BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1"

Transkript

1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 1

2 Brugerunersøgelse 2014 Plejebolig Brugerunersøgelsen er uarbejet af Epinion P/S og Afeling for Data og Analyse, Sunhes- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune. Layout: KK esign Forsiefoto: Henrik Friberg Rapporten kan ownloaes fra Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Foror... 4 Inlening... 5 Kort beskrivelse af metoen... 5 Tilfreshesbarometer... 5 Såan anvenes resultaterne... 6 Oversigt over nøglespørgsmål... 7 Nøglespørgsmål: Uvikling sien Unersøgelsens resultater Tilfreshe... 9 Samlet tilfreshe... 9 Bolig og lokaler... 9 Hjælp og pleje Personalet Ma og måltier Information Aktivitetsliv Demokrati og selvbestemmelse Unersøgelsens resultater Trivsel Livskvalitet Ensomhe og kontakt til anre Tryghe Selvvureret helbre Svarforelinger på alle spørgsmål Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 3

4 FORORD Når Sunhes- og Omsorgsforvaltningen løser sine opgaver, sker et u fra en vision om at skabe rammerne for et got, sunt og langt liv for københavnerne. I en forbinelse er brugernes oplevelse af vores insats en afgørene leestjerne. Derfor gennemfører Sunhes- og Omsorgsforvaltningen årlige brugerunersøgelser me et formål at blive klogere på, hva brugerne mener, vi gør got, og hva vi kan gøre ennu bere. Denne rapport præser resultaterne af brugerunersøgelsen 2014, hvor i alt 1020 plejeboligbeboere har givet eres mening til kene. Hensigten er at tegne et billee af, hvoran beboerne oplever eres agligag og kvaliteten på plejeboligenheerne. Derme anner rapporten ugangspunkt for arbejet me uvikling af kvaliteten til gavn for københavnerne. Go læselyst. Ninna Thomsen Sunhes- og Omsorgsborgmester Katja Kayser Aministrerene irektør Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 4

5 INDLEDNING Denne rapport præser resultaterne af en kvantitativ brugerunersøgelse blant beboere på Sunhes- og Omsorgsforvaltningens plejecentre. Datainsamlingen er gennemført ve hjælp af personlige interviews, baseret på et spørgeskema me i alt 45 spørgsmål. Rapporten ineholer resultater for plejec. Interviewene er gennemført i perioen 29. september til 24. oktober Unersøgelsen er gennemført af Epinion P/S for Københavns Kommune, Sunhes- og Omsorgsforvaltningen (). Der er uarbejet en tilsvarene rapport til alle øvrige plejecentre, som har eltaget i unersøgelsen, samt en for hvert af e fem lokalområer i Københavns Kommune. Enelig er resultaterne samlet i en rapport for hele plejeboligområet i. For en etaljeret beskrivelse af brugerunersøgelsens metoe henvises til en samlee rapport for hele samt bilaget til rapporten. KORT BESKRIVELSE AF METODEN I spørgeskemaet har eltagerne besvaret en stor el af spørgsmålene på en graskala me fem svarmuligheer. Deltagerne har f.eks. på mange spørgsmål kunne svare meget tilfres, tilfres, hverken eller, utilfres eller meget utilfres. Besvarelserne er herefter omregnet til en skala fra 0-100, hvor 100 er en mest positive tilfreshesscore, som kan opnås. Skalaen utrykker erme, hvor mange eltagere, som har besvaret e enkelte spørgsmål positivt eller negativt. 1 Tilfreshesbarometeret kan erme bruges som en vejleene inikator for, hvornår scoren ligger på et tilfresstillene niveau, og ikke minst om billeet af brugernes tilfreshe ænrer sig fra år til år. Tilfreshesbarometer Som et fremgår af barometret neenfor, opeles resultaterne i fire intervaller henholsvis 0-49 (meget uner miel), (uner miel), (miel/go) og (over miel). uner miel Uner miel Miel / go Over miel I rapporten er et kun nogle spørgsmål, som er omregnet til en samlet tilfreshesscore. Det gæler særligt e spørgsmål, hvor et er interessant at se, om tilfresheen har uviklet sig over ti, vs. om 1 Tilfreshesscorerne uregnes som et simpelt gennemsnit af e enkelte besvarelser på en 5-punktsskala, hvor hver besvarelsestype tæller for en given væri, henholsvis: 100, 75, 50, 25 og 0. Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 5

