Fra stress til trivsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra stress til trivsel"

Transkript

1 Fra stress til trivsel lederens håndtering af stress hos medarbejderne HR-værktøjer

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er stress? Hvad er signalerne på stress? Hvordan viser stress sig? Hvad er årsagerne til stress? Stressorer Hvordan kan stress håndteres? Hvornår skal lederen gribe ind? Ledelse gennem dialog Hvordan kan stress forebygges? Et godt arbejdsklima Værktøjer til at forebygge stress Stresspolitik Medarbejderudviklingssamtaler Tilfredshedsmålinger Yderligere inspiration

3 Fra stress til trivsel lederens håndtering af stress hos medarbejderne 1. Indledning I medierne omtales hyppigt nye undersøgelser med tal for udbredelse og konsekvenser af stress. Når pressen slår alarm, kan det lyde som om, den samlede danske befolkning har stress. Men hvad er stress egentlig? Hvad er signalerne på stress? Hvornår fører stress til sygdom? Hvad kan vi gøre for at forebygge unødvendig stress? Stress kan opstå både i arbejdslivet og i privatlivet. Signalerne varierer meget fra person til person, og reaktionerne kan være fysiske såvel som psykiske. Konsekvenserne for virksomheden er dog de samme uanset, hvor stress opstår. Det kan eksempelvis være dårlig trivsel, utilfredse medarbejdere, højt sygefravær, mindre produktivitet m.m. Alt sammen munder det ud i økonomiske konsekvenser for virksomheden. Stress er en af mange udfordringer, som ledere skal kunne håndtere i deres dagligdag. Dansk Erhverv har derfor udviklet dette værktøj som en vejledning til ledere, der ønsker at sætte fokus på stresshåndtering hos medarbejderne. 2. Hvad er stress? Sætningen jeg er så stresset høres ofte i en almindelig virksomhed. Det er imidlertid vigtigt at slå fast, at stress ikke er det samme som at have travlt. Stress er en tilstand, der opstår, når der er ubalance mellem krav og ressourcer igennem en længere periode. Det får negative, fysiske eller psykiske konsekvenser for den enkelte. I daglig tale omtales stress ofte som en sygdom. Men stress er ingen sygdom. Stress er en naturlig reaktion, som vi fra naturens hånd er udstyret med, så vi kan reagere hurtigt på trusler og farer. Med andre ord gør stress kroppen klar til at yde sit maksimale: Pulsen, blodtrykket og blodsukkerniveauet stiger, blodets størkningsevne øges, og blodet går fra tarmene ud i musklerne. Disse reaktioner opstår, fordi stofferne kortisol og kolesterol frigives i kroppen. Reaktionerne hjælper os til at mobilisere meget energi på kort tid i en situation, hvilket er nødvendigt for at kæmpe eller flygte fra en trussel. Med andre ord hjælper disse reaktioner os til at præstere noget vanskeligt nu og her. Man kan skelne mellem kortvarig, positiv stress og langvarig, negativ stress. Det er naturligt at opleve kortvarige stressreaktioner som f.eks. i eksamenssituationer. Kortvarige, præstationsfremmende stressreaktioner er harmløse. Stress bliver først usundt, når stressreaktionen er langvarig også kaldet kronisk eller negativ stress. Faren ved en mere permanent stresset tilstand er, at stressreaktionerne også bliver permanente. Det kan gøre skade på helbredet og nedbryde det enkelte menneskes livskvalitet. 3

4 3. Hvad er signalerne på stress? Mange mennesker overhører egne stresssignaler og kan opleve langvarige stressreaktioner, uden selv at være klar over det. Det er derfor en god idé at kende signalerne på stress, så man i tide kan ændre på det, der skaber stress. Hvordan viser stress sig? Stress kan opleves på mange forskellige måder, og signalerne varierer fra person til person. Nogle bliver hyperaktive, får hjertebanken og søvnbesvær, mens andre bliver passive, kede af det, uengagerede og trætte. Som regel vil der komme flere og flere signaler på den stressede tilstand, hvis ikke årsagen til stressreaktionen forsvinder - eller den stressede formår at arbejde positivt med sin stress. Signalerne kan være fysiske såvel som psykiske. I nedenstående figur er oplistet en række eksempler på stress-signaler. Fysiske signaler Træthed Hjertebanken Svedeture Mavesmerter Appetitløshed Indre uro Søvnbesvær Hovedpine Smerter i nakke og ryg Øget modtagelighed over for vira og infektioner Kollaps Psykiske signaler Koncentrationsbesvær Hukommelsesbesvær Manglende overblik Arbejdsulyst Humørsvingninger Manglende engagement Aggressivitet Irritabilitet Ubeslutsomhed Nedsat humoristisk sans Depression Øget brug af stimulanser Figur 1: Eksempler på stress 1 Mange af de nævnte signaler på stress kan være svære at få øje på for andre end den stressramte. Eksempelvis er det muligt at have humørsvingninger i en periode uden at være stresset. Det er derfor særdeles vigtigt, at du som leder taler med dine medarbejdere om deres stress-tærskel, hvordan de reagerer på stress, og hvad der for dem kan være årsager til stress. 1 Kilde: Center for stress, Stress og stresshåndtering, Bo Netterstrøm, Jeanett Bonnichsen & Thomas Milsted. 4

5 Høj grad af kontrol ANSPÆNDTHED Lav grad af kontrol Aktivitet Glæde Belastning Stress Høje krav LYST ULYST Afslapning Hvile Pasivitet Monotoni Lave krav Figur 2: Krav-kontrol modellen 2 AFSLAPPETHED 4. Hvad er årsagerne til stress? En almindelig og anerkendt måde at anskue stress på er Krav-kontrol-modellen, som ses i figur 2 på side 5. Modellen illustrerer, at de krav der stilles til os, eller som vi stiller til os selv, skal harmonere med den kontrol, vi har over den givne situation. Modellens hypotese er, at man finder det højeste stressniveau og de fleste sygdomstilfælde i den belastede gruppe. Jo større ubalance mellem krav og kontrol, jo flere helbredsproblemer. De færreste helbredsproblemer findes i den afslappede gruppe. I praksis indeholder de fleste jobs dog arbejdsopgaver fra alle fire områder. Personer med aktive jobs er ganske vist udsat for et vist niveau af belastning, men den høje kontrol matcher belastningerne. Resultatet er, at personer med denne type af jobs har stor personlig udvikling og vækst. Det omvendte er tilfældet for personer i passive jobs. De udvikler typisk passivitet, apati og hjælpeløshed. Derfor er balancen mellem krav og kontrol vigtig for at få et godt og afbalanceret arbejdsliv. Ubalance mellem krav og kontrol øger risikoen for stress. Krav kan defineres som de krav, medarbejderen stiller sig selv eller påtager sig som f.eks. at vise gode resultater, at arbejde for en forfremmelse, at påtage sig en stor ansvarsfølelse m.m. Det kan også være krav, som andre stiller eller pådrager medarbejderen eksempelvis i form af et stort arbejdspres, mange forandringer og krav til omstillingsevne, uklare krav fra ledelsen, korte deadlines eller mange og krævende kunder på én gang kombineret med kort ekspeditionstid. Kontrol kan defineres som manglende kompetencer, udviklingsmuligheder, manglende information, værktøjer, tid, indflydelse eller støtte m.m. Et højt stressniveau er imidlertid ikke ensbetydende med, at en person vil blive stresset - et højt stressniveau øger blot risikoen for stress. Der er mange mennesker, der godt kan leve med et højt stressniveau, og som kan lide at arbejde under pres. Det er derfor vigtigt, at du som leder kender dine medarbejdere, deres stresstærskel og taler med dem om det. 2 Kilde: Dr. med. Bo Netterstrøm. 5

6 Fysiske Varme Kulde Lys Farver Støj Trafik Mange mennesker Psykiske Frygtrelaterede Lystrelaterede Biologiske Eksistenstielle Konflikter Vrede Nag Skuffelse Afvisninger Kedsomhed Skyldfølelse Manglende indflydelse Tidspres Uretfærdighed Afmagt Meningsløshed Ensomhed Inkompetence Høje krav Manglende støtte Frygten for eks.: Ikke at slå til Andres mening Straf Kritik Afvisning Sygdom Død Tab af partner, social status, job Lysten til eks.: At vinde Få ros Accept, anerkendelse og værdsættelse Være rask Bevare sit job Prestige Social status Tjene penge Smerter Feber Sygdom Graviditet Urealistisk tidspres Dødsfald i familien Tab af job Skilsmisse Afskedigelser på arbejdspladsen Familieforøgelse Forandringer på arbejdspladsen Forfremmelser Flytning Jobskifte Afskedigelse Ændringer i jobbet Væbnet røveri Overfald Vold Figur 3: Stressorer 3 Stressorer Ligesom det er vigtigt at kende signalerne på stress, er det også vigtigt at vide, hvad der kan skabe stress. Faktorer, der øger risikoen for stress, kaldes en stressbelastning eller. I figur 3 er skitseret en række forskellige, hvis indflydelse på vores stressniveau er meget forskellig fra person til person. Generelt er der dog en tendens til, at alle mennesker er ekstra udsatte i forbindelse med de eksistentielle. Der er særlig risiko for stress, når der finder en belastning sted både i arbejdslivet og privatlivet på en gang. Det er vigtigt at være helt klar over, at det ikke er den enkelte stressor i sig selv, der skaber stress, men den følelse, som stressoren skaber hos personen. Eksempelvis er det ikke tidspresset i sig selv, der skaber stress, men følelsen af, at tidspresset er ubehageligt. Det kan skyldes et ønske om at nå opgaverne til tiden eller måske frygten for at få en reprimande, hvis opgaverne ikke nås. På samme måde er det heller ikke de mange opgaver, der skal løses, der skaber stress. Det er erkendelsen af, at de ikke kan blive løst til tiden og de negative følelser, der skaber stress. Det kan også være manglende kompetencer til at løse opgaverne, der er med til at opbygge stress. I det tilfælde mangler medarbejderen kontrol over sin egen arbejdssituation kombineret med, at der bliver stillet (for) høje krav til vedkommende. Det gælder derfor om at være i stand til enten at fjerne stressoren eller at være i stand til at fjerne sine egne negative stressreaktioner altså at kunne håndtere stress hensigtsmæssigt. 5. Hvordan kan stress håndteres? Der er som antydet ovenfor to ting, der er afgørende for håndtering af stress: Hvordan man har det, og hvordan man tager det. Hvordan man har det handler om den enkeltes stress-signaler og -reaktioner. Hvordan man tager det handler om evnen til at ændre oplevelsen af en stressor eller en belastning samt evnen til at koble fra, holde pauser, prioritere og acceptere det, der ikke kan ændres. Det er vigtig at rette opmærksomheden mod den måde, hvorpå vi tackler stress og stressbelastninger. Der vil altid være til stede i vores liv. Derfor er det mere formålstjenligt at ruste sig til at tackle ne fornuftigt end at håbe på, at de vil forsvinde. Se illustrationen i figur 4. 3 Kilde: Center for stress, Stress og stresshåndtering, Bo Netterstrøm, Jeanett Bonnichsen & Thomas Milsted. 6

7 Det er Her må man lære at leve med det Vigtige belastninger, hvor der bør handles Der kan ikke gøres noget ved det Sig pyt! Trivielle småting, der kan klares ved lejlighed Der kan gøres noget ved det Figur 4: De fire hovedtilstande 4 Det er ikke Det er vigtigt, at du som leder er opmærksom på de signaler, der indikerer stress hos dine medarbejdere og reagerer, hvis du observerer en eller flere ændringer over en periode. Følgende signaler kan være indikatorer på stress: Ændret adfærd Øget brug af stimulanser Sygefravær Sygdomstegn Nedsat effektivitet Eskalering af konflikter Hvornår skal lederen gribe ind? Alle kan have en dårlig dag eller være uoplagte og irritable i en kortere periode. Det er derfor en vurderingssag, hvornår du som leder skal gribe ind. Din vurdering kan basere sig på længde, hyppighed og styrke af reaktioner og om der er tale om en kombination af flere reaktioner. Hvis du eksempelvis observerer, at en medarbejder over en længere periode har ændret adfærd, er det en god idé at tage en samtale med vedkommende. Samtalen skal klarlægge, om der er et problem, hvad problemet er, og om problemet er arbejdsrelateret eller af privat karakter. Hvis der er tale om et arbejdsrelateret problem, bør du og medarbejderen sammen finde ud af, hvad I kan gøre for at løse problemet. Hvis problemet har privat karakter, kan det være svært at gøre noget ved det som leder. Men du kan udvise forståelse og støtte ved at give medarbejderen mulighed for en snak. Du kan finde inspiration i Dansk Erhvervs værktøj De Konstruktive Samtaler. Ledelse gennem dialog Forudsætningen for lederens håndtering af stress tager udgangspunkt i, hvordan lederen bedriver ledelse. Ledelsesformen har betydning for, hvorvidt der skabes tillid mellem leder og medarbejder. Tillid er en vigtig forudsætning for en åben og ærlig dialog. Gennem en åben og tillidsfuld dialog er det lederens opgave dels at give feedback og sparring, dels at afstemme krav og forventninger. Igennem korte, regelmæssige samtaler kan arbejdsmængden løbende tilpasses, og lederen kan hjælpe den enkelte medarbejder med at prioritere og planlægge sit arbejde efter behov. I den løbende dialog er det vigtigt at være opmærksom på, at ikke to mennesker er ens i forhold til stresstærskel, behov for motivation og anerkendelse m.m. Derfor er det nødvendigt at kunne håndtere den enkelte medarbejder forskelligt, nemlig i forhold til den enkeltes behov for at blive ledet. Det kaldes med andre ord at udøve situationsbestemt ledelse. 4 Kilde: Videncenter for arbejdsmiljø, Fakta og myter om stress,

8 6. Hvordan kan stress forebygges? Ansvaret for at forebygge stress på arbejdspladsen er tredelt. Både arbejdsgiveren, lederen og medarbejderen har del i ansvaret, og det skal løftes i et fornuftigt samarbejde. Arbejdsgiveren har ifølge arbejdsmiljøloven hovedansvaret for, at arbejdsmiljøet er fuldt forsvarligt, og at samarbejdet om arbejdsmiljøet har gode vilkår. Det betyder blandt andet at skabe rammer, der fremmer generel trivsel og arbejdsglæde. Du har som leder såvel et moralsk som lovmæssigt ansvar for at skabe et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Det er også vigtigt, at du ikke stresser dine medarbejdere unødigt. Du er rollemodel, og din arbejdsmåde har stor indflydelse på medarbejdernes trivsel. Det er derfor vigtigt være opmærksom på din egen tilgang til arbejdet gennem adfærd og holdninger. Ligeledes har også medarbejderen andel i ansvaret for arbejdsklimaet. Medarbejderen har dels ansvar for at tage vare på sig selv og sit helbred, dels at forholde sig til eventuelle stresssignaler fra kolleger. Medarbejderen har også pligt til at sige til og fra i relation til arbejdsmængde, arbejdsopgaver, samarbejde m.m. Ud over balance mellem krav og ressourcer er der dog nogle grundlæggende forhold, som er med til at skabe god trivsel og mindske risikoen for stress. Stressforskningen har klart dokumenteret, at en række forhold går igen, når man skal identificere. Det drejer sig om: Indflydelse Mening og sammenhæng Forudsigelighed Støtte Belønning Indflydelse på eget arbejde er f. eks indflydelse på arbejdets indhold, arbejdsmetoder og tidsrammer for udførelsen af arbejdet. En vis handlefrihed giver ofte også en større ansvarsfølelse over for opgaver og resultatet. Mening og sammenhæng drejer sig om, at arbejdet giver mening, og at medarbejderen kan se, hvad de bidrager med i forhold til virksomhedens overordnede mål. Alle bør have klare og entydige mål. Forudsigelighed handler om at få relevante informationer på det rigtige tidspunkt for at undgå uvished og ængstelse. Virksomhedens vision, strategi og indsatsområder bør stå klart for den enkelte. Der bør være klarhed om arbejdets mål, arbejdsmetoder og forventningerne til medarbejderens arbejde. Støtte kan være faglig og social fra både kolleger og ledere. Støtte i arbejdet, når der er behov for det, gør medarbejderen bedre til at håndtere jobkrav og sikrer samtidig bedre opgaveløsninger. Belønning bør stå mål med indsatsen, og lederen skal kunne argumentere herfor. Belønning kan f.eks. være ros, anerkendelse, løn og frynsegoder, mulighed for udvikling og karriere. Forholdene skal ses som en fællesnævner for god trivsel. Derudover er alle mennesker forskellige og skal derfor behandles forskelligt. Som leder er det vigtig at tage hensyn til individuelle forskelle. Nogle medarbejdere arbejder f.eks. bedst med korte tidsfrister, mens andre foretrækker at planlægge arbejdet på længere sigt. Ligesom nogle medarbejdere gerne vil sættes i gang, mens andre helst vil tage initiativet selv. Et godt arbejdsklima Et godt socialt forhold blandt de ansatte i virksomheden har ligeledes en betydning for trivselsniveauet. Når arbejdet giver mulighed for social kontakt og samvær øges samtidig loyaliteten og ansvarsfølelsen overfor virksomheden. Et godt socialt arbejdsklima afhænger i høj grad af gensidig respekt for hinanden med udgangspunktet: Jeg er OK du er OK! Det gælder både leder og medarbejder imellem samt medarbejder og medarbejder imellem. Det er imidlertid lederens opgave at sikre den gensige respekt. Forhold, der bidrager til den gensidige respekt, er fælles succesoplevelser, stærke team- og fællesskabsfølelser, evnen til at løse konflikter, lydhør overfor utilfredshed m.m. Modsat er der en række forhold, der er med til at eliminere den gensidige respekt. Det kan være brudte løfter, utroværdighed, voksende utilfredshed, malplaceret sarkasme, manglende justering af for høje krav, uhensigtsmæssig individuel konkurrence m.m. 8

9 7. Værktøjer til at forebygge stress Du har som leder flere værktøjer, der kan understøtte dig og din virksomhed i arbejdet med at forebygge stress og skabe god trivsel. Værktøjerne er følgende: Stresspolitik Medarbejderudviklingssamtaler Tilfredshedsmålinger Stresspolitik En personalepolitik indeholder overordnede retningslinier for, hvordan man behandler hinanden på virksomheden, herunder hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden. En stresspolitik kan derfor med fordel forankres som en naturlig del af personalepolitikken. Formålet med en stresspolitik er, at den skal forebygge og afhjælpe problemer med stress og er dermed en forudsætning for en effektiv og systematisk indsats i forhold til stress. En god stresspolitik skal være simpel og letforståelig for alle. Den skal sikre: Et klart signal til virksomhedens ledere og øvrige ansatte, hvad der forventes i forhold til stress At der eksisterer en overordnet plan for forebyggelse og håndtering af stress At der bliver givet et sæt spilleregler til at håndtere stress Alle er bekendte med og accepterer, at alle har del i ansvaret for at forebygge og håndtere stress At stress er synlig, integreret og prioriteret ligesom andre vigtige aktiviteter på virksomheden En stresspolitik skal sende klare signaler til alle i virksomheden og derfor kommunikeres effektivt. I den daglige dialog videregives mange informationer, men en mere systematisk tilgang sikrer, at informationerne når ud til alle. Derfor er det vigtigt at overveje, hvordan politikken skal formidles. Relevante informationskanaler kan være personalemøder, personaleblade, intranet, mails m.m. Medarbejderudviklingssamtaler En medarbejderudviklingssamtale er en dialogisk, struktureret og fremadrettet samtale mellem medarbejder og leder. Her er der lejlighed til at træde ud af den daglige rutine og drøfte fremtidige arbejdsopgaver, forventninger, faglige og personlig udvikling m.m. Her kan også ske en naturlig evaluering af medarbejderens indsats. Samtalen giver samtidig mulighed for at drøfte eventuelle stress-problemer. Stresspolitik (eksempel) Vores virksomhed skal være kendetegnet ved engagement, arbejdsglæde, få sygedage, effektivitet og gode resultater. For at nå vores mål vil vi derfor arbejde for at undgå negativ stress i virksomheden. Vi vil styrke de forhold, der fremmer medarbejdernes engagement og arbejdsglæde, så vi kan forebygge stress. Samtidig vil vi tage fat på de forhold, som påvirker trivslen negativt. Vi vil blandt andet sikre, at alle i virksomheden ved, hvad de skal gøre for at forebygge og afhjælpe stressproblemer. Både medarbejdere og ledere skal reagere, hvis de observerer tegn på stress som f.eks. længerevarende ændringer i adfærd og fysisk tilstand. Den enkelte medarbejder bør være opmærksom på sin krops signaler og reagere, hvis der viser sig stresstegn. Medarbejderen bør gøre nærmeste leder opmærksom på problemet. Konstaterer en medarbejder, at en kollega over en længere periode har vist reaktioner, der kan signalere stress, er det en god idé at spørge kollegaen, om han/hun har det godt, og om han/hun har brug for hjælp. Har en leder oplevet, at en medarbejder over en længere periode har ændret adfærd eller fysisk tilstand, er det en god idé at tage en samtale med medarbejderen. Samtalen skal klarlægge, hvad problemet er - og hvad der kan gøres ved det. Bliver problemerne ikke taget i opløbet, kan det resultere i stress med langtidssygemelding til følge. Når en stressramt medarbejder eller kollega vender tilbage til arbejdet, har både lederen og kollegerne pligt til at hjælpe medarbejderen i gang igen. Lederen skal sørge for, at medarbejderens arbejde bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt. Kollegerne skal sørge for social og faglig støtte. Medarbejderudviklingssamtalen har blandt andet til formål at skabe klare mål og rammer for jobbets indhold. En gensidig forventningsafstemning af mål og rammer er en vigtig del for netop ikke at skabe unødig stress hos medarbejderen. Tilfredshedsmålinger Tilfredshedsmålinger giver et billede af eventuelle problemområder. Det er et godt fundament for beslutninger om medarbejderforhold og udvikling af de menneskelige ressourcer. Tilfredshedsmålinger kan foregå på mange måder. Den mest gængse metode er trivselsundersøgelser ofte i 9

10 form af spørgeskemaer, men det kan også være gennem personlige samtaler. Medarbejderudviklingssamtaler og virksomhedens lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV) er andre eksempler på tilfredshedsmålinger, der giver et indblik i mulige forbedringspotentialer. Det vigtige er dog, at medarbejderne har tillid til at pege på forhold i deres arbejdssituation, som de er utilfredse med. De skal kunne stole på, at der bliver taget hånd om problemerne efterfølgende. Tegn på dårlig trivsel kan f.eks. være stigende sygefravær og/eller øget personaleomsætning. For at lave en nærmere analyse og belyse årsagerne er det en god ide at have styr på sygefraværsstatistik og personaleomsætningsstatistik. Endelig kan fratrædelsessamtaler og samtaler med medarbejdere, der har været syge i længere perioder, give indsigt i årsager til stress samt forhold i virksomheden, der kan forbedres. Læs mere i vores pjecer De Konstruktive Samtaler og Sygefravær. 8. Yderligere inspiration Dansk Erhverv har udarbejdet en række værktøjer og pjecer, hvor du kan finde yderligere inspiration til forebyggelse af stress: Medarbejderudviklingssamtaler De Konstruktive Samtaler Sygefravær Det engagerede menneske Den motiverede medarbejder Personalehåndbogens a-b-c Ydereligere information om stress kan findes hos: Videncenter for Arbejdsmiljø (www.arbejdsmiljoviden.dk) Center for stress (www.center-for-stress.dk) Arbejdsmiljørådet (www.godarbejdslyst.dk) Stress et vilkår i det moderne arbejdsliv? Af Thomas Dalsgaard, Mogens Agervold og Jill Byrnit m.fl. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, september 2006 Ledelse uden stress Af Lis Lyngbjerg Steffensen Børsens Forlag, 2002 Stress Af Thomas Milsted Børsens Forlag, november 1999 Effektiv uden stress Af Lis Lyngbjerg Steffensen Børsens Forlag, oktober 2003 Sæt en finger på dit stress Af Søren Ballegaard & Ole Pedersen Borgen Stress på arbejdspladsen Af Bo Netterstrøm Hans Reitzels Forlag 10

11 Børsen 1217 København K Telefon Fax

Arbejdsrelateret stress

Arbejdsrelateret stress Arbejdsrelateret stress Vejledning til medarbejdere OKTOBER 2015 Indhold MT Højgaards stresspolitik 3 Hvad er stress? 4 Tidlige tegn på stress 5 Hvordan kommer stress til udtryk? 6 Hvordan kommer stress

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Stress. Organisationen under forandring. Stress

Stress. Organisationen under forandring. Stress Organisationen under forandring 1. Hvad er stress? 2. Symptomer på stress 3. belastninger for akademikere 4. Forebyggelse 5. Når skaden er sket Hvad er stress? Ubalance mellem oplevede krav og egen formåen

Læs mere

Stress set fra et praktisk ledelsesperspektiv

Stress set fra et praktisk ledelsesperspektiv fremtiden starter her... Gode råd om... Stress set fra et praktisk ledelsesperspektiv INDHOLD Hvad er stress? 3 Ledelse og stress 4 Virksomhedens kultur skal værne mod stress 5 Gør jeres stresspolitik

Læs mere

Oplæg om stresshåndtering Sine efterskole. November 2016, kl Lykke Mose, cand. psych., konsulent i Perspektivgruppen.

Oplæg om stresshåndtering Sine efterskole. November 2016, kl Lykke Mose, cand. psych., konsulent i Perspektivgruppen. Oplæg om stresshåndtering Sine efterskole November 2016, kl. 10.00-12.30 Lykke Mose, cand. psych., konsulent i Perspektivgruppen. Formål At få viden om stress Hvad er stress? Hvordan forebygges stress?

Læs mere

1 Stress er en tilstand kroppens svar på belastning fysiologiske reaktioner gør kroppen klar til at yde sit maksimum kortvarigt stress kan være stimulerende og udviklende langvarigt stress kan medføre

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

SOLGÅRDEN. Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011.

SOLGÅRDEN. Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011. SOLGÅRDEN Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011. Denne politik er lavet på baggrund af et overordnet arbejdsmiljømål i Thisted kommunes ældreafdeling for 2006 med overskriften

Læs mere

Psykiske signaler på stress

Psykiske signaler på stress stress guiden hvad er stress? Denne guide giver dig en introduktion til, hvad stress er og ikke er. Formålet er at gøre dig klogere på, hvornår noget er bekymrende stresssignaler, og hvornår noget er helt

Læs mere

Arbejdsmiljø OK 2005

Arbejdsmiljø OK 2005 Arbejdsmiljø OK 2005 En ny opgave for SU SU skal medvirke til et godt arbejdsmiljø SU skal med aftalens 5, stk. 8 arbejde med at forebygge og håndtere stress SU skal fastlægge retningslinjer for arbejdspladsens

Læs mere

Stress er en tilstand

Stress er en tilstand 1 Stress er en tilstand kroppens svar på belastning fysiologiske reaktioner gør kroppen klar til at yde sit maksimum kortvarigt stress kan være stimulerende og udviklende langvarigt stress kan medføre

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Stresspolitik for Bakkehusene:

Stresspolitik for Bakkehusene: Bælum d. 21. august 2014 Stresspolitik for Bakkehusene: Formål: Formålet med en stresshåndteringspolitik i Bakkehusene er at forebygge stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats

Læs mere

Trivsel i en travl hverdag

Trivsel i en travl hverdag Stresspolitik September 2008 Frederiksberg Hospital Trivsel i en travl hverdag Vi forebygger stress på Frederiksberg Hospital 1 2 Det kræver mod og vilje at gøre noget ved stress En fælles indsats for

Læs mere

Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Den kort varige stress. Den langvarige stress

Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Den kort varige stress. Den langvarige stress Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom Den kort varige stress Normal og gavnlig. Skærper vores sanser. Handle hurtigt. Bagefter kan kroppen igen slappe af. Sætte gang i vores autonome

Læs mere

Politik vedrørende håndtering af stress i Udlændingeservice

Politik vedrørende håndtering af stress i Udlændingeservice Personale- og Servicekontoret Dato: 15. september 2006 Politik vedrørende håndtering af stress i Udlændingeservice Indledning Målet med en stresshåndteringspolitik er at modvirke stress, da stress indvirker

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S Telefon: 30 10 96 79 Mail: Riho@alectia.com Stress i tal 430.000 danskere

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt?

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt? Stress Stress Hvad er stress? Hvordan opstår stress? Symptomer og reaktioner på stress Hvordan kan vi håndtere og forebygge stress? Stress af (selvstændig læringsfil) 1 Hvad er stress? Stress er ikke en

Læs mere

BYRÅDET STRESSPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET STRESSPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET STRESSPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 Indhold 1.0 Målsætning 3 2.0 Fakta om stress 4 3.0 Målinger og indikatorer på stress 5 4.0 Konsekvenser for arbejdspladsen 5 5.0 Forebyggelse på arbejdspladsniveau

Læs mere

Medlemsinformation nr. 6 2009

Medlemsinformation nr. 6 2009 Medvv Medlemsinformation nr. 6 2009 Læs om PFA Helbredssikring på side 5 - PFA har varslet ændringer fra januar 2010. Stressundersøgelse Erhvervsskolelederne udsendte i samarbejde med PFA pension i slutningen

Læs mere

Stresspolitik for Middelfart Kommune

Stresspolitik for Middelfart Kommune - udkast til økonomiudvalg Stresspolitik for Middelfart Kommune Baggrund Med en stresspolitik vil Middelfart Kommune øge opmærksomheden og forståelsen for arbejdsbetinget stress hos ledere og medarbejdere

Læs mere

Stresspolitik. 11. marts 2013

Stresspolitik. 11. marts 2013 Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted, den 14. marts 2013 Stresspolitik 11. marts 2013 Overordnet mål: Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, og hvor alle former for

Læs mere

Sådan spotter du stress og mistrivsel

Sådan spotter du stress og mistrivsel Sådan spotter du stress og mistrivsel Kend de små tegn og reager v/erhvervspsykolog Signe Ferrer-Larsen IGLO: Stress kommer til udtryk og skal håndteres på flere niveauer på arbejdspladsen Individ Gruppe

Læs mere

Stress en kulturdefekt? Bo Netterstrøm

Stress en kulturdefekt? Bo Netterstrøm Stress en kulturdefekt? Bo Netterstrøm Aftenens program Hvad er stress? Hvem får stress? Hvad får vi stress af? Konsekvenser af stress PAUSE Hvad gør vi ved det? Spørgsmål og svar 3 Hvad er stress? Stress

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Det at have travlt i kortere perioder, kan være en sund og naturlig dimension i det gode og spændende arbejde. At være presset i kortere perioder øger opmærksomheden

Læs mere

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Indhold Vi forebygger Som medarbejder Som gruppe Som leder Som ledelse Som organisation Hvad er stress Hvis det går galt hvad så? TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Trivsel hænger tæt

Læs mere

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress MED-Hovedudvalg Stresspolitik Formål: Målet med denne stresspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress

Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress

Læs mere

NÅR DET HELE HOBER SIG OP

NÅR DET HELE HOBER SIG OP Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP Kasper, der er teamleder, får allerede i bilen på vej til arbejde

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress. Danskernes stress i tal

Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress. Danskernes stress i tal Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress Vi har kendt til stress i mange år. Vi har hørt om personer med stress. Vi har mødt nogle, der har været ramt af stress og vi har personer

Læs mere

Stress STRESS STRESS STRESS STRESS STRESS L I N D H O L M L I N D H O L M. info@lindholm.com www.lindholm.com 1

Stress STRESS STRESS STRESS STRESS STRESS L I N D H O L M L I N D H O L M. info@lindholm.com www.lindholm.com 1 Stress Mads Lindholm Erhvervspsykolog Google: 154.000.000 resultater på 0,5 sekunder Hver 10. dansker føler sig ofte stresset WHO: Stress og depression blandt de største sygdomsfaktorer i 2010 1 Oplevelse

Læs mere

Forandring og stress. forebyggelse og håndtering af stress

Forandring og stress. forebyggelse og håndtering af stress Forandring og stress forebyggelse og håndtering af stress 2 Stress og forandring Forord Medarbejderne er Aarhus Universitets væsentligste ressource. Den psykiske APV på Aarhus Universitet 2009 viste et

Læs mere

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Opgave A: Symptomer på stress Et vigtigt skridt i forhold til at forebygge og håndtere stress er at blive opmærksom på egne

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP Kasper, der er teamleder, får allerede i bilen på vej til arbejde morgenens

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Sundhed, trivsel og håndtering af stress

Sundhed, trivsel og håndtering af stress Sundhed, trivsel og håndtering af stress Institut for Idræt 2008 Markana en del af AS3 Companies 1 Program Hvad er stress og hvad er sundhed i et individuelt og organisatorisk perspektiv? Årsager, reaktioner

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

forebyggelse og håndtering af stress

forebyggelse og håndtering af stress forebyggelse og håndtering af stress 2 forebyggelse og håndtering af stress Forord Medarbejderne er Aarhus Universitets væsentligste ressource. For at universitetets medarbejdere kan præstere deres bedste,

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 2015 STYR PÅ STRESSEN? CAROLINE AHLGREN TØTTRUP LEDERUDVIKLINGSKONSULENT CAND. PSYCH. MOBIL:

AARHUS UNIVERSITET 2015 STYR PÅ STRESSEN? CAROLINE AHLGREN TØTTRUP LEDERUDVIKLINGSKONSULENT CAND. PSYCH. MOBIL: 2015 STYR PÅ STRESSEN? CAROLINE AHLGREN TØTTRUP LEDERUDVIKLINGSKONSULENT CAND. PSYCH. MOBIL: 20434391 E-MAIL: CATO@AU.DK UNI VERSITET AGENDA 1. Viden om stress- hvad er stress og hvad er ikke stress? 2.

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Stress. Erhvervspsykolog Anja Dahl Vejle 18/08/16. Hvad kan du som leder være opmærksom på. Tlf.: dahl.dk

Stress. Erhvervspsykolog Anja Dahl Vejle 18/08/16. Hvad kan du som leder være opmærksom på. Tlf.: dahl.dk Erhvervspsykolog Anja Dahl Vejle Tlf.: 51 35 51 32 anja@anja- dahl.dk Arbejder indenfor områderne: Psykisk arbejdsmiljø Organisationsudvikling Lederudvikling 18. august 2016 www.anja- dahl.dk 1 Stress

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Fakta om stress Stress er kroppens alarmberedskab. Det aktiveres automatisk, når vi bliver udsat for en fysisk eller psykisk aktivitet på grænsen af, hvad vi kan

Læs mere

stress politik delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af stress

stress politik delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af stress stress politik delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af stress 1 Stress Stress har mange omkostninger såvel på det menneskelige plan som for arbejdspladsen. Stressramte medarbejdere

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Guide til praktisk stresshåndtering

Guide til praktisk stresshåndtering Aalborg Esbjerg København Guide til praktisk stresshåndtering Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1 Fakulteterne ønsker både at forebygge og minimere stress.

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan jun-10 Vi har i skoleåret 2009-2010 kortlagt det psykiske arbejdsmiljø på skolen på baggrund

Læs mere

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig VI TAGER HÅND OM HINANDEN Hospitalsenheden Vest Britta Mørk Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig 1 Formålet med denne trivsels- og stressfolder til alle medarbejdere

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Forandring, stress og trivsel

Forandring, stress og trivsel Side 1 af 11 Forandring, stress og trivsel Forebyggelse og håndtering af stress Dato 12-03-2014 Side 2 af 11 Forandring, stress og trivsel forebyggelse og håndtering af stress Denne vejledning fortæller

Læs mere

Tekster Tekster Font: Font: Overskrift: Overskrift: Tekst: Tekst: Billeder/ikoner Billeder/ikoner Baggrundsgrafik Baggrundsgrafik

Tekster Tekster Font: Font: Overskrift: Overskrift: Tekst: Tekst: Billeder/ikoner Billeder/ikoner Baggrundsgrafik Baggrundsgrafik side 1 Brug livet! To ord med stor mening PFA Plus PFA Senior Fremtidens pensionsløsning med unik kundeoplevelse Nye løsninger til dem der er gået på pension PFA Sundhed Rådgivningslinier til HR, ledere

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Forebyggelses- og trivselspolitik

Forebyggelses- og trivselspolitik Forebyggelses- og trivselspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social 2 Forebyggelses- og trivselspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning

Læs mere

Arbejdsmiljødage. Stress til trivsel. Den 26. marts 2014. Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljødage. Stress til trivsel. Den 26. marts 2014. Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljø Arbejdsmiljødage Stress til trivsel Den 26. marts 2014 Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø Formidlingscenter på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Magasinet

Læs mere

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress.

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress. Stresspolitik Stresspolitik på Danmarks Evalueringsinstitut 1 Visionen Vi vil forebygge at medarbejdere og ledere bliver syge eller forlader Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) på grund af arbejdsrelateret

Læs mere

Ledelse af stressramte medarbejdere

Ledelse af stressramte medarbejdere Ledelse af stressramte medarbejdere Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Præsentation Hvad er stress? Hvilke signaler skal du være opmærksom på hos medarbejderne? Dialog Den ledelsesmæssige

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Stresspolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Stresspolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Stresspolitik HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Vision... 3 2. Beskrivelse af stress og stresspåvirkninger... 3 3. Forebyggelse af stress... 4 3.1 Organisation... 4 3.2 Ledelse...

Læs mere

VIDEN OG GOD PRAKSIS. Stress skal løses i. fællesskab. frastresstiltrivsel.dk

VIDEN OG GOD PRAKSIS. Stress skal løses i. fællesskab. frastresstiltrivsel.dk Stress skal løses i VIDEN OG GOD PRAKSIS fællesskab frastresstiltrivsel.dk Kampagnen: Fra stress til trivsel Stress skal løses i fællesskab Videncenter for Arbejdsmiljø, 2011 Lersø Parkallé 105 2100 København

Læs mere

Fra stress til trivsel Forebyggelse og håndtering af stress

Fra stress til trivsel Forebyggelse og håndtering af stress Fra stress til trivsel Forebyggelse og håndtering af stress Moderniseringsstyrelsens konference om sygefravær - Fra fravær til fremmøde 12. december 2012 Irene Andersen, NFA & Inge Larsen, VFA Videncenter

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Fra stress til trivsel

Fra stress til trivsel Til medarbejdere Fra stress til trivsel Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er stress? Stress er en reaktion, ikke en sygdom. Der findes flere former for stress - den

Læs mere

Stresspolitik i C-SS i Ballerup Kommune. 1

Stresspolitik i C-SS i Ballerup Kommune. 1 1 Formålet med vores stresspolitik er at sikre: At stress er et problem vi alle har ansvar for at løse At forebygge stress At vi har opmærksomhed på uhensigtsmæssig stress At vi tidligt sætter ind overfor

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Arbejdsmiljø. Simon Sjørup Simonsen

Arbejdsmiljø. Simon Sjørup Simonsen Arbejdsmiljø Simon Sjørup Simonsen Arbejdsmiljø Side 17 i Sundhed og arbejdsmiljø i hotel- og restaurationsbranchen - strategi for en forebyggende arbejdsmiljøindsats. Hvenegaard mf. CASA. 2002 Konsekvenser

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

ET VELFUNGERENDE PSYKISK ARBEJDSMILJØ. Forslag til indsatsområder og indsatsmåder

ET VELFUNGERENDE PSYKISK ARBEJDSMILJØ. Forslag til indsatsområder og indsatsmåder ET VELFUNGERENDE PSYKISK ARBEJDSMILJØ Forslag til indsatsområder og indsatsmåder Forslag til indsatsområder og indsatsmåder for et velfungerende psykisk arbejdsmiljø Psykosocialt arbejdsmiljø handler om,

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress for alle ansatte i kommunen

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Fokusgruppe om stress

Fokusgruppe om stress "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om stress En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er gået i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik i tæt dialog med kommunens

Læs mere

Stress. Hvad er stress?

Stress. Hvad er stress? Stress Hvad er stress? Stress er en normal reaktion, som vi alle kommer ud for i mindre eller større grad. Stress kan hjælpe os til at præstere ekstra i kortvarige tidsperioder eller overskue en mulig

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Sådan tackler du stress

Sådan tackler du stress Sådan tackler du stress Stress er kommet for at blive! Men med enkle metoder kan du teste dig selv og begrænse negativ stress Udgivet af Business Danmark og Center for Stress Business Danmark gennemførte

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE. Stressforebyggelsespolitik. Informationspjece for medarbejdere ved

PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE. Stressforebyggelsespolitik. Informationspjece for medarbejdere ved Informationspjece for medarbejdere ved PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE Stressforebyggelsespolitik En vejledning om hvordan vi forebygger og håndterer stress. Udarbejdet af sikkerhedsgruppen februar 2008. 12

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. SL- Lillebælt familieplejernes dag den 1. september 2015 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk

Psykisk arbejdsmiljø. SL- Lillebælt familieplejernes dag den 1. september 2015 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk Psykisk arbejdsmiljø SL- Lillebælt familieplejernes dag den 1. september 2015 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk Forløbet 12.30: Program og gruppesammensætning 12.45: Psykisk arbejdsmiljø Oplæg og diskussion

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Notat vedrørende trivselsmålingen

Notat vedrørende trivselsmålingen Notat vedrørende trivselsmålingen Trivselsmåling Fra og med 2008 skal kommunerne mindst hvert tredje år gennemføre en måling af medarbejdernes tilfredshed og trivsel, herunder det psykiske arbejdsmiljø(aftale

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere