B E R E T N I N G 2014 Øhavets Lærerkreds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B E R E T N I N G 2014 Øhavets Lærerkreds"

Transkript

1 B E R E T N I N G 2014 Øhavets Lærerkreds Ordinær Generalforsamling mandag den 10. marts 2014 kl. 16:30 i auditoriet på Svendborg Erhvervsskole, Skovsbovej 43, Svendborg på disken (Se side 2.) 1 Se dagsordenen på side 3.

2 Øhavets Lærerkreds forslag til dirigent: Jane Vagner Pedersen, formand for kreds 80. Øhavets Lærerkreds forslag til fastsættelse af forretningsorden: 1. Mødet åbnes af formanden der leder valget af dirigent. 2. Der vælges stemmeoptællere. 3. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Generalforsamlingen kan dog standse eller udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter. 4. Dirigenten påser at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Generalforsamlingen må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser. 5. Talere får ordet i den rækkefølge de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 6. Dirigenten kan bestemme at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstilleren vil dog altid være undtaget fra denne bestemmelse. Dirigenten kan stille forslag om at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun formand og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 7. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 8. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog vedtægternes 15 hvorefter ændringer af foreningens vedtægter kræver at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer herfor. Afstemning foregår ved håndsoprækning, men skal være skriftlig hvis et enkelt medlem af generalforsamlingen kræver det. 9. Formanden eller styrelsen kan forlange debatten afbrudt for at afholde et kort styrelsesmøde. 10. Der er rygeforbud i salen. Trykte eksemplarer af denne beretning vil være fremlagt på selve generalforsamlingen. Forsidebilledet: Tidligere direktør i Undervisningsministeriet Asger Baunsbak-Jensen har netop modtaget prisen Svesken på disken af Sveskens Venner. Han kritiserer folkeskolereformen for at være udemokratisk og uden visioner og anklager politikerne for at have foretaget det største svigt i dansk skolehistorie. "Naturligvis er det en fordel for en politiker at kunne vise vælgerne et par rene hænder, forudsat at de ikke også er tomme." (Fra Peder Tabor: Randbemærkninger - aforismer om politik og politikere, 1963) (Ugens Flue uge 1, 2014) Indledning Hermed fremlægger kredsstyrelsen den skriftlige beretning der indeholder de områder vi har arbejdet med i

3 Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent (forslag: Jane Vagner Pedersen, formand i kreds 80) 2. Fastsættelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskaber 5. Indkomne forslag 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent (kontingent foreslås uændret) 7. Valg jf. 8 og 9 8. Evt. 3

4 Kommunerne Ærø I 2013 stod der i beretningsafsnittet for Ærø: Endnu engang har skolevæsenet på Ærø været igennem en voldsom forandring. Da vi startede i august, havde vi sagt farvel til 12 kolleger, og det var en underlig og vemodig følelse den blandede flok lærere startede med. Konflikten Og så var der jo oven i hatten lockouten. Voldsom forandring er i den grad også passende på lov 409 når det drejer sig om lærernes arbejdsvilkår. Efter en lang lockout fik vi trukket en lov ned over hovedet så vi kunne blive såkaldt normaliserede. Klip en hæl og hug en tå når skoene er for små. Det er desværre princippet der gennemsyrer hele virkeliggørelsen af skolereformen. Lærerne føler sig trådt på efter lockouten, og det bliver helt surrealistisk når politikere og ledende embedsmænd siger at nu må vi (lærerne) tage ansvar for skolereformen. KL og skolelederne har villet have ledelsesretten. Nu har de fået den, og så skal lærerne fortælle dem hvordan det skal gøres på skolerne. Det er absurd. Det er svært at tage alvorligt. Det er alvorligt nok for folkeskolen at vi har en regering der finansierer en reformændring på skoleområdet ved at tvinge medarbejderne gennem lovgivning til at arbejde på en måde som medarbejderne ikke kan stå inde for. Vi skal undervise mere og forberede os mindre. På sidste års generalforsamling vedtog vi følgende udtalelse: Lærerne i Øhavets Lærerkreds forsamlet til generalforsamling den 11. marts har vedtaget følgende udtalelse som reaktion på den aktuelle udvikling på folkeskoleområdet: Regeringen har planer om at finansiere en reform af folkeskolen med heldagsskole ved at tvinge lærerne til at undervise mere og forberede sig mindre. Forsøgene på at ændre lærernes arbejdstid er aftalt i et lukket samarbejde mellem Ministeriet for Børn og Undervisning, Finansministeriet og KL. Det er helt uhørt at finansieringen af en lovændring der skal vedtages i Folketinget, hænges op på resultatet af uafsluttede overenskomstforhandlinger. Vi mener hvad vi skrev og sagde; det har ikke ændret sig selv om vi fik en lov trukket ned over hovedet. Lockoutperioden var meget lærerig, hektisk og følelsesladet. Lærerne følte sig stødt over det billede som KL forsøgte at tegne af os i medierne. 4 Det var her at tilliden til vores ledere og kommunalpolitikere led et knæk. Nu når vi står og skal i gang med skolereformen, undsiger nogle af skolelederne loven og siger at det ikke er deres kop te. Det er bare for sent. Manglende rettidighed eller for sen opbakning kan ikke bruges til noget. Lockouten tærede på lærernes kræfter på forskellig måde, og alle havde nok en periode hvor de følte sig nedtrykt og desillusionerede. På Ærø havde alle lærere mulighed for at kommunikere på en fælles mailliste. Iderigdommen og aktivitetsniveauet var højt. Meget hurtigt kom også friskolelærerne med i fællesskabet og bidrog til at vores følelse af vigtigheden ved stå sammen i en faglig kamp blev styrket. Den sammenholdsfølelse der var under demonstrationsturen til København, var ubeskrivelig. Vi tabte kampen mod KL og regeringen, men vi vandt et faglig fællesskab som kom styrket ud af konflikten. Det skal vi også huske på når nu vi skal implementere folkeskolereformen. Lærerne tager ansvar, men det bliver altså på en måde hvor vi kan se os selv som professionelle lærere. Skolesammenlægning Lærerne tog ansvar for skolesammenlægningerne i 2013 hvor tre folkeskoler blev til en. Det at samle tre forskellige skolekulturer og få det til at blive til én, er en vanskelig proces og et stort arbejde. Specielt lærerne i indskolingen og mellemtrinnet havde forberedt denne forandring rigtig godt. Andre steder er denne proces gået galt og har splittet skolen og skabt et dårligt arbejdsmiljø. Det var derfor med nogen undren at vi igen i medierne kunne læse en lokal skolepolitiker takke elever, forældre og skolens ledelse for en god sammenlægning. Lærerne der har gjort det muligt, var ikke nævnt. Det bidrog ikke ligefrem til at skabe en bedre stemning i den urolige opstart af den nye skole. MED MED-aftalen på Ærø er i løbet af 2011 og 2012 blevet revideret i et udvalg nedsat af Hovedudvalget. Det har været en noget langvarig og besværlig proces. Ønsket var fra både ledelse og medarbejdernes side at få en lidt mere smidig værdibaseret aftale der er tilpasset de lokale Ærøforhold. I 2013 blev denne proces korrigeret da KTO meddelte kommunen at det kun er et forhandlingsudvalg med fagforeningernes repræsentanter der kan varetage denne opgave. Forhandlingsudvalget brugte dog det oplæg der var udarbejdet, og en ny MED-aftale for Ærø er nu blevet en realitet. En af de væsentligste strukturændringer er at fælles MED-udvalgene nu

5 har en ændret sammensætning. Der er nu flere forskellige fagforeningsrepræsentanter inden for hvert udvalg således at udvalgene svarer til det kompetenceområde som chefen for området har. Man kan sige at fælles MED-udvalgene er blevet lidt mere et overordnet organ der svarer til den mere brede og flade struktur chefernes kompetenceområde har på Ærø. Hver institution/arbejdsplads er dog sikret enten et MED- eller et personalemøde med MED-status. Derudover er arbejdsmiljøarbejdet blevet styrket på baggrund af kravene fra rammeaftalen mellem KTO og KL. Som noget nyt er færgerne nu også en del af MED-systemet da de blev kommunaliseret i Langeland Hvis man kalder skovl for en skovl og spade for en spade, kan man ikke også kalde Langeland Kommunes budget 2014 for værende fornuftigt med enkelte udfordringer. Men det er ikke desto mindre sådan budget 2014 blev fremlagt på kommunens budgetseminar i august Udfordringerne består overordnet set i et samlet underskud på 36,1 millioner kroner. Herudover blev der særligt præsenteret to konkrete udfordringer i budgettet: 1. Der er ikke budgetteret med midler til implementering af skolereformen. 2. Der er ikke afsat særlige midler til specialområdet. Man kan vel sige at kommunen har udfordringen, og lærerne står tilbage med skovlen og spaden. I foråret 2013 blev Langeland Kommune udvalgt til at indgå i et samarbejde med Ministeriet for Børn og Unges Inklusions-Taskforce. Samarbejdet som er defineret ved en kontraktaftale mellem Langeland Kommune og Ministeriet for Børn og Unge, befinder sig efter knap et år stadigvæk i en indledende fase - anonymt og usynligt for lærerne der skal løfte inklusionsopgaven i skolens hverdag. Derimod kan man desværre ikke klandre kommunen for at være anonym eller tilbageholdende i de konkrete politiske beslutninger på inklusionsområdet. Som en del af besparelserne på skoleområdet er det besluttet at antallet af elever visiteret i specialklasse på Ørstedskolen halveres fra 50 til 25 elever med virkning fra august Den nu afgåede direktør for området Børne og Unge udtalte utvetydigt at besparelser i forhold til budget 2014 nødvendiggjorde en udslusning af halvdelen af specialklasseeleverne. I indeværende skoleår har alle lærere fået et fire dages kursusforløb til at 5 løfte den udvidede inklusionsopgave i det kommende skoleår, og? Ja, så er det jo bare at sætte i gang med at flyve mens vi bygger flyvemaskinen. For så vidt fair nok så længe skovl er en skovl, og at inklusion benævnes som dét, det er UDSLUSNING pga. besparelser. Som om dette ikke er nok, har kommune/ forvaltning udmeldt at Skrøbelev Heldagsskole skal lukke som selvstændig skole og senest august 2015 flytter den til Ørstedskolen samt overgår som skoletilbud under Ørstedskolens ledelse. Dette vidtgående forslag er p.t. til høring i MED og skolebestyrelser. Langelands demografi og det faldende børnetal har også i indeværende år trukket skygger ind i skolevæsnet ved afskedigelser af lærere pga. arbejdsmangel, og i skrivende stund er tal og præmisser for det kommende skoleår endnu ikke udmeldt. Men med den nye skolereform blev det tidligt politisk besluttet at den understøttende undervisning skal varetages af det nuværende pædagogiske personale, først og fremmest af lærerne (2/3) samt af pædagogerne (1/3). Det er et lyspunkt at reformen ikke giver anledning til afskedigelser. Langeland Kommune/skoleledelse har ligeledes været tidligt ude med en rammesætning for den nye arbejdstid august 2014: 40 timer pr. uge i 42 uger. Fuld tilstedeværelse på skolerne og med samme start og sluttidspunkt for alle på den enkelte skole. Derimod har det skortet på udmeldinger vedr. pædagogisk substans samt oplæg til fagdidaktiske drøftelser. Konflikten Det er helt uundgåeligt ikke også at nævne lockouten i april 2013 i beretningen fra Langeland. Lærerne på Langeland holdt fanen højt og hjalp på skift hinanden med at holde modet oppe. Der var tidspunkter hvor det var svært at være en lille skole og holde dampen oppe, og der var øjeblikke hvor det var svært at være en stor skole og orke det store fællesskabs navigering under pres. Der var også den daglige absurde oplevelse inde på skolen hvor tomhed og savnet af kollegaer fyldte følelsesmæssigt. Lærerne på Langeland bakkede op om hinandens aktioner. Lærerne på Langeland holdt fælles social aktivitetsdag med spisning. Lærerne på Langeland holdt Fælles Faglige Klubmøder, i øvrigt et tiltag som er fortsat i indeværende skoleår mellem Humble Skole, Nordskolen og Ørstedskolen. MED Den nye MED-aftale blev udsendt i september

6 2013. I første omgang blev MED-aftalen ikke godkendt pga. tekniske fejl der dog hurtigt blev tilrettet. Der vil sandsynligvis opstå behov for yderligere tilrettelser i den kommende tid idet der p.t. pågår en større organisationsændring i kommunen. Målet er at fem direktørområder skal blive til tre. Processen er p.t. i høringsfase. Men det er allerede nu værd at bemærke at forslaget til organisationsændring indebærer at der indsættes en skolechef under en af de tre resterende direktører, og at denne skolechef skal findes internt i ledelsesniveauet på skoler/ daginstitutioner. Hvor denne rokade vil efterlade et hul i den daglige ledelse vides endnu ikke. Kommunens bestræbelser på at nedsætte sygefravær udmøntes i projektet Nærvær - Fravær. Foreløbig har TR, AMR og Ledere været på et étdagskursus sammen i Den professionelle samtale. Folkeskolereformen har naturligvis også været oppe at vende i Sektor-MED. Vi har været inviteret med til innovationsmøderne om udviklingen af reformen, og det samlede arbejde er samlet i en hvidbog som inspirationsmateriale til skolerne. Hvidbogen kan læses på Svendborg Kommunes hjemmeside. Vi har også behandlet folkeskolereformen på et ordinært møde hvor skolechefen fremlagde de 16 punkter med en fælles drøftelse bagefter. Sektor-MED var også været inviteret med til ledermøde for at opkvalificere forvaltningens udspil til høringsmaterialet om vision for læring og dannelse for de 0-18-årige. Referater fra Hoved-Med og Sektor-MED kan læses på Svendborg Kommunes Intranet brug evt. linket på kredsens hjemmeside. Flere oplysninger vedr. kommunerne kan også ses i de følgende afsnit. Svendborg MED Kredsen er repræsenteret i Hoved-udvalget og i Sektor-MED-udvalget for børn og unge. I Sektor-MED for Børn og Unge sidder direktøren, cheferne, tre ledere og ni medarbejderrepræsentanter. MED står for MEDindflydelse, MED-bestemmelse og MED-ansvar som foregår i tæt samspil mellem medarbejdere og ledere således at udvikling og erfaring fra daglig praksis lægges til grund for de beslutninger der træffes. I år har vi fra kredsen været specielt optaget af inklusion og folkeskolereformen. Inklusion er jo en varm kartoffel i hele landet. Der er meldinger om at inklusionsopgaven belaster arbejdsmiljøet fordi man ude på skolerne ikke er gearet til at løse opgaven. I Svendborg Kommune har inklusion som udgangspunkt ikke været et spareprojekt. Så da meldingen kom at der skulle tænkes smartere inden for inklusion så der kunne findes penge til kommunekassen, blev vi naturligvis kritiske. Tre arbejdsgrupper med medlemmer primært fra skolelederkredsen har fået til opgave at gennemgå struktur, procedurer m.m. for at se på hvor der kan justeres. Sektor- MED har været inviteret med til de ledermøder hvor dette punkt har været på dagsordenen. Udfaldet er blevet at man i første omgang har fundet pengene andet sted, men at arbejdsgrupperne fortsætter arbejdet nu med tid til at gå i dybden og gøre et ordentligt stykke arbejde. 6 Arbejdsmiljø Arbejdspladser Der er ikke i nogen af kommunerne sat ekstra økonomiske midler af til den fysiske indretning af skolerne i forbindelse med folkeskolereformen og arbejdstidsloven. Jo, nogle skoler har måske stadig nogle af lærernes mistede lønkroner fra lockouten tilbage på kontoen. Lærerne skal nu som andre kommunalt ansatte være på arbejdspladsen, men i hele deres arbejdstid. Dette kræver indretning af arbejdspladser for den enkelte, indretning af mødelokale m.m. Dette skal være klar den 1. august når lærerne møder på arbejde. Den 5. november blev der derfor i samarbejde med Svendborg Kommune og kredsen afholdt et fælles arrangement på Ørkildskolen vedrørende lærerarbejdspladser, desværre uden deltagelse fra Ærø- og Langelands kommuner. Bascon som har været med til at udarbejde inspirationsguiden for indretning af arbejdspladser for undervisere, kom med et oplæg omkring: -Hvad skal lærerarbejdspladserne kunne? -Hvad siger loven? -Hvordan indretter vi bedst muligt? -Hvad er der behov for, og hvordan kommer vi i gang? -Introduktion til seks konkrete indretningspricipper og et bud på en god proces fra idé til handling.

7 Fokus på ændret AMR-rolle Kredsen har som de tidligere år afholdt årlige fælles møder for AMR og TR. Disse fælles møder er i efteråret og fremadrettet blevet opprioriteret da AMR med Lov 409 får en større og mere betydningsfuld rolle i fremtiden. Det har tillige medført at AMR på Ærø og i Svendborg fra efteråret er blevet en del af den fælles forhandleruddannelse som kredsen og kommunerne i fællesskab skød i gang i starten af Se mere om dette under TR-arbejdet. Psykisk arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø fylder stadig meget både i den offentlige debat og ikke mindst rundt omkring på de enkelte skoler. Vi står nu over for et nyt og spændende år hvor det forgangene års udfordringer skal føres ud i livet vi skal have implementeret den nye skolereform som Folketinget vedtog den sidst dag inden juleferien. Det betyder blandt andet at lærerne fremover skal undervise mere, og nervøsiteten for bl.a. at miste forberedelsestid fylder en del hos mange af vores medlemmer. Det psykiske arbejdsmiljø kan blive udfordret og komme under et alvorligt pres hvis man ikke får den nødvendige forberedelsestid. Det slider - når fagligheden skrider. Et ordentligt arbejdsmiljø er en helt nødvendig forudsætning for at gøre eleverne så dygtige som overhovedet muligt hvilket er et af hovedformålene med den nye skolereform. Medlemsarrangementer Lyttemøde Hovedstyrelsen besluttede på sit møde d.19. november 2013 at der skulle afholdes en række møder med tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentater og medlemmer rundt i hele landet. Disse møder blev døbt "lyttemøder" og skulle blandt andet bruges til at understøtte og fastholde fokus på fællesskabet og sammenholdet i foreningen. D. 5. februar blev der afholdt "lyttemøde" på Tåsingeskolen hvor tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentater og medlemmer fra skolerne på Langeland, Ærø og Svendborg mødte talstærkt op (ca. 95) for sammen at drøfte en række forhold direkte med Bjørn Hansen fra DLF s hovedstyrelse. Et spændende møde hvor Bjørn Hansen viste stor interesse for de udfordringer som TR, AMR og medlemmerne ser for sig på skolerne. Bjørn Hansen blev på lyttemødet klædt godt på med konkrete informationer om situationen og holdningerne på de enkelte skoler som han kunne tage med tilbage til hovedstyrelsen og dermed bidrage til hovedstyrelsens videre arbejde. Åbent medlemskursus Inklusion Inklusionsopgaven er stadig en udfordring rundt omkring på de enkelte skoler. Opgaven er ikke blevet nemmere af at skolernes økonomi stadig bliver presset. Hvis inklusionen skal lykkes, kræver det at der er afsat den nødvendige resurse, samt at den enkelte lærer der skal stå med opgaven, føler sig kompetent og klædt godt på til opgaven. Hvis ikke disse betingelser er opfyldt, så vil det være svært at få inklusionen til at lykkes, og det vil uundgåeligt påvirke arbejdsmiljøet. Det er desuden vigtigt at have for øje om inklusionen giver mening for den enkelte elev. Foreningen oplever et øget antal sager om vold - hver 3. registrerede sag er en voldsag. Det er bekymrende, og det er en udvikling som kræver ekstra fokus. Mindfulness er et dårligt udtryk. Det handler mere om at hjernen er tom." (Sagt af lektor i innovation og forandringsledelse på Aarhus Universitet Michael Nørager på kredsens åbne medlemskursus november Læsevejledning: Citatet skal ikke forstås på den måde at Michael Nørager mener at mennesker der beskæftiger sig med mindfulness, er tomhjernede.) (Ugens Flue uge 48, 2013) 7

8 Kredsen besluttede efter en evaluering af medlemsaktiviteterne at afholde åbne medlemskurser igen. I november afholdt kredsen derfor åbent medlemskursus på Gl. Avernæs. Der var stor interesse for at deltage. Fredag eftermiddag startede vi med at høre et foredrag af Thomas Aastrup Rømer, som blandt andet har ytret sig i landets store aviser og blogget på Folkeskolen.dk. Thomas Aastrup Rømer er lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus. Under overskriften Skolens formål eller formålets skole? talte Rømer om uddannelse og dannelse set i lyset af hvordan folkeskolen har udviklet sig de sidste 10 år. underholdende og tankevækkende foredrag om hvad vi kan gøre for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i en udfordrende tid. Han pointerede at det handler meget om hvor vi sætter fokus, hvordan dialog og sprog bliver brugt, den stemning vi er med til at skabe, hvor opmærksomme vi er på os selv og hinanden, og hvordan vi er i stand til at få det hele implementeret. Medlemsarrangement: Da stormen Allan hærgede over Danmark, havde kredsen indkaldt til åbent medlemsmøde på Vestre Skole. Dagsordenen var en gennemgang af Lov 409 leveret af Dorte Lange (næstformand i DLF) og Hans Henrik Olsen fra DLF s sekretariat med efterfølgende debat. Jo mere konkurrence og jo mere liberalisme man hævder, desto mere dannelse, ret og filosofi må man også hævde. Hævder man det første uden at reflektere over det andet, så ender individerne som abekatte eller som fuldstændig identiske i ånden. (Thomas Aastrup Rømer, lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) (Ugens Flue uge 41, 2013) Han påpegede at uddannelsespolitikken mere og mere underordner sig økonomiske forhold på bekostning af dannelsens elementer. Rømer pointerede at der i KL s skolevision absolut ingen dannelsesreferencer er, selv ikke i den bredest mulige forståelse af dannelse. Lørdag formiddag fik vi besøg af Michael Nørager. Han er lektor og ph.d. i innovation, strategi og ledelse ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences. Han leverede et 8 Pædagogik Folkeskolereformen I de kommunale budgetter har alle vores tre kommuner budgetteret med at lærerne skal undervise mere. På Langeland i gennemsnit tre lektioner mere om ugen, Svendborg Kommune 2,7 timer om ugen. På Ærø er dette stadig uafklaret. På spørgsmålet om hvordan der skabes plads til mere undervisning i den enkelte læreres arbejdstid, får vi meget vage svar som: Vi vil effektivisere. Når vi spørger: Hvordan effektivisere? er svarene lige så vage. Denne manglende stillingtagen til hvordan skolerne skal bidrage med højere kvalitet på en række områder som fordret i folkeskolereformen, er rystende. Med flere undervisningstimer er det højst sandsynligt at tiden tages fra forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Dette vil i værste fald få negative konsekvenser for arbejdsbelastningen for den enkelte. Regeringen har gennem de sidste år indbudt til partnerskaber og samarbejde om Ny Nordisk Skole m.m. Men reelt har der ikke været indbudt til indflydelse. Ny Nordisk Skole skulle være eksemplet på at tingene skulle gro nedefra - en anerkendelse af at det var lærerne der skulle bidrage og udvikle. For nogle skabte det måske også forventninger om inddragelse i reformen af folkeskolen. I stedet viste det sig at folkeskolereformen ligeledes blevet et topstyret, centralistisk projekt hvor stigende kontrol og resultatstyring er pejlemærker for elevernes læring og lærernes undervisning. Meget langt fra dansk skole- og uddannelsestænkning. Mange politikere har store forventninger til implementeringen af

9 reformen og udtaler sig med luftige ord og positive tilkendegivelser om reformens velsignelser. Der er dog ikke noget i reformen som har kunnet vække kredsstyrelsens begejstring. Nok er der problemer i skolen der skal løses, og andre tilgange der kan bruges; det erkender vi, men det er skæmmende at se hvor useriøst vores politikere behandler et så basalt og vigtigt område i samfundet. En totalt falden på maven for økonomisk nødvendighed og total mangel på lydhørhed over for de medarbejdere og forskere der sidder inde med viden på skole- og uddannelsesområdet. Vi lærere har det med at bryde ud i undervisning." (Sagt af Erik Sigsgaard, børneforsker tilknyttet Professionshøjskolen UCC, under SOPHIA's konference 'Elementer til en alternativ folkeskolereform' d. 7/ i forbindelse med at en lærer ikke burde tale mere end syv minutter ad gangen.) (Ugens Flue uge 20, 2013) Pædagogisk temadag Kredsens pædagogiske udvalg drog i efteråret til København for at deltage i Det Pædagogiske Selskabs temadag om folkeskolereformen. Professor Peter Allerup fra DPU lagde ud med at redegøre for et forskningsprojekt vedrørende de ca. 15 % vingeskudte som forlader folkeskolen uden de fornødne færdigheder til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Forskningsresultatet viser at på trods af, at disse 15 % scorer så lavt i Pisa at man angiver at de ikke har færdigheder til at gennemføre en ungdomsuddannelse, så viser det 9 sig overraskende at hele 87 % af dem alligevel gennemfører. Der er altså ingen påviselig sammenhæng mellem at klare sig fagligt dårligt i Pisa og evnen til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er ekstra interessant at diskutere når nu folkeskolereformen ifølge politikerne er sat i verden netop for at sikre disse 15 % en ungdomsuddannelse! Derefter tog professor Jens Rasmussen, DPU, over. Hans foredrag tog udgangspunkt i at undervisningsministeren betegner den nye skolereform som den største skolepolitiske forandring i mange år, og hun mener at reformen vil ændre skolen radikalt. Jens Rasmussen anlagde en kritisk vinkel på ministerens udsagn idet man via skolepolitisk forskning ved at disse reformer ikke har ført til nævneværdige ændringer af skolen og undervisningen. Skal der ske ændringer, i følge Jens Rasmussen, viser forskning at forandringerne skal ske nedefra som ændret praksis der giver mening. Institutionschef fra Professionshøjskolen Metropol, Tue Christian Sanderhage, havde en anderledes positiv tilgang til folkeskolereformen. Hans foredrag tog udgangspunkt i at der med folkeskolereformen og Lov 409 nu var mulighed for at af-djøfisere skolen. Farvel til snærende begrænsninger, goddag til muligheden for konstruktivt at sætte nye rammer for at få fagligheden og elevernes læring i centrum for samtalen mellem leder og medarbejder. Oplægget havde fokus på hvordan udefra kommende forandringer som reform og overenskomst gennem udøvelse af medledelse kan fungere som kraftfelter for udvikling af skolen. Temadagen sluttede af med at repræsentanter fra tre kommuner redegjorde for deres proces og indhold, udfordringer og dilemmaer i deres aktuelle arbejde med at realisere reformen. Alt i alt rustede denne temadag os til i højere grad at stille kritiske spørgsmål til indholdet i folkeskolereformen, og den hjalp os med at finde vores eget ståsted i forhold til hvad vi mener om den. TR-arbejdet Forhandleruddannelse Kredsen og Skoleforvaltningerne på Ærø og i Svendborg har indgået en aftale om et toårigt kursus med Søren Viemose som underviser i Den gode forhandling. Kurset afsluttes juni 2014.

10 Deltagerne er tillidsrepræsentanterne, lederne, forvaltningerne og Kredsstyrelsen. AMR har også deltaget i dele af kurset. Hensigten med forløbet har været at skabe en mere givtig forhandling, og at styrke samarbejdet og tilliden ude på skolerne, så der opnås merværdi. Forløbet omkring overenskomstforhandlingerne har dog gjort at indholdet i kurset flere gange har måttet ændres. Informationsarbejdet Kredsen informerer hovedsageligt gennem kredsens hjemmeside Her findes blandt andet oplysninger om aktuelle lønninger, arbejdstidsaftaler, møder og referater. Desuden kan der læses nyheder og findes link til en lang række relevante hjemmesider. Der er en særlig rubrik til TR og pensionisterne. Hjemmesiden opdateres flere gange om ugen. Kredsen informerer TR ved hjælp af Tirsdagsnyt, der udsendes pr. jævnligt og derefter lægges på hjemmesiden. Den nuværende hjemmeside er en klon af DLF s tidligere hjemmeside. På grund af DLF s skift til en ny hjemmeside vil det blive nødvendigt for kredsen også at skifte hjemmeside. Den nuværende vil ikke kunne vedligeholdes fremover. Det er tanken at kredsen vil gå over til samme type hjemmeside som hovedforeningen i løbet af Lærerne på Fyn Vi har i 2013 afholdt vores sædvanlige møder i diverse udvalg i fagpolfo-regi (det fagpolitiske samarbejde mellem de fynske kredse). Vi har stor gavn af at få diskuteret og erfaringsudvekslet inden for de forskellige fagpolitiske områder. Desuden får vi sammen med hovedstyrelsesmedlem Niels Munkholm lejlighed for at drøfte aktuelle emner der er til behandling i Hovedstyrelsen. Løn Fritvalgstillæg Der er ikke de store lønstigninger i vente frem til 31. marts Det nuværende fritvalgstillæg 10 hvor man kan vælge mellem pension eller løn, øges 1. januar 2014 fra 0,3 % til 0,6 %. Det drejer sig om ca. 100 kr. ekstra om måneden. Kompensation for udfasning af aldersreduktionen I stedet for aldersreduktionen ydes fra 1. august 2014 en kompensation for overenskomstansatte: kr. i årligt grundbeløb (p.t. 297,99 kr. pr. måned). Tillægget er pensionsgivende med 17,3 % for overenskomstansatte. Tjenestemænd: kr. i årligt grundbeløb ( p.t. 345,87 kr. pr. måned). Tillægget er ikke pensionsgivende for tjenestemænd. Forskellen i tillæggenes størrelse skyldes pensionen. KTO-aftalte lønstigninger Ved de generelle forhandlinger er der desuden aftalt følgende lønstigninger: 1.april 2013: 0,5 % 1.oktober 2013: 0,2 % (skøn) 1.januar 2014: 0,5 % 1.oktober 2014: 0,71 % (skøn) Overenskomst Ved optakten til overenskomstforhandlingerne i 2013 var der i LC ikke de store forventninger til større lønstigninger hvilket som bekendt heller ikke blev resultatet. Ligeledes var ændringer af arbejdstiden ikke et overenskomstkrav fra vores side. Det havde KL sammen med regeringen (Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen) derimod som krav. Deres mål var at afskaffe lærernes arbejdstidsaftale. Arbejdstidsaftalen A08 blev i 2012 evalueret af KL og DLF, og resultatet var stor tilfredshed med de aftaler der var indgået rundt om i landet. Lokalt havde vores arbejdsgiver også udtrykt samme tilfredshed. I Svendborg Kommune udtalte såvel borgmesteren som formanden for Udvalget for Børn og Unge til TV Fyn i vinteren 2013 at de ønskede at bevare vores lokale aftale. Men vores regering har brug for 12 mia. bl.a. til omlægning i det offentlige system, til at fylde finansministeriets kasse op, og skaffe penge til skattelettelser. Den opgave blev lagt i Moderniseringsstyrelsen og Finansministeriet, som i hele forhandlingsforløbet om overenskomsterne var dukkefører for KL. Opgavens løsninger var blevet formuleret i Vækstplan DK. Et af de beskrevne redskaber i Vækstplan DK er: arbejdstidsregler og arbejdstidsforhold i det offentlige. Indgrebet i overenskomstforhandlingerne, lovindgrebet den 26. april 2013, er sandsynligvis første skridt i

11 regeringen plan for at frigøre midler ved ændrede arbejdstidsforhold. Der er også en udbredt frygt hos andre offentlige ansatte og deres organisationer for at de bliver de næste, den såkaldte dominoeffekt. Lærerne var de første, hvem bliver de næste? Der var i hele forhandlingsperioden fra december til april aldrig tale om reelle forhandlinger. Arbejdsgiverne konstaterede ved forhandlingsperiodens udløb ensidigt at forhandlingerne var brudt sammen på det kommunale område, og få dage efter meddelte Moderniseringsstyrelsen og RLTN også sammenbrud. Forligsinstitutionen blev en holdeplads præget af at KL ikke leverede de input som forligskvinden bad om. Forligskvinden måtte opgive at mægle og lockouten blev startet den 1. april 2013 med virkning fra om morgenen den 2. april. Kredskontoret blev mødested for tillidsvalgte og kontaktpersoner. Alle arbejdspladser der var omfattet af lockouten, organiserede et mødested hvor man kunne støtte hinanden, drøfte situationen, planlægge aktioner m.m. Det var en beundringsværdig kreativitet som blev synliggjort. Overalt var de lockoutede synlige i bybilledet, på veje, torve og broer. Allerede i starten af lockouten begyndte et samarbejde med efterskolerne, privatskolerne og VUC. Gennem hele april fortsatte vi med fælles aktioner, og ved demonstrationen i København arrangerede vi fælles bustransport. Endelig var der til arrangementerne stor opbakning fra vores tjenestemandsansatte kollegaer. Den 26. april stoppede lockouten ved Folketingets lovindgreb. Et lovindgreb der ensidigt tilgodeser arbejdsgiversiden, stort set afskaffer aftaleretten på arbejdstid, bemyndiger et ensidigt ledelsesrum, forudsætter fuld tilstedeværelse, og at lærerne finansierer folkeskolereformens flere undervisningstimer. Tilblivelsen af Lov 409 er et hidtidig uhørt angreb på den danske model. Den er et eksempel på ekstrem magtudøvelse fra lovgivers side og en trussel mod det offentlige arbejdsmarkeds fri forhandlingsret. Moderniseringsstyrelsens præfabrikerede drejebog som politikkerne blev udstyret med så de kunne give ens svar til pressen og øvrige der måtte spørge, viser med tydelighed den ekstreme magt Moderniseringsstyrelsen har fået af Folketinget. Hele forløbet er en alvorlig antastelse af de demokratiske spillerregler der er gældende i vores demokrati. Ordene 'i videst muligt omfang' har fået nu betydning efter at beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) har svaret på en kritisk henvendelse fra FTF's formand Bente Sorgenfrei vedrørende lovindgrebet om lærernes arbejdstid der afsluttede lærerlockouten i forbindelse med OK 13. Mette Frederiksen skriver: "Regeringen har dog i videst muligt omfang forsøgt at tage højde for noget af det som parterne foreslog og stillede krav om under forhandlingsforløbet. Det er derfor regeringens opfattelse at vi med lovindgrebet fandt en balance mellem de modsatrettede hensyn." (Ugens Flue uge 35, 2013) Lokalt blev der i alle tre kommuner igangsat utallige aktiviteter og arrangementer. 11 Arbejdstid I Lov 409 blev det fastsat at den nuværende arbejdstidsaftale løber uændret videre indtil 31. juli Herefter gælder Lov 409. Lærerne og børnehaveklasselederne får ens vilkår: Der skal som udgangspunkt arbejdes 37 timer om ugen svarende til 7,4 timer pr. arbejdsdag. I vores nugældende aftale vil arbejdet højst kunne placeres på 209 dage. En sådan regel findes ikke i Lov 409. Arbejdet kan placeres på alle hverdage minus feriedage og helligdage. Juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag samt 1. maj er også arbejdsdage. Arbejdstiden skal drøftes mellem lederen og den enkelte lærer. Der er ikke fastsat en bestemt tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Arbejdstiden regnes fra det tidspunkt man skal møde, til det tidspunkt hvor arbejdspladsen forlades. Pauser af

12 under ½ times varighed medregnes i arbejdstiden. Der skal som i dag udarbejdes en opgaveoversigt. Denne udarbejdes i dialog mellem lærer og leder. Opgaveoversigten er dog ikke et bindende tilsagn, men hvis der er behov for ændringer, så skal der ske drøftelser mellem leder og den enkelte lærer. Aldersreduktion på 175 timer fjernes gradvist. Den bevares kun uændret for ansatte der er fyldt 57 år 31. juli 2013, mens ansatte, der er fyldt 50 år (men ikke 57 år) 31. juli 2013 kan få nedsat tid med 175 timer. De pågældende skal dog bære en nedgang i lønnen, men ikke i pensionsoptjeningen. Med udsigten til at en endnu større del af arbejdstiden skal tilbringes på skolen, stilles der krav om fx lærerarbejdspladser, adgang til telefoner, computere og velfungerende trådløse netværk m.v. Regeringen har i lovforslaget omtalt at der er nogle særlige værnsregler der skal beskytte de ansatte lærere mod det grænseløse arbejde når der nu ikke længere findes faste regler for fx forberedelsestid. Værnsreglerne er dog meget vage. I Langeland Kommune besluttede politikerne og forvaltningen meget hurtigt at de ikke ville indgå aftaler om arbejdstiden. Hvilket betyder at lærerne på Langeland i det kommende skoleår 2014/2015 skal arbejde efter lov 409 og forvaltningens anvisninger til skoleledelserne. På Ærø er der endnu ikke kommet nogen udmeldinger. Kredsstyrelsen har bedt om forhandling, og første møde afholdes i slutningen af februar. I Svendborg Kommune har vi siden november haft forhandlinger samt foretaget opgørelser vedr. lønforhold. Mange møder er blevet aflyst. Kort tid efter lockoutens afslutning vedtog kommunalbestyrelsen i Svendborg at der ikke skulle indgås aftale, men at man ville tage drøftelser med lærerkredsen når folkeskolereformen var vedtaget. Kredsen har sammen med forvaltningerne i Svendborg og Ærø kommuner aftalt en fælles forhandleruddannelse for parterne samt skoleledere og TR. På disse kursusdage har forvaltningerne og kredsen drøftet lønforhold og arbejdstid. Det var på disse dage det blev aftalt at indlede forhandlinger. Forhandlingerne i Svendborg har ikke båret frugt endnu. Kommunen trak sig ved sidste forhandling medio februar, tilbage til udgangspunktet Lov 409. De enkelte skoler i Svendborg agerer selv inden for Lov 409. Der er ikke noget forhandlingsresultat mellem kommune og kreds, og os bekendt ingen udmeldinger om fælles ageren for skolelederne fra forvaltningens side; jo, at de stort set kan agere som de vil. I skrivende stund er der dog aftalt endnu et forhandlingsmøde mellem kredsen og kommunen, så en eller anden form for aftale er ikke helt udelukket. På mange skoler i vores kommuner har tillidsfolk og ledere haft møder og forhandlinger om folkeskolereformen og udmøntning af arbejdstiden. Det er kun på få områder at enkelte TR har kunnet få forslag til retningslinjer igennem der gav fordele for lærerne. Her gælder, som ved gennemførsel af Lov 409, mange steder en ensidig ledelsesret. UU-vejledningen Næppe var overskriften til dette indlæg skrevet før der blev opnået enighed om en ny reform i Folketinget. En reform som har været længe undervejs, og hvor der er blevet slugt kameler og hugget hæle og tæer for at opnå et resultat. Arbejdsopgaverne ændres på mange måder for UU-vejlederne; eksempelvis skal vejledningen fremover udelukkende være for de unge som er i risikogruppen. Det gælder om at nå gode tal i statistikkerne. Den tætte kontakt og kendskabet til alle elever vil høre fortiden til. UU-vejlederne har ofte givet udtryk for at der ikke er blevet arbejdet nok for dem i DLF. Denne kritik er taget til efterretning, og vejlederne oplever at de bliver hørt. Anders Bondo er gået aktivt ind i dette arbejde og har bl.a. inviteret Lene Espersen, konservativ, på besøg på en erhvervsskole. Et besøg som hun var positivt overrasket over. Generelt skal der nok mange besøg af den slags til for at vise politikerne den virkelige verden. I skrivende stund er der mange uafklarede spørgsmål på vejleder-området, men at der vil ske store ændringer er sikkert. Arbejdsløshed Antallet af arbejdsløse medlemmer af kredsen er større nu end på samme tid sidste år. Folkeskolereformen kan give håb om at der ansættes flere lærere, men elevtallet generelt og især på specialområdet trækker i den modsatte retning. For Svendborgs vedkommende giver nedgangen på Byhaveskolen og CSV særlig anledning til bekymring. 12

13 Seniorerne Igennem mange år er skoleårets aktiviteter for seniorerne blevet planlagt af et selvsupplerende aktivitetsudvalg der mødes 8-9 gange i skoleårets løb. Udvalget består af 8-10 medlemmer der alle forsøger at deltage i de fastlagte møder. Men udvalget er et åbent forum, så enhver der har ideer og lyst, er velkomne til møderne. Mødedatoerne er oplyst både i den udsendte pjece og på hjemmesiden: For at følge med i planlagte aktiviteter og referater anbefales at der til stadighed søges på hjemmesiden: Nedenfor er nævnt de mere synlige aktiviteter: For 4. gang startede årets aktiviteter med nytårskur på Christiansminde. Det er altid en hyggelig eftermiddag med god mad i dejlige omgivelser og derfor en god start på det nye år. Vores forårstur foregik denne gang til søs. Den 23. april sejlede vi med Dana Sirena til Horns Rev hvor vi besigtigede den store vindmøllepark mens vi indtog den store buffet med alt godt fra havet. Selv om det blæste godt både frem og tilbage, kunne vi nyde synet af Svend Vig Hansens Hvide mænd og udsigten til sælbankerne på Skallingen. I april måned var det lykkedes os at finde et hul i Hans Kjærs kalender. Han lovede at komme og fortælle om sit store projekt i Ghana hvortil han bl.a. havde fået penge fra Rotaryklubber i henholdsvis Svendborg og Rudkøbing. Et projekt der stadig er under udvikling ved hjælp af Hans Kjær og andre frivillige. Desværre måtte foredraget aflyses da aktivitetsgruppen vurderede at der var for få tilmeldte. I september måned gik sensommerturen til Jylland. Første besøg gjaldt Horsens fængselsmuseum. Her var der afsat god tid til at gå rundt i museet, opleve fangetilstanden på godt og ondt, mest ondt. Det der gjorde stærkest indtryk på mig, var besøget i den lille kirkeafdeling. Hvilke tanker er mon gået igennem fangernes hoveder under deltagelsen i de kirkelige handlinger? En stille stund i et kaotisk liv. Næste stop på turen var Øm Kloster hvor vi fik god information af dygtige guider. Turen rundt i bus gav rig mulighed for at nyde den smukke jyske natur. Sidste stop var Brædstrup Kro hvor vi blev beværtet med en dejlig middag. 13 En oplevelsesrig dag sluttede henholdsvis i Svendborg kl og i Rudkøbing kl I efteråret i november havde vi foredrag om den transsibiriske jernbane ved tidligere borgmester i Egebjerg Poul Weber og tidligere skoledirektør Knud Rasmussen.. De to fortalte levende og med et glimt i øjet om deres store livsrejse som de havde besluttet sig for under en julefrokost. De tog os med på en rejse i ord og billeder lige fra den første planlægning over deres oplevelser både i toget og undervejs på mange forskellige lokaliteter til deres hjemkomst. Årets udenlandstur skulle have været til Stockholm, men på grund af manglende tilslutning måtte vi desværre aflyse den. I stedet arrangerede vi en tur i december til julemarkederne i Lüneburg, Celle og Hamburg med to overnatninger i Celle. Det blev en rigtig hyggelig tur hvor vi boede på et hotel lige midt i Celle, så vi havde den pragtfulde gamle by og slottet lige uden for døren. På hjemturen var vi rundt i Hamburgs enorme havneområde der er ved at blive totalt renoveret. I det forpligtende kredssamarbejde på Fyn har Ann Jeppesen og Kirsten Bundgaard i en årrække repræsenteret Øhavets Lærerkreds. Fremover vil det være Leif Christensen og Torben Møller Petersen der varetager denne opgave da Ann og Kirsten har besluttet at stoppe. I det forgangne år har ikke mindst forårets lærerkonflikt været drøftet indgående. Der er blevet udtrykt dybe forundringer og frustrationer over at regeringen helt uhørt dels har blokeret for frie overenskomstforhandlinger, dels har underløbet landets lærere og børnehaveklasseledere. Vi opfordrede derfor til at seniorerne støttede lærerne ved fx at deltage i demonstrationer. Årsmødet skulle denne gang vælge delegerede til kongressen, og på Fyn drøftede vi forskellige kandidatmuligheder som vi ville foreslå. Efter en længere proces blev vi enige om at bakke op om Lis Grüner Hansen fra Odense med Torben som hendes 1. suppleant.. Valget på årsmødet faldt ud som vi håbede. Ud over ovenstående bruges møderne i det forpligtende kredssamarbejde til information kredsene imellem om de enkelte kredses aktiviteter. På aktivitetsgruppens vegne Kjeld Korsholm m.fl.

14 Kontingent/ Regnskab/Budget Kontingent 1/ / Kredsen har siden sammenlægningen søgt at holde kontingentet i ro. Det fortsætter vi med også i år. Dvs. vi foreslår uændret kontingent. Regnskab Færgevej 32/Særlig Fond Kredskontoret holder til i bygningen Færgevej 32 som ejes af Særlig Fond. Årets resultat er et underskud på kr. Det skyldes især udgifter i forbindelse med lockouten. DLF s Særlig Fond har dog betalt størstedelen af lockoutudgifterne. Regnskab for Øhavets Lærerkreds Der var i 2013 budgetteret med et underskud på kr. Året endte med et underskud på kr. Regnskabet for Øhavets Lærerkreds og Særlig Fond kan også ses på kredsens hjemmeside under Generalforsamling På selve generalforsamlingen vil der også foreligge trykte eksemplarer til deltagerne. Budget 2014 Vores økonomi presses voldsomt af et faldende antal lærere i de tre kommuner, både grundet faldende elevtal og de strukturændringer der finder sted. Det giver færre kontingentindtægter. Vi prøver dog til stadighed at minimere udgifterne på flere områder for som tidligere nævnt ikke at skulle hæve kontingentet selvom der sker mindre stigninger både på priser og lønninger. Der budgetteres i 2014 med et underskud på kr. for Øhavets Lærerkreds. Der vil dog blive arbejdet på at det faktiske underskud bliver mindre ved at kigge nogle af udgiftsposterne nærmere efter i sømmene. De besparelser der er foretaget i det fremlagte budget vil først slå fuldt igennem i budgetåret Der er således ikke lagt op til gentagne budgetteringer med underskud. Budget/regnskab Særlig Fond B 2014 B 2013 R 2013 Indtægter Leje kredsen Leje garager Indtægter i alt Udgifter Ejendomsskatter m.v Forsikringer Reparation/vedligeh Administration Revision Lockout Udgifter i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat efter afskrivninger Finansiering Renteindtægter/gevinster Renteudg./gebyrer Resultat før skat Skat Resultat særlig fond Forslag til kontingent for perioden 1/ til 31/ I alt pr. år Pr. kvartal Pr. måned DLF pr. år Kreds pr. år Fraktion ,00 186, , ,00 Fraktion ,00 264,00 852,00 204,00 Fraktion ,00 315, ,00 132,00 14

15 Øhavets Lærerkreds Budget Budget Regnskab Indtægter Kontingent AKUT Adm. Særlig Fond Kurser DLF Andre indtægter Renter Refusion sygedagpenge Indtægter i alt Udgifter Lokaleomkostninger (1) Administrationsudgifter (2) Møder/kurser (3) Personaleomkostninger (4) Frikøb/informationsmedarb Udgifter i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat efter afskrivninger Noter B 2014 B 2013 R Lokaleomkostninger Husleje El Varme Vand/renovation Rengøringsartikler Løn rengøring Rep./vedligeholdelse Forsikring Administrationsudgifter Fotokopiering Service/rep. mask It-support Kontorhold Medlemsadministr Udskriftsgebyr o.a Porto Revision Hjemmeside It-licenser Internet Aviser/abonnementer Annoncer Rådg. Ansvarsforsikr Tlf./bredbånd Diverse Differencer Kontingent SAKS

16 Differencer Kontingent SAKS Møder og kurser Skattefri godtg./ diæter Mødeudgifter Faglige klubber Pensionister Kursusudgifter Generalforsamling Kongres Repræsentation Medlemsaktiviteter Kursusforum Forpligt. Kredssam Personaleomk. Løn formand Gager Pension Regulering feriegodtg Atp Aes Lønsumsafgift Omk. ansatte Dataløn Corydon: Lockouten er for børnenes skyld. Finansministeren siger at konflikten er nødvendig for at styrke undervisningen." (Politiken.dk 25/3 2013) Konflikten kunne mærkes fra d. 2/4 - som af alle dage er H. C. Andersens fødselsdag. Er det for elevernes skyld at man vil give dem dårligere forberedt undervisning på længere skoledage? Er det for elevernes skyld at man vil fjerne en professionsaftale 16 og trække en såkaldt normaliseret model ned over hovedet på lærerne? En model der vil skabe dårligt arbejdsmiljø og uengagerede lærere. (Ugens Flue uge 13, 2013)

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus.

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus. Fjordkredsen Generalforsamling 2017 Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl. 17.00 i Højmark forsamlingshus. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Stiftende Generalforsamling 2012

Stiftende Generalforsamling 2012 Stiftende Generalforsamling 2012 5. marts 2012 Under forudsætning af, at punktet vedr. sammenlægning bliver godkendt på generalforsamling 2012 i både Allerød Lærerforening og Hørsholm Lærerforening indkaldes

Læs mere

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag GENERALFORSAMLING Fredag den 11. marts 2016 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 8. februar 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397 kr. (KRL.DK, juni 2015).

Læs mere

Referat fra: Danmarks Lærerforening. Det Forpligtende Kredssamarbejde på Fyn. Pensionistforum. Nyborg d

Referat fra: Danmarks Lærerforening. Det Forpligtende Kredssamarbejde på Fyn. Pensionistforum. Nyborg d Danmarks Lærerforening Det Forpligtende Kredssamarbejde på Fyn Pensionistforum Nyborg d. 31.01.2013 Referat fra: Møde i Pensionistforum mandag den 14. januar 2013 kl. 10.00 12.00 I Odense Lærerforenings

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Øhavets Lærerkreds. Referat fra styrelsesmødet mandag d. 07.09.2015 og mandag d. 14/9 2015. Fraværende d. 7/9: Ingen. 14/9: Thomas Referat:

Øhavets Lærerkreds. Referat fra styrelsesmødet mandag d. 07.09.2015 og mandag d. 14/9 2015. Fraværende d. 7/9: Ingen. 14/9: Thomas Referat: Referat fra styrelsesmødet mandag d. 07.09.2015 og mandag d. 14/9 2015 Fraværende d. 7/9: Ingen. 14/9: Thomas Referat: 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra 24. Godkendt.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016 Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016 Referat: - Velkomst ved formand Leif Primdal, dernæst fællessang: ( Der går gennem tiden. På klaver: Lene Bjerre Sørensen) Ad

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne.

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne. Beretning 2015. De forløbne år har været de mest turbulente i foreningens nyere historie. Arbejdsgiverne er målrettet gået efter at stække lærernes muligheder for indflydelse. De har frataget foreningens

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg.

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg. NOTAT Information 2 om lockout af lærere 1. marts 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2013/0005110-1 Skoleafdelingen Kære forældre til børn i folkeskoler i Frederiksberg Kommune Forhandlingerne mellem Kommunernes

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Referat fra Fraktion 4 s årsmøde Hotel Frederiksdal den 22. - 23. august 2012

Referat fra Fraktion 4 s årsmøde Hotel Frederiksdal den 22. - 23. august 2012 Referat fra Fraktion 4 s årsmøde Hotel Frederiksdal den 22. - 23. august 2012 Til stede var 1 HST-medlem, 10 kongresdelegerede og 42 årsmøderepræsentanter, 2 som suppleanter, i alt 53 deltagere. 2 afbud.

Læs mere

Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede

Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede Til tillidsrepræsentanten / suppleanten 22. december 2017 TR-udsendelse nr. 28: 17/18 Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede Møde for nye kandidater til de forskellige

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Krigsomkostningerne ved lockouten har været meget store, lige nu er det en udfordring, siger KL s tidligere næstformand Erik Fabrin. Men på den

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning. København, 22. januar 2014 Til Børne- og Ungeudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Budget 2016 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Som jeg netop har fremlagt er vores regnskaber under pres. Hovedårsagen er ganske enkelt, at vi mister medlemmer. Ikke fordi organisationsgraden forandre

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2016 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2016 31. december 2016 Generalforsamling Onsdag den 8. marts 2017

Læs mere

Generalforsamling. i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling. i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Endelig dagsorden: Onsdag den 9. marts 2016 kl. 16.10 på Vallensbæk Skole. Derefter spisning for tilmeldte kl. 18 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: (revideret 1.6. 2016) 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter:

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter: Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odsherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Odsherred Kommune fra skoleåret 2016/2017 Baggrund Rammerne for lærernes

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne.

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne. 1. Styrelsesmøder Ordinære møder. Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. a) Mødetidspunkt: Mandage med 2-3 ugers mellemrum. Møderne fastlægges for 1 år ad gangen. b) Deltagere: Alle

Læs mere

DAGSORDEN. MTSU Administrationen. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. MTSU Administrationen. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12. MTSU Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Keld Overgaard Jensen (Ledelse) Finn Mikkelsen (Ledelse)

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

GENERALFORSAMLING DAGSORDEN. Praktiske oplysninger: 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab Støttetildeling 2016

GENERALFORSAMLING DAGSORDEN. Praktiske oplysninger: 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab Støttetildeling 2016 GENERALFORSAMLING Fredag den 10. marts 2017 kl. 16.00 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

DLF for alle medlemmer

DLF for alle medlemmer DLF for alle medlemmer Øget fokus på de mindre medlemsgrupper Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til Hovedstyrelsen. Jeg er medlem af Aarhus Lærerforenings styrelse samt formand for Foreningen

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox.

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox. Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid Juni 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord

Læs mere

Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord

Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord REGNSKAB 2015 BUDGET 2016-2018 Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.385.000 4.292.290 AKUT-fondsrefusion 750.000 628.840 Renteindtægter 40.000 57.001 Andre indtægter

Læs mere

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant!

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant! Kære tillidsrepræsentant! Så er det tid til endnu et TR-nyhedsbrev fra mig, sektionsbestyrelsen og sekretariatet. Kursusåret er forbi, før vi ser os om, og med det er vi kommet igennem det første år med

Læs mere