Kampen for det gode liv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kampen for det gode liv"

Transkript

1 Titel Fagkombination Problemformulering Problemstillinger Kampen for det gode liv Bioteknologi A og psykologi C Danmark er i dag aktiv, sammen med andre vestlige lande, med udsendelsen af soldater til verdens brand punkter. Danmark støtter både med fredsbevarende og fredsskabende styrker. Danske soldater har inden for de sidste 20 år, været udstationeret i bla. Balkan, Irak og sidst i Afghanistan. Her har soldaterne oplevet situationer, som for de fleste af os vil virke dybt urealistiske og uhåndgribelige. Flere af disse soldater har oplevet situationer som har mærket dem for livet, og for visse soldater har oplevelserne været så voldsomme, at de har udviklet PTSD. En anslået værdi fra forsvaret og sundhedsvæsnet peger på at mellem personer lider af PTSD i mere eller mindre grad, som konsekvens af deres udsendelse. Hvilke traumer kommer disse udsendte soldater hjem med, og hvordan er deres kamp for at komme tilbage til det gode liv? Hvad er post traumatic stress disorder? Personer der udsættes for voldsomme belastninger i krig, hvor de ser deres venner og kollegaer blive dræbt, kan risikere at udvikle PTSD. For at en person kan diagnoseres med PTSD, skal være visse reaktioner være til stede: - Genoplevelser af de voldsomme hændelser. Enten ved ufrivilligt at tænke på dem, drømme om dem, eller genopleve dem som flashback. - Undgåelsesadfærd over for situationer og personer, der kan udløse følelsesmæssige reaktioner. - Autonom irritabilitet f.eks. øget irritabilitet, aggression, uro, vagtsomhed, søvnproblemer, koncentrationsbesvær, overdrevne frygtreaktioner. Overstående symptomer skal have været til stede i mindst en måned. Endvidere skal symptomerne forårsage så markante lidelsestryk, og medfører en tydelig forringelse af den berørtes mugligheder for at begå sig i sociale og arbejdsmæssige sammenhæng, for at der kan være tale om PTSD. Det at der sættes en grænse på netop en måned, må ses som et forsøg på at afgrænse, hvornår de pågældende reaktioner er udtryk for behandlingskrævende psykiske lidelser til forskel fra normale-reaktioner. Det der adskiller personer med PTSD, fra personer med traumatisk stress er, at de begynder organiser hele deres liv omkring traumet som udløste PTSD(Van der Kolk 1996) Hvilke biokemiske processer forgår der i kroppen under PTSD? Når man snakker om PTSD, taler man især om den hormonelle stressakse. Under PTSD, stimuleres hypothalamus som frigiver hormonet og signalstoffet Corticontropin Releasing Factor, CRF, samt vasopression. Disse hypothala- Side 1 af 5

2 miske hormoner/signalstoffer igangsætter den hormonelle stressakse, som er en central formidler af organismens angst- og stressreaktioner. CRF og vasopression føres fra hypothalamus til hypofysen, som frigiver stofferne adrenocortico-tropt-hormon, ACTH, som via blodets føres til binyrerne. ACTH stimulere binyremarven til at frigive adrenalin og noradrenalin. I binyremarven stimulerer ACTH også dannelsen af hormonet kortisol, som med blodet føres ud til alle kroppens celler og organer. Kortisol føres også tilbage til hjernen, hvor det stimulere hypofysen og hypothalamus, via kortisolreceptorer, til at opretholde en ligevægt i kortisoldannelsen, der sker negativ feedback. Ved langvarig stress bliver kortisolreceptorerne mindre følsomme overfor stimuli fra kortisol. Feedbackmekanismen svigter, og produktionen samt frigivelsen af kortisol bliver ikke nedreguleret via negativ feedback. Dette bevirker at kortisol koncentrationen stiger, hvilket har en skadelig virkning på organismen. I hjernen, specifikt i hippocampus, bevirker den øget kortisolkoncentration at der sker en dæmpning af nervecellernes evne til at forgrene sig. Der sker altså et fald i antallet af synapser. Kortisolniveauet hæmmer nervecellers evne til at forny sig. Hvilke konsekvenser har sygdomsforløbet for det enkelte individ? PTSD kan have store konsekvenser for individet, og virke invaliderende. PTSD kan også have store konsekvenser for individets familie. De følelsesmæssige reaktioner: - Voldsomme følelsesudsving, angst og ubehag, vrede og hævnfølelse, tristhed(depressive træk, følelse af at man er uden værdi som menneske), skyldfølelse af at have overlevet, når de andre ikke overlevede. De tankemæssige reaktioner: - Tvangsmæssig optagethed af at tænke på hændelsen. Tankerne omhandler tit hvad man kunne have gjort anderledes. Koncentrationsbesvær: problemer med at fokusere, samt at huske. De sociale reaktioner: - Isolering fra andre, øget irritation samt en oplevelse af at være alene. Individet kan altså have problemer med at fastholde et job, pga. koncentrationsbesvær, udsving i følelser og øget irritation. Der kan også opstå problemer med familien, fordi individet prøver at undgå dem, da de vil spørge ind til hændelsen og personens tanker. Derfor kan person begynde at isolere sig, for ikke at blive konfronteret med sine tanker og følelser. Der opstår altså problemer flere steder, som konsekvens af PTSD. Det er derfor vigtigt at personen indgår i en behandling for at afhjælpe reaktionerne. Hvad er behandlingsmulighederne og hvordan fungere de? Side 2 af 5

3 SSRI-præparater: De såkaldte SSRI-præparater kaldes også selektive serotonin reuptake inhibitors. Og fungere ved selektivt at hæmme genoptagelsen af serotonin fra synapsekløften. Hæmningen sker ved at SSRI-præparatet binder sig til serotoninreceptoren, og dermed hindre at receptoren kan genoptage serotonin. SSRI-præparater fungerer dermed som en antagonist, og hindre virkningen af den fulde agonist. Ved at hæmme genoptagelsen af serotonin, øges koncentrationen af serotonin i synapsekøften. Serotonin, som spiller en rolle for mange kropslige funktioner angst, depression, sult og tørst, sex, smerter og søvn. Ved at øge koncentrationen af serotonin i synapsekløften, øges stimuleringen af serotoninreceptorerne. Det formodes, at den øgede koncentration af kortisol påvirker produktionen af og koncentrationen af serotonin, men den konkrete forbindelse er endnu ikke kortlagt. Benzodiazepiner: Benzodiazepiner påvirker GABA-receptorkomplekset. GABA-receptorkomplekset har gamma-amino-smørsyre, GABA, som hovedsignalstof, hvis funktion er at åbne ionkanaler, således at elektrolytter(cl - ) i højere grad strømmer ind i cellen. Det er denne åbning af ionkanalerne, der er med til at øge membranpotentiale, og fører til at benzodiazopiner har en angstdæmpende virkning. Man har identificeret flere forskellige proteiner i receptor komplekset: 6 α-proteiner, 4 β-proteiner og 3 γ-proteiner. α 1 syntes at have med sløvhed at gøre, mens α 2 har med angst at gøre. De klassiske benzodiazepin-præparat binder sig til følgende proteinkombinationer i proteinkomplekset γ 2 -α 1 og α 2 eller α 5. De klassiske benzodiazepiner har derfor en sløvendende(α 1 ) og angstdæmpende(α 2 ) virkning, samt svækker hukommelsen, hvis præparatet stimuler α 5. Terapi: Formålet med eksponeringen er at udsætte folk for stimuli, som ellers søges undgået. Herved vænnes folk til de frygtede stimuli, og det bliver muligt at bearbejde eventuelle katastrofeforestillinger. Man ønsker altså at ændre folks tanke mønstre. Visualiseret eksponering: PTSD-offeret får beskrevet formålet med eksponeringen. Personen bedes herefter om at lukke øjnene, og visualiseret hændelsen som udløste denne reaktion. Personen bedes beskrive hændelsen i nutid og i første person, da dette er denne karakter genoplevelsesfænomenet har (Richards and Lovell, 1999). I beskrivelsen bedes personen om at rette opmærksomheden mod ydre stimuli(hvad der ses, høres, lugtes og føles), fysiologiske reaktioner(hjertebanken ovs.) og de frygtede konsekvenser (frygt for at personen eller andre skal dø). Personen kan også blive bedt om at vurdere sit angstniveau, hvorved særlige angstskabende og kritiske elementer Side 3 af 5

4 kan bestemmes. Hvis der under terapien opstår tidspunkter hvor angsten stige, kan personen bedes vende tilbage til den del af erindringen, herved bliver disse tidspunkter grundigt gennemarbejdet, dette kaldes også rewind and hold. Eksponering in vivo: Her konfronteres personen direkte med, som udløste PTSD. Dette kan være svært i forhold til PTSD udløst af krigssituationer. Men denne metoder er det særdeles nyttig, hvis personen er begyndt at undgå bestemte situationer eller steder, som medfører øget angst. Denne metode kan først benyttes et stykke inde i behandlingen af personen. Hvad er deres fordele og ulemper ved de forskellige behandlingsformer, og findes der alternativer? Benzodiazepiner: - Vanedannende effekt. Præparatet som er svær at trappe ud af. SSRI-præparater: - SSRI erne bliver også i folkemund kalde lykkepiller, ordet lykkepiller afspejler samfundets holdning til præparatet, nemlig at det er svage mennesker som tager dem. At samfundet har denne hold kan for PTDS-ofre, hvis tilstand er afløst af en krigssituation, fra at tage dem, da de ikke ønsker at blive set på som svage. Eksponerings terapien: - Risiko for frafald pga. forværring af symptomer Metoder Mindfullness: Mindfullness har sine rødder inden for meditation og den kognitive terapi. Inden for mindfullness bruges meditationen som et middel til afslapning. Formålet er at øget opmærksomheden på sine indre oplevelser, på omgivelserne og forbindelsen mellem dem. Man øger sin kontrol over sin opmærksomhed, og de kognitive forvrængninger. Personen lærer, at blive i stand til at opleve stærke følelser uden at lade sig styre af dem. Forskellen mellem denne metode og eksponerings terapi, er at man hos eksponeringen ønsker at ændre personen tanke mønstre, ønsker man hos Mindfullness at lære folk at leve med deres tanker. Psykologi: Jeg har benyttet mig af observationer. Da der ikke foreligger nogle tal for antallet af danske soldater med PTSD, har man i danmark benyttet sig af amerikanske undersøgelse. Her blev antallet af PTSD ramte bestemt via kvantitativ metode, ved spørgeskemaer, samt kvalitative metoder ved interviews. Disse dataer blev analyseret med henblik på at bestemme antallet af PTSD ramte soldater samt soldaternes baggrund(antallet af udsendelser samt deres missionens funktion). På baggrund af den amerikanske undersøgelse har det været muligt, at give en anslået tal for mængden af PTSD ramte. Ud over at Side 4 af 5

5 Konklusion Perspektivering til bl.a. studierapporten benytte mig af andre observationer, har jeg også selv foretaget et interview. Jeg har interviewet en psykolog, som har arbejdet med PTSD-ofre. Igennem interviewet fik jeg skabt større klarhed omkring den terapeutiske behandling af PTSD ramte. Bioteknologi: Jeg har indirekte benyttet mig af de resultater der er fremkommet fra eksperimenter. Jeg har omtalt SSRI-præparater i denne synopsis. For at komme frem til et virksomt stof har man emperisk indsamlet viden omkring serotonins struktur og den receptor den påvirker. Man indsamlede også viden om, hvilke stoffer som havde en antidepressiv virkning. Efter mange eksperimenter og forsøg på at syntetiserer stoffer der havde den ønskede virkning, fandt man et stof som fungerede. Jeg har igennem denne opgave opnået indsigt i, hvordan kroppen håndter langvarig stress, og hvilke negative effekter det har på individet. Jeg har også set på hvilke psykologiske effekter PTSD har på individet, og dets sociale effekter. Det er her blev klart, hvilken hård kamp det er at bliver fri for PTSD. Det ses tydeligt at PTSD ramte kæmper hårdt, både i deres terapi forløb, hvor de konstant konfronteret med erindringer fra hændelses, samt den kamp det er at fungere i sociale relationer. Jeg har valg at perspektivere til AT-forløbet Innovation. Fokusset var her, at give et indblik i den proces der sker ved udviklingen af nye produkter. Denne proces har været meget tydelig da udviklingen af præparater der virker angstdæmpende og antidepressive bygger på samme metoder. Jeg har også valgt at perspektivere til AT-forløbet Årsager og katastrofer. Hvor katastrofen i dette AT-forløb ikke var globalt med indvirkning på mange mennesker, er der alligevel tale om en katastrofe. For folk der rammes af PTSD er det en katastrofe, da deres tilværelse forværres. For PTSD-ofre er katastrofen heller ikke kun bundet til individet selv, men til hele individets familie og sociale omgangskreds. Litteratur - Arendt, Mikkel. Kognitiv terapi ved posttraumatisk belastningsreaktion. I: Kognitiv terapi. side Redigeret af: Merete M. Mørch og Nicole K. Rosenbarg. 1. udg. Hans Reitzels, (Bog) - Gerlach, Jes: Angstbogen, Angstens symptomer, årsager og behandling. Side udg. Psykiatrifonden, (Bog) - Koester, Thomas og Kim Frandsen: Indtroduktion til psykologien. Side udg. Frydenlund, (Bog) - Madsen, Lise Penter: Det medicinerede Menneske. Side udg. Danmarks Farmaceutiske Universitet, (Bog) - Sundhedsstyrelsen: Behandling af PTSD hos veteraner anbefalinger for fremtidig planlægning. 1. udg. Sundhedsstyrelsen 2010.(Rapport) Side 5 af 5

6 Side 6 af 5

Så tag dig dog sammen!

Så tag dig dog sammen! Så tag dig dog sammen! Citat 1 Jeg forstår ikke, hvorfor nogen har det næsten perfekt, og andre har det forfærdeligt! Jeg er blevet mobbet, kaldt luder, so og bitch. Jeg er blevet svigtet af én, jeg troede,

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST Udarbejdet af: Marie Särs Andersen, cand.interpret., rådgiver og informationsmedarbejder i Sygekassernes Helsefond Information til patienter og pårørende Udvikling af angst

Læs mere

Stress. Vi bliver unødigt sygeliggjort af stress-debatten Århus Stiftstidende, 21.07.08. Af Line Holm Nielsen og Kasper Krogh Berlingske Tidende

Stress. Vi bliver unødigt sygeliggjort af stress-debatten Århus Stiftstidende, 21.07.08. Af Line Holm Nielsen og Kasper Krogh Berlingske Tidende Stress Den moderne syge Stress er blevet kaldt den moderne syge. Det har bl.a. noget at gøre med den måde, at samfundet i dag er indrettet på. I arbejdslivet bliver den enkelte pålagt mere og mere ansvar,

Læs mere

AT Synopsis. Titel. Kampen for det gode liv

AT Synopsis. Titel. Kampen for det gode liv AT Synopsis Titel Fagkombination Problemformulering Metode Kampen for det gode liv Bioteknologi A og psykologi C Flere og flere får diagnosticeret depression, og man regner med, at hele fem procent af

Læs mere

I et sort hul og tilbage igen

I et sort hul og tilbage igen I et sort hul og tilbage igen Om depression og behandling Af videnskabsjournalist Lise Penter Madsen Jeg forstår ikke, hvorfor nogen har det næsten perfekt, og andre har det forfærdeligt! Jeg er blevet

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere

Louise Særmark Munk Bacheloreksamen. December. 2010 Gruppe 73. Hold KS07 Elsebeth Johansen. Bachelorprojekt. Når børn bliver voksne.

Louise Særmark Munk Bacheloreksamen. December. 2010 Gruppe 73. Hold KS07 Elsebeth Johansen. Bachelorprojekt. Når børn bliver voksne. Bachelorprojekt Når børn bliver voksne Den voksne med senfølger af incest i mødet med socialrådgiveren December 2010 Louise Særmark Munk Årgang: KS07 Gruppe: 73 F1 vejleder: Helle Kjems F2 vejleder: Pernille

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Gruppe 5 Fænomenet Angst F14

Gruppe 5 Fænomenet Angst F14 Side 1 af 56 Abstract This project sets out to investigate the relationship between Søren Kierkegaard s The Concept of Anxiety and modern psychological theories. Our method is a phenomenological analysis

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Generaliseret angst, socialfobi og panikangst. Forord

Generaliseret angst, socialfobi og panikangst. Forord Generaliseret angst, socialfobi og panikangst En vejledning til patienter og pårørende Forfattere: Professor, dr. med., chefpsykolog Jørn Halberg Beckmann, Odense Universitetshospital Forskningschef, cand.scient.

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Stress hos ledere i Danmark årsager, udbredelse og konsekvenser

Stress hos ledere i Danmark årsager, udbredelse og konsekvenser Per Bech, Hillerød Sygehus Marianne B. Andersen, Ledernes Hovedorganisation Signe Tønnesen, Ledernes Hovedorganisation Erna Agnarsdóttir, Ledernes Hovedorganisation Stress hos ledere i Danmark årsager,

Læs mere

Vintereksamen 2007 KLINISK del 2. KARAKTER 7.

Vintereksamen 2007 KLINISK del 2. KARAKTER 7. 1. Forundersøgelsen Det første møde og samtale med en ny klient indbefatter en række forberedelser. Man må forinden mødet gøre sig den opmærksomhed, at et psykologisk behandlingsforløb er meget individuelt

Læs mere

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER UD AF DEPRESSIONEN SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER Strategier, indsatser og værktøjer, der vil hele din depression, øge dit humør og skabe livsglæde på en naturlig måde. 1 Ud af depressionen

Læs mere

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk Indholdsfortegnelse: Forord 3 Hvad er ADHD? 4 Årsager - hvad skyldes ADHD? 7 Diagnosticering af ADHD 8 Forekomst af

Læs mere

Hvordan kan psykomotorisk terapi understøtte veteraner med PTSD i deres recoveryproces

Hvordan kan psykomotorisk terapi understøtte veteraner med PTSD i deres recoveryproces Hvordan kan psykomotorisk terapi understøtte veteraner med PTSD i deres recoveryproces - En kvalitativ pilotundersøgelse Forfatter Shlomy Shlomo Ofer SFP1026 Afleveringsdato 10. januar 2014 Uddannelse

Læs mere

SPILBASERET BEHANDLING AF VETERANER MED PTSD. - en manual til individuel, kognitiv behandling med spilbaseret eksponering

SPILBASERET BEHANDLING AF VETERANER MED PTSD. - en manual til individuel, kognitiv behandling med spilbaseret eksponering SPILBASERET BEHANDLING AF VETERANER MED PTSD - en manual til individuel, kognitiv behandling med spilbaseret eksponering Udarbejdet af Karen-Inge Karstoft & Ask Elklit, Videnscenter for Psykotraumatologi,

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

Alkohol. afhængighed

Alkohol. afhængighed Alkohol & afhængighed Alkohol & afhængighed en psykosocial og neuropsykologisk synsvinkel Birgit Trembacz og Lisbeth Juul Hansen Videnscentrets skrifter kan frit citeres, dog med tydelig angivelse af kilden.

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Stress, depression og angst. Moderne opfattelse og behandling af depression. Urinvejsinfektioner en opdatering

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Stress, depression og angst. Moderne opfattelse og behandling af depression. Urinvejsinfektioner en opdatering w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 1 februar 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

Baggrund... 45 Årsager til den øgede forskningsinteresse i mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde... 46. Niveauer af evidens...

Baggrund... 45 Årsager til den øgede forskningsinteresse i mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde... 46. Niveauer af evidens... Hvi dbog om ment al thel br ed,sygef r aværog t i l bagevenden t i lar bej de Indl edni ng Indledning Indledning Indhold Baggrund... 45 Årsager til den øgede forskningsinteresse i mentalt helbred, sygefravær

Læs mere

Det hele hænger jo sammen. It s all connected

Det hele hænger jo sammen. It s all connected Det hele hænger jo sammen -Om hvordan personer med stress oplever kropslige forandringer under behandlingsforløb med psykosomatisk fysioterapi It s all connected -how individuals with stress experience

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Indhold Forord............................. 3 De forskellige angstlidelser................. 4-5 Mette er pårørende.................... 6-7 Angsten

Læs mere