Ugeskrift for Læger 1997; 159: Underernæring på sygehuse STATUSARTIKEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ugeskrift for Læger 1997; 159:3755-3760 Underernæring på sygehuse STATUSARTIKEL"

Transkript

1 Ugeskrift for Læger 1997; 159: Underernæring på sygehuse STATUSARTIKEL Jens Kondrup & Lars F Ovesen 1 Ifølge flere undersøgelser, fra midten af 1980 erne og til endnu upublicerede nye undersøgelser, er op til 30% af de indlagte patienter på danske sygehuse underernærede og patienternes kostindtagelse udgør kun ca. 60% af behovet. Lignende forhold kendes fra udlandet, også fra andre nordiske lande. En engelsk undersøgelse har desuden vist, at de fleste patienter, som er underernærede ved indlæggelsen, er endnu mere underernærede ved udskrivelsen, dvs. at manglende opmærksomhed om ernæringsproblemer under sygehusophold er en medvirkende årsag til underernæringen. Underernæring er ledsaget af en større hyppighed af belastende sygdomsforløb, og en større dødelighed, i forhold til patienter, som ikke er underernærede. Underernæring ledsages både af længere indlæggelsestid og af større sengedagsomkostninger (1). Problemet med underernæring på sygehuse er blevet genstand for politisk opmærksomhed og indgår i en konference om institutionskost d , som er arrangeret af Sundhedsministeriet og Fødevareministeriet. Nærværende statusartikel har til formål at orientere om baggrunden for problemet og de videre perspektiver for klinisk praksis. Årsager til underernæring Der er mange årsager til, at syge har en betydelig risiko for at blive underernærede: fejlsynkning, forsnævringer i mave-tarmkanalen, mangel på hjælp/motivation til spisning, dårlig tilberedning eller anretning af måltider, mangel på mellemmåltider og/eller særlige retter til småtspisende patienter, samt utilstrækkelig erfaring med supplerende ernæringsformer: kosttilskud, sondeernæring og parenteral ernæring. Den primære årsag er dog den dårlige appetit og de øgede behov for næringsstoffer, særligt for protein, der ledsager de fleste sygdomme i aktiv fase. Alle sygdomme med en inflammatorisk komponent medfører en abnorm endokrin tilstand: stress-metabolisme (Fig 1). Stress-metabolisme er bedst beskrevet hos abdominalt opererede/septiske patienter, eller i tilsvarende dyremodeller (2, 3, 4), men der synes at være tale om generelle mekanismer, som også optræder ved stress-metabolisme som følge af cancer og andre sygdomme. Det skal understreges, at området er i hastig udvikling, hvorfor den følgende fremstilling kun skal opfattes som et aktuelt overblik. Antigener fra nekrotisk væv, translokation af bakterier og/eller bakterielle endotoksiner fra tarmlumen til blodbane fører til frigørelse af cytokiner (interleukin-1β, interleukin-6, tumor necrosis factor-α). Cytokiner stimulerer immunsystemets celler og øger leverens produktion af akut fase proteiner, glutathion og glukose. Immunsystemets celler øger forbruget af aminosyrer til celledeling og produktion af antistoffer, særligt øges forbruget af glutamin. Leveren øger også forbruget af aminosyrer (skønsmæssigt med 4-6 g/kg per d), særligt øges forbruget af aromatiske aminosyrer (akut fase proteiner), cystein (glutathion) og alanin (glukoneogenese). Uden exogen proteintilførsel stammer disse aminosyrer fra nedbrydning af andre vævsproteiner (muskler, tarm, hud). Musklers øgede afgift af aminosyrer under stress-metabolisme skyldes øget proteinnedbrydning og nedsat proteinsyntese (2), formentlig betinget af, at cytokiner a) reducerer plasma koncentrationen af aminosyrer som følge af det øgede forbrug i immunceller og lever, b) øger plasma cortisol via påvirkning af centralnervesystemet og c) reducerer leverens produktion af IGF-I (insulin-lignende vækstfaktor-i). Afgiften af aminosyrer fra muskulatur er karakteriseret ved et højt indhold af glutamin og alanin, der dannes i musklerne ud fra de aminosyrer, som frigøres ved proteinnedbrydningen. De celler, der er ansvarlige for regeneration (fibroblaster mv.) har også et øget behov for særlige aminosyrer (f.eks. glutamin, prolin, glycin), som også frigives i stor mængde fra muskulatur (5). 1 H:S Rigshospitalet, Ernæringsenheden og Levnedsmiddelstyrelsen, Afdeling for ernæring

2 Det øgede proteinforbrug fremkommer formentlig ved, at sammensætningen af det øgede aminosyreforbrug i immunceller, regenerationsceller og lever er væsentligt forskelligt fra sammensætningen af nedbrudt vævsprotein, hvorfor de overskydende aminosyrer udskilles efter omdannelse til urinstof (6). Desuden vil anaerob glykolyse i sårområdet (se nedenfor) producere laktat, og syreækvivalenter herfra udskilles til dels som ammoniumioner i urinen efter fraspaltning af ammoniak fra glutamin (som stammer fra muskulatur). Vævsproteinet har en begrænset kapacitet: den stressmetabole tilstand er karakteriseret ved aminosyrekoncentrationer, som er 15-35% lavere end normalværdier. Selv under indgift af parenteral ernæring persisterer hypoaminoacidæmi, hvilket illustrerer det høje forbrug af aminosyrer hos disse patienter. Uden tilførsel af protein vil tabet hos patienter, som har gennemgået større gastrokirurgiske indgreb, og hos patienter i intensiv terapi, være 1-3 g protein/kg per dag, svarende til 1-2% af kroppens normale proteinindhold. Årsagen til den dårlige appetit ved stress-metabole tilstande er endnu mere ufuldstændigt belyst. En væsentlig faktor er formentlig, at cytokiner i hypothalamus øger syntesen af serotonin og reducerer syntesen af neuropeptid Y, hvilket er ændringer i neurotransmittere som begge menes at reducere appetitten (7). Stress-metabolisme kan være nyttig for at sikre heling og overlevelse efter en inflammatorisk påvirkning, men efter et vist tab af vævsprotein (10-15%, svarende til vægttab på ca. 10%) begynder muskelfunktionen at aftage, hvilket hos den akut syge patient særligt kan være kritisk for respirationsmuskulaturen (8). Mere specifikt menes den øgede hepatiske glukoneogenese (og hyperglykæmien) at være nødvendig for energiforsyning via anaerob glykolyse i de immunceller og regenererende celler, som er aktive i det initialt karløse/dårligt perfunderede beskadigede område. Leverens produktion af akut fase proteiner og glutathion menes at have til formål at begrænse det cytokininducerede immunrespons (2), og kan opfattes som en biokemisk indkapsling af den inflammatoriske process. Regenerationen reguleres formentlig overvejende af lokalt producerede vækstfaktorer, men visse aminsyrer kan være begrænsende for processen, idet f.eks. arginin synes at spille en væsentlig regulerende rolle for sårheling (9). Den ernæringsmæssige strategi ved stress-metabolisme er derfor bl.a. at tilføre de aminosyrer, der limiterer de anabole immunologiske og regenererende processer. Ifølge denne tankegang er det ikke hensigtsmæssigt alene at hæmme nedbrydningen af muskelprotein eller at neutralisere cytokiner, idet man herved formentlig fratager organismen mulighed for at stimulere de anabole immunologiske og regenererende processer. Behandlingsforsøg med antistoffer mod cytokiner har da også hidtil givet skuffende resultater (10). Indgift af større mængder ren glukose kan heller ikke anses for hensigtsmæssigt, idet øgningen i plasma insulin vil virke stærkt hæmmende på nedbrydningen af vævsprotein. Det er uvist, om behovet for andre essentielle næringsstoffer også er øget ved stressmetabole tilstande, og derfor må det principielt tilstræbes at tilføre alle essentielle næringsstoffer ved ernæringen af disse patienter. Klinisk dokumentation for effekten af ernæringsintervention En metaanalyse fra 1987, overvejende baseret på studier med parenteral ernæring, var pessimistisk med hensyn til den mulige kliniske gevinst af ernæringsintervention (11). Billedet er imidlertid vendt dramatisk siden da, ikke mindst efter at de kliniske fordele ved enteral ernæring vs. parenteral ernæring er blevet kendt (12). Tabel 1 er en oversigt over randomiserede undersøgelser i forskellige patientkategorier, med angivelse af antal undersøgelser samt de kliniske resultater. Det ses, at målrettet ernæring generelt forebygger infektioner, øger den fysiske aktivitet og i visse tilfælde kan forkorte indlæggelsestiden og reducerere mortaliteten. Tabellen er redigeret og opdateret, men i øvrigt baseret på baggrundsmaterialet for en indstilling til studienævnet ved det sundhedsvidenskabelige fakultet i København vedrørende undervisning i klinisk ernæring (januar 1995, kopi af indstilling inkl. opdateret litteraturliste fremsendes efter anmodning til JK). Enkelte undersøgelser skal omtales kort. Med tidlig sondeernæring, påbegyndt 4 timer efter afslutning af større gastrokirurgi, reduceres

3 forekomsten af infektioner, især sårinfektioner, med 85% (13). Med kosttilskud, påbegyndt 6 dage efter større gastrokirurgi, reduceres antallet af infektioner og tab af muskelfunktion undgås (14). Underernærede kvinder med collum femoris fraktur, som fik sondeernæring efter operationen, kunne gå ved egen hjælp efter 16 dage, mens de underernærede kvinder, som ikke fik tilstrækkelig ernæring (kontrolgruppen) i gennemsnit først kunne gå ved egen hjælp 23 dage efter operationen. De kvinder, der ved indlæggelsen ikke var underernærede (og som selv spiste tilstrækkeligt) kunne gå ved egen hjælp efter 10 dage. D.v.s. at underernæring i sig selv medførte en (23-10=) 13 dages længere periode, før patienterne kunne gå ved egen hjælp, og dette kunne nedbringes til (16-10=) 6 dage ved at tilføre tilstrækkelig ernæring - altså ca. en halvering af 'omkostningen' ved underernæring. Indlæggelsestiden blev forkortet tilsvarende (15). Hos underernærede cirrhosepatienter medførte 3 ugers sondeernæring en større overlevelse (16). Hos patienter under geriatrisk genoptræning efter hospitalsophold medførte indtagelse af kosttilskud en større fysisk aktivitet og større overlevelse (17). Hos kranietraume patienter medførte sondeernæring færre infektioner og kortere ophold i intensivafsnit (18). Alle disse undersøgelser er udført med kommercielle fuldkost-ernæringspræparater, men de samme resultater vil i mange tilfælde kunne opnås med almindelig sygehuskost, hvis indtagelsen kunne øges tilstrækkeligt. Herudover har de seneste års kontrollererede undersøgelser vist, at supplement med aminosyrer, der er limiterende for immunsystemets celler (glutamin og arginin), medfører færre infektioner efter abdominale operationer, hos patienter i intensiv terapi, hos traumepatienter, hos brandsårspatienter og hos knoglemarvstransplanterede patienter (19-23), i forhold til patienter, som fik almindelig sondeernæring. Som en følge af det bedre kliniske forløb medfører ernæingsinterventionen en økonomisk gevinst. En amerikansk undersøgelse af ca. 800 indlæggelsesforløb (1) viste, at forekomsten af komplikationer er ca. 3 højere blandt underernærede patienter, i forhold til ikke-underernærede patienter. Undersøgelsen viste også, at de variable omkostninger for en underernæret patient med komplikation er højere end for en ikke-underernæret patient med komplikation. Som følge af større komplikationshyppighed, og øget omkostning per komplikation, er en gennemsnitlig indlæggelse for en underernæret patient 50% dyrere end en gennemsnitlig indlæggelse for en ikke-underernæret patient. Ifølge de foreliggende lodtrækningsundersøgelser kan mer-forekomsten af komplikationer blandt underernærede patienter reduceres med % ved en målrettet ernæringsindsats. Nyligt offentliggjorte beregninger tyder på, at komplikationer i forbindelse med underernæring koster det danske sygehusvæsen ca. 2 mia. kr. årligt, og at der kan spares ca. 500 mio. kr. årligt ved en målrettet ernæringsindsats. Afhængigt af forudsætningerne kan besparelsen være mellem 300 mio. og 1 mia. kr. årligt (24). Perspektiver for klinisk praksis På grundlag af de omtale kliniske undersøgelser har Levnedsmiddelstyrelsen formuleret generelle retningslinjer for identifikation af risikopatienter i ernæringsmæssig forstand (25): 1) moderat underernærede patienter, som gennemgår et belastende sygdomsforløb 2) ikke-underernærede patienter, som gennemgår en særligt belastende behandling 3) svært underernærede patienter, som er alment svækket. I udlandet har man flere steder gjort en målrettet indsats for bedre ernæring på sygehuse. I USA inddrages sufficient ernæring i de generelle krav til godkendelse af sygehuse (26). JCAHO (= Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations), som overvåger kvaliteten af sygehuse i USA, har i 1995 bl.a. stillet krav om at: 1) Alle patienter skal have vurderet ernæringstilstanden ved indlæggelsen. Ernæringstilstanden skal monitoreres løbende under hele indlæggelsen, også hos de patienter der ikke havde påvirket ernæringstilstand ved indlæggelsen. 2) Der skal foreligge kriterier for identifikation af risikopatienter i ernæringsmæssig forstand. Den enkelte afdeling fastsætter selv disse kriterier.

4 3) Kost, sondeernæring m.v. til risikopatienter skal ordineres i patientens journal. 4) Der skal ske en monitorering af effekten af ernæringsintervention hos risikopatienter. 5) Hospitalet skal have en funktion ( functioning mechanism ) der standardiserer og udbreder kendskabet til ovennævnte procedurer (på større sygehuse har et tværfagligt ernæringsteam denne opgave). I USA er der tværfaglige ernæringsteams på 20% af alle hospitaler med mere end 150 senge (27) og i England er der ernæringsteams på ca. 25% af alle sygehuse (28). I Danmark gør de fleste sygehuse mere end ingenting (f.eks. godt spisemiljø, mellemretter, særlig kost til småtspisende, forsøg med sondeernæring eller lign.), men ingen sygehuse kan sige, at de generelt gør en professionel målrettet indsats (som f. eks. angivet i Levnedsmiddelstyrelsens anbefalinger eller JCAHO), og der findes næppe heller nogen sygehusafdeling i landet, hvor en sådan indsats er etableret for alle patienters vedkommende. Der er dog mange sygehuse eller afdelinger, hvor enkeltpersoner eller nogle få entusiater udfører projekter eller forsøgsordninger med udvalgte patientgrupper. Der mangler imidlertid en generel indsats, som omfatter alle sygehusets patienter i ernæringsmæssig risiko. Dette fremgår tydeligt af den undersøgelse, som Levnedsmiddelstyrelsen har foretaget på et repræsentativt udvalg af danske sygehuse (24). Undersøgelsen viste, at en vurdering af patienternes ernæringstilstand på indlæggelsestidsunktet, og under indlæggelsen, kun sjældent blev udført systematisk, og det var karakteristisk, at ændringer i ernæringstilstanden først blev opdaget sent i indlæggelsesforløbet. Ernæringsenheden ved Rigshospitalet er et af de få steder i Danmark, hvor man systematisk har forsøgt at forbedre forholdene. Ved Ernæringsenhedens oprettelse i 1990 var der klart en manglende viden blandt læger og sygeplejersker om ernæringens betydning for det kliniske forløb, og om ernæringsregimers gennemførelse i praksis. Denne mangel skyldes primært den utilstrækkelige/ikkeeksisterende undervisning i ernæring i læge- og sygeplejerskestudierne. Det var også en udbredt holdning, at et 'trivielt' område som kost ikke behøver megen opmærksomhed på et sygehus. Blandt de interesserede var der imidlertid også en udtalt mangel på struktureret erfaring med opgavefordelingen: hvem gør hvad i forløbet af et målrettet ernæringsregime (patient-læge-sygeplejerske-klinisk diætist-køkken). Endeligt manglede de særlige ernæringsregimer, som kunne udfylde et tomrum mellem den sædvanlige hospitalskost og parenteral ernæring, dvs. en særlig næringsrig, appetitvækkende kost til småtspisende patienter i risikogruppen samt regimer for sondeernæring i forskellige former. I årenes løb er der blevet holdt et stort antal seminarer, og de manglende ernæringsregimer er blevet etableret. Ernæringsenheden har indtil nu varetaget målrettet ernæring for 1016 patienter indlagt på næsten alle voksenafdelinger, i et tæt samarbejde med patienter, læger og sygeplejersker på de enkelte afdelinger. Ca. 90% af patienterne har kunnet opnå den planlagte energi- og proteinindtagelse samt vedligeholde eller øge legemsvægten. Resultaterne med de første 500 patienter er tidligere publiceret (29). Imidlertid er der heller ikke på Rigshospitalet generelle krav til afdelingerne om, at patienternes ernæringsproblemer skal behandles. De fleste patienter henvises til Ernæringsenheden fra visse afdelinger, som er meget engagerede, mens der fra andre afdelinger først kommer en henvendelse, når patienten har tabt kg under indlæggelse. For at styrke udviklingen blev Dansk Selskab for Klinisk Ernæring oprettet i december Selskabet har allerede ca. 180 sygehusansatte medlemmer, heraf ca. 45% er læger. Denne tilslutning viser tydeligt, at der er en stor interesse for området, men 180 sygehusansatte er dog kun en dråbe i havet. Hvis der virkelig skal gøres en indsats af betydning for de ca underernærede patienter, der til dagligt skønnes at ligge i danske sygehussenge, er det nødvendigt med en generel opprioritering af indsatsen indenfor kostforplejning og ernæringsproblemer på alle niveauer indenfor sundhedvæsenet. Der kræves en betydelig indsats med hensyn til uddannelse af læger og sygeplejersker, både i studietiden og i efteruddannelsesforløbet. Det kræves desuden, at sygehusejerne, dvs. politikerne, stiller konkrete krav om, at der gøres en forsvarlig ernæringsmæssig indsats for disse patienter. Det er ikke akceptabelt, at en patient taber kg under indlæggelse, uden at nogen forsøger

5 at gribe ind. De enkelte afdelinger bør indføre bestemmelser om, at patienternes kostindtagelse og ernæringstilstand skal observeres løbende (som det allerede sker med hensyn til væskeindtagelse og hydreringsgrad), og der bør indføres retningslinjer for hvornår der skal gribes ind. Effekten af ernæringsintervention hos disse risikopatienter skal registreres i journalen (lige som man registererer effekten af væsketerapi). Hvis den ernæringsmæssige målsætning ikke kan opnås, bør erfaringerne samles ét sted på sygehuset med henblik på en målrettet indsats overfor de generelle problemer på de enkelte afdelinger og det enkelte sygehus. Det er derfor nødvendigt at have et team, bestående af læge, sygeplejerske og diætist, der har det som en del af deres arbejde at blive tilkaldt til problempatienter, at iværksætte generelle forbedringer i procedurer eller kosttilbud, og at sprede de positive erfaringer til andre afdelinger på sygehuset. Som anført i indledningen berører problemet med underernæring på sygehuse et meget bredt spektrum af sygehusets aktiviteter, fra køkken til cellebiologi. En stor del af de praktiske problemer vil formentlig kunne løses ved politisk beslutning indenfor eksisterende nationale eller lokale puljemidler og lign. Løsningen af de biologiske problemer kræver dog forskningsmidler fra de samme fonde, som finansierer al anden sundhedsvidenskabelig forskning. Her er det erfaringsmæssigt vanskeligt at komme i betragtning som en ny disciplin, særligt i en tid hvor forskningsprioriteringen koncentrerer sig om at udbygge de eksisterende store forskningsmiljøer. Man kan kun appellere til forskningsfonde om at støtte et nyt lovende dansk forskningsmiljø, som internationalt allerede har markeret sig stærkt, specielt indenfor kirurgisk og medicinsk gastroenterologi samt hepatologi (13, 30, 31). Erfaringer fra studiebesøg ved ernæringsenheder i USA og England viser, at her, som for alle andre områder, gælder det, at ny viden udveksles i byttehandel: når vi kommer med vore bidrag, står dørene åbne, også med hensyn til praktisk vejledning i, hvordan man bærer sig ad med at gennemføre målrettet ernæring på sygehuse. 2 2 Reprints: Jens Kondrup, Ernæringsenheden-2111, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

6 Litteratur 1. Reilly JJ, Hull SF, Albert N, Waller A, Bringardener S. Economic impact of malnutrition: a model system for hospitalized patients. J Parenter Enteral Nutr 1988; 12: Grimble RF. Interaction between nutrients, pro-inflammatory cytokines and inflammation. Clin Sci 1996; 91: Van Leeuwen PAM, Boermeester MA, Houdijk APJ, Ferwerda ChC, Cuesta MA, Meyer S et al. Clinical significance of translocation. Gut 1994; suppl 1: S Ziegler TR, Gatzen CG, Wilmore DW. Stategies for attenuating protein-catabolic responses in the critically ill. Annu Rev Med 1994; 45: Hill GL. Body composition research: implications for the practice of clinical nutrition. J Parenter Enteral Nutr 1992; 16: Moore FA, Feliciano DV, Andrassy RJ, NcArdle AH, Booth FV, Morgenstein-Wagner TB et al. Early enteral feeding, compared with parenteral, reduces postoperative septic complications. The results of a meta-analysis. Ann Surg 1992; 216: Beier-Holgersen R, Boesby S. Influence of postoperative enteral nutrition on postsurgical infections. Gut 1997; 39: Levnedsmiddelstyrelsen. Offentlig kostforplejning i Danmark. København: Levnedmiddelstyrelsen Ovesen L, Pedersen A (eds). Anbefalinger for den danske institutionskost. København: Levnedsmiddelstyrelsen Kondrup J, Beck AM, Hansen BS, Hartvig C, Ipsen B, Ronneby H et al. Ernæringsterapi hos 542 hospitaliserede patienter. Ugeskr Læger 1996; 158: Komplet litteraturliste kan fås hos forfatterne.

7 Patientkategori Tabel 1. Klinisk effekt af ernæringsbehandling. Antal randomiserede undersøgelser Klinisk effekt Perioperativt (gastrokirurgi) 11 Færre infektioner Bedre muskelfunktion Kortere indlæggelsestid Lårbensbrud 3 Færre komplikationer Bedre gangfunktion Kortere indlæggelesestid Levercirrhose 8 Bedre leverfunktion Mindre mortalitet Levercirrhose, ambulant 1 Færre infektioner Færre indlæggelser AIDS, ambulant 1 Færre indlæggelser Hals-kræft 1 Bedre livskvalitet Geriatrisk optræning 1 Større fysisk aktivitet Mindre mortalitet Kranietraume 1 Færre infektioner Kortere indlæggelsestid Forbrænding 2 Færre infektioner Kortere indlæggelsestid Knoglemarvs-transplantation 3 Færre infektioner Kortere indlæggelsestid Mindre mortalitet

8 Nekrose - antigen - endotoxin Immunceller Regeneration (fibroblaster, endothelceller) Akut fase proteiner Glutathion Cytokiner Vævsprotein Glutamin, andre aminosyrer Lever Arginin Glukose Fig1. Antigener fra nekrotiske celler eller bakterier, eller bakterielt endotoksin, stimulerer immunsystemets celler til at afgive cytokiner. Cytokiner stimulerer andre celler i immunsystemet til proliferation og produktion af antistoffer, og cytokiner stimulerer leveren til øget produktion af glukose og akut fase proteiner. Lokale vækstfaktorer stimulerer proliferationen af fibroblaster, endothelceller og andre celler, der er involveret i helingsprocessen. Det øgede forbrug af aminosyrer til disse processer medfører en reduktion i plasma koncentrationen af aminosyrer. Dette resulterer i øget nedbrydning af vævsproteiner i muskulatur, hud og tarm. Cytokiner bevirker desuden en øgning i plasma cortisol og en reduktion i plasma IGF-I (insulin-lignende vækstfaktor-i) og disse hormonelle ændringer medfører en yderligere øgning i nedbrydningen af vævsproteiner. Det øgede behov for aminosyrer i immunceller, regenererende celler og lever gælder især glutamin, arginin og alanin.

VEJLEDNING TIL LÆGER, SYGEPLEJERSKER, SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER, SYGEHJÆLPERE OG KLINISKE DIÆTISTER

VEJLEDNING TIL LÆGER, SYGEPLEJERSKER, SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER, SYGEHJÆLPERE OG KLINISKE DIÆTISTER VEJLEDNING TIL LÆGER, SYGEPLEJERSKER, SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER, SYGEHJÆLPERE OG KLINISKE DIÆTISTER Screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko Vejledning til læger, sygeplejersker,

Læs mere

DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI

DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (voksne patienter) Rammeplanen er udarbejdet af: Anne Marie Beck og Birthe Stenbæk Hansen, fra FaKD's Kvalitetssikringsudvalg Med assistance af: Mette Borre, Gitte Ploug

Læs mere

UNDERERNÆRING. Det skjulte samfundsproblem

UNDERERNÆRING. Det skjulte samfundsproblem UNDERERNÆRING Det skjulte samfundsproblem 1 Februar 2014 Publikationen Underernæring det skjulte samfundsproblem er udarbejdet i et samarbejde mellem Arla og Kost- og Ernæringsforbundet i 2014. Overlæge,

Læs mere

I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER)

I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER) I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER) Revideret af Anne Marie Beck og Birthe Stenbæk Hansen FaKD, 3. reviderede udgave december 2008 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Ernæring til kræftpatienter resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013 LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Kulhydrat Fedt Protein Sondeernæring/ parenteral ernæring Ernæring til kræftpatienter I et

Læs mere

BEDRE MAD TIL SYGE HVORFOR? HVORDAN? Læs mere i idekataloget på www.bedremadtilsyge.sst.dk

BEDRE MAD TIL SYGE HVORFOR? HVORDAN? Læs mere i idekataloget på www.bedremadtilsyge.sst.dk BEDRE MAD TIL SYGE HVORFOR? HVORDAN? Læs mere i idekataloget på www.bedremadtilsyge.sst.dk Bedre mad til syge Hvorfor? Hvordan? Forfatter, udgiver, ansvarlige institution & copyright: Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hyg om, snak med - og frist din småtspisende patient. (Nurture, talk to and tempt your patient, who is not eating enough)

Hyg om, snak med - og frist din småtspisende patient. (Nurture, talk to and tempt your patient, who is not eating enough) Hyg om, snak med - og frist din småtspisende patient. (Nurture, talk to and tempt your patient, who is not eating enough) Bachelorprojekt udarbejdet af Rikke B. Palm (RP) og Claus Brandstrup (CB) SUHR

Læs mere

TIDSSKRIFT OM SUKKER OG ERNÆRING NR. 1 APRIL 2009

TIDSSKRIFT OM SUKKER OG ERNÆRING NR. 1 APRIL 2009 TIDSSKRIFT OM SUKKER OG ERNÆRING NR. 1 APRIL 2009 ÆLDRES SUNDHED OG ERNÆRING UNDERERNÆRING OG SUNDHEDSØKONOMI MAD OG ERNÆRING I ÆLDREPLEJEN INDHOLD Perspektiv nr. 1, april 2009 Ældres energi- og ernæringsbehov

Læs mere

AT FASTE ELLER IKKE AT FASTE

AT FASTE ELLER IKKE AT FASTE AT FASTE ELLER IKKE AT FASTE PRÆOPERATIV ERNÆRING MED KULHYDRATRIGE DRIKKE TIL ELEKTIV ORTOPÆDKIRURGISKE PATIENTER. Anerkendelse En stor tak til vores eksterne samarbejdspartnere, der har gjort det muligt,

Læs mere

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Udarbejdet af Anne Marie Beck Lise Bygholm Heidi Madsen og Jens

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 2-4 5-6 7-8 10-11 12-19 20-21 22-23 24-26 27-29 30-31 32-34 36-37 38-42 43-44 45-47 48-50

Indholdsfortegnelse 2-4 5-6 7-8 10-11 12-19 20-21 22-23 24-26 27-29 30-31 32-34 36-37 38-42 43-44 45-47 48-50 Indholdsfortegnelse Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)... 2-4 Danske Fysioterapeuter... 5-6 Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri (DSFGG)... 7-8 Dansk Selskab for Geriatri (DSG)...

Læs mere

SMAG. Skønne Måltider til Alle Gamle

SMAG. Skønne Måltider til Alle Gamle K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SMAG Skønne Måltider til Alle Gamle Hvidbog om nærende måltider med kulinarisk kvalitet til ældre Januar 2015 FORORD 1. INDLEDNING 2. METODE OG LÆSEVEJLEDNING 2.1

Læs mere

Praktisk ernæringsterapi til udvalgte sygdomsgrupper i ernæringsrisiko

Praktisk ernæringsterapi til udvalgte sygdomsgrupper i ernæringsrisiko www.ernæringsterapi.info Praktisk ernæringsterapi til udvalgte sygdomsgrupper i ernæringsrisiko Udarbejdet af: Klinisk diætist, seniorforsker Anne Marie Beck Overlæge, Ph.D Henrik Højgaard Rasmussen Professor,

Læs mere

THE ANOREXIA OF AGING I PLEJEHJEM

THE ANOREXIA OF AGING I PLEJEHJEM Bachelor projekt: The anorexia of aging i plejehjem Skrevet af Yuriko Takahashi I klinisk diætetik, Ernæring og Sundheds, Ankerhus Vejleder: Ane Kruse Antal sider : 35 sider Anslag : 84.041 Antal side

Læs mere

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Kræft i tyktarm og endetarm

Kræft i tyktarm og endetarm Medicinsk Teknologivurdering 2001; 3 (1) Kræft i tyktarm og endetarm Diagnostik og screening Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering M T V Medicinsk Teknologivurdering 2001; 3 (1) Kræft i tyktarm

Læs mere

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning O SVAL II Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning Af Stud.med. Rasmus Broby Johansen Vejleder Overlæge, Ph.D. Karen-Lise Welling Maj

Læs mere

ERNÆRINGSSCREENING AF ÆLDRE I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

ERNÆRINGSSCREENING AF ÆLDRE I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE ERNÆRINGSSCREENING AF ÆLDRE I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Baggrund... 3 Formålet med projektet... 3 Projektets målgruppe... 4 Definitioner... 4 Årsager til for lidt eller forkert ernæring... 5 Anbefalinger...

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

DIÆTISTEN. Sektorovergange. The Missing Link Læs mere på side 5. Elektronisk kommunikation med MedCom Læs mere på side 11

DIÆTISTEN. Sektorovergange. The Missing Link Læs mere på side 5. Elektronisk kommunikation med MedCom Læs mere på side 11 Nr. 124. August 2013. 21. årgang DIÆTISTEN Sektorovergange The Missing Link Læs mere på side 5 Elektronisk kommunikation med MedCom Læs mere på side 11 En tilfældig arbejdsdag Læs mere på side 20 Nyt om

Læs mere

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010 Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring April 2010 Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt oplæg til høring april 2010 Forord Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

DIÆTISTEN. Småtspisende LÆS MERE PÅ SIDE 5 LÆS MERE PÅ SIDE 13 LÆS MERE PÅ SIDE 28

DIÆTISTEN. Småtspisende LÆS MERE PÅ SIDE 5 LÆS MERE PÅ SIDE 13 LÆS MERE PÅ SIDE 28 Nr. 89. Oktober 2007. 15. årgang DIÆTISTEN Småtspisende Alle hoved-halscancerpatienter oplever massive ernæringsmæssige problemer i forbindelse med et ofte langvarigt behandlingsforløb. LÆS MERE PÅ SIDE

Læs mere

Rekommandationer for rapportering af utilsigtede hændelser på sygehuse

Rekommandationer for rapportering af utilsigtede hændelser på sygehuse Risø-R-1369(DA) Rekommandationer for rapportering af utilsigtede hændelser på sygehuse Hovedrapport fra projekt om krav til et registreringssystem for utilsigtede hændelser på sygehuse Niels Hermann, Henning

Læs mere

Ernæring og aldring Ernæring og aldring

Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring En rapport fra Ernæringsrådet af Jette Ingerslev Anne Marie Beck Kirsten Schroll Bjørnsbo Ib Hessov Lars Hyldstrup Agnes N. Pedersen Ernæring og aldring Grafisk

Læs mere