Hvordan. Hverdagslivet. opleves af mennesker der har. Stress. Ditte Emtkjær Henriette Liengård Mette Lindhardtsen Cecilie Marx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan. Hverdagslivet. opleves af mennesker der har. Stress. Ditte Emtkjær Henriette Liengård Mette Lindhardtsen Cecilie Marx"

Transkript

1 Hvordan Hverdagslivet opleves af mennesker der har Stress Ditte Emtkjær Henriette Liengård Mette Lindhardtsen Cecilie Marx

2 Hvordan hverdagslivet opleves af mennesker der har stress Bachelorprojekt JCVU, Ergoterapeutuddannelsen Januar 2008 Udarbejdet af Ditte Emtkjær Henriette Liengård Mette Lindhardtsen Cecilie Marx Metodevejleder Pia Even Hansen Faglig konsulent Lise Nevstrup Andersen Søgeord Stress, hverdagsliv, aktivitet og håndtering. Anslag Dette bachelorprojekt er udarbejdet af studerende ved JCVU, Ergoterapeutuddannelsen, som led i et uddannelsesforløb. Rapporten foreligger ukommenteret fra uddannelsens side, og er således et udtryk for forfatternes egne synspunkter. Dette projekt eller dele heraf må kun offentliggøres med forfatternes tilladelse, jævnfør cirkulære af 16. juli 1973 og bekendtgørelse af lov om ophavsret af 11. marts 1997.

3 Resumé Titel Hvordan hverdagslivet opleves af mennesker der har stress Formål Formålet med projektet var at undersøge, om mennesker der har stress oplevede, at deres hverdagsliv blev påvirket. Herunder om der skete en ændring i udøvelsen af hverdagens aktiviteter. Ligeledes var formålet at undersøge, hvordan mennesker der har stress håndterede eventuelle ændringer i hverdagslivet. Materiale og metode Undersøgelsen var et kvalitativt studie. Vi udførte fem individuelle halvstrukturerede interview samt ét pilotinterview med mennesker, der var eller havde været sygemeldt grundet stress. De indsamlede data blev analyseret efter Kirsti Malteruds fortolkning af Giorgis fænomenologiske analyse og derefter fortolket ud fra Canadian Model of Occupational Performance, Hverdagslivsteorien af Birte Bech-Jørgensen og Sence of Coherence af Aaron Antonovsky. Resultater Undersøgelsen viste at informanterne oplevede, at der skete en påvirkning af hverdagen indenfor områderne arbejde, egen-omsorg, fritid og planlægning af hverdagen grundet stress og udøvelsen af hverdagens aktiviteter blev ændrede. Alle informanter oplevede følgevirkninger af fysisk, affektiv eller kognitiv karakter. Ligeledes udtrykte de, i større eller mindre grad, at føle sig påvirkede som menneske grundet stress. Endvidere viste undersøgelsen, at informanterne håndterede nogle af de ændringer, de oplevede i hverdagen. Konklusion Overordnet kan vi konkludere, at hverdagslivet bliver påvirket efter at have fået stress, hvilket ændrer udøvelsen af hverdagens aktiviteter. Ligeledes kan vi konkludere, at mennesker der har stress håndterer de ændringer, der opstår, dog på hver deres måde. Søgeord Stress, hverdagsliv, aktivitet, håndtering.

4 Abstract Title How people with stress experience everyday life. Purpose One purpose of this study was to examine if people with stress experienced that their everyday life were influenced by stress, and if a change occurred on the performance of everyday activities. Another purpose was to examine how people with stress handled possible changes, in their everyday life. Material and method The survey was a qualitative study. We did five individually semi-structured interviews and one pilot-interview with people who were or had been reported sick from stress. The collected data material was processed according to Kirsti Malteruds interpretation of the phenomenological analysis of Giorgi, and interpreted in accordance to Canadian Model of Occupational Performance, Theory of everyday life by Birte Bech-Jørgensen and Sence of Coherence by Aaron Antonovsky. Results Our survey showed that all informants experienced, that their everyday life were influenced by stress, within the areas of productivity, self-care, leisure and planning of the day as a result of stress, and a change had occurred on the performance of everyday activities. All informants experienced physical, affective and cognitive after effects due to stress. The informants also expressed that they felt that stress influenced them as persons. Some more than the other. Furthermore, the survey showed that the informants handled some of the changes, which they experienced in their everyday life. Conclusion We can conclude that the everyday life is affected by stress, which also change the performance of the everyday activities. We can also conclude that people with stress handle the changes that occur in their own manner. Mesh terms Stress, everyday life, activity, handling

5 Indholdsfortegnelse 1 Problembaggrund Præsentation Stressepidemiologi Stress Stressforskning Ergoterapeutisk relevans Formål Problemstilling Begrebsafklaring Teori Canadian Model of Occupational Performance Hverdagslivsteori af sociolog Birte Bech-Jørgensen Sence of Coherence af Aaron Antonovsky Design, materiale og metode Design Materiale Inklusions- og eksklusionskriterier Begrundelse for inklusions- og eksklusionskriterier Metode Videnskabsteoretisk grundlag For-forståelse Procedure for søgning af informanter Udformning af interviewguide Pilotinterview Dataindsamling Metode til databearbejdning Transskription Analysemetode Etik Resultatafsnit Præsentation af informanter...20

6 6.2 Hvordan stress har påvirket hverdagen Arbejde Egen-omsorg Fritid Planlægning af hverdagen Oplevede følgevirkninger på grund af stress Fysiske følgevirkninger Affektive følgevirkninger Kognitive følgevirkninger Omgivelsernes ressourcer og begrænsninger Ressourcer Begrænsninger Håndtering af de ændringer stress har givet i hverdagen Arbejde Fritid Planlægning af hverdagen Hvordan stress har påvirket mennesket Diskussion Diskussion af resultater Hvordan stress har påvirket hverdagen Håndtering af de ændringer stress giver i hverdagen Omgivelsernes betydning for aktivitetsudøvelse Hvordan stress har påvirket mennesket Diskussion af materiale og metode Validitet Reliabilitet Generaliserbarhed Diskussion af teori Konklusion Perspektivering Litteraturliste...56 Bilagsoversigt...59 Antal anslag:

7 1 Problembaggrund I dette afsnit vil vi lave en præsentation af fænomenet stress. Derefter vil vi komme ind på epidemiologien og herunder beskrive, hvad stress er. Vi vil desuden belyse den forskning vi har fundet på området og afslutningsvis se på den ergoterapeutiske relevans på området. 1.1 Præsentation Stress er et fænomen, der optræder hyppigere og hyppigere i den danske befolkning. Fænomenet bliver ligeledes ofte debatteret i medierne og er i dag så udbredt, at blandt andet WHO betegner stress som en folkesygdom (1). Betegnelsen stress er ikke entydigt defineret og kan dække over flere forskellige tilpasningsog belastningsreaktioner (2). Det debatteres af stressforskere verden over, hvordan stress skal defineres. Der er bred enighed om, at stress i sig selv ikke er en sygdom, men en tilstand- eller følelse- der opstår over en periode med længerevarende belastning. Derfor findes der ikke en decideret diagnose, som betegnes: stress (1;3). Den øgede opmærksomhed på stress har medført en stigning i stressbehandlingstilbud, både i offentlig og privat regi. På grund af den manglende evidens på forebyggelses- og behandlingsområdet findes der i Danmark endnu ikke en national strategi for forebyggelse og behandling af stress (4). 1.2 Stressepidemiologi Antallet af mennesker der føler sig stressede er steget betydeligt de sidste 20 år. Statens Institut for Folkesundhed har lavet fire nationale undersøgelser vedrørende sundhed og sygelighed, den første i Tallene fra 1987 viser, at der var 5,9 % der ofte følte sig stressede og 29,4 % som af og til følte sig stressede (5). I den seneste undersøgelse fra 2005 rapporterede 8,7 % af de adspurgte, at de ofte følte sig stressede og 33,5 % at de af og til følte sig stressede (6). Der er dermed en stigning i andelen af mennesker, der føler sig stressede. Selvom man føler sig stresset, er det ikke ensbetydende med, at man bliver syg af dette. Disse tal fortæller derfor ikke noget om, hvor mange der er 1

8 blevet sygemeldt på grund af stress, men om en stigning i andelen af mennesker, der føler sig stressede i Danmark. Vores målgruppe er mennesker der er, eller har været, sygemeldt med stress. Da der ikke findes nogen statistik på, hvor mange der tilhører denne kategori, bruger vi tallene fra de nationale undersøgelser til at vise den stigende tendens i følelsen af stress i samfundet. Det følgende er statistik over mennesker, der har været indlagt eller tilknyttet et somatisk sygehus med diagnosen: DZ733 Stress- ikke klassificeret andetsteds. Dog dækker denne statistik kun over én af de mange belastnings- og tilpasningsreaktioner, og viser derfor ikke et fuldstændig billede af, hvor mange mennesker der har stress. Antallet af mennesker, der har været indlagt på somatiske sygehuse på grund af diagnosen: DZ733 Stress- ikke klassificeret andetsteds, er steget fra 12 personer i 1997, til 36 personer i Antallet af mennesker, der har været tilknyttet somatiske sygehuse ambulant med samme diagnose, er ligeledes steget fra 10 personer i 1997 til 77 personer i 2004 (Bilag 1). Mennesker i alderen år føler sig oftest stressede. Undersøgelsen viser også, at kvinder føler sig mere stressede end mænd (6). I en undersøgelse lavet af Arbejdsmarkedsinstituttet i 2005, vises det at mellem 30 og 40 % af sygefraværet på det danske arbejdsmarked, skyldes stress (7). En undersøgelse fra 2005, lavet af forsikringsselskabet PFA, viser at 20 % af alle ansøgninger om førtidspension, skyldes stress (7). Sundhedsstyrelsen har i december 2007, lavet en ny pjece, der sætter fokus på stress, hvordan man kan kende symptomerne, og hvordan man selv kan gøre noget ved disse (8) Stress Der findes mange forskellige symptomer på stress. De er individuelle og kan afhænge af, hvor lang tids belastning man har været udsat for. Der er både fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer såsom træthed, hovedpine, angst, koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær og ubeslutsomhed (9). Stress er, som nævnt, ikke en sygdom i sig selv, men man kan blive syg af stress, hvis man udsættes for en længerevarende belastning. Belastningerne kan vise sig i form af forskellige stressorer. Disse kan være højt tempo i arbejdet, uforudsigelighed, lav indflydelse på egen hverdag og skilsmisse. Stressorerne er ikke skadelige for vores helbred, hvis man kan handle på dem eller fjerne sig fra dem. Hvis man derimod er udsat for en stressorer i længere tid, som 2

9 man ikke formår at håndtere, bliver det skadeligt og man kan opleve ovenstående fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer. I værste fald kan det medføre sygdomme som forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdomme og depression (9). Der er ingen tidsbestemt grænse for, hvor længe folk er syge på grund af symptomerne på stress, påpeger psykolog Morten Willert. Det er afhængigt af hvilke og hvor mange symptomer man har Stressforskning Vi har i vores litteratursøgning og -gennemgang vurderet de fundne tekster ud fra kritisk litteraturlæsning (10). I vores litteratursøgning vedrørende forskning omkring stress (Bilag 2), fandt vi ingen undersøgelser, der handlede om, hvorvidt der opstår aktivitetsproblematikker, og i så fald hvilke, hos mennesker der har stress. Derimod fandt vi undersøgelser lavet af udenlandske ergoterapeuter, der beskriver, hvad der sker med ens hverdagsaktiviteter og identitet, når man er svækket af sygdom eller alderdom (11;12). En norsk tværsnitsundersøgelse, foretaget af ergoterapeut Eva Magnus, viser således, hvordan hverdagens aktiviteter er nedsatte eller ændrede, grundet sygdom eller følger efter en ulykke. Deltagerne var påvirkede i deres interaktion med andre og i deres selvopfattelse, hvilket havde konsekvenser for deres identitet (11). En canadisk metaanalyse af Debbie Laliberte-Rudman belyser også dette fund, og beskriver forskellige temaer, som er væsentlige for at skabe forbindelse mellem hverdagens aktiviteter og identiteten (12). Vi fandt to kvantitative studier, der sammenholder forskellige behandlingsformer til mennesker der har stress. I den ene undersøgelse, som er en hollandsk metaanalyse af Jac J.L. van der Klink, forsøger man at finde effekten af stressreducerende interventioner. Undersøgelsen konkluderer, at der ses en effekt ved brug af stress-intervention, og at den største effekt ses ved kognitiv og adfærdsmæssig intervention (13). Dog beskriver undersøgelsen ikke, hvor stor effekten er, ved de forskellige behandlinger. I den danske undersøgelse af Bo Netterstrøm konkluderes det, at et flerstrenget stresshåndteringsprogram i form af stresshåndteringssamtaler, afslapningsøvelser og arbejdspladskontakt er mere effektivt end traditionel behandling. En kritik af undersøgelsen 1 Oplysninger stammer fra interview med psykolog Morten Willert fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus. 3

10 er, at det er svært at sammenligne forsøgspersonerne med kontrolgruppen, da nogle fra kontrolgruppen søgte anden behandling i opfølgningsperioden (14). Herudover svarede kontrolpersonernes karakteristika ikke overens med forsøgspersonerne, og kontrolgruppen var lille i forhold til forsøgspersonsgruppen. Endvidere var det ikke beskrevet, hvad en traditionel behandling bestod af. Statens Institut for Folkesundhed har lavet en undersøgelse, som skaber et overblik over de danske indsatser, der rettes mod stress. Det er gjort, da de finder der er et behov for øget forskning, hvad angår behandling af stress i Danmark. Målet er således, at lave en national strategi for behandling af stress (4). Da der er et øget behov for forskning indenfor behandling af stress, finder vi det altså relevant at undersøge, om der opstår ergoterapeutiske relevante problemstillinger, når man har stress, og om ergoterapeuter derved kan blive en del af behandlingstilbuddet. 1.4 Ergoterapeutisk relevans Der findes som sagt begrænset evidens for, hvordan stress påvirker hverdagslivet, og hvordan behandling af stress kan tilrettelægges, til trods for at der er en stigende forekomst af stress i befolkningen. I vores undersøgelse af hvorvidt ergoterapeuter arbejder med mennesker, der har stress, har vi haft kontakt til Karin Bloch Nielsen fra Ergoterapeutforeningen. Hun kunne oplyse om, at man indenfor ergoterapi primært arbejder med forebyggelse af stress på arbejdspladsen, med fokus på fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Hun havde intet kendskab til, om der findes ergoterapeuter, der arbejder med behandling af mennesker der har stress 2. I Sverige er ergoterapeuter derimod en del af det tværfaglige behandlingsteam, som arbejder med behandling af mennesker, der har stress. Således er der ved Alnarps Rehabiliteringsträdgårdar og ved Göteborg Botaniska Trädgård, ansat ergoterapeuter. (15;16). I Sverige findes diagnosen Utmattningssyndrom, hvilket er det tætteste man kommer på en decideret stress diagnose. Utmattningssyndromet dækker blandt andet over et bredt felt af stressrelaterede sygdomstilstande, samt diagnoser som fibromyalgi og kronisk 2 Oplysningerne stammer fra en telefonsamtale med Karin Bloch Nielsen fra Ergoterapeutforeningen. 4

11 træthedssyndrom. Som ordet utmattning udtrykker, handler det om mennesker, der er udmattede- ofte i en sådan grad, at de har det dårligt både fysisk og psykisk (17). Det kunne, ud fra et ergoterapeutisk perspektiv, være interessant at undersøge, hvordan mennesker, der har stress oplever deres hverdagsliv. På baggrund af de fysiske, psykiske og kognitive symptomer mennesker der har stress oplever, har vi en formodning om, at de oplever en påvirkning i deres hverdag og i udøvelsen af daglige aktiviteter. Er dette tilfældet, kan vi som ergoterapeuter være en relevant del af den tværfaglige behandling, da ergoterapeuter har fokus på det enkelte menneskes hverdagsliv, samt udøvelse af meningsfulde aktiviteter (18). 5

12 2 Formål Formålet med projektet er at undersøge om mennesker der har stress oplever at deres hverdagsliv påvirkes, og herunder om der sker en ændring i udøvelsen af hverdagens aktiviteter. Ligeledes er formålet at undersøge, hvordan mennesker der har stress håndterer eventuelle ændringer i hverdagslivet. 3 Problemstilling Hvordan oplever mennesker der har stress, at deres hverdagsliv påvirkes? - Hvis der sker en påvirkning hvordan ændrer det da hverdagens aktiviteter? - I så fald. Hvordan håndterer mennesker der har stress disse ændringer i hverdagslivet? 3.1 Begrebsafklaring I det følgende udarbejdes en begrebsafklaring på nøgleordene i problemstillingen, for at definere hvorledes begreberne skal forstås i denne opgave. Oplever: Menneskers subjektive opfattelser. Mennesker der har stress: Mennesker der ikke har kunnet håndtere stressorer og derfor oplever stress symptomer i sådan en grad, at de har været eller er sygemeldt med stress. Hverdagsliv: Hverdagslivet er det liv mennesket lever hver dag, hvori mennesket udfører aktiviteter (19). 6

13 Påvirkes: Med påvirke menes her, alt hvad der virker på en person, eller dennes organisme og som bevirker at tanker, følelser eller adfærd derefter er anderledes (20). Ændring: Blive anderledes end før. Hverdagens aktiviteter: Alle de handlinger og opgaver man udfører i løbet af et døgn. Det kan deles ind i emnerne egen-omsorg, arbejde og fritid. Herunder er det også i hverdagslivet, at de meningsfulde aktiviteter udføres (18). Håndtere: Hvordan man reagerer og handler på en given situation, som stress har frembragt. 7

14 4 Teori I dette afsnit beskriver vi de teorier, vi finder mest relevante i forhold til vores problemstilling. De teorier vi gennemgår, er: Canadian Model of Occupational Performance (18), Hverdagslivsteori af Birte Beck-Jørgensen (21) og Sence of Coherense af Aaron Antonovsky (22). 4.1 Canadian Model of Occupational Performance Canadian Model of Occupational Performance (CMOP) er en ergoterapeutisk model udviklet af ergoterapeuter i Canada. CMOP en er en model af aktivitetsudøvelse. Aktivitetsudøvelse dækker over evnen til at vælge, organisere og udføre meningsfulde aktiviteter på en tilfredsstillende måde. Resultatet af aktivitetsudøvelse ses som et dynamisk sammenspil mellem aspekterne mennesket, omgivelserne og aktivitet (Bilag 3). Det dynamiske sammenspil gør, at enhver ændring i ét af aspekterne vil påvirke de to andre. Mennesket er forbundet med omgivelserne, og aktivitet fremkommer i en interaktion mellem mennesket og omgivelserne. Hvis der eksempelvis sker en ændring i omgivelserne, vil dette påvirke både mennesket og aktiviteterne (18). I modellen findes tre nøglebegreber aktivitet, mennesket og omgivelser. Nedenfor gør vi rede for disse og deres betydning. Efterfølgende vil vi gøre rede for begrebet meningsfulde aktiviteter, da dette er et centralt nøgleord i CMOP en (18). Aktivitet Aktivitet karakteriseres som et basalt menneskeligt behov og er derfor livsvigtigt ligesom mad og drikke. Aktivitet dækker over alle de handlinger og opgaver man som menneske udfører i hverdagen. De fordeler sig indenfor områderne egen-omsorg, arbejde og fritid, og kan således beskrive den menneskelige adfærd. Egen-omsorg dækker over aktiviteter, der omhandler dét at klare sig selv såsom personlig hygiejne og ernæring. Arbejde dækker over aktiviteter såsom huslige pligter, lønnet og ulønnet arbejde. Fritid dækker over aktiviteter såsom socialt samvær og diverse hobbyer, som man udfører for fornøjelsens skyld. 8

15 Aktivitet kan også karakteriseres ved at være kilde til balance og tilfredsstillelse. Det er forskelligt fra menneske til menneske, hvilke aktiviteter der giver balance og tilfredsstillelse, alt efter hvilket stadie af livet man er i, og hvilken kultur man lever i (18). Ved hjælp af aktiviteter strukturerer man sin tid, så man får dannet mønstre, vaner og roller. Aktivitet kan opfylde konkrete formål og kan derved give tilværelsen mening for det enkelte menneske (18). Mennesket Mennesket ses som en unik skabning, der er værdifuldt uanset alder og fysisk eller psykisk funktionsevne. Menneskets ånd placeres som en central kerne i den canadiske model og opfattes som menneskets mest sande selv. Ånden forsøges udtrykt i alle ens handlinger. Åndeligheden er udtryk for menneskets vilje, energi og motivation og giver selvbestemmelse og personlig kontrol. Det er individuelt, hvad åndelighed er for det enkelte menneske. For nogle består det af en religiøsitet, mens det for andre er en følelse eller, en fornemmelse, af en oplevet mening. Åndeligheden opfattes som den personlige oplevelse af mening i hverdagen og er dermed også dét, der skaber en god livskvalitet. Ifølge teorien ser man på tre elementer i mennesket, nemlig de affektive, kognitive og fysiske elementer. Det affektive element handler om følelser, hvor det kognitive element knytter sig til informationsbearbejdende og tænkende processer. Det sidste element, det fysiske, knytter sig til de kropslige processer. Alle tre elementer indgår i aktivitetsudøvelsen. Aktivitetsudøvelsen foregår i samspil med omgivelserne (18). Omgivelser Omgivelser er alt det, der findes udenfor mennesket, og som påvirker dette. Det er igennem omgivelserne at aktivitetsudøvelse finder sted. Omgivelserne deles op i fire elementer: kulturelle, institutionelle, fysiske og sociale. Omgivelserne ses som dynamiske og kan fremme eller hæmme aktivitetsudøvelse (18). Meningsfulde aktiviteter Når aktiviteter opfylder et mål eller et formål, er de meningsfulde. Målet- eller formålet- med aktiviteterne skal være personligt eller kulturelt vigtigt for mennesket. Det er individuelt og 9

16 kulturelt bestemt om- og hvorledes- en aktivitet er meningsfuld. Derfor kan en bestemt aktivitet være meningsfuld for én person, men ikke for en anden (18). 4.2 Hverdagslivsteori af sociolog Birte Bech-Jørgensen Hverdagslivsteorien har fokus på, hvordan livet leves hver dag. Teorien ser på de betingelser hverdagslivet giver os, samt hvordan vi håndterer disse betingelser (21). Hverdagslivet: Er det liv, der leves hver dag. Det skabes gennem den måde, hvorpå vi håndterer vores betingelser. Det tager udgangspunkt i alle de aktiviteter, vi foretager os i løbet af en dag- lige fra at børste tænder, til at arbejde og handle ind. Hverdagslivet er i stadig udvikling, hvori det genskabes og fornys. I takt med at vi ældes sker der hele tiden ændringer og udviklinger i vores liv, hvilket også gør at hverdagslivet ændres og udvikles (21). Betingelser: En grundlæggende betingelse i hverdagslivet er selvfølgeligheder. Med selvfølgeligheder menes alle de ting, vi tager for givet i omverdenen, og hvor vi tænker at sådan er tingene bare og det kan ikke være anderledes. Selvfølgeligheder skabes gennem fælles erfaringer, de bygger på fortiden, og vi har dem med os ind i fremtiden. De beror desuden på, hvilken kultur man lever i- i form af hvilke normer og regler man har været vant til (21). Udover denne grundlæggende betingelse, findes også tre andre betingelser i hverdagslivet. De samfundsskabte betingelser, som kan være arbejdsløshed, de mellemmenneskelige betingelser som omhandler daglig interaktion, og individuelle betingelser der omhandler, hvorledes man har psykisk betingede muligheder for at forholde sig til omverdenen (23). Håndteringer: Når man håndterer betingelserne i hverdagen, skabes hverdagslivskræfter. Hverdagslivskræfterne kan forandre hverdagslivet, og tilstræber at gøre det meningsfyldt. Hverdagslivskræfter kommer indefra og gør mennesket i stand til at handle. De kommer til udtryk gennem kroppens bevægelser. Hverdagslivskræfterne skabes for at frembringe og vedligeholde selvfølgeligheder i hverdagslivet. Derudover er de også til for at håndtere de ikke-selvfølgeligheder, der kan true selvfølgelighederne (21). 10

17 Aktiviteter: De aktiviteter, der skaber vores hverdagsliv, inddeles af Birte Bech-Jørgensen i tre typer: - Upåagtede aktiviteter: Aktiviteter vi udfører hver dag, men som vi ikke ligger mærke til at vi gør. Det betyder dog ikke, at vi ikke er bevidste om, at vi udfører dem, men det kan være os ubevidst, på hvilket grundlag vi vælger at udføre dem. De upåagtede aktiviteter bliver indlært gennem vores tidligere erfaringer, gennem den kultur vi lever i samt gennem det sociale netværk. - Strategiske aktiviteter: Aktiviteter der udføres for at opnå et bestemt mål, for hvilket det kræver ressourcer at opnå. - Symbolske aktiviteter: Aktiviteter der giver hverdagslivet mening. De udføres for at give hverdagen mening i uoverskuelige situationer, og herved udtrykker de ikke bare, men frembringer også mening. De symbolske aktiviteter er individuelle, og det ændrer sig over tid, hvad der er en symbolsk aktivitet for den enkelte (21). De tre elementer hverdagsliv, betingelser og håndteringer påvirker hinanden. De betingelser mennesket oplever hænger sammen med, hvordan mennesket håndterer betingelserne. Betingelserne og håndteringen af disse påvirker derved hverdagslivet (Bilag 4) (21). 4.3 Sence of Coherence af Aaron Antonovsky Teorien beskriver at menneskets tilværelse er fyldt med stressorer. Nogle mennesker kan dog bedre tåle stress end andre, og derved er de også bedre til at håndtere stressorerne. Selvom mennesker oplever samme stressorer, er det forskelligt, hvorvidt de påvirkes af disse. Antonovsky taler om kroniske stressorer, som blandt andet er knyttet til vores personlighed, dét at leve op til en bestemt rolle og anstrengelser for at leve op til bestemte forventninger (22). Antonovsky bruger begrebet Sence of Coherence (SOC), i forklaringen på hvordan mennesker mestrer sygdom og opretholder sundhed. En oplevelse af en høj grad af SOC vil være en ressource i forhold til at opretholde sundhed og mestre sygdom. Modsat vil en lav grad af SOC betyde øget risiko for sygdom (22). I SOC indgår tre kernekomponenter, som er forbundet og afhængige af hinanden. 11

18 Begribelighed handler om, hvordan mennesket opfatter de stimuli man møder fra det indre eller det ydre miljø. Disse stimuli kan enten opfattes som forklarlige og forståelige eller som kaotiske og uforståelige. Hvis man har en høj grad af begribelighed, vil man møde stimuli fra omverdenen og fra én selv med en forventning om, at man forstår dem, kan forklare dem og at de passer ind i en sammenhæng. Hvis man modsat har en lav grad af begribelighed, vil man møde stimuliene med en forventning om, at de er kaotiske og uforklarlige og dermed ikke passer ind i en sammenhæng (22). Håndterbarhed er oplevelsen af at have ressourcer til rådighed, som man kan bruge til at håndtere krav fra de stimuli, man møder fra det indre og ydre miljø. Ressourcerne kan stamme fra én selv, eller fra én i omgivelserne man har tillid til. Hvis man har en høj grad af håndterbarhed, føler man sig ikke sat uden for indflydelse på eget liv, men føler at man har kontrol over sin livssituation (22). Meningsfuldhed er oplevelsen af, hvorvidt livet er forståeligt og giver følelsesmæssig mening. Herudover er meningsfuldhed, hvorvidt man føler, at de problemer og udfordringer man møder er værd at bruge energi på, eller om man opfatter dem som byrder, man helst vil undgå. Hvis man har en høj grad af meningsfuldhed, vil man prøve at finde en mening med de udfordringer, man møder i livet og forsøge at klare sig igennem dem på bedst mulig måde (22). 12

19 5 Design, materiale og metode I dette afsnit beskrives hvilket design vi anvender, samt kriterier for udvælgelse af informanter. Til sidst beskrives metoden som ligger til grund for interviewguide, dataindsamling og analyse. 5.1 Design Vi valgte at udføre en kvalitativ undersøgelse i form af fem individuelle halvstrukturerede interview, samt ét pilotinterview. Vi valgte den kvalitative tilgang, da vi var interesserede i at få indblik i informanternes subjektive oplevelse af, hvordan dét at have stress påvirker hverdagslivet. 5.2 Materiale Inklusions- og eksklusionskriterier Vi valgte at opstille følgende inklusions- og eksklusionskriterier for vores informanter: Inklusionskriterier Mænd og kvinder i aldersgruppen år. Diagnosticerede med stress eller stressrelateret sygdom hos lægen. Sygemeldte på grund af stress, eller tidligere sygemeldt på grund af stress. Eksklusionskriterier Personer der ikke kan gøre sig forståelige på dansk. Må ikke have en svær psykiatrisk diagnose som hoveddiagnose, hvor denne overskygger de begrænsninger i hverdagen, som man kan få på grund af stress. Må ikke have en fysisk lidelse eller anden form for fysisk handicap som hovedsygdom, som begrænser personen i sit hverdagsliv. 13

20 5.2.2 Begrundelse for inklusions- og eksklusionskriterier Som nævnt i problembaggrunden er der ingen statistik der viser, hvor mange der er syge på grund af stress. Ud fra undersøgelser kan vi dog se, at det er personer indenfor aldersgruppen år, der oftest føler sig stressede (6). Vi valgte derfor, at vores informanter skulle ligge indenfor denne aldersgruppe. Der er en lille overvægt af kvinder, der føler sig stressede, men stress forekommer hos begge køn (6). Derfor valgte vi at inkludere både mænd og kvinder i ovenstående aldersgruppe. Informanterne skulle være diagnosticeret med stress eller stressrelateret sygdom hos lægen, og skulle ligeledes være sygemeldt eller have været sygemeldt på grund af stress. Disse kriterier skulle sikre, at informanter havde lægens ord på, at de var syge på grund af stress, og at det ikke var selvoplevet stress de følte. På baggrund af udgifter til tolk og for at sikre, at vi kunne forstå informanternes svar, valgte vi at udelukke personer, der ikke kunne gøre sig forståelige på dansk. Vi valgte også, at udelukke personer med anden overordnet psykisk eller fysisk diagnose. Det gjorde vi, fordi vi ville udelukke at disse diagnosers symptomer påvirkede hverdagslivet i sådan en grad, at de overskyggede, hvordan stress påvirker hverdagslivet. 5.3 Metode Videnskabsteoretisk grundlag Vi valgte en fænomenologisk tilgang, da man her belyser, hvordan det enkelte individ oplever dets verden, hvad dets bevidsthed indeholder og hvordan bevidstheden er struktureret (24). Gennem interviews søgte vi at undersøge informanternes egen opfattelse af dét at være stresset - og hvordan de oplevede deres livsverden som følge af stress. Med livsverdenen menes den verden man lever i, og som er udgangspunkt for al aktivitet (25). Under fortolkningen af interviewene og senere i diskussionsafsnittet anvendte vi en hermeneutisk tilgang. Med hermeneutikken prøver man at komme frem til en forståelse af tekstens betydning (24). I udarbejdelsen af vores projekt valgte vi at anvende en deduktiv tilgang. At bruge en deduktiv tilgang vil sige, at man prøver at undersøge kendsgerninger på baggrund af teoretisk viden. Dermed kommer man frem til nye erkendelser, men danner ikke nogen grundlæggende ny viden i form af ny teori (25). 14

21 5.3.2 For-forståelse Når man prøver at forstå en tekst, vil man altid fortolke ud fra sin egen for-forståelse. Forforståelse er de forventninger, meninger og fordomme man har om emnet, før man går i gang med det. Man har derved en horisont, man fortolker verden ud fra, og som danner grundlag for den måde man forstår og fortolker teksten på (25). I den indledende fase til bachelorprojektet forsøgte vi at gøre os klart, hvad vi tænkte omkring emnet stress og hvordan hverdagen påvirkes, når man er ramt af sygdom eller på anden måde er svækket. Vi talte om de individuelle erfaringer, vi hver især havde på området. Disse erfaringer kom fra læst litteratur om emnet, teoretisk viden og egne erfaringer fra den kliniske undervisning. På denne måde kom vi frem til en fælles for-forståelse. En for-forståelse om, at hverdagen påvirkes, når man bliver sygemeldt på grund af stress, da der kan opstå fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer. En for-forståelse der også indebar, at når hverdagen påvirkes, ændres udøvelsen af daglige aktiviteter. Desuden mente vi også, ud fra teoretisk viden, at sker der en ændring i et af aspekterne: mennesket, omgivelserne eller aktiviteten, vil det medføre en ændring i de andre aspekter Procedure for søgning af informanter For at finde mennesker, der var sygemeldt eller havde været sygemeldt på grund af stress, kontaktede vi forskellige læger i Region Midtjylland, da det er dem der vurderer, hvorvidt der skal træde en sygemelding i kraft. Herudover kontaktede vi: Forskellige arbejdsmedicinske klinikker. Stressklinikken i Hillerød. Arbejdsmarkeds Centre. Mariendals Haver. Arbejdspladser. Fagforeninger. Vi kontaktede alle stederne per brev med information om projektets formål (Bilag 5). 15

22 Resultatet af disse kontakter var desværre sparsomt. Fra de forskellige fagforeninger og arbejdspladser fik vi slet ingen tilbagemelding. Fra de resterende fik vi kun afslag. Begrundelsen for disse afslag var, at de forskellige faggrupper vurderede, at de mennesker med stress som de var i kontakt med, var for skrøbelige til at kunne deltage i en sådan undersøgelse (Bilag 6). Vi fik dog to positive tilbagemeldinger fra to lægehuse, med hver én mulig informant. Den ene informant valgte dog ikke at deltage. På grund af det sparsomme udbytte, fandt vi det nødvendigt at gøre brug af eget netværk. Vi fandt derved frem til fem informanter, hvoraf vi valgte at bruge en til pilotinterviewet. Således havde vi som udgangspunkt seks informanter Udformning af interviewguide Vi dannede vores interviewguide på baggrund af teorierne, Canadian Model of Occupational Performance (18) og Hverdagslivsteori af Birte Bech-Jørgensen (21), og med inspiration i Steinar Kvales forslag til udformning af det halvstrukturerede interview (24) (Bilag 7). Da interviewguiden blev dannet med udgangspunkt i teori, arbejdede vi med en deduktiv tilgang. Med baggrund i vores problemstilling dannede vi forskningsspørgsmål ud fra teorierne. Vi havde nogle temaer, vi ønskede belyst, og herudfra dannede vi interviewspørgsmålene. Herudover lavede vi uddybende noter til de spørgsmål, der kunne være grund til at uddybe yderligere (24). Interviewguiden blev udformet med henblik på at afdække, hvordan hverdagen så ud under informanternes sygemeldingsperiode. I starten af interviewet, orienterede vi informanten om, hvad vi ville komme ind på i interviewet, i form af en briefing. Derefter stillede vi tre for-spørgsmål med det formål at få en kort baggrundsinformation omkring personen. Interviewet blev afrundet med en debriefing Pilotinterview Vi valgte at udføre et pilotinterview, for at teste om interviewguiden var brugbar til at få belyst de data, vi ønskede svar på. 16

23 Vi vurderede efterfølgende, at én af de valgte teorier ikke skinnede tydeligt nok igennem både angående forskningsspørgsmålene, samt interviewspørgsmålene. Det medførte enkelte tilføjelser og rettelser i interviewguiden. Vi måtte undlade at bruge ét af interviewene, da informanten opfyldte ét af vores eksklusionskriterier. I stedet valgte vi at medtage pilotinterviewet, da der ikke var lavet radikale ændringer i interviewguiden, og da hun kunne erindre sin sygemeldingsperiode bedre end forventet Dataindsamling Interviewene blev optaget på mp3-afspiller, og vi var to tilstede under hvert interview. Til interviewet var der én hovedinterviewer og én medinterviewer. Hovedintervieweren stod for selve interviewet. Medintervieweren sørgede for, at det tekniske fungerede, var opmærksom på, om interviewguiden blev fulgt, samt stillede eventuelle uddybende spørgsmål. Vi var på skift hoved- og medinterviewer. Da der var seks informanter betød det, at der var to fra gruppen der skulle være hovedinterviewer to gange. Ved at skifte mellem hvem der var hoved- og medinterviewer kunne vi være mere fleksible i forhold til aftaler med informanterne. Vi valgte at give informanterne mulighed for selv at bestemme, om interviewene skulle foregå i deres eget hjem eller på vores skole, alt efter hvad de havde det bedst med. 17

24 5.3.6 Metode til databearbejdning Transskription Transskriptionen blev i fire af interviewene foretaget af medintervieweren. For at fordele arbejdsbyrden ligeligt blev det sidste interview fordelt mellem hoved- og medinterviewer. Gennemlæsningen og retningen af transskriberingen blev foretaget af de resterende to gruppemedlemmer, der ikke deltog i interviewet. Ligeledes opstillede vi regler for transskribering, for at sikre ensartethed (24) (Bilag 8). Ved transskriberingen satte vi linjenumre på interviewene for at lette overskueligheden ved brug af citater i opgaven Analysemetode Vi valgte at analysere de transskriberede interview ud fra Kirsti Malteruds fortolkning af Giorgis fænomenologiske analyse, der deler analysen op i fire trin (26). I trin et læste vi hver især de transskriberede interview igennem, for at danne os et helhedsbillede. Under gennemlæsningen forsøgte vi at lægge vores for-forståelse og teoretiske referenceramme til side. Vi tog notater undervejs, og da alt var læst igennem, skrev vi de midlertidige temaer, som vi hæftede os ved, ned. Vi diskuterede herefter hvad vi hver især var kommet frem til, og blev enige om gennemgående temaer. Under trin to gennemgik vi materialet grundigt for at finde de meningsbærende enheder, som indeholdte viden om temaerne fra trin et. Bagefter systematiserede vi de meningsbærende enheder, hvilket kaldes kodning. For at få overblik over de meningsbærende enheder udformede vi en matrice (Bilag 9). I trin tre delte vi de meningsbærende enheder ind i subgrupper. Vi kondenserede indholdet i de enkelte subgrupper, og lavede derved kunstige citater. I trin fire anvendte vi de kunstige citater som arbejdsredskab til at udvikle en indholdsbeskrivelse for hver subgruppe. Indholdsbeskrivelserne indeholdte en sammenfatning af hvad informanterne beskrev indenfor hver subgruppe. Disse indholdsbeskrivelser blev brugt til at præsentere resultater i resultatafsnittet, og blev underbygget af rigtige citater (26). 18

25 5.3.7 Etik I vores etiske overvejelser over hvilken benævnelse vi skulle bruge i omtalen af målgruppen, faldt valget på: mennesker der har stress. Det i forhold til eksempelvis at være udsat for stress eller syg af stress. Det begrundes med, at stress ikke er en sygdom i sig selv, men en tilstand (9). Vores overvejelser omkring hvor informanterne skulle befinde sig helbredsmæssigt, i forhold til hvornår de blev sygemeldt af stress, tog udgangspunkt i en formodning om, at jo tættere på starten af sygemeldingen man er, jo mere kan man huske om hvordan stress påvirker ens hverdag. Denne opfattelse reviderede vi af etiske grunde, efter at havde haft kontakt med forskellige instanser, som arbejdede med mennesker der havde stress. Instanserne påpegede at mennesker, der lige er blevet syge af stress, ofte befinder sig i en krisetilstand og derfor er for sårbare til at kunne tale om, hvad de har svært ved i hverdagen (Bilag 6). Mennesker der har fået stress kan have tendens til at overse egne behov for at tilfredsstille andres behov (27). Det var derfor vigtigt for os, at informanterne ikke overskred deres egne grænser og tilsidesatte egne behov for at tilfredsstille vores. I henhold til Helsinki-deklarationen udformede vi en samtykkeerklæring (Bilag 10), som informerede informanterne om deres rettigheder i forhold til deltagelse i undersøgelsen (28). Herudover udformede vi et brev med information om formål og rettigheder (Bilag 11). For at overholde persondataloven søgte vi og fik tilladelse fra Datatilsynet til indhentning og behandling af personoplysninger (Bilag 12). Derved forpligtigede vi os til at behandle alle data fortroligt ved blandt andet at anonymisere data, og vi sørgede for at alle data ved projektets afslutning blev destrueret. 19

26 6 Resultatafsnit I dette afsnit præsenteres resultaterne af vores undersøgelse. Først præsenteres informanterne og dernæst følger fem hovedafsnit, der er opdelt i følgende temaer: Hvordan stress har påvirket hverdagen Oplevede følgevirkninger på grund af stress Omgivelsernes ressourcer og begrænsninger Håndtering af de ændringer stress har givet i hverdagen Hvordan stress har påvirket mennesket De enkelte hovedafsnit er opdelt i underafsnit. Der er benyttet fodnoter med angivelse af informantnummer og linienummer. Disse angiver hvor i interviewene den enkelte informant udtaler sig om det pågældende emne. 6.1 Præsentation af informanter Informant 1 (I 1) er en 50-årig kvinde, der første gang blev sygemeldt på grund af stress for seks år siden. Hun er nu førtidspensionist på grund af stress, men arbejdede før i undervisningssektoren. Hun bor i hus sammen med sin mand og ét af sine to børn. Informant 2 (I 2) er en 33-årig kvinde, som blev sygemeldt i år på grund af stress. Hun er deltidssygemeldt, men det er planlagt, at hun skal tilbage på fuld tid igen i starten af 2008 i arbejdet indenfor sundhedssektoren. Hun bor i hus sammen med sin mand og deres to små børn. Informant 3 (I 3) er en 56-årig kvinde, som blev sygemeldt for fire år siden på grund af stress. Hun er nu førtidspensionist på grund af stress, men arbejdede før indenfor sundhedssektoren. Hun bor i hus sammen med sin mand og ét af sine to børn. Informant 4 (I 4) er en 54-årig kvinde, som blev sygemeldt på grund af stress for første gang for cirka to år siden. Hun er førtidspensionist på grund af stress, men arbejdede før indenfor undervisningssektoren. Hun bor i hus sammen med sin mand, og har to udeboende børn. 20

27 Informant 5 (I 5) er en 54-årig mand, som blev sygemeldt for to år siden på grund af stress. Han er nu førtidspensionist grundet stress, men arbejdede før indenfor undervisningssektoren. Han bor i hus sammen med sin kone og ét af sine to børn. Data er indhentet fra informanternes sygemeldingsperiode. Udtalelser hvor informanterne henviser til før og efter deres sygemeldingsperiode, er ikke medtaget i resultatafsnittet. Dette er gjort for at sikre, at informationerne omhandler perioden, hvor informanterne har stress og er sygemeldt på grund af stress. Resultaterne skulle derfor afspejle stress påvirkningen af hverdagen med mere. 6.2 Hvordan stress har påvirket hverdagen Det følgende afsnit omhandler de påvirkninger stress har givet i hverdagen. Det er delt ind i områderne: arbejde, egen-omsorg, fritid og planlægning af hverdagen Arbejde Alle informanterne fortalte, at de havde problemer i forbindelse med daglige indkøb 3. Flere af dem nævnte, at indkøbene var svære, fordi de ikke kunne huske hvad der skulle købes 4. Informant 2 fortalte, hvordan dét at handle kunne strække sig over flere gange på en dag. Hun glemte flere ting, hvilket hun ikke før havde gjort: Hvis jeg skulle om og handle ind og jeg ikke havde en indkøbsseddel med, jamen så skulle jeg måske have fem ting, så kom jeg hjem med én eller to af de ting, så i løbet af en dag kunne jeg nå at købe ind tre gange. (I 2: 48-50). Informant 5 oplevede, at stress påvirkede hans hverdag i en sådan grad, at han slet ikke kunne handle: 3 I 1: I 2: 15-16, 48-50, I 3: I 4: I 5: I 1: I 2: 15-16, I 3: I 4:

28 Alt var en kamp. Jamen handle, det kunne jeg slet ikke. (I 5: 121). Huslige pligter såsom rengøring, oprydning og tøjvask blev af to af informanterne beskrevet som et område i hverdagen, som stressen havde påvirket. Begge informanter beskrev, hvordan det manglende overskud og den manglende energi gjorde, at de ikke kunne overskue at udføre de huslige pligter som tidligere 5, og Informant 2 beskrev det som følgende: jeg plejede bare at gå meget op i mit hjem og sådan noget førhen, og at der bare slet ikke var den der gejst til det. (I 2: ). jeg kunne tage en hel dag om at rydde op herhjemme, og så har jeg ikke engang ryddet op alligevel, fordi det sejlede stadig rundt omkring. (I 2: ). Madlavning blev af én informant beskrevet som problematisk: Jeg kunne ikke engang skrælle kartofler, jeg kunne slet ikke huske hvad rækkefølge. (I 3: 56) Egen-omsorg Flere af informanterne fortalte, at det var blevet et problem at få deres nattesøvn. De fortalte hvordan de vågnede og var ude af sengen flere gange om natten 6. Det der med hvor man går op og i sin seng mange gange. (I 1: ). jeg har bare ikke har sovet,( ) jamen jeg roterede jo rundt i den seng. (I 3: ). 5 I 2: 29-30, 103-4, , , I 3: 205-6, 546, I 1: I 3: 66-67, I 4: 33-34, 65, I 5:

29 I forhold til personlig hygiejne såsom bad, tandbørstning, redde hår og påklædning udtrykte tre informanter, at dette var blevet svært at udføre, i forbindelse med at de havde fået stress 7. Som Informant 2 udtrykte, var det dét at komme ind under bruseren, der var et problem: Og det er bare så dejligt når det er gjort, men det er lige om at sparke sig derind under, ja det var simpelthen det værste. ( ) men når jeg så følte at man var ved at lugte tilstrækkeligt, så kunne man godt sådan begynde at skubbe sig derind under, men det var rigtig svært. (I 2: ). Som Informant 3 fortalte, var det et problem at vaske hår: Åh, du orker ingenting. Bare det at få vasket hår til sidst, det var næsten et stykke arbejde i sig selv. (I 3: 203-4) Fritid Alle fem informanter fortalte, at de førhen havde været socialt anlagte. Efter at have fået stress havde de måttet melde fra i forhold til at tage i byen og besøge venner, og ligeledes at få besøg 8 : der måtte ikke komme nogen mennesker og jeg kunne ikke tage ud til nogen mennesker. Jeg sagde altid nej til at komme nogen steder hen. (I 5: ). jeg er ellers ret social anlagt, men jeg begyndte at trække mig fra alt muligt, fordi jeg kunne ligesom ikke være i det. (I 4: 23-24). 7 I 1: , I 2: I 3: I 1: , , I 2: , I 3: , , I 4: 23-24, , I 5: ,

30 Tre af informanterne fortalte, hvordan de begyndte at isolere sig og bare havde lyst til at være derhjemme 9. Som Informant 5 udtrykte: bare skulle ha så meget ro som muligt. Bare skulle lukke mig væk fra virkeligheden. Altså bare væk fra mennesker. Isolere mig selv. (I 5: ). Informant 3 og 4 beskrev, at det var svært at indgå i sociale sammenhænge. Det var for eksempel, de mange indtryk og flere folk der snakkede på én gang: Altså hvis der er for meget uro, for mange indtryk, støj, mange der snakker sammen, så kører det fuldstændigt i ged for mig igen. (I 3: ). Så bare tanken om at sidde der, og det summede i ørerne og man skulle hele tiden henvende sig til den side, og til den side, og man skulle gerne være lidt frisk og sådan, det ku jeg slet ikke. (I 4: 27-28) Hobbyaktiviteter såsom at læse, strikke, spille musik, være handymand eller gå i haven var nogle af de aktiviteter, som fire af informanterne udtrykte, at have svært ved at udføre efter de havde fået stress 10. Informant 1, 3 og 4 fortalte, at de ikke kunne læse på grund af eksempelvis manglende koncentration, flimren for øjnene og manglende evne til at samle bogstaverne til ord I 1: 127, I 3: I 5: , I 1: 96-98, 520. I 3: 86, I 4: I 5: , , , I 1: I 3: I 4:

31 Informant 5 fortalte, at han førhen nød at spille musik, både i orkester og på klaver for sig selv, men at han blev nødt til at stoppe med det, fordi musikken ikke lød som førhen 12 : Du sidder og trykker på klaveret ik, og så lyder det som sådan en rigtig, rigtig dårlig pladespiller, hvor nålen den er sleben flad eller et eller andet, sådan rigtig gusten lyd, sådan forvrænget lyd. (I 5: ). Samme informant havde førhen været handymand og kunne lide at lave forskellige ting hjemme, men fortalte, at han ikke havde haft selvtilliden til det efterfølgende. Dét at male gjorde han slet ikke mere, hvilket han havde gjort før 13 : Altså bare at kaste sig ud med en malerpensel ikk, det gør jeg ikke det gør jeg ikke, jeg gør det ikke! ( ) Det dúr slet ikke. Og mig og maling, det har bare været det mest naturlige i verden! (I 5: ) Planlægning af hverdagen Alle informanter fortalte, at stressen havde ændret deres hverdag, sådan at de ikke længere kunne lave flere ting på én gang, og at der ikke måtte være planer to dage i træk 14. Jeg havde det i hvert fald sådan, at jeg skulle passe på med, at der måtte ikke være to dage i træk hvor jeg skulle noget. Der måtte helst ikke være flere ting på én dag. (I 1: ). Så skal jeg i den grad passe på ikke at få for mange indtryk blandet sammen. Jeg kan ikke både have vaskemaskine og bage og så brænder det fuldstændigt sammen. (I 3: ). Informant 2 og 4 udtrykte, at det var nødvendigt for dem at få deres nattesøvn, da det ellers kunne være ødelæggende for dem I 5: , , I 5: , I 1: , , I 2: I 3: , I 4: I 5:

32 Ydermere beskrev Informant 4, hvorledes hun, for at få sin søvn, ikke måtte lave noget om aftenen, for at få en chance for at falde i søvn: Altså faktisk fra klokken seks om aftenen, der skulle jeg ikke være på, på nogen måder ( ) jeg skulle nærmest kede mig ad helvedes til (griner), for at jeg havde en nogenlunde chance for at falde i søvn og for at få et par timer. (I 4: ). Som det fremgår af ovenstående, oplevede alle fem informanter, at der skete en påvirkning af hverdagen indenfor områderne arbejde, egenomsorg, fritid og planlægning, som følge af stress. Det var dog forskelligt, hvor mange påvirkninger den enkelte informant oplevede indenfor de forskellige områder. 6.3 Oplevede følgevirkninger på grund af stress Dette afsnit omhandler de følgevirkninger informanterne har oplevet på grund af stress, som har påvirket hverdagen Fysiske følgevirkninger Fire af informanterne fortalte, at de havde oplevet fysiske følgevirkninger af stress. Det gav sig til kende på forskellige måder, i form af synsforstyrrelser 16, høre forstyrrelser 17 og hovedpine 18. Én anden informant fortalte, hvordan han havde oplevet en voldsom smerte i ørene og i hovedet: jeg havde ondt, ondt, ondt, ondt, ondt. Hele tiden. I ørene og i hovedet. Altså ikke ondt i hovedet på den måde som man har hovedpine, men det stak! Det stak i ørene. (I5: 97-99). 15 I 2: I 4: I 1: I I 4: 19, 21-22, I 1: I 4: 27. I 5 27, 35-36, 44, 67, I 3: 53. I 5:

Bachelorprojekt Januar 2012. Camilla Britt Jensen Line Hansen Line Mølgaard Mette Eg Jørgensen

Bachelorprojekt Januar 2012. Camilla Britt Jensen Line Hansen Line Mølgaard Mette Eg Jørgensen Bachelorprojekt Januar 2012 VIA UNIVERSITY COLLEGE ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I AARHUS JEG VIL BARE - Et kvalitativt studie af faktorer, der fremmer eller hæmmer deltagelse i betydningsfulde aktiviteter hos

Læs mere

hotunge med en sindslidelse og uddannelse

hotunge med en sindslidelse og uddannelse hotunge med en sindslidelse og uddannelse et kvalitativt studie med fokus på unges udfordringer i forbindelse med at gennemføre en uddannelse Udarbejdet af: Maria Lagoni Thyssen Louise Marie Gregersen

Læs mere

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan.

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan. ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT - En kvalitativ undersøgelse af, hvordan stigmatisering påvirker aktivitetsudøvelsen hos patienter med skizofreni og hvordan ergoterapeuten

Læs mere

Titel: Aktivitetsidentitet og parkinsonramte kvinder - en kvalitativ undersøgelse af aktivitetsidentiteten, hos parkinsonramte kvinder.

Titel: Aktivitetsidentitet og parkinsonramte kvinder - en kvalitativ undersøgelse af aktivitetsidentiteten, hos parkinsonramte kvinder. Titel: Aktivitetsidentitet og parkinsonramte kvinder - en kvalitativ undersøgelse af aktivitetsidentiteten, hos parkinsonramte kvinder. Bachelorprojektet er udarbejdet af: Katrine Pedersen Metodevejleder:

Læs mere

Bachelorprojekt Januar 2012

Bachelorprojekt Januar 2012 Bachelorprojekt Januar 2012 - Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning. Når jeg spiller fodbold, så tænker jeg slet ikke på, at jeg er herinde - en kvalitativ undersøgelse af, hvad der har betydning

Læs mere

Livet efter endt afhængighed

Livet efter endt afhængighed Vil du bytte hva du har i dag, for en bajer? Livet efter endt afhængighed Et kvalitativt studie omhandlende mænd og kvinders oplevelse af deltagelse i hverdagen efter en endt alkoholafhængighed. Antal

Læs mere

Seksualitet en naturlig del af mennesket. - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet

Seksualitet en naturlig del af mennesket. - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet Seksualitet en naturlig del af mennesket - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet Bachelorprojekt VIA University College Ergoterapeutuddannelsen Århus, juni 2009 Seksualitet en naturlig

Læs mere

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv - En kvalitativ undersøgelse af borgernes oplevelser og erfaringer med hverdagsrehabilitering i Hørsholm kommune Udarbejdet af bachelorgruppe 12: Ajla Bajramovic

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

SEKSUALITET. Tabu eller tema?

SEKSUALITET. Tabu eller tema? SEKSUALITET Tabu eller tema? Bachelorprojekt University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Vejleder: Stinne Bruhn Eksterne Vejledere: Renate Kæmpe Weilov Kirsten Siggaard Mathisen Aflevering:

Læs mere

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet En kvalitativ undersøgelse af hvordan unge med erhvervet hjerneskade oplever uddannelse i forhold til øvrige aktiviteter Illustration: Helge Lieblein Januar

Læs mere

Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet

Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet - En kvalitativ undersøgelse om ældre borgeres oplevelser under hjemmetræning. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning Bachelorprojekt Juni 2009 Udarbejdet

Læs mere

Forord. Theresa Marie Moore Højer

Forord. Theresa Marie Moore Højer Helle Vinther Johansen Karina Ivalo Kleist Laila Kate Davidsen Tenna Kuhn Theresa Marie Moore Højer Køkkenhjælpemidler hvorfor bruger de dem ikke? Professionshøjskolen University College Nordjylland. Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

Bachelorprojekt i ergoterapi

Bachelorprojekt i ergoterapi Bachelorprojekt i ergoterapi Det lyder så banalt, men det er det der med at have alt ud i ét - En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv på Handifonen/Handi Defy+ Lavet af: Gayatri Katja Jørgensen

Læs mere

Keywords: Coping, Sense of coherence, former elite athletes, end of career.

Keywords: Coping, Sense of coherence, former elite athletes, end of career. Former elite athletes experience of the transition from their sports career to an everyday life without professional athletics. - A qualitative study based on 4 individual semi-structured interviews Author:

Læs mere

Fri som en fugl en undersøgelse om brugen af el-scootere

Fri som en fugl en undersøgelse om brugen af el-scootere Fri som en fugl en undersøgelse om brugen af el-scootere Udarbejdet af Berit Falk Hansen Camilla Winther Kristensen Line Grønhøj Nielsen Lene Zachariassen Vejleder Tove Lise Nielsen Ergoterapeut, cand.scient.san.

Læs mere

Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt. Dialektisk adfærdsterapi i et ergoterapeutisk perspektiv

Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt. Dialektisk adfærdsterapi i et ergoterapeutisk perspektiv Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt. Dialektisk adfærdsterapi i et ergoterapeutisk perspektiv - En kvalitativ undersøgelse af aktivitetsudøvelsen hos personer med emotionel

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Gør vi det rigtige et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Kristine Omann Thomsen

Læs mere

Når følelserne stjæler tankerne

Når følelserne stjæler tankerne Når følelserne stjæler tankerne En kvalitativ undersøgelse af, hvordan voksne borgere med socialfobi oplever kognitive vanskeligheder kan påvirke deres arbejdsevne. Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Kan du ikke bare tage dig sammen!

Kan du ikke bare tage dig sammen! Kan du ikke bare tage dig sammen! Et kvalitativt interview undersøgelse. Bachelorprojektet udarbejdet af: Bjørk Nyborg Eskildsen Vibeke Sandfeld Østergaard Faglig konsulent Vita Hagelskjær Adjunkt, ergoterapeut,

Læs mere

Når lynet slår ned i et træ og flækker det, så vokser det sig stærkt igen!

Når lynet slår ned i et træ og flækker det, så vokser det sig stærkt igen! Når lynet slår ned i et træ og flækker det, så vokser det sig stærkt igen! Ergoterapeuters arbejde med stressramtes rehabilitering via haveterapi Privatfoto Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning

Læs mere

Livet efter gastric bypass

Livet efter gastric bypass Opgaveløsere: Pernille Rødkær Kristensen Maja Høyer Sørensen Sólveig Hauksdóttir SA2350, SA2468, SA2479 09IIC Modul 14 Bachelor opgave Antal tegn: 76.890 Vejleder: Karin Fenger Ellekrog Afleveringsdato:

Læs mere

What does the activity to sell Hus forbi mean for the occupational performance of the homeless?

What does the activity to sell Hus forbi mean for the occupational performance of the homeless? Indledning Januar 2007 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Bachelorgruppe 10, Hold 2003B Sarah Kinzi Hansen Anja Kammacher Signe Gerd Lassesen Stine Thomsen - Et kvalitativt

Læs mere

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi - En kvalitativ undersøgelse af hvordan danske ergoterapeuter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund... 3. 1.1 Formål... 5. 2. Problemformulering... 5. 2.1 Nøgleord... 5. 3. Design... 6. 4. Forståelsesramme...

Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund... 3. 1.1 Formål... 5. 2. Problemformulering... 5. 2.1 Nøgleord... 5. 3. Design... 6. 4. Forståelsesramme... Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1 Formål... 5 2. Problemformulering... 5 2.1 Nøgleord... 5 3. Design... 6 4. Forståelsesramme... 6 4.1 Videnskabsteoretisk referenceramme... 6 4.2 Forforståelse...

Læs mere

Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør

Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, Bachelorprojekt Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør En kvalitativ undersøgelse af

Læs mere

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ Bacheloropgave af Maria Blankholm og Kim Gyldenkvist, januar 2014. 13965 ord:!!!!! LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ!! Et kvalitativt studie om lediges oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø i

Læs mere