BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2008 CT/CA-078/2007DA. Vedtaget af bestyrelsen den 8. november 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2008 CT/CA-078/2007DA. Vedtaget af bestyrelsen den 8. november 2007"

Transkript

1 Bestyrelsen BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2008 CT/CA-078/2007DA Vedtaget af bestyrelsen den 8. november 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2008 IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER I 2008 BILAG 1 STILLINGSFORTEGNELSE 1

2 I. INDLEDNING A. INDLEDNING I henhold til artikel 10, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003, består centrets indtægter af betalinger fra de kontorer og agenturer, som centret betjener, samt fra de institutioner og organer, med hvilke der er indgået aftale om et samarbejde mod betaling for de leverede ydelser, herunder interinstitutionelle aktiviteter, og et tilskud fra Fællesskabet. I budgetforslaget for regnskabsåret 2008 er der medregnet en konsolidering af oversættelsesmængden for de 23 officielle sprog, og centrets fortsatte deltagelse i de interinstitutionelle projekter, herunder især driften af IATE-databasen. B. AKTIVITETSOMRÅDE Arbejdsprogrammet for regnskabsåret 2008 omfatter følgende oversættelsesmængde: Kunder Samlet antal Det Europæiske Miljøagentur sider Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug Det Europæiske Lægemiddelagentur Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked KHIM (Varemærker og Design) EF-Sortsmyndigheden EUROPOL Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene CEDEFOP Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder Det Europæiske Agentur for genopbygning - Den Europæiske Investeringsbank - Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet Eurojust 250 Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur Det Europæiske Jernbanesikkerhedsagentur Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EUmedlemsstaternes - Ydre Grænser Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation 700 Det Europæiske Politiakademi - Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet 950 Den Europæiske GNSS-tilsynsmyndighed - Det Europæiske Forsvarsagentur - Det Europæiske Kemikalieagentur Europa-Kommissionen - Generaldirektorater Deltagelse i Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI) - Forvaltning af interinstitutionelle projekter - Europa-Parlamentet - Rådet for Den Europæiske Union - 2

3 Den Europæiske Revisionsret Regionsudvalget for Den Europæiske Union De Europæiske Fællesskabers Økonomiske og Sociale Udvalg De Europæiske Fællesskabers Domstol Bidrag til EF-programmer Den Europæiske Centralbank Den Europæiske Ombudsmand I ALT Det samlede antal sider for regnskabsåret 2008 forventes at udgøre sider, hvilket svarer til en stigning på 21 % i forhold til de overslag, der er indeholdt i budgettet for Denne stigning skyldes udelukkende overslagene over antallet af KHIM-varemærker, som vil udgøre 72 % af centrets samlede arbejdsmængde. I 2008 vil centret fortsætte sine forberedelser til at modtage nye kunder, der forventes at omfatte de fællesskabsagenturer eller -forvaltningsorganer, som i øjeblikket er ved at blive oprettet, eller som er under planlægning. For bedre at kunne betjene kunderne skal centret ikke alene tilpasse sine forskellige computerprogrammer, men skal også oprette terminologi- og dokumentdatabaser inden for nye aktivitetsområder. Interinstitutionelt samarbejde Centrets overslag over omkostningerne ved det interinstitutionelle samarbejde og andre organisatoriske opgaver vedrører forvaltningen af den interinstitutionelle terminologidatabase (IATE) og deltagelsen i arbejdet i Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI). I overensstemmelse med artikel 13, stk. 7, i Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003 af 18. juni 2003 er budgetkonto 3001 «deltagelse i Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI)» forsynet med et p.m. af hensyn til overensstemmelsen med konto «Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med foranstaltninger inden for politikområdet sprogtjenester». Prisliste Gennemsnitsprisen pr. side fastsættes til 85 euro, dvs. en stigning på 1,8 % i forhold til den pris, der er fastsat i budgettet for 2007 (83,50 euro). Udover de allerede eksisterende projekter vil Oversættelsescentret i 2008 tilbyde kunderne et nyt produkt termlister. En termliste defineres som en liste over enkeltstående substantiver eller substantiver bestående af flere ord på et bestemt kildesprog. Oversættelsescentret leverer ækvivalenterne til disse ord og udtryk på de(t) ønskede målsprog. I modsætning til terminologiarbejde omfatter listen ikke supplerende oplysninger såsom referencetekst, definitioner, kontekst osv. 3

4 Prislisten for 2008: Produkt Normal Planlagt Hasteoversættelse C. INDTÆGTER Oversættelse 85,00 euro 63,75 euro 106,25 euro Ændring 127,50 euro 95,63 euro 159,38 euro Revision 42,50 euro 31,88 euro 53,13 euro Varemærker og design 51,31 euro Andre ydelser (standardisering, terminologi osv.) 794 euro pr. person/dag Termliste 485 euro pr. person/dag eller 4,85 pr. term Overslaget over indtægter beløber sig til euro fra følgende kilder: Kontorer, agenturer og organer Europæiske institutioner Andre indtægter D. UDGIFTER 1. Afsnit 1 Som foreslået i planen for personalepolitikken for forventer centret, at stillingsfortegnelsen vil omfatte 233 stillinger. Centret foreslår, at der oprettes 19 nye midlertidige stillinger i forhold til 2007, fordelt på følgende måde: 8 AD Administratorer 11 AST Assistenter I overensstemmelse med litra b) i henstillingen vedrørende strukturen i stillingsfortegnelsen af 31. marts 2000 (CT/CA-01/2000/01) og centrets forslag om fastansættelsespolitik (CT/CA-059/2001) er det endvidere centrets opfattelse, at omdannelsen af midlertidige stillinger til faste stillinger bør fortsætte. Centret foreslår at fortsætte fastansættelsen af oversættere i 2008 og også en del af administrations- og forvaltningspersonalet, der udfører arbejdsopgaver, som er nødvendige for, at centret fungerer tilfredsstillende. Det foreslås derfor, at nedenstående 14 stillinger omdannes til faste stillinger i 2008, nemlig 12 i kategori AD og 2 i kategori AST. Ifølge dette forslag kommer centrets stillingsfortegnelse for regnskabsåret 2008 til at bestå af 64 faste stillinger og 169 midlertidige stillinger. 2. Afsnit 2 Udgifterne opført under afsnit 2 beløber sig til EUR, dvs. et fald på 14 % i forhold til overslagene for Dette fald skyldes især indretningen af lokaler, der var budgetteret i Overslaget omfatter lejeudgifterne til yderligere lokaler, som kan rumme op til 96 ansatte. 4

5 3. Afsnit 3 Det eksterne oversættelsesarbejde forventes at udgøre ca sider, dvs. 50 % af det samlede antal sider, med omkostninger på euro. 4. Afsnit 10 I henhold til bestyrelsens beslutning af 26. oktober 2001 er der opført en bevilling på euro under afsnit 10 til hensættelsen til betaling af arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning. 5

6 II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER Afsnit Kapitel Tekst Budget for 2008 Budget for 2007 Gennemførelse 2006 INDTÆGTER 1 BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER 2 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 3 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE 4 ANDRE INDTÆGTER 5 OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR 6 TILBAGEFØRSEL TIL KUNDER 1 PERSONALE UDGIFTER 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 3 DRIFTSUDGIFTER 10 HENSÆTTELSER Afsnit 1 - i alt Afsnit 2 - i alt p.m. p.m. 0 Afsnit 3 - i alt Afsnit 4 - i alt Afsnit 5 - i alt p.m Afsnit 6 - i alt p.m TILSAMMEN Afsnit 1 - i alt Afsnit 2 - i alt Afsnit 3 - i alt Afsnit 10 - i alt TILSAMMEN

7 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER 2008 Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst Bevillinger 2008 Bevillinger 2007 Bevillinger BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER 1 0 BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER Betalinger fra kontorer og agenturer Det Europæiske Miljøagentur Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug Det Europæiske Lægemiddelagentur Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (Varemærker og Design) EF-Sortsmyndigheden Europol Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene Artikel i alt Cedefop Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder Det Europæiske Genopbygningsagentur p.m. p.m Den Europæiske Investeringsbank p.m. p.m Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

8 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER 2008 Afsnit Kapitel Artikel Konto Anmækninger Artikel 10, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/

9 Eurojust Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur Det Europæiske Jernbaneagentur Artikel i alt Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser p.m p.m. p.m Forvaltningsorganet for Uddannelse, Kultur og AV-sektor Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation p.m Det Europæiske Politiakademi p.m. p.m Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet p.m Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed p.m. p.m Det Europæiske Forsvarsagentur p.m. p.m Det Europæiske Kemikalieagentur p.m. 2 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN Artikel i alt KAPITEL 1 0 I ALT Afsnit 1 i alt TILSKUD FRA KOMMISSIONEN Tilskud fra Kommissionen p.m. p.m. 0 KAPITEL 2 0 I ALT p.m. p.m. 0 Afsnit 2 i alt p.m. p.m. 0 9

10 Artikel 10, stk. 2, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/

11 3 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE 3 0 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE Interinstitutionelt samarbejde Kommissionen - GD'er Deltagelse i Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI) p.m. p.m Forvaltning af interinstitutionelle projekter Europa-Parlamentet p.m. p.m Rådet for Den Europæiske Union p.m. p.m Den Europæiske Revisionsret Regionsudvalget p.m. p.m Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg p.m. p.m De Europæiske Fællesskabers Domstol p.m. p.m Bidrag til EF-programmer p.m Artikel i alt Den Europæiske Centralbank Den Europæiske Ombudsmand ANDRE INDTÆGTER Artikel i alt KAPITEL 3 0 I ALT Afsnit 3 i alt ANDRE INDTÆGTER Bankrenter Bankrenter Diverse refusioner Artikel i alt Diverse refusioner p.m. p.m Artikel i alt p.m. p.m KAPITEL 4 0 I ALT Afsnit 4 i alt

12 Artikel 10, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/ Indtægt fra Oversættelsescentrets deltagelse i EF-programmer Under denne artikel opføres de renter, som centrets bankkonti indbringer Under denne artikel opføres diverse refusioner (private telefonsamtaler osv.)

13 5 OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR 5 0 OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR Overskud fra det foregående regnskabsår Overskud fra det foregående regnskabsår p.m TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE Artikel i alt p.m KAPITEL 5 0 I ALT p.m Afsnit 5 i alt p.m TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE Tilbageførsler til kunderne Tilbageførsler til kunderne p.m Artikel i alt p.m KAPITEL 6 0 I ALT p.m Afsnit 6 i alt p.m TILSAMMEN

14 Overskud fra det foregående regnskabsår. Artikel 16 i centrets finansforordning af Tilbageførsel af saldobeløbet på opgørelsen over resultatet for det foregående år. 14

15 IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER 2008 Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst Bevillinger 2008 Bevillinger 2007 Bevillinger PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE Tjenestegørende personale Grundlønninger Familietillæg Udlandstillæg og særligt udlandstillæg Sekretariatstillæg Hjælpeansatte og lokalt ansatte Artikel i alt Hjælpeansatte Hjælpeansatte tolke p.m. p.m Lokalt ansatte p.m. p.m Praktikanter

16 IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER 2008 Afsnit Kapitel Artikel Konto Anmækninger Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 62 og 66. Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til tjenestemænd og midlertidigt ansatte Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt artikel 4 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 18, stk. 1, i bilag XIII. Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i kategori AST, som oppebar dette tillæg den måned, som gik forud for den 1. maj 2004, og som beklæder en stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionssekretær eller chefsekretær Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3 og afsnit III. Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3 og afsnit III. Denne bevilling anvendes udelukkende, når den fælles tolketjeneste ikke kan stille de nødvendige ressourcer til rådighed for Oversættelsescentret, især i forbindelse med bestyrelsesmøder Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 4 og afsnit V. Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til praktikanter. 16

17 Kontraktansatte Faglig efter- og videreuddannelse af personalet Artikel i alt Faglig efter- og videreuddannelse af personalet Artikel i alt Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning Sygeforsikring Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme Arbejdsløshedsforsikring Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder p.m. p.m Bidrag til Fællesskabets pensionsordning p.m. p.m Diverse godtgørelser og tillæg Artikel i alt Ydelser ved barnefødsel og ved død Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie

18 Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3a og afsnit IV Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24a Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72. Ordning vedrørende sygesikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget (3,4 % af grundlønnen); de øvrige ansattes bidrag beløber sig til 1,7 % af grundlønnen Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73 og artikel 15 i bilag VIII. Denne bevilling er bestemt til at dække:- arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,77% af grundlønnen). Et tillæg på 2% af de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,7854%) til dækning af udgifter i tilfælde af, at forsikringen ikke dækker (artikel 73 i vedtægten) Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 28a. Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte. Bidragssats: 0,81 % af grundlønnen Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 42. Denne bevilling er bestemt til at dække de godtgørelser, som centret skal yde til tjenestemænd og midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet Denne bevilling er bestemt til at dække de godtgørelser, som centret skal yde som arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75. Denne bevilling er bestemt til at dække: ydelser ved barnefødsel i tilfælde af en tjenestemands død afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned efter den måned, hvori døden indtraf, og udgifter i forbindelse med transport af afdøde til hjemstedet Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for disses ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted. 18

19 Særlig fast tjenestegodtgørelse p.m. p.m Overarbejde Artikel i alt Overarbejde p.m. p.m Andre ydelser Artikel i alt p.m. p.m Freelancetolke og konferencemedhjælpere p.m. p.m Vikarer Artikel i alt Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse Forskellige udgifter ved ansættelse af personale Rejseudgifter Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse Flytteudgifter

20 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække særlig fast tjenestegodtgørelse for tjenestemænd eller midlertidigt ansatte, som på grund af de opgaver, der overdrages dem, regelmæssigt har repræsentationsudgifter Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI. Denne bevilling er bestemt til at dække faste godtgørelser og godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde, som ydes af tjenestemænd og hjælpeansatte i kategori AST samt af lokalt ansatte, og som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering ifølge de gældende bestemmelser Godtgørelse til freelance tolke, der indkaldes til at varetage tolkning på enkeltstående konferencer i tilfælde af, at Kommissionen ikke har været i stand til at stille tolkning til rådighed for centret. Godtgørelsen omfatter ud over honoraret også bidrag til livsforsikring og til syge- og ulykkesforsikring, befordringsudgifter for freelance tolke, som ikke er bosiddende på tjenestestedet, samt betaling af den faste rejsegodtgørelse Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til vikarer Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel og 33. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 7 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for tjenestemænd og øvrige ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til af dække bosættelsespenge for tjenestemænd og øvrige ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for tjenestemænd og øvrige ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds. 20

21 Midlertidige dagpenge Justeringskoefficienter og løntilpasninger Artikel i alt Justeringskoefficienter TJENESTEREJSER OG BEFORDRING Artikel i alt KAPITEL 1 1 I ALT Tjenesterejser og befordring Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR Artikel i alt KAPITEL 1 3 I ALT Sociomedicinsk infrastruktur Restauranter og kantiner Lægetjeneste Artikel i alt Lægetjeneste Andet Artikel i alt Andet Sociale forbindelser Artikel i alt KAPITEL 1 4 I ALT

22 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til tjenestemænd og øvrige ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse) Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65. Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af anvendelse af justeringskoefficienterne på tjenestemændenes og de midlertidigt ansattes lønninger og på overarbejde Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af det vedtægtsmæssige personale i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til drift af restauranter og kantiner, navnlig driftsudgifter, udgifter til vedligeholdelse af installationer, indkøb af materiel osv Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II Deltagelse i Udvalget for Samarbejde mellem Institutionerne i Velfærdsspørgsmål Denne bevilling skal tilskynde til og finansiere ethvert initiativ med henblik på at fremme de sociale relationer mellem de ansatte af forskellige nationaliteter og andre velfærdsforanstaltninger og tilskud til fordel for de ansatte samt dække udgifter til personaleforanstaltninger. 22

23 1 5 MOBILITET Mobilitet Mobilitet blandt personalet p.m. p.m Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder p.m. p.m VELFÆRD Artikel i alt p.m. p.m. 0 KAPITEL 1 5 I ALT p.m. p.m Velfærd Ekstraordinær hjælp p.m. p.m Andre velfærdsudgifter Artikel i alt p.m. p.m Andre velfærdsudgifter p.m. p.m Dagcenter for mindre børn Artikel i alt p.m. p.m Dagcenter for mindre børn Supplerende støtte til handicappede Artikel i alt Supplerende støtte til handicappede RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION Artikel i alt KAPITEL 1 6 I ALT Receptions- og repræsentationsudgifter Receptions- og repræsentationsudgifter Artikel i alt KAPITEL 1 7 I ALT

24 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med midlertidig ansættelse af centrets tjenestemænd og øvrige ansatte ved nationale eller internationale institutioner Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med midlertidig ansættelse af centrets tjenestemænd og øvrige ansatte ved nationale eller internationale institutioner Denne bevilling er bestemt til at dække kontanthjælp, der kan ydes til øvrige ansatte, forhenværende øvrige ansatte eller en afdød øvrig ansats ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation Denne bevilling er bestemt til at dække familietilskud, udgifter i forbindelse med råd og vejledning til nyansat personale, juridisk bistand, støtte til spejderorganisationer og guider, sekretariatsbistand til forældreforeningerne for elever ved Europaskolerne Denne bevilling er bestemt til at dække centrets finansielle bidrag til omkostninger i forbindelse med pasning af børn af personale ved centret i vuggestuer, som ikke administreres af Kommissionen Denne bevilling skal gøre det muligt at yde godtgørelse til øvrige ansatte i aktiv tjeneste, disses ægtefæller samt disses handicappede børn, som der består forsørgerpligt over for, efter at eventuelle nationale rettigheder er udtømt, af andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundet Denne bevilling er bestemt til at dække repræsentationsudgifter og udgifter til forskellige receptioner. 24

25 1 9 PENSIONER Pensioner Alderspensioner og udtrædelsespenge p.m. p.m. 0 Artikel i alt p.m. p.m. 0 KAPITEL 1 9 I ALT p.m. p.m. 0 Afsnit 1 i alt EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter Forsikringer Artikel i alt Forsikringer Vand, gas, elektricitet og opvarmning Artikel i alt Vand, gas, elektricitet og opvarmning p.m. p.m Rengøring og vedligeholdelse Artikel i alt p.m. p.m Rengøring og vedligeholdelse Indretning af lokaler Artikel i alt Indretning af lokaler Sikring af og tilsyn med ejendomme Artikel i alt Sikring af og tilsyn med ejendomme Artikel i alt

26 Denne bevilling er bestemt til at dække alderspensioner og udtrædelsespenge Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger, bygningsafsnit og parkeringsarealer, der benyttes af Oversættelsescentret Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af præmier, der er fastsat i forsikringspolicer vedrørende bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af centret Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til det løbende forbrug Denne bevilling er bestemt til at dække rengøringsudgifter (regelmæssig rengøring, indkøb af rengøringsmidler, vask, rensning osv.), omkostninger til vedligeholdelse af udstyr og tekniske installationer (elevatorer, varmesystemer, luftkonditioneringssystemer osv.) og fornødne omkostninger til bortskaffelse af affald Denne bevilling er bestemt til at dække ombygningsarbejder og reparationer i bygningen Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, bl.a. kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger. 26

27 2 0 6 Ejendomserhvervelser Ejendomserhvervelser p.m. p.m. 0 Artikel i alt p.m. p.m Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger Andre udgifter Artikel i alt Andre udgifter p.m. p.m DATABEHANDLING Artikel i alt p.m. p.m. 0 KAPITEL 2 0 I ALT Databehandling Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel Artikel i alt Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne Artikel i alt KAPITEL 2 1 I ALT LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED Tekniske installationer og kontormateriel Førstegangsanskaffelser Fornyelser p.m. p.m Leje Vedligeholdelse, drift og reparation Kontormateriel Artikel i alt

28 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til et eventuelt køb af en bygning til centrets hjemsted Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til ekspertbesigtigelser af bygninger Denne bevilling er bestemt til at dække løbende udgifter til ejendomme, der ikke er opført særskilt i budgettet, f.eks. udgifter til administration (ekskl. forbrug af vand, gas og el), vedligeholdelse, kommunale afgifter og andre tilknyttede omkostninger Denne bevilling er bestemt til at dække køb og leje af edb-udstyr, udvikling af software og vedligeholdelse af edb-materiel og programpakker/software og andet edb-udstyr Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til eksterne edb-eksperter (operatører, edb-teknikere, systemingeniører osv.) Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til førstegangsanskaffelser af materiel (bl.a. fotokopieringsmaskiner, faxmaskiner, skannere osv.) til oplagring af dokumenation, arkivering, postbesørgelse Indkøb af materiel og anlæg over denne bevilling er betinget af udskiftning i henhold til gældende procedure af det materiel og de anlæg, som disse nyanskaffelser erstatter Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger til leje af faxmaskiner, fotokopieringsmaskiner og forskellige tekniske anlæg Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af materiel og udstyr Denne bevilling er bestemt til at dække uforudsete omkostninger til kontorudstyr. 28

29 2 2 1 Inventar Førstegangsanskaffelser Fornyelser p.m. p.m Vedligeholdelse, drift og reparation Transportmidler Artikel i alt Førstegangsanskaffelse af transportmidler p.m. p.m Leje af transportmidler Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmidler Udgifter til dokumentation og bibliotek Artikel i alt Bibliotek, boganskaffelser Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel p.m. p.m Abonnementer på aviser og tidsskrifter Ordbøger Udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger p.m. p.m. 0 Artikel i alt KAPITEL 2 2 I ALT LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER Papir og kontorartikler Papir og kontorartikler Finansielle udgifter Artikel i alt Bankomkostninger Kurstab p.m. p.m. 0 Artikel i alt

30 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til køb af inventar Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til udskiftning af inventar Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til reparation og vedligeholdelse af inventar Denne bevilling er bestemt til indkøb af en tjenestevogn til centret Denne bevilling er bestemt til at dække leje, i form af langtidskontrakt, af to tjenestevogne samt lejlighedsvise lejeudgifter til dækning af visse uforudsete behov Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til drift og vedligeholdelse af transportmateriel og udgifter til benyttelse af offentlige transportmidler Denne bevilling er bestemt til indkøb af bøger, dokumenter og andre publikationer Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til specialudstyr til biblioteker Denne bevilling er bestemt til at dække kontingenter og abonnementer på aviser og tidsskrifter i overensstemmelse med agenturets behov Denne bevilling er bestemt til indkøb af ordbøger Denne bevilling er bestemt til at dække bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter Denne bevilling er bestemt til indkøb af papir og kontorartikler Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger og udgifter til etablering af forbindelse til bankernes telekommunikationsnet Denne bevilling er bestemt til at dække tab i forbindelse med centrets omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af centrets budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af fortjeneste i forbindelse med omvekslingstransaktioner. 30

31 2 3 3 Procesomkostninger Procesomkostninger Skadeserstatninger Artikel i alt Skadeserstatninger p.m. p.m Andre driftsudgifter Artikel i alt p.m. p.m Diverse forsikringer Diverse udgifter til interne møder Intern flytning af tjenestegrenene Andre udgifter Ydelser mellem institutionerne Artikel i alt Oversættelsesarbejde udført af Kommissionen Tolkning Administrativ bistand ydet af Kommissionen Publikationer Distribution PORTO OG TELEKOMMUNIKATION Artikel i alt KAPITEL 2 3 I ALT Porto og andre forsendelsesomkostninger Porto og andre forsendelsesomkostninger Artikel i alt

32 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand Denne bevilling er bestemt til at dække allroundforsikringer, ansvarsforsikringer, tyveriforsikringer og forsikringer for regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af interne møder Denne bevilling er bestemt til at dække flytning inden for bygningen Denne bevilling er bestemt til at dække andre driftsudgifter, som ikke er opført særskilt Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til oversættelsesarbejde, herunder også maskinskrivning, som udføres af Kommissionen for Oversættelsescentrets regning Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til den tolkning, som især varetages af fællesskabsorganerne Artikel 12 i forordning (EF) nr. 2965/94 om oprettelse af centret. Denne bevilling er bestemt til at dække de administrative tjenesteydelser, som Kommissionen yder Oversættelsescentret Denne bevilling er primært bestemt til at dække udgifter til offentliggørelse af Oversættelsescentrets budget samt andre kommunikations- og markedsføringsaktiviteter Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter til distribution, særlig udgifter til reklame og marketing (kataloger, prospekter, reklamemateriale, markedsundersøgelser osv.) samt udgifter til information og bistand til offentligheden og kunder Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering og porto, herunder også for postpakker. 32

33 2 4 1 Telekommunikation Telefon, telegraf, telex, radio-/tv-abonnementer og telekommunikationsafgifter UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER Artikel i alt KAPITEL 2 4 I ALT Udgifter til møder og indkaldelser Møder og indkaldelser i almindelighed Artikel i alt Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder Artikel i alt KAPITEL 2 5 I ALT OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang Artikel i alt KAPITEL 2 5 I ALT Afsnit 2 i alt

34 Denne bevilling er bestemt til at dække abonnementsudgifter og telefonsamtaler, telefax, telekonferencer, dataoverførsel og udgifter til telekommunikationsudstyr Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rejser, ophold, befordring og andre formaliteter for eksperter og andre besøgende, især medlemmer af bestyrelsen og interinstitutionelle udvalg, der indkaldes til at deltage i møder, arbejdsgrupper og seminarer. Den dækker også udgifter i tilknytning til afholdelse af møder i det omfang, de ikke er dækket af den eksisterende infrastruktur Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder Denne bevilling skal gøre det muligt at give konsultationer, studier og undersøgelser i kontrakt til kvalificerede sagkyndige på det administrative område, navnlig evalueringsundersøgelser og honorarer til eksterne rådgivere. 34

35 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 FREELANCEYDELSER Freelanceydelser Freelanceydelser Artikel i alt KAPITEL 3 0 I ALT UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE Udgifter til interinstitutionelt samarbejde Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet p.m HENSÆTTELSER Artikel i alt p.m. 0 KAPITEL 3 1 I ALT p.m. 0 Afsnit 3 i alt FORMÅLSBESTEMTE RESERVER Formålsbestemte reserver Hensættelse til dækning af betalingen af arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning Hensættelse til erhvervelse af fast ejendom p.m. p.m Reserve til uforudsete udgifter Hensættelse til den permanente forhåndsfinansieringsfond p.m Artikel i alt KAPITEL 10 0 I ALT Afsnit 10 i alt TILSAMMEN

36 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til freelance oversættelse og maskinskrivning samt edb-indkodning, der udføres af personale udefra Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til foranstaltninger vedtaget af Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (CITI) med henblik på at fremme det interinstitutionelle samarbejde på sprogområdet Hensættelse i form af en formålsbestemt reserve til dækning af betalingen af arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning. Denne bevilling er af midlertidig karakter og kan først anvendes efter at være blevet overført til konto 1134 i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen for Oversættelsescentret Hensættelse i form at en formålsbestemt reserve til eventuel erhvervelse af en bygning, som skal være centrets hjemsted. Denne bevilling er af midlertidig karakter og kan først anvendes efter at være blevet overført til konto 2060 i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen for Oversættelsescentret Reserve til uforudsete udgifter Hensættelse til den permanente forhåndsfinansieringsfond i overensstemmelse med artikel 59 i centrets finansforordning. 36

37 Oversættelsescentrets stillingsfortegnelse Bilag 1 Kategori Faste stillinger Midlertidige stillinger I ALT Stillingsgruppe AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD I alt kategori AD AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST I alt kategori AST I ALT

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2009. vedtaget af bestyrelsen den 20. september 2009 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER FOR REGNSKABSÅRET 2009

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2009. vedtaget af bestyrelsen den 20. september 2009 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER FOR REGNSKABSÅRET 2009 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/ CT/CA-040/DA vedtaget af bestyrelsen den 20. september INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER FOR REGNSKABSÅRET

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2010

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2010 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/ CT/CA-036/DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER I BILAG 1 STILLINGSFORTEGNELSE

Læs mere

BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2010 CT/CA-044/2009DA. vedtaget af bestyrelsen den 28. oktober 2009

BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2010 CT/CA-044/2009DA. vedtaget af bestyrelsen den 28. oktober 2009 Bestyrelsen BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2010 CT/CA-044/2009DA vedtaget af bestyrelsen den 28. oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE I. INTRODUKTION A - INDLEDNING B - INDTÆGTER C - UDGIFTER D - AKTIVITETER II.

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

KONTOPLAN 2005 KONTOPLAN Budgetpost Tekst Budgetpost Tekst

KONTOPLAN 2005 KONTOPLAN Budgetpost Tekst Budgetpost Tekst BILAG V KONTOPLAN 2005 KONTOPLAN 2006 1 Udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen 1 Personer, der er knyttet til institutionen 10 Medlemmer af institutionen 10 Medlemmer af institutionen

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2012

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2012 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/ CT/CA-051//01DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER I BILAG 1 - STILLINGSFORTEGNELSE

Læs mere

BUDGET FOR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE I. INTRODUKTION A INDLEDNING B PRISER C INDTÆGTER D UDGIFTER E AKTIVITETER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER

BUDGET FOR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE I. INTRODUKTION A INDLEDNING B PRISER C INDTÆGTER D UDGIFTER E AKTIVITETER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER Bestyrelsen BUDGET FOR 2011 CT/CA-040/2010DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INTRODUKTION A INDLEDNING B PRISER C INDTÆGTER D UDGIFTER E AKTIVITETER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2011

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2011 Bestyrelsen FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2011 CT/CA-064/2011DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2011 IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER

Læs mere

SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE

SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse 2012 4 EU-skatter og diverse EU-afgifter 1 019 000 943 000 713 236,37

Læs mere

FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR 2015

FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR 2015 Bestyrelsen FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR 2015 CT/CA-008/DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. PRISER GÆLDENDE FOR 2015 C. INDTÆGTER D. UDGIFTER E. AKTIVITETER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG

Læs mere

BUDGET FOR 2016 CT/CA-042/2015/01DA

BUDGET FOR 2016 CT/CA-042/2015/01DA Bestyrelse BUDGET FOR 2016 CT/CA-042/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. PRISER GÆLDENDE FOR 2016 C. INDTÆGTER D. UDGIFTER E. AKTIVITETER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III.

Læs mere

SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst Budget 2016 Budget 2015 Gennemførelse 2014 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer

Læs mere

FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR 2014

FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR 2014 Bestyrelsen FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR CT/CA-012/2013/01DA INDHOLD I. INTRODUKTION A INDLEDNING B TILPASNING AF PRISER OG OMKOSTNINGER C INDTÆGTER D UDGIFTER E AKTIVITETER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2014 CT/CA-040/2014/01DA

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2014 CT/CA-040/2014/01DA Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2014 CT/CA-040/2014/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2014

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 9 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 9 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 9 SEKTION IX DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 EU-skatter og diverse EU-afgifter 55 994 000 56 770 000 56 728 674,00 5 Indtægter fra institutionens administration p.m. p.m.

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 2 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 2 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 2 SEKTION II DA COM(2017) 400 DA 29.6.2017 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR REGNSKABSÅRET 2013

FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR REGNSKABSÅRET 2013 Bestyrelsen FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR REGNSKABSÅRET 2013 INDHOLD I. INDLEDNING A INDLEDNING CT/CA-008/2012DA B TILPASNING AF PRISER OG OMKOSTNINGER C INDTÆGTER D UDGIFTER E AKTIVITETER II. OVERSIGT

Læs mere

L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/169 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Europa-Parlamentet for regnskabsåret

Læs mere

14635/16 ADD 4 bmc/bmc/bh 1 DG G 2A

14635/16 ADD 4 bmc/bmc/bh 1 DG G 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 ADD 4 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Tekst Regnskabsåret

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2011

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2011 Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2011 European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Tekst Regnskabsåret

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 148 434 066 154 783 464 130 265 796,51 5 Indtægter

Læs mere

BUDGET 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE I. INTRODUKTION A. INDLEDNING B. TILPASNING AF PRISER OG OMKOSTNINGER C. INDTÆGTER D. UDGIFTER E.

BUDGET 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE I. INTRODUKTION A. INDLEDNING B. TILPASNING AF PRISER OG OMKOSTNINGER C. INDTÆGTER D. UDGIFTER E. Bestyrelsen BUDGET 2012 CT/CA-059/2011/01DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INTRODUKTION A. INDLEDNING B. TILPASNING AF PRISER OG OMKOSTNINGER C. INDTÆGTER D. UDGIFTER E. AKTIVITETER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2015 CT/CA-027/2015DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 8 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 8 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 8 SEKTION VIII DA COM(2015) 300 DA 24.6.2015 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2012

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2012 7 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB United Kingdom Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8416 E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu An agency of the European Union

Læs mere

L 51/2280 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION X TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL

L 51/2280 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION X TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL L 51/2280 DA Den Europæiske Unions Tidende 28.2.2017 SEKTION X TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL 28.2.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/2281 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 SEKTION I PARLAMENTET DA COM(2017) 400 DA 29.6.2017 Medmindre andet er angivet, er beløbene

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 SEKTION I PARLAMENTET DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 157 087 000 141 824 893 151 844 215,77 5 Indtægter

Læs mere

SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 11 441 657 10 862 036 11

Læs mere

INDTÆGTER. Regnskabsår et Regnskabsåret 2006

INDTÆGTER. Regnskabsår et Regnskabsåret 2006 Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2008 Tekst Regnskabsår et 2008 Regnskabsår et 2007 Regnskabsåret 2006 Anmærkninger 1 PROVENU AF YDEDE TJENESTER

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 6 SEKTION VI DA COM(2017) 400 DA 29.6.2017 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 SEKTION VI DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

L 51/2134 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION VII REGIONSUDVALGET

L 51/2134 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION VII REGIONSUDVALGET L 51/2134 DA Den Europæiske Unions Tidende 28.2.2017 SEKTION VII 28.2.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/2135 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Regionsudvalget

Læs mere

- Afsnit 02 - Det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er... 2

- Afsnit 02 - Det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er... 2 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 6 FIN 472 PE-L 46 NOTE fra: til: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Forslag til Den Europæiske

Læs mere

BILAG til VEDTAGNE TEKSTER

BILAG til VEDTAGNE TEKSTER 2007-2008 BILAG til VEDTAGNE TEKSTER fra mødet torsdag den 7. juni 2007 EUROPA-PARLAMENTETS BUDGETOVERSLAG FOR REGNSKABSÅRET 2008 (forretningsordenens artikel 73, stk. 4) P6_TA-PROV(2007)06-07(ANN01) FORELØBIG

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 SEKTION X DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 6.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 26 Regnskabsåret

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 12 Regnskabsåret

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2 DEN EUROPÆISKE UNIONS Luxembourg, den 14. juni 2013 DOMSTOL BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2 Overførsel fra kapitel til kapitel (i henhold til bestemmelserne i finansforordningens artikel 25, stk. 1, litra b),

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk.

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk. P5_TA(2004)0111 Tjenestemandsvedtægten * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ændret forslag til Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 SEKTION V DA COM(2015) 300 DA 24.6.2015 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed AIACE Vedtægter Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed Artikel 1 Foreningens navn er: DEN INTERNATIONALE FORENING AF FORHENVÆRENDE MEDARBEJDERE VED DEN EUROPÆISKE UNION. Foreningen arbejder ikke med gevinst

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 832 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om institutionernes anvendelse i 2014 af Rådets forordning nr. 495/77, senest ændret

Læs mere

FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005

FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005 15.6.2004 DA Foreløbigt forslag til almindeligt bugdet 2005 III/1 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER (EF, EURATOM) FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005 BIND

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK( 2002 ) 633 ENDELIG BRUXELLES, DEN BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 18/2002

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK( 2002 ) 633 ENDELIG BRUXELLES, DEN BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 18/2002 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK( 2002 ) 633 ENDELIG BRUXELLES, DEN29.5.2002 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2002 SEKTION V - REVISIONSRETTEN BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 18/2002 IKKE-OBLIGATORISKE

Læs mere

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende 200/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende L I Lovgivningsmæssige retsakter a) Forordninger b) Direktiver c) Afgørelser d) Budgetter L

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0080/2008 af Cédric Callens, luxembourgsk statsborger, om urimelig aflønning af kontraktansatte

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt Europaudvalget KOM () 0597 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om oplysninger om indvirkningen på budgettet af

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 5 SEKTION V DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

2016-BUDGETPROCEDUREN

2016-BUDGETPROCEDUREN 2016-BUDGETPROCEDUREN Dok. nr.: 4: (7) ******* 24.09.2015 BUDGETUDVALGET ORDFØRERE: JOSÉ MANUEL FERNANDES - SEKTION III (KOMMISSIONEN) GÉRARD DEPREZ - ØVRIGE SEKTIONER PARLAMENTETS HOLDNING Forslag til

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.4.2013 COM(2013) 254 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER UDGIFTER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.7.2003 KOM(2003) 426 endelig 2003/0158 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (forelagt af

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

EFCA TA AD PROJEKTLEDER PÅ OMRÅDET FOR CHARTRING AF KAPACITETER

EFCA TA AD PROJEKTLEDER PÅ OMRÅDET FOR CHARTRING AF KAPACITETER ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I.

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I. C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende 26.10.2012 PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

10837/4/04 REV 4 ikn/pp/hl/bl/nlk 1 DGA 1B

10837/4/04 REV 4 ikn/pp/hl/bl/nlk 1 DGA 1B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 19. juli 2004 (30.07) (OR. en) 10837/4/04 REV 4 STAT 55 FIN 305 NOTE fra: til:: Vedr.: formandskabet Vedtægtsgruppen Det Europæiske Forsvarsagentur Vedlagt

Læs mere

Din Guide til EU-lønninger

Din Guide til EU-lønninger Din Guide til EU-lønninger Denne Guide er udarbejdet for at imødekomme det behov vi jævnligt møder for oplysning om emnet "EU-lønninger". Den er senest ajourført i juli 2014. Løn og ansættelsesforhold

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 4 Regnskabsåret

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER

SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER EUROPA- PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 18.12.2012 SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER til Rådet Budgetkontroludvalget DV\922653.doc PE502.044v02-00 1. Underkastes regnskaberne kontrol af regnskabsføreren

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2016 (OR. en) 15357/16 STAT 16 FIN 861 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 5. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Punkt 7 a) PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 Ang.: Dagsordenens punkt 7 a) Medlemmernes forsikringsordning TIL ORIENTERING På mødet i oktober 2007 principgodkendte

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

EFCA TA AD REGNSKABSFØRER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling.

EFCA TA AD REGNSKABSFØRER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling. ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD

EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Artikel 1 De forskellige former

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2008/2271(DEC) 30.1.2009 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2007 (C6-0444/2008

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2011/2219(DEC) 6.2.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Læs mere

Stiftende Generalforsamling 2012

Stiftende Generalforsamling 2012 Stiftende Generalforsamling 2012 5. marts 2012 Under forudsætning af, at punktet vedr. sammenlægning bliver godkendt på generalforsamling 2012 i både Allerød Lærerforening og Hørsholm Lærerforening indkaldes

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om de decentrale agenturers FFB for 2002. Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om de decentrale agenturers FFB for 2002. Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 20. juni 2001 ARBEJDSDOKUMENT om de decentrale agenturers FFB for 2002 Budgetudvalget Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves DT\436804.doc PE 303.584

Læs mere

EFCA CA FGIII 1602 DIREKTIONSASSISTENT. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling.

EFCA CA FGIII 1602 DIREKTIONSASSISTENT. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling. ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Er du cand.jur. eller cand.merc.jur.? Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg beskæftiger mange danske jurister. Er du cand.jur. eller cand.merc. jur.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 14.3.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 6 Regnskabsåret

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere