Retningslinjer for hjemsendelse af analyseresultater fra Danmarks Statistiks forskerordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for hjemsendelse af analyseresultater fra Danmarks Statistiks forskerordning"

Transkript

1 29. maj 2015 Forskningsservice Retningslinjer for hjemsendelse af analyseresultater fra Danmarks Statistiks forskerordning Danmarks Statistik stiller vores mange værdifulde data til rådighed for forskere og andre analytikere, som har et velbegrundet ønske om at analysere data til gavn for det danske samfund. Det er vigtigt, at dette sker på en måde, hvor både datasikkerhed og datafortrolighed er i top. Den enkelte borger og virksomhed har krav på, at fortrolige data behandles med den største omhyggelighed. De generelle regler for hvordan fortrolige data skal behandles er fastlagt dels i Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven) og dels i Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik, der kan læses på følgende LINK: Datafortrolighed er en helt central forudsætning for, at forskerordningen kan eksistere. Alle datasæt der gives adgang til via forskerordningen er fortrolige, jf. Forvaltningslovens 27, stk. 3, og Straffelovens 152. Derfor forpligter I jer som forskere gennem skriftlige aftaler med Danmarks Statistik - til kun at hente generelle resultater og ikke individdata ud fra forskermaskinerne på Danmarks Statistik. Nedenfor gives en beskrivelse af hovedreglerne for hjemsendelse af filer, herunder hvad der menes med mikrodata og detaljerede tabeller, proceduren ved et brud på datafortroligheden, samt nogle gode råd til hvordan man undgår brud dvs. hjemsender data man ikke må. Hvad må hjemsendes? Som hovedregel må der kun hjemsendes analyseresultater, aggregerede tabeller eller figurer, hvor det ikke er muligt at identificere enkelte enheder, dvs. hverken personer, husstande, familier, virksomheder og andre enheder med afidentificerede løbenummer. Dette gælder også selvom det af-identificerede løbenummer er fjernet. Det må med andre ord ikke være muligt at genkende nogen enkeltpersoner eller -virksomheder i det hjemsendte materiale. Generelt gælder nedenstående tommelfingerregler for aggregerede data. Hjemsendte resultater bør som udgangspunkt have sådan en form, at de umiddelbart kan anvendes i en publikation. Men det er tilladt at arbejde videre med det hjemsendte aggregerede materiale, fx til at dannelse af figurer eller videre analyser i statistikprogrammer. For tabeller gælder nedenstående: Tabeller bør indeholde mindst 3 observationer pr. celle For tabeller er tommelfingerreglen, at tabeller bør indeholde mindst 3 observationer, men aggregeringsniveauet skal altid afhænge af en konkret vurdering af 1/7

2 hvad tabellen indeholder. For yderligere information henvises til Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik, kapitel 3. Max og min og percentiler som fx median må kun hjemsendes hvis der ikke er fare for identifikation af enkeltindivider. Ingen personer må derfor kunne genkendes i det hjemsendte output. Funktioner som min og max henviser ofte til enkeltindivider, men de kan hjemsendes, hvis det er sikret at ingen personer kan genkendes i materialet. Figurer Figurer må kun hjemsendes, hvis de ikke indeholder identificerbar information. Man skal ved figurer være særligt opmærksomme på såkaldte outliere/ ekstreme værdier. Det skal derudover sikres, at figurerne ikke indeholder indlejrede mikrodata. Sidstnævnte kan fx, sikres ved at hjemsende figuren i pdf-format. Hvad må ikke hjemsendes? Ingen form for mikrodata må hjemsendes Mikrodata defineres som data, der fx indeholder nedenstående: Datasæt eller dele af datasæt - med oplysninger på individniveau - dvs. hvor der i datasættet findes en række for hvert individ (enkeltrekords), også i de tilfælde, hvor man har fjernet det af-identificerede løbenummer fx personnummeret. Dvs. et datasæt på individniveau bestående af baggrundsoplysninger som fx indkomst, uddannelse og socioøkonomisk status, men hvor det af-identicicerede personnummer for hver person er fjernet Af-identificerede nøglevariabler som personnumre, CVR-numre, arbejdsstedsnumre, adressekoder mv. betragtes altid som mikrodata, da de angiver et unikt nummer, der henviser direkte til en enkelt person eller virksomhed. Selv om der fx blot hjemsendes af-identificerede personnumre uden anden information er dette stadig ikke tilladt at hjemsende. Dette gælder også eksterne data, dvs. data som man selv har indsendt til Danmarks Statistik og som skal indgå i et konkret projekt Pas på med programfiler og logfiler Programmer og logfiler kan også indeholde mikrodata fx: Programkode der indeholder mikrodata skrevet ind i en betingelse Logfiler der lister observationer. Nogle procedurer lister fx et lille udsnit af det datasæt der er anvendt til analysen En hjemsendt logfil der lister af-identificerede personnumre betragtes som et regelbrud også selv om disse personnumre ikke indeholder anden information. 2/7

3 Al arbejde med mikrodata skal foregå på forskermaskinerne Det er tilladt at danne logfiler, der lister af-identificerede personnumre fx som kontrol af et program, men en sådan fil SKAL, i lighed med alle andre filer der indeholder mikrodata, blive på forskermaskinen og må IKKE hjemsendes. Detaljerede tabeller bør ikke hjemsendes Tabeller, der indeholder celler mindre end tre observationer bør ikke hjemsendes. Indeholder tabellerne færre observationer bør det overvejes at aggregere disse tabeller yderligere, alternativt blænde celler med få observationer før tabellen hjemsendes. Afblænding kan fx ske ved at slette cellens indhold, eller erstatte det med en markering såsom n<3. Derudover anvendes for erhvervsstatistik en yderligere fortrolighedsregel for økonomiske variabler (fx omsætning eller værditilvækst), det såkaldte dominanskriterium. Det betyder, at hvis det største eller de to største firmaer/faglige enheder i en tabelcelle tilsammen udgør en dominerende andel, dvs. mere end 80 pct. af værdien i cellen, så træder dominanskriteriet i kraft og cellen skal blændes. For yderligere information henvises til Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik, kapitel 4. Vær opmærksom på at man heller ikke af en tabels marginale totaler, procenter eller rater må kunne udlede om en given information stammer fra for få observationer. Fx må der ikke af en tabels summer kunne udledes hvor mange personer, der er blevet diskretioneret. Man må med andre ord ikke kunne regne tilbage. Modsat mikrodata, er det, når det gælder tabeller ikke muligt at lave helt faste regler for hvad der må hjemsendes og hvad der ikke må. Det er med andre ord tilladt at hjemsende tabeller, figurer mv. der her en større detaljeringsgrad end de tommelfingerregler som vi anbefaler, hvis det er sikret, at det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner i det hjemsendte output. Fx er det OK at hjemsende medianen, selv om det reelt er mikrodata, hvis det er sikret, at ingen person/virksomheder kan genkendes i materialet. Det er dog vigtigt at understrege at al hjemsendelse sker på eget ansvar. Procedurer og sanktioner ved et brud på datafortroligheden Hvis et brud på datafortroligheden konstateres, så skelnes der mellem hjemsendelse af detaljerede tabeller og hjemsendelse af mikrodata. Hvis vi konstaterer, at der er hjemsendt mikrodata, så lukker vi ens adgang og følger proceduren beskrevet nedenfor. Hvis vi konstaterer, at der er hjemsendt detaljerede tabeller, så lukker vi IKKE for adgangen, men kontakter forskeren for en redegørelse, vejleder forskeren i reglerne for hjemsendelse af data og lukker herefter sagen. Kun hvis der er tale om meget detaljerede tabeller som har karakter af mikrodata, dvs. langt de 3/7

4 fleste celler indeholder 1-taller, så kan vi overveje at behandle sagen som en hjemsendelse af mikrodata. Sanktioner rammer både den enkelte forsker og den autoriserede, der ejer et projekt Kernen i forskerordningen er, at Danmarks Statistik autoriserer konkrete er til at anvende data til nærmere afgrænsede analyseprojekter. Det er vigtigt, at vi kan have fuld tillid til de er, vi autoriserer. Danmarks Statistik har et godt kendskab til de autoriserede er, mens kendskabet til de enkelte forskere er langt bedre i de autoriserede er end på Danmarks Statistik. Derfor er det afgørende vigtigt, at vi kan stole på, at erne står 100 % inde for de forskere, som de ønsker at give adgang til deres projekter. Institutionerne skal stå inde for at de forskere, der arbejder på deres projekter har de nødvendige kompetencer, og at de er godt bekendt med reglerne om datafortrolighed mv. I hver autoriseret er der derfor udpeget en ansvarlig chef, der har ansvaret for - og fører tilsyn med - at forskere og analytikere, der er tilknyttet deres projekter, er bekendt med Danmarks Statistiks datafortrolighedsregler. Af de aftaler Danmarks statistik indgår med de autoriserede er og deres forskere, fremgår det bl.a. at en alvorlig overtrædelse af datafortrolighedsreglerne vil medføre, at forskere, der overtræder reglerne kan udelukkes fra at anvende Danmarks Statistiks forskerordninger permanent eller i en periode. Ligeledes gælder det, at den, der ejer det konkrete projekt, kan blive udelukket fra at bruge ordningen. En overtrædelse af datafortrolighedsreglerne kan altså få konsekvenser både for den person, der overtræder datafortrolighedsreglerne og for de projekter og forskere, der er knyttet til den autoriserede, som ejer pågældende projekt. Begrundelsen for dette er, at en alvorlig overtrædelse af datafortrolighedsreglerne, tyder på, at den involverede autoriserede ikke har taget sit ansvar tilstrækkeligt alvorligt. Det er et problem for hele forskerordningen. Derfor er sanktionen ikke kun rettet mod den enkelte forsker, men mod den autoriserede, der har ansvaret for at pågældende forsker kender reglerne og efterlever reglerne. Hjemsendelse af detaljerede tabeller Ved hjemsendelse af tabeller hvor vi vurderer at der er fare for identifikation af enkeltindivider, bliver forskeren der har hjemsendt filen, samt den autorisationsansvarlige for den som forskeren er tilknyttet kontaktet og bedt om at sende en redegørelse for hjemsendelsen samt bekræfte, at filen er slettet. Ligeledes vil der blive bedt om en redegørelse for hvordan man fremadrettet vil undgå sådanne hjemsendelser. Ved enkeltstående overtrædelser vil det for forskeren og en normalt ikke få konsekvenser for adgangen til mikrodata men ved gentagne regelbrud, hvor der er sendt tabeller hjem hvor der er fare for identifikation af enkeltpersoner, kan denne praksis føre til lukning ens adgang til mikrodata og en videre behandling af sagen svarende til hjemsendelse af mikrodata. 4/7

5 Hjemsendelse af mikrodata Hvis Danmarks Statistik konstaterer, at en forsker har hjemsendt mikrodata, lukkes der omgående for forskernes adgang til mikrodata og for samtlige projekter, der hører under den autoriserede, der ejer det projekt, hvorfra der er hjemsendt mikrodata. Hvis en forsker hjemsender mikrodata på et projekt, der ikke er ejet af vedkommendes egen, men af en anden autoriseret, lukkes der for den, der ejer projektet ikke for forskerens egen. Det datasikkerhedsmæssige ansvar for en forsker påhviler altså den projektejende. For den forsker, der har hjemsendt mikrodata, lukkes adgangen til alle projekter uanset hvilken de hører under. Derefter bliver forskeren der har hjemsendt filen, samt den ansvarlige ens autorisationsaftale kontaktet. De bliver bedt om øjeblikkeligt, at slette samtlige filer der overtræder reglerne for hjemsendelse af mikrodata samt sende en bekræftelse på, at alle filer der overtræder reglerne er slettet. Dette gælder både data beliggende på harddiske, mail kontoer og hvor disse data ellers måtte være opbevaret. Danmarks Statistik vil derudover udbede sig en redegørelse for regelbruddet, samt omfanget af hjemsendte filer der bryder reglerne. Ansvaret for redegørelsens udarbejdelse påhviler den autorisationsansvarlige en. Efterfølgende vil Danmarks Statistik bede en om snarest muligt at sende en plan for, hvordan den fremadrettet vil undgå yderligere regelbrud. Alle adgange vil forblive lukket indtil både redegørelsen og planen er modtaget. Herefter beslutter Danmarks Statistiks direktion hvilken sanktion en skal have. Sagsbehandlingen for kan tage op til 8 arbejdsdage. Som udgangspunkt vil sanktionen være, at der lukkes for adgangen til mikrodata for alle forskere og projekter tilknyttet en i minimum en måned, samt for den berørte forsker al adgang til mikrodata i samme periode. Ved gentagne brud vil adgangen blive lukket i en længere periode eller i særlig alvorlige tilfælde permanent. Hvis forskeren selv gør Danmarks Statistik opmærksom på, at vedkommende har hjemsendt mikrodata, vil det blive betragtet som en formildende omstændighed, og det vil muliggøre at dataadgangen vil kunne åbnes igen, så snart Danmarks Statistik har fået klarhed over overtrædelsens omfang og karakter. 5/7

6 En vejledende oversigt over sanktioner fremgår af oversigten i Tabel 1. Tabel 1. Vejledende oversigt sanktioner ved regelbrud. Sanktion mod Sanktion mod forsker Hjemsendelse af individdata a. Teknisk uheld, uden vilje til at gøre dette b. Bevidst handling, ville se på dem (fejlsøgning) c. Bevidst, forsøg på at identificere Password eller adgang videregivet af autoriseret person a. Sjusk b. Med vilje 1. gang for (kan være en formildende omstændighed hvis en fx selv underretter om fejlen) 1. gang for 2. gang for 2. gang for Gentagne gange for Gentagne gange for 1. gang Flere gange (kan være en formildende omstændighed hvis en fx selv underretter om fejlen) Kan ikke forekomme 1. gang Flere gange 3 måneds 6/7

7 Hvis der sker brud på datafortroligheden Hvis der ved en fejl sendes mikrodata eller detaljerede tabeller hjem så kontakt Danmarks Statistik hurtigst muligt. Orienter altid snarest Danmarks Statistik ved et regelbrud Beskriv i mailen hvornår data er sendt hjem samt omfanget af hjemsendelsen. Adgangen til mikrodata vil fortsat blive lukket og der skal sendes en redegørelse og plan for forebyggelse, men det betragtes som en formildende omstændighed, at en selv rapporterer regelbruddet. Orienteres der hurtigt om et regelbrud betragtes det som en formildende omstændighed Gode råd Nedenfor følger en liste med gode råd til hvordan man undgår brud på reglerne om datafortrolighed og datasikkerhed: For forskeren, der har adgang til mikrodata: 1. Kontroller altid samtlige filer, der skal hjemsendes a. Kontakt altid Forskningsservice i tvivlstilfælde 2. Begræns hjemsendelsen af filer til det mest nødvendige. a. Er det fx nødvendigt at hjemsende programmer og logfiler? de opbevares sikkert under forskerordningen b. Er det nødvendigt at hjemsende foreløbige resultater? For den ansvarlige for autorisationen: 1. Lav en plan der sikrer at alle forskere er orienteret om reglerne vedrørende datafortrolighed og datasikkerhed under forskerordningen a. Herunder også at både den sidst tilkomne og den udenlandske forsker har tilstrækkelig viden om reglerne! b. At der i miljøet findes en kontaktperson ved tvivlstilfælde 2. At alle autoriserede forskere/analytikere du har ansvar for og har underskrevet forskeraftaler for kender proceduren ved et regelbrud 3. At alle autoriserede forskere er bekendt med de fælder der kan være med at arbejde med mikrodata fx at logfiler kan indeholde mikrodata 4. Lav evt. kontrolforanstaltninger ved hjemsendelse af resultater 5. Begræns evt. antallet af forskere pr. projekt, der må sende output hjem 6. Jævnligt at kontrollere at kun de relevante forskere har adgang til mikrodata til ens projekter og orientere Forskningsservice hvis forskere skal have deaktiveret deres adgang 7/7

Retningslinjer for hjemsendelse af analyseresultater fra Danmarks Statistiks forskerordning

Retningslinjer for hjemsendelse af analyseresultater fra Danmarks Statistiks forskerordning analyseresultater fra Danmarks Statistiks forskerordning Disse retningslinjer gælder alle forskere, som har adgang til data ved DST igennem OPENs autorisation. Forskningsservice har skærpet reaktionen

Læs mere

Adgang til mikrodata i Danmarks Statistik - Datasikkerhed. Forskningsservice

Adgang til mikrodata i Danmarks Statistik - Datasikkerhed. Forskningsservice Adgang til mikrodata i Danmarks Statistik - Datasikkerhed Forskningsservice Datasikkerhed og Datafortrolighed Baggrund Danmarks Statistiks giver adgang til mikrodata via Forskerordningen fordi det giver

Læs mere

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik Danmarks Statistik, 2.. maj 2011 Datafortrolighedsgruppen FSP/- U D K A S T Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik 1. Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik Datafortrolighedspolitikkens sigte

Læs mere

Regler for adgang til afidentificerede mikrodata under Danmarks Statistiks forskerordninger

Regler for adgang til afidentificerede mikrodata under Danmarks Statistiks forskerordninger Danmarks Statistik 18. juni 2008 JPL/KWI Akt.nr. Regler for adgang til afidentificerede mikrodata under Danmarks Statistiks forskerordninger Styrelsen har på sit møde 18. juni 2008 fastsat flg. regler

Læs mere

DST SIKKERHED OG ANVENDELSE

DST SIKKERHED OG ANVENDELSE VER 1.3 Introduktion til brug af DST Ansøgning om adgang DEN PERSONLIGE ADGANG Hvordan kommer jeg på? Hvordan nedtager jeg informationer? HVAD ER REGLERNE FOR NEDTAGNING AF INFORMATIONER? Brud, sanktioner

Læs mere

DST SIKKERHED OG ANVENDELSE

DST SIKKERHED OG ANVENDELSE Introduktion til brug af DST Ansøgning om adgang DEN PERSONLIGE ADGANG Hvordan kommer jeg på? Hvordan nedtager jeg informationer? HVAD ER REGLERNE FOR NEDTAGNING AF INFORMATIONER? Brud, sanktioner og konsekvenser

Læs mere

Adgang til data under Forskerordningen i praksis

Adgang til data under Forskerordningen i praksis Danmarks Statistik, 10. april 2015 Forskningsservice PBA/SVP Til brugere af Forskerordningen Adgang til data under Forskerordningen i praksis Introduktion Notatet giver en summarisk og hurtig indføring

Læs mere

Centrale registre relateret til Sundhed i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice

Centrale registre relateret til Sundhed i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice Centrale registre relateret til Sundhed i Danmarks Statistik Jørn K. Petersen Forskningsservice Danmarks Statistiks forskerordning Danmarks Statistik råder over helt unikke registerdata af høj kvalitet

Læs mere

Vejledning til hjemsendelse af filer

Vejledning til hjemsendelse af filer 26. juni 2017 JKP/BCD Forskningsservice Vejledning til hjemsendelse af filer Under Danmark Statistiks forskerordning er det tilladt at hjemsende analyseresultater fra forskermaskinen. Denne vejledning

Læs mere

Danmarks Statistik. Retningslinjerne for brug af Forskermaskiner Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet

Danmarks Statistik. Retningslinjerne for brug af Forskermaskiner Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Danmarks Statistik Retningslinjerne for brug af Forskermaskiner Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Institut for Folkesundhed Datamanagement, nsb Version 1.0 2014 1 1 Indholdsfortegnelse 2 Introduktion...

Læs mere

Introduktion til Forskningsservice i Danmarks Statistik

Introduktion til Forskningsservice i Danmarks Statistik Danmarks Statistik, Forskningsservice 19. maj 2014 Kontorets ledelse og fællesopgaver KAE/CLN/JKP/ITH Introduktion til Forskningsservice i Danmarks Statistik 1. Mikrodata til forskning Danmarks Statistik

Læs mere

o o o En dataansvarlig kan vælge at overlade det til en anden at udføre selve den praktiske behandling af personoplysninger på den dataansvarliges vegne. Den, der herefter udfører databehandlingen,

Læs mere

Adgang til mikrodata i Danmarks Statistik. Charlotte Leolnar Reif Forskningsservice

Adgang til mikrodata i Danmarks Statistik. Charlotte Leolnar Reif Forskningsservice Adgang til mikrodata i Danmarks Statistik Charlotte Leolnar Reif Forskningsservice Forskningsservice Del af Afdelingen for Salg og Marketing 17 medarbejdere fordelt på akademikere og IT-specialister og

Læs mere

Adgang til Mikrodata i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice

Adgang til Mikrodata i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice Adgang til Mikrodata i Danmarks Statistik Jørn K. Petersen Forskningsservice Danmarks Statistiks forskerordning Danmarks Statistik råder over helt unikke registerdata af høj kvalitet Forskerordningen giver

Læs mere

Datafortrolighedspolitik

Datafortrolighedspolitik Datafortrolighedspolitik 23. februar 2017, Version 2.0 Datafortrolighedspolitik Indhold 1. Præambel... 2 2. Principper... 2 3. Organisering... 3 4. Lovgivningens rammer... 3 5. Regler for datafortrolighed

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Opdateringer af registre i Forskningsservice FRA FORSKNINGSSERVICE

Indholdsfortegnelse. Opdateringer af registre i Forskningsservice FRA FORSKNINGSSERVICE FRA FORSKNINGSSERVICE Nr. 3/2017 Indholdsfortegnelse Opdateringer af registre i Forskningsservice... 1 Revision af Arbejdsmarkedsregnskabet (AMR) samt manglende arbejdsstedsadresser i AMR og RAS... 2 Ny

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Datafortrolighed FRA FORSKNINGSSERVICE. Forskeradgang uden mulighed for at kunne hjemsende filer:

Indholdsfortegnelse. Datafortrolighed FRA FORSKNINGSSERVICE. Forskeradgang uden mulighed for at kunne hjemsende filer: FRA FORSKNINGSSERVICE Nr. 3/2015 Indholdsfortegnelse Datafortrolighed... 1 Opdateringer af registre i Forskningsservice... 2 Data om uddannelsesinstitutioner... 2 Ny statistik om formue og gæld... 3 Psykiatriske

Læs mere

Udvidet forskeradgang til projektdatabaser under Danmarks Statistiks forskerordninger.

Udvidet forskeradgang til projektdatabaser under Danmarks Statistiks forskerordninger. Danmarks Statistik, Forskningsservice 20. august 2010 ITH /JKP/FLP Akt.nr. Til Forskningsudvalgsmødet den 20. november 2009 Udkast Udvidet forskeradgang til projektdatabaser under Danmarks Statistiks forskerordninger.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Status på datasikkerhed

Indholdsfortegnelse. Status på datasikkerhed FRA FORSKNINGSSERVICE Nr. 2/2015 Indholdsfortegnelse Status på datasikkerhed... 1 Opdateringer af registre i Forskningsservice... 4 NYT datasæt for Indkomst (IND)... 5 Nye datasæt for RAS (Registerbaseret

Læs mere

Bestyrelsen 16. marts 2016

Bestyrelsen 16. marts 2016 Bestyrelsen 16. marts 2016 Datafortrolighedspolitik 1. Fortrolighed i omgangen med statistikdata Fortrolighed i omgangen med statistikprodukter og andre datamaterialer drejer sig om at sikre, at der ikke

Læs mere

Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger. Charlotte Nielsen Forskningsservice

Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger. Charlotte Nielsen Forskningsservice Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger Charlotte Nielsen Forskningsservice >> >> Disposition Hvorfor kombinere surveys og registerdata? Registerstruktur og indsamling af data i

Læs mere

Kursus i registerforskning

Kursus i registerforskning Kursus i registerforskning Kenneth Lykke Sørensen 1 og Christophe Kolodziejczyk 2 1 Institut for Økonomi, Aarhus Universitet 2 Kora, Det Nationale Institut For Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Læs mere

AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN

AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (i det følgende benævnt Dataansvarlige ) og Leverandør

Læs mere

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik Vejledning om videregivelse af personoplysninger til brug for forskning og statistik 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Definitioner 2.1. Personoplysning 2.2. Anonymiseret personoplysning (i persondatalovens

Læs mere

Vejledning i adgang til registerdata hos Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice

Vejledning i adgang til registerdata hos Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice Vejledning i adgang til registerdata hos Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice Udkast 2014 Side 1 af 22 Indhold Formål... 4 Lovgrundlaget for adgang til data via Forskerservice... 4 Krav til sagsbehandlingen...

Læs mere

LIFA A/S. Majkonference /05/2016

LIFA A/S. Majkonference /05/2016 LIFA A/S Majkonference 2016 18/05/2016 Jeg vil forsøge at svare på: Hvad bringer den kortsigtede fremtid i forhold til GIS og persondata FLIS data er personfølsomme, men må vi så arbejde med dem? Hvordan

Læs mere

NY PERSONDATALOV (GDPR) HVAD BETYDER DET FOR DIN VIRKSOMHED?

NY PERSONDATALOV (GDPR) HVAD BETYDER DET FOR DIN VIRKSOMHED? NY PERSONDATALOV (GDPR) HVAD BETYDER DET FOR DIN VIRKSOMHED? WEBCRM, SEPTEMBER 2017 Indholdsfortegnelse Overblik 3 Hvad indebærer GDPR? 4 Hvorfor er GDPR så vigtigt for alle virksomheder? 7 Hvordan skal

Læs mere

Vejledning til "Henstandsordning"

Vejledning til Henstandsordning 1. AFGRÆNSNING AF HENSTANDSORDNINGENS VIRKEOMRÅDE... 3 2. SAMTYKKEERKLÆRING... 3 3. ANSØGNINGEN... 3 4. SAGSBEHANDLING... 4 4.1 SAGSBEHANDLINGSTIDER... 4 4.2 AFSLAG PÅ HENSTANDSORDNING... 4 4.3 KLAGER

Læs mere

19. august 2015 EM 2015/22. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

19. august 2015 EM 2015/22. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 19. august 2015 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslagets baggrund Ved landstinglov nr. 11 af 29. oktober 1999 om Grønlands Statistik blev datasikkerheden i forbindelse

Læs mere

Status for Danmarks Statistiks Forskningsservice Vore kunder de autoriserede institutioner

Status for Danmarks Statistiks Forskningsservice Vore kunder de autoriserede institutioner Årsrapport 2015 Status for Danmarks Statistiks Forskningsservice 2015 Vore kunder de autoriserede institutioner Ved udgangen af 2015 havde Forskningsservice 416 autoriserede institutioner, hvoraf 26 nye

Læs mere

BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB

BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB MEDLEMSBETINGELSER BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB 1. MEDLEMSFORDELE 0.1 Miviio er en rabatordning, der tilbyder sine betalende medlemmer at gøre brug af fordelagtige rabataftaler indgået

Læs mere

Lange tidsserier af høj kvalitet

Lange tidsserier af høj kvalitet Forskning og registerdata på Danmarks Statistik Niels Ploug Direktør for Personstatistik Danmarks Statistik >> >> Registerstruktur og indsamling af data Indkomst Personer Det Centrale Personregister (CPR)

Læs mere

EU s persondataforordning

EU s persondataforordning ...gør rekruttering lettere EU s persondataforordning Temadag GDPR i praksis Hvad gør vi for at hjælpe vores kunder med GDPR-compliance Klassifikation af data For at kunne lave en risikoanalyse i forhold

Læs mere

4. Interessenterne. 4.1 Brugerne

4. Interessenterne. 4.1 Brugerne 4. Interessenterne 4.1 Brugerne Forskellige brugere Brugerne er årsagen til, at Danmarks Statistik eksisterer. De mange forskellige brugere har imidlertid et meget forskelligt statistikbehov. Nogle statistikker

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Opdateringer af registre i Forskningsservice FRA FORSKNINGSSERVICE

Indholdsfortegnelse. Opdateringer af registre i Forskningsservice FRA FORSKNINGSSERVICE FRA FORSKNINGSSERVICE Nr. 2/2013 Indholdsfortegnelse Opdateringer af registre i Forskningsservice... 1 Rettelse af gamle adresser i bopælsregisteret... 2 Ny sektorkode i beskæftigelsesstatistikkerne...

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Ved en fejl er anonymiseringen ikke gennemført denne gang og dokumentet har derfor indeholdt både navne og CPR-numre.

Ved en fejl er anonymiseringen ikke gennemført denne gang og dokumentet har derfor indeholdt både navne og CPR-numre. Direktionssekretariat Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Datatilsynet Att.: Vita Horneman Borgergade 28, 5 1300 København K Telefon 4778 4000 Fax 4778 4099 mail@halsnaes.dk www.halsnaes.dk Side 1 af 5

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Kapitel 1 - Baggrund og generelle bestemmelser 1 Odsherred Byråd har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kan vederlagsfrit

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT

SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. KONKLUSION OG SAMMENFATNING 4 3. KONSEKVENSER 6 4. FORSLAG, HENSTILLINGER

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

SAS formater i Danmarks Statistik

SAS formater i Danmarks Statistik Danmarks Statistik, Forskningsservice og Kundecenter 9. januar 2012 SAS formater i Danmarks Statistik 1. Indledning... 1 2. Hvor findes formater og øvrige datafiler?... 2 3. Hvordan bruges formater i SAS-programmet?...

Læs mere

IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse

IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014 Metode og databeskrivelse Metode og databeskrivelse DATAKILDER OG AFGRÆNSNINGER Datamaterialet, som danner grundlag for denne analyse, stammer fra to kilder. Dels anvendes data

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk.

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk. September 2017 Privatlivspolitik Aktion Børnehjælp indsamler oplysninger om vores brugere og deres besøg ved hjælp af såkaldte cookies eller ved at brugeren selv afgiver oplysningerne på aktionboernehjaelp.dk

Læs mere

Bilag 9 Databehandleraftale

Bilag 9 Databehandleraftale Bilag 9 Databehandleraftale Aftale om databehandling mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S (i det følgende betegnet som den Dataansvarlige) og XXX XX XX (i det

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 1 / 11 1 Indledning Formål med færdselsuheldsstatistikken er at indsamle og offentliggøre oplysninger om færdselsuheld for at danne et informationsgrundlag

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Retningslinjer for ansøgning om adgang til lægemiddeldata hos Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen

Retningslinjer for ansøgning om adgang til lægemiddeldata hos Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen Retningslinjer for ansøgning om adgang til lægemiddeldata hos Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen Indhold Definition af grupper der kan få hhv. personhenførbare oplysninger og anonyme oplysninger...2

Læs mere

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed Advokat (H), partner Anders Aagaard Ledelsesansvar for IT-sikkerhed 1 AGENDA Ledelsens opgaver og ansvar Persondataforordningen Cases 2 Ledelsens opgaver og ansvar Selskabsloven hard law: SL 115: I kapitalselskaber,

Læs mere

Databehandleraftale Leverandør

Databehandleraftale Leverandør , Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag L - 1 Leverandør Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem: Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CVR.nr.: 64 94 22

Læs mere

Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger. Charlotte Nielsen og Ivan Thaulow, Forskningsservice

Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger. Charlotte Nielsen og Ivan Thaulow, Forskningsservice Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger Charlotte Nielsen og Ivan Thaulow, Forskningsservice >> >> Disposition Hvorfor kombinere surveys og registerdata? Registerstruktur og indsamling

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Persondataforordningen. Henrik Aslund Pedersen Partner

Persondataforordningen. Henrik Aslund Pedersen Partner www.pwc.dk Persondataforordningen Morgenmøde Henrik Aslund Pedersen Partner Revision. Skat. Rådgivning. Hvorfor en ny Persondataforordning? EU persondataforordning - Morgenmøde Hillerød 2 Hvorfor en ny

Læs mere

Arbejde på forskerserverne

Arbejde på forskerserverne 7. april 2015 CHJ/MTL Forskning og Metode Arbejde på forskerserverne Som forsker kan du enten være logget på Danmarks Statistiks forskerserver eller på en hosted server. Denne vejledning beskriver det

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger Att.: Kommunaldirektøren Sendt med Digital Post Dat0 Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 E-mail dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk J.nr.

Læs mere

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler?

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, FAGCHEF FOR DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD EU s persondataforordning (GDPR General Data Protection

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Opdateringer af registre i Forskningsservice FRA FORSKNINGSSERVICE

Indholdsfortegnelse. Opdateringer af registre i Forskningsservice FRA FORSKNINGSSERVICE FRA FORSKNINGSSERVICE Nr. 1/2014 Indholdsfortegnelse Opdateringer af registre i Forskningsservice... 1 Dannelse af nye BOL og BBR registre... 2 Revision af Lønstatistikken for 2009-2012... 3 Kvartalsvis

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2014

Statistikdokumentation for Arkiver 2014 Statistikdokumentation for Arkiver 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. I første omgang omfatter statistikken kun de statslige

Læs mere

Generelt om persondata og EU s persondataforordning

Generelt om persondata og EU s persondataforordning SSV-Udvikling aps 2017 1 Generelt om persondata og EU s persondataforordning Persondata er i Danmark allerede beskyttet af Persondataloven. Her stilles strenge krav til omgangen med persondata, og disse

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig Gældende fra 2. marts 2015 og erstatter tidligere vejledninger Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Syddanmark Generelt om anmeldelse Alle forskningsprojekter

Læs mere

Danmarks Statistiks faglige modspil er efter min mening deres kerneydelse

Danmarks Statistiks faglige modspil er efter min mening deres kerneydelse Profilanalyser et præcist portræt af danskerne Med en profilanalyse kan både private og offentlige organisationer få præcise oplysninger om deres kunder. Det har bl.a. Skanderborg Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Fællesregional Informationssikkerhedspolitik

Fællesregional Informationssikkerhedspolitik Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Underbilag 13.1 - Fællesregional Informationssikkerhedspolitik Underbilag 13.1 Fællesregional Informationssikkerhedspolitik Side 1/6

Læs mere

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale]

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale] Databehandleraftale om [Indsæt navn på aftale] Jf. bestemmelserne i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer (Persondataloven) mellem Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget L 184 endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget L 184 endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 L 184 endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet ORDFØRERNOTAT Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMKFH Koordineret med: Sagsnr.: 1604005 Dok.

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

Udvalgte sagsbehandlingsregler

Udvalgte sagsbehandlingsregler Udvalgte sagsbehandlingsregler - Med fokus på sagsbehandling på området for kropsbårne hjælpemidler www.klindtconsult.dk 1 Ansøgning Formelt krav: Ingen Materielt krav: Hvis der skal spørges ind til borgerens

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Sådan forholder du dig til fortrolighed, gaver og invitationer, interessekonflikter, intern viden, repræsentation og interne arrangementer

Sådan forholder du dig til fortrolighed, gaver og invitationer, interessekonflikter, intern viden, repræsentation og interne arrangementer Sådan forholder du dig til fortrolighed, gaver og invitationer, interessekonflikter, intern viden, repræsentation og interne arrangementer Pjecen giver dig et overblik over de væsentligste regler i ATP

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Datatilsynets rapport om logning i henhold til sikkerhedsbekendtgørelsen hos Frederiksberg Kommune.

Datatilsynets rapport om logning i henhold til sikkerhedsbekendtgørelsen hos Frederiksberg Kommune. Datatilsynets rapport om logning i henhold til sikkerhedsbekendtgørelsen hos Frederiksberg Kommune. 2015 Indhold Resume... 2 Inspektionen... 3 Fremgangsmåde... 3 Anvendelsessituation 1: Anvendelse af data

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Opdateringer af registre i Forskningsservice FRA FORSKNINGSSERVICE

Indholdsfortegnelse. Opdateringer af registre i Forskningsservice FRA FORSKNINGSSERVICE FRA FORSKNINGSSERVICE Nr. 4/2016 Indholdsfortegnelse Opdateringer af registre i Forskningsservice... 1 Omkørsel af BFL-registrene på grund af forbedringer i datagrundlaget.. 2 RAS revisioner fra 2008-2013...

Læs mere

Datatilsynets udtalelse vedrørende Region Midtjyllands fælles elektronisk patientjournal (MidtEPJ)

Datatilsynets udtalelse vedrørende Region Midtjyllands fælles elektronisk patientjournal (MidtEPJ) Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Datatilsynets udtalelse vedrørende Region Midtjyllands fælles elektronisk patientjournal (MidtEPJ) Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

EasyParks Datapolitik

EasyParks Datapolitik EasyParks Datapolitik Gældende fra 16. December 2016 1. Om EasyParks Datapolitik Når du anvender Easy Park A/S, Jægersborg Alle 16, 3. th., DK-2920 Charlottenlund ( EasyPark ) tjenester, afgiver du visse

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

INSIDERLISTER. Pernille H. Dalhoff SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK

INSIDERLISTER. Pernille H. Dalhoff SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK INSIDERLISTER Pernille H. Dalhoff SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 AGENDA 1. Centrale bestemmelser i Markedsmisbrugsforordningen Intern viden Oplysningspligten Udsættelsesadgangen

Læs mere

Retningslinjer for udlevering af Hvordan har du det?-data til kommunerne i Region Midtjylland

Retningslinjer for udlevering af Hvordan har du det?-data til kommunerne i Region Midtjylland Retningslinjer for udlevering af -data til kommunerne i April 2016 Baggrund 1. Formålet med -undersøgelserne Formålet med (HHDD) er at kortlægge borgernes sundhed, trivsel og sygdom i at anvende resultaterne

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Vejledning i udtræk fra Sundhedsstyrelsens registre

Vejledning i udtræk fra Sundhedsstyrelsens registre Vejledning i udtræk fra Sundhedsstyrelsens registre Februar 2007 Vejledning i udtræk fra Sundhedsstyrelsens registre Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik, Forskerserviceenheden Islands Brygge 67 2300 Kbh.

Læs mere

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning?

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning? Her finder I 12 spørgsmål, som I, der er dataansvarlige, med fordel kan forholde jer til allerede nu for at forberede jer på den nye databeskyttelsesforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere

BILAG 14 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS IT-SIKKERHED OG DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS IT-SIKKERHED OG DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS IT-SIKKERHED OG DATABEHANDLERAFTALE INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013

E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Brugen af e-mailsystemet... 3 4. God e-mailkultur... 4 5. Vigtige sikkerhedsmæssige forhold...

Læs mere

DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL. Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35)

DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL. Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35) THE JOINT SUPERVISORY BODY OF EUROPOL DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35) DEN FÆLLES KONTROLINSTANS

Læs mere

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Indhold Side 1. Resumé... 1 2. Undersøgelsens resultater... 6 2.1

Læs mere

Insiderlister og de typiske fejl

Insiderlister og de typiske fejl Finanstilsynet KARE Insiderlister og de typiske fejl I sommeren 2016 kom der nye krav til, hvordan udstedere skal udforme insiderlister. Finanstilsynet har gennemgået et udvalg af de lister, som er indhentet

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast kirkens/kirkernes navn(e) kirke(r) Sognemedhjælperen har det selvstændige ansvar for at løse de opgaver, som efter menighedsrådets beslutning

Læs mere

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder Bilag 4 Kontrolplanlægning i kødvirksomheder Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning... 3 Generelle krav til kontrolplanlægning... 3 Særlige

Læs mere

KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER

KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER Region Hovedstaden 1 KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen.

Læs mere

Information til Banedanmarks leverandører: Procedure for sanktioner i Banedanmark ved sikkerhedsmæssige afvigelser m.m.

Information til Banedanmarks leverandører: Procedure for sanktioner i Banedanmark ved sikkerhedsmæssige afvigelser m.m. Information til Banedanmarks leverandører: Procedure for sanktioner i Banedanmark ved sikkerhedsmæssige afvigelser m.m. 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE Dette dokument gælder for alle sikkerhedsmæssige afvigelser, som

Læs mere

FORSKERSERVICE PÅ STATENS SERUM INSTITUT. Marianne Gjerstorff

FORSKERSERVICE PÅ STATENS SERUM INSTITUT. Marianne Gjerstorff FORSKERSERVICE PÅ STATENS SERUM INSTITUT Marianne Gjerstorff TEMAER Status på flytning af de nationale registre Muligheder i fremtiden Forskerservicering lige adgang til data for alle forskere MARTS 2012

Læs mere