Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen"

Transkript

1 Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

2 Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen. EU-domstolen skulle i Ole Andersen-sagen tage stilling til, hvorvidt funktionærlovens 2a, stk. 3 er i strid med beskæftigelsesdirektivets artikel 2 og 6.

3 Ole Andersen-dommen Funktionærlovens 2a, stk. 3: Hvis funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære en alderspension fra arbejdsgiveren, og hvis funktionæren er indtrådt i den pågældende pensionsordning før det fyldte 50. år, bortfalder fratrædelsesgodtgørelsen. Hviler på en idé om at man har et forsørgelsesgrundlag

4 Ole Andersen-dommen Artikel 2 forbyder forskelsbehandling på grund af alder. Forskelsbehandlingen kan retfærdiggøres, hvis betingelserne i artikel 6 er opfyldt.

5 Ole Andersen-dommen Artikel 6: Uanset artikel 2, stk. 2, kan medlemsstaterne bestemme, at ulige behandling på grund af alder ikke udgør forskelsbehandling, hvis den er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for rammerne af den nationale ret, bl.a. legitime beskæftigelses-, arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelsespolitiske mål, og hvis midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige.

6 Ole Andersen-dommen EU-domstolen kom frem til, at funktionærlovens 2a, stk. 3 medfører en ulige behandling af arbejdstagere begrundet i alder. EU-domstolen foretog herefter en prøvelse af artikel 6.

7 Ole Andersen-dommen Præmis 47: Det følger heraf, at funktionærlovens 2a, stk. 3 ved ikke at tillade udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse til en arbejdstager, der, selv om han har ret til udbetaling af en alderspension fra sin arbejdsgiver, ikke desto mindre har til hensigt midlertidigt at give afkald på en sådan pension med henblik på at forfølge sin erhvervsmæssige karriere gør et for vidtgående indgreb i de legitime interesser for de arbejdstagere, der befinder sig i en sådan situation, og således går ud over det, der er nødvendigt for at opnå de socialpolitiske formål, der forfølges med denne bestemmelse.

8 Ole Andersen-dommen Præjudicielt spørgsmål: Skal forbuddet mod direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af alder i artikel 2 og 6 i Rådets direktiv 2000/78/EF fortolkes således, at det er til hinder for, at en medlemsstat opretholder en retstilstand, der indebærer, at en arbejdsgiver ved opsigelse af en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, ved funktionærens fratræden skal udrede en godtgørelse svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn, men således at denne godtgørelse ikke skal udbetales, hvis funktionæren ved fratrædelse har mulighed for en alderspension fra en pensionsordning, hvortil arbejdsgiveren har bidraget?

9 Ole Andersen-dommen Konklusion EU-dommen: Artikel 2 og 6 i beskæftigelsesdirektivet er til hinder for nationale forskrifter, hvorefter arbejdstagere alene som følge af den omstændighed, at de har ret til en alderspension udbetalt af deres arbejdsgiver i henhold til en pensionsordning, som de er indtrådt i før det fyldte 50. år ikke er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse, der er bestemt til at lette overgangen til anden beskæftigelse for arbejdstagere med en anciennitet på over tolv år i virksomheden

10 Ole Andersen-dommen Konklusion: 1) Funktionærlovens 2a, stk. 3 er i strid med beskæftigelsesdirektivet om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder 2) EU konform fortolkning 1) Generaladvokatens forslag til afgørelse

11 Ugeskrift for Retsvæsen 2012, side 341 V Ole Andersen sagen blev efterfølgende behandlet i Vestre Landsret: Vestre Landsret finder på den baggrund, at nægtelsen af at udbetale fratrædelsesgodtgørelse til Ole Andersen alene med henvisning til, at Ole Andersen på fratrædelsestidspunktet oppebar alderspension fra amtskommunen, udgør en aldersbetinget forskelsbehandling, jf. forskelsbehandlingslovens 2, stk. 1

12 Ugeskrift for Retsvæsen 2012, side 341 V Godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven, jf. 7 Grovhed af overtrædelse - begrænset Gennemførelsen af direktivet havde ikke medført en ændring af FUL 2a Uklar retstilstand der medførte en præjudiciel forelæggelse Region Syddanmark udbetalte fratrædelsesgodtgørelsen kort tid efter, at dommen fra EU-domstolen forelå

13 Sags komplekset i Østre Landsret Verserer ca. 120 sager Henvist til landsretterne og Sø- og Handelsretten 14 sager med forskellige problemstillinger blev udvalgt til sambehandling i Østre Landsret

14 Sags komplekset i Østre Landsret Sagerne vedrørte: Efterløn Efterløn med arbejde ved siden af Ledighed 1 måned, derefter efterløn Ledighed 4,5 måned, derefter efterløn Sygdom Sygdom, efterløn Sygdom, fleksjob Fleksydelse Førtidspension

15 Sags komplekset i Østre Landsret Forskelsbehandling Skæringsdato 12. oktober 2010 (Ole Andersen) Alle fratrædelser efter Ole Andersen-sagen; rejst krav om godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven

16 Østre Landsret - Efterløn Arbejdstagere opsagt som henholdsvis 60, 61 og 63-årig Overgik til efterløn umiddelbart efter fratrædelsen To af de tre arbejdstagere har ikke søgt andet arbejde

17 Østre Landsret - Efterløn Den tredje arbejdstager har søgt: Ca. 50 stillinger i opsigelsesperioden Adskillige stillinger efter fratrædelsen Fik job som mentor timer om ugen Fik udbetalt alderspension umiddelbart efter sin fratræden

18 Østre Landsret - Efterløn Konklusion Østre Landsret: Kommuner/regioner frifundet på baggrund af direkte overgang til efterløn

19 Østre Landsret Efterløn + arbejde Arbejdstager opsagt som 63-årig Fritstillet Tilknyttet vikarbureau Efterløn Job som tilkaldevikar på et plejecenter Ca. 637 timer årligt

20 Østre Landsret Efterløn + arbejde Konklusion Østre Landsret: Det er godtgjort, at arbejdstager har søgt anden beskæftigelse og dermed forfulgt sin erhvervsmæssige karriere efter sin fratræden Region dømt til at betale fratrædelsesgodtgørelse Overgangen til efterløn kunne ikke føre til et andet resultat

21 Østre Landsret Ledig 1 md - Efterløn Arbejdstager opsagt som 60-årig Tilmeldt arbejdsformidlingen som ledig i 1 måned Ansøgte ca. 3-4 dage efter fratræden om efterløn Overgik til efterløn

22 Østre Landsret Ledig 1 måned - Efterløn Østre Landsrets konklusion: Ikke godtgjort at arbejdstager reelt har søgt anden beskæftigelse og dermed forfulgt sin erhvervsmæssige karriere Kommunen blev frifundet

23 Østre Landsret Ledig 4,5 måneder - Efterløn Arbejdstager opsagt som 63-årig Tilmeldt jobcenter som ledig i 4,5 måneder Søgte ca stillinger Overgik til efterløn efter 4,5 måneder

24 Østre Landsret Ledig 4,5 måneder - Efterløn Østre Landsrets konklusion: Det er godtgjort, at arbejdstager har søgt anden beskæftigelse og dermed forfulgt sin erhvervsmæssige karriere efter sin fratræden Kommune dømt til at betale fratrædelsesgodtgørelse Overgangen til efterløn kunne ikke føre til et andet resultat

25 Østre Landsret Sygdom - Efterløn Arbejdstager opsagt som 61-årig Sygemeldt På opsigelsestidspunktet Hele opsigelsesperioden Sygemeldt i ca. 5 måneder efter fratræden Overgik efter 5 måneders sygdom til efterløn

26 Østre Landsret Sygdom - Efterløn Østre Landsrets konklusion: På den baggrund, hvor arbejdstager ikke har søgt anden beskæftigelse og således ikke har forfulgt sin erhvervsmæssige karriere, frifinder landsretten kommunen.

27 Østre Landsret Sygdom - Fleksjob Arbejdstager opsagt som 61-årig Sygemeldt på opsigelsestidspunkt Arbejdede i 3 måneder af opsigelsesperioden Derefter sygemeldt Opereret i ryggen efter sin fratræden Genoptræningsforløb Arbejdsprøvning Bevilget fleksjob december 2012 Ca. 1 år efter sin fratræden

28 Østre Landsret Sygdom - Fleksjob Østre Landsrets konklusion: Arbejdstager har forfulgt sin erhvervsmæssige karriere efter sin fratræden. Den omstændighed, at arbejdstager var sygemeldt i en længere periode kan ikke føre til et andet resultat

29 Østre Landsret Sygdom - Førtidspension Arbejdstager opsagt som 63-årig Sygemeldt på opsigelsestidspunkt Aktivering og arbejdsprøvning i en periode på 2,5 måneder Konklusion: Førtidspension

30 Østre Landsret Sygdom - Førtidspension Østre Landsrets konklusion: Landsretten frifunder kommunen, da arbejdstageren ikke har søgt anden beskæftigelse og dermed ikke har forfulgt sin erhvervsmæssige karriere.

31 Østre Landsret Fleksydelse Arbejdstager opsagt som 60-årig Sygemeldt på opsigelsestidspunktet Efter sin fratræden arbejdede hun en måned i fleksjob Overgik derefter til fleksydelse

32 Østre Landsret Fleksydelse Østre Landsrets konklusion: Landsretten frifunder kommunen, da arbejdstageren ikke har søgt anden beskæftigelse og dermed ikke har forfulgt sin erhvervsmæssige karriere.

33 Østre Landsret Førtidspension Arbejdstager arbejdede i fleksjob på opsigelsestidspunktet Fik skade i arm, der forværrede hendes tilstand Sygemeldt frem til sin fratræden Derefter førtidspension

34 Østre Landsret Førtidspension Østre Landsrets konklusion: Landsretten frifunder kommunen, da arbejdstageren ikke har søgt anden beskæftigelse og dermed ikke har forfulgt sin erhvervsmæssige karriere.

35 Østre Landsret Forskelsbehandling Godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens 7 Uenighed mellem parterne om rækkevidden FUL 2a, stk. 3 efter Ole Andersen-dommen Tvivlsomt fortolkningsspørgsmål i faktuelt forskelligartede sager Det forhold at nogle arbejdsgivere ikke udbetalte fratrædelsesgodtgørelse, da de blev mødt med kravet, kan ikke betegnes som værende af en sådan grovhed, at der er grundlag for godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven

36 Østre Landsret Forskelsbehandling Godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens 7 Kommunerne/regionerne frifundet for påstandene om godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven

37 Folkepension FUL 2a, stk. 2 Der verserer en sag om folkepension i Vestre Landsret. Funktionærlovens 2a, stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære folkepension.

38 Folkepension FUL 2a, stk. 2 Den afventer i øjeblikket landsrettens stillingtagen til, hvorvidt spørgsmålet skal forelægges EU-domstolen. Er FUL 2a, stk. 2 i strid med beskæftigelsesdirektivet. Parterne har fremkommet med deres bemærkninger til spørgsmålet om præjudiciel forelæggelse.

39 Folkepension FUL 2a, stk. 2 Den afventer i øjeblikket landsrettens stillingtagen til, hvorvidt spørgsmålet skal forelægges EU-domstolen. Er FUL 2a, stk. 2 i strid med beskæftigelsesdirektivet. Parterne har fremkommet med deres bemærkninger til spørgsmålet om præjudiciel forelæggelse.

40 Folkepension FUL 2a, stk. 2 Faktum i den verserende sag: Arbejdstager blev opsagt som 66 årig Arbejdstager har siden sit fyldte 65. år modtaget folkepensionens grundbeløb Har siden sin fratræden modtaget fuld folkepension Fik umiddelbart efter sin fratræden andet arbejde. Arbejder timer om måneden i hjemmeplejen Arbejder fortsat som 68-årig og har ingen planer om at forlade arbejdsmarkedet

41 Ugeskrift for Retsvæsen 2012, side 2247 Ø One2one Væsentlig stillingsændring Gik fra funktionær til ikke-funktionær Fortsatte i samme virksomhed Væsentlige stillingsændring udløste ret til fratrædelsesgodtgørelse

42 Ugeskrift for Retsvæsen 2012, side 2247 Ø EU-retlige princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder medfører at One2one ikke var berettiget til at afvise at udbetale fratrædelsesgodtgørelse som sket Princippet har direkte virkning for private arbejdsgivere One2one dømt til at betale fratrædelsesgodtgørelse i medfør af funktionærlovens 2a, stk. 3

43 VL dom af 8. juni 2012 Godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven På fratrædelsestidspunktet var det fastslået, at det var i strid med EU-retten at nægte at udbetale fratrædelsesgodtgørelse med henvisning til alderspension Nødsaget til at anlægge sag før fratrædelsesgodtgørelsen blev udbetalt

44 VL dom af 8. juni 2012 Tilkendes godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven Efter krænkelsens karakter kunne godtgørelsen passende fastsættes til kr.

45 ØL dom af 9. april 2013 Opsagt som 61-årig Undersøgte mulighederne for at blive forflyttet til anden afdeling Tilmeldte sig arbejdsformidlingen som ledig Deltog i møder i a-kassen Kontaktede forskellige virksomheder

46 ØL dom af 9. april 2013 Lagde sin profil og CV på internettet Overgik til efterløn efter 4,5 måneders ledighed Østre Landsrets konklusion: Landsretten finder det godtgjort, at arbejdstageren søgte anden beskæftigelse og dermed forfulgte sin erhvervsmæssige karriere.

47 ØL dom af 9. april 2013 Godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven Kravet på godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven følger hovedkravet om godtgørelse efter FUL 2a, stk. 3 Først rejst kravet den 15. november 2011 i et processkrift Kravet var forældet den 1. januar 2011

48 Renter Rentelovens 3 (Stk. 1) Rente skal betales fra forfaldsdagen, hvis denne er fastsat i forvejen (Stk. 4)Uanset stk. 2 og 3 skal der senest betales rente fra den dag, da fordringshaveren begyndte retsforfølgning til betaling af gælden

49 Konsekvens af ØL dom 24. april 2013 Forskellig forfaldstid afhængig af alder Hvem skal tage stilling til, om man har forfulgt sin erhvervsmæssige karriere? Hvad skal der til for, at man har forfulgt sin erhvervsmæssige karriere? Administrativ lettelse?

50 Anke til Højesteret Alle sagerne i sagskomplekset i Østre Landsret er anket til Højesteret Skal hovedforhandles over 2 dage primo januar 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne ELMER ADVOKATER PARTNERE GÅ-HJEM-MØDE 13. maj 2013 Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Funktionærlovens 2a 1 Rentelovens 3 2 EU-domstolens

Læs mere

A (advokat Peter Breum)

A (advokat Peter Breum) f ( B3961 00C- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. april 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Henrik Garn og Bodil Dalgaard Hammer). 4. afd. nr. B-3961-11:

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * INGENIØRFORENINGEN I DANMARK DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * I sag C-499/08, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Vestre Landsret

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19... Side 1 af 8 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010

Læs mere

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper 01 - Oversigt Fastholdelse af særlige medarbejdergrupper 13.30 Registrering og netværk 14.00 Velkomst v/ netværkskoordinator Signe Bloch

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 15/2014 (1. afdeling) DI som mandatar for Ajos A/S (advokat Morten Eisensee) mod Boet efter A (advokat Arvid Andersen) I tilslutning til hovedforhandlingen

Læs mere

ANSÆTTELSESRET. Udvalgte ansættelsesretlige nyheder (på 45 minutter) Ved partner Mette Klingsten og partner Morten Ulrich

ANSÆTTELSESRET. Udvalgte ansættelsesretlige nyheder (på 45 minutter) Ved partner Mette Klingsten og partner Morten Ulrich Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: L:, hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte igen ANSÆTTELSESRET

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul).

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). 8. afd. nr. B-3292-11: Ældre Sagen som mandatar for A (advokat Peter Breum)

Læs mere

Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014

Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014 Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 183/2011 (1. afdeling) FTF som mandatar for Lederforeningen i TDC som mandatar for A (advokat Per Frydenreim Møller) mod DI som mandatar for TDC A/S

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95 67

Læs mere

Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse

Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse UDEN STATUS Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse København Byrets dom af 17. december 2012 Sag BS 26B 5312/2011 Ligebehandlingsnævnets Sekretariat som mandatar

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Korte kjoler udgjorde sikkerhedsrisiko 2 Legitimt at lægge vægt på manglende omstillingsparathed 3 Regeringens lovprogram for folketingsåret 2013-2014 4 Præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet... 1 Nye skattesatser og -grænser... 2 Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler...

Læs mere

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven Indhold 1 Medarbejder havde ikke pligt til at tilbagesælge aktier 2 Aftalt lønnedgang 3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug 4 Fyret for at tage afsked med døende ægtefælle 5 Afskedigelse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 31. januar 2014 F-13-06 HK Danmark som mandatar for A (Advokat Mette Skou Østergård) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display

Læs mere

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk Januar 2012 HR Jura Accura ønsker alle et godt nytår! Artiklen behandler forskelsbehandlingslovens handicapbegreb, der konstant udvikles og præciseres af nye afgørelser fra såvel Ligebehandlingsnævnet

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere