Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015

2 Generelle bestemmelser Medlemmet modtager en gang årligt en pensionsoversigt, som nærmere beskriver, hvilke forsikringsydelser medlemmet er omfattet af. Ændringer i gældende regler kan meddeles medlemmerne elektronisk eller ved fremsendelse af den årlige pensionsoversigt. De gældende forsikringsbetingelser findes på PensionDanmarks hjemmeside pension.dk/apk og kan også rekvireres ved henvendelse til PensionDanmark. For forsikringen gælder de i lovbekendtgørelse nr. 999 af 5. oktober 2006 om forsikringsaftaler indeholdte bestemmelser om dansk rets almindelige regler, medmindre andet er bestemt i pensionsoversigten eller i forsikringsbetingelserne. 1. Anvendelsesområde Medlemmernes rettigheder og vilkår i disse forsikringsbetingelser er en videreførelse af det tidligere gældende pensionsregulativ, som blev vedtaget på generalforsamlingen for Arbejderbevægelsens Pensionskasse den 9. juni 1999 med senere ændringer. Forsikringsbetingelserne gælder for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab, herefter selskabet, for medlemmer i den tidligere Arbejderbevægelsens Pensionskasse, som har valgt ikke at overgå til ny pensionsordning. Medlemmerne er alt fastansat personale på funktionærmæssige vilkår og alle valgte fuldt beskæftigede tillidsmænd i arbejderbevægelsens faglige, kooperative og kulturelle organisationer, virksomheder og institutioner med obligatorisk optagelse inden 1. september Stk. 4. Optagelse af nye medlemmer i pensionsordningen ophørte med virkning fra 1. september Dispositioner Forsikringen kan ikke belånes, transporteres eller benyttes til sikkerhedsstillelse. Forsikringsaftalelovens 113 og 114 vedrørende livsforsikringsaftalers omsættelighed finder ikke anvendelse på denne forsikringsaftale. Pensionsoversigten er derfor ikke et værdipapir, og besiddelsen af pensionsoversigten giver ingen rettigheder mod selskabet. For samme forsikring kan udstedes flere pensionsoversigter. Fremsendelse af en ny pensionsoversigt og tilhørende informationsmateriale annullerer alle tidligere fremsendte pensionsoversigter og samhørende informationsmateriale. Udbetaling af forsikringsydelse ved dødsfald, pensionering eller ved aftalt udbetalingstidspunkt, sker til den/de berettigede uden indsendelse af pensionsoversigten. 2

3 Rettigheder i henhold til forsikringen er kreditorbeskyttet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. 3. Ophør af bidragsindbetaling Efter ophør med betaling af medlemsbidrag er medlemmet, med mindre andet er aftalt, umiddelbart omfattet af bidragsfri dækning i 12 måneder. Til dækning af risiko, administration mv. sker der fradrag i medlemmets opsparede reserver, forudsat at disse er store nok. Bidragsbetalingen vil senere kunne genoptages efter samme regler, som gælder for pensionsordningens oprettelse. Medlemmet overgår ved udløbet af perioden med den bidragsfri dækning til hvilende medlemskab med nedsat pensionsdækning. Hvis kapitalværdien af medlemmets pensionsopsparing ikke har opnået en af bestyrelsen fastsat og til finanstilsynet anmeldt mindsteværdi, udbetales værdien af pensionsopsparingen til medlemmet, og pensionsordningen ophæves. Under en orlovsperiode har medlemmet ret til, evt. i forbindelse med ny arbejdsgiver, at betale eget og organisationsbidrag, som disse var ved bidragsophør. 4. Indbetaling af pensionsbidrag Størrelsen af medlemmernes pensionsbidrag fastsættes i de overenskomster og ansættelseskontrakter, der regulerer medlemmernes ansættelsesvilkår i de tilsluttede organisationer. Pensionsbidraget skal fastsættes som en procentdel af den pensionsgivende løn. Bidraget indbetales månedsvis bagud af de tilsluttede organisationer. Organisationen betaler desuden bidrag til dækning af supplementspensioner efter 14. Pensionsbidrag efter stk. 1 betales, så længe medlemmet er tjenestegørende. Stk. 4. Såfremt et medlem ved indmeldelse medbringer en udtrædelsesgodtgørelse fra en tidligere ansættelse, anvendes godtgørelsen til forbedring af den pågældendes pension. Stk. 5. Ved indmeldelse samt i forbindelse med fratrædelse kan der med bestyrelsens samtykke indbetales indskud til forøgelse af pensionen. Indskuddet må ikke overstige, hvad der ville svare til kapitalisering af ekstraordinære bidrag, jf. stk. 6 og stk. 7. Stk. 6. Ekstraordinære bidrag kan kun aftales i forbindelse med medlemmets optagelse. For personer, der ved optagelsen er under 50 år, må ekstraordinære bidrag højst kunne bringe pensionen op på et beløb, der svarer til den pension, der kan opnås ved betaling af ordinære bidrag svarende til et bidragsforløb for en periode på højst 10 år. Det ekstraordinære bidrag må ikke overstige det ordinære bidrag. 3

4 Stk. 7. For personer, der ved optagelsen er 50 år eller derover, må ekstraordinære bidrag højst kunne bringe pensionen op på et beløb, der svarer til den pension, som medlemmet kunne have opnået ved betaling af ordinære bidrag fra et tidspunkt 10 år før optagelsen. Det ekstraordinære bidrag må ikke overstige det ordinære bidrag. 5. Oplysningspligt Medlemmerne og andre, der er berettiget til ydelser fra selskabet er forpligtet til at afgive alle oplysninger, erklæringer, attester mv., som, bestyrelsen skønner, kan være af betydning for selskabet i forbindelse med pensionstilsagn eller pensionsudbetaling så som civilstand, ansøgning om eller dokumentation for tilkendt offentlig ydelse, dødsfald m.fl. Såfremt de nødvendige oplysninger ikke afgives, træffer bestyrelsen beslutning om, hvorledes man skal forholde sig med hensyn til pensionstilsagn mv. 6. Forsikringsydelserne 1) Alderspension 2) Førtidspension 3) Invalidepension 4) Ægtefællepension 5) Børnepension 6) Supplerende engangsydelse ved alders- eller førtidspensionering 7) Ugiftesum Retten til udbetalte pensionsbeløb og engangsydelser er såvel for medlemmet som for andre berettigede en personlig rettighed. 7. Alderspension Alderspensionen træder i kraft, når medlemmet fratræder sin tjeneste den 1. i måneden efter det fyldte 65. år eller senere. Udbetaling af den løbende alderspension ydelse skal dog påbegyndes senest ved det fyldte 75. år. Ved pensionering efter alder 65 år vil alderspensionen blive forøget, dels under hensyn til det udskudte pensioneringstidspunkt, dels under hensyn til bidragsbetaling efter alder 65 år. Såfremt den årlige løbende alderspension udgør kr. (2015) eller mindre, kan ydelsen konverteres til en engangsudbetaling. Beløbet reguleres efter bestemmelserne i Førtidspension Et medlem, der fratræder sin tjeneste før det fyldte 65. år, men efter den 1. i måneden, hvor medlemmet fylder 60 år, kan få pension fra fratrædelsen, selvom denne ikke skyldes arbejdsudygtighed, der ville berettige til invalidepension. Pensionen vil dog blive nedsat, under hensyn til det fremrykkede 4

5 pensioneringstidspunkt og den afkortede bidragsbetaling. Medlemmer, der fratræder efter det 60. år og har ret til pension efter stk. 1, kan vælge at udskyde udbetalingen af den løbende pension, dog længst til det 75. år. Såfremt den årlige løbende førtidspension udgør kr. (2015) eller mindre, kan ydelsen konverteres til en engangsudbetaling. Beløbet reguleres efter bestemmelserne i Supplerende engangsydelse ved alders- og førtidspensionering Et medlem, for hvem bidragsbetalingen er ophørt, kan senest samtidig med begæring om alders- og førtidspension vælge at få udbetalt en supplerende engangsydelse mod en aktuarmæssigt beregnet nedsættelse af den løbende pension og de øvrige ydelser. Den supplerende engangsydelse kan udbetales, selvom der ikke samtidigt anmodes om udbetaling af alders- og førtidspension. Udbetaling af supplerende engangsydelse er betinget af, at medlemmet a. er fyldt 60 år og b. ikke har påbegyndt udbetalingen af invalidepension. Størrelsen af opsparingen til supplerende engangsydelse beregnes efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen og anmeldt til finanstilsynet. Et medlem, der ikke opfylder betingelserne om bidragsophør og alder, jf. stk. 1, kan i perioden 1. januar december 2014 med bindende virkning vælge, at der på pensioneringstidspunktet, skal udbetales engangsbeløb ved alderspensionering. Er medlemmet fyldt 60 år, kan medlemmet desuden vælge at få udbetalt det valgte engangsbeløb i overensstemmelse med det nye aftalegrundlag for engangsbeløb ved alderspensionering. 10. Invalidepension Retten til invalidepension træder i kraft, hvis medlemmet før det fyldte 65. år fratræder på grund af, at erhvervs- og arbejdsevnen varigt er nedsat med mindst 2/3. Spørgsmålet om et medlems arbejdsudygtighed afgøres af selskabets bestyrelse. Bestyrelsen er først pligtig til at bevilge invalidepension fra ansøgningstidspunktet eller fra det tidspunkt, det offentlige har bevilget førtidspension, der forudsætter en varig nedsættelse af arbejdsevnen med mindst 2/3. Medlemmet er forpligtet til på selskabets regning at fremskaffe sådanne oplysninger om helbredstilstanden, som bestyrelsen finder fornødne. Stk. 4. Retten til invalidepension fra selskabet ophører, når erhvervsevnen ikke længere skønnes nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne. I tilfælde, hvor invalidepensionen ophører efter denne bestemmelse, og medlemmet ikke straks tiltræder en stilling, som medfører indbetaling til selskabet, forholdes der i overensstemmelse med 4 og 19. 5

6 Stk. 5. Invalidepensionen er af samme størrelse som alderspensionen ved alder 65 år, således som den ville have været med uændret bidragsbetaling til alder 65 år. Stk. 6. Såfremt den årlige løbende invalidepension udgør kr. (2015) eller mindre, kan ydelsen konverteres til en engangsudbetaling. Beløbet reguleres efter bestemmelserne i Ægtefællepension Ægtefællepension tilkommer ægtefællen efter medlemmer, som ved dødsfaldet enten var tjenestegørende eller pensioneret, med de indskrænkninger, som følger af stk Hvis ægteskabet er indgået efter medlemmets 65. år eller på medlemmets dødsleje, eller efter at medlemmet er pensioneret, er der ikke ret til udbetaling af ægtefællepension. Retten til ægtefællepension berøres ikke af, at separation mellem ægtefællerne har fundet sted. Fraskilte ægtefæller har ret til ægtefællepension efter reglerne i lovgivningen om bevarelse af retten til ægtefællepension ved separation og skilsmisse. Stk. 4. En registreret partner har samme ret til ægtefællepension som en ægtefælle, dog kan der i alt alene udbetales en samlet ægtefællepension. Stk. 5. Ægtefællepension træder i kraft den 1. i måneden, hvor udbetalingen af medlemmets løn (herunder eventuel efterløn iht. funktionærloven), eller pensionen er ophørt. Stk. 6. Ægtefællepensionen udgør 60 pct. af den pension, som afdøde oppebar eller ville have ret til at oppebære som alderspension i henhold til 7. Stk. 7. Såfremt den årlige løbende ægtefællepension udgør kr. (2015) eller mindre, kan ydelsen konverteres til en engangsudbetaling. Beløbet reguleres efter bestemmelserne i Børnepension Børnepensionen tilkommer hvert af et medlems børn under 24 år ved medlemmets død. Retten tilkommer børn, som medlemmet har eller har haft forsørgelsespligt overfor. Denne ret tilkommer også adoptivbørn og stedbørn, som faktisk er blevet forsørget af medlemmet til dennes død. Udbetalingen af børnepension ophører med udgangen af den måned, hvor barnet fylder 24 år. Dør et pensioneret medlem, og efterlades ikke ægtefælle, har de i stk. 1 nævnte børn ret til i 3 måneder efter den pågældendes død at få en efterpension af samme størrelse som den bortfaldne pension. Dør en efterladt ægtefælle, har de i stk. 1 nævnte børn, som både medlemmet og ægtefællen har haft forsørgerpligt overfor, ret til i 3 måneder at få en efterpension af samme størrelse som den bortfaldne ægtefællepension. 6

7 Stk. 4. Børnepensionen udgør, efter ophør af udbetaling af efterpension, 20 pct. af medlemmets pension til hvert barn. For forældreløse børn forhøjes beløbet til 30 pct. af medlemmets pension til hvert barn. Stk. 5. Børnepensionen træder i kraft fra den 1. i måneden, efter at betingelserne for udbetaling i henhold til denne paragraf er opfyldt, dog først fra det tidspunkt, hvor udbetaling af medlemmets løn (herunder eventuel efterløn i henhold til funktionærloven) eller pension er ophørt. Stk. 6. Forhøjelsen til forældreløse børn fra 20 pct. til 30 pct. af medlemmets pension sker først fra det tidspunkt, hvor efterpensionen efter en efterladt ægtefælle ophører, jf. stk Ugiftesum I tilfælde af et medlems død, før der er udbetalt alders-, førtids- eller invalidepension, hvor der ikke udløses ægtefællepension, udbetales en ugiftesum til medlemmets "nærmeste pårørende, jf. forsikringsaftalelovens 105a, som i nævnte rækkefølge er medlemmets: ægtefælle eller registreret partner, samlever, hvis samlivet har varet mindst to år, eller medlem har fællesbarn med samleveren, medlemmets børn, eller medlemmets arvinger ifølge testamente eller lov Ugiftesummen udgør 4 gange det beløb, den årlige ægtefællepension ville have udgjort. Ugiftesummen udbetales til afdødes nærmeste pårørende, jf. stk. 1, medmindre medlemmet skriftligt har meddelt selskabet, at ugiftesummen skal tilfalde medlemmets dødsbo. 14. Supplementpension For medlemmer, der af deres organisation (virksomhed eller institution) har fået tilsagn om supplement til pensionen fra selskabet, kan der tegnes supplementpensioner til dækning heraf i selskabet eller anden pensionsordning, hvis a) medlemmet har tilsagn om supplement til pensionen på indtil 20/30 i pension af den til enhver tid aktuelle løn, pågældende medlem ved sin afgang har i den stilling, medlemmet beklæder. Aktuelle pensioner reguleres årligt pr. 1. april i forhold til den løn, medlemmets afløser i samme stilling oppebærer. b) medlemmet har tilsagn om supplement til pensionen på indtil 20/30 i pension af gennemsnittet af de sidste 5 års løn før fratrædelsen i pension. Aktuelle pensioner indeksreguleres årligt pr. 1. januar på baggrund af Økonomiministeriets satser for pristalsregulering af alderdomsforsikring og alderdomsopsparing. 7

8 c) Medlemmet har tilsagn om supplement til pensionen på 2/3 af gennemsnittet af de sidste 3 års løn før fratrædelsen i pension. Supplementpensioner berettiger til ægtefælle- og børnepension på samme måde som den ordinære pension fra selskabet. Såfremt medlemmet vælger, at der udbetales en supplerende engangsydelse efter 9, beregnes supplementpensionen ud fra den pension, der kunne være opnået uden udbetaling af supplerende engangsydelse. Stk. 4. Supplementpensionen holdes teknisk adskilt fra medlemmets ordinære pensionsordning. 15. Pensionens udbetaling Pensionen udbetales månedsvis forud, sidste gang for den måned hvori retten til pension ophører. 16. Egenpensionens størrelse Pensionens størrelse bestemmes ud fra de for medlemmet fastsatte indbetalinger og efter det til finanstilsynet anmeldte beregningsgrundlag. Egenpensionen inkl. pensionstillæg kan på pensioneringstidspunktet ikke overstige 80 pct. af den pensionsgivende løn. Såfremt et medlem ved indmeldelse har medbragt en udtrædelsesgodtgørelse fra en tidligere ansættelse, kan godtgørelsen forbedre den pågældendes egenpension udover 80 pct. af den pensionsgivende løn. 17. Beregningsgrundlag Beregningsgrundlaget, der fastsættes af selskabets bestyrelse i samråd med aktuaren, skal anmeldes til finanstilsynet. Alle medlemmer af selskabet får andel i selskabets overskud i form af bonus iflg. det til finanstilsynet anmeldte bonusregulativ for selskabet. Medlemmernes andel af et underskud uanset oprindelse kan dækkes af medlemmernes samlede kollektive bonuspotentiale som defineret i selskabets overskudspolitik efter kollektive og solidariske principper. 18. Reguleringsbestemmelse Den i 7, stk. 3, 8, stk. 3, 10, stk. 6, 11, stk. 7 og 19, stk. 3b nævnte grænse reguleres efter reguleringspristallet i 20 i lov om indkomst og formueskat for personer mv. (Personskatteloven). 19. Udtrædelsesgodtgørelse Når et medlem udtræder af selskabet uden ret til pension, udbetales en 8

9 udtrædelsesgodtgørelse beregnet på grundlag af en aktuarmæssig beregning efter regler anmeldt til finanstilsynet. Den udtrædelsesgodtgørelse, som medlemmet måtte have krav på, skal a) enten indbetales til en under statstilsyn stående pensionskasse, eller til den forsikringsmæssige pensionsordning, hvortil den pågældende måtte overgår, b) eller, hvis dette ikke bliver tilfældet, anvendes som indskud for en pensionsordning eller livrente i et anerkendt livsforsikringsselskab (pensionsforsikringsselskab), hvilken forsikring ikke senere kan tilbagekøbes uden bestyrelsens samtykke. I sidstnævnte tilfælde vil beløbet dog på medlemmets begæring være at udbetale kontant, såfremt mindst én af følgende betingelser er opfyldt: a) Der er forløbet et år, siden medlemmet fratrådte sin stilling uden at overgår ril anden stilling, hvortil der er knyttet pensionsordning. b) Det hvilende pensionstilsagn ved fratrædelsen udgør kr. (2015) eller mindre. c) Medlemmet emigrerer. 9

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER INDHOLD Pensionsregulativ 1 Medlemskabets ikrafttræden 2 Oplysningspligt 3 Medlemmer 4 Medlemsoptagelse 5 Pensionsbidrag 6 Betaling af pensionsbidrag

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015

Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pensionsordningen for ledere Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pensionsordningen for ledere pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf. lov

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014

VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014 VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Vedtægt for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse 4 1. Navn og hjemsted 4 2. Formål 4 3. Medlemskreds

Læs mere

Vedtægt for MP Pension... 3. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...

Vedtægt for MP Pension... 3. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter... Vedtægter 2008 008 INDHOLDSFORTEGNELSE Vedtægt for MP Pension... 3 Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7 Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...14 Bilag 1 Ikrafttrædelsesbestemmelser

Læs mere

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT LÆGERNES PENSIONSKASSE 1. Navn og hjemsted... 5 2. Formål... 5 3. Medlemskreds... 5 4. Medlemmernes hæftelse...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Marts 2009. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension. torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00

Marts 2009. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension. torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00 Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2009 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00 på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere