FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE"

Transkript

1 Ansættelseskontrakter FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE København juli 2008

2 II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: Fax: København - hovedkontor Ahlefeldtsgade 16, 1359 København K. Åbningstid: 9-15, mandag dog Århus Møllegade 9-13, 8000 Århus C. Åbningstid: alle hverdage kl Odense Overgade 54, 5000 Odense C. Åbningstid: alle hverdage kl Redaktion: Ansvarshavende: Mogens Sørensen København juli 2008 Teknisk produktion: PROSA. Tryk: Paritas Digital Service ApS

3 0II00I00II Indhold Indledning...5 Lovgivning om ansættelsesbevis...6 Anvendelsesområde...6 Oplysningspligt...6 Udstationering...7 Ændring af arbejdsvilkårene...8 Oplysningspligt...8 Allerede ansatte...8 Kommentarer til Ansættelseskontrakter...9 Tidsbegrænset ansættelse...9 Vikaransættelse...9 Deltidsansættelse...10 Ansættelse med rådighedsvagter...10 Ansættelse med skiftehold...10 Ansættelse med hjemmearbejde...10 Ansættelseskontrakten...10 Løndiskretion dages-reglen...11 Tavshedspligt...11 Konkurrenceklausul/kundeklausul...11 Ophavsret...12 Uddannelse...13 Pension...13 Ufraviglighed...13 Ansættelseskontrakt...14

4 En pjece om ansættelseskontrakter udgivet af PROSA II40II0I København juli 2008

5 I0II050II Indledning De vilkår som indgår i et ansættelsesforhold bygger typisk på følgende retskilder: Individuel aftale Kollektiv overenskomst Personalehåndbog Lovgivning Denne folder indeholder for det første lovgivning om ansættelsesbeviser, som danner grundlag for et ansættelsesforhold. Lovgivningen er gennemført på baggrund af et vedtaget EF-direktiv. I nærværende folder er loven omtalt. Desuden indeholder folderen en standardansættelseskontrakt, som tager højde for lovgivningen, og som er udarbejdet på en sådan måde, at den retter sig mod PROSAmedlemmer og dermed IT-medarbejdere. En af svaghederne i.f.m. loven om ansættelsesbeviser er, at arbejdsgiveren ikke er forpligtet til at udfærdige ansættelsesbevis inden ansættelsen påbegyndes. En anden svaghed er, at ansættelsesforhold under en vis varighed og begrænset omfang ikke er omfattet af lovgivningen. Endelig gør det forhold sig gældende, at iflg. dansk ret kan aftaler indgås formløst, d.v.s. at skriftlighed ikke er nødvendigt for, at de er gyldige. På den baggrund kan der opstå en fortolkningstvist vedrørende det aftalemæssige indhold. Under alle omstændigheder må det på det kraftigste anbefales at ansættelsesforholdet ikke påbegyndes før der er indgået en skriftlig kontrakt, hvad enten forholdet falder inden for eller uden for loven. Ud over de i loven nævnte punkter, som skal indgå i en ansættelseskontrakt, kan andre forhold være beskrevet som led i ansættelsesforholdet. De forhold bør man have sig for øje inden underskrivelse af kontrakten. Disse vil blive beskrevet efterfølgende.

6 II60II0I Lovgivning om ansættelsesbevis På baggrund af et EF-direktiv har folketinget vedtaget en lov, gældende fra 1/7-93, som pålægger arbejdsgiverne at udfærdige en skriftlig ansættelseskontrakt for de lønmodtagere, der er ansat i hans tjeneste Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. I daglig tale kaldet lov om ansættelsesbeviser Anvendelsesområde Alle lønmodtagere hvis ansættelsesforhold har en varighed af mere en 1 måned, og hvis ugentlige arbejdstid i gennemsnit udgør mere end 8 timer, er omfattet af denne lov. Det gælder også for personer i jobtræning. Hvis oplysninger om ansættelsesvilkårene følger en kollektiv overenskomst, der som minimum indeholder regler, der svarer til EF-direktivet, finder loven ikke anvendelse. Loven finder heller ikke anvendelse for lønmodtagere, som udfører arbejde af særlig karakter eller lejlighedsvis arbejde. Ved uenighed er det op til beskæftigelsesministeren at træffe en afgørelse. Oplysningspligt Lønmodtageren skal senest 1 måned efter ansættelsesforholdets påbegyndelse have oplysninger af arbejdsgiveren om alle væsentlige ansættelsesvilkår. Herunder mindst følgende oplysninger: 1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse. 2. Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsaglig udføres, oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder, samt om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse. 3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori. 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt. 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.

7 I0II070II 6. Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie. 7. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom. 8. Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets begyndelse, samt tillæg og andre lønandele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer. 9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid. 10. Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal der endvidere oplyses, hvem disse parter er. Ovennævnte oplysninger kan være indeholdt i: En skriftlig erklæring En skriftlig arbejdskontrakt Et ansættelsesbrev Et eller flere dokumenter indeholdende nødvendige oplysninger. Mindst et af dem skal indeholde pkt. 1-4 og 8-9. Med hensyn til de oplysninger som er indeholdt i pkt. 6-9, kan arbejdsgiveren henvise til f.eks. ferieloven, funktionærloven og kollektiv overenskomst. Væsentlige vilkår kan f.eks. være: pligt til overarbejde pligt til at arbejde i weekender og til at påtage sig rådighedsvagter brug af og internet frihed i forbindelse med børns sygdom brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. Udstationering Hvis lønmodtageren skal udføre sit arbejde i udlandet og varigheden heraf udgør mere end 1 måned, skal ansættelsesdokumentet være lønmodtageren i hænde inden afrejsen.

8 II80II0I Ud over ovennævnte pkt skal dokumentet indeholde oplysninger om: 1. Varigheden af det arbejde, der udføres i udlandet. 2. Den valuta lønnen udbetales i. 3. I givet fald de fordele i kontanter og naturalier, der er forbundet med opholdet i udlandet. 4. I givet fald vilkårene for lønmodtagerens tilbagevenden til hjemlandet 5. Om der er taget nødvendige skridt til at få udstedt de nødvendige attester i forbindelse med udstationeringen. Ændring af arbejdsvilkårene Ved ændring af arbejdsvilkårene skal lønmodtageren senest 1 måned efter ikraftrædelsestidspunktet have skriftlig besked herom. Oplysningspligt Hvorvidt arbejdsgiveren har overholdt oplysningspligten, afgøres af Arbejdsmarkedets Ankenævn. Dersom arbejdsgiveren ikke har overholdt denne pligt, kan lønmodtageren få tilkendt en godtgørelse af domstolene. Allerede ansatte Lønmodtagere som er ansatte før 1/7-93, og som stadigvæk er ansat efter denne dato, skal, efter anmodning, have skriftlig oplysning om ansættelsesforholdet. Ansættelsesdokumentet skal være lønmodtageren i hænde senest 2 måneder efter at anmodningen er fremført. Ud over de oplysninger som arbejdsgiveren er forpligtet til at dokumentere, vil vi anbefale at alle PROSA-medlemmer i deres kontrakt får nedfældet øvrige vilkår som, overarbejdsregler, lønreguleringstidspunkt, uddannelse etc. Hvis der opstår problemer i henhold til arbejdsgiveren, eller der opstår tvivlspørgsmål, opfordres I hermed til at henvende jer til jeres lokalafdeling. Standardkontrakten som er vist i denne folder, er en kontrakt som tager udgangspunkt i et tidsubestemt ansættelsesforhold. Ud over nævnte kontrakt, har PROSA udarbejdet kontrakter tilpasset andre forhold.

9 I0II090II Det drejer sig om følgende Tidsbegrænset ansættelse Vikaransættelse Deltidsansættelse Ansættelse med rådighedsvagt Ansættelse med skiftehold Ansættelse med hjemmearbejde Alle disse kontrakter kan rekvireres i PROSA. Kommentarer til Ansættelseskontrakter Kontrakternes indhold er udarbejdet på baggrund af eksisterende lovgivning og overenskomster. Med udgangspunkt i den almindelige ansættelseskontrakt (tidsubestemt ansættelse), vil der i det følgende blive kommenteret de enkelte kontrakters indhold, kendetegnende for det pågældende område. Tidsbegrænset ansættelse Denne ansættelsesform dækker ansættelse i et begrænset tidsrum eller til løsning af en bestemt defineret opgave. Normalt sker ansættelsen ved, at arbejdsgiveren samtidigt med at arbejdet påbegyndes, opsiger forholdet ved udløb af den tidsbegrænsede periode, eller når opgaven er løst. Hvis en af parterne i perioden ønsker at ophæve ansættelsesforholdet, sker det efter reglerne i Funktionærloven. Da der ikke er tale om varig ansættelse, med de goder, så som pension, bonus, mv., der er tilknyttet hertil, har vi fundet det rimeligt, at hæve lønnen med 10% af markedslønnen. Ansættelsesforholdets varighed bør min. være 3 måneder og max. 1 år. Hvis ansættelsen har længere varighed, bør ansættelsen være tidsubestemt ansættelse. Vikaransættelse Det samme forhold gør sig gældende som under tidsbestemt ansættelse. Varigheden bør max. være på 6 måneder. Man bør i den forbindelse være opmærksom på, at hvis man er udsendt af et vikarbureau, har man nødvendigvis ikke funktionærstatus, hvilket man bør sikre sig.

10 II100II0I Deltidsansættelse Udgangspunktet for denne ansættelsesform er, at der er tale om varig ansættelse, som indeholder de samme goder som fuldtidsbeskæftigede. Rettigheder i forbindelse med deltidsarbejde, fremgår bl.a. af deltidsloven. Lønnen udgør en forholdsmæssig andel af fuldtidslønnen. Ansættelse med rådighedsvagter Grundlaget for udarbejdelse af rådighedsvagtprotokollatet er PROSA s overenskomst med CSC, hvor reglerne har været anvendt i en årrække. Ansættelse med skiftehold Skifteholdsprotokollatets grundlag er også en videreudbygning af PROSA s overenskomst med CSC, hvor skiftehold har været arbejdsvilkårene for en del af visse medarbejdergrupper. Ansættelse med hjemmearbejde Undersøgelser viser, at hjemmearbejde (distancearbejde) vil vinde mere og mere indpas i lønarbejdernes hverdag. Med forslaget har vi lagt op til at aftaler om hjemmearbejde sker på frivillig basis. Det er vigtigt at understrege, at forslaget lægger op til, at hovedbeskæftigelsen udføres fra virksomhedernes domicil, så den sociale kontakt med kolleger sikres. Samtidigt er det vigtigt at sikre sig, at man ikke opnår ringere vilkår end andre ansatte. Hjemmearbejdsstedet bør være indrettet på en sundheds -og sikkerhedsmæssigt forsvarligt måde. Man bør også sikrer sig, at hjemmearbejdet ikke får en dårlig indflydelse på ens familiemæssige forhold. Det bør også være en betingelse, at alle udgifter i forbindelse med etablering af hjemmearbejdspladsen dækkes af arbejdsgiveren, herunder nødvendige forsikringsmæssige udgifter. Ansættelseskontrakten Løndiskretion Undertiden forekommer der i ansættelseskontrakter en bestemmelse om, at funktionæren ikke må oplyse andre om sine løn- og arbejdsvilkår.

11 En sådan bestemmelse er ikke bindende, da det iflg. Funktionærloven 10, stk.1 fremgår, at funktionæren har ret til at give sin organisation oplysninger om egne løn- og arbejdsvilkår. I henhold til en bestemmelse i Ligelønsloven, har en lønmodtager ret til at videregive oplysninger om egne lønforhold. Oplysningerne kan videregives til enhver. 120-dages-reglen Iflg. Funktionærloven 5, stk. 2 kan en funktionær opsiges med forkortet varsel, nemlig 1 måned, dersom han har været syg i 120 dage indenfor de sidste 12 måneder. En betingelse for at en sådan aftale er gyldig er, at den er aftalt skriftligt med den enkelte funktionær. Bestemmelsen gælder ikke på det offentlige område. Tavshedspligt I ansættelseskontrakter kan der være indføjet en bestemmelse om tavshedspligt vedrørende oplysninger som erhverves i forbindelse med ansættelse i virksomheden. Uanset om dette ikke skulle være nedfældet i kontrakten, er alle, som har tilknytning til en virksomhed, underlagt tavshedspligt for så vidt angår erhvervshemmeligheder, som er kommet til hans kundskab. Dette forbud har en varighed af 3 år efter ansættelsen og fremgår af Markedsføringslovens 19. Ud over omtalte tavshedspligt må funktionæren heller ikke videregive oplysninger, som har betydning for virksomheden, dens kunder og forretningsforbindelser. Konkurrenceklausul/kundeklausul Hidtil har en funktionær, som har påtaget sig en konkurrence- og/eller kundeklausul, lovgivningsmæssigt været reguleret af funktionærlovens 18 og aftalelovens 36 og 38. Af 18 fremgår det, at en betroet funktionær kan være afskåret fra at drive selvstændig konkurrerende virksomhed eller tage ansættelse i en sådan i en periode efter fratrædelse. 36 og 38 i aftaleloven kan tilsidesætte en sådan aftale helt eller delvis, hvis den er urimelig, eller hvis den hindrer en funktionær i at opnå anden beskæftigelse. For konkurrenceklausulens vedkommende skal arbejdsgiveren betale et vederlag for den periode som ligger ud over 1 år fra fratrædelsestidspunktet, funktionærlovens 18. For kundeklausulers vedkommende, hvor lønmodtageren ikke må beskæftige sig med virksomhedens kunder i en periode, gælder det forhold, at arbejdsgiveren ikke er forpligtet til at betale vederlag, uanset varighed. I0II0110II

12 II120II0I Et lovændring, som trådte i kraft 15. juni 1999, regulerer nu disse forhold i forhold til funktionærloven. Af 18 fremgår det, at i.f.m.aftaler om konkurrenceklausuler indgået fra ovennævnte dato, skal en betroet medarbejder have en kompensation for den periode forpligtelsen varer. Kompensationen skal udgøre mindst 50 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Såfremt funktionæren opnår anden beskæftigelse i perioden, har den tidligere arbejdsgiver mulighed for modregning i kompensationen. Dog er funktionæren berettiget til et engangsbeløb på 3 måneders løn. Aftalen kan opsiges af arbejdsgiveren med 1 måneds varsel efter regler beskrevet i nævnte paragraf En ny 18 a, regulerer forholdet vedrørende kundeklausuler. Her gælder fortsat det forhold, at funktionæren ikke behøver at indtage en betroet stilling for at forpligtelsen har gyldighed. Det er dog en betingelse, at funktionæren har haft forretnings- eller erhvervsmæssig forbindelse med de(n) pågældende kunde(r) inden for de sidste 18 måneder inden opsigelsestidspunktet. Eller øvrige kunder, som arbejdsgiveren i en særskilt, skriftligt meddelelse, har ladet være omfattet af forpligtelsen. Dette skal ske inden opsigelsestidspunktet. Kompensationen for forpligtelsen er mindst 50 % af lønnen på samme måde som i 18, med undtagelse af engangsbeløbet på 3 måneders løn. Arbejdsgiveren kan modregne i kompensation, så snart anden beskæftigelse er opnået. Aftalen kan også opsiges efter lignende bestemmelser som konkurrenceklausulen. Såfremt en funktionær har påtaget som både en konkurrence- og kundeklausul får han ikke kompensation for kundeklausulen, så længe han modtager kompensation for konkurrenceklausulen. Selv om der er sket en forbedring af klausulforpligtelserne til funktionærens fordel, er det forsat opfattelsen, at man bør undgå at påtage sig forpligtelsen. Og hvis det er uundgåelig at forsøge at opnå en kompensation, som udgør mindst 75% af lønnen. PROSA s anbefaling. De af vores medlemmer, som i forvejen er omfattet af en klausulforpligtelse, som er indgået før 15. juni 1999, bør forsøge at få genforhandlet deres ansættelseskontrakt i henhold den nye lovgivning. Der gælder nemlig det forhold, at den nye lov ikke gælder eksisterende klausuler indgået før lovens ikrafttrædelsestidspunkt. Ophavsret Af Ophavretslovens 59 fremgår det, at ophavsretten til edb-programmer, som er frembragt som led i et ansættelsesforhold, overgår til arbejdsgiveren, medmindre andet aftales.

13 I0II0130II Med andre ord må man aftale med arbejdsgiveren, hvis man ønsker at udnytte ophavsretten til det man har skabt. Uddannelse Det anbefales at man i.f.m. med ansættelse aftaler en ret til at deltage i relevant efteruddannelse uden løntab, f.eks. i et omfang som svarer til 10 dage på årsbasis med det formål at være kvalificeret til arbejdsmarkedet. Pension Arbejdsmarkedspensioner bliver efterhånden mere reglen end undtagelsen i ansættelsesforhold. Derfor bør en sådan aftale indgås i forbindelse med ansættelse. PROSA har etableret EDB-fagets pensionsordning, som kan benyttes i den forbindelse. Det anbefales at få en pensionsordning med dækning af uarbejdsdygtighed i en så ung alder som muligt. Dette af hensyn til eventuelle skavanker eller sygdomme, der senere vil betyde, at ordningerne IKKE kan tegnes på normale vilkår. Særligt ved jobskifte, hvor der måske i det tidligere er en aftale med ét pensionsforsikringsselskab, og hvor der i den nye virksomhed er en aftale med et andet, er det nødvendigt at sikre sig, at ordningen kan fortsætte med minimum den samme dækning i det nye selskab. Alternativt at ordningen kan bibeholdes i det gamle selskab. Det skal derfor fremgå af kontrakten, at denne betingelse er til stede. Vær i øvrigt opmærksom på, at hvis forsikringsselskabet anmoder om svar på en henvendelse, er det nødvendigt at svare på denne indenfor den anførte tidsfrist, hvis dækningen skal bevares. Ufraviglighed Til slut skal nævnes, at iflg. Funktionærloven 21 er aftaler i.h.t. til denne lovs paragraffer ugyldige, når de falder ud til ugunst for funktionæren. Af Ferielovens 4 fremgår det, at en aftale, som giver afkald på ferie, feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg, er ugyldig. PROSA har udgivet pjecer om Funktionærloven og Ferieloven.

14 II140II0I ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR IT-MEDARBEJDERE (tidsubestemt ansættelse) Virksomhedens navn og adresse CVR-nummer Lønmodtagerens navn og adresse Arbejdsstedets beliggenhed Stilling Funktionsbeskrivelse Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ferie Ferieloven er gældende for ansættelsesforholdet. Opsigelse Med hensyn til opsigelsesvarsler henvises til Funktionærloven - Opsigelse skal være skriftlig. Løn Lønnen udgør Kr. pr. måned og skal være til rådighed den sidste bankdag i måneden. Lønregulering sker efter forhandling en gang om året. Datoen for regulering fastsættes til. Regulering finder sted i et omfang svarende mindst til PROSA s lønstatistik. Øvrige lønandele/tillæg: Pension Bonus, gratiale Skifteholdstillæg Rådighedstillæg Kørselsgodtgørelse Andet

15 I0II0150II Arbejdstid Den ugentlige arbejdstid udgør timer incl. timers pauser. Den daglige arbejdstid er placeret på følgende dage: i tidsrummet kl.: Medarbejderen kan frit placere arbejdet i tidsrummet, der er dog fixtid i tidsrummet Overarbejde For de første 3 overarbejdstimer ydes en kompensation på timelønnen + 50% tillæg. I de efterfølgende timer og på arbejdsfrie dage samt lør- søn- og helligdage udgør kompensationen timelønnen + 100% tillæg. Frihed med løn Feriefridage Medarbejderen har ret til 5 feriefridage pr. år. Optjening og afholdelse følger reglerne i ferieloven. Barns sygdom Der ydes fuld frihed med løn i forbindelse med barns 1. sygedag. Andre fridage Medarbejderen har fri med løn 1. maj, 5. juni, 24. december samt 31. december. Barsel Der udbetales løn under 4 ugers graviditetsorlov, 2 ugers fædreorlov, 14 ugers barselsorlov og 6 ugers forældreorlov. Det er en forudsætning for udbetalingen, at der modtages dagpengerefusion. Andre forhold, der er væsentlige for ansættelsen Her skal alt andet, der er væsentligt for ansættelsesforholdet beskrives, f.eks. hvis du har fri bil, fri telefon, ADSL eller forskellige abonnementer Love, overenskomster Ud over Funktionærloven og Ferieloven er ansættelsesforholdet reguleret af følgende love og kollektive overenskomster, personalehåndbog og/eller andre aftaler: den 20 Funktionærens underskrift Virksomhedens underskrift

16 FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.:

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt

Vejledning til ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt Når du tilbydes ansættelse hos en privat arbejdsgiver vil det som oftest være hos en arbejdsgiver, hvor Etf ikke har en overenskomst og derfor ansættes du på en individuel

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund 2014/2017 overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS ANVENDELSE... 5 2 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 5 3 LØNBESTEMMELSE... 6 4 ELEVER... 8 5 BEREGNING

Læs mere

Dansk Handel & Service. Arbejde uden grænser. Et værktøj til udstationering

Dansk Handel & Service. Arbejde uden grænser. Et værktøj til udstationering Dansk Handel & Service Arbejde uden grænser Et værktøj til udstationering Forord Vi skal sende en mand til udlandet og hvad nu? Flere og flere af vore medlemsvirksomheder står overfor, at deres medarbejdere

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST 2014 2017 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

Transportoverenskomst

Transportoverenskomst Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2014 2017 Arbejdsgiver 3F-varenummer 3026 Forord Transportoverenskomsten indeholder generelle bestemmelser

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD) OVERENSKOMST mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S YouSee A/S og Lederforeningen i TDC (LTD) 2010 (Som aftalt mellem parterne den 13. april 2010 vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2010) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD) OVERENSKOMST mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S YouSee A/S og Lederforeningen i TDC (LTD) 2012 (Som aftalt mellem parterne den 17. april 2012 vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2012) Indholdsfortegnelse

Læs mere

transport- og logistik overenskomst 2012 2014

transport- og logistik overenskomst 2012 2014 transport- og logistik overenskomst 2012 2014 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flytte arbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

INDUSTRI-TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND INDUSTRIGRUPPEN

INDUSTRI-TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND INDUSTRIGRUPPEN INDUSTRI-TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND INDUSTRIGRUPPEN 2014 4 2014 Industri-Træ- og Møbeloverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

FORMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK FORMANDS FORENING

FORMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK FORMANDS FORENING FORMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK FORMANDS FORENING 2014 2014 4 2014 Formandsoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Dansk Formands Forening INDHOLDFORTEGNELSE: Overenskomsten...

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere