Referat Handicaprådet kl. 13:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Handicaprådet 21.04.2009 kl. 13:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Referat Handicaprådet kl. 13:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

2 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentege Punkter på åbent møde: 24. Uddeling af handicapprisen for Handicaprådets årsberetning Orientering om forholdene på bostedet Grabowsvej, Brovst Rådighedsbeløb til enlige førtidspensionister Visitationsudvalg og status for oprettelse af STU i Jammerbugt Kommune Retningslinier for medicinhåndtering i kommunens bofællesskaber/bosteder Nye specialpædagogiske undervisningstilbud i Jammerbugt Kommune Vedr. afsatte midler til hjælpemidler i Jammerbugt kommune Orientering fra formanden ved Handicaprådets møde den 21. april Orientering fra medlemmerne ved Handicaprådets møde d. 21. april Orientering fra forvaltningen ved handicaprådets møde d. 21. april Punkter på lukket møde: Afbud: Jens Troldahl Michael Schirmer Nielsen Kurt Kjærsgård

3 1 24. Uddeling af handicapprisen for / Hanne Rasmussen Beslutningstema Handicaprådet besluttede i januarmødet, at Fjerritslev skulle have overrakt tilgængelighedsprisen for 2008 Sagsbeskrivelse Fastsættelse af dato engang i maj, tilrettelæggelse af overrækkelsen m.m. Indstilling Prisen uddeles onsdag den 27. maj 2009 kl på Torvet i Fjerritslev. Borgmester Mogens Gade er inviteret med til indvielsen. Formand og sekretær ordner det videre fornødne med hensyn til arrangementets gennemførelse.

4 2 25. Handicaprådets årsberetning / Hanne Rasmussen Sagsbeskrivelse Der er udarbejdet forslag til årsberetning for Handicaprådet for Indstilling Handicaprådets årsberetning 2008 Godkendes. Beretningen sendes til orientering i Børne- og Kulturudvalget samt i Socialudvalget.

5 3 26. Orientering om forholdene på bostedet Grabowsvej, Brovst / Hanne Rasmussen Genbehandling, jfr. beslutningen på sidste møde. Sagsbeskrivelse På baggrund af en konkret henvendelse til formanden for Handicaprådet vedr. forholdene på Grabowsvej i Brovst vil der på mødet blive givet en redegørelse af Jane Hvas. Handicaprådet den Jane Hvas gav en orientering om forholdene. Jane Hvas undersøger konkrete problemstillinger på Bostedet og melder tilbage til næste møde. Afbud Der blev givet en orientering om forholdene.

6 4 27. Rådighedsbeløb til enlige førtidspensionister Genbehandling, jfr. beslutning på sidste møde / Hanne Rasmussen Sagsbeskrivelse Formanden har ønsket en undersøgelse af hvad Jammerbugt kommune gør omkring rådighedsbeløb til førtidspensionister. Har Jammerbugt kommune en holdning til rådighedsbeløb, muligheden for personlige tillæg som er en mulighed for førtidspensionister, der har fået bevilget førtidspension før 1/ For dem der har fået bevilget førtidspension efter 1/ er der mulighed for at søge om merudgifter efter servicelovens 100 bliver borgere oplyst om denne mulighed og hvem tager hånd om det, hvis de ikke selv er opmærksom på mulighederne? Der er kommet følgende svar fra Borgerservice/Socialforvaltningen: Sammenlægningsudvalget for Jammerbugt kommune godkendte på møde den 12. december 2006 vejledende retningslinier for personlige tillægsydelser til pensionister i Jammerbugt kommune. Rådighedsbeløbene tager udgangspunkt i forbrugerstyrelsens familiebudget. Der er tale om vejledende retningslinier og der finder også i alle tilfælde en individuel økonomisk vurdering sted, når der bevilges personlige tillægsydelser. Med hensyn til ansøgning efter serivcelovens 100 oplyses følgende: Personkreds: Borgere mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ved varigt nedsat funktionsevne forstås, en langvarig lidelse, som for den enkelte har en indgribende karakter i dagligdagen, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger. Eksempler på personkreds er: udviklingshæmmede sindslidende epileptikere borgere med nedsat bevægelsesfunktion syns- og hørehandicappede hjerneskadede nedsat talefunktion respirationshandicap Føllings og cystisk fibrose

7 5 Betingelse for støtte: At der er tale om en merudgift, som borgeren ikke ville have haft, hvis pågældende har en nedsat funktionsevne. Merudgiften skal være nødvendig, hvilket vil sige, at der skal være indikation, for at den skal afholdes. Merudgiften skal kunne sammenkædes med borgerens nedsatte funktionsevne. Endvidere skal merudgiften udspringe af borgerens daglige livsførelse, hvilket bl.a. vi sige, at merudgiften ikke må vedrøre arbejde, uddannelse eller behandling, idet udgifter desangående skal afholdes af behandlings- eller uddannelsessektoren. Sandsynliggjorte udgifter: Borgeren skal ved ansøgning sandsynliggøre sine merudgifter (altså ikke nødvendigvis påvise udgiften ned i detaljen). I forbindelse med ansøgningsproceduren vil vi dog bede borgeren om at gemme dokumentation, som kan bruges til et mere kvalificeret bud på sandsynlige udgifter ved opfølgning efter et år. Beregning: Der opereres med en bagatelgrænse på kr årligt. Har borgeren en beregnet merudgift på mindre end kr årligt er pgl. således ikke berettiget til ydelsen. Er merudgiften beregnet til mere end kr årligt, udløses en ydelse på kr pr. måned (kr årligt). Herefter forhøjes ydelsen med kr. 500,- månedligt ved skønnet udgift årligt på mere end kr Herefter opereres der med intervaller på kr (ex. skønnet merudgift på kr udløser en yderligere ydelse på kr. 500 månedligt). Rådgivning: Forvaltningen har efter Servicelovens 10 og 12 en generel og udvidet rådgivningsforpligtigelse, som vi efterlever ved at give råd-og vejledning ved konkrete henvendelser. Forvaltningen indgår pt. i et projekt som kaldes KEK (Kommunalbestyrelsen efter Kommunalreformen). Projektet er iværksat af Velfærdsministeriet og Deloitte, som står for det praktiske. Et af vore ønsker i forbindelse med projektet er, at få støtte til at udfærdige kvalitetsstandarder, herunder også en standard for 100. Handicaprådet den Det blev oplyst, at der er ved at blive lavet en pjece til pensionister vedr. de forskellige bevillingsmuligheder. Jane Hvas følger op på sagen og drøftes igen på næste møde. Sagen genoptages igen i næste møde

8 6

9 7 28. Visitationsudvalg og status for oprettelse af STU i Jammerbugt Kommune / Jesper Brogaard Beslutningstema Den Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Sagsbeskrivelse Der er blevet oprettet et fælles visitationsudvalg mellem Jobcenter og Børneog Kulturområdet (Undervisning og Fritid) samt Voksen/ Handicapområdet. Formålet med dette visitationsudvalg er, at sikre en helhedsorienteret indsats i forhold til borgeren. Endvidere at have fokus på borgeren således, at denne sikres en sammenhængende overgang fra den ene afdeling til den anden. Visitationsudvalget skal sikre en smidig overdragelse således at borgeren mærker overgangen så lidt som muligt. Samtidig at sikre en klar rollefordeling og dermed, at medarbejderne er klædt så godt på som overhovedet muligt til løsning af opgaven. Visitationsudvalget er Jammerbugt Kommunes organisering af samarbejdet mellem kommunens ansatte på børneområdet, jobcentret, voksen/ handicapafdelingen, ungdomsvejledningen. Visitationsudvalget består af repræsentanter fra afdelingerne: Undervisning og fritid, pædagogisk konsulent Lars Pilgaard, Jobcenter fra kontanthjælp match 4-5 teamleder Gitte Olsen og fra Voksen/handicap teamleder Preben Gram. Ad hoc indkaldes relevante rådgivere og PPR. Udvalget har kompetencen til at beslutte, hvilken indsats der skal ydes for den unge. Der har været afholdt et møde og det næste bliver i februar måned. Status for oprettelse af STU i Jammerbugt kommune. Der har været afholdt fællesmøde i Brønderslev med bl.a. deltagelse af kommunaldirektøren og beskæftigelseschefen m.m., for at få drøftet og afklaret om Jammerbugt kommune selv kan oprettet et tilbud for et STU forløb. Der blev aftalt, at gruppen skulle udarbejde et beslutningsoplæg om hvordan Jammerbugt kommune fremadrettet håndterer STU-elever. Selvom Jammerbugt kommune får sit eget, vil der fortsat være behov for at købe et antal (krævende)pladser på specialskolen i Aalborg (Nr.Sundby), Hjørring, Arden eller andre institutioner. Der overvejes, at etablere et tilbud i regi af produktionsskole Midtvendsyssel med samarbejde med andre mulige leverandører i lokal område. Der satses på en opstart august 2009 Endvidere er der forslag til at Jammerbugt kommune kan tilbyde en bodel f.eks. et opgangsfælleskab i Åbybro.

10 8 I forbindelse med at oprette lokale tilbud var der den 13 januar 2009 et fællesmøde, hvor de forskellige leverandører fra lokalområde var indbudt med henblik på, at høre om de kan byde ind på uddannelsen. Møde blev afholdt i fællesskab med UU Vendsyssel Øst Vest og Jobcenter. På møde blev der givet positive tilbagemeldinger bl.a. fra Råd og Dåd, Skovsgaard, VUC m.m. Der arbejdes videre med dette i UU Vendsyssel Øst Vest Retsgrundlag Lov om ungdomsuddannelsen for unge med særlig behov, lov 564 af juni Økonomi og finansiering Ikke relevant Høring/borger- og brugerinvolvering Handicaprådet Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning Beskæftigelsesudvalget den Taget til efterretning. Afbud Fremsendes til orientering i Handicaprådet Status over igangværende sager Taget til efterretning.

11 9 29. Retningslinjer for medicinhåndtering i kommunens bofællesskaber/bosteder / Hanne Rasmussen Sagsbeskrivelse Retningslinjer for medicinhåndtering i kommunens bofællesskaber/bosteder. Opfølgning fra sidste møde: Handicaprådet ønsker en opfølgning på, om der er ved at bliver udarbejdet retningslinjer for medicinering for de øvrige bofællesskaber/bosteder udover Toftehøj. - Rikke Haagensen oplyser d. 15. April, at spørgsmålet vil blive taget op på næstkommende MED-udvalgsmøder, som afholdes snarest. Så snart retningslinjerne foreligger vil de blive videresendt til Handicaprådet. Lene Fuglsang, Socialpsykiatrien har efterfølgende oplyst, at der er sat gang i udarbejdelse af forskellige retningslinjer i botilbuddene. Til efterretning

12 Nye specialpædagogiske undervisningstilbud i Jammerbugt Kommune / Hanne Rasmussen Beslutningstema På sidste møde blev det besluttet at indkalde Michael Stilling til dette møde, hvor han vil fortælle om de tiltag der er ved at ske på det specialpædagogiske undervisningstilbud i kommunen. Michael stilling er indbudt til kl. ca Indstilling Michael Stillings deltagelse blev aflyst grundet afbud fra handicaporganisationsmedlemmerne. Morten Klessen gav en redegørelse for de nye tiltag, som kommer til at gælde fra sommerferien af. Der aftales senere et møde med Michael Stilling.

13 Vedr. afsatte midler til hjælpemidler i Jammerbugt kommune / Hanne Rasmussen Sagsbeskrivelse Formanden ønsker følgende på dagsordenen: Sammenlignet med landets fem andre store byer bruger Århus Kommune ifølge sundhedsrådmand Dorthe Laustsen (SF) væsentligt færre penge på hjælpemidler opgjort pr. indbygger. Byer som Randers, Odense, Aalborg, København og Esbjerg bruger helt op til 80 procent mere. "Vi har et uhørt lavt niveau i Århus, og det rammer både byens handicappede børn og voksne. Jeg har i de seneste tre år gjort byrådet opmærksom på, hvor lavt et serviceniveau vi har på dette område, men de har slukket for høreapparatet hver eneste gang", siger Dorthe Laustsen. Hun opfordrer de handicappede og handicaporganisationerne i Århus til at gøre oprør mod det, som hun kalder "en højborg af hjerteløshed". Af landets 98 kommuner ligger Århus helt nede på plads nummer 93, og helt i bund ligger Jammerbugt Kommune, oplyser rådmanden. Uddrag fra JyllandsPosten/ritzau/netavisen I 2006 var tallet og i år 171 Til sammenligning er tallene for 2009 for de andre kommuner i regionen Morsø 317 Thisted 338 Brønderslev 526 Frederikshavn 562 Vesthimmerland 475 Læsø 307 Rebild 384 Hjørring 313, Mariager Fjord 337 Aalborg 413 Jane Hvas redegjorde for hvorfor der kan være udsving i tallene år for år. Gør samtidig opmærksom på, at bevilling af hjælpemidler er en rettighed for borgere uanset hvor stor eller lille budgettet er. Link til undersøgelsen sendes med ud til medlemmerne.

14 Orientering fra formanden ved Handicaprådets møde den 21. april / Hanne Rasmussen Der orienteres om følgende: 1. Indbydelse til Det Centrale Handicaps nationale konference d. 12. Maj på Nyborg Strand. Indbydelsen er tidligere sendt ud. Tilmeldingsfrist d. 8. April Der er ikke indkommet tilmeldinger. 2. Foredrag med cand.jur. Anette Klindt vedr. handicaprådets opgaver m.m. mandag den 27. April 2009 kl på Brovst Rådhus, lokale 1. Tilmelding skal ske til Hanne Rasmussen senest d. 21. April Lone Nørager og Michael Schirmer tilmeldes 2. Ulla, Bent, Jens og Lone deltager. 3. Indbydelse til foredrag med Lone Hertz d. 4. maj kl i Brovst Hallen

15 Orientering fra medlemmerne ved Handicaprådets møde d. 21. april / Hanne Rasmussen Der orienteres om følgende: 1. Bent Petersen har været til møde med Kommunikationsafdelingen for at teste tilgængeligheden af kommunens hjemmesider. Resultat. Bent Petersen fortalte om besøget.

16 Orientering fra forvaltningen ved handicaprådets møde d. 21. april / Hanne Rasmussen Der orienteres om følgende: Der er fremsendt dagsorden m.m. til bruger- og pårørenderådet for bofællesskaberne Krabben, Skipper Clementsvej og Grabowsvej og Krabbens Dagbeskæftigelse. Til efterretning. Sendes ud til medlemmerne

17 15 Underskrifter Lone Nørager Kristensen Ejler Winkel Ulla Langballe Skydt Bent Petersen Susanne Berke Morten Klessen Jane Hvas

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 8. Det enstrengede beskæftigelsessystem 03.09 1 9. Procesplan for samling

Læs mere

Referat Handicaprådet 20.01.2009 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 20.01.2009 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 20.01.2009 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentege Punkter på åbent møde: 1. Indtræden af medlem samt valg af næstformand...1

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 kl. 12:00 Hotel Søparken Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 Punkter på åbent møde: 77. Ungestrategi for Jammerbugt Kommune herunder høringssvar

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Referat Ældrerådet 25.02.2010 kl. 09:30 Pandrup Plejecenter Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 25.02.2010 kl. 09:30 Pandrup Plejecenter Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet kl. 09:30 Pandrup Plejecenter Jammerbugt Kommune Ældrerådet Punkter på åbent møde: 82. Bemærkninger til dagsorden til ældrerådsmøde d. 25. februar 2010 1 83. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget kl. 16:00 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget Punkter på åbent møde: 112. Forslag til Visionspapir for Social- og specialundervisningsområdet i Jammerbugt

Læs mere

Referat fra Handicaprådsmøde den 14/6-2012

Referat fra Handicaprådsmøde den 14/6-2012 NOTAT SHC - Team Myndighed 19-06-2012 Referat fra Handicaprådsmøde den 14/6-2012 Deltagere: Jørgen Jørgensen Thomas Andersen Erna Christensen Kenneth Bjerregaard Asger Høg Hans Juul Svend Winther Nielsen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 10. august 2015 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 10. august 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager

Læs mere

FORSLAG TIL MØDEPLAN FOR ÅR 2009 3.version

FORSLAG TIL MØDEPLAN FOR ÅR 2009 3.version FORSLAG TIL MØDEPLAN FOR ÅR 2009 3.version 12.09.2008 JANUAR FEBUAR MARTS APRIL T 1 Nytår S 1 S 1 O 1 F 1 TMU 18 M 1 2.Pinsedag F 2 1 M 2 BKU M 2 BKU T 2 L 2 T 2 SSU L 3 T 3 SSU T 3 F 3 TMU 14 S 3 O 3

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. januar 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-16.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. december 2011. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. december 2011. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 5. december 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Evaluering af aktiverings- og revalideringsstrategi...3

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. STU-procedure i Vesthimmerlands Kommune Vedtaget november 2011. Revideret april 2014

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. STU-procedure i Vesthimmerlands Kommune Vedtaget november 2011. Revideret april 2014 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU-procedure i Vesthimmerlands Kommune Vedtaget november 2011. Revideret april 2014 Indhold Indhold Indhold... 1 Introduktion... 2 Uddannelsens indhold... 2 Visitationsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. december 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. december 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. december 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Torsdag den 29. januar 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:35 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere