Jeg vælger at leve med det en diskursanalytisk tilgang til. om hjemmearbejdspladsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg vælger at leve med det en diskursanalytisk tilgang til. om hjemmearbejdspladsen."

Transkript

1 1 Titel: Tema: Semester: Jeg vælger at leve med det en diskursanalytisk tilgang til hjemmearbejdspladsen Kommunikation i organisationer INF5 Projektgruppe: 18 Gruppemedlemmer: Lise Tordrup Hermansen Ole Kallehave Michael Tcherkewitch Mikkelsen Anders Mogensen Nino Tiainen Synopsis: Fokus for dette projekt er, hvordan hjemmearbejdspladsen og dennes konsekvenser italesættes. For at undersøge dette laver vi en indledende litteraturgennemgang, hvori vi fremstiller væsentlige tematikker om hjemmearbejdspladsen. Disse danner grundlag for fem interviews og den efterfølgende diskursanalyse af det genererede interviewmateriale. Analysen er et resultat af to systematiske gennemgange, hvor vi anvender Edleys tre begreber: interpretative repertoirer, ideologiske dilemmaer og subjektpositioner. Vejleder: Søren Lindhardt Jensen Oplagstal: 7 Sideantal: 111 normalsider Typeenheder: tegn m. mellemrum Afleveret den: 20. december 2006

2 2 Forord Dette projekt er udarbejdet på INF5 ved Aalborg Universitet i perioden 9. oktober til 19. december Formålet med projektet er at undersøge, hvilke diskurser der spiller ind hos personer med hjemmearbejdsplads. Projektets målgruppe er personer, der interesserer sig for diskursanalyse eller hjemmearbejdspladser. I denne forbindelse vil vi gerne rette en tak til virksomheden Media Group A/S 1 og de medarbejdere herfra, der har deltaget i vores interviews. Vi vil desuden takke Søren Lindhardt Jensen for vejledning og feedback gennem hele semesteret. 1 Af hensyn til anonymiteten er navnet opdigtet

3 3 Læsevejledning Rapportens opbygning afspejler processens forløb. Vi starter med at introducere projektets emne. Derefter følger vores litteraturgennemgang, hvor vi udleder projektets problemstilling. Så beskrives de teorier og metoder, vi har anvendt i projektet. Derpå følger vores undersøgelsesdesign, hvor vi beskriver virksomheden og de personer, vi har interviewet, samt hvorledes interviewene er udført i praksis. Herefter følger analysen af interviewmaterialet, som er delt op i to gennemgange. Her slutter vi med et refleksionsafsnit. Til sidst kommer konklusionen, litteraturlisten og bilagene. Kilderne i teksten er skrevet med følgende formatering: (efternavn, årstal, sidetal). Alle kilderne kan slås op i litteraturlisten for mere information. Firmanavnet og navnene på interviewpersonerne er ændret, for at sikre deres anonymitet.

4 4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Problemfelt Temarammeredegørelse IT-vinkel Undersøgelses-, analyse- og interventionsmetodik (UAIM) Organisationsteori og analyse (OTA) Litteraturgennemgang Arbejdslivets nye ansigter Arbejdssamfundet en sociologisk analyse Det fleksible og grænseløse arbejde Boundary Control Jesper Tynell: Da Medarbejderne Blev En Ressource Arbejdsrelateret stress Arbejdsliv i medierne Opsamling på litteraturgennemgangen Problemformulering Interview De praktiske forhold Et kritisk blik på interviewet som metode Alvessons otte metaforer Diskursanalyse Diskursanalyse - et vidt begreb Kritisk diskurspsykologi Undersøgelsesdesign Valg af interview som metode Empiri Interviewet i praksis Analyse: Første systematiske gennemgang Interview 1: Frederik Brandt... 80

5 5 9.2 Interview 2: Rene Davidsen Interview 3: Kirsten Andersen Interview 4: Jørn Jensen Interview 5: Charlotte Steensig Delkonklusion Analyse: Anden systematiske gennemgang Interview 1: Frederik Brandt Interview 2: Rene Davidsen Interview 3: Kirsten Andersen Interview 4: Jørn Jensen Interview 5: Charlotte Steensig Delkonklusion Refleksion Diskussion af analyse Om interviewet Konklusion Litteraturgennemgang Analyse Litteraturliste Bilag A: Interviewguide Bilag B: CD...156

6 6 1 Indledning Hjemmecomputer, mobiltelefon og Internet har gjort danskernes arbejde grænseløst og så stresset, at mange dør (Dagbladet Politiken, 15. oktober 2006) Vi bliver hverken udbrændte eller udkørte af grænseløst arbejde. Faktisk synes vi, det er grænseoverskridende sjovt (Ida Jeng, kommunikationsforum.dk, 22. marts 2005) Der er ikke noget som forhindrer mig i at arbejde uafbrudt, og det er selvfølgelig også det, som er farligt (Frederik Brandt, Media Group A/S) I medierne er der dagligt historier og analyser, som påpeger, at danskernes arbejdsliv bliver mere og mere stresset, med store helbredsmæssige og samfundsmæssige konsekvenser: Hver fjerde sygedag skyldes stress (TV2 Nyhederne, 31. oktober 2006), udbetalingerne til erstatninger for stress er tredoblet i løbet af de sidste tre år (Politiken, 1. oktober 2006) og arbejdet har en for dominerende position i vores liv (BT, 17. oktober 2006). Ofte får det grænseløse arbejde skylden: Hjemmearbejdspladsen, de trådløse Internet- og telefonforbindelser muliggør, at man kan arbejde og være tilgængelig for kolleger og chefen når som helst og hvor som helst. Men der findes også fortalere for det grænseløse arbejde: Det skaber rum til at organisere sit arbejde i samspil med familien, er motivationsfremmende og dermed effektskabende, og giver også øget mulighed for selvrealisering.

7 7 Ved dette projekts begyndelse havde vi en indledende nysgerrighed i retning af, om den omfattende brug af IT i danskernes arbejdsliv har en indflydelse på stress. Påvirker det medarbejdernes stressniveau, at de er på og tilgængelige hele tiden? At de kan få arbejdsrelaterede s dumpende ind til sig døgnet rundt? At de såfremt de ikke er færdige med en opgave til fyraften blot kan fortsætte arbejdet derhjemme? I toget? I lufthavnen? På ferien? Vores indledende undersøgelser introducerede os til begreber som det fleksible arbejde, boundary control, globalisering med flere. Disse begreber er alle med til at definere det moderne arbejdsliv og er derfor uundgåelige i en sådan undersøgelseskontekst. Vores nysgerrighed drejede sig efterhånden over på at undersøge, hvilken indflydelse den moderne strukturering af arbejdet, og især hjemmearbejdspladsen, har på de arbejdende, herunder brugen af IT, og hvordan dette italesættes af forskellige aktører. Hjemmearbejdspladsen er en del af det fleksible arbejde og indebærer, at man tager arbejdet med hjem. Hjemmearbejdspladsen muliggør således, at arbejdstiden kan øges, men også, at man får mere indflydelse på og fleksibilitet ind i sin egen arbejdstid. Vi finder dette interessant, da vi i eksisterende tekster om emnet oplever en splittelse af holdninger og opfattelse af, hvilke muligheder en medarbejder med hjemmearbejdsplads har for at skelne mellem sit arbejdsliv og fritidsliv. Der er desuden en uenighed omkring, hvilken rolle den moderne kommunikationsteknologi spiller i denne forbindelse, om den som tilsigtet er med til at effektivisere arbejdet eller faktisk får den modsatte indvirkning. Vi vil med udgangspunkt i denne indledning indsnævre og afgrænse fokuspunktet for vores projekt i det efterfølgende problemfelt.

8 8 2 Problemfelt Formålet med projektet er empirisk at undersøge, hvilke diskurser omkring hjemmearbejde, der findes blandt en gruppe af personer med hjemmearbejdsplads. Her vil vi analysere diskurser herved, samt se på konsekvenserne af arbejdsforholdende. Dette gøres på baggrund af en litteraturgennemgang, hvor vi undersøger, hvilke tematikker, der florerer i forskellige tekster om emnet. Vi ønsker i denne forbindelse at afgrænse os til vidensarbejde og konkrete hjemmearbejdspladser, der muliggøres af teknologiske hjælpemidler, som computer, Internet, mobiltelefon med mere. Litteraturgennemgangens resultater skal ses som et begrebssæt til udformningen af vores interviewguide, selve interviewet og til analysen. Vi vil undersøge, om det er muligt for interviewpersonerne og ikke mindst, om de overhovedet ønsker at skabe grænser mellem deres arbejdsliv og fritidsliv. Her inddrages begreberne: boundary control samt det fleksible og grænseløse arbejde. Stress vil blive behandlet som en af de mulige følgevirkninger af arbejdslivet og eventuelt hjemmearbejdet. Vi vil se nærmere på, hvorledes den fleksibilitet, som hjemmearbejdspladsen blandt andet er med til at skabe italesættes af interviewpersonerne. Forvaltes denne positivt, negativt eller med ambivalens? I denne forbindelse ønsker vi igennem enkeltmandsinterviews at inddrage en håndfuld medarbejdere fra en dansk virksomhed. Disse skal enten have en hjemmearbejdsplads i øjeblikket eller have haft en før i tiden. I denne forbindelse har vi kontaktet medievirksomheden Media Group A/S, hvorfra fem medarbejdere har indvilget i at deltage. Efter analysen af disse interviews, får vi mulighed for at se på, hvordan diskurserne stemmer overens med de tematikker, vi har identificeret i litteraturgennemgangen.

9 9 3 Temarammeredegørelse Det foreskrevne formål for studieretningen informatik lyder dette semester: Den studerende skal sættes i stand til at kunne foretage analyser af kommunikation i og om organisationer med særligt henblik på vurdering af konkrete teknologianvendelser og/eller IT-udviklings- eller ITibrugtagningspraksisser. Dette formål kan ses som et supplement til forrige semester, hvor fokus var tekst- og kommunikationsanalyse. Nu lægges der i stedet særlig vægt på interaktions- og diskursanalytiske analysemetodikker. For at kunne udarbejde projektet, har vi fulgt to forskellige kurser på 5. semester kommunikation: organisationsteori og analyse og undersøgelses-, analyse- og interventionsmetodik. Vi har valgt at benytte elementer fra begge disse kurser i vores projekt. Vi har desuden valgt at inddrage IT-konteksten gennem hele rapporten således, at den inkorporeres i projektets problemstilling. 3.1 IT-vinkel Vores IT-vinkel er hjemmearbejde, hvor vi fokuserer på konkrete hjemmearbejdspladser muliggjort ved anvendelse af teknologi, herunder computere og tilhørende software. Vi ser her specifikt på medievirksomheden Media Group A/S, hvor de interviewede medarbejdere benytter sig af hjemmearbejdspladser i forbindelse med deres arbejde. Fleksibiliteten, der skabes som et resultat af teknologiens præg på hjemmearbejdspladserne, vil desuden være et særligt fokus i projektet. 3.2 Undersøgelses-, analyse- og interventionsmetodik (UAIM) Formålet med dette kursus er at sætte os i stand til at gennemføre og tilrettelægge studier af kommunikation i- og om organisationer. Hovedfokus ved UAIM var interaktions- og diskursanalyser, samt metoder der benyttes ved udførelsen. Disse metoder var aktionsforskning, interview- samt spørgeskemaundersøgelser.

10 10 Ud over den generelle viden vi har tilegnet os ved at gå til forelæsningerne, har vi benyttet teksten af Nigel Edley, vi er blevet præsenteret for i kompendiet. Vi benyttede derudover bogen: Diskursanalyse som teori og metode til at få et overblik over de diskursanalytiske retninger. Ud fra disse to blev diskursanalysemetoden udformet og senere benyttet til at analysere vores empiri. Vi har derudover benyttet en artikel af Mats Alvesson, som blev publiceret på kursushjemmesiden, som til dels ligger til grundlag til vores interviewmetode. 3.3 Organisationsteori og analyse (OTA) Formålet med dette kursus er at introducere os for forskellige begreber om organisatorisk kontekst og give os viden om centrale organisationsteoretiske problemstillinger. Målet er at forbedre vores evner til at analysere og diskutere kommunikation om organisationer i organisationer. I forelæsningerne er vi blevet introduceret til forskellige organisationsperspektiver, en kritisk indføring i organisations- og ledelsesteoriens udviklingshistorie og en række forskellige analyser og studier af moderne organisationstemaer og organisationsfænomener og herudfra de centrale skoledannelser. De centrale skoledannelser, vi har fået præsenteret, er: Klassisk Taylorisme, Human Relationsskolen, Neo Human Relations Tænkning og Neo Taylorisme. I projektet har vi benyttet et speciale skrevet af Jesper Tynell, hvilket vi blev introduceret til i en workshop om værdibaseret ledelse, samt en artikel af Mogens Agervold, som vi fik kendskab til gennem en workshop om psykosocialt arbejdsmiljø og stress. Disse anvendes i litteraturgennemgangen til at identificere centrale tematikker om emnet på lige fod med de andre inddragede tekster. Vi havde også en række andre workshops i forbindelse med kurset Organisationsteori og analyse, hvor vi blev præsenteret for emnerne: Eventkommunikation, Organisatorisk deltagelse, Arbejds- og organisationsperspektiver, Grupper og teams, IT-organisationer, Værdibaseret ledelse samt Psykosocialt arbejdsmiljø.

11 11 4 Litteraturgennemgang Formålet med dette kapitel er at afdække, hvilke tematikker, der for tiden florerer i det moderne danske arbejdssamfund, når vi taler om stress og hjemmearbejde i forbindelse med arbejdspladser. Dette skal danne baggrund for udarbejdelsen af vores endelige problemformulering samt interviewguiden, til vores empiriindsamling. Vi formoder, at medarbejderne fra Media Group A/S kan være med til at underbygge de tematikker, vi kommer frem til i dette afsnit i deres italesættelse af emnet. I analysen vil vi netop se på, hvorledes temaerne fra denne litteraturgennemgang bliver forvaltet af interviewpersonerne. For at opnå en fyldestgørende og struktureret litteraturgennemgang startede vi med en søgning på Google samt i diverse artikeldatabaser, hvor vi anvendte følgende termer: stress og teknologi, stress og IT, stress og hjemmearbejde, det grænseløse arbejde og det fleksible arbejde. Derudover har vi inddraget artikler, der er publiceret i dagspressen efter projektets start, som vi har fået kendskab til ved at læse aviser og se fjernsyn. Her har vi fokuseret på artikler, hvor vi har oplevet en konflikt og en spænding mellem udtalelserne for at sikre, at vi får inddraget flere synsvinkler på emnerne. Vi vil i denne gennemgang forholde os neutralt til de emner, der fremstilles. Vi starter litteraturgennemgangen med at se på, hvilke forhold, der findes på arbejdsmarkedet i dag, både for medarbejderen og for virksomheden. Denne introduktion er værdineutral og fokuserer på de generelle træk og ikke på positive eller negative konsekvenser. Derefter gennemgår vi kort tre sociologers syn på arbejdsmarkedet. Disse er udvalgt, da de beskæftiger sig specielt med fleksibiliteten og dennes påvirkning af den individuelle medarbejder. Denne gennemgang er i modsætning til forrige afsnit kritisk. I det tredje afsnit går vi dybere ind i termen fleksibilitet og ser på, hvorledes dette i dag italesættes som det grænseløse arbejde. Herefter forholder vi os til, hvorledes disse grænser mellem arbejdsliv og fritidsliv kan kontrolleres. Dette gør vi gennem begrebet boundary control. Det femte afsnit handler om Jesper Tynells beskrivelse af en IT virksomhed, hvor nogle af disse begreber florerer sammen med andre. Derefter undersøger vi begrebet

12 12 arbejdsrelateret stress og inddrager i denne forbindelse krav/kontrol-modellen og de tre interventionsniveauer. Til sidst indsnævrer vi litteraturgennemgangen til kun at omhandle hjemmearbejdspladser. Her ser vi på mediedækningen af dette emne og inddrager seks artikler fra forskellige aviser, samt en tv-udsendelse, hvor eksperter og almindelige medarbejdere udtaler sig om arbejdsforhold og de psykiske påvirkninger heraf. Herefter samler vi op på de begreber og tematikker, vi har identificeret. 4.1 Arbejdslivets nye ansigter I bogen Arbejdslivets Nye Ansigter beskriver forfatterne en række forhold, som kendetegner nutidens arbejdsmarked og de forhold, der eksisterer for virksomheder og medarbejdere. Bogens udgangspunkt er medarbejdernes nye virkelighed og hvordan forholdet mellem arbejdslivets vilkår, medarbejdere og ledere er under forandring (Bason et al, 2003, s.12). Bogen er valgt, da den med udgangspunkt i danske forhold er med til at etablere det udsigtspunkt, hvorfra vi kan se de overordnede træk og karakteristika ved det område, vi er på vej til at bevæge os ud i. Bogen som er fra 2003 er i høj grad aktuel. Vi mener, at de tendenser, den beskriver, kun er blevet tydeligere i det danske samfund og har fået nye udtryk. Dette understøttes blandt andet af det øgede fokus i medierne på mange af de problematikker, som bogen beskriver. Materialet giver en overordnet forståelse af arbejdsmarkedet og de tendenser og problematikker, som præger det i øjeblikket og er dermed med til at indkredse problemformuleringen. Vores fokus er ikke historieskrivning, men vi mener alligevel, at det er vigtigt at have en forståelse for baggrunden for de problematikker, der eksisterer i dag, fordi de i høj grad er historisk betingede og derfor kræver en væsentlig baggrundsviden for at kunne forstå. Ifølge forfatterne kan der identificeres fem større samfundsmæssige drivkræfter, som er med til at forme arbejdsmarkedet og arbejdslivet, som det ser ud i dag: Vidensamfundets fremvækst, nye værdier i samfundet, ny teknologi, globalisering og demografiske forskydninger. Ofte vil det være svært at specificere, hvad der nøjagtigt

13 13 er effekten af de enkelte drivkræfter, men når man betragter de fem drivkræfter samlet, vil man se, at der tegner sig nogle bestemte, sammenhængende konsekvenser for arbejdslivet i dag (Bason et al, 2003, s.31). Ifølge forfatterne er det nuværende arbejdsmarked influeret af tendenser fra det traditionelle arbejdsmarked og nye tendenser, hvor blandt andet større fleksibilitet er et krav. En pointe i bogens gennemgang er, at mange af de problematikker, som eksisterer for den moderne leder, netop skabes i mødet mellem nyt og gammelt, mellem industrisamfundet og vidensamfundet, både i forhold til medarbejdernes krav og kravene til ledelsesformer. I det følgende vil vi beskrive de fem drivkræfter, som påvirker arbejdsmarkedets udformning. Vidensamfundets fremvækst Emanuel Castel, som er forsker ved Stanford University, giver i værket The Information Age en definition af informations- og videnssamfundet på baggrund af påvirkningen af produktionen, produktionsforholdene og arbejdskraften. Han nævner blandt andet tre kendetegn: Spredning af informationsteknologi og øget produktivitet gennem vidensarbejde Et skift fra industriproduktion til servicearbejde. Et øget behov for forretningsmæssige professionalisering og dermed en vækst i efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft og stærk specialiserede faglige kompetencer. (Bason et al, 2003, s. 31). Danmark beskrives ofte som et vidensamfund, men det er ifølge forfatterne en tilsnigelse. En stor del af den danske produktion kan stadig karakteriseres som produkter af et traditionelt industrisamfund. Blandt andet er der stadig vækst i jern og metalindustrien. Derfor vil det være mere korrekt at sige, at Danmark er på vej til at blive et vidensamfund. De forandringer samfundet har været igennem gør, at vores økonomi og arbejdsmarked i dag er fundamentalt anderledes sammensat, end det var for 50 år

14 14 siden. Således er servicesektoren i dag i bred forstand den afgørende produktive sektor (Bason et al, 2003, s.32). Nye værdier i samfundet Danskernes krav til arbejdslivet og personlige rationaler for at gå på arbejde er under forandring. Der er en tendens til, at personlig udvikling og mening i arbejdslivet prioriteres højt af stadig større grupper på arbejdsmarkedet. Denne udvikling ses hovedsagligt blandt folk med en lang eller mellemlang videregående uddannelse. Undersøgelsen Danskernes Værdier viser, at andelen af danskere, som lægger vægt på selvrealisering i arbejdet, er vokset betragteligt de sidste 20 år (Bason et al, 2003, s.34), men der er dog stadig en betydelig gruppe, der primært ser arbejdet som garant for økonomisk sikkerhed. Ny teknologi Nye teknologier påvirker til stadighed vores arbejdsliv og måden, det bliver organiseret på. En af de teknologier, som har haft størst påvirkning er Internettet og de teknologier beregnet til kommunikation og organisering, som er udsprunget af netop denne opfindelse. Anvendelsen af Internettet er meget afhængig af aldersgruppe, men der er dog en klar tendens til, at flere og flere bruger Internettet dagligt. Internettet har potentiale til at forandre den enkeltes arbejdsliv væsentligt. Således er der blandt andet mulighed for øget koordination og overvågning, underleverandører kan integreres mere direkte i produktionen via outsourcing, og den enkelte medarbejder er ikke længere bundet af arbejdspladsens afgrænsede fysiske rum, når arbejdet skal udføres, men kan være mobil og udføre arbejdet hjemmefra, i toget eller på den anden side af jorden. Således arbejdede hver femte dansker i 2003 hjemmefra. Globalisering Globalisering er også med til at skabe de forandringer, som ses på arbejdsmarkedet. Globalisering defineres her som den tendens, at flere og flere virksomheder producerer tjenester, ydelser og produkter på internationale markeder og ikke bare afsætter deres varer der. Det betyder, at virksomhederne står over for en øget konkurrence, som fungerer som incitament til effektivitet og lave faste omkostninger blandt andet på personalesiden. Virksomhederne vil ofte flytte en del af deres

15 15 produktion til lande, hvor arbejdskraften er billigere, hvilket skaber usikkerhed i ansættelsen. Det gælder ikke kun for industriarbejde, men også indenfor vidensfag. For eksempel flyttede SAS i 2003 flere hundrede arbejdspladser for it-medarbejdere i billethåndteringen til Indien (Bason et al, 2003, s.40). For at opnå en konkurrencefordel er det indenfor mange brancher nødvendigt, at virksomhederne kan lave individualiserede produkter. Det kræver en innovativ og kreativ medarbejderstab. Steve Reich beskriver således i The future of succes, hvordan det nye arbejdsmarked kræver evnen til at få nye ideer og finde på nye innovative måder at anvende teknologien på. Demografi Arbejdsmarkedet vil i de kommende år blive præget af en større etnisk mangfoldighed, og forskellige medarbejdere med forskellige kulturelle baggrunde og værdier vil skulle arbejde sammen. I 1992 var der således indvandrere og efterkommere i Danmark, mens tallet i 2002 var (Bason et al, 2003, s.42). Velfærdssamfundet vil i fremtiden være afhængig af, at denne gruppe af mennesker får en plads på arbejdsmarkedet. Andelen af etniske danskere, som går på efterløn og pension, vil i de kommende år udgøre en større andel end danske unge, som kommer ind på arbejdsmarkedet. Hvis alle flygtninge og indvandrere bliver integreret på arbejdsmarkedet, vil det derimod betyde en vækst i antallet af personer på arbejdsmarkedet, hvilket vil være afgørende for at opretholde det nuværende velfærdssamfund. Forandring af arbejdslivet og arbejdsmarkedet Nogle af resultaterne af forandringerne ses på arbejdsorganisationen, hvor nye former for arbejdsoptimering springer frem. NFWO (New Form of Work Organization) og HPWO (High Performance Work Organizations) er således overordnede betegnelser for nye måder at organisere arbejdet på, som skal være med til at sikre det optimale udbytte. Virksomhederne skal derved bedre kunne tilpasse sig skiftende krav, forbedre serviceniveauet, produktkvaliteten og værditilvæksten (Bason et al, 2003, s.42). De nye organisationsformer fokuserer på, at den enkelte medarbejder får øget indflydelse i virksomhedens beslutninger og opfattes som en strategisk

16 16 ressource. Medarbejderinvolvering og decentralisering er nogle af nøgleordene. Human Ressource Management (HRM) opfattes ofte som de nye organisationsformers ledelsesmæssige overbygning (Bason et al, 2003, s.45). Meningen er, at medarbejderne samtidigt med, at de opfylder virksomhedens mål, skal få opfyldt deres behov for selvrealisering og et socialt tilhørsforhold. Værdibaseret ledelse, uddelegering af beslutningskompetencer til medarbejdere indenfor egne ansvarsområder og langsigtet personlig og faglig udvikling er væsentlige strategier indenfor HRM. Hvor lederen tidligere var planlægger, kontrollør og fordeler af arbejdet, er hun nu coach, vejleder og konsulent (Bason et al, 2003, s.46). Styringen sker i højere grad gennem målstyring og virksomhedskultur end gennem regler og påbud (Bason et al, 2003, s.46), og medarbejderne forventes at kunne handle selvstændigt, indenfor de rammer ledelsen udstikker. Gruppeorganiserede arbejdsprocesser, øgede krav til den enkelte medarbejder om fleksibilitet og at kunne varetage flere forskellige arbejdsfunktioner og fokus på kompetenceudvikling er nogle af de karakteristiske arbejdsvilkår det fleksible arbejde er således en betegnelse, som hyppigt anvendes om det moderne arbejde. Opsamling Karakteristisk for det nye arbejdsmarked er, at det befinder sig i et vadested mellem træk fra en gammel og ny arbejdsmarkedskultur. De nye strømninger er blandt andet karakteriseret ved og præget af øget fleksibilitet, nye personlige værdier hos medarbejderne og teknologiske forandringer. Arbejdslivet er ofte karakteriseret ved øget medarbejderinvolvering og decentralisering, mens styringen af den enkelte medarbejder sker gennem målstyring og virksomhedskulturen, mere end ved regler og påbud. 4.2 Arbejdssamfundet en sociologisk analyse Dette afsnit tager udgangspunkt i kapitel tre Fra moderne arbejdsetik til senmoderne selvvalgt slaveri? i bogen Arbejdssamfund, hvor Michael Hviid Jacobsen kort gennemgår de største tematikker og begreber hos tre sociologer, der alle arbejder med temaet arbejdsliv. Dette afsnit er et udtryk for teoretikerne Richard

17 17 Sennett, Zygmunt Bauman og Ulrich Becks kritik af det moderne arbejdssamfund. Vi er opmærksomme på, at de primært fokuserer på de negative sider af det moderne arbejde, da de ikke beskæftiger sig med, hvilke positive følger ændringerne i arbejdslivet har medført. De tre teoretikere beskæftiger sig med arbejdssamfundet og de psykiske påvirkninger, det har på medarbejdere. Her ser de på hvilke aspekter, der er med til at fremme stress. De nævner blandt andet fleksibilitet som en af disse. Den efterfølgende gennemgang er ingenlunde en fyldestgørende gengivelse af de tre sociologiske analyser af nutidens arbejdsliv, men skal fungere som et bagland og et teoretisk begrebssæt for den italesættelse, der kommer til udtryk i andre tekster og hos interviewpersonerne. Vi formoder, at de forhold Sennett, Bauman og Beck kritiserer stemmer overens med, hvad andre arbejdsmiljøforskere og stresseksperter kan identificere i det moderne danske arbejdsliv. Richard Sennett: Den fleksible kapitalisme Richard Sennett er en amerikansk professor i sociologi. Han forholder sig til, hvordan arbejdsliv hænger sammen med menneskelige følelser såsom selvværd, værdighed og respekt. I sine bøger fokuserer han på forandringerne af samfundsmæssige omstændigheder og menneskets kamp for at skabe meningsfyldte liv med sammenhængende identiteter. Han opsætter en stærk kritik af den moderne fleksibilitet, hvor han lægger vægt på, at selv om fleksibilitet tilsyneladende tjener som en forløsning fra kapitalismen, er det blot nye måder at kontrollere mennesker på uden, at det er direkte synligt. Fleksibiliteten bruges i dag som endnu en måde at befri kapitalismen for undertrykkende konnotationer på. Ved at nedbryde det stivnede bureaukrati og fremhæve risikoen giver fleksibiliteten hævder man folk mere frihed til selv at forme deres liv. I realiteten indfører den ny orden nye kontrolformer[ ] men disse nye kontrolformer er svære at få øje på. Den nye kapitalisme er ofte præget af uigennemskuelig magtudøvelse. (Jacobsen, 2004, s 80) Et af hans kritikpunkter er det store skift i jobs og arbejdsopgaver, som nutidens medarbejder oplever. Her er det ikke muligt at tilegne sig faste rutiner og lineære livsforløb med stabilitet og stor erfaring på sit arbejdsområde. Han betegner dette

18 18 som den fleksible kapitalisme. Denne fleksibilitet og risikobetonede uforudsigelighed gør det sværere for mennesket at skabe sig tillidsvækkende holdepunkter i tilværelsen. Alle på arbejdsmarkedet kan pludselig erstattes, og ingen kan vide sig sikker. En gevinst ved den fleksible kapitalisme er, at det bliver muligt for virksomhederne at presse medarbejderne til det optimale uden at tage hensyn til de menneskelige lidelser og frustration, det medfører. Arbejdslivet er ikke længere præget af orden og rutiner, men er blevet et spil mellem vindere og tabere og har dermed udviklet sig fra at være et kollektivt og socialt sted til at blive et sted for individuelle kampe. Sennett benytter begrebet individualisme til at beskrive en nedbrydelse af fællesskab og skabelse af en isolation af mennesker i deres egen livssituation, hvor de selv skal tage ansvar for deres arbejde og liv. Zygmunt Bauman: Angst og usikkerhed Den polske sociolog Zygmunt Bauman er på mange områder enig med Richard Sennett i sine analyser af den flydende modernitet og skitserer et dystert arbejdsliv, hvor fortidens faste ansættelsesforhold og dertilhørende tryghed, sikkerhed og vished er forsvundet og er blevet skiftet ud af en enorm usikkerhed. Vi har efterhånden bevæget os væk fra fortidens solide og forudsigelige arbejdsliv, hvor frihedsgraden ikke var særligt stor, men sikkerhedsfølelsen derimod var det. Konsekvenserne ved denne forandring er, at mange mennesker mister orienteringssansen, bliver forvirrede og usikre, udvikler en utilstrækkelighedsfølelse, stress, depression og andre psykiske lidelser. Bauman beskæftiger sig også med individualismen og påpeger, at tidligere var angsten for arbejdsløshed et kollektivt fænomen, hvor medarbejdere delte deres følelser. I dag er det enkelte menneske overladt til sig selv og en følelse af utilstrækkelighed. Førhen arbejdede man udelukkende for at kunne skaffe mad på bordet, og frygten for arbejdsløshed var frygten for at miste sin sociale status og manglende behovstilfredshed. I dag arbejder man også primært for at skaffe penge til

19 19 overlevelse, men frygten for ikke at være tilstrækkelig fleksibel og omstillingsparat følger medarbejderne sammen med en følelse af overflødighed og angsten for at blive et offer for nedskæringer. Individet skal selv skaffe og fastholde arbejde og må selv tage ansvar for, hvis det mislykkes og dermed udelukkende selv bære skammen og byrden. Disse individuelle nederlag kan af virksomhederne bruges som skræmmebilleder og fungerer til at få medarbejdere til at arbejde hårdere for at undgå samme situation. Bauman beskriver det kort: Arbejdet betyder en daglig testning af evne og iver og sammensparede fortjenester garanterer ikke fremtidig stabilitet. (Jacobsen, 2004, s 87) I dette fleksible arbejdsliv giver de spidse albuer, en kynisk selvopretholdelsesstrategi og en usolidarisk indstilling succes. Disse forhold medfører en frygtkultur med angst for forandringer og brud. Ulrich Beck: Fagre nye arbejdsverden Den tyske sociolog Ulrich Beck skrev i 2002 bogen Fagre Nye Arbejdsverden. Heri fremlægger han elleve scenarier for fremtidens arbejdsliv. Disse repræsenterer både forhåbninger og forfaldsforestillinger. 1. Fra arbejds- til vidensamfund 2. Kapitalisme uden arbejde 3. Verdensmarkedet det neoliberale arbejdsmirakel 4. Den lokale binding af arbejde en globaliseringsrisiko 5. Bæredygtigt arbejde det økologiske wirtschaftswunder 6. Global apartheid 7. Det selventreprenante individ usikkerhedens frihed 8. Individualisering af arbejdet samfundets opløsning 9. Afskeden med arbejdssamfundet 10. Dømt til lediggang fritidssamfundet 11. Det kombinerede postnationale og politiske borgersamfund en europæisk samfundsmodel Ligesom Sennett og Bauman fremstiller Beck et dystert syn på det moderne arbejdsliv, men har flere empiriske studier at bygge denne kritik på. Beck fokuserer

20 20 både på det strukturelle og det individuelle niveau, på nye muligheder og begrænsninger samt forhåbninger og potentialer for fremtiden. Beck beskriver, hvordan man en overgang troede, at der var behov for alles arbejdskraft, og samtidig ønskede man øget produktivitet, effektivitet og teknologisering, hvilket resulterede i et faldende behov for anvendelsen af menneskers fysiske arbejdskraft. Beck kalder det en ny, anden og refleksiv modernitet, en tidsalder, hvis ypperste kendetegn er risiko, globalisering, individualisering og refleksivitet, som i stigende grad medfører et individualiseret samfund. Beck beskriver medarbejdere som arbejdsnomader, der udfører småopgaver og tilknyttes kortvarige projekter i stedet for varige og stabile fuldtidsansættelser som før i tiden. Fleksibilisering, som Beck udtrykker det, bliver et nøgleord, idet medarbejdere konstant skal holde sig åben og klar til forandringer og nye muligheder. Hvis man ikke er fleksibel og omskiftelig, har man ikke mulighed for at stå fast i arbejdsmiljøet, og står man ikke fast, kan man ikke bidrage til samfundets velstandsskabelse. Opsamling Både Sennett, Bauman og Beck taler om individualismen, og hvilke følger dette har for det enkelte menneske. Ifølge Sennett er det fleksible arbejde med til at skabe usikkerhed, isolering og en følelse af overflødighed. Bauman taler primært om angst og usikkerhed. Beck identificerer risiko og et stadigt voksende behov for fleksibilisering og omskiftelighed. 4.3 Det fleksible og grænseløse arbejde Dette afsnit ser på, hvorledes begreberne det fleksible og det grænseløse arbejde er opstået, samt defineres i dag. Vores kilde til disse beskrivelser er Arbejdsmiljøinstituttets hjemmeside (AMI) og en forelæsning af Einar B. Baldursson. Ifølge Agi Csonka, som er forsker i arbejdsmiljøforhold, stammer begrebet det grænseløse arbejde fra begrebet fleksibilitet. Fleksibilitet i arbejdet opstod i 70 erne, da mange kvinder begyndte på arbejdsmarkedet. For at muliggøre dette for flere

21 21 skabte man fleksibilitet i planlægningen af arbejdstiden. I 90 erne, hvor hjemmearbejdspladsen var blevet mere udbredt, opstod begrebet det grænseløse arbejde for at angive den flydende arbejdstid (AMI, 2006). Det grænseløse arbejde kan beskrives som en række tendenser, som gør sig gældende for mange mennesker i det moderne arbejdsliv. Der er således ikke en tydelig skillelinie mellem, hvornår noget er grænseløst arbejde og hvornår noget ikke er det, men i stedet en række karakteristika, som er gældende for dette. AMI skriver blandt andet: Tidligere var arbejdet bestemt af, at man leverede sin arbejdskraft på et bestemt sted og i et bestemt antal timer. Nu er der flere og flere, der ansættes til at løse bestemte opgaver, uanset hvor lang tid det tager og hvor i verden arbejdet udføres. De grænser, der nedbrydes, handler både om tid og sted og om organisering af arbejdet. (AMI, 2006) Sammenfattende indebærer det grænseløse arbejde blandt andet at en række grænser, der traditionelt har været kendetegnet for arbejdslivet er under opbrud: Det gælder for grænserne mellem arbejdstid og fritiden. Det gælder for de rumlige grænser mellem hjem og arbejde. Det gælder for grænserne mellem arbejdet, personligheden og identiteten udviskes, grænserne for væren. (Baldursson, 2006) I løbet af litteraturgennemgangen vil vi illustrere hvordan opbruddet af disse grænser tematiseres på forskellig vis. Opsamling Begrebet det grænseløse arbejde bruges i dag i stort omfang, når der tales om det moderne arbejdsliv. Det er udledt af begrebet fleksibilitet, der blandt andet også omtales ad sociologerne Sennett, Baumann og Beck. I dette projekt vil vi se nærmere på det grænseløse arbejdes betydning for medarbejdere i forbindelse med hjemmearbejde.

22 Boundary Control Vi har valgt at introducere begrebet boundary control, da vi er stødt på det flere gange i den litteratur, vi har læst omkring vores emne, blandt andet i Jesper Tynells specialeafhandling (se 4.5). Desuden mener vi, der er en betydelig chance for, vi vil støde på fænomener, der kan tyde på boundary control under analysen. I artiklen boundary control: the social ordering of work and familytime in a high-tech corporation går Leslie A. Perlow i dybden med ingeniørers manglende evne til selv at styre grænsen mellem deres arbejde og deres fritid. Perlow har fulgt et softwareudviklingshold i ni måneder, hvor hun har observeret, hvorledes boundary control foregår der. Først Perlows definition af boundary control: Boundary Control refers to managers ability to affect how employees divide their time between their work and nonwork spheres of life. (Perlow, 2000, s. 1) Perlow har delt resultaterne af sin undersøgelse op i tre hovedområder: Hvordan lederne benytter sig af boundary control Hvordan de ansatte forholder sig til boundary control Hvordan de ansattes ægtefæller reagerer på de krav som denne boundary control resulterer i for dem. Ledere Perlow afdækker tre måder, en leder kan udøve boundary control: Påtvinge medarbejderne krav. Overvåge medarbejderne. Være et forbillede for hvordan lederen ønsker, medarbejderne skal opføre sig. Påtvinge krav Ved at påtvinge medarbejdene krav sørger lederne for, at de ansatte er til stede på arbejdspladsen længere, end de måske burde. Måderne, hvorpå de kan gøre det, er utallige. Perlow selv nævner, at lederne kan finde på at lægge møder, som gør at medarbejderen er forpligtet til at være til stede. I den virksomhed hun var i (herefter kaldet Ditto) gjorde ledelsen det ved at afholde sunrise -møder hver morgen kl

23 23 Derved sikrede de sig, at medarbejderne mødte tidligt. Desuden blev medarbejderne ikke spurgt om, hvorvidt de kunne deltage i et møde. I stedet blev de blot informeret om, at et møde ville finde sted på et givent tidspunkt, og at man kun sjældent burde sige nej. Disse møder kunne endda ligge i weekenden. Desuden brugte Ditto interne reviews og deadlines, der skulle nås. Hvis et givent produkt ikke opfyldte de betingelser, der var sat til en deadline, kunne en medarbejders job være i fare. Dette fik medarbejderne til at arbejde hårdere. Overvåge medarbejderne En metode, der ligeledes ofte blev brugt hos Ditto, var overvågning af medarbejderne. Dette skete for eksempel, når nogle programmører arbejdede sent for at nå en deadline. Da blev deres leder på stedet med dem og hjalp dem. Et eksempel, som Perlow nævner, er en medarbejder, som kl. 21 nævnte for sin leder, at han havde ondt i halsen. Lederen opfordrede ham til at blive endnu en time. Kl. 22 klagede medarbejderen igen over, at han havde det skidt, men der skulle gå helt til kl , før lederen foreslog ham, at han burde tage hjem for at komme sig. Lederen pressede derved medarbejderen til at arbejde to en halv time mere, end denne egentligt ville have gjort. I hele Dittos organisationsstruktur, bliver der foretaget statusrapporter kontinuerligt igennem en arbejdsuge. Fra de nederste led, som rapporterer til deres leder og videre opad. På denne måde sørger ledelsen for, at der konstant sker noget i alle dele af virksomheden. Være et forbillede Lederne forventer det samme af medarbejderne, som de forventer af dem selv. De praler ofte med, hvor længe de har været på arbejde, hvor tidligt de stod op, og om den ide de kom på kl. 4 om morgenen, mens de stod på deres stepmaskine. De regner derfor med, at medarbejderne følger deres eksempel og bruger mange timer på arbejdet.

24 24 Medarbejderne Udover at undersøge ledelsens forhold til boundary control, undersøgte Perlow også, hvordan medarbejderne forholder sig til det. Perlow finder frem til, at der findes to typer ansatte: dem som accepterer boundary control (acceptors), og dem som ikke gør (resistors). Acceptoreren Acceptoren er en medarbejder, som prioriterer arbejdet før livet uden for arbejdspladsen. Denne medarbejder går efter bonusser og højere stillinger og er ikke bleg for at arbejde op mod timer om ugen. Et eksempel på en acceptor fra Ditto, er en kvinde som i to uger, mens hendes mand var væk, blot fik nogle få timer søvn hver dag. Hun hentede børnene kl og legede med dem et par timer indtil de skulle i seng. Derefter sov hun nogle timer indtil kl , arbejdede resten af natten indtil børnene skulle køres i dagpleje om morgenen, hvorefter hun fortsatte direkte på arbejdet. Resistoren Resistoren er en medarbejder, som ikke er bange for at trodse lederen og sige fra overfor ekstra opgaver. Disse medarbejdere prioriterer livet uden for arbejdspladsen højere end karriere og bonusser. Ægtefællerne De to begreber kan også benyttes om ægtefællerne, hvor de enten accepterer eller afviser de ekstra krav, der er til dem i hjemmet. Om ægtefællen er en acceptor eller resistor kan påvirke medarbejderen. For eksempel kan en medarbejder, som oprindeligt er acceptor, blive en resistor, hvis ægtefællen nægter at påtage sig yderlige ansvar i hjemmet. Opsamling på boundary control Perlow bruger begrebet boundary control om lederes evne til at påvirke hvordan ansatte fordeler deres tid mellem arbejde og. Hun har undersøgt en virksomhed indefra, for at afdække hvorledes fænomenet viser sig.

25 25 I forbindelse med vores analyse vil det være interessant at undersøge, hvordan den enkelte medarbejder vælger at forholde sig til boundary control. Er vores interviewpersoner acceptorer eller resistorer? 4.5 Jesper Tynell: Da Medarbejderne Blev En Ressource Dette afsnit er baseret på en specialerapport af journaliststuderende Jesper Tynell med titlen Da medarbejderne blev en ressource fra 2001 (Tynell, 2001). Specialet analyserer arbejdsforholdene på en dansk IT-virksomhed med fokus på virksomhedens nye ledelses- og organisationsform og disses konsekvenser for medarbejdere. De nyliberale regeringsrationaliteter Nyliberale regeringsrationaler slår igennem på mange områder i disse år, både på arbejdspladser og undervisningsinstitutioner. Tynell beskriver en forskydning, hvor ansvaret rykker nedad i hierarkiet, mens beslutninger om ressourcer og overordnede mål rykker opad (Tynell, 2001, s.125). Forskydningen har store konsekvenser for medarbejderne på de virksomheder, hvor regeringsrationalet slår igennem. På virksomheden Adore (opdigtet navn), som Tynell beskriver, medførte ændringerne ifølge ham markant længere arbejdstid, dårligere kvalitet af produkterne, og helt andre mønstre for medarbejderindflydelse. Og især en nedadforskydning af ansvaret, en slags autonomi, således at den enkelte medarbejder helt selv var ansvarlig for egne opsatte deadlines, medførte et så stort arbejdspres, at der var eksempler på medarbejdere, der besvimede under kundesamtaler, ikke så deres familier i lang tid, fik inddraget ferie, blev skilt og så videre. (Tynell, 2001, s. 8). Tynell kigger nærmere på den ellers gode intention om værdibaseret ledelse, de nyliberale managementbølger og de positive og negative konsekvenser, det har for medarbejderne. Indførelsen af ændringerne i virksomheden var en reaktion på de økonomiske problemer, virksomheden havde. De hyrede et konsulentfirma til at implementere en ny ledelsesstrategi med det formål at blive bedre til at udvikle, udnytte og fastholde medarbejdernes menneskelige ressourcer (Tynell, 2001, s. 7).

26 26 De største ændringer blev: Medarbejderne estimerede og planlagde selv projekter og deadlines Der var ingen formel styring af medarbejdernes arbejdstid Motivation søgtes fremmet af ti opstillede kerneværdier for virksomheden Værdier Adore har opstillet ti kerneværdier, som skal fungere som pejlemærker for de selvstyrende medarbejdere og projektgrupper (Tynell, 2001, s. 6). Medarbejderne skal kunne stå ved virksomhedens kerneværdier, hvilket de også bliver introduceret til på virksomhedens introduktionskursus for nye medarbejdere. Udover de nedskrevne værdier, bliver medarbejderne også introduceret til, at man skal have lyst til, og interessere sig for, sit arbejde. Hermed introducerer virksomheden begrebet hard fun, som Tynell mener, bliver mere og mere fremtrædende i virksomhedslivet anno Altså en bevægelse eller transformation i betydningen af arbejdet fra hard work til hard fun : arbejdet bliver italesat som noget attraktivt. Endvidere lægger virksomheden vægt på at have hele mennesker ansat, hvilket vil sige, at ledelsen værner om de ansattes tilværelser, fritid og så videre. Flere af medarbejderne mener dog, at dette bliver undertrykt af økonomiske hensyn: Jamen hvad fa en skal du med et privatliv, du er på Adore (Tynell, 2001, s. 110) er et udsagn, der bekræfter, at der ikke er balance mellem arbejdsliv og fritidsliv. For ledelsen har nemlig en anden tavs værdi: Kåringen af månedens medarbejder hylder ifølge Tynell en knoklementalitet, hvor medarbejderne opfordres til at sidde og arbejde til langt ud på aftenen, tage tingene med hjem, aflyse ferie og så videre. Der eksisterer tilsyneladende på Adore nogle modsætningsforhold mellem, hvad ledelsen ekspliciterer i værdierne og på firmaets intranet, og hvad der egentlig er på spil.

27 27 Tid og ansvar Den tid, medarbejderne på Adore må lægge i deres arbejde, hænger ifølge Tynell i høj grad sammen med det ansvar, de har. På et tidspunkt fik programmørerne for eksempel selv ansvaret for at estimere og planlægge deres opgaver. Når de først har givet et estimat, hænger de på den, og bliver stillet til regnskab for det. Virksomheden har afskaffet overarbejdsbetaling, idet arbejdstiden ikke er noget, der bliver ført regnskab med. Denne forskydning i ansvaret til et medarbejderens autonomi pålægger altså medarbejderen selv at være ansvarlig for egne arbejdsforhold. Dette er dog ikke realiteten, idet mange faktorer spiller ind således, at autonomien alligevel forsvinder. Hvis man estimerer et projekt for højt, er det ikke sikkert, at Adores sælger i det hele taget kan få solgt opgaven til kunden. Endvidere har medarbejderne ikke altid tilstrækkeligt kendskab til en opgave, ligesom der er opgaver, der er så uforudsigelige, at et estimat baseret på en forventet markedspris ikke er realistisk. Til at beskrive en ekstra mekanisme, inddrager Tynell den franske filosof Foucault, idet den stramme opdeling af et projekt i en masse små moduler ifølge Foucault muliggør en acceleration og strammere styring af projektet (Tynell, 2001, s. 43). Indflydelse Selv om Adore lægger meget vægt på medarbejderindflydelse, er der alligevel mekanismer i virksomheden, som modarbejder det. Man kan sige, at ansvaret for produkterne er rykket ned til de enkelte medarbejdere, mens det forholder sig anderledes med indflydelsen. Den stramme opdeling af projekterne i små bidder, gør at den enkelte medarbejders indflydelse på ændringer bliver mindre. Samtidig er ledelsen tilsyneladende ikke lydhør overfor medarbejdernes ønsker om eventuel tildeling af flere tids- eller medarbejderressourcer på projekterne. Der henvises typisk til, at projektgrupperne selv har estimeret projektet, og derfor selv er ansvarlige for det en mekanisme som Tynell benævner som en objektivisering af beslutningerne (Tynell, 2001, s. 117).

28 28 I det hele taget er ansvaret for arbejdsforholdene et individuelt anliggende. Virksomheden har som sagt lagt ansvaret fra sig, og medarbejderne bliver på introduktionskurser budt velkommen med en choose your attitude -mentalitet. Medarbejderne skal altså tillægge sig en positiv attitude overfor virksomheden og overfor de vilkår, virksomheden tilbyder og så stille sig tilfreds med det. For som HR-chefen siger, kan pegefingeren kun pege på en selv (Tynell, 2001, s. 90). Det er også en af grundene til, at kritik af virksomheden italesættes som brok, og at brok kommer fra svigt i barndommen. Fleksibilitet, boundary control og flexploitation Adore vil gerne fremstå som en arbejdsplads, hvor medarbejderne prioriterer fritiden højt, og i jobannoncer nævnes ordet fleksibilitet (Tynell, 2001, s. 35). Selvestimeringen gør, at man selv er herre over sin egen arbejdstid, og derfor selv kan bestemme, hvornår man vil arbejde. Dette er dog ikke hele sandheden, idet virksomheden forventer, at man er til stede på arbejdspladsen i åbningstiden. Fleksibiliteten gør sig kun gældende i specielle situationer (Tynell, 2001, s. 40). Endvidere udøver Adore boundary control forstået på den måde, at man i afskaffelsen af arbejdstidsregistreringen har nedbrudt grænserne mellem arbejdsliv og fritid. Også italesættelsen af konstant arbejde som et ideal i kåringen af Månedens Medarbejder er også med til at forstærke mekanismen. Dog er det medarbejderen selv, der er ansvarlig for sin egen arbejdstid, hvoraf følger at medarbejderen selv udøver sin boundary control, dog påvirket af virksomhedens idealer. Altså en indirekte boundary control. Medarbejderne udfører dog modmagtsstrategier herpå. Nogle fører selv tidsregistrering i et regneark for selv at skabe sig et overblik over arbejdstiden. Dermed kan de i det mindste retfærdiggøre overfor dem selv at gå tidligt hjem en dag, såfremt det er nødvendigt. For det kan aldrig retfærdiggøres overfor kollegerne (Tynell, 2001, s. 52).

29 29 Tynell inddrager også begrebet flexploitation : Til at karakterisere denne indirekte form for dominans, hvor medarbejderne i fleksibilitetens navn kontrollerer sig selv på vegne af ledelsen, bruger den franske sociolog Pierre Bourdieu udtrykket flexploitation (Tynell, 2001, s. 120). Den indirekte dominans, der her tales om, er den, der opstår, når medarbejderne har blik for magtmekanismerne, men indordner sig herunder udelukkende for at fremstå som autonome individer for virksomheden såvel som kollegaerne. Opsamling Jesper Tynell har opridset nogle fænomener, som vi vil kunne bruge senere i vores projekt: Ansvarliggørelsen cementerer magtens asymmetri (Tynell, 2001, s. 117) medarbejderen får pålagt mere ansvar, mens ledelsen har fralagt sig ansvaret, men beholder magten. Er det kendetegnende for virksomheder i dag? Fleksibilitet og flexploitation at fleksibiliteten kan undergraves af en virksomheds øvrige værdier og normer. Boundary control kan udøves af medarbejderne selv. 4.6 Arbejdsrelateret stress I dette afsnit vil vi undersøge, hvad der karakteriserer stress: Hvilke faktorer, der i arbejdsmiljøet er med til at skabe stress, samt hvilke symptomer dette medfører. Til sidst vil vi sammenholde dette med Karaseks krav/kontrol-model. Til denne gennemgang benytter vi en tekst af Mogens Agervold, der handler om de psykiske belastninger i arbejdet (Agervold, 1984), en tekst af Borchmann og Torpegaard, der handler om en undersøgelse af arbejdsrelateret stress hos tillidsmænd på Aalborg Universitet (Borchmann, 2006), samt overheads fra kurset organisationsteori- og analyse. Det psykiske arbejdsmiljø Det danske arbejdsmiljø har været et centralt emne de sidste 30 år hos arbejdsmiljøforskere og i dagspressen. I tidens løb har fokus flyttet sig fra det fysiske

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt Skrevet af Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod Vejleder Annette Bilfeldt De Samfundsvidenskabelige Basisstudier, RUC, 2. semester 2006 1 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Øje på det psykiske arbejdsmiljø i grænseløst arbejde Øje på arbejdsmiljøet, april 2007 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S E-mail:

Læs mere

Den flydende modernitet og den ledige akademiker Marie Ellemann Høgh

Den flydende modernitet og den ledige akademiker Marie Ellemann Høgh Den flydende modernitet og den ledige akademiker Marie Ellemann Høgh Bachelorprojekt, 5. Semester, efterår 2012 ISG Socialvidenskab Af Rikke Marie Ellemann Høgh og Anna Hammer Kristiansen Vejleder Christel

Læs mere

INSTITUT FOR KOMMUNIKATION

INSTITUT FOR KOMMUNIKATION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION Det Humanistiske Fakultet - Aalborg Universitet TITEL: Elektronisk Italesat. Præstationsmåling PROJEKT: Inf5, Efteråret 2004 TEMA: Kommunikation i organisationer PROJEKTGRUPPE

Læs mere

Prekarisering af arbejdsmarkedet

Prekarisering af arbejdsmarkedet Prekarisering af arbejdsmarkedet En projektrapport om fleksibilitet i arbejdslivet Gruppe 12: Randa Sebelin Niels Krogh Søndergaard Marie Dørup Olesen Emil Nielsen Nanna Westerby Vejleder: Birgit Jæger

Læs mere

Fleksibilitet og balance

Fleksibilitet og balance Roskilde Universitet Fleksibilitet og balance Projekttitel: Fleksibilitet og balance Fag: Arbejdslivsstudier Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Studienr.: Projektets art Emma Kjeldsteen Nørgaard 49526

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

ARBEJDSLIV SPECIALE SIGURBORG

ARBEJDSLIV SPECIALE SIGURBORG LEDELSE, KOMMUNIKATION RELATIONER OG LEDERENS ROLLE I KOMMUNIKATION OG RELATIONER I DET MODERNE ARBEJDSLIV SPECIALE SIGURBORG SÆMUNDSDÓTTIR CAND. MAG. I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER INSTITUT FOR UDDANNELSE,

Læs mere

0 MHJ EHŎ RP QRJHW .OMOWLO\ 1\_ZZO 0\VWHU\

0 MHJ EHŎ RP QRJHW .OMOWLO\ 1\_ZZO 0\VWHU\ 2VTT\UPRH[PVU P VYNHUPZH[PVULY 0 MHJ EHŎ RP QRJHW ]OWO]^O\ 2_W 3XPY\WK^SU! ]OWO]^O\ 3XPY\WK^SU 1\_ZZO 0\VWHU\ @OTVONO\$ = \OX 2_]^ON :ONO\]OX.OMOWLO\ # +KVLY\Q?XS`O\]S^O^ TITELBLAD! HUMANISTISK INFORMATIK!

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Mindfulness i arbejdslivet

Mindfulness i arbejdslivet FORTROLIGT Mindfulness i arbejdslivet Anja Bruun Kristensen, Katja Rosenfeld og Louise Kofoed Stampel Arbejdslivsstudier efterår 2011 5. semester Vejleder: Janne Gleerup Roskilde Universitet 20. december

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Helle Bach og Christian Bason, PLS RAMBØLL Management Indhold Side

Læs mere

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling.

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Vidensdeling i danske virksomheder - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Fremforsk, Center for fremtidsforskning Praktikant Julie Nygaard,

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

"Vi har købt din fritid"

Vi har købt din fritid "Vi har købt din fritid" forudsætninger og hindringer for succesfuld IT-indførelse Gruppe 3 7. semester Informatik Aalborg Universitet, 2008 Vejleder: Thomas Borchmann 199092 typeenheder 83 Normalsider

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hokus Pokus (?) Dit liv er i fokus 1

Indholdsfortegnelse. Hokus Pokus (?) Dit liv er i fokus 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Temaramme 7 IKT og kommunikation i en kulturel kontekst 7 Kurser og mål 7 Metode 9 Videnskabsteori 9 Struktur til metode 9 Projektets

Læs mere

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet Lediges trivsel Udarbejdet af: Ida Moll Staunsager Julie Jochims Engelbrechtsen Anna Christina Ruben Dalgaard Roskilde Universitet 4. semester 2015 1 Forside til projektrapport 4. semester År: 2015 Semester:

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Fremtidens arbejdsmiljø Nye problemer, nye muligheder, nye strategier Øje på arbejdsmiljøet, marts 2006 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Diskrimination i det københavnske natteliv

Diskrimination i det københavnske natteliv Diskrimination i det københavnske natteliv Stine Laura Muldbak Andersen Freja Dencker Mangs Sørensen Sascha Hohlmann Anne Katrine Thestrup Hus 19.2, 3. semester projekt 2013 Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier

Læs mere

EN FAGFORENING I FREMTIDEN?

EN FAGFORENING I FREMTIDEN? Lunds universitet Sociologiska institutionen EN FAGFORENING I FREMTIDEN? Författere: Monica Sawroop Uppsats SOC 344, 41-60 p Vårterminen 2001 Handledere: Britt-Marie Johansson och Birgitta Ericsson ABSTRACT

Læs mere

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget...

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... 5 4.2.2 Formuleringsprocessen... 6 4.2.3 Top 20 over

Læs mere

Personalegoder Fra ansatte til medarbejdere

Personalegoder Fra ansatte til medarbejdere Sociologiska institutionen Lunds universitet Personalegoder Fra ansatte til medarbejdere Om forandringer i relationen mellem arbejdsgiver og arbejdstager Magisteruppsats Soc. 464, 61-80 p Vårterminen 2004

Læs mere

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN Udarbejdet af: Cömert Sertdemir Waqar Mahmood Tuna Halil Baysal Gruppe 19 3 semester Hus 19.1 Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 2009 Vejleder: Søren

Læs mere

Oversættelse af Lean i Favrskov Kommunes Tandpleje

Oversættelse af Lean i Favrskov Kommunes Tandpleje Oversættelse af Lean i Favrskov Kommunes Tandpleje Christoffer Bidstrup Speciale Kandidatuddannelsen i Politik & Administration Aalborg Universitet 1 Skolen for Statskundskab Standardtitelblad til seminaropgaver,

Læs mere

Konstant aldrig afsluttet forbedring

Konstant aldrig afsluttet forbedring Konstant aldrig afsluttet forbedring Et litteraturstudie om optimering af selvet i det enogtyvendeårhundrede Katrine Søndergaard Wehlast Bachelor Thesis, spring semester 2015 Supervisor: Tova Höjdestrand

Læs mere

Teambuilders indflydelse på vidensvirksomheden

Teambuilders indflydelse på vidensvirksomheden Roskilde Universitetscenter 3. semester 2007 RUC Sambas Hus: 22.1 Teambuilders indflydelse på vidensvirksomheden Vejleder. Poul Bitsch Olsen Gruppe 13. Hilde Nybo Breum, Peter Henning Rasmussen, Dennis

Læs mere