6 brugerne f.eks. har ænret holning fra 2013 til Ve anre spørgsmål giver et et bere billee at afrapportere resultatet som procentanele, er har afgivet e enkelte svarmuligheer. Dette vil erfor kunne læses i tabellerne for isse spørgsmål. Spørgsmål, som er formuleret me ja/nej-svarkategorier, rapporteres som oftest som anelen af beboere, er har svaret ja til et pågælene spørgsmål. Såan anvenes resultaterne Resultaterne fra brugerunersøgelser som enne bør alrig stå alene. En brugerunersøgelse bør alti følges op a ialog om, hvorfor resultaterne ser u, som e gør hva enten resultaterne er goe eller årlige. Denne rapport kan sålees anvenes til at ientificere styrker og potentielle forberingspunkter i plejeboligcentret. Fastlæggelsen af hvorfor resultaterne er, som e er, og hvoran resultaterne kan fastholes eller forberes, bør ske i ialog mellem leelse, mearbejere, brugere og pårørene. Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 6

7 OVERSIGT OVER NØGLESPØRGSMÅL Oversigt over nøglespørgsmål Plejeboligenheen sammenlignet me lokalområet samt hele. Resultater vises på skala, hvor 0 er mest negativt og 100 mest positivt. Hvor tilfres eller utilfres er u alt i alt me at bo her på plejehjemmet? Hvor tilfres eller utilfres er u me in egen bolig? Hvor tilfres eller utilfres er u alt i alt me en praktiske hjælp og hjælp til personlig pleje, som u motager fra personalet? Hvor tilfres eller utilfres er u alt i alt me personalet? Hvor tilfres eller utilfres er u alt i alt me maen? I hvilken gra føler u ig tilstrækkeligt informeret om, hvilken hjælp u kan få? Hvoran vurerer u in livskvalitet alt i alt? I hvilken gra føler u ig tryg her på plejehjemmet? Hvoran synes u, it helbre er alt i alt? Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 7

8 Nøglespørgsmål: Uvikling sien 2012 Oversigt over nøglespørgsmål 2014 sammenlignet me 2013 og Resultater vises på skala hvor 0 er mest negativt og 100 mest positivt. Hvor tilfres eller utilfres er u alt i alt me at bo her på plejehjemmet? Hvor tilfres eller utilfres er u me in egen bolig? Hvor tilfres eller utilfres er u alt i alt me en praktiske hjælp og hjælp til personlig pleje, som u motager fra personalet? Hvor tilfres eller utilfres er u alt i alt me personalet? Hvor tilfres eller utilfres er u alt i alt me maen? Hvoran vurerer u in livskvalitet alt i alt? I hvilken gra føler u ig tryg her på plejehjemmet? Hvoran synes u, it helbre er alt i alt? Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 8

9 UNDERSØGELSENS RESULTATER TILFREDSHED Samlet tilfreshe Skala Hvor tilfres eller utilfres er u alt i alt me at bo her på plejehjemmet? Anel, som svarer Ja Har livet her på plejehjemmet alt i alt levet op til ine forventninger om, hvoran et bør være at bo på plejehjem? ent er ent er 75% 59% 70% 41% 47% 53% Bolig og lokaler Skala Hvor tilfres eller utilfres er u me in egen bolig? Hvor tilfres eller utilfres er u me muligheerne for at have gæster i in egen bolig? Hvor tilfres eller utilfres er u me jeres fælles lokaler? Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 9

10 Hjælp og pleje Skala Hvor tilfres eller utilfres er u alt i alt me en praktiske hjælp og hjælp til personlig pleje, som u motager fra personalet? Hvor tilfres eller utilfres er u me hjælpen til at blive vasket, heruner til at gå i ba? Hvor tilfres eller utilfres er u me hjælpen til at komme på toilettet? Hvor tilfres eller utilfres er u me hjælpen til at intage meicin, sårpleje mv.? Hvor tilfres eller utilfres er u me hjælpen til rengøring i in egen bolig? Anel, som svarer Ja Oplever u, at u får en hjælp til helbresmæssige problemer, som u har behov for? % 79% 87% Anel, som svarer Ja Får u hjælp til at gøre mest muligt selv fx så u kan blive bere til selv at tage tøj på eller vaske ig? ent er ent er 94% 80% 83% 27% 44% 57% Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 10

11 Personalet Skala Hvor tilfres eller utilfres er u alt i alt me personalet? Hvor tilfres eller utilfres er u me in personlige kontakt me personalet? Hvor tilfres eller utilfres er u alt i alt me ventetien, fra u har kalt på hjælp, til personalet kommer? I hvilken gra får u en hjælp fra personalet, u har brug for? I hvilken gra oplever u, at personalet tager hensyn til ine vaner og ønsker, når e hjælper ig? I hvilken gra føler u ig tryg ve personalet? Anel, som svarer Ja Er er nogen fra personalet, som u er særlig fortrolig me, og som u kan gå til, hvis u har spørgsmål eller behov for hjælp? ent er ent er 64% 61% 58% 62% 56% 56% Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 11

12 Ma og måltier Skala Hvor tilfres eller utilfres er u alt i alt me maen? Hvor tilfres eller utilfres er u me maens smag? Hvor tilfres eller utilfres er u me maens useene? Hvor tilfres eller utilfres er u me stemningen ve måltierne, er er f.eks. mulighe for ro, samtale, hygge mv.? Information Skala I hvilken gra føler u ig tilstrækkeligt informeret om, hvilken hjælp u kan få? Aktivitetsliv Anel, som svarer Ja Er u tilfres me e fælles aktiviteter man kan lave sammen me anre her på plejehjemmet? Går in ag almineligvis me noget, u synes er rart? ent er ent er 89% 70% 64% 45% 47% 55% 78% 75% 80% 69% 77% 74% Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 12

13 Demokrati og selvbestemmelse Anel, som svarer Ja Er u me til at bestemme, hva man kan lave på plejehjemmet i løbet af agen? Vil u gerne være me til at bestemme, hva man kan lave på plejehjemmet i løbet af agen? FILL DA- TA_T 11 11% 20% 21% 19% 16% 18% % 19% 17% 29% 22% 22% Anel, som svarer Ja Er u me til at bestemme, hva I får at spise på plejehjemmet? Vil u gerne være me til at bestemme, hva I får at spise på plejehjemmet? FILL DA- TA_T 12 17% 19% 19% 3% 3% 12% % 21% 28% 52% 32% 29% Anel, som svarer Ja Bestemmer u selv, hvornår u står op og går i seng? Bestemmer u selv inretningen af in bolig? Bestemmer u selv, hvoran in ag forløber? FILL DA- TA_T 13 83% 88% 86% 67% 72% 79% % 98% 96% 91% 82% 87% % 94% 94% 75% 76% 86% Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 13

14 Anel, som svarer Ja Bestemmer u selv, hvem u vil være sammen me, fx til måltierne og ine frie stuner? % 77% 81% Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 14

15 UNDERSØGELSENS RESULTATER TRIVSEL Livskvalitet Skala Hvoran vurerer u in livskvalitet alt i alt? Ensomhe og kontakt til anre Sker et nogensine, at u er alene, selvom u egentlig har mest lyst til at være sammen me anre? Ja, ofte 11% 9% 10% 12% 8% 8% 2% 4% 70 Ja, en gang imellem 17% 12% 13% 28% 13% 12% 7% 8% 70 Ja, men sjælent 6% 15% 11% 9% 6% 7% 18% 9% 70 Nej 67% 63% 66% 47% 72% 70% 73% 78% 70 Ve ikke 0% 0% 1% 3% 1% 2% 0% 0% 70 Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70 Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 15

16 Sker et nogensine, at u føler ig alene, selvom u er sammen me anre? 2014 Ja, ofte 3% 4% 5% Ja, en gang imellem 22% 10% 11% Ja, men sjælent 3% 11% 10% Nej 72% 73% 73% Ve ikke 0% 1% 1% Total 100% 100% 100% Anel, som svarer Ja Synes u, at et er rart at være sammen me e anre beboere? ent er ent er 69% 56% 54% 47% 51% 50% Anel, som svarer Ja Er er nogen af e anre beboere, som u er særlig fortrolig me, og som u kan tale me, hvis u har problemer eller er trist? % 46% 38% Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 16

17 Hvor ofte er u i kontakt me venner, bekente og familie, som u ikke bor sammen me? 2014 Dagligt eller næsten agligt 42% 26% 26% En eller to gange om ugen 31% 43% 45% En eller to gange om måneen 14% 20% 17% Sjælnere en en gang om måneen 11% 7% 6% Alrig 3% 3% 4% Ve ikke 0% 1% 1% Total 100% 100% 100% Tryghe Skala I hvilken gra føler u ig tryg her på plejehjemmet? Selvvureret helbre Skala Hvoran synes u, it helbre er alt i alt? Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 17

18 SVARFORDELINGER PÅ ALLE SPØRGSMÅL Samlet tilfreshe Hvor tilfres eller utilfres er u alt i alt me at bo her på plejehjemmet? (n = 36) tilfres Tilfres Hverken tilfres eller utilfres Utilfres utilfres Ve ikke Total 31% 36% 25% 8% 0% 0% 100% Ja Delvis Nej Ve ikke Total Har livet her på plejehjemmet alt i alt levet op til ine forventninger om, hvoran et bør være at bo på plejehjem? (n = 36) 75% 14% 11% 0% 100% Bolig og lokaler Hvor tilfres eller utilfres er u me in egen bolig? (n = 36) Hvor tilfres eller utilfres er u me muligheerne for at have gæster i in egen bolig? (n = 36) Hvor tilfres eller utilfres er u me jeres fælles lokaler? (n = 32) tilfres Tilfres Hverken tilfres eller utilfres Utilfres utilfres Ve ikke Total 53% 36% 6% 3% 3% 0% 100% 28% 64% 3% 6% 0% 0% 100% 38% 47% 6% 6% 3% 0% 100% Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 18

19 Hjælp og pleje Hvor tilfres eller utilfres er u alt i alt me en praktiske hjælp og hjælp til personlig pleje, som u motager fra personalet? (n = 33) Hvor tilfres eller utilfres er u me hjælpen til at blive vasket, heruner til at gå i ba? (n = 22) Hvor tilfres eller utilfres er u me hjælpen til at komme på toilettet? (n = 9) Hvor tilfres eller utilfres er u me hjælpen til at intage meicin, sårpleje mv.? (n = 22) Hvor tilfres eller utilfres er u me hjælpen til rengøring i in egen bolig? (n = 33) tilfres Tilfres Hverken tilfres eller utilfres Utilfres utilfres Ve ikke Total 36% 45% 12% 3% 3% 0% 100% 45% 50% 0% 5% 0% 0% 100% 33% 44% 22% 0% 0% 0% 100% 14% 82% 5% 0% 0% 0% 100% 27% 67% 6% 0% 0% 0% 100% Ja Delvis Nej Ve ikke Total Oplever u, at u får en hjælp til helbresmæssige problemer, som u har behov for? (n = 34) Får u hjælp til at gøre mest muligt selv fx så u kan blive bere til selv at tage tøj på eller vaske ig? (n = 35) 82% 15% 3% 0% 100% 94% 0% 6% 0% 100% Personalet Hvor tilfres eller utilfres er u alt i alt me personalet? (n = 36) Hvor tilfres eller utilfres er u me in personlige kontakt me personalet? (n = 36) Hvor tilfres eller utilfres er u alt i alt me ventetien, fra u har kalt på hjælp, til personalet kommer? (n = 28) tilfres Tilfres Hverken tilfres eller utilfres Utilfres utilfres Ve ikke Total 42% 42% 11% 6% 0% 0% 100% 31% 61% 8% 0% 0% 0% 100% 4% 43% 18% 21% 14% 0% 100% Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 19

20 I hvilken gra får u en hjælp fra personalet, u har brug for? (n = 35) I hvilken gra oplever u, at personalet tager hensyn til ine vaner og ønsker, når e hjælper ig? (n = 35) I hvilken gra føler u ig tryg ve personalet? (n = 36) I meget høj gra I høj gra Hverken I høj eller lav gra I minre gra I ringe gra / slet ikke Ve ikke Total 43% 51% 3% 3% 0% 0% 100% 17% 66% 11% 3% 3% 0% 100% 39% 50% 8% 3% 0% 0% 100% Ja Nej Ve ikke Total Er er nogen fra personalet, som u er særlig fortrolig me, og som u kan gå til, hvis u har spørgsmål eller behov for hjælp? (n = 36) 64% 33% 3% 100% Ma og måltier Hvor tilfres eller utilfres er u alt i alt me maen? (n = 34) Hvor tilfres eller utilfres er u me maens smag? (n = 34) Hvor tilfres eller utilfres er u me maens useene? (n = 34) Hvor tilfres eller utilfres er u me stemningen ve måltierne, er er f.eks. mulighe for ro, samtale, hygge mv.? (n = 30) tilfres Tilfres Hverken tilfres eller utilfres Utilfres utilfres Ve ikke Total 26% 47% 18% 9% 0% 0% 100% 21% 59% 15% 6% 0% 0% 100% 26% 65% 3% 6% 0% 0% 100% 13% 57% 17% 13% 0% 0% 100% Information og kommunikation I hvilken gra føler u ig tilstrækkeligt informeret om, hvilken hjælp u kan få? (n = 36) I meget høj gra I høj gra Hverken I høj eller lav gra I minre gra I ringe gra / slet ikke Ve ikke Total 17% 61% 6% 8% 8% 0% 100% Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 20

21 Aktivitetsliv Er u tilfres me e fælles aktiviteter man kan lave sammen me anre her på plejehjemmet? (n = 27) Ja Delvis Nej Jeg eltager ikke/sjælent i e fælles aktiviteter Ve ikke Total 89% 11% 0% 0% 0% 100% Ja Delvis Nej Ve ikke Total Går in ag almineligvis me noget, u synes er rart? (n = 36) 78% 17% 6% 0% 100% Demokrati og selvbestemmelse Ja Nej Ve ikke Total Er u me til at bestemme, hva man kan lave på plejehjemmet i løbet af agen? (n = 36) Vil u gerne være me til at bestemme, hva man kan lave på plejehjemmet i løbet af agen? (n = 32) Er u me til at bestemme, hva I får at spise på plejehjemmet? (n = 36) Vil u gerne være me til at bestemme, hva I får at spise på plejehjemmet? (n = 30) Bestemmer u selv, hvornår u står op og går i seng? (n = 36) Bestemmer u selv inretningen af in bolig? (n = 36) Bestemmer u selv, hvoran in ag forløber? (n = 36) Bestemmer u selv, hvem u vil være sammen me, fx til måltierne og ine frie stuner? (n = 36) 11% 89% 0% 100% 22% 78% 0% 100% 17% 83% 0% 100% 23% 77% 0% 100% 83% 17% 0% 100% 97% 3% 0% 100% 92% 3% 6% 100% 100% 0% 0% 100% Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 21

22 Livskvalitet go Go Nogenlune Dårlig årlig Ve ikke Total Hvoran vurerer u in livskvalitet alt i alt? (n = 36) 31% 33% 17% 14% 6% 0% 100% Ensomhe og kontakt til anre Ja, ofte Ja, en gang imellem Ja, men sjælent Nej Ve ikke Total Sker et nogensine, at u er alene, selvom u egentlig har mest lyst til at være sammen me anre? (n = 36) Sker et nogensine, at u føler ig alene, selvom u er sammen me anre? (n = 36) 11% 17% 6% 67% 0% 100% 3% 22% 3% 72% 0% 100% Ja Delvis Nej Ve ikke Total Synes u, at et er rart at være sammen me e anre beboere? (n = 35) 69% 26% 6% 0% 100% Ja Nej Ve ikke Total Er er nogen af e anre beboere, som u er særlig fortrolig me, og som u kan tale me, hvis u har problemer eller er trist? (n = 36) 39% 58% 3% 100% Hvor ofte er u i kontakt me venner, bekente og familie, som u ikke bor sammen me? (n = 36) Dagligt eller næsten agligt En eller to gange om ugen En eller to gange om måneen Sjælnere en en gang om måneen Alrig Ve ikke Total 42% 31% 14% 11% 3% 0% 100% Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 22

23 Tryghe I hvilken gra føler u ig tryg her på plejehjemmet? (n = 36) I meget høj gra I høj gra Hverken I høj eller lav gra I minre gra I ringe gra / slet ikke Ve ikke Total 33% 56% 6% 3% 3% 0% 100% Selvvureret helbre Hvoran synes u, it helbre er alt i alt? (n = 36) got Got Nogenlune Dårligt årligt Ve ikke Total 28% 28% 22% 14% 8% 0% 100% Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 23

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 1 Brugerunderøgele 2014 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerunderøgele 2013 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analye, Sundhed- og Omorgforvaltningen, København Kommune. Layout: KK deign Foridefoto: Henrik Friberg

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2014 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt pårørende

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG LANGGADEHUS Sundhed- og Omorgforvaltningen Brugerunderøgele : Plejebolig 1 Brugerunderøgele Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Mitjyllan Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 3 OVERORDNET OM VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSE VISITATION Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 1 Brugerundersøgelse Visitation Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data og

Læs mere

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Rambøll Management Januar 2009 Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Notat Januar 2009 Dato 2009-01-30

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN DANSK INSTITUT FOR ÆLDREPÆDAGOGIK

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN DANSK INSTITUT FOR ÆLDREPÆDAGOGIK BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Med bidrag af DANIÆ DANSK INSTITUT FOR ÆLDREPÆDAGOGIK INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 8 1.1 Sådan læses

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1 Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1. Indledning... 6 1.1 Sådan læses rapporten... 6 1.2 Sådan anvendes resultaterne... 7

Læs mere

FOREBYGGELSE BRUGERUNDERSØGELSE Patient- og borgerrettet forebyggelse

FOREBYGGELSE BRUGERUNDERSØGELSE Patient- og borgerrettet forebyggelse BRUGERUNDERSØGELSE FOREBYGGELSE Patient- og borgerrettet forebyggelse Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Forebyggelse 1 Brugerundersøgelse Patientrettet Forebyggelse Brugerundersøgelsen

Læs mere

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom Kommunale patientuannelseskurser Kræftens Bekæmpelse Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Fori mange kræftpatienter

Læs mere

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet?

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet? Grafisk esign Workflow Hvoran blev et lavet? Workflow af forsie For at påbegyne en kreative process best muligt startee jeg me at lave en brainstorm. Det gjore jeg for at få et overblik over hvilket slags

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Matematik MATEMATIK WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, ifferentiering og forybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Genoptræning 1 Brugerundersøgelse 2014 Genoptræning Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2014: Hjemmepleje 1 Brugerundersøgelse 2014 Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER

KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER START Psykiatrisk Center Køenhavn Psykoterapeutisk Klinik Navn: Cpr.nr.: Ufylt ato: Velkommen til KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER Som en el af in urening og ehanling vil vi ee ig ufyle velagte

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Hjemmepleje 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Hjemmepleje 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Hjemmepleje 1 Brugerundersøgelse Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Aktivitetstilbud 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Aktivitetstilbud 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Aktivitetstilbud 1 Brugerundersøgelse Aktivitetstilbud Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds-

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012 Aftale om overførsel af ferie i henhol til ferieaftalen af 21. juni 2012 Arbejsgiver CVR-nummer 54 P-nummer 4 Navn 54 Vejnavn 54 Husnummer Etage 4 Sie/Dør Postnummer By Mearbejer Uenlansk aresse Fornavn(e)

Læs mere

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer) Matematik D Almen voksenuannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU172-MAT/D Torsag en 18. maj 2017 kl. 9.00-13.00 Opgaver fra erhvervsuannelserne Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består

Læs mere

Rundt om sundt i Miniklubben.

Rundt om sundt i Miniklubben. SAMUELSGÅRDEN, MINIKLUBBEN, TORPSALLÉ, 680 OKSBØL TLF. 799795. Hjemmesie: www.samuelsgaaren.k Runt om sunt i Miniklubben. Træklatring, motorcross og anre fysiske aktiviteter. Naturlige omgivelser som for

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA FRIAPHON 2015 Katalog - 1 Januar 2015-1. Ugave SCANDINAVIA 1 SCANDINAVIA FRIAPHON - Støjæmpene afløb i bygninger FRIAPHON er et lyæmpene afløbssystem i ualteknik. Og er et af e få afløbssystemer er er

Læs mere

Ret og vrang om patientcentreret behandling

Ret og vrang om patientcentreret behandling Ret og vrang om patientcentreret behanling Professor Kirsten Lomborg, PhD, MScN Det nye sunhesvæsen Patienter og pårørene er samfunsaktiver Sunhesfremme og forebyggelse Borgernære sunhesyelser - telemeicinske

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BEBOERE I PLEJEBOLIG Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen bland beboere i plejebolig

Læs mere

Introduktion til Modelanalyse Note til Økonomiske Principper B

Introduktion til Modelanalyse Note til Økonomiske Principper B Introuktion til Moelanalyse Note til Økonomiske Principper B ve Claus Thustrup Kreiner Gitte Ying Michaelsen Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Introuktion til moelanalyse Claus Thustrup Kreiner Gitte Ying Michaelsen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 0 Brugerundersøgelse 2015 Aktivitetstilbud Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøe nr. 81 Manag en 31. august 2015 kl. 17.00 Hos Domea.k, Olenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsoren: 1 Gokenelse af agsoren... 2

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO SFO leere og personale I skoleåret 2012-2013 er er tilrettelagt et it- kompetenceløft for Helsingørs kommunes SFO ansatte. Der

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 7 1.1 Sådan læses rapporten... 7 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2014 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Grafregner-projekt om differentiation.

Grafregner-projekt om differentiation. Grafregner-projekt om ifferentiation. Motivation: Når nu ifferentieret giver, og e ifferentieret giver e, hvorfor får man så ikke e når man ifferentiere e? Formål: ) At opnå kenskab til, og forståelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1. Indledning... 7 1.1 Sådan læses rapporten... 7 1.2 Sådan anvendes resultaterne...

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Dansk

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Dansk It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Dansk DANSK WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, ifferentiering og forybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013 me

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 20 Svarprocent: 33,90% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Det handler om respekt

Det handler om respekt Værdighed Det handler om respekt Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død At være afhængig af hjælp, fordi man er blevet ældre, bør aldrig betyde tab

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner. Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Trekantområets kommuner Marts Titel: Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse

Læs mere

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Antal besvarelser: 20 Svarprocent: 61% Social, Sundhed og Arbejdsmarked Rådhus Allé 5, 5610 Assens socialogsundhed@assens.dk Indledning Som

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan anvendes resultaterne... 10

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

Brugerinddragelse - er det kun noget vi siger?

Brugerinddragelse - er det kun noget vi siger? Brugerinragelse - er et kun noget vi siger? Årsmøe i DSKS 15. januar 2016 Kirsten Lomborg, professor Aarhus Universitet Lisbeth Kallestrup, centerchef Aarhus Universitetshospital Om kvalitet (1) Væriommen

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE ÅRHUS PRIVATE HJEMMEHJÆLP Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet for en privat leverandør af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Brugerundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejecentre Rapport for Rosenborgcentret

KØBENHAVNS KOMMUNE Brugerundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejecentre Rapport for Rosenborgcentret KØBENHAVNS KOMMUNE Brugerundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejecentre 2016 Rapport for Rosenborgcentret TILFREDSHED HOS DE PÅRØRENDE TILFRESHED HOS DE PÅRØRENDE Hvor tilfreds er du alt i alt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 18 Svarprocent: 54,55% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE GRØN GRUPPE Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige pleje

Læs mere

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Borgere der modtager hjemmehjælp Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Metode Indsamling TNS Gallup har på vegne af Greve Kommune telefonisk kontaktet alle registrerede

Læs mere

Diskriminantformlen. Frank Nasser. 12. april 2011

Diskriminantformlen. Frank Nasser. 12. april 2011 Diskriminantformlen Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette okument må kun anvenes til unervisning i klasser som aonnerer på MatBog.k. Se yerligere etingelser for rug her. Bemærk: Dette er en arkiveret

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Plejeboligområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning Som

Læs mere

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009 Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegae Øst Centerområe C1, Støvring T S A K UD. xx. a r f lagt m e r F åne m. til xx e mån Rebil Kommune Juni 2012 Inlening Rebil

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE OMRÅDE VEJLBY- Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på områdeniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre Antal beelser: Svarprocent: Skive 2015 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119 Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem US-nr 7119 maj juli 2007 1 Hvad er Deres alder? år 2 Hvad er Deres køn? Mand 1 Kvinde 2 3 Modtager De enten praktisk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uannelsesorning for uannelsen til Usteelsesato: 1. juli 2013 sneker Ustet af et faglige uvalg for snekeruannelsen i henhol til bekentgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om uannelserne i en erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uannelsesorning for uannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttræelsesato: 1. august 2015 Ustet af et faglige uvalg for Metalinustriens Uannelser i henhol til bekentgørelse nr. 437 af 13/04/2015 om uannelsen

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 Rapporten er lavet d.13-08-2013 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: None Kortlægning: Trivselsundersøgelse

Læs mere

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l RISIKOVURDERING Til vurering af om tungmetaller og PAHér kan ugøre en risiko for grunvanet er er i et følgene gennemført beregninger af inholet af stoffer, er teoretisk kan uvaskes af klasse 2 og 3 jor

Læs mere

Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg.

Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Det uanmeldte tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning: - Lov om retssikkerhed og

Læs mere

over, hvordan man gør. På sarr.:-. :-=--e teagerer vi i forhold til de emotionelle påvirkninger. gruii.-.::z:..a: i oerioden: vore iølelsesmæssige

over, hvordan man gør. På sarr.:-. :-=--e teagerer vi i forhold til de emotionelle påvirkninger. gruii.-.::z:..a: i oerioden: vore iølelsesmæssige TEKSTELSEBADEN,]ENSEN WWWELSEBADEN]ENSEND(//FOTOI/ARIANNELANE WWW]\4ARANNEIANED(/WWWKERNEIEATNG,DK arianne Lane, 43 år. er norjye me en ertil hørene norjysk accent. Hun or ue på lanet ve Freerikshavn me

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 33 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 94% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30 Referat Plan- og Boliguvalget Møe nr.: 13/2012 Dannet en: Torsag en 06-12-2012 Møeato: Tirsag en 04-12-2012 Møetispunkt: 17:00-18:30 Møeste: Harhoff Melemmer Thorkil Mølgaar (TM) (PEN) O Kisser Franciska

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Brugerundersøgelse på handicapområdet, januar-februar 2010 Pilotprojekt for sammenlignelige brugerundersøgelser Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 1.1 Brugernes overordnede tilfredshed med visitationen... 4 1.2 Visitationssamtalen...

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE NAT OMRÅDE HASLE-ÅBYHØJ Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK FOR ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012-2016 1 INDHOLD Forord...3 APPETIT PÅ LIVET...4 Madkvalitet...5 Det gode måltid...6 Det rette tilbud til den

Læs mere

Stormøde. dagsorden. Forslag om bevilling af øl og vand. valg af ordstyrer. valg af referent. godkendelse af sidste stormødes referat.

Stormøde. dagsorden. Forslag om bevilling af øl og vand. valg af ordstyrer. valg af referent. godkendelse af sidste stormødes referat. Stormøe agsoren Til stee: Anne (11), Anne Kathrine (18), Rikke (19), Sille (104), Fie (107), Janus (117), Ditte (121), Pernille (122), Lau (204), Anne (209), Tanja (212), Lars (218), Aam (222), Freerikke

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006 Efterårets beboermøer overstået Nr.08 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1. stofanet.k Hjemmesie: www.skraeppeblaet.k Åbent

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

Tr ansportvaner og samkørselsmuligheder på samsø

Tr ansportvaner og samkørselsmuligheder på samsø Tr ansportvaner og samkørselsmuligheer på samsø Boil PorsBøl JacoBsen Mette christiansen Januar 2010 aalborg universitet integrativ geografi 1. semester Transportvaner og samkørselsmuligheer på Samsø 1

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 2. Indledning... 9 2.1 Sådan læses rapporten... 9 2.2 Sådan anvendes resultaterne...

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 BENCHMARK-RAPPORT AARHUS KOMMUNE OFFENTLIG OG PRIVAT LEVERANDØR Rapportens opbygning Denne rapport dækker resultaterne for offentlige og private leverandører af hjemmehjælp

Læs mere

Sneen kalder. kr. 1.800. På ski i solrige Andalo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år

Sneen kalder. kr. 1.800. På ski i solrige Andalo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år Sneen kaler 2013 På ski i solrige Analo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år kr. 1.800 Bestil irekte på a2ski.k A2ski. Det nye navn for Aarhus Skirejser Velkommen til en

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 15 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet i Hørsholm Kommune Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i de ældres tilfredshed med kommunes tilbud Dermed har de daglige ledere på ældreområdet og de politiske interessenter

Læs mere

Trafikanters forståelse af færdselstavler og symboler Lene Herrstedt Puk Andersson 15. marts 2007

Trafikanters forståelse af færdselstavler og symboler Lene Herrstedt Puk Andersson 15. marts 2007 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Lene Herrstet Puk Anersson 5. marts 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngy www.trafitec.k Trafikanters forståelse af færselstavler

Læs mere

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie VANDETS AVIS UNDERVISNINGSAVIS TIL BØRN OG UNGE I ROSKILDE - MAJ 2011 Bliv en vanuks Hva bruger en teenagefamilie i Hyrehøj Vanet i Roskile Såan sparer u penge på it vanforbrug meget Vores van er vigtigt

Læs mere

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis Sneen 2014 kaler Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995 Liftkort til børn uner 8 år gratis A2ski. Det nye navn for Aarhus Skirejser Velkommen til en ny ski-sæson

Læs mere

Energitæthed i et elektrostatisk felt

Energitæthed i et elektrostatisk felt Elektromagnetisme 6 ie af 5 Elektrostatisk energi Energitæthe i et ektrostatisk ft I utryk (5.0) er en ektrostatiske energi E af en laningsforing utrykt ve ennes laningstæthe ρ, σ og tilhørene ektrostatiske

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011

Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011 Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg på Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011 1 1. Indledning Kragsbjergløkke Plejecenters plejeboliger rummer 18

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 317 Svarprocent: 80% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

PS. Optimer lønsomheden i virksomheden i dag! Tilbuddene gælder kun til den 31. december 2008

PS. Optimer lønsomheden i virksomheden i dag! Tilbuddene gælder kun til den 31. december 2008 Op til Eksklusivt kunetilbu Optimer lønsomheen i usikre tier 30% på ekstra licens Kære Mamut-kune. I usikre økonomiske tier stilles er strengere krav til effektivitet og lønsomhe i virksomheen. Det hanler

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Hjemmeplejeområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning

Læs mere

AFRICA TOURS VINTERCUP 2015

AFRICA TOURS VINTERCUP 2015 B A D M T O KLG BADMTO inviterer til AFRCA TOURS VTERCUP 2015 LØRDAG DE 7. FEBRUAR U13 ABCD & U15 ABCD Vin Christinna Peersens spilletrøje me autograf Vin entrebilletter til Ree Park VD! Vin overnatningssafari

Læs mere

KOMMUNALE TILSYN PÅ PLEJECENTER 2017

KOMMUNALE TILSYN PÅ PLEJECENTER 2017 KOMMUNALE TILSYN PÅ PLEJECENTER 2017 HØJAGER PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT UDARBEJDET AF VELFÆRDSSTABEN VED SOCIALFAGLIG KONSULENT JANNI FRIIS SØRENSEN RESULTATERNE ER FRA UANMELDT TILSYNSBESØG 9.11.2017

Læs mere