April 2008 OVERENSKOMST. mellem. Blade Test Centre A/S. AC-organisationerne /ehh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2008 OVERENSKOMST. mellem. Blade Test Centre A/S. AC-organisationerne. 10.02.2010/ehh"

Transkript

1 April 2008 OVERENSKOMST mellem Blade Test Centre A/S og AC-organisationerne /ehh 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område 2 Ansættelse 3 Løn 4 Beregning af løn for brudte måneder og deltidsansættelse 5 Tillæg 6 Pension 7 Udbetaling af løn/pension 8 Arbejdstid og overarbejde 9 Rejsetid og rejseomkostninger 10 Opsigelse 11 Graviditet, barsel og adoption 12 Omsorgsdage 13 Ferie 14 Frihed 15 Efteruddannelse 16 Udstationering 17 Tillidsrepræsentantregler 18 Indgåelse og opsigelse af lokalaftaler m.v. 19 Regler om behandling af uoverensstemmelser 20 Ikrafttræden og opsigelse af overenskomsten Bemærkninger 1-4 Bilag 1. Indplacering i Finansministeriets lønskala 3 A1 2

3 Overenskomstens område 1 Overenskomsten omfatter løn og arbejdsvilkår for medarbejdere i Blade Test Centre A/S, og er omfattet af den til enhver tid gældende hovedaftale mellem Blade Test Centre A/S og AC-organisationerne samt Ingeniørforeningen, IDA. Der henvises til den enhver tid gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriets bilag over overenskomstens områder og pensionsordninger. Nuværende bilag A til overenskomsten mellem AC og Finansministeriet. Herudover omfatter overenskomsten korrespondenter. Overenskomsten omfatter dog ikke medlemmer af selskabets direktion. Stk. 3 Afdelingsledere, projekt- og specialistchefer med personaleledelse og selvstændigt budgetansvar kan ansættes med gensidig forlænget opsigelsesvarsel og arbejdsvilkår, der afviger fra overenskomstens bestemmelser herom. Følgende paragraffer kan fraviges. 5 stk. 2, stk. 3, stk.. 4 og stk. 5, 8, 9 og 15. Se bemærkninger nr. 1. Disse vilkår må dog i intet tilfælde ud fra en samlet vurdering, stille medarbejderne ringere end de vilkår, der er aftalt i overenskomsten. Ansættelse 2 Medarbejderne ansættes efter lovgivningens almindelige bestemmelser. Se bemærkninger 2. Stk. 3 Ved ansættelse i henhold til denne overenskomst modtager medarbejderen en skriftlig ansættelsesaftale, der opfylder oplysningskravene om selskabets pligt til at underrette medarbejderen om vilkårene for ansættelsesforholdet. Midlertidig - /tidsbegrænset ansættelse kan finde sted. Forlængelse må ikke ske ud over en samlet beskæftigelsesperiode på 12 måneder, ligesom der inden for denne periode kun må ske forlængelse af ansættelsesforholdet 2 gange, medmindre afvigelse herfra aftales mellem selskabets ledelse og vedkommende organisations tillidsrepræsentant. Endvidere skal varsling af fratræden være i overensstemmelse med funktionærlovens regler. 3

4 Løn 3 Der ydes en basisløn svarende den til enhver tid gældende fællesakademiske lønskala nyt lønsystem nuværende 3 A1.Indplaceringen sker ifølge bilag 1. Arbejdstid er ifølge 9 stk timer eksklusiv frokost, hvorfor den fællesakademiske lønskala 3 A1 skal tillægges 6,8 %. Se bemærkning 3 Stk. 3 Lønnen aftales i øvrigt individuelt ved - og under ansættelsen i forhold til, at selskabet skal kunne rekruttere og fastholde medarbejderne, således at den giver udtryk for stillingens art og for den pågældende medarbejders kvalifikationer, uddannelse, anciennitet, ansvar og indsats. Øvrige løndele reguleres i overensstemmelse med reguleringsprocenten for løn på det statslige område samt reguleringstidspunkterne herfor. Grundbeløb 1. oktober 1997 = 1,0, grundbeløb pr. 31. marts 2008 = 1, Stk. 4 Stk. 5 En nyansat medarbejder omfattet af overenskomsten er berettiget til at kræve en forhandling med virksomheden, såfremt medarbejderens løn afviger fra begyndelsesniveauet for sammenlignelige medarbejdergrupper. Hvis denne forhandling ikke resulterer i enighed, er organisationen berettiget til at kræve en forhandling med virksomheden. En allerede ansat medarbejder omfattet af overenskomsten er berettiget til at kræve en forhandling med virksomheden, såfremt medarbejderens løn afviger fra lønniveauet for sammenlignelige uddannelses-/medarbejdergrupper. Hvis denne forhandling ikke resulterer i enighed, er organisationen berettiget til at kræve en forhandling med virksomheden. Beregning af løn for brudte måneder og deltidsansættelse 4 Når lønnen for enkelte dage skal beregnes ved til - eller fratrædelse i en måned, beregnes denne som månedslønnen divideret med den fulde månedlige arbejdstid gange de effektive arbejdstimer, den pågældende skal være i arbejde. I de effektive arbejdstimer indregnes de arbejdstimer, som falder på en søgnehelligdag, som ellers ville være medarbejderens normale arbejdsdag. Lønnen for deltidsansatte beregnes forholdsmæssigt. 4

5 Tillæg 5. Der kan mellem virksomheden, og den enkelte medarbejder, aftales kvalifikations- og funktionstillæg, samt resultatløn.. Der kan mellem virksomheden, og den forhandlingsberettigede organisation, eller den, der er bemyndiget hertil, aftales kvalifikations- og funktionstillæg til grupper af medarbejdere indenfor virksomheden eller dele heraf. Stk.3. Tilsvarende kan der lokalt aftales funktionstillæg til enkeltpersoner for varetagelse af særlige funktioner. Stk. 4. Tilsvarende kan der lokalt aftales kvalifikationstillæg til enkeltpersoner for kvalifikationer m.v., dvs. på grundlag af faglige eller personlige kvalifikationer, kompetenceudvikling, kvaliteten i opgavevaretagelsen, balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked eller af hensyn til rekruttering og fastholdelse. Stk. 5. Tillæg efter stk. 2-4 kan aftales som varige tillæg eller midlertidige tillæg. Stk. 6. Der kan aftales supplerende resultatbaserede lønordninger, efter hvilke der udbetales resultatløn i form af tillæg for den pågældende måleperiode, i det omfang de på forhånd definerede kvantitative og/eller kvalitative mål er opnået. Stk. 7. Tillæggene kan ydes såvel i forbindelse med ansættelsen som under ansættelsen, ligesom der under ansættelsen kan ske forhøjelser af eksisterende tillæg. Bortfald af tillæg kan ske i overensstemmelse med almindelige ansættelsesretlige principper. Pension 6 Stk. 3 Stk. 4 Blade Test Centre A/S indbetaler et samlet pensionsbeløb på 17,1 % af alle løndele, hvoraf 1/3 anses for den ansattes eget bidrag. Bruttolønnen er lig indeks 117,1. Pensionsbidragene indbetales til de pensionskasser, som de pågældende organisationer er tilknyttet, jf. henvisningen i 1 2. og 3. punktum. Se bemærkning 3. Ved ansættelse skal der, såfremt pension ikke kan indbetales på normale vilkår, indgås aftale med organisationen. Såfremt en medarbejder fremsætter ønske om nedsættelse af indbetalingsprocenten skal der forudgående ske konsekvensberegninger af den relevante organisations pensionskasse/selskab. Medarbejderen retter herefter henvendelse til organisationen for at få godkendt en ændret 5

6 pensionsindbetaling. Overskydende pensionsdel udbetales til medarbejderen. Indbetalingsprocenten kan ikke være under 9 og nedsættelsesperioden kan maksimalt vare i 5 år. Stk. 5 For medarbejdere ansat i henhold til Lov om aktiv socialpolitik eller senere lovgivning aftales pension specifikt med organisationen og organisationens pensionskasse, således medarbejderen får den for medarbejderen bedste pensionsdækning, herunder bibeholdelse af allerede eksisterende pensionsordninger for medarbejderen. Udbetaling af løn/pension 7 Lønnen udbetales månedsvis bagud. Samtidig indbetales selskabets og medarbejderens pensionsbidrag til pensionskassen. Arbejdstid og overarbejde 8 Den normale arbejdstid er for fuldtidsansatte 37 timer eksklusiv frokostpause pr. uge. Arbejdstiden lægges normalt mandag til fredag i tidsrummet For medarbejdere hvor der aftales et afvigende antal arbejdstimer pr. uge beregnes lønnen forholdsmæssigt. (se bemærkninger 3) Den enkelte fuldtidsbeskæftigede medarbejders ugentlige arbejdstid skal med en 5 dages arbejdsuge tilstræbes fordelt jævnt på disse dage. Aftaler om arbejdstidens placering træffes med den enkelte medarbejder eller grupper af medarbejdere. Arbejdstiden placeres indenfor firmaets flekstidsregler, som aftales lokalt med et opsigelsesvarsel på 3 måneder fra begge parters side. Uanset det i stk. 1 anførte er medarbejderen, når løsningen af arbejdsopgaverne nødvendiggør det, pligtig at præstere overarbejde i rimeligt omfang som afregnes indenfor flextidsreglerne. Der er mellem parterne enighed om, at overarbejde bør begrænses mest muligt. Overarbejde skal så vidt muligt varsles dagen før. Stk. 3 Forretningsrejser medregnes med det faktiske tidsforbrug, dog med højst 13 timer pr. døgn jf. skema under 9. 6

7 Stk. 4 Hvis der efter forudgående aftale med nærmeste leder er iværksat overarbejde af længere varighed eller større omfang, godtgøres dette overarbejde ved afspadsering eller med betaling efter forudgående drøftelse mellem nærmeste leder og medarbejderen. Beordret- / aftalt overarbejde honoreres med 1:1,5 pr. time pr. arbejdstime på hverdage samt overarbejde i week-end, - søgne -/ helligdage samt arbejdsfrie hverdage. Timelønnen opgøres som 1/160,33 del af den pågældende medarbejders netto månedsløn. Der indbetales pensionsbidrag af overtidsbetaling. Ved overarbejdssituationer er der mulighed for at drøfte tildeling af midlertidigt tillæg til den faste løn, eller der kan udbetales et engangsbeløb. Der indbetales ikke pension af disse midlertidige tillæg og engangsbeløb. Stk. 5 Hvis den normale arbejdstid er kortere end 37 timer pr. uge, betales ekstraarbejde ud over den gældende arbejdstid, men inden for 37 timer pr. uge, med sædvanlig timeløn. Stk. 6 Det påhviler den enkelte medarbejder så tidligt som muligt at gøre sin nærmeste leder opmærksom på, at der vil kunne opstå problemer med afvikling af medarbejderens arbejdsbyrde inden for den normale arbejdstid. Stk. 7 Stk. 8. Såfremt der ikke er mulighed for omlægning af arbejdet, påhviler det nærmeste leder at vurdere nødvendige tiltag, herunder om der bør etableres en aftale om overarbejde. En sådan aftale udelukker ikke særskilt overarbejdsbetaling i henhold til stk. 4 for arbejde ud over almindeligt forefaldende overarbejde. Overtidsbetaling ydes ikke i forbindelse med følgende aktiviteter: Modtaget undervisning Deltagelse i konferencer, kongresser o.l. Såfremt aftale om afspadsering træffes, afspadseres hver overarbejdstime med 1 time, og overarbejdstillægget svarende til 0,5 time kan enten udbetales eller afspadseres Såfremt det aftales, at tillægget afspadseres, skal 50 % tillægget afspadseres med 0,5 time. 7

8 Rejsetid og rejseomkostninger 9 Rejse-/arbejdstid honoreres i henhold til følgende skema: Pålagt Ikke pålagt Frivillig Møde med kunde Møde med leverandør Påkrævet kursus primært BLAEST interesse Aftalt kursus i henhold til kompetenceudviklingsplan Deltagelse i udstilling som udstiller Arbejde i Aalborg for medarbejdere med fast arbejdsplads i Sparkær Arbejde i Sparkær for medarbejdere med fast arbejdsplads i Aalborg Konference Temadage blanding af BLAEST og egen interesse Øvrige aftalte kurser. Deltagelse i udstilling som besøgende Sommerudflugt Julefrokost Visse kurser, hvor det primært er medarbejder interesse Den medgåede tid tælles fra afgang BLAEST til retur til BLAEST med mindre tiden til/fra bopæl er mindre. En rejse kan maksimalt tælles til 13 timer. Den medgåede tid svarer til maksimalt en arbejdsdag pr døgn. Medgået tid honoreres ikke Når transporten tillader det, forventes det, at medarbejderen arbejder med opgaver for virksomheden under transporten.. Medarbejderen skal samlet set vælge den billigste rejseform. Stk. 3. Ved benyttelse af egen bil betales godtgørelse for de kørte kilometer efter ligningsrådets satser. Højeste sats op til km. Herefter de aktuelle lavere satser. Transport med offentlige transportmidler, taxi eller evt. billeje betales efter regning. Stk. 4. Øvrige omkostninger dækkes enten efter regning eller overnatning betalt samt skattefri 8

9 diæter efter Ligningsrådets satser. Det er en betingelse, at Ligningsrådets betingelser herfor er opfyldt. Stk. 5. Der ydes passende rejseforskud til afholdelse af udgifter. Opsigelse 10 Opsigelse af medarbejdere sker efter funktionærloven og nærværende overenskomst bestemmelser. Opsigelse skal meddeles skriftligt. Medarbejderen har på begæring ret til at modtage en skriftlig begrundelse for afskedigelsen. Stk. 3. Medarbejderen har til enhver tid ret til af virksomheden skriftligt at få bekræftet, i hvilket tidsrum tjenesteforholdet har varet, med hvilket arbejde medarbejderen i hovedsagen har været beskæftiget. Stk. 4 Stk. 5 Medarbejdere, der har været ansat i virksomheden i mindst to år og som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning, eller andre på virksomheden beroende forhold, er berettiget til at deltage i et relevant kursus. Kursets varighed kan højest andrage to uger, og udgifterne ved kursusdeltagelse og løn i kursusperioden dækkes af virksomheden. Såfremt kursusdeltagelsen ikke kan finde sted i opsigelsesperioden er den pågældende på tilsvarende vilkår berettiget til kursusdeltagelse indenfor tre måneder efter fratrædelsen, hvis den pågældende fortsat er arbejdssøgende. Spørgsmål om berettigelse af en afskedigelse, behandles og afgøres efter hovedaftalens bestemmelser om mægling og voldgift. Stk. 6 Funktionærlovens 5. stk. 2 finder ikke anvendelse for ansatte under denne overenskomsts område.. Graviditet, barsel og adoption 11 En medarbejder har ret til fravær på grund af graviditet, barsel og adoption efter reglerne i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov mv. Herudover gælder reglerne i funktionærloven og barselsloven. 9

10 En medarbejder, der er gravid/skal adoptere, skal give selskabet meddelelse om graviditeten/adoptionen, samt om hvornår medarbejderen ønsker at påbegynde sin orlov senest 3 måneder før forventet fødsel/adoption. Ved graviditetsfravær skal tidspunktet for forventet fødsel på forlangende dokumenteres ved læge- eller jordemoderattest, og fødslen skal ligeledes på forlangende dokumenteres ved fødselsattest. Stk. 3 En gravid medarbejder har ret til fravær med løn fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 4 uger til fødslen. En ansat, der skal modtage et adoptivbarn i Danmark eller i udlandet, har ret til løn under orlov i den periode før modtagelsen, hvor den pågældende har ret til dagpenge. Stk. 4 En gravid ansat har ret til fravær med løn i forbindelse med graviditetsundersøgelser, hvis undersøgelserne kun kan finde sted i arbejdstiden. Fraværet skal søges placeret til mindst mulig gene for arbejdsgiveren. Stk. 5 Moderen har ret til løn under orlov i indtil 14 uger efter fødslen. Faderen har i forbindelse med barnets fødsel ret til løn under orlov i indtil 2 sammenhængende uger umiddelbart efter fødslen/modtagelsen i hjemmet. Efter aftale med arbejdsgiveren kan de 2 uger placeres på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødslen. En registreret partner har tilsvarende i forbindelse med barnets fødsel ret til orlov med løn i indtil 2 sammenhængende uger umiddelbart efter fødslen, under forudsætning af at partnerne forud for fødslen har samlevet i mindst 2½ år. Efter aftale med arbejdsgiveren kan de 2 uger placeres på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødslen. Adoptanter har ret til løn under orlov én ad gangen i de første 14 uger efter modtagelsen af barnet. Adoptanter har dog ret til løn, når de efter barsellovens 8, stk. 6, holder orlov samtidig i indtil 2 sammenhængende uger inden for de første 14 uger efter barnets modtagelse. Stk. 6 Moderen og faderen har hver ret til løn i 6 af de 32 ugers forældreorlov efter barsellovens 9. Herudover har den ansatte ret til løn i 6 af de 32 ugers forældreorlov. Hvis begge forældre er omfattet af barselsaftalen, kan denne lønret dog højst udnyttes af forældrene i 6 uger tilsammen. Forældrene kan vælge at dele de 6 uger mellem sig. Adoptanter har hver ret til løn i 6 af de 32 ugers forældreorlov efter barsellovens 9, jf. 8, stk. 7. Herudover har en adoptant ret til løn i 6 af de 32 ugers forældreorlov. Hvis begge adoptanter er omfattet af barselsaftalen, kan denne lønret dog højst udnyttes af adoptanterne i 6 uger tilsammen. Adoptanterne kan vælge at dele de 6 uger mellem sig. Faderen/den anden adoptant har ret til at placere lønnet forældreorlov inden for de første 14 uger efter fødslen/modtagelsen. 10

11 Stk. 7 En ansat, der i forbindelse med hel eller delvis genoptagelse af arbejdet har udskudt/forlænget sin orlov efter barsellovens 11 eller 12, udskyder/forlænger tilsvarende retten til løn efter denne aftales 5 og 6. Det er en forudsætning for at bevare lønretten, at den pågældende fortsat er ansat hos samme arbejdsgiver, når den udskudte/forlængede orlov holdes. Stk. 8 En ansat, hvis orlov forlænges på grund af barnets hospitalsindlæggelse, jf. barsellovens 14, stk. 2, har ret til løn i den forlængede periode, hvis indlæggelsen sker i en lønnet orlovsperiode. En ansat, hvis orlov udsættes på grund af barnets hospitalsindlæggelse, jf. barsellovens 14, stk. 3, har ret til løn i samme omfang som i den oprindelige orlovsperiode. Stk. 9 Hvis barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen, har moderen ret til løn under orlov i indtil 14 uger efter barnets død eller bortadoption. Retten til løn forudsætter, at den ansatte ikke allerede har udnyttet sin lønret efter denne aftale. Hvis barnet er dødfødt eller dør inden den 32. uge efter fødslen, bevarer faderen ret til orlov med løn efter 5, stk. 2. Hvis et adopteret barn dør inden den 32. uge efter modtagelsen, har én af adoptanterne ret til løn under orlov i indtil 14 uger efter barnets død. Retten til løn forudsætter, at den ansatte ikke allerede har udnyttet sin lønret efter denne aftale. Stk.10 Når ganske særlige omstændigheder taler for det, kan faderen indtræde i moderens ret til barselsorlov, jf. barsellovens 7, stk. 2. Faderen har i sådanne tilfælde ret til løn under orloven. Stk.11 Under ulønnet orlov indbetaler arbejdsgiveren sædvanligt arbejdsgiver- og egetbidrag til den ansattes pensionsordning. Hvis forældreorlovens 32 uger udstrækkes til 40 eller 46 uger, indbetales der dog ikke pensionsbidrag i de yderligere 8 eller 14 uger. Stk.12 Retten til løn i perioden før fødslen er betinget af, at medarbejderen ikke i dette tidsrum har anden lønnet beskæftigelse, som den pågældende ikke tidligere har haft, eller på anden måde foranlediger, at selskabets ret til at modtage dagpengerefusion i henhold til dagpengeloven, nedsættes eller bortfalder. Retten til løn bortfalder endvidere, i det omfang medarbejderen i fraværsperioden efter fødslen/adoptionen ved beskæftigelse hos anden arbejdsgiver, ved undervisning eller på anden måde foranlediger, at retten til barselsdagpenge efter dagpengeloven nedsættes eller bortfalder. Stk.13 En medarbejder har pligt til i nødvendigt omfang at medvirke til, at selskabet kan opnå refusion i overensstemmelse med dagpengeloven og den centrale barselsfond. Retten til lønnet fravær i forbindelse med graviditet, barsel og adoption efter reglerne ovenfor i stk. 1-3 og stk er afhængig af, at selskabet under fraværet modtager fuld dagpengerefusion efter 11

12 dagpengelovens regler. I det omfang virksomheden ikke modtager fuld refusion, reduceres medarbejderens krav på betaling tilsvarende. Omsorgsdage 12 Biologiske forældre, adoptivforældre og indehavere af forældremyndigheden har ret til 2 omsorgsdage pr. barn i hvert kalenderår til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Barnet skal have ophold hos den ansatte. Ikke-afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udløb og kan ikke konverteres til kontant godtgørelse. Der kan dog ske overførsel til det følgende kalenderår af 1. omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget 2. omsorgsdage, som den ansatte er forhindret i at bruge, fordi den pågældende holder barsels-/adoptions- eller børnepasningsorlov i et helt kalenderår. Stk. 3 En ansat, der ønsker at holde omsorgsdage, skal meddele dette tidligst muligt. Arbejdsgiveren bør imødekomme ønsket, medmindre fraværet vil være uforeneligt med tjenesten. Stk. 4 Omsorgsdage kan holdes som hele eller halve dage. Stk. 5 Efter aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren kan omsorgsdage tillige afvikles som enkelttimer. Stk. 6 Omsorgsdage kan holdes uafhængigt af den anden af forældrenes eventuelle orlov. Stk. 7 På omsorgsdage har den ansatte ret til sædvanlig løn, jf. 12. Stk. 8 Hvis den ansatte bliver syg, før omsorgsdagen er påbegyndt, betragtes dagen ikke som afholdt. Hvis den ansatte bliver syg eller får andet lovligt forfald på omsorgsdagen, betragtes dagen som afholdt. Ferie 13 Ferie optjenes med 2,08 dage pr. måneds ansættelse og afholdes i henhold til reglerne i Ferieloven. Ferietillægget udgør 1½ %. Ferietillægget udbetales med april måneds løn. Restferie kan pålægges afviklet i en opsigelsesperiode efter ferielovens regler. Dog har medarbejderen i tilfælde af arbejdsgiverens opsigelse ret til at bevare 5 restferiedage, hvis fratræden sker senest 31. marts. 12

13 Med henvisning til ferielovens 19 kan det mellem den enkelte medarbejder og dennes leder aftales at optjent ferie ud over 20 dage (4 uger) overføres til det følgende ferieår på følgende vilkår: Stk. 3. overførsel af ferie sker efter ønske fra medarbejderen, aftale om overførsel skal indgås skriftligt senest 1 måned før ferieårets afslutning, dvs. senest den 31. marts i det pågældende ferieår overført ferie kan højst gemmes i 3 år ferie i et omfang svarende til overført ferie kan ikke pålægges afviklet i en opsigelsesperiode, medmindre ferien er aftalt til afholdelse før opsigelsen. Er medarbejderens opsigelsesperiode længere end overenskomstens og funktionærlovens almindelige opsigelsesvarsler, kan der dog afvikles ferie i et omfang svarende til den periode, det forlængede opsigelsesvarsel udgør. Ferielovens 38, stk. 1 om udbetaling af feriegodtgørelse til medarbejdere, som på grund af særlige forhold er forhindret i at afholde ferien, fraviges således, at det mellem leder og medarbejder kan aftales, at ferie, som ikke kan afholdes på grund af egen sygdom, barselsorlov, orlov til adoption eller andet fravær på grund af orlov, overføres til det følgende ferieår, jf. lovens 40. Såfremt ferie afvikles i hele uger, ophører ferien ved normal arbejdstids begyndelse første normale arbejdsdag efter feriens afslutning. Frihed 14 Medarbejderen har i overenskomstperioden ret til 5 feriefridage pr. ferieår. For feriefridagene gælder følgende: feriefridage optjenes med 0,42 feriedag pr. måneds ansættelse og afvikles i overensstemmelse med reglerne i ferieloven feriefridage afholdes med fuld løn feriefridagene afvikles i overensstemmelse med medarbejderens ønsker i det omfang, det er foreneligt med arbejdet. selskabet kan udmelde en frist for afvikling af feriefridagene. Feriefridage, der ikke er afholdt ved ferieårets udløb, udbetales eller overføres til det efterfølgende ferieår. Konvertering til kontant betaling sker med et beløb svarende til det beløb, der fradrages ved køb af fridage, jf. stk. 2. Ved fratræden afvikles eller udbetales et beløb svarende til de forholdsmæssigt optjente feriefridage. Enkelte, hele fridage kan i særlige tilfælde, og såfremt arbejdsforholdene tillader det, købes mod fradrag i lønnen jf. 4 stk

14 Stk. 3 Følgende dage er fridage med fuld løn: Juleaftensdag, nytårsaftensdag, grundlovsdag, såfremt disse falder på en hverdag. Stk. 4 Medarbejderen har frihed med løn til nødvendigt hospitalskonsultation. Medarbejderen har desuden frihed med løn til tandlæge, læge, speciallæge, kiropraktor, fysioterapeut og bloddonor konsultation/behandling med op til 1½ time pr gang., såfremt disse ikke kan finde sted udenfor normal kontortid. Friheden gælder kun i forbindelse med medarbejderens egen sygdom/behandling. Stk. 5 Medarbejderen ydes frihed med løn i op til 1 dag ved dødsdag og 1 dag ved begravelse/bisættelse i nærmeste familie. Stk. 6 Barns første sygedag. Medarbejdere kan holde fri med løn, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge, hjemmeværende barn/børn under 15 år. Friheden gives kun til den ene af barnets/børnenes forældre og kun, indtil anden pasningsmulighed etableres og kan højst omfatte barnets/børnenes første sygedag, og såfremt forholdene på tjenestestedet tillader det. Virksomheden kan kræve dokumentation f.eks. i form af tro- og loveerklæring. Stk. 7 Barns hospitalsindlæggelse. Der indrømmes frihed med løn, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barnet. Reglen vedrører børn under 15 år. Retten til frihed med løn følger det enkelte barn, hvorfor der maksimalt kan gives indehavere af forældremyndigheden, 5 dages frihed med løn inden for en 12 måneders periode. Friheden fordeles mellem indehavere af forældremyndigheden efter deres skøn. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Der ydes fuld løn. Efteruddannelse 15 Uddannelsesbehovet fastlægges/aftales mellem leder og medarbejder, hvor der udarbejdes en uddannelsesplan. Dette sker en gang årligt i forbindelse med medarbejdersamtalens gennemførelse. Både leder og medarbejder har pligt til at følge op på planen. Medarbejderen har ret til 14 dages arbejdsgiverbetalt efteruddannelse pr. år, hvis der findes et relevant efteruddannelsesbehov. Det individuelle uddannelsesbehov, der kan omfatte såvel faglig som personlig udvikling, fastlægges med baggrund i en vurdering af medarbejderens stærke/svage sider i relation til jobindhold. 14

15 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Uddannelse givet i jobbet som intern oplæring gennem målrettet instruktion og vejledning fra nærmeste leder og/eller kollegaer suppleres gennem kursusdeltagelse, hvor det skønnes hensigtsmæssigt. Væsentlige ændringer i opgaver og ansvar eller arbejdsmetoder skal automatisk føre til en revurdering af uddannelsesbehovet. Hvis omlægning af arbejdsprocesser medfører bortfald af arbejdspladser, skal virksomheden i videst mulige omfang bestræbe sig på at tilbyde de pågældende andet arbejde i virksomheden. Eventuel uddannelse i denne forbindelse betales af virksomheden og foregår så vidt muligt i arbejdstiden. Udstationering 16 Ved udstationering af medarbejdere i udlandet af mere end 14 dages varighed skal parterne tage stilling til de i lov om ansættelsesbeviser anførte punkter. Tillidsrepræsentantregler 17 Parterne indgår særskilt aftale om tillidsrepræsentanter. Stk. 3 Stk. 4 Indgåelse og opsigelse af lokalaftaler m.v. 18 Der kan mellem de lokale parter på virksomheden indgås lokale aftaler for medarbejdere omfattet af nærværende overenskomst. Lokalaftaler opsiges med det i aftalen indgående varsel. Kutymer, reglementer m.v. kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til udgangen af en måned, medmindre aftale om længere varsel er truffet. I tilfælde af opsigelse i henhold til stk. 2, er det den opsigende parts pligt at foranledige lokale forhandlinger afholdt med deltagelse af organisationen. Såfremt indgåelse eller opsigelse af lokalaftaler m.v. indebærer ændringer for medarbejdernes løn- eller arbejdsforhold, der i henhold til Funktionærlovens regler må anses for væsentlige, skal den enkelte medarbejder varsles herom i henhold til funktionærlovens regler herom og det individuelle opsigelsesvarsel iagttages. 19 Regler om behandling af uoverensstemmelser 15

16 Uoverensstemmelser af faglig karakter, herunder om fortolkningen eller påstået brud på nærværende overenskomst, behandles i overensstemmelse med hovedaftalens regler. Ikrafttræden og opsigelse af overenskomsten 20 Overenskomsten træder i kraft den 1.april 2008 og er gældende indtil den af en af parterne opsiges med 3 måneders varsel til ophør en 1. april, dog tidligst den 1. april Denne overenskomst er gældende efter 1. april 2011 indtil en ny overenskomst er aftalt, jf. Hovedaftalens regler herom. Aalborg, den februar For Blade Test Centre A/S Sign. Ebbe Hastrup Holm For Ingeniørforeningen, IDA Sign. Carsten Skamris Adm.dir. Carsten Skamris For AC-organisationer Tiltrædende organisationer: Kommunikation & Sprog 16

17 Bemærkninger: 1. Ved overenskomstens indgåelse er aftalt at stillingen som souschef er omfattet af 1 stk. 3, 2. Erhvervsbegrænsende klausuler, der medfører indskrænkninger i medarbejdernes muligheder for at tage ansættelse i andre virksomheder skal ske med varsel efter funktionærloven. Såfremt Virksomheden fremsætter ønske om et forkortet varsel, skal organisationen inddrages i forhandlingen inden indgåelse af en endelig aftale herom med medarbejderen Virksomheden har ingen aftaler med kunder, samarbejdspartnere eller leverandører, som er til hindring for medarbejderen i at tage arbejde hos kunder, samarbejdspartnere eller leverandører. 3. Arbejdstiden i henhold til AC skalaen er 37 timer og denne udvides til 39,5 timer, hvorfor skalalønnen forhøjes med 6,8 %. Medarbejdere der ved overenskomstperiodens begyndelse pr. 1/ er ansat med en normal arbejdstid på 37 timer inklusiv frokostpause, kan selskabet i overenskomstperioden tilbyde at overgå til normal arbejdstid på 37 timer eksklusiv frokostpause mod en kompensation på 6,8 % af bruttolønnen jf. 3 stk Virksomheden drager omsorg for at der i forbindelse med ansættelse af en medarbejder oprettes pensionsordning i den aktuelle pensionskasse. Virksomheden drager omsorg for at der senest pr. 1. januar 2009 oprettes pensionsordning i rette pensionskasse for alle allerede ansatte. Pensionsbidrag 17,1 % af efterbetalt løn indbetales til pensionskasserne med første ordinære indbetaling. 17

18 Bilag: 1. Indplacering på skalaen sker efter uddannelse og anciennitet Fra 1. oktober 2008 udgår trin 3, hvorefter trin 4 bliver 2-årigt. Allerede ansatte, der pr. 1. oktober 2008 er indplaceret på basisløntrin 3, oprykkes på basisløntrin 4 med bevarelse af hidtidig lønanciennitet. Den angivne basisløn er eksklusiv pensionsbidrag.. Akademikere indplaceres med 1-årige løntrin i basislønforløbet 3-6, 8, fra 1. oktober 2008 i basislønforløbet 4, 5, 6, 8, hvor løntrin 4 er 2-årigt, med de undtagelser, der fremgår af nedenstående: 1. Bachelorer samt AAE ere, AAD ere og korrespondenter indplaceres i basislønforløbet, 1-5, fra 1. oktober 2008 i basislønforløbet 1, 2, 4, 5, 6, hvor løntrin 4 er 2-årigt. 2. Levnedsmiddelingeniører indplaceres i basislønforløbet 1-6, fra 1, oktober 2008 i basislønforløbet 1, 2, 4, 5, hvor løntrin 4 er 2-årigt. 3. Bibliotekarer med afgangseksamen fra Danmarks Biblioteksskole og bibliotekarer DB indplaceres i basislønforløbet 1-6, fra 1. oktober 2008 i basislønforløbet 1, 2, 4, 5, 7, hvor løntrin 4 er 2-årigt. 4. Civiløkonomer uden for Udenrigsministeriet, cand.negot. er med 4 års uddannelse og handelsjurister indplaceres i basislønforløbet 1-7. Fra 1. oktober 2008 indplaceres cand.negot. er med 4 års uddannelse og handelsjurister i basislønforløbet 1, 2, 4, 5, 6, 8, hvor løntrin 4 er 2-årigt. 5. Cand.phil. er, cand.interpret. er og musikterapeuter indplaceres i basislønforløbet 2-8, fra 1. oktober 2008 i basislønforløbet 2, 4, 5, 6, 7, 8, hvor løntrin 4 er 2-årigt. Ved musikterapeuter forstås musikterapeuter, der er uddannet ved Aalborg Universitet i henhold til bekendtgørelse nr. 87 af 12. marts 1984 om forsøgsuddannelse i musikterapi. (Bekendtgørelsen er ophævet). 18

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2007 Cirkulære af 8. januar 2007 Perst. nr. 002-07 PKAT nr. J.nr. 06-524-108 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-1734-009 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension.

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension. ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk 1. 1.1 område Denne lokalaftale gælder for de hos Energinet.dk ansatte medarbejdere med en akademisk uddannelse, som er eller kunne være blevet

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr.

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr. OVERENSKOMST mellem FOA og Arriva Danmark A/S for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) 1.marts 2012-28.februar 2014 DI nr. 794557 1 2 Indhold 1. Overenskomstens

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Overenskomst. mellem. Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service. AC-organisationerne 2014-2016

Overenskomst. mellem. Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service. AC-organisationerne 2014-2016 Overenskomst mellem Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service og AC-organisationerne 2014-2016 1 1 Dækningsområde Stk.1. Overenskomsten omfatter akademikere,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2004 Cirkulære af 4. februar 2004 Perst. nr. 009-04 PKAT nr. J.nr. 03-524-27 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2015 Cirkulære af 12. august 2015 Modst. nr. 036-15 J.nr. 2015-1734-0013 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 6 Kapitel 1. Aftalens område...

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere.

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010 mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. 1 Overenskomstens dækningsområde Overenskomsten omfatter bandagistkandidater, autoriserede- bandagister

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage Side 1 af 8 CIR nr 9065 af 04/02/2004 Historisk Offentliggørelsesdato: 16-02-2004 Finansministeriet Senere ændringer til forskriften CIR nr 9585 af 15/09/2005 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag Den fulde

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation)

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) 2005 Cirkulære af 29. maj 2006 Perst. nr. 028-06 PKAT nr. 289 J.nr. 04-333/02-21 Dataark PKAT med specifikation 289 Fællesoverenskomst

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2013 2015 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og AC-organisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og AC-organisationerne

Læs mere