bl.a. fremlægge detaljerede støjberegninger af støjniveauerne ved de berørte naboer, herunder at der for flere af pladserne i perioder vil være tale om betydelige ændringer for naboer. Det er Metroselskabets forventning at kommissionen pålægger Metroselskabet erstatning/afværgeforanstaltninger mv. i et omfang, som ikke kendes for nuværende. Metroselskabet har overvejet, om der kunne etableres gratis uvildig advokatbistand til naboerne. Metroselskabet kan imidlertid konstatere, at Ekspropriationskommissionen i sine afgørelser også tager stilling til dækning af naboernes rådgivningsbistand. Dette forslag indgår derfor ikke i Metroselskabets anmodning. Desuden foreslår Metroselskabet, at der etableres en pulje på 10 mio. kr., som udmøntes i samarbejde med boligejere/-lejere. Puljen skal kunne yde tilskud til at realisere idéer, som naboerne til en byggeplads mener, kan afbøde nogle af de gener, som de oplever. Der er her tale om tiltag, der ligger ud over de tiltag, som er beskrevet i nærværende notat og kendelser fra kommissionen. Puljen kan f.eks. udmøntes i dialog med repræsentanter for naboerne ved de enkelte byggepladser. Puljen kan ikke anvendes til udbetaling af erstatninger. Tilkendte erstatninger finansieres af Metroselskabets reserverede udgifter til Ekspropriationskommissionens afgørelser. Øvrige oplysninger Metroselskabet har til baggrund vurderet risikobilledet for Cityringsprojektet ved forslaget om de udvidede arbejdstider. Det er vurderingen, at såfremt selskabet ikke udnytter ejernes forudsatte mulighed for udvidede arbejdstider vil det forudsatte åbningstidspunkt i december 2018 risikere en udskydelse i op til 1 år. Det vurderes, at de samlede ekstraomkostninger ved et års udsættelse af åbningstiden vil være i størrelsesordenen 1,2 1,5 mia. kr. inklusive renteudgifter og direkte og afledte omkostninger. Heri er ikke medtaget tabte driftsindtægter ved forsinket åbning af Cityringen for passagerdrift. MS-X-DS-ADM-0104 Version: Page 9 of 11

11 Indstilling Det indstilles, at tiltræde Metroselskabets forslag til konkret udmøntning af ejernes beslutning om at muliggøre anlægsarbejder i døgndrift på metrobyggepladsen ved Marmorkirken og Øster Søgade frem til tunnelarbejderne er igangsat/har passeret byggepladsen (ca. 1½ år) at Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune tiltræder et generelt administrationsgrundlag for meddelelse af arbejdstid til øvrige metrobyggepladser, der indebærer, at der på alle pladser kan laves de i bilag 1 beskrevne støjende arbejder og øvrige mindre støjende aktiviteter frem til kl. 22 på hverdage indtil anlægsarbejderne er afsluttet (jf. bilag 1). Arbejdet med at udføre væggene til stationsboksene, som generelt er mest støjende, vil i det foreliggende forslag kun foregå i tidsrummet 7-18 (19), som i dag. Undtaget herfra er Gl. Strand, Rådhuspladsen og Trianglen, hvor væggene foreslås etableret fra Administrationsgrundlaget vil blive udmøntet i konkret regulering af den enkelte byggeplads. at Metroselskabet i forhold til de kritiske aktiviteter på byggepladserne efterfølgende vil gøre rede for de konkrete støjdæmpende foranstaltninger og udarbejde støjudbredelseskort, som beskriver støjbelastningen for naboerne. at ejerne pålægger Metroselskabet at gennemføre støjdæmpende foranstaltninger i fornødent og rimeligt teknisk gennemførligt omfang i overensstemmelse med BAT-princippet. Forventningen er, at der generelt kan opnås en støjdæmpning på ca. 5 db. På enkelte pladser forventes visse aktiviteter at kunne dæmpes yderligere. at der i Metroselskabet afsættes en pulje på 10 mio. kr. til gennemførelse af særlige, lokale tiltag til nedbringelse af generne fra byggeriet for naboerne. (Idépuljen). MS-X-DS-ADM-0104 Version: Page 10 of 11

12 Bilagsoversigt Bilag til notat om udvidet arbejdstid Faktaark MS-X-DS-ADM-0104 Version: Page 11 of 11

13 Bilag til notat om udvidet arbejdstid Dateo: 29. april Baggrund I henhold til beslutningen om indgåelse af Cityringskontrakterne har Metroselskabet mulighed for at igangsætte arbejde døgnet rundt på i alt 4 udvalgte byggepladser ud over de tre tunnelarbejdspladser. I det følgende beskrives baggrunden for Metroselskabets forslag til udmøntning af denne mulighed. 2 Arbejdsomfang Metroselskabet har undersøgt, hvordan anvendelsen af udvidet arbejdstid kan tilrettelægges, så der opnås størst fremdrift i den samlede tidsplan. 2.1 Fuld døgndrift på fire pladser Som udgangspunkt ville fuld døgndrift alle ugens syv dage f.eks. på pladserne Marmorkirken, Nørrebroparken, Sønder Boulevard og Øster Søgade såfremt der udelukkende fokuseres på fremdrift - være en god anvendelse af de muligheder, der ligger i ejerbeslutningen. For Nørrebroparken har muligheden for døgnarbejde således været udnyttet. Døgndriften omfatter alle tilbageværende aktiviteter i tidsplanen indtil tunnelboremaskinen startes fra eller passerer arbejdspladsen. Arbejdet kan inddeles i følgende hovedfaser: Etablering af afstivende vægge til stationsboksene, primært i form af slidsevægge Betonnedbrydning, dels fjernelse af midlertidige betonkonstruktioner, dels kapning af pæletoppe. Udgravning til og støbning af topplade, inklusive armeringsarbejde. Udgravning af skakt og etablering af tværbjælker Udgravning til og støbning af bundplade, inklusive armeringsarbejde, samt yderligere indvendigt betonarbejde bl.a. til tætning og udjævning Alle former for støttearbejder, forberedende arbejder og oprydning, efterbehandling mv. Med henblik på at minimere generne for flest mulige naboer har Metroselskabet undersøgt mulighederne for at bevare fordelene for tidsplanen samtidig med at generne nedbringes. 2.2 Optimeret alternativ til fuld døgndrift I stedet for fuld døgndrift alle ugens syv dage på fire byggepladser er det muligt at opnå tilstrækkelig fordel for tidsplanen og færre gener for naboerne ved kun at arbejde i døgndrift på Marmorkirken og Øster Søgade, hvis der samtidig åbnes generel mulighed på øvrige pladser for udvidet arbejdstid fra kl på hverdage og for visse aktiviteter kl på lørdage. Det nærmere arbejdsomfang er beskrevet detaljeret i afsnit 4.3. MS-X-DS-ADM-0105 Version Page 1 of 14

14 Samtidig er erfaringen fra det hidtidige arbejde, at myndighedsbehandlingen af de mange enkeltgodkendelser for de enkelte byggepladser, svarende til ca. 50 i gennemsnit pr. byggeplads, udgør en reel risiko for projektets fremdrift. For at minimere sagsbehandlingstiden anmodes derfor om en generel mulighed for udvidet arbejdstid. Det nærmere arbejdsomfang fastlægges i den konkrete ansøgning om påbud eller dispensation. Metroselskabet ønsker samtidig, at denne beslutning danner ramme for de efterfølgende administrative afgørelser om støjpåbud o.l. Konkret er der i det optimerede alternativ tale om fuld døgndrift på én plads: Marmorkirken og tidligere overgang til døgndrift på tunnelarbejdspladsen i Øster Søgade. Arbejdsomfanget og de tilhørende støjgener bliver væsentligt mindre på de øvrige pladser. Som en meget væsentlig begrænsning af generne undgås natarbejde alle andre steder end ved Marmorkirken, Øster Søgade og de to øvrige tunnelarbejdspladser. Ved denne optimering reduceres antallet af berørte boliger, da væsentligt færre boliger bliver berørt af støj. Nedenfor er som eksempel vist den beregnede støjudbredelse ved Sønder Boulevard i to situationer: 1. Ved etablering af afstivende vægge om natten 2. Ved udgravning under topplade mv. om natten Figur 1: Støjudbredelse ved etablering af afstivende vægge om natten Figur 2: Støjudbredelse ved udgravning under topplade mv. om natten Støjkortene viser det gennemsnitlige støjniveau udendørs i 7,5 meters højde ved de to forskellige aktiviteter. Som det fremgår, er det en væsentlig fordel at undgå etablering af afstivende vægge om natten. I det viste eksempel viser optællinger, at ca boliger færre bliver berørt af støj. Yderligere begrænses aktiviteterne, så der kun udføres aktiviteter udenfor normal arbejdstid, som er på kritisk vej 1 for projektet. Alle øvrige aktiviteter vil blive udført indenfor normal arbejdstid, med 1 Kritisk vej: den række opgaver, der skal færdiggøres til tiden, for at et projekt kan afsluttes som planlagt. MS-X-DS-ADM-0105 Version Page 2 of 14

15 mindre de ikke bidrager væsentligt til det samlede støjniveau på den enkelte plads. Det vil sige, at det er de aktiviteter, som skal udføres efter hinanden, og dermed er bestemmende for den samlede varighed af projektet, som vil blive udført med udvidet arbejdstid og dermed bliver bestemmende for støjniveauet udenfor normal arbejdstid. Konkret betyder det, at der skal laves afstivende vægge om aftenen på tre pladser Gammel Strand, Rådhuspladsen og Trianglen. Indenfor normal arbejdstid vil alle aktiviteter kunne forekomme. Det betyder, at støjniveauet om dagen i perioder kan være nogle db højere end om aftenen og evt. natten. Der vil ved arbejdstilrettelæggelsen være særligt fokus på at undgå aktiviteter om natten, som medfører impulsstøj, dvs. pludselige høje lyde, som kan forstyrre naboernes nattesøvn. 3 Eksempler på støjniveauer Nedenfor er til sammenligning givet eksempler på dagligdags kilder til tilsvarende støjniveauer. For støjkilder som er udendørs, kan man regne med at mure og vinduer dæmper støjen indendørs med ca. 25 db. Figur 3: Eksempler på støjniveauer. Kilde: Hearforever.org Mange steder i byen ligger det almindelige støjniveau meget højt som følge af blandt andet trafik. Ved Østerbrogade, Folehaven/Ellebjergvej og Åboulevarden er støjniveauet eksempelvis flere steder generelt over 75 decibel ifølge Miljøstyrelsens støjkort. MS-X-DS-ADM-0105 Version Page 3 of 14

16 4 Arbejdsfasernes varighed og tilhørende støjniveauer I det følgende gennemgås konsekvenserne af det optimerede forslag for metroarbejdspladserne ved Marmorkirken, Øster Søgade og generelt. 4.1 Marmorkirken Støjpåvirkningen af naboerne er beregnet for Marmorkirken i de forskellige hovedfaser. Støjniveauerne i de senere faser er beregnet under forudsætning af et begrænset omfang af aktiviteter under hensyntagen til, at der er gennemført yderligere støjdæmpende foranstaltninger. Lyddæmpningen af følgende tiltag er indregnet ved Marmorkirken i de støjniveauer, som fremgår af situationen med forslaget: Lydpotter eller lydsluser på de mest støjende maskiners indsugning og udstødning Indkapsling af kapning af pæletoppe Tildækning af huller i toppladen Forhøjet støjhegn eller facadeafskærming Evt. lydreducerende forsatsvinduer Den forventede effekt heraf fremgår af rækken Dæmpning i Tabel 1. Effekten er vurderet konservativt, da lokal dæmpning kan betyde, at den mest støjbelastede nabo ikke længere er den samme, som før dæmpningen. En nærmere beskrivelse af mulige støjdæmpningstiltag fremgår af afsnit 6. Af hensyn til gudstjenesterne i Marmorkirken forventes det, at det kun vil være muligt at lave mindre støjende arbejder - såsom oprydning, klargøring og vedligeholdelse - i kirketiden. Af nedenstående tabel fremgår varigheden og støjniveauet udendørs ved den mest støjbelastede bolig i de forskellige hovedfaser, som arbejdet opdeles i. Varighed og støjniveau er vist, dels for en situation hvor forslaget ikke gennemføres og dels, hvor det bliver gennemført. Hver hovedfase består af underfaser med en række aktiviteter, som har forskellige støjniveauer og varigheder. De angivne støjniveauer er derfor ikke udtryk for det niveau, der vil belaste den enkelte bolig i hele fasens varighed, men er et udtryk for dels det forventede maksimale gennemsnitlige støjniveau ved den mest belastede nabo i den enkelte fase, dels de overordnede variationer over tid. Tabel 1: Varigheder og støjniveauer ved Marmorkirken med og uden gennemførelse af forslaget Afstivende Kapning af Udgravning Topplade Udgravning Bundplade vægge pæle/væggetoppe til topplade af skakt Uden forslag om udvidelse af arbejdstid db(a) Måneder Med forslag db(a) Dæmpning Måneder 7 2 ½ 1½ 2½ 5 MS-X-DS-ADM-0105 Version Page 4 of 14

17 Uden udvidelse af arbejdstiden vil de viste støjniveauer forekomme indenfor normal arbejdstid fra Med udvidet arbejdstid vil støjniveauerne kunne forekomme på alle tidspunkter - også udenfor normal arbejdstid. Støjniveauerne hvor forslaget gennemføres er skønnet ud fra den forventede effekt af de beskrevne støjdæmpningstiltag. Da det er forskelligt hvor lang tid dæmpningen tager at etablere, vil dæmpningen være større for de senere faser, såfremt det er nødvendigt også at anvende de tiltag, som tager længst tid at etablere. For de første faser er regnet med dæmpning af maskinerne, og for de senere faser er regnet med at der også er etableret f.eks. facadeafskærmning. Det skal bemærkes, at de angivne varigheder naturligvis er behæftet med usikkerhed, da de forudsætter, at byggeriet kan gennemføres som planlagt, og at der ikke opstår uforudsete hændelser i de kommende faser af byggeriet. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at tage højde for effekten af sådanne uforudsete hændelser, men der indgår en hensyntagen til effekten af uforudsete hændelser i den overordnede planlægning af Cityringen, som tager udgangspunkt i erfaringerne fra anlægget af de første metrostrækninger. Ovenstående skema er således udtryk for bedste vurdering på nuværende tidspunkt. Med udgangspunkt i varighederne og støjniveauerne uden for normal arbejdstid, kan støjprofilen for Marmorkirken illustreres på følgende måde: Figur 4: Støjens variation over tid ved Marmorkirken med og uden forslag til udvidet arbejdstid I grafen for situationen uden forslaget er effekten af støjdæmpning ikke indregnet, heller ikke for kapning af pæletoppe. Desuden er et typisk niveau for baggrundsstøj i København angivet. 4.2 Øster Søgade Med de tilsvarende bemærkninger som for Marmorkirken, er konsekvenserne af udvidet arbejdstid for metroarbejdspladsen ved Øster Søgade som følger. Lyddæmpningen af følgende tiltag er indregnet ved Øster Søgade i de støjniveauer, som fremgår af situationen med forslaget: Lydpotter eller lydsluser på de mest støjende maskiners indsugning og udstødning MS-X-DS-ADM-0105 Version Page 5 of 14

18 Indkapsling af kapning af pæletoppe Tildækning af huller i toppladen Lokal afskærmning af stationære maskiner Den forventede effekt heraf fremgår af rækken Dæmpning i Tabel 2. Effekten er vurderet konservativt, da den lokale afskærmning evt. ikke kan være lige effektiv i alle retninger. En nærmere beskrivelse af mulige støjdæmpningstiltag fremgår af afsnit 6. Tabel 2: Varigheder og støjniveauer ved Øster Søgade med og uden gennemførelse af forslaget Afstivende vægge Kapning pæle/væggetoppe af Udgravning til topplade Topplade Udgravning af skakt Uden forslag db(a) Måneder ½ 9 Med forslag db(a) Dæmpning Måneder ½ Bundplade Med udgangspunkt i varighederne og støjniveauerne udenfor normal arbejdstid, kan støjprofilen for Øster Søgade illustreres på følgende måde: Figur 5: Støjens variation over tid ved Øster Søgade med og uden forslag til udvidet arbejdstid I grafen for situationen uden forslaget er effekten af støjdæmpning ikke indregnet, heller ikke for kapning af pæletoppe. Desuden er et typisk niveau for baggrundsstøj i København angivet. MS-X-DS-ADM-0105 Version Page 6 of 14

19 4.3 Generelt på øvrige metroarbejdspladser Med de tilsvarende bemærkninger som ovenfor, er konsekvenserne af udvidet arbejdstid for de øvrige metroarbejdspladser som følger. Støjpåvirkningen af naboerne er beregnet for øvrige byggepladser i de viste faser. Støjniveauerne er beregnet under forudsætning af et begrænset omfang af aktiviteter. Lyddæmpningen af følgende tiltag er indregnet i de støjniveauer, som fremgår af situationen med forslaget: Lydpotter eller lydsluser på de mest støjende maskiners indsugning og udstødning Indkapsling af kapning af pæletoppe Tildækning af huller i toppladen Evt. lokal afskærmning af stationære maskiner I de viste støjniveauer er virkningen af de yderligere støjdæmpningstiltag medregnet som en reduktion på 5 db undtagen for kapning af pæletoppe, hvor 15 db dæmpning er indregnet. Tabel 3: Varigheder og støjniveauer ved øvrige metrobyggepladser ifølge forslaget Aktivitet Slidsevægge (Gammel Strand, Rådhuspladsen, Trianglen) Kapning af pæleog slidsevægstoppe Udgravning til topplade Armering til topplade Udgravning under topplade (Tårnkran, kran på larvefødder, kørsel med lastbiler og dumper, samt div. arbejde i skakten) Installation af tværbjælker Tidsrum Kl Ugentlig arbejdstid Hverdage Lørdag dage pr. uge Hverdage Lørdag dage pr. uge Hverdage Lørdag dage pr. uge Varighed Gennemsnitligt støjniveau ved mest belastede nabo inkl. dæmpning Mdr. db(a) Ca Ca Ca (ca. 2 uger ad gangen 3-5 gange) 2-4 (ca. 2-3 uger ad gangen 3-5 gange) Betonarbejde i dage pr. 4-8 ( Baggrundsstøj fra bybilledet i øvrigt db(a) MS-X-DS-ADM-0105 Version Page 7 of 14

20 skakten til vægge, dæk i skakt, bundplade osv. uge uger ad gangen 3-5 gange) I tabellen er angivet de anslåede samlede varigheder af aktiviteterne. I praksis vil udgravning til topplade og kapning af pæletoppe foregå skiftevis/delvist overlappende. Udgravning under toppladen, installation af tværbjælker og evt. støbning af mellemdæk mv. vil foregå skiftevis i kortere perioder, som beskrevet i tabellen. I tabellen er den viste effekt af yderligere støjdæmpning indregnet efter bedste skøn. På enkelte pladser vil støjniveauet i delfaser derfor i praksis vise sig at være få decibel højere. Støjdæmpningstiltagene i afsnit 6 forventes etableret i fornødent og muligt omfang. På de fleste af pladserne er det nødvendigt med løbende bortkørsel af opgravet materiale udenfor normal arbejdstid. I beregningen af støjniveauerne er indregnet, at de maskiner, som anvendes i de forskellige faser alle har et givet driftsmønster, således at de kun støjer maksimalt i en vis procentdel af den daglige arbejdstid. F.eks. viser erfaring, at slidsevægsmaskinerne i praksis laver selve fræsearbejdet i ca. 50% af tiden og støjer mest i denne driftssituation. For naboerne betyder dette, at der løbende vil forekomme kortere eller længere tidsrum med lavere støjniveau end gennemsnitligt angivet. Støjskemaer og en mere detaljeret beskrivelse af driftsmønstre for de mest støjende maskiner vil indgå i Metroselskabets ansøgninger til Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen og Frederiksberg Kommune, By- og Miljøområdetom støjpåbud eller støjdispensationer Den udvidede arbejdstid betyder, at en større del af døgnet bliver anvendt som arbejdstid. Det har den positive effekt, at varighederne af de enkelte aktiviteter kan forkortes i forhold til ellers. I forhold til ikke at udvide arbejdstiden, vil arbejdets hovedfaser altså komme til at vare færre uger/måneder. Den udvidede arbejdstid vil betyde, at varigheden af de næste hovedfaser generelt kommer til at svare ca. til de varigheder, som Metroselskabet tidligere har meldt ud i offentligheden. Ulempen for naboerne er, at det er nødvendigt med længere arbejdsdage og naboerne bliver dermed udsat for støj i flere af døgnets timer. Fordelen for naboerne er, at de undgår at arbejdet kommer til at vare længere end hidtil meddelt. 5 Opgørelse af antal berørte boliger En udvidelse af arbejdstiden vil medføre en yderligere støjpåvirkning af naboerne i forhold til en arbejdstid, der i dag i udgangspunktet er kl på hverdage. Antallet af boliger, der påvirkes med støj, varierer på de enkelte pladser. Forhold omkring boligernes nærhed til arbejdspladsen og om bygninger nær ved arbejdspladsen skærmer af for støjen for de bagvedliggende ejendomme har betydning. Antal boliger berørt af støj er opgjort for alle byggepladserne for tre hovedfaser: 1. Etablering af afstivende vægge, 2. Udgravning til topplade, samt 3. Etablering af topplade, Udgravning af skakt og Etablering af bundplade. Fasen Kapning af pæle/vægge-toppe er ikke medtaget, da den nærmere støjdæmpningseffekt af den forudsatte lokale afskærmning ikke er endeligt afklaret. Afhængig af den præcise udformning af afskærmningen, vil effekten kunne variere i forskellige retninger, hvilket ville påvirke optællingerne. Det forventes, at antallet af berørte naboer vil være på niveau med eller lavere end for etablering af afstivende vægge, når støjdæmpningseffekten af den lokale afskærmning tages i betragtning. Opgørelsen er foretaget i intervallerne fra 50 db(a) og derover. I valget af de relevante støjintervaller, er taget udgangspunkt i en gennemsnitlig dæmpning fra vinduer på ca db(a) og MS-X-DS-ADM-0105 Version Page 8 of 14

21 den vejledende grænseværdi indendørs for støj på 25 db(a) om natten og 30 db(a) om aftenen. Dette svarer godt til lave niveauer for baggrundsstøj i København, som typisk ligger i intervallet db(a). Opgørelserne er behæftet med en vis usikkerhed, idet disse er baseret på udtræk fra BBR-registret som et antal registrerede BBR-boliger på matrikelnummeret. Eventuelle fejl i BBR s registreringer vil derfor have indflydelse på opgørelserne. Optællingen af antal naboer er baseret på kort som viser støjniveauet udendørs indenfor et givent område. Udendørs tæt på facader er støjniveauet højere, på grund af den lyd der kastes tilbage fra facaden. Naboer, der opholder sig indendørs vil ikke opleve den ekstra støj, som kastes tilbage fra facaden. Derfor er det støjniveau, som ligger til grund for optællingerne, enkelte steder ca. 3 db(a) højere end den støj naboerne indendørs oplever. For at vise dette, er der derfor også lavet en punktberegning af støjniveauet ved den mest belastede bolig. I sådan en beregning indgår refleksionen af støj fra facaden ikke. For Øster Søgade viser beregningen, at der ved den mest belastede bolig vil være 58 db(a) på facaden under udgravning af skakten (uden dæmpning). Støjkortene viser, at støjen enkelte steder er lige over 60 db(a). Optællingen angiver tilsvarende, at der er ca. 34 boliger, som vil påvirkes med mere end 60 db(a). Optællingerne er således gennemført konservativt. I det følgende er vist det antal boliger, som bliver påvirket med støj indenfor et vist støjniveau for de forskellige pladser. Hver tabel viser antallet af berørte boliger i en af hovedfaserne om aftenen. Som det fremgår af Tabel 3 er støjniveauerne høje for Etablering af afstivende vægge, stiger for Kapning af pæle/vægge-toppe, mens de falder til et lavere niveau for Udgravning til topplade og herefter sker der et yderligere fald for hovedfaserne Etablering af topplade, Udgravning af skakt og Etablering af bundplade. Dette afspejler sig i antallet af berørte boliger i de forskellige hovedfaser, jf. Tabel 4-Tabel 6. Tabel 4. Berørte boliger ved etablering af afstivende vægge uden og med dæmpning på 5 db Støjniveau Interval Interval Interval Interval Interval Uden Med 50<x 55 55<x 60 60<x 65 65<x 70 70<x Dæmpning Dæmpning Lokalitet Boliger Boliger Boliger Boliger Boliger Boliger Boliger Københavns Hovedbanegård Rådhuspladsen Gammel Strand Marmorkirken Øster Søgade Trianglen Frederiksberg Allé Sønder Boulevard Tabel 4 viser for et udvalg af byggepladser, at relativt mange boliger berøres af støj ved etablering af afstivende vægge i aftenperioden. Ved at udføre slidsevægge ved Gammel Strand, Rådhuspladsen og Trianglen påvirkes færre naboer, end ved at udføre afstivende vægge ved f.eks. Københavns Hovedbanegård, Sønder Boulevard og Frederiksberg Allé, sådan som ejerbeslutningen rummer mulighed for. MS-X-DS-ADM-0105 Version Page 9 of 14

22 Tabel 5 Berørte boliger ved udgravning til topplade uden og med dæmpning på 5 db Støjniveau Interval Interval Interval Interval Interval Uden Med 50<x 55 55<x 60 60<x 65 65<x<70 x>70 Dæmpning Dæmpning Lokalitet Boliger Boliger Boliger Boliger Boliger Boliger Boliger Københavns Hovedbanegård Rådhuspladsen Gammel Strand Kongens Nytorv Marmorkirken Østerport Station Øster Søgade Trianglen Poul Henningsens Plads Vibenhus Runddel Skjolds Plads Nørreport St Nørrebroparken Nørrebros Runddel Nuuks Plads Aksel Møllers Have Frederiksberg Frederiksberg Allé Enghave Plads Sønder Boulevard I Tabel 5 er opgjort antal boliger, som berøres af støj ved Udgravning til topplade. På Øster Søgade skal der skal ikke laves topplade før til sidst, og der er derfor alene opgjort tal for udgravning i Tabel 7. Ved udgravning til toppladen foregår de fleste aktiviteter på byggepladsen stort set i terræn. Støjniveauet for denne proces er derfor højere end ved udgravning og andre aktiviteter nede i skakten. Antallet af berørte boliger er derfor højere end for de efterfølgende processer. Tabel 6 Antal berørte boliger ved etablering af topplade, udgravning til skakt og etablering af bundplade uden og med dæmpning på 5 db Støjniveau Interval Interval Interval Interval Interval Uden Med Lokalitet 50<x 55 55<x 60 60<x 65 65<x 70 70<x dæmpning dæmpning Boliger Boliger Boliger Boliger Boliger Boliger Boliger Københavns Hovedbanegård MS-X-DS-ADM-0105 Version Page 10 of 14

23 Rådhuspladsen Gammel Strand Kongens Nytorv Marmorkirken Østerport Station Øster Søgade Trianglen Poul Henningsens Plads Vibenhus Runddel Skjolds Plads Nørreport St Nørrebroparken Nørrebros Runddel Nuuks Plads Aksel Møllers Have Frederiksberg Frederiksberg Allé Enghave Plads Sønder Boulevard Etablering af topplade, udgravning til skakt og etablering af bundplade har omtrent samme støjniveau, jf. Tabel 3. Der er ikke topplade på Øster Søgade, derfor er al udgravning på Øster Søgade udgravning til skakt uden dæmpning fra toppladen. Varigheden af denne aktivitet er derfor længere end på de andre pladser, ligesom støjniveauet er ca. 2 db(a) højere end hvis toppladen havde dæmpet støjen. Ved etablering af topplade, udgravning til skakt og etablering af bundplade foregår de fleste aktiviteter nede i skakten. Støjniveauet for disse aktiviteter er derfor lavere end ved udgravning på terræn. Antallet af berørte boliger er derfor lavere end for de forudgående processer. Hoteller er meget følsomme overfor natstøj, og derfor er antallet af berørte hoteller opgjort for visse af byggepladserne. Tabel 7 Antal hoteller berørt af støj ved etablering af afstivende vægge uden dæmpning Støjniveau 50<x 55 55<x 60 60<x Lokalitet Antal Antal Antal Marmorkirken Frederiksberg Allé Gammel Strand Kongens Nytorv Øster Søgade MS-X-DS-ADM-0105 Version Page 11 of 14

24 Sønder Boulevard Rådhuspladsen Københavns Hovedbanegård Tabel 7 viser, at der kun er ét hotel nær Øster Søgade, der påvirkes af natstøj for de mest støjende aktiviteter uden dæmpning. For dette hotel er der tale om en påvirkning med et lavt støjniveau. For de øvrige byggepladser er der tale om støj om aftenen med varierende støjniveauer. Antallet af støjbelastede boliger ved den udvidede arbejdstid kan sammenlignes med antallet af boliger, som udsættes for trafikstøj om natten. Ifølge Københavns Kommunes miljøregnskab er der mange støjbelastede boliger om natten på grund af baggrundsstøj fra trafikken. Det er veje som Åboulevarden, Folehaven og Ring 2, som har de højeste støjniveauer. Fordelingen af støjbelastede boliger er vist nedenfor: Antallet af støjbelastede boliger om natten fremgår af nedenstående tabel: Tabel 8: Antal boliger belastet af trafikstøj i Københavns Kommune, samt procentfordeling GENNEMSNITLIG TRAFIKSTØJ OM NATTEN FRA KL BEREGNET VED < 50 db db db db > 65 db BOLIGFACADEN Antal boliger Andel af alle boliger 43 % 24 % 15 % 15 % 3 % Ifølge Metroselskabets beregninger vil natarbejderne på Marmorkirken og Øster Søgade med støjdæmpning på 5 db(a) påvirke ca. 150 boliger med mere end 60 db i en begrænset periode. Det svarer til en forøgelse af antallet af støjbelastede boliger om natten med under 0,3 %. En stor del af disse vil i forvejen være påvirket af trafikstøj fra Østerbrogade, Store Kongensgade og Bredgade. Ifølge Miljøstyrelsens kortlægning af vejstøj, er der på disse veje mere end 60 db støj om natten. 6 Støjdæmpende foranstaltninger Metroselskabet forventer at kunne iværksætte en række yderligere støjdæmpende tiltag, som kan bidrage til at reducere støjniveauerne væsentligt. Da det ikke kan sikres, at disse tiltag kan implementeres fuldt ud, er effekten af tiltagene vurderet med forsigtighed i støjberegningerne i dette notat. Flere af tiltagene vil kunne have en negativ effekt på produktiviteten, hvilket er årsagen til, at de ikke har været vurderet realistiske hidtil. Med de fordele for fremdriften, som en udvidet arbejdstid medfører, åbner der sig en ny mulighed for at anvende yderligere støjdæmpende tiltag, som også vil have en gavnlig virkning indenfor normal arbejdstid. MS-X-DS-ADM-0105 Version Page 12 of 14

Gammel Strand. Forventet varighed Omtrentlig

Gammel Strand. Forventet varighed Omtrentlig Gammel Strand arbejdstid (timer) Andel aktive arbejdstimer i perioden Forventet varighed Omtrentlig (mdr.) start Tidsrum Aktivitet Støjniveau Afværge-foranstaltning Slidsevægge Lydpotter eller lydsluser

Læs mere

Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen

Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT 15-05-2013 Sagsnr. 2013-80972 Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen Dokumentnr.

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S UDKAST TIL Påbud efter miljølovens 42 til højere støjgrænser i aftentimerne, i forbindelse med fase 6 armering og støbning af vægge i stationsskakten, Aksel

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 til højere støjgrænse i aftentimerne, i forbindelse med fase 5 og 6 armering og støbning af bundplade samt armering

Læs mere

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde 20/09/13 Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde Indledning I forbindelse med klagesagen over døgnarbejdet på Marmorkirken

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 vedr. støjende aktiviteter på byggepladsen, Frederiksberg Allé Station, fase 3 og 4. I forbindelse med etablering

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Memo Subject: Notat om udvidet arbejdstid og udbetaling af erstatning til naboer ved Marmorkirken From: Date: 2014-01-22 Politiken bragte lørdag

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Supplerende VVM for Cityringen. VVM-redegørelse

Supplerende VVM for Cityringen. VVM-redegørelse Supplerende VVM for Cityringen VVMredegørelse April 214 Supplerende VVM for Cityringen April 214 Indhold 1. Indledning........................................................... 3 2. Ikketeknisk resumé..................................................

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af handlingsprotokollen ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 171. Hæfte Mødet den 30. september 2014 med endelig protokol af 18. november

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen 1 I bekendtgørelse nr. 767 af 25. juni 2014 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen foretages

Læs mere

Cityringen. Supplerende besigtigelsesforretning. Kongens Nytorv. Cityringen

Cityringen. Supplerende besigtigelsesforretning. Kongens Nytorv. Cityringen Supplerende besigtigelsesforretning Kongens Nytorv Deltagere fra Metroselskabet Mikkel Kjær Jensen, ingeniør, projektchef, Metroselskabet Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Lotte

Læs mere

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring SORTEDAMGRUPPEN www.sortedamgruppen.dk Formand : Christian Alsted Øster Søgade 100 2.tv 2100 København Ø cvalsted@mail.dk Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende

Læs mere

Implementeringsplan for review af støjmålinger.

Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger 1.1 Baggrund Pr. 1. juli trådte den ny regulering af støjgener fra metrobyggeriet i kraft. Dette skete som

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00281 og NMK-34-00272 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen. (Byggepladsbekendtgørelsen)

UDKAST. til. Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen. (Byggepladsbekendtgørelsen) UDKAST til Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen (Byggepladsbekendtgørelsen) I medfør af 14 a, stk. 1, i lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, som ændret ved lov nr. 526

Læs mere

Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen Page 1 of 31 BEK nr 767 af 25/06/2014 Gældende (Byggepladsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel

Læs mere

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S 16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv 22-03-2016 Sagsnr. 2016-0002562 Dokumentnr.

Læs mere

Metrobyggeri i Krauseparken

Metrobyggeri i Krauseparken 1 METROSELSKABET Metrobyggeri i Krauseparken Informationsmøde i Østerbrohuset Den 16. juni 2016 kl. 18.30-20.00 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen og Metro til Nordhavn Metroselskabet

Læs mere

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed.

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed. Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune imødekom henholdsvis den 19. juni 2013 og den 3. juni 2013 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden

Læs mere

1 Ikke-teknisk resumé

1 Ikke-teknisk resumé 1 1 Ikke-teknisk resumé 1.1 Om VVM-redegørelsen Det overordnede formål med Nordhavnsmetroen er at betjene den nye bydel i Nordhavnen med effektiv kollektiv transport. Samtidig skal Nordhavnsmetroen forbinde

Læs mere

UDKAST til. Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner mv.

UDKAST til. Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner mv. UDKAST til Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen I medfør af 14 a, stk. 1, og 17 c, stk. 1 i lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, som ændret ved lov nr. 748 af 25. juni

Læs mere

Grunden til at arbejdet skal udføres specielt udenfor normal arbejdstid.

Grunden til at arbejdet skal udføres specielt udenfor normal arbejdstid. Københavns Kommune Center for Miljø Njalsgade 13-15, Postboks 259, 1502 København V Att.: Helle Beck Ansøgning om ændringer af påbud ved Skjolds Plads Som tillæg til det gældende støjpåbud for metrobyggepladsen

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen 1 I bekendtgørelse nr. 230 af 26. februar 2015 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Læs mere

Informationsmøde for Poul Henningsens Plads Onsdag den 12. december 2012

Informationsmøde for Poul Henningsens Plads Onsdag den 12. december 2012 1 METROSELSKABET Cityringen Informationsmøde for Poul Onsdag den 12. december 2012 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen Metroselskabet 3. Regler Metroselskabet 5. Anlægsarbejdets faser

Læs mere

Beslutningen af Cityring-projektet to ledet proces:

Beslutningen af Cityring-projektet to ledet proces: Klagesager ved byggeriet af Cityringen - klagerperspektiv v/ Peter Pagh Beslutningen af Cityring-projektet to ledet proces: Lov nr. 552 af 6. juni 2007 om Cityringen er ikke omfattet af undtagelsen for

Læs mere

AFVISNING af klage over tilblivelse af beslutning i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation

AFVISNING af klage over tilblivelse af beslutning i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. august 2013 J.nr.: NMK-10-00670 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over tilblivelse af beslutning

Læs mere

Københavns Kommune: Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Borgerrepræsentationen 22. maj INDSIGELSE-

Københavns Kommune: Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Borgerrepræsentationen 22. maj INDSIGELSE- Beboerforeningerne omkring Marmorkirken v. Steffen Hamann Frederiksgade 5, 4. sal 1265 København K Email: shamann1@gmail.com Tlf: 2636 3361 Københavns Kommune: Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget

Læs mere

AFGØRELSE i sag om støj fra byggeri ved Københavns Hovedbanegård i Københavns Kommune

AFGØRELSE i sag om støj fra byggeri ved Københavns Hovedbanegård i Københavns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. februar 2014 J.nr.: NMK-10-00691 Ref.: FLEKB AFGØRELSE i sag om støj fra byggeri ved Københavns Hovedbanegård i Københavns

Læs mere

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Mødereferat Titel Dato 1 december 2010 Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Sted Oehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 55-57, 1663 København V Deltagere Referent 70 beboere omkring

Læs mere

Spørgsmål D: Hvorfor mener ministeren jf. lovforslagets bemærkninger at naboerne kun har krav på 35%, henholdsvis 55% af

Spørgsmål D: Hvorfor mener ministeren jf. lovforslagets bemærkninger at naboerne kun har krav på 35%, henholdsvis 55% af Transportudvalget 2013-14 L 177 Bilag 7 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir til samrådsspørgsmål A, B, C og D Side 1 af 25 Tak for ordet Tak for ordet. Med udvalgets tilladelse vil jeg først besvare spørgsmålene

Læs mere

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen I forbindelse med Metroselskabets forslag om udvidet arbejdstid, er det nødvendigt med en fornyet vurdering af om den anvendte

Læs mere

Onsdag den 23. januar 2013

Onsdag den 23. januar 2013 1 METROSELSKABET Cityringen Informationsmøde for Onsdag den 23. januar 2013 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen Metroselskabet 3. Regler Metroselskabet 5. Anlægsarbejdets faser CMT 6.

Læs mere

Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen BEK nr 230 af 26/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-2951 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen BEK nr 433 af 17/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., j.nr. 2016-1093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

13. september 2012 / Øster Søgade METROSELSKABET. Cityringen. Informationsmøde for. Øster Søgade. Torsdag den 13. september 2012

13. september 2012 / Øster Søgade METROSELSKABET. Cityringen. Informationsmøde for. Øster Søgade. Torsdag den 13. september 2012 METROSELSKABET Cityringen Informationsmøde for Torsdag den 13. september 2012 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen Metroselskabet 3. Regler Metroselskabet 5. Anlægsarbejdets faser CMT 6.

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 42, stk. 1 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 42, stk. 1 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. februar 2014 J.nr.: NMK-10-00689 Ref.: FLEKB AFGØRELSE i sag om støj fra byggeri ved Øster Søgade i Københavns Kommune

Læs mere

Transportudvalget L 177 Bilag 4 Offentligt

Transportudvalget L 177 Bilag 4 Offentligt Transportudvalget 2013-14 L 177 Bilag 4 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om kompensation, genhusning eller overtagelse som følge af forurening og gener fra af anlægget af Cityringen (Nabopakkebekendtgørelsen)

Læs mere

Ekspropriationskommissionen har i forbindelse med den udvidede arbejdstid efterfølgende besluttet,

Ekspropriationskommissionen har i forbindelse med den udvidede arbejdstid efterfølgende besluttet, Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune imødekom ved påbud af den 21. december 2012 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden på metroarbejdspladsen ved Nørrebroparken.

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen Page 1 of 6 BEK nr 768 af 25/06/2014 Gældende (Nabopakkebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns Borgerrepræsentation (NMK-10-00670)

AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns Borgerrepræsentation (NMK-10-00670) Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. februar 2014 J.nr.: NMK-10-00707 Ref.: MACNI-NMKN AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns

Læs mere

Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved anlægsfase 2 og 3 på metrobyggepladsen ved Vibenshus Runddel - Berigtigelse

Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved anlægsfase 2 og 3 på metrobyggepladsen ved Vibenshus Runddel - Berigtigelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Copenhagen Metro Team I/S Relevante underentreprenører Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved anlægsfase 2 og 3 på metrobyggepladsen

Læs mere

Informationsmøde ved Sønder Boulevard Tirsdag den 29. maj 2012

Informationsmøde ved Sønder Boulevard Tirsdag den 29. maj 2012 1 METROSELSKABET Cityringen Informationsmøde ved Sønder Boulevard Tirsdag den 29. maj 2012 Metroen som nabo 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen Metroselskabet 3. Regler Metroselskabet

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

akkrediteret støjmåling i lejlighed, Haraldsgade 26, den akkrediteret støjmåling i lejlighed, Hermodsgade 33, den

akkrediteret støjmåling i lejlighed, Haraldsgade 26, den akkrediteret støjmåling i lejlighed, Hermodsgade 33, den KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Copenhagen Metro Team I/S Metrovej 11 2300 København S Påbud om nedbringelse af støjgene fra arbejdstog i tunnelstrækningen Nørrebrpparken

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har enstemmigt truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 42, stk. 1 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har enstemmigt truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 42, stk. 1 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk dato J.nr.: NMK-10-00682 Ref.: HAMMO UDKAST til afgørelse i sag om støj fra byggeri i Københavns Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Til rette vedkommende

Til rette vedkommende Nørrebro 26-3-2011 Til rette vedkommende I forbindelse med etableringen af metrobyggepladsen i Nørrebroparken har E/F Nordbanegade/Vedbækgade sammensat en arbejdsgruppe bestående af frivillige, som har

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen v/enghave Plads Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Lars Anton Jensen, landinspektør, rådgiver Gitte E. Albertsen, informationsansvarlig Lovgrundlag

Læs mere

Ejerforeningen Godthåbs Have

Ejerforeningen Godthåbs Have Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail:ghh@live.dk Frederiksberg, 8.6. 2013 Til Miljøudvalget i Frederiksberg Kommune Sag: Metroarbejdsplads

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst.

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst. Notat Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj 24. oktober 2016 Projekt nr. 226522 Dokument nr. 1221451565 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af PEH 1 INDLEDNING I forbindelse med

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Østerport. Cityringen

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Østerport. Cityringen Besigtigelsesforretning Østerport Deltagere fra Metroselskabet Jens H. Gravgaard, ingeniør, projektleder Metroselskabet Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Helge Erlandsen, ingeniør,

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

AFGØRELSESUDKAST i sag støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård

AFGØRELSESUDKAST i sag støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00789 Ref.: flekb AFGØRELSESUDKAST i sag støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Cityringen. Gener forbundet med anlægsarbejderne. København H

Cityringen. Gener forbundet med anlægsarbejderne. København H Cityringen Gener forbundet med anlægsarbejderne København H Til stede fra Metroselskabet Christine Hammer, Enhedschef Arealer, Rettigheder & Ledninger, Metroselskabet Mikkel Mikkelsen, Construction Manager,

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Afgreningskammer til Sydhavnsmetroen

Afgreningskammer til Sydhavnsmetroen Afgreningskammer til Sydhavnsmetroen Supplerende VVM-redegørelse Oktober 2014 Afgreningskammer til Sydhavnsmetroen 4. Afgreningskammer til Sydhavnsmetroen Afgreningskammer til Sydhavnsmetroen Supplerende

Læs mere

Notat Subject: From: To: Støj i forbindelse med udvidet arbejdstid Metroselskabet Københavns Kommune Copy to: Date: 2012-03-26 På mødet d. 25. april om udvidet arbejdstid på metrobyggeriet tilkendegav

Læs mere

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet Kend dine rettigheder til alle medarbejdere på metrobyggeriet 2015 På metrobyggeriet har alle medarbejdere en række aftalebestemte rettigheder. De er aftalt i overenskomster for hver faggruppe. Alle virksomheder

Læs mere

Teknisk Notat Rev. 2 N

Teknisk Notat Rev. 2 N Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Teknisk Notat Rev. 2 N2.128.15 Frederiksberg Ejendomme Etablering af P-kælder og nybygning på Skolen ved

Læs mere

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne.

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Bilag 1 Hvordan søger man Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Ansøgningsfrist: 1. december 2005 (senere forlænget

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen

Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen 1 Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 136. hæfte Mødet den 21. maj, 6. juni og 25. juni med endelig protokol

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 1 2 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20

Læs mere

Ejerforeningen Godthåbs Have

Ejerforeningen Godthåbs Have Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail: ghh@live.dk Frederiksberg, 17.1. 2014 Til Ekspropriationskommissionen Att: Helle Andersen Kopi til Miljø-

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Transportministeriet. Frederiksholms Kanal 27 F. 1220 København K. Nørrebro, den 27. marts 2014

Transportministeriet. Frederiksholms Kanal 27 F. 1220 København K. Nørrebro, den 27. marts 2014 Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Nørrebro, den 27. marts 2014 Høringssvar til lov om ændring af Lov om en Cityring fra Søren Sandahl, Nordbanegade 22, 4. th, 2200 København

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE METRO TIL NORDHAVN SUPPLERENDE VVM-REDEGØRELSE SEPTEMBER 2014

KØBENHAVNS KOMMUNE METRO TIL NORDHAVN SUPPLERENDE VVM-REDEGØRELSE SEPTEMBER 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE METRO TIL NORDHAVN SUPPLERENDE VVM-REDEGØRELSE SEPTEMBER 2014 METRO TIL NORDHAVN - SUPPLERENDE VVM 3 METRO TIL NORDHAVN SUPPLERENDE VVM-REDEGØRELSE SEPTEMBER 2014 4 METRO TIL NORDHAVN

Læs mere

AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken i København

AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken i København Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00774 og NMK-10-00778 Ref.: FLEKB AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård

AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00789 Ref.: flekb AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård Natur-

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen Redegørelse fr anvendelse af bedste tilgængelige teknlgi på Metr Cityringen I frbindelse med Metrselskabets frslag m udvidet arbejdstid, er det nødvendigt med en frnyet vurdering af m den anvendte teknik

Læs mere

Metro til Nordhavn Supplerende VVM. VVM-redegørelse

Metro til Nordhavn Supplerende VVM. VVM-redegørelse Metro til Nordhavn Supplerende VVM VVM-redegørelse September 2014 Metro til Nordhavn Supplerende VVM VVM-redegørelse Udarbejdet af: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling Redaktion

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

Høreskadende støj, unødig støj og akustik

Høreskadende støj, unødig støj og akustik Høreskadende støj, unødig støj og akustik At-intern instruks IN-5-1 Arbejdsmiljøemne: Støj Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 23. juni 2008 Senest revideret: 1. januar 2016 1: Emne og baggrund Formålet

Læs mere

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag.

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag. Stege, den 18. september 2015 Information vedr. støj fra vindmøller Kære politiker, vidste du - at der ikke findes en grænse for den støj, naboen til en vindmølle må opleve eller måle i eller ved boligen?

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

Anlægsarbejde på København H (Kh) Støjudbredelse fra: Transfertunnel fase 1. Etablering af byggegrubeindfatning med forboret spuns.

Anlægsarbejde på København H (Kh) Støjudbredelse fra: Transfertunnel fase 1. Etablering af byggegrubeindfatning med forboret spuns. Transfertunnel fase 1. Etablering af byggegrubeindfatning ed forboret spuns. Dag 1xForboret spuns, LWA=112 db 1x Mobilkran, LWA = 100 db 1x Lastbilkørsel, LWA = 60,7 db/ (1 pr. tie) Højest belastede boligfacade:

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Metro til Nordhavn Supplerende VVM. VVM-redegørelse

Metro til Nordhavn Supplerende VVM. VVM-redegørelse Metro til Nordhavn Supplerende VVM VVM-redegørelse September 2014 Metro til Nordhavn Supplerende VVM VVM-redegørelse Udarbejdet af: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling Redaktion

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark.

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Lemvig kommune Aalborg d. 16-9-2013 Teknik og miljø Att: Anja Mauritsen teknik@lemvig.dk Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Indhold Opsummering...1 Baggrund...2

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring.

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet har 27. februar 2014 sendt forslag om

Læs mere

Høringssvar vedr. ny regulering af byggeriet af Cityringen

Høringssvar vedr. ny regulering af byggeriet af Cityringen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K E-mail: metrokontor@trm.dk 22-05-2014 Sagsnr. 2014-0093646 Dokumentnr. 2014-0093646-2

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter 23. april

Læs mere

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 27. maj 2015

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 27. maj 2015 Vejledning Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg - kompensation, genhusning og overtagelse 27. maj 2015 CR-X-81-0241 version 4.0

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere