Stress: Forebyggelse & håndte- ring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stress: Forebyggelse & håndte- ring"

Transkript

1 Stress: Forebyggelse og håndtering Stress: Forebyggelse & håndte- ring Peter har altid været firmaets mand - altid først på arbejde - altid sidst hjem og altid positiv over for arbejde og kolleger Peter svarede altid sin telefon - arbejdstid eller ej. Pludselig en dag tog han ikke længere telefonen. Alle undrede sig. Targeting Rørskærsvej Gentofte Tlf

2 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER STRESS? KORTVARIG STRESS LANGVARIG STRESS HVORDAN KAN VI KENDE STRESS? KORTVARIG STRESS LANGVARIG STRESS ER SKADEN SKET, KAN DET VÆRE EN LANG, SVÆR OG OGSÅ DYR VEJ TILBAGE FOREBYG STRESS OG SPOT EVENTUEL STRESS I TIDE. INDSE DET! FLERE FASER FØRSTE FASE - ERKENDELSEN ANDEN FASE REAKTIONEN TREDJE FASE REKREATIONEN FJERDE FASE TILBAGE TIL HVERDAGEN Kim Juhlin Cand. jur. journalist & coach

3 Hvad er stress? Hos psykiatrifonden defineres stress således: Stress er en belastningstilstand, som afhænger dels af belastningen (der kan komme fra omgivelserne eller indefra), dels af den enkeltes følsomhed. Stress kan være kortvarig, akut, fx eksamensnervøsitet (med øget 'kamphormon' - noradrenalin - i organismen) eller langvarig og kronisk (med øget kortisol - stress- hormon - i organismen). Det er især stresshormonet kortisol, der har negative konse- kvenser for helbredet. Stress er ikke en sygdom men langvarig stress kan føre til depression. Kortvarig stress Den kortvarige stress er ikke vores fjende tværtimod. I fortiden var det den, der kunne hjælpe os til at flygte fra rovdyr, kæmpe mod andre mv. og det hjalp os til overlevelse. Den kortvarige stress kan stadig være en ven den kan hjælpe os til at nå noget ekstra til deadlines, eksamen, sport mv. Det helt normale er, at der efter en kortva- rig stressbelastning kommer en hvile/restitutions periode. Vi slapper af efter en vigtig deadline, efter en opslidende sportspræstation osv. Vi kan således opleve den kortvarige stress rigtig mange gange i løbet af et år, uden at dette på nogen måde skader os. Hvordan er så den skadelige stress? Langvarig stress Den langvarige stress adskiller sig tydeligt fra den korte ved, at der ikke er nogen restitutionsperiode. Den langvarige stress, her tales om en varighed på uger, må- neder eller endda års varighed uden den nødvendige restitutionsperiode. Dette er vi ganske enkelt ikke bygget til, og hvor længe vi kan tåle/acceptere at leve med det, er meget forskelligt, men forsætter det, er et sikkert på et tidspunkt kan vo- res krop og sind ikke holde til det. Hvordan kan vi kende stress? Kortvarig stress Der er mange tegn på stress, men vi kan være meget dygtige til at overse/håndtere dem. I perioder med kortvarig stress kan vi måske godt tåle at være lidt mere ind-

4 advendte, sove mindre og lignende, og vi er tilbøjelige til at ignorere signalerne vi tager en ekstra kop kaffe, en hovedpinepille og så kører vi videre. Når vi vores mål inden for en kortere periode og derefter får mulighed for at hvile/restituere ja så går det. Psykiske symptomer: Psykisk kan man bl.a. opleve frygt, vrede, forvirring, skærpelse af koncentration og sanser, og ved meget voldsomme belastninger kan man opleve ophævet tids- fornemmelse, angst, handlingslammelse, desperation og tankemylder. Akut kortvarig stress er et livsvilkår en gang imellem. 1 Langvarig stress Den langvarige stress er kendetegnet ved, at belastningen er kontinuerlig, og der er således ikke pauser til restituering, eller også er personen ude af stand til at re- stituere i pauser. Eksempelvis kan man godt rejse på ferie, men kredser tankerne konstant om arbejde, tjekkes der konstant mails mv., ja, så anvendes ferie ikke til hvile og restitution og kan være en mindst lige så stor stress belastning som dag- ligdagen. Ved den langvarige stress kommer der flere symptomer, og disse tager også fysisk karakter. Psykisk kan man bl.a. se ulyst, angst, hjælpeløshed, depressive symptomer, irri- tabilitet, koncentrationsbesvær, aggressivitet, nervøsitet, nedsat hukommelse, impulsivitet, rastløshed, nedsat sexlyst, forvirring, ubeslutsomhed, nedsat hu- moristisk sans, humørsvingninger og håbløshed. Fysiske klager inkluderer hovedpine, hjertebanken, diarré, svimmelhed, mave- smerter, muskelspændinger og - smerter, træthed, kvalme, åndedrætsbesvær, svedeture, forstoppelse, hyppig vandladning, brystsmerter, sure opstød samt kolde fingre og fødder. Adfærdsmæssige forandringer omfatter bl.a. søvnproblemer, øget brug af sti- mulanser, øget madindtag eller appetitløshed, nedsat fysisk aktivitet, ligegyl- dighed over for eget udseende, neglebidning Langvarig stress er en uhensigtsmæssig tilstand og en risikofaktor for udvikling eller forværring af sygdom. 2 1 Sundhedsstyrelsen 2007 Langvarig stress. Aktuel viden og forslag til stressfo- rebyggelse Rådgivning til almen praksis. 2 Som 1. 4

5 Er skaden sket, kan det være en lang, svær og også dyr vej til- bage Fanger vi ikke begyndende stress i tide, kan konsekvenserne være store og meget ubehagelige. Når vi først er kommet derud, hvor vi ikke kan mere og bliver sygemeldt, er der ofte en lang og tung vej tilbage. Vejen tilbage kan gøres lettere ved hjælp udefra og værktøjer såsom motion, selverkendelse, meditation mv., men processen er ofte lang. Nogle beskriver, at det tager lige så langt tid at komme over stress, som det har taget at opbygge den, andre mener, at et forløb på to til fire måneder ofte vil være realistisk. Ofte sker en tilbagevenden til arbejdet gradvist og over længere tid. De menneskelige konsekvenser er store, og for virksomheden er der, ud over an- svaret for sine ansatte, også økonomiske udgifter i form af vikar, overarbejde mv. Targeting tilbyder assistance i form af coaching/sparring til stressramte. Coaching tager udgangspunkt i den enkelte person og har til formål at skabe ind- sigt og forståelse for situationen, således at vedkommende kan få de fornødne værktøjer til at vende tilbage. I forløbet kan indgå meditation, mindfullness og mo- tion. Sparring kan komme som et senere supplement og tjene til personlig udvikling. Forebyg stress og spot eventuel stress i tide. Et vigtig element i stressforebyggelse er indsigt og åbenhed. Stress kan have man- ge årsager og behøver ikke at være relateret til arbejdsmængden. Selv ting, som vi normalt ville opfatte som ubetydende, kan give os stress, såfremt vi ikke kan komme af med tingene. Mange kender det, små ting, vi ikke får taget stilling til eller gjort, kan køre rundt oppe i hovedet og beslaglægge en meget stor del af vores tankevirksomhed. Et vigtigt element i stressforebyggelse er at kunne komme ad med/løse udfordringerne. Kan vi ikke det, ender vi i et konstant alarmberedskab, og det er stressfremkaldende. At gå med et fagligt problem og ikke vide, hvem man skal spørge, eller ikke turde spørge, kan hurtigt få problemet til at øges. Et åbent miljø, hvor man kan hente hjælp, hvor det er OK at spørge, og hvor man deler oplevelser mv., gavner arbejds- klimaet og hjælper til at forebygge stress. 5

6 Indse det! Erkendelsen er svær. Der er mange lag og aspekter i erkendelsen af stress det havde jo været så meget nemmere med en fysisk sygdom, eksempelvis et brækket ben, det kan alle forstå, vi kender forløbet, nogle uger i gips, noget genoptræning og så er det på plads! Dette ikke skrevet for at undervurdere besværet med et brækket ben, men for at opstille dette konkrete og forudsigelige forløb for en sygdom over for stress. Det fremhæ- ves meget ofte, at stress ikke er en sygdom men en tilstand. Uanset dette så ople- ves den alvorlige stress af den enkelte meget ofte som en sygdomstilstand. Man kan ikke varetage sit arbejde, og man kan ikke leve sit normale liv. At indrømme over for sig selv at man ikke kan klare mere, kan være meget svært, og endnu sværere kan det være at gøre dette overfor familie, venner og arbejde. At blive spurgt om, hvad der er galt, kan være et svært spørgsmål at svare på, fordi vi er inde i noget meget personligt. Svaret kan jo være angst, depression, svedeture, koncentrationsbesvær og meget andet. Tilstande som kan være svære at beskrive og endnu sværere at forstå for andre. Tilbage til overskriften: Indse det! og jo før jo bedre jo længere tid der går, in- den der sættes ind, jo længere kan vejen ud være. Mange, der rammes af langvarig stress, har mærket symptomer i lang tid og måske endda også været helt klar over, at der er noget galt, men hvordan får man sagt stop, hvordan kommer man ud af det. Ofte er der tale om meget engagerede og pligtopfyldende mennesker, og netop disse positive egenskaber gør det endnu sværere at erkende og ikke mindst reage- re. Det bedste råd: Find en, du kan tale med og gerne en, der ikke er en del af proble- met. En coach kan være en rigtig god samtalepartner og vejleder. Flere faser Alle opfatter deres stress som noget meget personligt og unikt men sådan er det reelt ikke. Dette kan i sig selv være beroligende at opleve som stressramt: Jeg er ikke alene med problemet, Der er andre end mig, der oplever det samme. Første fase - erkendelsen Erkendelsen er det første skridt. At indse at man er ramt, og at det ikke bare lige forsvinder af sig selv, er svært og kan godt tage tid. I denne proces er det som nævnt en god ide at have en uafhængig og objektiv samtalepartner/vejleder, hvil- ket man kan finde i en coach med den rigtige baggrund. 6

7 Anden fase reaktionen Når man er kommet igennem første fase og har erkendt, at der er noget galt, og at man skal reagere på det, så skal man vælge sin reaktion. Der er mange muligheder for at reagere, og reaktionen skal står i fornuftigt forhold til erkendelsen. Alt efter ens stresstilstand og årsagen hertil, kan man søge den rigtige reaktion. Arbejdsrelateret stress: Groft sagt er der to senarier: Det første: Du er i stand til fortsat at arbejde og få løst problemerne. Det andet: Du er ikke i stand til at arbejde og må sygemeldes. Her er det vigtigt af finde den helt grundliggende årsag og så vurdere løsningsmu- ligheder. Senarie 1: Er det eksempelvis arbejdsmængden, så må man inddrage sin chef og eventuelt kolleger. Muligvis er det i realiteten ikke arbejdsmængden, men klima, deadlines eller andet, der er årsagen. Alt efter ens egen kapacitet kan man tage en samtale selv eller med en bisidder, eventuelt en tillidsmand eller anden repræsentant fra en faglig forening. Problemet kan måske løses ved en omlægning af dit arbejde og med hjælp fra en kompetent leder, der følger op sideløbende med, at den stressramte har et paral- lelt forløb, eksempelvis hos en coach. I senarie 1 kan der også ligge en kortvarig sygemelding på nogle dage, hvor den stressramte lige kommer op til overfladen. Senarie 2: Her er der tale om langvarig stress og symptomer så alvorlige, at en længereva- rende sygemelding kommer på tale. Man er kommet så langt ud, at man har flere og alvorlige symptomer på langvarig stress, måske også kombineret med en de- pressiv tilstand. Her vil den lægelige besked ofte være, at man skal glemme alt om arbejde, man er sygemeldt og er ikke til rådighed for virksomheden, ej heller for kortere henven- delser. Der skal være så meget ro omkring en som muligt. Den lægelige behandling kan også indeholde medicinering alt efter tilstanden der kan være tale om medi- 7

8 cin mod forhøjet blodtryk, antidepressiv medicin, angstdæmpende medicin eller andet, ligesom nogen bliver henvist til psykolog. Efter en periode vil det blive aktuelt med et forløb, der bringer en tilbage, her kan et coachforløb, et kursusforløb eller anden relevant aktivitet være en meget vigtig del. Det er vigtigt at søge årsagen til den langvarige stress, finde ens egne grænser, ens indre værdier/livsværdier, og hvad man fremadrettet har som ønsker/mål. Ved denne langvarige stress vil spørgsmålet om arbejdsgiverens reaktion naturligt komme er der plads og rummelighed til at få vedkommende tilbage gradvist og i personens tempo, samt naturligvis få ændret det, der har givet/været medvir- kende til, at der opstod stress. Det kan være nødvendigt at gøre op med sig selv, om man er på rette hylde, og om det er muligt at vende tilbage. Vi kan her tale om relativt langvarige processer, idet forløb på mellem 6 og 12 må- neder absolut ikke er udsædvanlige. Tredje fase rekreationen Der er en del den enkelte selv kan gøre men ofte vil dette kræve støtte, eksem- pelvis fra en coach. Når den allerførste periode er overstået, så vil mange have glæde af motion, ikke hård motion, men måske blot gå ture i naturen. I det hele taget drejer det sig om af få fred og ro i sind og krop. Yoga og mindfullness hjælper også mange og så indsigten om, at man så absolut ikke er alene. Denne rekreationsfase er vigtig, men det er også vigtigt, at man ikke hænger fast. Vigtigst er at gøre det i det rigtige (ens eget individuelle) tempo og hen ad vejen begynde at overveje, hvad der skal ske bagefter. Fjerde fase tilbage til hverdagen At komme fra den sygemeldte periode og tilbage til en arbejdsmæssig hverdag er ofte fuld af udfordringer. Dels står vi overfor reaktioner fra den omkringværende del af vores verden, er du snart rask, hvordan går det, mon ikke du skulle se at starte igen mv., er nogen af de spørgsmål, der stilles? Måske stiller du dem også selv. Ingen tvivl om at det ikke skal vare længere end nødvendigt, men heller ikke kortere. Hvad var årsagen til, at du fik stress? Var det arbejde, var det privatliv eller en kombination? Er der ændret på disse forhold? Hvis ikke der er ændret noget, hvad taler så for, at du nu kan klare det? 8

9 Under alle omstændigheder kan det være klogt at starte lidt i det små, lave en startaftale der ikke er for ambitiøs og så skru op for aktiviteten, når det opleves rigtigt. Er der intet ændret på dit arbejde, og er du seriøst i tvivl, om du kan klare det, så må du overveje at skifte job. Arbejdsglæde og livsglæde er meget vigtige ting, og skal du skifte spor, gå ned i løn eller andet for at opnå dette, ja så er det nok det rigtige. Kontakt Targeting på og hør hvordan vi kan hjælpe med: Forebyggelse o Individuelt o På firmaniveau Individuelle forløb for stressramte 9

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP Kasper, der er teamleder, får allerede i bilen på vej til arbejde morgenens

Læs mere

Balancekunst. - Trivselspolitik for Kulturministeriets departement

Balancekunst. - Trivselspolitik for Kulturministeriets departement Balancekunst - Trivselspolitik for Kulturministeriets departement Kunsten at fremme trivsel og forebygge stress i departementet Departementet skal være en arbejdsplads, hvor vi trives med at gå på arbejde,

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

Stress. Hvad er stress?

Stress. Hvad er stress? Stress Hvad er stress? Stress er en normal reaktion, som vi alle kommer ud for i mindre eller større grad. Stress kan hjælpe os til at præstere ekstra i kortvarige tidsperioder eller overskue en mulig

Læs mere

PÅ TOLV UGER ELLER MER

PÅ TOLV UGER ELLER MER STRESSFRI PÅ TOLV UGER ELLER MER Af Majken Matzau og Christina Bølling People spresss forord VI KAN LIGE så godt sige det, som det er: Stress er kommet for at blive. I de sidste ti år er antallet af stressramte

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

RAFFINADERIET.DK. stress. - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred. www.srg.dk

RAFFINADERIET.DK. stress. - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred. www.srg.dk RAFFINADERIET.DK stress - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred Håndbog om stress Anshv. redaktør: Direktør Else-Marie Stilling Tekst: Marie Gjerum,

Læs mere

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Indledning Hvorfor er det, at jeg har skrevet denne bog? Der findes så mange andre bøger, der handler om stress og om at få

Læs mere

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Indhold Forord 3 Fakta om virksomhedernes erfaringer 5 Myter og realiteter om psykisk lidelse 6 Myte I...7 Myte II...7 Myte III...8 Myte

Læs mere

Information til pårørende

Information til pårørende Information til pårørende Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Information til pårørende Tekst og grafisk tilrettelæggelse: Psykologerne Louise Due og Maria Houe samt kommunikationsmedarbejderne

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 INDHOLD 3 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS

Læs mere

Fra stress til trivsel

Fra stress til trivsel Fra stress til trivsel Få styr på stress og skab bedre trivsel på arbejdspladsen Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Fra stress til trivsel 2. udgave,

Læs mere

Sådan håndterer jeg stress

Sådan håndterer jeg stress EN INFORMATIONS- FOLDER Fredericia Kommunes Sundhedsguide Sådan håndterer jeg stress 1 Baggrund I Fredericia Kommune vil vi gerne hjælpe dig til et sundere liv og et bedre helbred. Derfor har vi udarbejdet

Læs mere

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Tekst og grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationsmedarbejder Sara Parding Copyright Center for Voldtægtsofre,

Læs mere

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk www.livviadialog.

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk www.livviadialog. www.livviadialog.dk Liv via dialog. Hvad er en efterfødselsreaktion? Er man syg eller sund når man reagerer på overbelastning? Hvad sker der? Hvem kan hjælpe? Kan både kvinder og mænd få en efterfødselsreaktion?

Læs mere

Er du ramt af stress?

Er du ramt af stress? Camila Pearl Er du ramt af stress? Sådan bliver du stressfri Langt flere, end vi kan se, er ramt af stress eller på vej til at blive det. Kun få personer har den fine kombination af ekspertise, dyb menneskeforståelse

Læs mere

Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det

Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det 2007 Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det 1 Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ DIT ANSVAR EN FÆLLES OPGAVE

ARBEJDSHÆFTE OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ DIT ANSVAR EN FÆLLES OPGAVE ARBEJDSHÆFTE OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ DIT ANSVAR EN FÆLLES OPGAVE Finansforbundet Redigeret februar 2007 Tekst: Analyse & Politik Layout: Kommunikation INDLEDNING Finansforbundet ønsker med denne pjece

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Om ledighedsstress asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER Når kroppen siger fra Det ville være nemt, hvis kroppen bare var en maskine 2 Når kroppen siger fra Maven gør ondt. Hovedet er ved at eksplodere. Svimmelheden er næsten

Læs mere