Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer"

Transkript

1 Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul i et ansættelsesforhold. Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver altid overvejer, om de begrænsninger, som en konkurrence- og kundeklausul indebærer for funktionæren, står mål med virksomhedens behov for at pålægge funktionæren en klausul. Disse overvejelser skal bl.a. ses i relation til de økonomiske omkostninger, som en aftale om en klausul påfører virksomheden. Vejledningsmaterialet tager udelukkende sigte på konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer. Disse regler behandles primært i funktionærlovens 18 og 18 a, men suppleres af aftalelovens 36 og 38. Endvidere gælder materialet kun for konkurrenceog kundeklausuler, som er indgået den 15. juni 1999 eller senere. Er der tale om en klausul, som er indgået før dette tidspunkt, henvises der til DA Forlags publikation Konkurrence- og kundeklausuler. 1

2 Modelforslag (eksempel på en kundeklausul) Kundeklausul (1) (2) Funktionær Der er indgået en aftale om, at [Navn] i forbindelse med sin fratræden i en periode på [Navn] (4) ikke må tage ansættelse hos kunder og andre forretningsmæssige forbindelser (3) eller direkte eller indirekte at have erhvervsmæssig kontakt med disse. Den erhvervsmæssige kontakt skal have fundet sted inden for de seneste 18 måneder før opsigelsestidspunktet. Forpligtigelsen gælder i forhold til kunder m.v., som funktionæren selv har haft erhvervsmæssig kontakt med (5). Endvidere vil forpligtigelsen gælde for øvrige kunder m.v., som er blevet meddelt funktionæren ved særskilt skriftlig meddelelse forud for opsigelsen. Som kompensation (6) for denne kundeklausul modtager funktionæren hver måned, så længe forpligtigelsen gælder, et beløb svarende til 50 pct. af månedslønnen på fratrædelsesdagen. Ved fratrædelsesdagen forstås den dag, hvor opsigelsesperioden udløber, uanset om funktionæren fritstilles på et tidligere tidspunkt. Retten til denne kompensation bortfalder ved berettiget bortvisning af funktionæren, mens funktionærens forpligtigelser i henhold til klausulen opretholdes. Indtægt fra andet passende arbejde vil blive modregnet (7) i den løbende kompensationsbetaling. Funktionæren er i hele den periode, hvor klausulen løber, forpligtet til skriftligt at søge og påtage sig andet passende arbejde samt løbende at holde virksomheden underrettet om enhver erhvervsmæssig aktivitet. Retten til den løbende kompensation udover engangsbeløbet bortfalder, hvis arbejdsophøret er begrundet i funktionærens tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Overtræder funktionæren klausulens forpligtigelse, ifalder funktionæren foruden et almindeligt erstatningsansvar en konventionalbod (9) svarende til [Navn] måneders løn beregnet på baggrund af lønnen på fratrædelsesdagen, for hver gang en overtrædelse finder sted. Overtrædelse kan hindres ved fogedforbud (10) uden sikkerhedsstillelse. Betaling af konventionalbod bevirker ikke, at funktionærens forpligtigelser i henhold til kundeklausulen bortfalder. Endvidere vil en overtrædelse medføre, at den af virksomheden betalte kompensation for forpligtigelsen skal tilbagebetales fra tidspunktet for overtrædelsen og frem, og at kompensationsbetalingen i den resterende periode, hvor forpligtigelsen er gældende, bortfalder (11). Denne kundeklausul er i øvrigt omfattet af funktionærlovens 18 a, herunder reglerne om opsigelse af kundeklausulen (8), og aftalelovens 36 (12). 2

3 Kundeklausuler 1. Hvad er en kundeklausul? En kundeklausul er en aftale mellem en funktionær og en arbejdsgiver, der forpligter funktionæren til ikke efter fratræden at være i kontakt med virksomhedens kunder og andre forretningsmæssige forbindelser. Der er således ikke tale om, at funktionæren ikke må drive konkurrerende virksomhed. 2. Hvornår er en kundeklausul gyldig? En kundeklausul er gyldig, når følgende betingelser er opfyldt: Der skal være en skriftlig aftale, som beskriver forpligtigelsens indhold og betalingen se modelforslag Der skal betales kompensation Desuden kan klausulen kun påberåbes, hvis funktionærens ansættelse ophører efter minimum 3 måneders ansættelse. En kundeklausul kan benyttes, uanset af hvilken årsag ansættelsesforholdet med funktionæren er ophørt. 3. Hvem er kunder og andre forretningsmæssige forbindelser? Kunder og andre forretningsmæssige forbindelser vil typisk være købere af vare- og tjenesteydelser (kunder og klienter), agenturhavere (firmaer, der sælger udenlandske eller indenlandske varemærker på andres vegne), agenturgivere og leverandører af varer og tjenesteydelser til virksomheden. 4. Klausulens gyldighedsperiode Klausulens gyldighedsperiode er den periode [Navn], hvor funktionæren efter fratræden er bundet af klausulens begrænsning i adgangen til at have kontakt med virksomhedens kunder og andre forretningsmæssige forbindelser. Arbejdsgiveren skal gøre op med sig selv, hvor længe virksomheden har behov for konkurrencebeskyttelse. Har ansættelsesforholdet varet i mere end 3 måneder, men højst 6 måneder, kan aftalen ikke gøres gældende i længere end 6 måneder efter funktionærens fratræden. 5. Klausulens dækningsområde Klausulens afgrænsninger i forhold til kunder og andre forretningsmæssige forbindelser kan defineres i 2 grupper: Kunder, som funktionæren selv har haft erhvervsmæssig kontakt til inden for de seneste 18 måneder Kunder, som er meddelt funktionæren ved særskilt kundeliste inden opsigelsen Kunder, som funktionæren selv har haft erhvervsmæssig kontakt til For at en kunde kan omfattes af dækningsområdet i en kundeklausul er det en betingelse, at funktionæren enten selv eller i fællesskab med andre ansatte i virksomheden har betjent den pågældende kunde. I denne forbindelse kræves det, at kunden kender funktionæren via dennes arbejde, og at funktionæren modsat kender kunden eller ved, at den pågældende er kunde i virksomheden. I tilfælde af uenighed mellem arbejdsgiveren og funktionæren om klausulens dækningsområde, er det arbejdsgiveren, der skal bevise, at funktionæren via sit arbejde har haft kontakt med kunden eller vidste, at den pågældende var kunde i virksomheden. 3

4 Særskilt kundeliste Arbejdsgiver kan også sikre sig ved at udarbejde en liste over de kunder, som funktionæren ikke må have kontakt til. Er man som arbejdsgiver betænkelig ved at udlevere en sådan kundeliste, må det på en anden måde sikres, at der kan føres bevis ved en eventuel senere konflikt. Det kan f.eks. være ved elektroniske oversigter, der ikke kan printes, eller ved at lønmodtageren løbende orienteres ved lister, som ligger til gennemsyn. Arbejdsgiveren kan ikke tilføje nye kunder til kundelisten efter en eventuel opsigelse fra virksomhedens eller funktionærens side. 6. Kompensation Det er en forudsætning for udbetaling af kompensation, at klausulen kan håndhæves. Kompensationen skal betales månedsvis i den periode, hvor klausulen er bindende for funktionæren. Beløbet skal mindst svare til 50 pct. af lønnen på fratrædelsestidspunktet. I lønnen indgår bl.a. den skattemæssige værdi af frynsegoder (avis, telefon m.m.), fri bil, pension m.m. Ved kundeklausulen skal de første 3 måneder ikke som ved konkurrenceklausulen udbetales som et engangsbeløb. Efterløn eller pension Fratræder funktionæren for at gå på efterløn eller pension, betyder det som udgangspunkt, at arbejdsgiveren ikke skal betale den løbende kompensation. Dette har sammenhæng med, at funktionæren i denne situation ikke anses at opfylde sin tabsbegrænsningspligt over for virksomheden. For at tydeliggøre dette over for funktionæren, bør det fremgå af kontrakten, at det er en betingelse for funktionærens modtagelse af den løbende kompensation, at denne opfylder tabsbegrænsningspligten, og at dette som udgangspunkt ikke er tilfældet ved overgang til efterløn eller pension. 7. Modregning Tiltræder funktionæren et passende arbejde, giver funktionærloven mulighed for, at virksomheden kan modregne lønnen fra det nye arbejde i kompensationen. Eksempler: Løn fra virksomheden pr. måned: kr Kompensation (50 pct.): kr Løn fra ny arbejdsgiver pr. måned: kr Hvor meget kan der modregnes: kr Løn fra virksomheden pr. måned: kr Kompensation (50 pct.): kr Løn fra ny arbejdsgiver pr. måned (deltid): kr Hvor meget kan der modregnes: kr Passende arbejde Passende arbejde er et arbejde, der ligger inden for funktionærens faglige område, og som svarer til funktionærens uddannelsesmæssige og/eller erhvervsmæssige kvalifikationer. 4

5 Er der uenighed om, hvorvidt funktionærens nye beskæftigelse må betragtes som passende, er det arbejdsgiveren, der skal bevise, at arbejdet er passende, så betingelserne for modregning er til stede. Hvis funktionæren midlertidigt får passende arbejde i klausulens gyldighedsperiode, kan kompensationen modregnes i lønnen fra dette arbejde. Når den midlertidige periode med beskæftigelse ophører, genoptages kompensationen for den resterende gyldighedsperiode. Tabsbegrænsningspligt Der gælder en almindelig tabsbegrænsningspligt, som forpligtiger funktionæren til efter evne at begrænse virksomhedens omkostninger til kompensationen. Tabsbegrænsningspligten indeholder en forpligtigelse til at søge og påtage sig andet passende arbejde. Er funktionæren passiv med hensyn til at søge og påtage sig andet passende arbejde, kan det efter omstændighederne medføre, at kompensationen bortfalder eller begrænses. Funktionæren vil fortsat være forpligtet af klausulen. Starter funktionæren selvstændig virksomhed, vil retten til kompensation bortfalde fra dette tidspunkt. Ophører funktionæren med at drive selvstændig virksomhed inden udløbet af gyldighedsperioden, vil kompensationen under forudsætning af at funktionæren er aktivt jobsøgende kunne genoptages. Sygdom Under sygdom i klausulens gyldighedsperiode er funktionæren ikke forpligtet til at søge andet passende arbejde. Har funktionæren indtægter i form af dagpenge (understøttelse), kan disse ikke modregnes i kompensationen. 8. Opsigelse af en aftalt kundeklausul Arbejdsgiveren kan på et hvilket som helst tidspunkt opsige kundeklausulen. Det betyder, at den kan opsiges under ansættelsen, i en opsigelsesperiode og efter fratrædelsen. Kundeklausulen kan opsiges til bortfald med et varsel på 1 måned til udgangen af en måned. 9. Konventionalbod En konventionalbod er et forud aftalt fast beløb, som funktionæren skal betale ved dennes brud på klausulen. Betaling af konventionalbod er uafhængig af virksomhedens tab. Efter de almindelige erstatningsregler i dansk ret skal arbejdsgiveren kunne dokumentere sit tab ved funktionærens brud på klausulen, for at kunne kræve dette erstattet af funktionæren. Det vil ofte være svært at dokumentere det fulde tab, og der bør derfor aftales en konventionalbod, der skal betales ved enhver overtrædelse. Bemærk, at domstolene efter aftalelovens regler kan nedsætte konventionalbodens størrelse. Dette vil navnlig ske, hvis beløbet er urimeligt højt set i forhold til tabets størrelse. 10. Fogedforbud Arbejdsgiveren bør i klausulen nævne, at en overtrædelse kan hindres ved et fogedforbud. Hvad enten et fogedforbud er nævnt eller ej, vil der være mulighed for at søge nedlagt et forbud over for funktionærens ansættelse i den konkurrerende virksomhed efter reglerne i retsplejeloven. 5

6 Bliver der nedlagt et fogedforbud, vil det normalt være en betingelse, at der skal stilles sikkerhed. Da et fogedforbud er et foreløbigt retsmiddel, skal der senest 14 dage efter nedlæggelsen af forbuddet anlægges en retssag ved de almindelige domstole, som tager endelig stilling til sagen. 11. Bortfald af kompensationsbetalingen ved misligholdelse Bliver klausulen overtrådt, bortfalder retten til kompensationen i resten af klausulens gyldighedsperiode. Retten til kompensation bortfalder også, hvis arbejdsgiveren berettiget har bortvist funktionæren. Funktionæren er i begge situationer fortsat bundet af forpligtigelsen i klausulen. 12. Yderligere begrænsninger i klausulens anvendelse Udover funktionærlovens regler er aftalelovens 36 gældende for kundeklausuler. Aftalelovens generalklausul - 36 fastslår, at urimelige aftaler kan tilsidesættes helt eller delvist. Denne bestemmelse kan også anvendes på aftaler om konkurrenceklausuler. 6

7 HUSKELISTE Kundeklausuler for funktionærer Funktionærlovens 18 a Skriftlig aftale Der skal foreligge en skriftlig aftale mellem arbejdsgiveren og funktionæren, der beskriver forpligtigelsens indhold og betalingen. Kompensation, 50 pct. af lønnen Der skal være aftalt betaling af en løbende kompensation, der som minimum skal udgøre 50 pct. af lønnen på fratrædelsestidspunktet pr. måned i gyldighedsperioden. Konventionalbod Der bør aftales et fast beløb (konventionalbod), som funktionæren skal betale uanset arbejdsgivers tab ved funktionærens overtrædelse af klausulen. Tidsmæssig gyldighedsperiode Klausulens tidsmæssige gyldighedsperiode skal præciseres. Henvendelse til kunder og omvendt Klausulen gælder funktionærens henvendelse til kunder. Funktionæren vil endvidere være forpligtet til ikke at betjene tidligere kunder, som henvender sig til funktionæren. Forretningsmæssige forbindelse, 18 måneder Klausulen vil typisk gælde de kunder, som funktionæren har haft forretningsmæssig forbindelse til de seneste 18 måneder før opsigelsestidspunktet. Særskilt liste Der bør eventuelt udarbejdes en særskilt liste over yderligere kunder, som ønskes omfattet af klausulen. Denne liste skal være kendt af funktionæren inden opsigelsestidspunktet. Fogedforbud Det bør angives, at der kan nedlægges fogedforbud uden sikkerhedsstillelse, hvis klausulen overtrædes. Retssag skal anlægges senest 14 dage efter fogedforbuddets nedlæggelse. Ikke mere vidtgående end nødvendigt Klausulen må ikke være mere vidtgående end nødvendigt. Årsagen til opsigelsen Årsagen til opsigelsen har ingen indflydelse på kundeklausulers gyldighed. 7

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende:

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende: Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning...2 1.1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget...2 1.2. Udvalgets kommissorium...2 1.3. Udvalgets sammensætning...3 1.4. Udvalgets varighed...4 1.5. Materiale

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat 2 Ansættelse & afsked

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job INDHOLD Introduktion side 04-05 Jobsøgning side 06-08 Videreuddannelse side 09 I job side 10-11 Ledig side 12-13 Aktiv i DMA side

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSKLAUSULER

ARBEJDSMARKEDSKLAUSULER 1 af 16 ARBEJDSMARKEDSKLAUSULER DEN RIGTIGE KLAUSUL Danske ers fagdag torsdag den 20. september 2012 - Århus Indhold 1 Introduktion... 2 2 Lovgrundlaget for arbejdsmarkedsklausuler... 2 2.1 Oversigt over

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 17. december 2013 F-8-12 A Registeret Revisionsaktieselskab (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod HK Danmark smf B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.:

Læs mere

Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler

Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler Dansk Journalistforbund, faglig konsulent Flemming Reinvard Meget ofte ender en arbejdsgivers ønske om at skille sig af med en medarbejder i, at man i stedet

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge 3 Indviklede regler 4 Supplerende dagpenge 4 Fradrag i dagpenge 5 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 8 Ophavsrettigheder, genanvendelse,

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

VEJLEDNING om LØNTILSKUD

VEJLEDNING om LØNTILSKUD 7. juni 2012 VEJLEDNING om LØNTILSKUD Vejledningens disposition: Sidetal på alle afsnit i disposition 1. Vejledningens opbygning 2. Personkreds + krav om forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Forsikringsvilkår FLEX Lønsikring

Forsikringsvilkår FLEX Lønsikring Forsikringsvilkår FLEX Lønsikring FLEX Lønsikring dækker ved arbejdsløshed. På de følgende sider kan du læse de fuldstændige forsikringsvilkår, der gælder for FLEX Lønsikring. Vi anbefaler, at du læser

Læs mere

Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave

Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave Information om aktieoptionsloven2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning: Aktieaflønning eller aktieoptioner en ny udvikling... 3 2. Hvorfor aktieløn? Virksomhedernes

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere