Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør. For Dinel 1. december 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør. For Dinel 1. december 2016"

Transkript

1 Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør For Dinel 1. december 2016 Disse vilkår er i overensstemmelse med Dansk Energis branchestandard og godkendt af Energitilsynet d. 14. januar 2016

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser Indledning Servicevilkårenes inddeling Definitioner Servicevilkårenes ikrafttræden Ændring af Servicevilkårene Afbrydelse af elforsyningen på en Elleverandørs anmodning Generelt om afbrydelse Proces for afbrydelse Gennemførelse af afbrydelse Betaling for afbrydelse Kontaktoplysninger Genåbning af elforsyningen på en Elleverandørs anmodning Generelt om genåbning Proces for genåbning Gennemførelse af genåbning Betaling for genåbning Kundehenvendelser Generelt Målerrelaterede henvendelser Nettekniske henvendelser Frister for Netselskabets svar Kundeklager Generelt Klager indbragt for Kundens Elleverandør Klager indbragt for klageinstanser og domstole Klager over Netselskabet vedr. Tilslutningsbestemmelser Frister for Netselskabets besvarelser Økonomisk betydning af en klage Forespørgsler gennem Datahubben Generelt Tilslutning af Målepunkt Nedlæggelse af Målepunkt Ændring af leveringsomfang Ændring af Tilslutningspunkt Ændring af afregningsform Forslag til forventet årsforbrug Forslag til tællerstand (aperiodisk aflæsning) Ekstraordinær aflæsning Målerundersøgelse Håndtering af tyveri af elektricitet BILAG

3 1. Generelle bestemmelser 1.1. Indledning Servicevilkårene supplerer Standardaftalens bestemmelser. Formålet med Servicevilkårene er på udvalgte områder at fastsætte mere detaljerede bestemmelser og procedurer, som kan bidrage til at skabe et godt samarbejde, hvor det er klart, hvordan serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør skal være. Servicevilkårene vil også fastsætte mere præcise tidshorisonter og fastlægge arbejdsfordeling mellem Netselskab og Elleverandør på udvalgte områder, hvor der ventes et nært samarbejde. Hvis der er uoverensstemmelser mellem teksten i Servicevilkårene og teksten i Standardaftalen, går teksten i Standardaftalen forud for teksten i Servicevilkårene. Parternes ageren skal samtidig være i overensstemmelse med Lovgivningen og Markedsforskrifterne Servicevilkårenes inddeling Servicevilkårenes afsnit 2 og 3 indeholder en detaljeret procedure for afbrydelse og genåbning, herunder arbejdsfordeling og tidsfrister. Servicevilkårenes afsnit 4 indeholder en beskrivelse af arbejdsfordeling og forpligtelser i forbindelse med kundehenvendelser, herunder tidsfrister. Servicevilkårenes afsnit 5 indeholder en beskrivelse af arbejdsfordeling og forpligtelser i forbindelse med kundeklager, herunder tidsfrister. Servicevilkårenes afsnit 6 indeholder en beskrivelse af forpligtelser i forbindelse med forespørgsler gennem Datahubben, herunder tidsfrister. Servicevilkårenes afsnit 7 vedrører tyveri af strøm Definitioner Standardaftalens definitioner finder anvendelse suppleret med nedestående definitioner. Bortset fra de tilfælde, hvor andet følger af sammenhængen, skal de ord, der er anført i dette punkt 1.3 og i Standardaftalens punkt 3 have den betydning i Servicevilkårene, som fremgår nedenfor og i Standardaftalens punkt 3, når ordene er skrevet med stort forbogstav. Dette gælder, uanset om ordene anvendes i ental eller flertal, henholdsvis i bestemt eller ubestemt form, medmindre andet fremgår af sammenhængen. Arbejdsdage: Arbejdsdage som defineret i Energinet.dk s Markedsforskrift D1: Afregningsmåling Bilag 3. Servicevilkår: Disse Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør. 3

4 Standardaftalen: Aftalen mellem Nelskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet. Timeafregnet Målepunkt: Timeafregning anvendes for alle Målepunkter med et forbrug over den obligatoriske grænse eller i øvrigt som foreskrevet i Markedsforskrift H2, hvor Netselskabet dagligt hjemtager, validerer og videresender 15/60-værdier, og disse anvendes i balanceafregningen. Ønsket Skæringsdato: Den dato, som Elleverandøren har angivet som Ønsket Skæringsdato for leveranceophør og tilhørende afbrydelse i Datahubben Servicevilkårenes ikrafttræden Servicevilkårene træder i kraft den 1. april Ændring af Servicevilkårene Netselskabet har ret til at ændre i Servicevilkårene. Ændringer skal anmeldes til og godkendes af Energitilsynet i overensstemmelse med Lovgivningen. Godkendte ændringer offentliggøres og varsles i overensstemmelse med Standardaftalens bestemmelser. 2. Afbrydelse af elforsyningen på en Elleverandørs anmodning 2.1. Generelt om afbrydelse Elleverandører har i visse situationer ret til at få forsyningen af et Forbrugssted afbrudt, jf. Standardaftalens punkt Netselskabet skal afbryde på Elleverandørens anmodning herom i overensstemmelse med Standardaftalens punkt 10.4 og disse Servicevilkår. I de netområder, hvor der fortsat er en forsyningspligtig virksomhed, gælder særlige forhold. I disse områder er det alene den forsyningspligtige virksomhed, som kan anmode om afbrydelse af et Forbrugssted. Det er Elleverandørens ansvar, at Elleverandøren er berettiget til at anmode om afbrydelse efter Lovgivningen. Netselskabet har ikke en undersøgelsesforpligtelse og er alene forpligtet til at varetage afbrydelsen i overensstemmelse med Standardaftalen og disse Servicevilkår. Kommunikationen om afbrydelse skal ske via Datahubben, i det omfang dette er foreskrevet i Markedsforskrifterne. Er der ikke foreskrevet kommunikation via Datahubben, skal Netselskab og Elleverandør anvende anden kommunikation i form af eller webform. Underretning pr. telefon er forbeholdt til kommunikation af hastende karakter. Elleverandøren afholder omkostningerne ved afbrydelse i henhold til Netselskabets godkendte gebyrer og kan viderefakturere omkostningerne til Kunden. Elleverandøren leverer elektricitet til Målepunktet, indtil der er gennemført leveranceophør og Målepunktet er afbrudt eller der er anmeldt et nyt leverandørforhold på Målepunktet. 2.2 Proces for afbrydelse Afbrydelse fysisk på adressen (Ikke-Timeafregnet Målepunkt) Følgende proces for afbrydelse af elforsyningen anvendes, når en Elleverandør anmoder om afbrydelse af et Målepunkt, hvor afbrydelsen foretages fysisk på adressen. 4

5 Processen for Netselskabets afbrydelse på anmodning fra Elleverandøren suppleres af bestemmelser i Lovgivningen og Markedsforskrifterne. a) Elleverandøren opsiger elaftalen med Kunden og varsler Kunden om den forestående afbrydelse, inkl. det forventede tidspunkt for afbrydelsen, samt om, hvordan Kunden kan afværge afbrydelsen. Kunden skal have følgende oplysninger: 1. Elaftalen er ophævet. 2. Netselskabet er blevet anmodet om at foretage afbrydelse. 3. Tidspunkt for, hvornår afbrydelsen kan forventes foretaget. Kunden skal oplyses den tidligste dato, hvor Netselskabets afbrydelse kan finde sted i henhold til reglerne i Markedsforskrifterne. Dvs. at Elleverandøren oplyser Kunden om, at afbrydelsen kan forventes foretaget på den af Elleverandøren Ønskede Skæringsdato for afbrydelse eller en af de følgende dage. 4. Kunden kan ikke afværge afbrydelsen ved at betale overfor Netselskabet. Kunden kan afværge afbrydelsen ved at indgå en ny elaftale med en Elleverandør, som løber fra den opsagte elaftales ophør. Hvis Kunden skal sikre sig mod afbrydelsen, skal den nye elaftale være indgået senest hverdagen inden det varslede tidspunkt for afbrydelsen. 5. Kunden vil blive opkrævet gebyr for afbrydelsen og eventuel genåbning. (valgfrit for Elleverandøren) b) Elleverandøren anmoder via Datahubben Netselskabet om afbrydelse af et Målepunkt i overensstemmelse med reglerne i Markedsforskrifterne. Leveranceophør skal efter disse forskrifter være meldt til Datahubben senest 3 arbejdsdage inden den Ønskede Skæringsdato for leveranceophør og tilhørende afbrydelse. Netselskabet får ved anmodning om afbrydelse meddelelse via Datahubben om, hvilken Elleverandør der har anmodet om afbrydelsen. Elleverandøren giver via Datahubben besked til Netselskabet, hvis Elleverandøren på forhånd er bekendt med, at et af følgende særlige forhold gør sig gældende i relation til afbrydelsen: 1. Kommunen er inddraget i afbrydelsen 2. Politiet er inddraget i afbrydelsen 3. Fogedretten er inddraget i afbrydelsen 4. Afbrydelsen er aftalt og ønsket af Kunden 5. Anden årsag Underretningen via Datahubben om særlige forhold skal suppleres af oplysninger udenom Datahubben, i det omfang det er nødvendigt for afbrydelsessagen. Disse oplysninger skal formidles via . c) Netselskabet skal søge afbrydelsen gennemført uden ugrundet ophold, dvs. på den Ønskede Skæringsdato eller hurtigst muligt derefter. Netselskabet har maksimalt 6 arbejdsdage fra den Ønskede Skæringsdato til at søge afbrydelsen gennemført, jf. punkt Der er særlige dage, hvor Netselskabet ikke afbryder, og der er særlige forhold, der kan begrunde, at Netselskabet ikke kan gennemføre afbrydelsen, selvom den er planlagt i henhold til disse Servicevilkår. Der henvises til Servicevilkårenes punkt og d) Elleverandøren annullerer afbrydelsen i Datahubben, hvis forsyningen til et Målepunkt alligevel ikke skal afbrydes. Annulleringen skal ske uden ugrundet ophold efter, at betingelserne for, at der kan ske afbrydelse, ikke længere er til stede. e) Netselskabet skal kontrollere, om afbrydelsen af Målepunktet via Datahubben bliver annulleret. I givet fald foretager Netselskabet ikke afbrydelsen. Kontrollen kan ikke ventes foretaget efter kl. 8 den dag, hvor afbrydelsen foretages. Såfremt Netselskabet modtager annulleringsmeddelelsen fra Datahubben efter, at forsyningen til Målepunktet er afbrudt, men inden Netselskabet har anmeldt afbrydelsen til Datahubben, skal Netselskabet foretage en genåbning af Målepunktet uden ugrundet ophold. 5

6 f) Netselskabet afbryder forsyningen af det Målepunkt, som Elleverandøren har anmodet om skal afbrydes, inden for den i punkt c angivne frist. Netselskabet afbryder ikke, hvis Netselskabet har eller får kendskab til, at særlige forhold gør sig gældende, jf. punkt g) Ved afbrydelsen af forsyningen til et Målepunkt afleverer Netselskabet en meddelelse til Kunden. Kunden skal have følgende oplysninger: 1. Elforsyningen er blevet afbrudt på anmodning af Kundens Elleverandør. 2. Kunden skal kontakte sin hidtidige Elleverandør, hvis Kunden har spørgsmål til afbrydelsen. 3. Kunden skal kontakte en Elleverandør for gældende vilkår for genåbning. 4. Kunden skal være opmærksom på, at når der anmodes om genåbning, er Kunden forpligtet til at være hjemme på tidspunktet for genåbning og skal sikre, at elektriske apparater på Kundens ejendom i nødvendigt omfang er slukkede, inden genåbning af elforsyning finder sted. Eventuelle skader som følge af manglende overholdelse heraf er Netselskabet uvedkommende. 5. Ved forgæves afbrydelsesbesøg afleverer Netselskabet en meddelelse til Kunden om, at Netselskabet har været på forgæves besøg på adressen for at afbryde forsyningen og Kunden kan kontakte sin Elleverandør for yderligere information. h) Netselskabet underretter via Datahubben Elleverandøren om Netselskabets afbrydelse af forsyningen til et Målepunkt i overensstemmelse med reglerne i Markedsforskrifterne. Efter disse forskrifter skal anmeldelse af afbrydelse ske til Datahubben senest dagen efter afbrydelsen, hvis dette er en arbejdsdag. Anmeldelse af afbrydelsen til Datahubben skal dog ske uden ugrundet ophold efter afbrydelsen er foretaget af hensyn til Kundens kommunikation med en Elleverandør om genåbning. i) Såfremt Netselskabet ikke afbryder forsyningen af et Målepunkt, jf. punkt f, underretter Netselskabet via Datahubben Elleverandøren om, at afbrydelsen ikke kunne foretages. Underretningen skal ske senest dagen efter lukkebesøget, hvis dette er en arbejdsdag. Underretningen via Datahubben skal dog ske uden ugrundet ophold efter lukkebesøget af hensyn til Kundens kommunikation med sin Elleverandør. Netselskabet skal via Datahubben oplyse Elleverandøren om årsagen til, at afbrydelsen ikke kunne foretages, opdelt på følgende årsager: 1. Kommunen skal inddrages i afbrydelsen 2. Politiet skal inddrages i afbrydelsen 3. Fogedretten skal inddrages i afbrydelsen 4. Andet Underretningen via Datahubben om årsagen skal suppleres af oplysninger udenom Datahubben i det omfang det er nødvendigt for afbrydelsessagen. Disse oplysninger skal formidles via e- mail. j) Har Netselskabet meddelt, at afbrydelsen ikke kunne foretages, jf. punkt i, kan Elleverandøren anmode om en ny afbrydelse af Målepunktet via Datahubben, når det udestående, som har givet anledning til, at Netselskabet ikke kunne afbryde Målepunktet, er håndteret af Elleverandøren. I forbindelse med den nye anmodning skal Elleverandøren oplyse om, at udeståendet er håndteret. Dette sker ved angivelse af særlige forhold, jf. punkt b. k) Netselskabet skal i forbindelse med afbrydelse af forsyningen indsende tællerstand og opgørelse af forbruget frem til afbrydelsestidspunktet til Datahubben i overensstemmelse med Markedsforskrifternes regler herom. Data sendes uden ugrundet ophold efter, at de nødvendige data er indhentet. Datahubben sender data til Elleverandøren. 6

7 Afbrydelse foretages via fjernkontrol (Fjernafbrydelse) (Ikke-Timeafregnet Målepunkt) Følgende proces for afbrydelse af elforsyningen anvendes, når en Elleverandør anmoder om afbrydelse af et Målepunkt, hvor afbrydelsen foretages via fjernkontrol fra Netselskabets kontor. Elleverandøren kan i Datahubben finde stamdataoplysning om, hvorvidt et Målepunkt kan fjernafbrydes. Processen for Netselskabets afbrydelse på anmodning fra Elleverandøren suppleres af bestemmelser i Lovgivningen og Markedsforskrifterne. a) Elleverandøren opsiger elaftalen med Kunden og varsler Kunden om den forestående afbrydelse, inkl. det forventede tidspunkt for afbrydelsen, samt om, hvordan Kunden kan afværge afbrydelsen. Kunden skal have følgende oplysninger: 1. Elaftalen er ophævet. 2. Netselskabet er blevet anmodet om at foretage afbrydelse. 3. Tidspunkt for, hvornår afbrydelsen kan forventes foretaget. Kunden skal oplyses den tidligste dato, hvor Netselskabets afbrydelse kan finde sted i henhold til reglerne i Markedsforskrifterne. Dvs. at Elleverandøren oplyser Kunden om, at afbrydelsen kan forventes foretaget på den af Elleverandøren Ønskede Skæringsdato for afbrydelse eller en af de følgende dage. 4. Kunden skal tydeligt meddeles, at afbrydelsen foretages ved fjernkontrol fra Netselskabets kontor og uden besøg på Kundens adresse. 5. Kunden skal tydeligt meddeles, at Kunden skal sikre sig, at der bliver taget vare på børn, dyr og andre, der ikke kan tage vare på sig selv. 6. Kunden skal kontakte Elleverandøren, hvis Kunden har spørgsmål til afbrydelsen. 7. Kunden kan ikke afværge afbrydelsen ved at betale overfor Netselskabet. Kunden kan afværge afbrydelsen ved at indgå en ny elaftale med en Elleverandør, som løber fra den tidligere elaftales ophør. Hvis Kunden skal sikre sig mod afbrydelsen, skal den nye elaftale være indgået senest hverdagen inden det varslede tidspunkt for afbrydelsen. 8. Kunden vil blive opkrævet gebyr for afbrydelsen og eventuel genåbning. (valgfrit for Elleverandøren) 9. Når afbrydelsen har fundet sted skal Kunden være opmærksom på følgende: Kunden skal kontakte en Elleverandør for gældende vilkår for genåbning. Når der anmodes om genåbning, skal Kunden være opmærksom på, at genåbningen foretages fra Netselskabets kontor, og der af sikkerhedsmæssige årsager ikke vil ske genetablering af forsyningen, før Kunden aktiverer Elmåleren. Kunden er forpligtet til at sikre, at elektriske apparater på Kundens ejendom i nødvendigt omfang er slukkede, når Elmåleren aktiveres og forsyningen genetableres. Eventuelle skader som følge af manglende overholdelse heraf er Netselskabet uvedkommende. b) Elleverandøren anmoder via Datahubben Netselskabet om afbrydelse af et Målepunkt i overensstemmelse med reglerne i Markedsforskrifterne. Leveranceophør skal efter disse forskrifter være meldt til Datahubben senest 3 arbejdsdage inden den Ønskede Skæringsdato for leveranceophør og tilhørende afbrydelse. Netselskabet får ved anmodning om afbrydelse meddelelse via Datahubben om, hvilken Elleverandør der har anmodet om afbrydelsen. Elleverandøren giver via Datahubben besked til Netselskabet, hvis Elleverandøren på forhånd er bekendt med, at et af følgende særlige forhold gør sig gældende i relation til afbrydelsen: 1. Kommunen er inddraget i afbrydelsen 2. Politiet er inddraget i afbrydelsen 3. Fogedretten er inddraget i afbrydelsen 4. Afbrydelsen er aftalt og ønsket af Kunden 5. Anden årsag 7

8 Underretningen via Datahubben om særlige forhold skal suppleres af oplysninger udenom Datahubben, i det omfang det er nødvendigt for afbrydelsessagen. Disse oplysninger skal formidles via . c) Netselskabet skal gennemføre afbrydelsen uden ugrundet ophold, dvs. på den Ønskede Skæringsdato eller hurtigst muligt derefter. Netselskabet har maksimalt 3 arbejdsdage fra den Ønskede Skæringsdato til at få afbrydelsen gennemført, jf. punkt d) Der er særlige dage, hvor Netselskabet ikke afbryder, og der er særlige forhold, der kan begrunde, at Netselskabet ikke kan gennemføre afbrydelsen, selvom den er planlagt i henhold til disse Servicevilkår. Der henvises til Servicevilkårenes punkt og e) Elleverandøren annullerer afbrydelsen i Datahubben, hvis forsyningen til et Målepunkt alligevel ikke skal afbrydes. Annulleringen skal ske uden ugrundet ophold efter, at betingelserne for, at der kan ske afbrydelse, ikke længere er til stede. f) Netselskabet skal kontrollere om afbrydelsen af Målepunktet via Datahubben bliver annulleret. I givet fald foretager Netselskabet ikke afbrydelsen. Kontrollen kan ikke ventes foretaget efter kl. 8 den dag, hvor afbrydelsen foretages. Såfremt Netselskabet modtager annulleringsmeddelelsen fra Datahubben efter, at forsyningen til Målepunktet er afbrudt, men inden Netselskabet har anmeldt afbrydelsen til Datahubben, skal Netselskabet foretage en genåbning af Målepunktet uden ugrundet ophold. g) Netselskabet afbryder forsyningen af det Målepunkt, som Elleverandøren har anmodet om skal afbrydes, inden for den i punkt c angivne frist. Netselskabet afbryder ikke, hvis Netselskabet har eller får kendskab til, at særlige forhold gør sig gældende, jf. punkt h) Netselskabet underretter via Datahubben Elleverandøren om Netselskabets afbrydelse af forsyningen til et Målepunkt i overensstemmelse med reglerne i Markedsforskrifterne. Efter disse forskrifter skal anmeldelse af afbrydelse ske til Datahubben senest dagen efter afbrydelsen, hvis dette er en arbejdsdag. Anmeldelse af afbrydelsen til Datahubben skal dog ske uden ugrundet ophold efter afbrydelsen er foretaget af hensyn til Kundens kommunikation med en Elleverandør om genåbning. Såfremt Netselskabet ikke afbryder forsyningen af et Målepunkt, jf. punkt f, underretter Netselskabet via Datahubben Elleverandøren om, at afbrydelsen ikke kunne foretages. Underretningen skal ske senest dagen efter, at Netselskabet har fået kendskab til de i punkt f nævnte forhold, hvis dette er en arbejdsdag. Underretningen skal dog ske uden ugrundet ophold af hensyn til Kundens kommunikation med sin Elleverandør. Netselskabet skal via Datahubben oplyse Elleverandøren om årsagen til, at afbrydelsen ikke kunne foretages, opdelt på følgende årsager: 1. Kommunen skal inddrages i afbrydelsen 2. Politiet skal inddrages i afbrydelsen 3. Fogedretten skal inddrages i afbrydelsen 4. Andet Underretningen via Datahubben om årsagen skal suppleres af oplysninger udenom Datahubben, i det omfang det er nødvendigt for afbrydelsessagen. Disse oplysninger skal formidles via . i) Har Netselskabet meddelt, at afbrydelsen ikke kunne foretages, jf. punkt h, kan Elleverandøren anmode om en ny afbrydelse af Målepunktet via Datahubben, når det udestående, som har givet anledning til, at Netselskabet ikke kunne afbryde Målepunktet, er håndteret af Elleverandøren. I forbindelse med den nye anmodning skal Elleverandøren oplyse om, at udeståendet er håndteret. Dette sker ved angivelse af særlige forhold, jf. punkt b. 8

9 j) Netselskabet skal i forbindelse med afbrydelse af forsyningen indsende tællerstand og opgørelse af forbruget frem til afbrydelsestidspunktet til Datahubben i overensstemmelse med Markedsforskrifternes regler herom. Data sendes uden ugrundet ophold efter, at de nødvendige data er indhentet. Datahubben sender data til Elleverandøren Afbrydelse af Timeafregnet Målepunkt Ved afbrydelse af elforsyningen for et Timeafregnet Målepunkt foretager Netselskabet en prioriteret afbrydelse. Målepunkter kan også være flexafregnede eller skabelonafregnede og disse Målepunkter er ikke omfattet af den i dette punkt beskrevne prioriterede afbrydelse. Ved Timeafregnede Målepunkter er der oftest tale om erhvervsdrivende storforbrugere. For at minimere risikoen for et økonomisk ansvar bør der være øget fokus på, at varsling af Kunden er sket korrekt, inden en afbrydelse foretages. En uvarslet afbrydelse kan i uheldige situationer medføre skade på produktionsanlæg. Følgende proces for afbrydelse af elforsyningen anvendes, når en Elleverandør anmoder om afbrydelse af et Målepunkt, der er Timeafregnet i henhold til Markedsforskrifterne. a) Elleverandøren opsiger elaftalen med Kunden og varsler Kunden om den forestående afbrydelse, inkl. det forventede tidspunkt for afbrydelsen, Kunden skal have følgende oplysninger: 1. Elaftalen er ophævet. 2. Netselskabet er blevet anmodet om at foretage afbrydelse. 3. Tidspunkt for, hvornår afbrydelsen kan forventes foretaget. Kunden skal oplyses den tidligste dato, hvor Netselskabets afbrydelse kan finde sted i henhold til reglerne i Markedsforskrifterne. Dvs. at Elleverandøren oplyser Kunden om, at afbrydelsen kan forventes foretaget på den af Elleverandøren Ønskede Skæringsdato for afbrydelse eller senest den næstfølgende dag. 4. Kunden skal kontakte Elleverandøren, hvis Kunden har spørgsmål til afbrydelsen. 5. Kunden kan ikke afværge afbrydelsen ved at betale overfor Netselskabet. 6. Kunden vil blive opkrævet gebyr for afbrydelsen og eventuel genåbning. (valgfrit for Elleverandøren) Hvis der er tale om et Målepunkt, hvor afbrydelsen foretages via fjernkontrol fra Netselskabets kontor, skal Elleverandøren endvidere oplyse Kunden om følgende: 7. Kunden skal tydeligt meddeles, at afbrydelsen foretages ved fjernkontrol fra Netselskabets kontor og uden besøg på Kundens adresse. 8. Kunden skal tydeligt meddeles, at Kunden skal sikre sig, at der bliver taget vare på børn, dyr og andre, der ikke kan tage vare på sig selv. 9. Når afbrydelsen har fundet sted, skal Kunden være opmærksom på følgende: Kunden skal kontakte en Elleverandør for gældende vilkår for genåbning. Når der anmodes om genåbning, skal Kunden være opmærksom på, at genåbningen foretages fra Netselskabets kontor, og der af sikkerhedsmæssige årsager ikke vil ske genetablering af forsyningen, før Kunden aktiverer Elmåleren. Kunden er forpligtet til at sikre, at elektriske apparater på Kundens ejendom i nødvendigt omfang er slukkede, når Elmåleren aktiveres og forsyningen genetableres. Eventuelle skader som følge af manglende overholdelse heraf er Netselskabet uvedkommende. b) Elleverandøren anmoder via Datahubben Netselskabet om afbrydelse af et Målepunkt i overensstemmelse med reglerne i Markedsforskrifterne. Leveranceophør skal efter disse forskrifter være meldt til Datahubben senest 3 arbejdsdage inden den Ønskede Skæringsdato for leveranceophør og tilhørende afbrydelse. Netselskabet får ved anmodning om afbrydelse meddelelse via Datahubben om, hvilken Elleverandør der har anmodet om afbrydelsen. 9

10 Elleverandøren giver via Datahubben besked til Netselskabet, hvis Elleverandøren på forhånd er bekendt med, at et af følgende særlige forhold gør sig gældende i relation til afbrydelsen: 1. Kommunen er inddraget i afbrydelsen 2. Politiet er inddraget i afbrydelsen 3. Fogedretten er inddraget i afbrydelsen 4. Afbrydelsen er aftalt og ønsket af Kunden 5. Anden årsag Underretningen via Datahubben om særlige forhold skal suppleres af oplysninger udenom Datahubben, i det omfang det er nødvendigt for afbrydelsessagen. Disse oplysninger skal formidles via . c) Netselskabet skal søge afbrydelsen gennemført på den Ønskede Skæringsdato, hvis denne er en arbejdsdag, eller senest dagen efter. Netselskabet har dermed 2 arbejdsdage til at foretage afbrydelsen, jf. punkt Falder den Ønskede Skæringsdato eller dagen derpå på en dag, hvor Netselskabet ikke afbryder, jf. punkt 2.3.2, udskydes Netselskabets frist for at foretage afbrydelsen til den førstkommende arbejdsdag, hvor Netselskabet afbryder. Der er særlige dage, hvor Netselskabet ikke afbryder, og der er særlige forhold, der kan begrunde, at Netselskabet ikke kan gennemføre afbrydelsen, selvom den er planlagt i henhold til disse Servicevilkår. Der henvises til Servicevilkårenes punkt og d) Elleverandøren annullerer afbrydelsen i Datahubben, hvis forsyningen til et Målepunkt alligevel ikke skal afbrydes. Annulleringen skal ske uden ugrundet ophold efter, at betingelserne for, at der kan ske afbrydelse, ikke længere er til stede. e) Netselskabet skal kontrollere, om afbrydelsen af Målepunktet via Datahubben bliver annulleret. I givet fald foretager Netselskabet ikke afbrydelsen. Kontrollen kan ikke ventes foretaget efter kl. 8 den dag, hvor afbrydelsen foretages. Såfremt Netselskabet modtager annulleringsmeddelelsen fra Datahubben efter, at forsyningen til Målepunktet er afbrudt, men inden Netselskabet har anmeldt afbrydelsen til Datahubben, skal Netselskabet foretage en genåbning af Målepunktet uden ugrundet ophold. f) Netselskabet afbryder forsyningen af det Målepunkt, som Elleverandøren har anmodet om skal afbrydes, inden for den i punkt c angivne frist. Netselskabet afbryder ikke, hvis Netselskabet har eller får kendskab til, at særlige forhold gør sig gældende, jf. punkt g) Hvis forsyningen af Målepunktet bliver afbrudt fysisk på adressen, afleverer Netselskabet en meddelelse til Kunden. Kunden skal have følgende oplysninger: 1. Elforsyningen er blevet afbrudt på anmodning af Kundens Elleverandør. 2. Kunden skal kontakte sin hidtidige Elleverandør, hvis Kunden har spørgsmål til afbrydelsen. 3. Kunden skal kontakte en Elleverandør for gældende vilkår for genåbning. 4. Kunden skal være opmærksom på, at når der anmodes om genåbning, er Kunden forpligtet til at være hjemme på tidspunktet for genåbning og skal sikre, at elektriske apparater på Kundens ejendom i nødvendigt omfang er slukkede, inden genåbning af elforsyning finder sted. Eventuelle skader som følge af manglende overholdelse heraf er Netselskabet uvedkommende. Ved forgæves afbrydelsesbesøg afleverer Netselskabet en meddelelse til Kunden om, at Netselskabet har været på forgæves besøg på adressen for at afbryde forsyningen og Kunden kan kontakte sin Elleverandør for yderligere information. h) Netselskabet underretter via Datahubben Elleverandøren om Netselskabets afbrydelse af forsyningen til et Målepunkt i overensstemmelse med reglerne i Markedsforskrifterne. Efter disse forskrifter skal anmeldelse af afbrydelse ske til Datahubben senest dagen efter afbrydelsen, hvis dette er en arbejdsdag. Anmeldelse af afbrydelsen til Datahubben skal dog ske uden 10

11 ugrundet ophold efter afbrydelsen er foretaget af hensyn til Kundens kommunikation med en Elleverandør om genåbning. i) Såfremt Netselskabet ikke afbryder forsyningen af et Målepunkt, jf. punkt f, underretter Netselskabet via Datahubben Elleverandøren om, at afbrydelsen ikke kunne foretages. Underretningen skal ske senest dagen efter lukkebesøget, hvis dette er en arbejdsdag. Underretningen via Datahubben skal dog ske uden ugrundet ophold efter lukkebesøget af hensyn til Kundens kommunikation med sin Elleverandør. Netselskabet skal via Datahubben oplyse Elleverandøren om årsagen til, at afbrydelsen ikke kunne foretages, opdelt på følgende årsager: 1. Kommunen skal inddrages i afbrydelsen 2. Politiet skal inddrages i afbrydelsen 3. Fogedretten skal inddrages i afbrydelsen 4. Andet Underretningen via Datahubben om årsagen skal suppleres af oplysninger udenom Datahubben i det omfang det er nødvendigt for afbrydelsessagen. Disse oplysninger skal formidles via e- mail. j) Har Netselskabet meddelt, at afbrydelsen ikke kunne foretages, jf. punkt i, kan Elleverandøren anmode om en ny afbrydelse af Målepunktet via Datahubben, når det udestående, som har givet anledning til, at Netselskabet ikke kunne afbryde Målepunktet, er håndteret af Elleverandøren. I forbindelse med den nye anmodning skal Elleverandøren oplyse om, at udeståendet er håndteret. Dette sker ved angivelse af særlige forhold, jf. punkt b. k) Netselskabet skal i forbindelse med afbrydelse af forsyningen indsende tællerstand og opgørelse af forbruget frem til afbrydelsestidspunktet til Datahubben i overensstemmelse med Markedsforskrifternes regler herom. Data sendes uden ugrundet ophold efter, at de nødvendige data er indhentet. Datahubben sender data til Elleverandøren Afbrydelse på foranledning af Netselskabet Elforsyningen til et Målepunkt kan også blive afbrudt på foranledning af Netselskabet. Det drejer sig om afbrydelser foretaget i overensstemmelse med Netselskabets Tilslutningsbestemmelser eller som følge af Kundens misligholdelse af Netselskabets Tilslutningsbestemmelser. Det omfatter bl.a. ved sikkerhedsmæssige eller andre tekniske forhold samt ved misbrug af Distributionsnettet. Det kan også være i en situation, hvor Kunden har anmodet Netselskabet om at få Målepunktet afbrudt. Netselskabet er i disse situationer ansvarlig for, at Netselskabet er berettiget til at foretage afbrydelsen. Elleverandøren får via Datahubben meddelelse om, at Målepunktet er blevet afbrudt. 2.3 Gennemførelse af afbrydelse Frister for Netselskabets gennemførelse af afbrydelse Netselskabet gennemfører afbrydelsen i henhold til de i dette punkt nævnte frister. Det er en forudsætning for Netselskabets overholdelse af fristerne, at Datahubben er oppe og har videresendt Elleverandørens anmodning om afbrydelse rettidigt i henhold til reglerne i Markedsforskrifterne Afbrydelse fysisk på adressen Ved almindelige afbrydelser, som foretages ved fysisk besøg på Kundens adresse, har Netselskabet maksimalt 6 arbejdsdage fra den Ønskede Skæringsdato til at gennemføre afbrydelsen af Målepunktet. Den Ønskede Skæringsdato, som Elleverandøren har anmeldt som dato for ønsket 11

12 leveranceophør, tælles som den første dag, hvis denne er en arbejdsdag. Hvis forsyningen ønskes ophørt en mandag, foretager Netselskabet en afbrydelse senest den efterfølgende mandag, hvis der ikke er hindringer for afbrydelsen, jf. punkt og Falder alle 6 arbejdsdage på dage, hvor Netselskabet ikke afbryder, jf. punkt 2.3.2, udskydes Netselskabets frist for at foretage afbrydelse til den førstkommende arbejdsdag, hvor Netselskabet afbryder. Netselskabet bestræber sig på, med de på tidspunktet for gennemførelsen værende ressourcer, at gennemføre afbrydelserne hurtigere, end det følger af disse Servicevilkår. Netselskabet er ikke forpligtet til at øge sin bemanding for at gennemføre en hurtigere afbrydelse Fjernafbrydelse Ved fjernafbrydelse, som foretages uden fysisk besøg på Kundens adresse, har Netselskabet maksimalt 3 arbejdsdage fra den Ønskede Skæringsdato til at gennemføre afbrydelsen af Målepunktet. Den Ønskede Skæringsdato, som Elleverandøren har anmeldt som dato for ønsket leveranceophør, tælles som den første dag, hvis denne er en arbejdsdag. Hvis forsyningen ønskes ophørt en mandag, foretager Netselskabet en afbrydelse senest om onsdagen, hvis der ikke er hindringer for afbrydelsen, jf. punkt og Falder alle 3 arbejdsdage på dage, hvor Netselskabet ikke afbryder, jf. punkt 2.3.2, udskydes Netselskabets frist for at foretage afbrydelse til den førstkommende arbejdsdag, hvor Netselskabet afbryder. Netselskabet bestræber sig på, med de på tidspunktet for gennemførelsen værende ressourcer, at gennemføre afbrydelserne hurtigere, end det følger af disse Servicevilkår. Netselskabet er ikke forpligtet til at øge sin bemanding for at gennemføre en hurtigere afbrydelse Timeafregnet Målepunkt For et Timeafregnet Målepunkt gennemfører Netselskabet afbrydelsen af Målepunktet på den Ønskede Skæringsdato, som Elleverandøren har anmeldt som dato for ønsket leveranceophør, hvis denne er en arbejdsdag, eller senest arbejdsdagen efter. Netselskabet har dermed 2 arbejdsdage til at foretage afbrydelsen. Hvis forsyningen ønskes ophørt en mandag, foretager Netselskabet en afbrydelse senest om tirsdagen, hvis der ikke er hindringer for afbrydelsen, jf. punkt og Falder Den Ønskede Skæringsdato eller dagen derpå på en dag, hvor Netselskabet ikke afbryder, jf. punkt 2.3.2, udskydes Netselskabets frist for at foretage afbrydelse til den førstkommende arbejdsdag, hvor Netselskabet afbryder. Netselskabet bestræber sig på, med de på tidspunktet for gennemførelsen værende ressourcer, at gennemføre afbrydelserne hurtigere, end det følger af disse Servicevilkår. Netselskabet er ikke forpligtet til at øge sin bemanding for at gennemføre en hurtigere afbrydelse Dage hvor Netselskabet ikke afbryder Netselskabet afbryder ikke husholdningskunder på følgende dage: a) fredag, lørdag og søndag; b) helligdage og dagen før en helligdag; c) 4. juni, 5. juni og 23. december; og d) dagene mellem jul og nytår. Netselskabet afbryder ikke erhvervskunder på følgende dage: a) lørdag og søndag; b) helligdage; c) 5. juni; d) dagene mellem jul og nytår. 12

13 Dog afbrydes timeafregnede erhvervskunder med forbrug over kwh årligt også mellem jul og nytår Særlige forhold som indebærer, at Netselskabet ikke afbryder a) Netselskabet afbryder ikke, hvis der er kendskab til særlige forhold, herunder men ikke begrænset til, hvis Netselskabet bliver opmærksom på, at en af følgende situationer foreligger: b) Netselskabet ikke kan få fysisk adgang til Målepunktet. c) Kunden udviser truende adfærd. d) Børn under 15 år er alene hjemme på ejendommen med Målepunktet. e) Mindreårige børn bor på adressen, og Netselskabet får kendskab til, at en afbrydelse af elforsyningen konkret vil medføre, at børnene vil komme til at leve under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, jf. underretningsforpligtelsen i 154 i lov om social service. f) Husdyrhold findes på ejendommen og en afbrydelse af elforsyningen vurderes at medføre, at dyrene behandles uforsvarligt, jf. dyreværnslovens 21. g) Kunden virker senil eller udviser på anden vis en hjælpeløs adfærd. h) Ejendommen er forladt, og der er frost eller udsigt til frost, som vurderes at kunne give skader på ejendommen. i) Netselskabet ikke kan nå de planlagte afbrydelser som følge af helt særlige vejrlig, fx. voldsom sne, frost mv., eller Force Majeure. j) De i dette punkt nævnte situationer er nærmere beskrevet nedenfor i punkt De nævnte situationer er ikke medtaget ud fra krav fra Lovgivning eller myndigheder, men af hensyn til frivilligt at opstille et ensartet regelsæt for håndtering af afbrydelsessituationer, som tager hensyn til både Kunder, Elleverandører og Netselskaber. k) Netselskabet er ikke ansvarligt for Elleverandørens tab som følge af, at Netselskabet ikke kan afbryde forsyningen grundet forholdene i punkt Ingen fysisk adgang Hvis Netselskabet ikke kan få fysisk adgang til Målepunktet, jf. punkt a, forlader teknikeren Målepunktet og underretter Elleverandøren om, at fogedretten skal inddrages. Det kan fx være, hvis adgang til ejendommen med Målepunktet er nødvendig for afbrydelsen og ingen er til stede eller der nægtes adgang. Netselskabet underretter Elleverandøren om de forhold, som Netselskabet har fået kendskab til. Elleverandøren overdrager sagen til fogedretten, jf. proceduren i punkt og anmoder Netselskabet om en ny afbrydelse efter proceduren i punkt 2.2, med samtidig underretning om, at fogedretten er inddraget i afbrydelsen Truende adfærd Hvis Kunden udviser truende adfærd, som udgør en konkret risiko ved afbrydelse, jf. punkt b, forlader teknikeren Målepunktet og underretter Elleverandøren om, at fogedretten skal inddrages. Netselskabet underretter Elleverandøren om de forhold, som Netselskabet har fået kendskab til. Elleverandøren overdrager sagen til fogedretten, jf. proceduren i punkt og anmoder Netselskabet om en ny afbrydelse efter proceduren i punkt 2.2, med samtidig underretning om, at fogedretten er inddraget i afbrydelsen Børn alene hjemme Hvis Netselskabet får kendskab til, at børn under 15 år er alene hjemme på ejendommen med Målepunktet, jf. punkt c, forlader teknikeren Målepunktet og underretter Elleverandøren om, at der ikke er afbrudt. Årsagskoden Andet i punkt i eller punkt h skal anvendes. Netselskabet har ikke en undersøgelsespligt. Det er alene hvis Netselskabet bliver opmærksom på, at børn under 15 år er alene hjemme på adressen, at Netselskabet ikke afbryder Målepunktet. Netselskabet underretter Elleverandøren om de forhold, som Netselskabet har fået kendskab til. Netselskabet underretter samtidig Elleverandøren om, hvorvidt der er tale om en installation, som kan afbrydes uden fysisk adgang til Målepunktet. 13

14 Elleverandøren kan vælge at overdrage sagen til fogedretten, jf. proceduren i punkt 2.3.6, og anmode Netselskabet om en ny afbrydelse efter proceduren i punkt 2.2, med samtidig underretning om, at fogedretten er inddraget i afbrydelsen. Er der tale om en installation, som kan afbrydes uden fysisk adgang til Målepunktet, jf. den underretning, som Netselskabet har meddelt til Elleverandøren efter dette punkt , kan Elleverandøren alternativt anmode Netselskabet om en ny almindelig afbrydelse efter proceduren i punkt 2.2. I så fald skal Elleverandøren anvende årsagskoden Anden årsag i punkt b, punkt b eller b og samtidig underrette Netselskabet om, at afbrydelse skal foretages, uanset om der er børn under 15 år alene hjemme på ejendommen. Netselskabet skal gennemføre afbrydelsen uden ugrundet ophold Underretningspligt i forhold til mindreårige børn Hvis Netselskabet får kendskab til, at et eller flere mindreårige børn bor på adressen, jf. punkt d, og en afbrydelse af elforsyningen konkret vurderes at medføre, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller kommer til at leve under forhold, der bringer deres sundhed eller udvikling i fare, jf. underretningsforpligtelsen i 154 i lov om social service, forlader teknikeren Målepunktet. Dette gælder dog ikke, hvis Elleverandøren på forhånd har orienteret Netselskabet om, at kommunen er blevet underrettet. Netselskabet har ikke en undersøgelsespligt. Det er alene hvis Netselskabet bliver opmærksom på, at der bor mindreårige børn på adressen OG samtidig vurderer, at forældrene ikke magter situationen, herunder ikke magter at henvende sig til kommunen, således at børnenes sundhed eller udvikling bringes i fare, at Netselskabet ikke afbryder Målepunktet. Det fremgår ikke af lov om social service, at elforsyningen ikke må afbrydes, når der er tale om forhold omfattet af lovens 154. Der gælder efter bestemmelsen alene en underretningsforpligtelse overfor kommunen. Netselskabet underretter Elleverandøren om, at der ikke er afbrudt, da der på forbrugsstedet er forhold, som er omfattet af den almindelige borgerlige underretningsforpligtelse ifølge lov om social service. Netselskabet beskriver de forhold, som Netselskabet har fået kendskab til. Elleverandøren underretter kommunen om forholdet og indgår eventuelt en aftale med kommunen vedrørende betaling for den fremtidige elforsyning på Målepunktet. Hvis der herefter fortsat skal afbrydes for Målepunktet, anmoder Elleverandøren på ny om en afbrydelse, jf. proceduren i punkt 2.2, og orienterer samtidig Netselskabet om, at underretning af kommunen har fundet sted. Netselskabet skal gennemføre afbrydelsen uden ugrundet ophold. Er Elleverandøren på forhånd bekendt med, at der på forbrugsstedet er forhold, som er omfattet af underretningsforpligtelsen i 154 i lov om social service, skal Elleverandøren sørge for at underrette kommunen, inden Netselskabet anmodes om at afbryde Målepunktet. Elleverandøren indgår eventuelt samtidig en aftale med kommunen vedrørende betaling for den fremtidige elforsyning på Målepunktet. Elleverandøren orienterer i forbindelse med anmodningen om afbrydelse Netselskabet om den pågældende situation og om, at underretning af kommunen har fundet sted. Netselskabet afbryder efter den almindelige procedure Politiets inddragelse ved husdyrhold Hvis Netselskabet får kendskab til, at der på ejendommen, der forsynes af Målepunktet, findes husdyrhold, jf. punkt e, og en afbrydelse af elforsyningen vurderes at medføre, at dyrene behandles uforsvarligt, jf. dyreværnslovens 21, forlader teknikeren Målepunktet. Dette gælder dog ikke, hvis Elleverandøren på forhånd har orienteret Netselskabet om politiets inddragelse. 14

15 Netselskabet har ikke en undersøgelsespligt. Det er alene, hvis Netselskabet bliver opmærksom på, at der er husdyrhold på ejendommen, OG samtidig vurderer, at husdyrholdene vil blive behandlet uforsvarligt, hvis forsyningen afbrydes, at Netselskabet ikke afbryder Målepunktet. Det vurderes konkret, om dyrene vil lide overlast. Det gør sig fx gældende, hvis elforsyning er nødvendig for, at dyrene får en nødvendig iltforsyning, hvilket kan gøre sig gældende ved høns og grise i lader med eldrevne ventilationsanlæg. Det kan også være tilfældet, hvis elforsyning er nødvendig for at sikre dyrene en livsnødvendig vand- eller varmeforsyning, som ikke kan sikres på anden vis. Det gør sig derimod ikke gældende ved dyr på græs, medmindre det vurderes, at der kan opstå fare for dyr eller mennesker, hvis elforsyningen afbrydes. Fødevareministeriets cirkulæreskrivelse nr af 30. juni 1993 om meddelelse til politiet ved husdyrforhold på ejendommen indeholder en procedure for politiets og evt. dyrelæges inddragelse i afbrydelse af elforsyningen til ejendomme, hvor der er husdyrhold. Det fremgår ikke af dyreværnsloven, at elforsyningen ikke må afbrydes, når der er tale om forhold omfattet dyreværnslovens 21ff og tilhørende cirkulæreskrivelse. Der gælder efter cirkulæreskrivelsen alene en pligt for politiet til en vis medvirken til afbrydelsen, når husdyrhold er involveret. Netselskabet underretter Elleverandøren om, at der ikke er afbrudt, da der på forbrugsstedet er husdyrhold, som vil blive behandlet uforsvarligt ved en afbrydelse, og at politiet skal inddrages i afbrydelsen. Netselskabet beskriver de forhold, som Netselskabet har fået kendskab til. Elleverandøren kontakter politiet om forholdet og indgår om nødvendigt en aftale med politiet om den videre proces for afbrydelsen, herunder om hvornår afbrydelsen kan finde sted. Hvis der herefter fortsat skal afbrydes for Målepunktet, anmoder Elleverandøren på ny om en afbrydelse, jf. proceduren i punkt 2.2, og orienterer samtidig Netselskabet om, at politiet er inddraget, og hvad der eventuelt er aftalt med politiet. Netselskabet skal gennemføre afbrydelsen i henhold til den eventuelle aftale, som Elleverandøren har indgået med politiet. Er Elleverandøren på forhånd bekendt med, at der på forbrugsstedet er husdyrhold, som vil blive behandlet uforsvarligt ved en afbrydelse, skal Elleverandøren sørge for at inddrage politiet, inden Netselskabet anmodes om at afbryde Målepunktet. Elleverandøren orienterer i forbindelse med anmodningen om afbrydelse Netselskabet om den pågældende situation og om, at politiet er inddraget, og hvad der eventuelt er aftalt med politiet. Netselskabet skal gennemføre afbrydelsen i henhold til den eventuelle aftale, som Elleverandøren har indgået med politiet Senile og hjælpeløse Hvis Netselskabet får kendskab til, at Kunden virker senil og udviser tegn på ikke at kunne tage vare på sig selv eller på anden vis udviser en hjælpeløs adfærd, jf. punkt f, forlader teknikeren Målepunktet. Dette gælder dog ikke, hvis Elleverandøren på forhånd har orienteret Netselskabet om, at kommunen er blevet underrettet. Netselskabet har ikke en undersøgelsespligt. Det er alene, hvis Netselskabet bliver opmærksom på, at Kunden på adressen udviser tegn på ikke at kunne tage vare på sig selv o.l., at Netselskabet ikke afbryder Målepunktet. Netselskabet underretter Elleverandøren om, at der ikke er afbrudt, da kommunen skal inddrages. Netselskabet beskriver de forhold, som Netselskabet har fået kendskab til. Elleverandøren kontakter kommunen om forholdet og indgår eventuelt en aftale med kommunen vedrørende betaling for den fremtidige elforsyning på Målepunktet. Hvis der herefter fortsat skal afbrydes for Målepunktet, anmoder Elleverandøren på ny om en afbrydelse, jf. proceduren i punkt 2.2, og orienterer samtidig Netselskabet om, at kommunen har været kontaktet. 15

16 Er Elleverandøren på forhånd bekendt med, at der på forbrugsstedet er forhold omfattet af punkt f, skal Elleverandøren kontakte kommunen vedrørende forholdet, inden Netselskabet anmodes om at afbryde Målepunktet. Elleverandøren indgår eventuelt samtidig en aftale med kommunen vedrørende betaling for den fremtidige elforsyning på Målepunktet. Elleverandøren orienterer i forbindelse med anmodningen om afbrydelse Netselskabet om den pågældende situation og om, at kommunen har været kontaktet. Netselskabet afbryder efter den almindelige procedure Frost Hvis der er frost eller udsigt til frost og Netselskabet får kendskab til, at ejendommen er forladt, jf. punkt g, forlader teknikeren Målepunktet. Netselskabet har ikke en undersøgelsespligt. Det er alene hvis Netselskabet bliver opmærksom på, at ejendommen er forladt, at Netselskabet ikke afbryder Målepunktet. Netselskabet underretter Elleverandøren om, at der ikke er afbrudt. Netselskabet beskriver de forhold, som Netselskabet har fået kendskab til. Elleverandøren undersøger, om ejeren skal kontaktes, og er i givet fald ansvarlig for, at ejeren er orienteret, inden afbrydelse gennemføres. Hvis der herefter fortsat skal afbrydes for Målepunktet, anmoder Elleverandøren på ny om en almindelig afbrydelse, jf. proceduren i punkt 2.2. I så fald skal Elleverandøren anvende årsagskoden Anden årsag i punkt b, punkt b eller b og samtidig underrette Netselskabet om, at afbrydelse skal foretages uanset evt. frost. Netselskabet skal gennemføre afbrydelsen uden ugrundet ophold Vejrlig og Force Majeure Hvis Netselskabet ikke kan nå de planlagte afbrydelser, jf. punkt h, som følge af helt særlige vejrlig, fx. voldsom sne, frost mv. eller Force Majeure, jf. Standardaftalens punkt 19.2, skal Netselskabet gennemføre afbrydelsen uden ugrundet ophold Elleverandørens underretningsforpligtelser Elleverandøren varetager følgende underretningsforpligtelse overfor myndighederne, hvis Elleverandøren er eller bliver bekendt med, at der gør sig særlige forhold gældende for Forbrugsstedet: a) Er der forhold på forbrugsstedet, som er omfattet af den almindelige borgerlige underretningspligt iflg. lov om social service, skal der ske underretning til kommunen, inden afbrydelse kan foretages, jf. punkt b) Er der et dyrehold på Forbrugsstedet, skal der ske underretning til politiet, inden afbrydelse kan foretages, jf. punkt c) Er der lignende forhold, varetager Elleverandøren disse underretningsforpligtelser, jf. fx punkt Elleverandøren orienterer Netselskabet om den pågældende situation og om, at underretning har fundet sted. Såfremt Netselskabet er eller bliver bekendt med forhold nævnt i punkt , skal dette videreformidles til Elleverandøren Kontakt til Elleverandøren mm. Netselskabet skal have mulighed for at kontakte Elleverandøren, hvis der opstår tvivl i relation til tekniske spørgsmål i forbindelse med afbrydelsen, når Netselskabet er på adressen. Det kunne fx være, hvis Netselskabet er blevet opmærksom på, at afbrydelsen muligvis vedrører et forkert Målepunkt. Netselskabet skal ikke indgå i drøftelser med Kunden, om afbrydelsen af Målepunktet er berettiget, herunder hvis Kunden gør indsigelser mod afbrydelsen. Det er Elleverandørens ansvar, at der alene bliver anmodet om afbrydelser, når dette er berettiget. Det er tilsvarende Elleverandørens ansvar, at Kunden forinden har modtaget varsel om, at Netselskabet er blevet anmodet om at foretage afbrydelse, inkl. det forventede tidspunkt for afbrydelsen, jf. punkt a, a eller a. 16

17 Netselskabet må ikke tage imod kontant betaling hos Kunden. Elleverandørens aftale med Kunden er opsagt, og Kunden kan således ikke afværge afbrydelsen ved at tilbyde betaling. Kunden kan heller ikke afværge afbrydelse ved at gennemføre bankoverførsel eller lignende under lukkebesøget. I perioderne, hvor Netselskabet gennemfører afbrydelser, jf. punkt 2.3.2, er Elleverandøren ansvarlig for at besvare eventuelle henvendelser fra Netselskabet i tidsrummet kl Fogedrettens bistand til gennemførelse af afbrydelse Har Netselskabet efter anmodning fra Elleverandøren været på forgæves lukkebesøg på adressen efter proceduren i punkt 2.2 og og skal fogedretten inddrages i den videre afbrydelsesproces, er processen som følger: a) Elleverandøren rekvirerer fogedretten til en umiddelbar fogedforretning, jf. retsplejelovens 596: 1. Elleverandøren oplyser fogedretten om, at Elleverandøren rekvirerer fogedretten på vegne af Netselskabet, som vil møde op på det af fogedretten valgte tidspunkt og gennemføre afbrydelsen fysisk. 2. Elleverandøren oplyser fogedretten om Netselskabets ejendomsret til måler mm, ret til adgang til Kundens ejendom, ret til afbrydelse og pligt til afbrydelse på Elleverandørens anmodning. 3. Elleverandøren er selv ansvarlig for, hvor hurtigt fogedretten rekvireres (daglig overdragelse af sager eller samlet overdragelse af sager). 4. Elleverandøren afholder udgifterne til retsafgift og eventuel ekstern samarbejdspartner direkte. Disse udgifter kan faktureres videre til Kunden. b) Elleverandøren anmoder Netselskabet om en afbrydelse efter proceduren i punkt 2.2 og underretter Netselskabet om, at fogedretten er inddraget i afbrydelsen, jf. punkt b. c) Det er Elleverandørens ansvar, at betingelserne for, at Elleverandøren kan kræve afbrydelse, er til stede. d) Hvis lukkebesøget gennemføres med fogedrettens bistand. Fogedretten fastsætter tidspunkt for lukkebesøg. Elleverandøren skal uden ugrundet ophold fremsende det af Fogedretten fastsatte tidspunkt for lukkebesøget til Netselskabet. Netselskabet møder op ved lukkebesøget og afbryder forsyningen. Fastsætter Fogedretten et forudgående møde i Fogedretten, møder Netselskabet op til dette møde. Elleverandøren er ansvarlig for, at Netselskabet har modtaget meddelelse om tidpunktet for mødet. e) Hvis Elleverandøren aflyser lukkebesøget, inden det gennemføres med fogedrettens bistand. Hvis betingelserne for, at Elleverandøren kan kræve afbrydelse, ikke længere er opfyldt pga. et af følgende forhold, aflyser Elleverandøren fogedretten, og afbrydelsen annulleres i Datahubben: 1. Kunden er flyttet eller har valgt en anden Elleverandør. 2. Elleverandøren har modtaget betaling fra Kunden og har indgået ny leveringsaftale med Kunden. Skal Fogedretten inddrages som led i en afbrydelse, der skal foretages på foranledning af Netselskabet, jf. punkt sørger Netselskabet selv for rekvirering af Fogedretten. 17

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet den 10. december 2015.

Læs mere

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet

Læs mere

VILKÅR FOR SERVICENIVEAUET MELLEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR

VILKÅR FOR SERVICENIVEAUET MELLEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR VILKÅR FOR SERVICENIVEAUET MELLEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR Disse vilkår er i overensstemmelse med Dansk Energis branchestandard. Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b godkendt af Energitilsynet

Læs mere

VILKÅR FOR SERVICENIVEAUET MELLEM NETSELSKAB OG EL-LEVERANDØR

VILKÅR FOR SERVICENIVEAUET MELLEM NETSELSKAB OG EL-LEVERANDØR VILKÅR FOR SERVICENIVEAUET MELLEM NETSELSKAB OG EL-LEVERANDØR Disse vilkår er i overensstemmelse med Dansk Energis branchestandard Metodegodkendt af Energitilsynet d. 14/1-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

Thy-Mors Energi Elnet A/S Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Thy-Mors Energi Elnet A/S Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Thy-Mors Energi Elnet A/S Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Disse vilkår er i overensstemmelse med Dansk Energis branchestandard. Bilag til Standardaftalen Dok. ansvarlig: EDR/DGR

Læs mere

Vilkår for serviceniveauet mellem. Nakskov Elnet A/S. og Elleverandør

Vilkår for serviceniveauet mellem. Nakskov Elnet A/S. og Elleverandør Nakskov Elnet A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Tlf. 72 30 11 11 CVR nr.: 2960 3081 forsyning@lollandforsyning.dk Kontaktperson: Michael Jacobsen Direkte tlf.: +4541781010 E-mail: mijac@lollandforsyning.dk

Læs mere

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Version april 2015 Anmeldt til Energitilsynet Dok. ansvarlig: DGR Sekretær: Sagsnr.: s2014-250 Doknr: d2015-5836-4.0 29-04-2015 Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør [Afbrydelse

Læs mere

Gebyrbeskrivelser for standardgebyrer under engrosmodellen

Gebyrbeskrivelser for standardgebyrer under engrosmodellen Notat Dok. ansvarlig: DGR/JST Sekretær: Sagsnr.: s2013-460 Doknr: d2014-7793-6.0 02-07-2014 Gebyrbeskrivelser for standardgebyrer under engrosmodellen Dette notat indeholder en beskrivelse af de gebyrer,

Læs mere

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Dialogforum 2. april 2014 Dato - Dok.nr. 1 BRS arbejdet hidtil Største delen af de BRS, som blev lavet i forbindelse med Engrosmodel projektets fase 1, er stort

Læs mere

Dansk Energis standardgebyrer 2017 og 2018

Dansk Energis standardgebyrer 2017 og 2018 Politik, love og regler Nr. 21/2017 Især til: Dansk Energi - Nets medlemmer: Økonomiafdelingen Dansk Elhandels medlemmer: Alle Dok. ansvarlig: DGR Sekretær: Sagsnr: s2013-460 Doknr: d2017-4509-4.0 23.

Læs mere

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligudlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, de kommende ændringer

Læs mere

Dansk Energis standardgebyrer

Dansk Energis standardgebyrer Politik, love og regler Nr. 69/2016 Især til: Dansk Energi - Nets medlemmer: Dansk Elhandels medlemmer: Dok. ansvarlig: JUK/DGR Sekretær: EDR Sagsnr: s2013-460 Doknr: d2016-9920-8.0 7. juli 2016 Dansk

Læs mere

DANSK ENERGIS BRANCHEVEJLEDNING VEDR. VILKÅR FOR SERVICENIVEAUET MEL- LEM NETSELSKABER OG ELLEVERANDØRER

DANSK ENERGIS BRANCHEVEJLEDNING VEDR. VILKÅR FOR SERVICENIVEAUET MEL- LEM NETSELSKABER OG ELLEVERANDØRER UDKAST TIL AFGØRELSE: DANSK ENERGIS BRANCHEVEJLEDNING VEDR. VILKÅR FOR SERVICENIVEAUET MEL- LEM NETSELSKABER OG ELLEVERANDØRER 12. november 2015 Detail & Distribution 15/04754 LRN RESUMÉ 1. I denne sag

Læs mere

Engrosmodellen. 26 nov Henrik Hornum

Engrosmodellen. 26 nov Henrik Hornum Engrosmodellen 26 nov. 2013 ENGROSMODELLEN Informations- og betalingsstrømme Betaling Måledata og tarifoplysninger Data hub Net Energinet.dk Elhandel Forbruger SKAT Energistyrelsen 26 nov. 2013 Engrosmodellens

Læs mere

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende Notat BILAG 4 Dok. ansvarlig: TMP Sekretær: Sagsnr.: s2013-683 Doknr: d2014-3752-3.0 21-03-2014 Kommunikationsflow via datahub i restancesager Netselskab skal kende årsag til, at leverandør beder om at

Læs mere

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Et år efter implementeringen af engrosmodellen Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Agenda Hvad er engrosmodellen? Eller rettere; hvad er leveringspligten? Hvilke fokuspunkter har myndighederne haft det seneste

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. September 2015 USS/PHQ September 2015 Dok. 15/08076-3 1/5 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Obligatorisk grænse

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet

Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet Ravdex A/S Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALEPARTER, AFTALEGRUNDLAG OG IKRAFTTRÆDEN... 2 3. DEFINITIONER... 2 4. NETSELSKABETS

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-5 1/8 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Generelle

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 1 Generelt om Engrosmodellen Froside generelt og forskrifter 2 Detailmarkedet for el under stor

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift

Læs mere

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder 1)

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder 1) BEK nr 1233 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-1458

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

s Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en

s Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en 18-09-2015 s2013-221 Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en Vejledning: Sagsbehandling i engrosmodellen side 2 VEJLEDNING OM SAGSBEHANDLING VED REKONSTRUKTION, KONKURS OG DØDSBOER I ENGROSMODELLEN

Læs mere

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

SEF Energi A/S Fåborgvej 44 DK-5700 Svendborg Cvr nr. 25 11 92 07 Tlf. 62 20 11 20 salg@sef.dk sef.dk

SEF Energi A/S Fåborgvej 44 DK-5700 Svendborg Cvr nr. 25 11 92 07 Tlf. 62 20 11 20 salg@sef.dk sef.dk Disse Leveringsbestemmelser er gældende i forholdet mellem Kunden og Elleverandøren fra og med den 1. april 2016 1. Generelle bestemmelser SEF Energi A/S (CVR-nr.25 11 92 07) er et datterselskab i Sydfyns

Læs mere

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016)

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016) RESTANCEVEJLEDNING 2016 RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT EWII ENERGI A/S (Gældende fra 1. april 2016) Side 2 INDHOLD 1. FORBRUGERAFTALER OM LEVERING AF ELEKTRICITET 2. NÆRMERE REGLER OM SIKKERHEDSSTILLELSE,

Læs mere

Restancevejledning 2016

Restancevejledning 2016 Restancevejledning 2016 Restanceprocedure & Leveringspligt [1] Indhold I. Forbrugeraftaler om levering af elektricitet II. III. IV. Nærmere regler om sikkerhedsstillelse, forrentning og tilbagebetaling

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning

Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning 30. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 anmelde sine

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) Marts 2011 2012 Version 2.0 2.1 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 03-2 02-2011 02-2011 03-2011 DATE

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Informationsmateriale til boligadvokater

Informationsmateriale til boligadvokater Informationsmateriale til boligadvokater Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligkøbere og udlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, som de kommende ændringer

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE LRO LRO HBK HBK NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

ØSTKRAFT Net A/S s BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1

ØSTKRAFT Net A/S s BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 Nærværende tilslutningsbestemmelser er omarbejdet i forhold til vejledning anmeldt til Energitilsynet den 20. oktober 2014 efter elforsyningslovens 73b. Vejledningen er taget til efterretning af Sekretariatet

Læs mere

Vilkår for adgang til og brug af DataHub ELLEVERANDØR

Vilkår for adgang til og brug af DataHub ELLEVERANDØR Vilkår for adgang til og brug af DataHub ELLEVERANDØR November 2015 HBK/HLJ Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia - herefter Energinet.dk - systemansvarlig operatør i Danmark der ejer og driver

Læs mere

Aftale mellem Netvirksomhed og Elhandler om brug af Distributionsnettet

Aftale mellem Netvirksomhed og Elhandler om brug af Distributionsnettet Dok. ansvarlig: HBJ Sekretær: LGU Sagsnr: s2012-362 Doknr: d2013-4494-1.0 08-04-2013 Aftale mellem Netvirksomhed og Elhandler om brug af Distributionsnettet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALEPARTER,

Læs mere

RESTANCEPROCEDURE FOR Ravdex A/S

RESTANCEPROCEDURE FOR Ravdex A/S -05-2011 Sagsnr. 02/36 17 RESTANCEPROCEDURE FOR Ravdex A/S [JGU-MJJ-2011-05-26-00137-04-SA-MJJ-2011-12-15.DOC] Indholdsfortegnelse Forord... 02 1. Forfaldsdato... 02 1.1... 02 1.2... 02 2. Første rykkerskrivelse...

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013 LEVERINGSBESTEMMELSER 1. udgave Maj 2013 #JobInfo DocName[0]=LevbestForsIDE# #JobInfo Copies[0]=1# [TL-ALN-2013-06-25-00113-00-TL-ALN-2013-06-25.DOCX] Indholdsfortegnelse 1 Ideelle A/S... 03 2 Formål...

Læs mere

DANSK ENERGIS STANDARDAFTALE MEL- LEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR OM BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET

DANSK ENERGIS STANDARDAFTALE MEL- LEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR OM BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET PUNKT [X] ENERGITILSYNETS FORMØDE DEN 6. OKTOBER 2015 DANSK ENERGIS STANDARDAFTALE MEL- LEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR OM 13. august 2015 Ret & Administration 15/05734 OTS RESUMÉ 1. I denne sag skal Energitilsynet

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

s d Vejledning om nedtagning og opbevaring af ikke-fjernaflæste målere

s d Vejledning om nedtagning og opbevaring af ikke-fjernaflæste målere 15-12-2014 s2014-344-d2014 8253-9.0 Vejledning om nedtagning og opbevaring af ikke-fjernaflæste målere Vejledning: Vejledning om nedtagning og opbevaring af ikke-fjernaflæste målere side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2014 Version 6.7 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE HBK HLJ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) 02. September 2013 Final Draft Version 3.0 DATE NAME DATE NAME DATE NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED XXXXX-XX

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) December 2013 Version 2.2 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 02-2011 02-2011 03-2011 DATE CCO JSQ

Læs mere

AFTALE MELLEM SYD ENERGI NET A/S OG ELLEVERANDØR OM BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET

AFTALE MELLEM SYD ENERGI NET A/S OG ELLEVERANDØR OM BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET AFTALE MELLEM SYD ENERGI NET A/S OG ELLEVERANDØR OM BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET INDHOLDSFORTEGNE KAPITEL INDHOLD SIDE 1. INDLEDNING...........................................................................

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) BEK nr 311 af 20/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygmingsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Engrosmodel Markedshåndtering. V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen

Engrosmodel Markedshåndtering. V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen Engrosmodel Markedshåndtering V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen Agenda 1. Afskaffelse af forsyningspligt 2. Gennemgang af et målepunkts livscyklus: Oprettelse Tilflytning af elleverandør/(kunde)

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Notat. Forskrift D1 Begrebet omfiksering indgår nu i markedsforskrifterne. Dette har været efterspurgt da begrebet allerede er blevet brugt.

Notat. Forskrift D1 Begrebet omfiksering indgår nu i markedsforskrifterne. Dette har været efterspurgt da begrebet allerede er blevet brugt. Notat Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr.: 2007-143 Doknr: d2017-6035-12.0 18-04-2017 Høringssvar vedr. forskrifterne D1, F1, H1, H2, H3 og I sendt i høring i marts 2017 Dansk Energi takker for muligheden

Læs mere

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen HØRINGSUDGAVE Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) I medfør af 7 a

Læs mere

Prisblad. Pr. 1. januar Thy-Mors Energi Elnet A/S

Prisblad. Pr. 1. januar Thy-Mors Energi Elnet A/S Prisblad Pr. 1. januar 2017 Thy-Mors Energi Elnet A/S Note: Engrosmodellen indførtes pr. 1. april 2016 og er fastlagt i Lov om elforsyning samt Lov om afgift af elektricitet og momsloven. Sekretariatet

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET AFTALE OM FJERNSALG AFTALE INDGÅET UDEN FOR FAST FORRETNINGSSTED 1. Aftalens Parter Mellem [hjemmeside: xyz.dk] (herefter kaldet Elleverandøren) og (herefter kaldet Kunden)

Læs mere

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller BILAG 6 Til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub drift Markedsovervågning og sanktionering Dette notat indeholder en kort beskrivelse af, hvordan Energinet.dk overvåger detailmarkedet

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) * Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodel version Version 3.7.0 1. juni 2016 3.6.0 Baseline version 3.6.1 Revideret version primært flexafregning 3.6.2 Revideret version

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 13/ v januar 2014

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 13/ v januar 2014 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 27. januar 2014 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE LRO LRO HBK HBK NAME Sep. 2013

Læs mere

SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS

SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS 1. maj 2015 1. Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for levering af naturgas fra DONG Energy Salg & Service

Læs mere

Prisblad pr. 1. januar 2018

Prisblad pr. 1. januar 2018 Prisblad pr. 1. januar 2018 I vedhæftede bilag 1 fremgår nettariffer, abonnements priser samt rådighedsbetaling for installationer med produktionsmåler 1. I vedhæftede bilag 2 fremgår gebyrer og tilslutningspriser.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den 1.10.2014. MajJuli 2013

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den 1.10.2014. MajJuli 2013 Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. MajJuli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 DATE NAME Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 DATE HSF m.fl. HSF m.fl. HSF m.fl. HSF NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Træder i kraft 1. april 2016

Træder i kraft 1. april 2016 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2016 Version 6.10 Træder i kraft 1. april 2016 Sept. 2015 Sept. 2015 Marts 2016 DATE MAC HBK SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV

FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV METODEANMELDT_Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv 1/69 FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr.

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Priser og vilkår for N1

Priser og vilkår for N1 Priser og vilkår for N1 Version 3. Gældende pr. 1. januar 2018 Eventuelle ændringer fremgår af n1.dk 1 Generelt Abonnement: Abonnementsbetaling dækker omkostninger til måling, afregning, aflæsning og fælles

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET LEVERINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET LEVERINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET LEVERINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER 1. Generelle bestemmelser Vestforsyning Service A/S (CVR-nr. 35 85 78 42) er et datterselskab i Vestforsyning og benævnes i det følgende

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2015 1 Formålet med Engrosmodellen - Fremme konkurrencen på elmarkedet - Elleverandører vil få den primære kontakt til kunderne - Kunder vil kun modtage elregning fra

Læs mere

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som "Parterne")

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som Parterne) Kontrakt Energinet.dk Lautruphøj 5-7 2750 Ballerup ( Energinet.dk Gastransmission ) og Navn: Adresse: ( Forbrugeren ) (Samlet betegnet som "Parterne") Afbrydelighedsaftale for 2011/2012 1 Grundlag Nærværende

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF EL FRA FREDERIKSHAVN ELHANDEL A/S

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF EL FRA FREDERIKSHAVN ELHANDEL A/S BESTEMMELSER FOR LEVERING AF EL FRA FREDERIKSHAVN ELHANDEL A/S Gældende pr. 1. april 2016 Bestemmelser for levering af el fra Frederikshavn Elhandel A/S Gældende pr. 1. april 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER salg til private 1. Generelt 1.1. Betingelserne i denne aftale gælder for salg til private, der indgår aftale med Vestforsyning :Sinus EL, dvs. når der hovedsageligt handles udenfor erhverv. 1.2. Betingelserne

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S Aftale nr.: Dato: 1. december 2001 Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse mellem xxx og TDC A/S 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 2 2. PRÆAMBEL... 3 3. PARTERNE... 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013 Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Juli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 Maj 2013 Juni 2013 Juni 2013 Juni 2014 DATE PHQ USS MAA PHQ NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Forskrift H1 (PSEUDO-FORSKRIFT): Skift af elleverandør, flytning mv. 14/ Træder i kraft den

Forskrift H1 (PSEUDO-FORSKRIFT): Skift af elleverandør, flytning mv. 14/ Træder i kraft den Forskrift H1 (PSEUDO-FORSKRIFT): Skift af elleverandør, flytning mv. April 2014 definitionsafsnittet samt kapitel 4-11 + bilag 1 og 2 offentliggøres hermed i en pseudoudgave. Det er forventningen, at forskriften

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S Tilslutningsbestemmelser AURA El-net VE A/S 9. januar 2012 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i AURA El-net VE A/S forsyningsområde, i det

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale Vejsalt - Om håndtering af mangler ved en leverance

Vejledning til Rammeaftale Vejsalt - Om håndtering af mangler ved en leverance Vejsalt - Om håndtering af mangler ved en leverance - Om håndtering af mangler ved en leverance Side 1 Indhold Undersøgelsespligt... 3 Hvornår foreligger der en mangel?... 3 Hvad skal du gøre hvis du som

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

Priser og vilkår for N1

Priser og vilkår for N1 Priser og vilkår for N1 (Tidligere EnergiMidt Net A/S og HEF Net A/S) Gældende pr. 1. oktober 2017 Eventuelle ændringer fremgår af n1.dk 1 Generelt Abonnement: Abonnementsbetaling dækker omkostninger til

Læs mere