tager hånd om stress Kampagnevejledning Håndtering af stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen Gode arbejdspladser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tager hånd om stress Kampagnevejledning Håndtering af stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen Gode arbejdspladser"

Transkript

1 Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Gode arbejdspladser #EUManageStress tager hånd om stress Kampagnevejledning Håndtering af stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen

2 Kampagnevejledning Håndtering af stress Europe Direct er en tjeneste, der kan hjælpe dig med at finde svar på dine spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer (*): (*) Nogle mobiltelefonoperatører tillader ikke adgang til numre eller opkræver betaling for dem. Fotografierne i denne publikation illustrerer en række arbejdsaktiviteter. De viser ikke nødvendigvis god praksis eller overholdelse af lovfæstede krav. Du kan finde flere oplysninger om Den Europæiske Union på internettet (http://europa.eu). Bibliografiske data findes bagest i denne publikation. Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, 2013 Koncept og design: ROS, Spanien Billeder: EU-OSHA, Shutterstock Printed in Luxembourg Gengivelse af indholdet heri er tilladt med kildeangivelse 2 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

3 Gode arbejdspladser tager hånd om stress Indhold Indledning 4 Hvad er arbejdsrelateret stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø? 4 Hvorfor er håndtering af stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø så vigtig? 5 Hvorfor iværksætter EU-OSHA denne kampagne? 6 Hvor stort er problemets omfang? 8 Håndtering af risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø 10 Ledelsens rolle i forbedringen af det psykosociale arbejdsmiljø 11 Betydningen af medarbejderdeltagelse 12 Principper for forebyggelse 15 Hvad skaber et godt psykosocialt arbejdsmiljø? 16 Hvad er fordelene ved at forebygge risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø? 16 Kampagnen for : Gode arbejdspladser tager hånd om stress 19 Om denne kampagne 19 Praktiske værktøjer og støtte til nedbringelse af stress 20 Hvem kan deltage i kampagnen? 20 Praktiske måder at blive involveret på 20 Uddeling af europæiske priser for god praksis 23 Vores eksisterende partnernetværk 25 Tidligere kampagnesucces 26 Yderligere oplysninger og ressourcer 28 EU-OSHA s netværk af knudepunkter 29 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 3

4 Kampagnevejledning Indledning Effektiv håndtering af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen er godt både for arbejdstagere, virksomheder og godt for samfundet som helhed. Det er især vigtigt at lægge sig dette på sinde i tider med økonomisk usikkerhed, hvor det er afgørende, at virksomhederne bevarer deres produktivitet, og hvor der arbejdes under pres for at overholde frister, hvor sandsynligheden er størst for fejltagelser og ulykker. Det kan være fristende at affærdige arbejdsmiljø på en moderne arbejdsplads, der er under pres, som værende en»administrativ byrde«, der blot opfylder de juridiske krav, men det ville være uhensigtsmæssigt. Det er altid vigtigt at være bevidst om og håndtere risici på arbejdspladsen. Denne brochure er den vigtigste vejledning til arbejdsmiljøkampagnen under overskriften»gode arbejdspladser tager hånd om stress«, som er tilrettelagt af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA). Dens vigtigste formål er at bistå arbejdsgivere, ledere, medarbejdere og medarbejderrepræsentanter med at anerkende og håndtere stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Effektiv håndtering af risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø skaber et sundt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig værdsat, og hvor arbejdspladskulturen er mere positiv, og hvor resultaterne derfor forbedres. Hvad er arbejdsrelateret stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø? Arbejdsrelateret stress opstår, når der er en ubalance mellem de krav, der stilles til medarbejderen på arbejdspladsen, og den pågældendes evne til at leve op til dem. Det er en af de vigtigste konsekvenser af et dårligt psykosocialt arbejdsklima ikke mindst fordi medarbejdere, der oplever stress på arbejdspladsen over en længere periode, kan blive ved med at være udsat for alvorlige mentale og fysiske sundhedsproblemer. Risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø refererer til de negative psykologiske, fysiske og sociale konsekvenser af dårlig tilrettelæggelse og styring på arbejdspladsen, samt et dårligt socialt arbejdsklima, herunder, men ikke begrænset til: arbejde, der stiller for store krav, og/eller ikke giver tilstrækkelig tid til at udføre opgaverne modsatrettede krav og manglende klarhed over medarbejderens rolle et misforhold mellem jobkrav og medarbejderens kompetencer underudnyttelse af en medarbejders færdigheder kan være en lige så stor kilde til stress som det at stille for store krav til denne manglende deltagelse i beslutninger, der vedrører medarbejderen, og manglende indflydelse på den måde, arbejdet tilrettelægges på risikoen for vold eller trusler om vold fra kunder/ patienter/borgere eller brugere i forbindelse med arbejdets udførelse manglende opbakning fra ledelse og kolleger og dårlige personalerelationer mobning udøvet af kolleger eller ledere; mobbehandlinger kan f.eks være: sårende Arbejdsrelateret stress opstår, når en medarbejder ikke er i stand til at leve op til de krav, der stilles til ham eller hende på arbejdspladsen. 4 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

5 Gode arbejdspladser tager hånd om stress eller krænkende bemærkninger, bagtalelse, latterliggørelse, fjendtlighed eller nedvurderinger; hvis handlingerne står på regelmæssigt over længere tid, og den eller de, der udsættes for dem, ikke kan forsvare sig effektivt imod dem, er der tale om mobning uretfærdig fordeling af arbejdet, belønninger, forfremmelser eller karrieremuligheder ineffektiv kommunikation, dårligt tilrettelagte organisationsændringer og jobusikkerhed vanskeligheder med at forene forpligtelser på arbejdspladsen og i hjemmet. Det er vigtigt at understrege her, at risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø ikke må forveksles med et sundt og udfordrende arbejdsklima, hvor medarbejderne inddrages og stimuleres, og hvor der støttes op om deres udvikling og præstationer inden for rammerne af deres evner. Arbejdsrelateret stress opstår, når en medarbejder ikke er i stand til at leve op til de krav, der stilles til ham eller hende på arbejdspladsen. Hvorfor er håndtering af stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø så vigtig? Selv om der er mange faktorer, der spiller ind for medarbejderens mentale sundhed og trivsel, er det veldokumenteret, at arbejdsklimaet spiller en betydelig rolle. I et godt psykosocialt klima kan arbejde påvirke medarbejdernes psykiske helbred i positiv retning, idet det giver deres liv struktur og giver dem en fornemmelse af større social inddragelse, identitet og højere status, udviklingsmuligheder og øget tillid. Omvendt kan et dårligt psykosocialt arbejdsklima have betydelige negative konsekvenser for medarbejderes helbred. For den enkelte giver de negative konsekvenser af dårligt håndterede risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø sig udslag i en opfattelse af arbejdsrelateret stress, dårligt psykisk helbred, udbrændthed, koncentrationsbesvær og risiko for at begå flere fejl, problemer på hjemmefronten, stof- og alkoholmisbrug og dårligt fysisk helbred, især hjerte-/karsygdomme og muskel- og skeletbesvær. For organisationen slår de negative konsekvenser igennem i form af et dårligere virksomhedsresultat generelt, forøget fravær, fremmøde trods sygdom (»presenteeism«, det forhold, at medarbejdere kommer på arbejde, selv om de er syge og dermed ikke er i stand til at fungere effektivt), og et større antal ulykker og tilskadekomster. Fraværet synes at være længere end det fravær, der skyldes andre årsager ( 1 ), og arbejdsrelateret stress kan bidrage til et større antal førtidspensioneringer, især blandt funktionærer ( 2 ). Det skønnes, at omkostningerne for virksomheder og nationaløkonomier er betydelige og løber op i milliarder af euro på nationalt niveau. ( 1 ) Health and Safety Executive, Findes på: ( 2 ) Den østrigske undersøgelse af overvågningen af medarbejderes sundhed, Arbejdskammeret for provinsen Oberösterreich (AK OÖ) og det østrigske institut for empiriske sociale studier (IFES), Wien. EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 5

6 Kampagnevejledning Hvorfor iværksætter EU-OSHA denne kampagne? Der hersker mange misforståelser omkring og findes en berøringsangst i forhold til risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen, lige som der stadig består et stigma omkring mental sundhed. Ifølge den europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER) anser 40 % af arbejdsgiverne risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø for at være vanskeligere at håndtere end»traditionelle«arbejdsmiljørisici. De væsentligste hindringer, der nævnes, er en»berøringsangst over for problemet«og»manglende ekspertise«( 3 ). Desuden viste en undersøgelse blandt topchefer, at næsten halvdelen af dem ikke mente, at deres medarbejdere nogensinde ville komme ud for mentale sundhedsproblemer i deres erhvervsaktive karriere ( 4 ). Virkeligheden er, at op til én ud af seks arbejdstagere vil komme til at opleve psykiske lidelser. Arbejdstagere med psykiske lidelser anses til tider for at udgøre en»risiko«for organisationen, også selv om dem med ikkearbejdsrelaterede psykiske lidelser normalt kan fungere effektivt på en arbejdsplads, der har et godt psykosocialt klima. Denne kampagne har til formål at skabe en større forståelse af problemet og bygge bro over kløften ved at yde støtte og vejledning til arbejdstagere og arbejdsgivere og fremme anvendelsen af praktiske og brugervenlige redskaber. Arbejdsgivere i Europa har en juridisk forpligtelse til at vurdere og håndtere risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen ( 5 ). Desuden anerkendes det i den europæiske pagt for mental sundhed og trivsel ( 6 ), at der er ændrede krav og et stigende pres på arbejdspladsen, lige som det i pagten anbefales, at arbejdsgiverne gennemfører yderligere frivillige tiltag til fremme af mental trivsel. I forhold til arbejdsgiverne er formålet med denne kampagne at overbevise dem om, at deres juridiske forpligtelser er relevante for, at de kan drive en vellykket forretning og fastholde en motiveret og sund arbejdsstyrke, og at håndtering af stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø kræver, at der gennemføres tiltag inden for organisationen. I forhold til arbejdstagerne er målet at berolige dem med, at arbejdsrelateret stress er et organisatorisk anliggende. De skal ikke være bange for at indberette lidelsen, lige som de heller ikke skal være bekymret for, at nogle måske ser den som et tegn på den enkeltes svaghed. Arbejdsrelateret stress er et organisatorisk anliggende, ikke den enkeltes fejl. ( 3 ) Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, Den europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER). Findes på: https://osha. europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management ( 4 ) The Shaw Trust, Mental Health: The Last Workplace Taboo. Shaw Trust, London. ( 5 ) Rammedirektiv 89/391/EØF. Rammeaftalen om arbejdsrelateret stress (2004) og rammeaftalen om chikane og vold på arbejdspladsen (2007) anviser retningslinjer for arbejdsgivere til håndtering af disse problemstillinger. ( 6 ) Den europæiske pagt for mental sundhed og trivsel, Findes på: ( 7 ) Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, Tværeuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og -sundhed, 21. marts Findes på: 6 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

7 Hvad mener europæiske arbejdstagere om arbejdsrelateret stress? En tværeuropæisk opinionsundersøgelse ( 7 ) for nylig viste, at: 72 % af arbejdstagerne følte, at omstrukturering eller usikkerhed på jobbet var en af de mest almindelige årsager til arbejdsrelateret stress 66 % mente, at stress skyldtes»arbejdstid eller arbejdsbyrde«59 % anførte, at stress skyldtes»udsættelse for uacceptabel adfærd, som f.eks. mobning eller chikane«51 % af alle arbejdstagere berettede, at arbejdsrelateret stress er almindeligt forekommende på deres arbejdsplads omkring fire ud af ti arbejdstagere mener, at stress ikke håndteres godt nok på deres arbejdsplads. EU-OSHA/Michel Wielick

8 Kampagnevejledning Hvor stort er problemets omfang? EU-OSHA/Cristina Vatielli EU-OSHA/Luigi Lauria Statistikkerne taler deres tydelige sprog. Undersøgelser tyder på, at mellem 50 % og 60 % af alle mistede arbejdsdage hænger sammen med arbejdsrelateret stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø ( 8 ). Det er det næsthyppigst rapporterede arbejdsrelaterede sundhedsproblem i Europa, næst efter muskel- og skeletbesvær. Over en niårig periode berettede næsten 28 % af europæiske arbejdstagere, at de har været udsat for risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø, der har påvirket deres mentale trivsel ( 9 ). Forskning viser, at risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø og arbejdsrelateret stress påfører organisationer såvel som nationaløkonomier betydelige omkostninger. Set over en bred kam er det sandsynligt, at arbejdstagere, der lider af arbejdsrelateret stress og andre psykologiske problemer, vil sygemelde sig i længere perioder. Det er også almindeligt, at arbejdstagere dukker op på arbejde, selv om de ikke er i stand til at fungere på fuld styrke (dette kaldes»presenteeism«). De samlede omkostninger ved mentale lidelser i Europa (både arbejdsrelateret og ikkearbejdsrelateret) menes at ligge på 240 mia. EUR om året ( 10 ). Mindre end halvdelen af dette beløb skyldes direkte omkostninger, såsom lægebehandling, og 136 mia. EUR menes at gå tabt som følge af tabt produktivitet, herunder sygefravær. ( 8 ) Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, Forskning i arbejdsrelateret stress. Findes på: ( 9 ) Det Europæiske Fællesskab, Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen i Europa ( ): A Statistical Portrait. Den Europæiske Unions Publikationskontor, Luxembourg Findes på: ( 10 ) Det europæiske netværk til fremme af sundhed på arbejdspladsen (ENWHP). En vejledning til business dossieret om mental sundhed, findes på: ( 11 ) Trontin C, Lassagne M, Boini S and Rinal S, Le coût du stress professionnel en France en Institut National de Recherche et de Sécurité, Paris. ( 12 ) Health and Safety Executive, Findes på: ( 13 ) Den østrigske undersøgelse af overvågningen af medarbejderes sundhed, Arbejdskammeret for provinsen Oberösterreich (AK OÖ) og det østrigske institut for empiriske sociale studier (IFES), Wien. 8 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

9 Praktiske erhvervsmæssige eksempler Omkostningerne i Frankrig i forbindelse med arbejdsrelateret stress skønnedes at ligge på mellem 2 og 3 mia. EUR i 2007 ( 11 ). I Storbritannien anslås det, at ca. 9,8 millioner arbejdsdage gik tabt i på grund af arbejdsrelateret stress, og arbejdstagerne var i gennemsnit fraværende 22,6 dage ( 12 ). I Østrig anførtes psykosociale lidelser at være hovedårsagen til, at funktionærer går tidligere på pension, svarende til over 42 % af alle førtidspensioneringer blandt denne kategori af arbejdstagere ( 13 ). Shutterstock, Inc./Rehan Qureshi

10 Kampagnevejledning Håndtering af risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø Alle organisationer bliver nødt til at forholde sig til arbejdsrelateret stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø. I gennemsnit finder 51 % af arbejdstagerne, at arbejdsrelateret stress er almindeligt forekommende på deres arbejdsplads, og dette tal er højt i alle organisationer uanset størrelse. I meget små (mikro-)organisationer med ni eller færre ansatte finder 45 % af arbejdstagerne, at arbejdsrelateret stress er almindeligt forekommende, og i større organisationer stiger dette tal til % af arbejdstagerne ( 14 ). Ifølge EU-OSHA s ESENER-undersøgelse er 79 % af lederne i Europa bekymret over stress på arbejdspladsen ( 15 ). Men samtidig har under 30 % af organisationerne i Europa indført procedurer for håndtering af stress på arbejdspladsen, chikane og tredjepartsvold. ESENER viste, at der i % af de større organisationer (250 eller flere medarbejdere) er indført tiltag til at håndtere risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø, mens det kun er % af de mindre virksomheder (10-49 ansatte), der har indført sådanne tiltag. Rapporter om manglende støtte og vejledning eller mangel på ekspertise var især hyppige blandt mindre organisationer. Men selv med små ressourcer er det muligt at vurdere og håndtere risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø i små organisationer. Fordelene ved at håndtere arbejdsrelateret stress i mindre organisationer opvejer omkostningerne ved implementeringen ( 16 ). Nøglen er at involvere alle i fremme af et godt psykosocialt arbejdsklima. Dette vil betyde, at ledere og medarbejdere er klædt på til effektivt at håndtere en vanskelig situation, hvis den opstår. Det er kun i ekstraordinære tilfælde, at psykologisk ekspertise forventes at være påkrævet. EU-OSHA/Emmanuel Biard ( 14 ) Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, Tværeuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og -sundhed, 21. marts Findes på: ( 15 ) Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, Den europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER). Findes på: https://osha. europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management ( 16 ) Health and Safety Executive, The Suitability of HSE s Risk Assessment Process and Management Standards for Use in SMEs. Findes på: uk/research/rrpdf/rr537.pdf 10 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

11 Gode arbejdspladser tager hånd om stress EU-OSHA/Adam Skrzypczak Ledelsens rolle i forbedringen af det psykosociale arbejdsmiljø Arbejdsgiveren er ansvarlig for gennemførelsen af en plan, der skal forebygge/reducere risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø, og som involverer medarbejderne og skaber et sundt psykosocialt arbejdsmiljø. Ved at være tilgængelige og lydhøre og fremme et understøttende arbejdsmiljø giver lederne ikke alene medarbejderne mulighed for at tage problemer op, men tilskynder dem også til at være med til at finde løsninger. En forståelse af medarbejdernes problemer uden for arbejdslivet vil, selv om det ikke er en del af arbejdsgiverens ansvar, ligeledes være med til at fostre et understøttende arbejdsmiljø, og det samme vil gøre sig gældende for den sociale interaktion uden for arbejdspladsen. Her kommer mellemledere til at spille en afgørende rolle, da det er dem, der har den daglige kontakt til medarbejderne. De skal tilskyndes til at udvikle deres kompetencer, således at de kan skabe et godt psykosocialt arbejdsklima. God ledelse kan være med til at nedbringe arbejdsrelateret stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Gode lederegenskaber er ikke noget, man er født med. Som alle andre færdigheder kan godt lederskab og kompetencer inden for HR tilegnes og udvikles. En god leder optræder som rollemodel og som inspirator for medarbejderne og skal motivere dem til at yde deres bedste. Den pågældende er tilgængelig og har en forståelse af gruppens medlemmers styrker og svagheder. En god leder udfordrer og opmuntrer gruppens medlemmer til at arbejde frem mod fælles og overordnede mål og til at tage ansvar for deres arbejde. Den pågældende fremmer holdånd og høj moral og får det bedste ud af sin gruppe. Der findes risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø på alle arbejdspladser. EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 11

12 Kampagnevejledning Betydningen af medarbejderdeltagelse Selv om arbejdsgiverne har det juridiske ansvar for at sikre, at der udføres en korrekt arbejdspladsvurdering og -kontrol, er det afgørende, at medarbejderne også inddrages. Medarbejderne og deres repræsentanter er dem, der har den bedste forståelse af de problemer, der kan opstå på deres arbejdsplads. Ved at dele denne viden med ledere og arbejdsgivere kan de deltage i planlægningen og gennemføre løsninger. Medarbejderdeltagelse er imidlertid mere end blot feedback nedefra og op. Det kræver også en gensidig dialog mellem arbejdsgivere og medarbejdere, som indebærer, at begge parter: taler med hinanden lytter til hinandens bekymringer udveksler holdninger og oplysninger træffer beslutninger i fællesskab ( 17 ). Medarbejderdeltagelse er især vigtig for at kunne håndtere stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen med succes, da lederne ved at høre medarbejderne bidrager til at skabe et tillidsfuldt klima, hvor medarbejderne vil have det godt med at gøre opmærksom på deres problemer. En inddragelse af medarbejderne i udviklingen af forebyggende tiltag vil ligeledes give en bedre moral generelt og sikre, at de tiltag, der indføres, er både passende og effektive. EU-OSHA/Marcos Oliveira EU-OSHA/Tomas Bertelsen ( 17 ) Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, Medarbejderdeltagelse på Arbejdsmiljøområdet: Praktisk vejledning. Findes på https://osha.europa.eu/en/ publications/reports/workers-participation-in-osh_guide 12 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

13 Gode arbejdspladser tager hånd om stress CASESTUDIE Rigshospitalet, København De positive virkninger af at arbejde sammen og inddrage medarbejderne i at forbedre arbejdsklimaet, fremgår klart af en casestudie fra Danmark ( 18 ). Rigshospitalet er med sine ca medarbejdere en af landets største arbejdsgivere. Imidlertid afslørede en jobtilfredshedsundersøgelse i 2011, at stress, mobning og sexchikane udgjorde betydelige problemer på arbejdspladsen. Forbedring af arbejdsklimaet blev sat øverst på den øverste ledelses dagsorden. Men i stedet for at anlægge en topstyret strategi arbejdede den sammen med arbejdsgrupper om at gennemgå arbejdsklimaet på de enkelte afdelinger på hele hospitalet, lige som den samarbejdede med fagforeningsog medarbejderrepræsentanter om at indføre nye praksisser, der skulle reducere arbejdsrelateret stress, mobning og sexchikane. Der blev sat fokus på vidensdeling og feedback, og arbejdet i de eksisterende arbejdsgrupper blev omstruktureret med det formål at forbedre begge dele. Medarbejderrepræsentanter blev involveret i udformningen af vejledninger og politikker til at forebygge mobning og sexchikane og nedbringe stress. Der blev oprettet et ledelsesnetværk for at forebygge grov adfærd, lige som hospitalets elektroniske nyhedsbrev gav eksempler på, hvordan enkelte afdelinger havde forbedret deres arbejdsklima. Der fremkom konkrete resultater i form af en general forbedring af jobtilfredsheden og væsentligt reducerede stressniveauer blandt sekretærer og sygeplejersker. ( 18 ) Prisbelønnet i arbejdsmiljøkampagnens konkurrence om god praksis ,»Samarbejde om forebyggelse«. EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 13 Hay que poner el pie de foto

14 Kampagnevejledning 14 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur EU-OSHA/Mário Marques

15 Gode arbejdspladser tager hånd om stress Principper for forebyggelse En proaktiv tilgang og en plan, der skal foregribe problemer, er den mest effektive måde at håndtere arbejdsrelaterede psykosociale risici på. Erfaringen viser, at allerede på det tidspunkt, arbejdsrelateret stress og dårligt helbred og fravær begynder at stige, er produktiviteten og nyskabelsen faldende, og det vil slå kraftigt igennem på virksomhedsresultatet. Risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø kan vurderes og afhjælpes på samme systematiske måde som andre arbejdsmiljørisici ved at bruge risikovurderingsmodellen og følgende strategi, der inddrager medarbejderne: Identificer farer og de medarbejdere, der potentielt er udsat for risiko. Fokus er afgørende, idet det skal sikres, at ledere og medarbejdere er opmærksomme på risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø og tidlige advarselssignaler på arbejdsrelateret stress, og at begge dele inddrages i risikovurderingen. Evaluer og prioriter risiciene. Planlæg forebyggende tiltag. Hvis man ikke kan undgå risici, hvordan kan man så minimere dem? Gennemfør planen. De tiltag, der skal træffes, de ressourcer, der er nødvendige, de personer, der er involveret, og tidsrammen skal specificeres. Overvåg og revider løbende planen og gennemfør forbedringer som en konsekvens af overvågningsresultaterne. Det er værd at huske på, at mennesker reagerer forskelligt på de samme omstændigheder. Nogle mennesker håndterer f.eks. perioder med store krav eller snævre tidsfrister bedre end andre. Hvor det er muligt, bør den psykosociale risikovurdering tage højde for medarbejdernes psykologiske evner og behov (f.eks. dem, der har med køn, alder eller erfaring at gøre). I mikroorganisationer har lederne ofte jævnlig kontakt med medarbejderne og lærer dem at kende. I større organisationer vil mellemledere komme til at spille en vigtig rolle, da det er dem, der har den daglige kontakt til medarbejderne. Denne kampagne yder støtte til arbejdsgivere, ledere og medarbejdere ved at fremme brugen af simple, brugervenlige værktøjer og metoder til vurdering og håndtering af risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. En sådan metode kunne begynde med en vurdering af det eksisterende arbejdsklima gennem undersøgelser og interview med personalet, der gennem diskussioner munder ud i en konkret handlingsplan. Gennem en sådan proces sikres medarbejdernes deltagelse, lige som der fokuseres på en løsning af de underliggende årsager til arbejdsrelateret stress og andre psykosociale problemer. Når organisationerne først har en ramme for strukturering af processen, har de også mulighed for at overvåge de forebyggende tiltags succes. Det er vigtigt, at håndtering af risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø integreres i arbejdsmiljøstyringen generelt, og ikke sker som en særskilt aktivitet. Arbejdspladsvurderingsmodellen kan let anvendes på håndtering af arbejdsrelateret stress. EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 15

16 Kampagnevejledning Hvad skaber et godt psykosocialt arbejdsmiljø? I et godt arbejdsklima rapporterer medarbejdere om høj jobtilfredshed, at de udfordres og motiveres til at udfolde deres fulde potentiale. For organisationen udmønter det sig i gode resultater på bundlinjen, et lavt fravær og lav personaleudskiftning. De nøglefaktorer, der bidrager til et godt psykosocialt arbejdsklima, er: Medarbejderne er veluddannede og har tilstrækkelig tid og selvbestemmelse til at tilrettelægge og gøre deres opgaver færdig. Monotone opgaver minimeres eller deles, og medarbejderne tilskyndes til at tage medansvar for deres job. Medarbejderne forstår præcist, hvad der forventes af dem, og modtager regelmæssigt konstruktiv feedback (positiv og negativ). Medarbejderne inddrages i beslutningsprocessen omkring deres arbejde og tilskyndes til at bidrage til f.eks. at udvikle arbejdsmetoder og arbejdstidsskemaer. Fordelingen af arbejde, belønninger, forfremmelser og karrieremuligheder er retfærdig. Arbejdsklimaet er venligt og understøttende, og der afsættes ekstra ressourcer ved spidsbelastning. Kommunikationen er åben og foregår i dialog, og medarbejderne holdes orienteret om udviklinger, navnlig når der foretages organisationsændringer. Der er indført tiltag til forebyggelse af arbejdsrelateret stress, chikane og tredjepartsvold, og medarbejderne føler, at enhver bekymring, de giver udtryk for, behandles imødekommende. Medarbejderne er i stand til at kombinere deres privat- og arbejdsliv effektivt. Derudover kan arbejdsgiverne gennemføre frivillige tiltag til fremme af medarbejdernes mentale trivsel. Hvad er fordelene ved at forebygge risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø? Fordelene er indlysende: for arbejdstagere: forbedret trivsel og jobtilfredshed for ledere: en sund, motiveret og produktiv arbejdsstyrke for organisationer: forbedrede resultater generelt, reduceret fravær og fremmøde trods sygdom (presenteeism), færre ulykker og tilskadekomster og en bedre fastholdelse af medarbejderne for samfundet: reducerede omkostninger og byrder på den enkelte og på samfundet som helhed. I et godt arbejdsklima rapporterer medarbejdere om høj jobtilfredshed, og at de bliver udfordret og motiveret til at udfolde deres fulde potentiale. ( 19 ) Verdenssundhedsorganisationen. Findes på: 16 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

17 Gode arbejdspladser tager hånd om stress Sundhedsfremme Mental trivsel er afgørende for et godt helbred og høj livskvalitet. Det kan forstås som»en tilstand af velbefindende«, som sætter mennesker i stand til at udnytte deres potentiale, overkomme livets normale stressfaktorer, arbejde produktivt og spille en positiv rolle i deres lokalsamfund ( 19 ). Ved at fremme mental trivsel kan der ydes et vigtigt bidrag til en sund arbejdsplads. Af eksempler på tiltag, der kan træffes, kan nævnes: mulighed for fleksible arbejdsmønstre støtte til at løse udfordringerne i det daglige, f.eks. adgang til børnepasning undervisning i bevidsthed om mentale sundhedsproblemer for ledere og medarbejdere tilbud om gratis psykologisk rådgivning og støtte støtte til medarbejdernes deltagelse i motionsaktiviteter. EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 17 EU-OSHA/David Tijero Osorio

18 Kampagnevejledning Vidste du, at omkring halvdelen af alle arbejdstagere finder, at arbejdsrelateret stress er almindeligt forekommende på deres arbejdsplads; det er det næst hyppigst rapporterede arbejdsrelaterede sundhedsproblem i Europa % af alle mistede arbejdsdage hænger sammen med arbejdsrelateret stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø én ud af seks arbejdstagere vil komme ud for psykiske lidelser i sit erhvervsaktive liv omkostningerne ved risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen på nationalt niveau løber op i millioner af euro håndtering af stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen betaler sig fordelene for virksomheden opvejer omkostningerne til gennemførelsen. 18 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur Shutterstock, Inc./wavebreakmedia

19 Gode arbejdspladser tager hånd om stress Kampagnen for : Gode arbejdspladser tager hånd om stress Om denne kampagne Risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø kan forekomme på alle arbejdspladser, og kvaliteten af enhver arbejdsplads hænger i væsentligt omfang sammen med det stressniveau, som medarbejderne oplever. Selv om tackling af risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø og arbejdsrelateret stress kan synes en stor udfordring, har denne kampagne til formål at vise, at disse kan håndteres på samme logiske og systematiske måde som alle andre arbejdsmiljøanliggender. Med dette som udgangspunkt har arbejdsmiljøkampagnen følgende nøglemålsætninger: I kampagnens andet år vil der være særligt fokus på lanceringen af en flersproget vejledning, der skal give simple, faktabaserede oplysninger om risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø, og som er rettet mod arbejdsgivere og ledere i mikrovirksomheder og små virksomheder. Vejledningen har til formål at motivere arbejdsgivere til at afhjælpe arbejdsrelaterede risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø ved at demonstrere, at håndtering af risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø i mikrovirksomheder og små virksomheder ikke alene er mulig, men også rentabel. Vejledningen tilskynder små virksomheder i Europa til at gennemføre en systematisk og effektiv psykosocial risikostyring gennem brug af nationale eller sektorale værktøjer. at skabe øget opmærksomhed om det stigende problem med arbejdsrelateret stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø at tilbyde og fremme brugen af simple, praktiske værktøjer og vejledning for håndtering af risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø og stress på arbejdspladsen at sætte fokus på de positive konsekvenser af at håndtere risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø og stress på arbejdspladsen, herunder konkrete virksomhedseksempler. EU-OSHA har i tilknytning til lanceringen af denne kampagne udviklet en række ressourcer, der skal være med til at skabe større opmærksomhed og forøge forståelsen af arbejdsrelateret stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Ved at arbejde sammen kan arbejdsgivere, ledere og medarbejdere håndtere arbejdsrelateret stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø til fordel for alle. Denne kampagne er baseret på arbejdsmiljøkampagnen med temaet»samarbejde om forebyggelse«, som understregede betydningen af at kombinere god ledelse med medarbejderdeltagelse. Denne tilgang går igen i kampagnen for , som plæderer for, at både medarbejdere og ledelse skal spille en aktiv rolle og arbejde sammen om at håndtere risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø og arbejdsrelateret stress på en effektiv måde. Vigtige datoer Kampagnens start: april 2014 Europæiske Arbejdsmiljøuger: oktober 2014 og 2015 Uddeling af priser for god praksis: april 2015 Arbejdsmiljøtopmøde: november 2015 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 19

20 Kampagnevejledning Praktiske værktøjer og støtte til nedbringelse af stress Risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø kan måles, håndteres og reduceres gennem brug af praktiske værktøjer. Der findes en række brugervenlige og effektive onlineværktøjer til vurdering og nedbringelse af stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen: Den Internationale Arbejdsorganisations håndbog»stress Prevention at Work Checkpoints«der omfatter let anvendelige»kontrolpunkter«til identifikation af stressfaktorer og til afhjælpning af disses skadevirkninger. Storbritanniens Health and Safety Executive s»management Standards for work-related stress«viser god praksis på seks nøgleområder og leverer en referenceramme, med hvilken organisationerne kan sammenligne deres præstationer. Det franske nationale forsknings- og sikkerhedsinstituts (INRS)»Faire le Point«anviser metoder til vurdering af risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø i små virksomheder og praktiske anvisninger til at undgå disse. Den belgiske SOBANE-strategi anvender den inkluderende SOBANE-strategi i fire trin til vurdering og forebyggelse af risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Webstedet»SOS in the workplace a guide to improving the health and well-being of employees in the workplace«er blevet lanceret i Slovenien. Andre nationale værktøjer til håndtering af stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø tilbydes fra EU- OSHA s knudepunkter og findes på kampagnewebstedet. Hvem kan deltage i kampagnen? Alle organisationer og enkeltpersoner opfordres til at deltage i denne kampagne: arbejdsgivere uanset størrelse i den offentlige og private sektor erhvervsledere, tilsynsførende og arbejdstagere arbejdsmiljøfagfolk fagforeninger og arbejdsmiljørepræsentanter arbejdsgiversammenslutninger brancheorganisationer uddannelses- og videreuddannelsesinstitutioner risikoforebyggelses- og forsikringstjenester på arbejdsmiljøområdet. Praktiske måder at blive involveret på Enkeltpersoner og organisationer kan blive involveret i kampagnen på en række forskellige måder, f.eks. ved at: distribuere og offentliggøre kampagnemateriale tilrettelægge arrangementer og aktiviteter, som f.eks. seminarer og workshopper bruge og fremme de praktiske værktøjer, der er til rådighed til håndtering af arbejdsrelateret stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø deltage i konkurrencen om uddeling af europæiske priser for god praksis deltage i de europæiske arbejdsmiljøuger 2014 og 2015 blive officiel EU-kampagnepartner eller national kampagnepartner. 20 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

21 Gode arbejdspladser tager hånd om stress Kampagneværktøjssættet EU-OSHA s kampagneværktøjssæt er en fantastisk ressource for arbejdsgivere, ledere, sikkerhedsrepræsentanter og i virkeligheden for alle, der kunne tænke sig at arrangere deres egen arbejdsmiljøkampagne. Værktøjssættet giver praktiske anvisninger til og vejledning om alle aspekter af afviklingen af en kampagne og indeholder: Råd om planlægning af en kampagne definition af kampagnemål beslutning om det primære kampagnebudskab branding, og hvordan man når ud til publikum evaluering af kampagnens succes. Vejledning om ressourcer og netværk budgettering samarbejde i partnerskab optimering af mulighederne for at udbrede kampagnebudskaberne. Eksempler på værktøjer og teknikker til fremme af kampagnen pressemeddelelser eller faglige indlæg reklame og oplysningskampagner onlinemarkedsføring og sociale medier tilrettelæggelse af arrangementer. Der gives ligeledes eksempler på, hvordan andre organisationer har gennemført deres egne kampagner som en ressource til hjælp under planlægningen af en kampagne. osha.europa.eu/en/campaign-toolkit EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 21 istockphoto /ImageegamI

22 Kampagnevejledning Fordelene ved at være kampagnepartner Til gengæld for at fremme kampagnen og reklamere for den har officielle kampagnepartnere fordel af et særskilt afsnit på kampagnens websted, og når EU-OSHA fremmer arbejdsmiljøkampagnen på EU-plan, gør agenturet reklame for kampagnepartnerne. Desuden modtager kampagnepartnerne f.eks. en invitation til EU-OSHA s arrangementer. 22 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur EU-OSHA/Eric VIDAL

23 Gode arbejdspladser tager hånd om stress Uddeling af europæiske priser for god praksis De europæiske priser for god arbejdsmiljøpraksis uddeles til virksomheder, der på fremragende og nyskabende vis har bidraget til et sundt og sikkert arbejdsmiljø og påviser fordelene ved at følge en god arbejdsmiljøpraksis. Alle organisationer og virksomheder i EU s medlemsstater, kandidatlande, potentielle kandidatlande og Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) er velkomne til at indsende et bidrag. De indsendte bidrag skal vise eksempler på følgende: effektivt lederskab og medarbejderdeltagelse, som fremmer kampagnens tema»gode arbejdspladser tager hånd om stress«vellykket gennemførelse af tiltag til forbedring af arbejdsmiljøet påviselige resultater i form af en forbedring af arbejdsmiljøet tiltagenes bæredygtighed over tid mulighed for overførsel af tiltag til andre organisationer, som kan være i andre lande eller af forskellig størrelse. EU-OSHA/Media Consulta Ireland EU-OSHA/Susan Kennedy EU-OSHA s netværk af knudepunkter indsamler bidrag og udpeger nationale vindere, som så deltager i den tværeuropæiske konkurrence. EU- OSHA s officielle kampagnepartnere kan indsende deres bidrag direkte til EU-OSHA. Ceremonien i forbindelse med uddelingen af priserne for bedste praksis finder sted i kampagnens andet år og skal fremme og udveksle god praksis, annoncere vinderne af konkurrencen og fejre de gode resultater, som alle deltagerne har opnået. EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 23

24 Kampagnevejledning Arbejdsmiljøkampagner kort fortalt Som led i hver kampagne stiller EU-OSHA information, praktiske vejledninger og værktøjer, samt reklamemateriale, der er oversat til 25 sprog, gratis til rådighed. Hver kampagne omfatter endvidere en uddeling af europæiske priser for god praksis. Den europæiske arbejdsmiljøuge er et særligt omdrejningspunkt for kampagnen og afholdes hvert år i oktober. EU-OSHA kan trække på et netværk af focal points til at fremme kampagnerne. Knudepunkter er normalt den lokale arbejdsmiljømyndighed. Til hver enkelt kampagne hører en ordning med europæiske kampagnepartnere, hvor organisationer får mulighed for at blive partnere med EU-OSHA, være med til at skabe øget opmærksomhed om kampagnens tema og skabe øget fokus på kampagnen og partnerorganisationen. 24 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur EU-OSHA/EU-OSHA

25 Gode arbejdspladser tager hånd om stress Vores eksisterende partnernetværk For at kampagnen skal blive en succes, har vi brug for gode partnerskaber med centrale interessenter. Vi kan trække på en række partnernetværk, herunder følgende: Nationale knudepunkter: Arbejdsmiljøkampagnen koordineres på nationalt plan af EU-OSHA s netværk af nationale knudepunkter. Hvis du vil vide mere om vores knudepunkter eller vil i direkte kontakt med dem, finder du et link til deres kontaktoplysninger i slutningen af denne vejledning. Officielle kampagnepartnere: EU-OSHA opfordrer tværeuropæiske og multinationale organisationer til at blive officielle kampagnepartnere. Mere end 80 partnere støtter aktivt arbejdsmiljøkampagnen. Hvis du er interesseret i at blive kampagnepartner, kan du besøge kampagnens websted (www.healthyworkplaces.eu/). Mediepartnere: Der er tale om en eksklusiv gruppe af journalister og redaktører over hele Europa med særlig interesse i arbejdsmiljøforhold. Førende europæiske magasiner om arbejdsmiljø hjælper EU-OSHA med at fremme kampagnen, mens EU-OSHA tilbyder en platform for journalister og redaktører til at komme i forbindelse med, informere og række ud til dets netværk og aktører i og uden for Europa. Enterprise Europe Network: Dette netværk rådgiver og støtter små og mellemstore virksomheder (SMV er) over hele Europa med hensyn til at udnytte forretningsmuligheder. Det er en vigtig samarbejdspartner i arbejdsmiljøkampagnen. EU-OSHA/Eric VIDAL EU-OSHA/Eric VIDAL EU-OSHA/Daniel de Pablos EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 25

26 Kampagnevejledning Tidligere kampagnesucces Arbejdsmiljøkampagnerne har til formål at skabe større bevidsthed om problemstillinger vedrørende arbejdsmiljøet. Med dette mål for øje har kampagnerne dækket en lang række emner af særlig betydning for arbejdsmiljøet. Kampagnerne har kørt siden 2000, hver af to års varighed. Arbejdsmiljøkampagnerne er nu de største af deres art i verden, får større og større popularitet og involverer i dag hundredvis af organisationer i mere end 30 lande. EU- OSHA og dets kampagnepartnere koordinerer arbejdsmiljøkampagnerne, og ud over at skabe øget opmærksomhed om væsentlige arbejdsmiljørelevante emner beskæftiger de sig med at fremme tanken om, at en forbedring af arbejdsmiljøet er godt for virksomheden. Øjebliksbillede af arbejdsmiljøkampagnerne EU-OSHA s seneste arbejdsmiljøkampagner har haft»samarbejde om forebyggelse«( ),»sikker vedligeholdelse«( ) og»arbejdspladsvurdering«( ) som tema. Kampagnen i med temaet»samarbejde om risikoforebyggelse«skabte øget opmærksomhed om betydningen af at kombinere god ledelse med medarbejderdeltagelse for at forebygge risici. EU-OSHA udarbejdede som led i kampagnen to praktiske vejledninger om ledelsens lederskab og medarbejderdeltagelse i forbindelse med arbejdsmiljø. Mere end 80 officielle kampagnepartnere, der repræsenterede forskellige sektorer, organiserede workshopper og deltog i konferencer. Der var særlig opmærksomhed på at sikre, at ledere og medarbejdere fik mulighed for at blandes og diskutere risikoforebyggelse samt arbejdsmiljø. Vinderne af priserne for god praksis var lige så forskellige, som de var innovative, og alle fokuserede på samarbejde. Bidragene omfattede løsninger for erhvervslivet i Finland, Nederlandene, Tyrkiet og Østrig, tiltag til nedbringelse af stress på et hospital i Danmark, organisationer, der støttede SMV er i Tyskland og Spanien, en detailhandelsgruppe i Portugal, en hotelkoncern i Cypern og en diskussionsgruppe af mælkeproducenter i Irland. Som led i kampagnen i »Sikker vedligeholdelse«bidrog mere end 50 kampagnepartnere til EU-OSHA s tilrettelæggelse af en lang række aktiviteter og til udbredelsen af kampagnebudskaber. Kampagnen drejede sig primært om at skabe større bevidsthed om betydningen af vedligeholdelse for medarbejdernes sikkerhed og sundhed, og om de risici der er forbundet med vedligeholdelse. Der blev udviklet og fremmet en lang række publikationer om vedligeholdelsesrelaterede områder. Også kampagnen var en stor succes, og OiRA (en webapplikation til oprettelse af onlineværktøjer til interaktiv arbejdspladsvurdering) var et vigtigt håndgribeligt resultat af kampagnen. Arbejdspladsvurdering, der udgør hjørnestenen i den europæiske strategi for forebyggelse af ulykker og dårligt helbred, var omdrejningspunktet for denne kampagne. OiRA har til formål at lette risikovurderingsprocessen. Den skal bruges af mikrovirksomheder og små virksomheder og fører brugerne trinvist gennem processen for at hjælpe dem med at gennemføre og overvåge risikostyringsprocessen. De OiRA-værktøjer, der er til rådighed for små virksomheder og mikrovirksomheder, og som findes på flere forskellige EU-sprog, kan findes på 26 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

27 Gode arbejdspladser tager hånd om stress EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 27 Shutterstock, Inc./Andresr

28 Kampagnevejledning Yderligere oplysninger og ressourcer En bred vifte af kampagnemateriale kan downloades fra arbejdsmiljøkampagnens websted: relevante fakta og tal rapporter og faktablade, herunder de seneste resultater af ESENER praktiske vejledninger og værktøjer praktiske oplysninger, der er særligt relevante for mikrovirksomheder og små virksomheder kampagneidéer PowerPoint-præsentationer, plakater, brochurer og andet kampagnemateriale de seneste videoer med Napo og hans venner links til nyttige websteder. Alle oplysninger findes på 25 sprog på 28 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur EU-OSHA/Britt Vangenechten

29 Gode arbejdspladser tager hånd om stress EU-OSHA s netværk af knudepunkter https://osha.europa.eu/da/about/organisation/focal_points ISLAND FINLAND NORGE SVERIGE ESTLAND LETLAND DANMARK LITAUEN IRLAND DET FORENEDE KONGERIGE NEDERLANDENE POLEN TYSKLAND BELGIEN LUCEMBURSKO TJEKKIET SLOVAKIET LIECHTENSTEIN FRANKRIG SCHWEIZ ITALIEN ØSTRIG UNGARN SLOVENIEN RUMÆNIEN KROATIEN SERBIEN MONTENEGRO KOSOVO BULGARIEN i henhold til UNSCR 1244/99 SPANIEN ALBANIEN FYROM GRÆKENLAND PORTUGAL TYRKIET MALTA CYPERN EU s medlemsstater Lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Vestbalkan og Tyrkiet EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 29

30 Kampagnevejledning Kampagnevejledning: håndtering af stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor s. 16,2 x 25 cm ISBN doi: / EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

31 Gode arbejdspladser tager hånd om stress EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 31

32 Arbejdsmiljøkampagnen ,»Gode arbejdspladser tager hånd om stress«, lægger vægt på betydningen af at anerkende arbejdsrelateret stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Den fremmer håndteringen heraf som led i en integreret model til bevarelse af en sund arbejdsplads. TE DA-C Risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø kan opstå på enhver arbejdsplads, men de kan håndteres vellykket med små ressourcer. Denne kampagne yder støtte, vejledning og stiller værktøjer til rådighed i forbindelse med en effektiv håndtering af arbejdsrelateret stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) bidrager til at gøre Europa til et mere sikkert, sundt og produktivt sted at arbejde. Agenturet forsker i, udarbejder og formidler pålidelige, afbalancerede og upartiske arbejdsmiljøoplysninger og tilrettelægger tværeuropæiske informationskampagner. Agenturet, som blev oprettet af Den Europæiske Union i 1996 og har hjemsted i Bilbao, Spanien, samler repræsentanter fra Europa-Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer samt førende eksperter i hver af de EU s medlemsstater og lande uden for EU. Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur C/Santiago de Compostela, Bilbao, SPANIEN doi: /

Prisuddeling for god praksis på arbejdsmiljøområdet. Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre. Indkaldelse af ansøgninger

Prisuddeling for god praksis på arbejdsmiljøområdet. Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre. Indkaldelse af ansøgninger Sikkerhed og sundhed er godt for alle både for dig og for arbejdspladsen. Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre Fremme et bæredygtigt arbejdsliv #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu Prisuddeling

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Resumé. Indholdsfortegnelse. Baggrund. Anden europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst ESENER-2

Resumé. Indholdsfortegnelse. Baggrund. Anden europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst ESENER-2 DA Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Resumé Anden europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst ESENER-2 EU OSHA s anden tværeuropæiske virksomhedsundersøgelse

Læs mere

Vi gør Europas arbejdspladser sikrere, sundere og mere produktive

Vi gør Europas arbejdspladser sikrere, sundere og mere produktive Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur Vi gør Europas arbejdspladser sikrere, sundere og mere produktive Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj Great Place to Work Institute, Inc.

Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj Great Place to Work Institute, Inc. Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj 2009 Great Place to Work Institute Hvad er en god arbejdsplads? Hvordan måler man styrker og svagheder? Hvordan kan man arbejde

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Et godt arbejdsmiljø er en god forretning

Et godt arbejdsmiljø er en god forretning Et godt arbejdsmiljø er en god forretning Sammendrag af agenturets årsberetning for 2006 Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur Om Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur medvirker

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Vejledning til de tilsynsførende

Vejledning til de tilsynsførende Psychosocial Risk Assessments Vejledning til de tilsynsførende The Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC) www.av.se/slic 2012 With support from the European Union Før tilsynet Der skal vælges arbejdspladser

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur. Sammendrag Årsberetning 2014. Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads.

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur. Sammendrag Årsberetning 2014. Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur Sammendrag Årsberetning 2014 Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at

Læs mere

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK Ikke-medlem af Europarådet (Hviderusland) MEDLEMSSTATER HOVEDSÆDE OG KONTORER BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien-Herzegovina,

Læs mere

Det Europæiske Miljøagentur

Det Europæiske Miljøagentur Det Europæiske Miljøagentur Det Europæiske Miljøagentur Opgave Det Europæiske Miljøagentur (EEA) er det EU-organ, som skal sikre solid og uafhængig information om miljøet. Vi er en betydelig informationskilde

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. juni 2001 PE 305.695/1-23 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

Et fælles ansvar. Værktøj til forebyggelse af mobning og chikane i Teknik & Miljø

Et fælles ansvar. Værktøj til forebyggelse af mobning og chikane i Teknik & Miljø Et fælles ansvar Værktøj til forebyggelse af mobning og chikane i Teknik & Miljø Dette værktøj er resultatet af et arbejde, der har været gennemført i Teknik og Miljø i foråret 2014. Her blev der gennemført

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

I denne vejledning kan du finde information om: Regler og vilkår for Den særlige priskategori. Hvordan du deltager beskrivelser og processer

I denne vejledning kan du finde information om: Regler og vilkår for Den særlige priskategori. Hvordan du deltager beskrivelser og processer Deltagervejledning Den særlige I denne vejledning kan du finde information om: Regler og vilkår for Den særlige Hvordan du deltager beskrivelser og processer Nyttig information bedømmelse af bidrag Januar

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.11.2007 KOM(2007) 686 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om den europæiske rammeaftale om bekæmpelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0661 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.11.2006 KOM(2006) 661 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Hvad er Den Europæiske Union?

Hvad er Den Europæiske Union? Hvad er Den Europæiske Union? Den er europæisk fordi den ligger i Europa Den er en union fordi den forener lande og folk Lad os se nærmere på: Hvad har europæerne tilfælles? Hvordan opstod EU? Hvad laver

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 29.5.2015 2015/2107(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om EU-strategirammen for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020 (2015/2107(INI))

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg

Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg Morten Skov Christiansen Næstformand LO Dagsorden 1. Den aktuelle arbejdsmiljøsituation 2. Udfordringer ift. stigende tilbagetrækning. Hvad kan vi gøre?

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

De forretningsmæssige fordele ved sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen - Cost-benefit-analyse af interventioner i små og mellemstore virksomheder

De forretningsmæssige fordele ved sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen - Cost-benefit-analyse af interventioner i små og mellemstore virksomheder Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur ISSN: 1831-9351 De forretningsmæssige fordele ved sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen - Cost-benefit-analyse af interventioner i små og mellemstore virksomheder Resumé

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress

Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Tag arbejdsmiljøet tilbage. Thomas Milsted

Tag arbejdsmiljøet tilbage. Thomas Milsted Tag arbejdsmiljøet tilbage Tag arbejdsmiljøet tilbage Thomas Milsted 2 3 Blandt forskere og andre fagfolk er der ikke enighed om en entydig definitionen af stress, men ifølge international stress-litteratur

Læs mere

Vælg sprog. Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN

Vælg sprog. Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN Page 1 sur 10 Vælg sprog Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2016 Velkommen til webstedet for Dedicateds online undersøgelse. Den webbaserede metodologi garanterer fortroligheden

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INDLEDNING

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Island Finland Norge Sverige Rusland Estland Irland Storbritannien Nederlandene Belgien Bruxelles Danmark Luxembourg Schweiz Tyskland Strasbourg

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12354/15 SOC 539 EMPL 354 SAN 297 FØLGESKRIVELSE fra: til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) EPSCO-Rådet Tidl. dok.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE UDGIVET DECEMBER 2015 2 3 FOREBYG SEKSUEL CHIKANE I denne pjece kan I læse anbefalinger til, hvordan I kan forebygge og håndtere seksuel chikane udøvet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Politik for håndtering af mobning og chikane Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk

Læs mere

04 Personaleudvikling

04 Personaleudvikling Indførelsen af referencerammer for kvalitetssikring på erhvervsuddannelserne, har de seneste år været et prioriteret område. Udbydere af erhvervsuddannelser, som befinder sig i de tidlige faser i forbindelse

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.02.2006 KOM(2006) 72 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Kommissionens anden rapport i medfør

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

Internationale læseundersøgelser og PIRLS

Internationale læseundersøgelser og PIRLS Internationale læseundersøgelser og PIRLS 1991 2000 2000 2003 2006 2006 2009 2010 2011 Programme for International Student t Assessment PISA 2006 PISA 2006 resultatet PISA 2006 Læsning H N K 600 Korea

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Forebyggelses- og trivselspolitik

Forebyggelses- og trivselspolitik Forebyggelses- og trivselspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social 2 Forebyggelses- og trivselspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m.

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. ODDER KOMMUNE Rådhuset Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. Handleplan: Vold, trusler og chikane Vi ønsker at undgå og forebygge, at ansatte udsættes for voldelige episoder, mens de er på arbejde.

Læs mere