AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013"

Transkript

1 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder (herefter Lønbekendtgørelsen ) gennemgås i det følgende principper for aflønning i SEB Pensionsforsikring A/S. 1) Principperne i SEB Pensions aflønningspolitik SEB koncernens aflønningspolitik er tilpasset SEB Pensions forhold og er gældende for alle medarbejdere i SEB Pension. Principperne for aflønningen i SEB Pension understøtter ønsket om at tiltrække og fastholde kompetente og motiverede medarbejdere, under samtidig hensyntagen til en sund og effektiv risikostyring og risikokultur, som ikke motiverer til overdreven risikotagning. Hensigten er endvidere at sikre et fælles mål om at skabe vedvarende, langsigtede og bæredygtige resultater og værdier for såvel kunder som aktionærer. 2) Beslutningsproces SEB Pensions lønpolitik er vedtaget af bestyrelserne og godkendt af generalforsamlingerne i SEB Pension. Tilpasninger til lønpolitikken indstilles via bestyrelserne til fornyet godkendelse på generalforsamlingerne. SEB Pension har anvendt ekstern, sagkyndig bistand ved fastlæggelsen af lønpolitikken. Bestyrelserne i SEB Pension har besluttet ikke at nedsætte egentlige aflønningsudvalg. 3) Kontrol Bestyrelserne i SEB Pension sikrer, at der mindst én gang årligt føres kontrol med at lønpolitikken overholdes. Bestyrelserne har antaget PwC til at foretage den årlige kontrol. Resultatet af den foretagne kontrol rapporteres direkte til bestyrelserne. 4) Kompensationselementer Kompensationsstrukturen i SEB Pensions lønpolitik er sammensat af forskellige elementer, som tilsammen medfører en hensigtsmæssig og balanceret aflønning. Sammensætningen af de forskellige lønelementer varierer i forhold til den enkelte medarbejders hierarkiske placering i selskabet, karakteren af arbejdet og markedspraksis. Kompensationsstrukturen kan være sammensat af følgende 5 elementer:

2 - Fast løn (inklusiv eventuelle faste tillæg) - Resultatafhængig løn (variabel løn) - Pension - Andre medarbejdergoder - Fratrædelsesgodtgørelser 4.1) Fast løn Den faste løn fastsættes ud fra den enkelte medarbejders funktion, herunder ansvar og kompleksitet i jobbet, konkret performance, anciennitet og lokale markedsbetingelser. 4.2) Resultatafhængig løn Den resultatafhængige løn anvendes som et lønelement til at fremme og belønne god performance, som understøtter SEB Pensions forretningsplaner, skaber indtjening til selskabet og værdi for SEB Pensions aktionær. Bestyrelsen i SEB Pension har fastsat en øvre grænse for resultatafhængig løn (målt i forhold til den faste løn), som ligger på 50% for både bestyrelsesmedlemmer, direktion og væsentlige risikotagere. 4.3) Pension Pensionsordningerne i SEB Pension sikrer, at medarbejderne har dækninger i tilfælde af sygdom og død og at der foreligger passende pensionsudbetaling ved alderspensionering. For overenskomstansatte medarbejdere er pensionsbidragene reguleret af overenskomsten. For SEB Pensions ledere er der tale om en bidragsbaseret pensionsordning, hvor såvel SEB Pension som den enkelte medarbejder indbetaler pensionsbidrag. 4.4) Andre medarbejdergoder Andre medarbejdergoder tildeles i overensstemmelse med overenskomster eller den enkelte medarbejders konkrete ansættelsesaftale samt i henhold til markedspraksis. 4.5) Fratrædelsesgodtgørelser Fratrædelsesgodtgørelser udbetales i henhold til funktionærlovens regler og gældende overenskomster. I SEB Pensions individuelle ansættelseskontrakter udgør fratrædelsesgodtgørelser ved opsigelser, foranlediget af SEB Pension, normalt maksimum 12 måneders løn. 5) Resultatafhængig løn Bestyrelserne i SEB Pension har besluttet at følgende skal gælde ifht. bestyrelsesmedlemmernes, direktionens og medarbejdernes adgang til resultatafhængig løn: 5.1) Resultatafhængig løn til bestyrelsen Bestyrelsesmedlemmer er ikke berettiget til resultatafhængig løn.

3 5.2) Resultatafhængig løn til direktionen SEB Pensions direktion er berettiget til resultatafhængig løn i overensstemmelse med SEB Pensions til enhver tid gældende lønpolitik, FIL samt Lønbekendtgørelsen. For så vidt angår den administrerende direktør udbetales der aktiebaseret vederlag i henhold til bestyrelsens lønpolitik og lovgivningens regler herfor. Tildeling sker i øvrigt i overensstemmelse med principperne i afsnit 5.6 nedenfor. For så vidt angår SEB Pensions to andre direktionsmedlemmer udbetales der aktiebaseret vederlag i henhold til bestyrelsens lønpolitik og lovgivningens regler herfor. Tildeling sker i øvrigt i overensstemmelse med principperne i afsnit 5.6 nedenfor. 5.3) Væsentlige risikotagere Der udbetales aktiebaseret løn til nogle af SEB Pensions væsentlige risikotagere i henhold til bestyrelsens lønpolitik og lovgivningens regler herfor. Tildeling sker i øvrigt i overensstemmelse med principperne i afsnit 5.6 nedenfor. 5.4) Resultatafhængig løn i henhold til SEB Pensions Assurandøroverenskomst Resultatafhængig løn til ansatte under overenskomsten med Assurandørforeningen i SEB Pension følger overenskomsten regler, men med respekt for de overordnede principper i SEB Pensions lønpolitik. 5.5) Resultatafhængig løn til medarbejdere SEB Pensions øvrige medarbejdere er ikke berettiget til resultatafhængig løn. 5.6) Betingelser for tildeling af variabel løn Tildelingen af den resultatafhængige løn sker ud fra hensynet om at fremme en sund risikostyring, således at direktionen ikke tilskyndes til overdreven risikotagning. Dette er sikret ved anvendelse af følgende principper: - Maksimal tildeling af resultatafhængig løn må højst svare til de under pkt. 4.2 fastsatte grænser målt i forhold til medarbejderens faste løndel inklusiv tillæg og pension - Ved fastsættelsen af den resultatafhængige løn skal der tages højde for den risiko, som ligger bag det opnåede resultat samt den kapital- og likviditetsbelastning de pågældende resultater har medført - Den tildelte resultatafhængige løn kan helt eller delvist fortabes, hvis den tildeles på baggrund af resultater, der viser sig ikke at være holdbare Med henblik på tildeling af resultatafhængig løn foretages en årlig evaluering af en række personlige målekriterier samt målekriterier på koncern-, divisions- og selskabsniveau. Der fastsættes både finansielle og ikke-finansielle personlige målekriterier (herunder kriterier relateret til behandling af kunder, kollegaer og andre interessenter samt overholdelse af interne og eksterne regler og forretningsgange).

4 6) Udskydelse Resultatafhængig løn, som er underlagt reglerne i FIL 77a-77d, udskydes i minimum 4 år for så vidt angår direktionen og 3 år for så vidt angår væsentlige risikotagere. 7) Back testing Forinden der foretages udbetaling af udskudt, resultatafhængig løn, foretages der back testing af de resultater, som lå til grund for den oprindelige tildeling af den resultatafhængige løn. Såfremt SEB Pension på tidspunktet for back testing ikke længere lever op til de givne solvenskrav og kapitalkrav eller hvis Finanstilsynet vurderer, at der er nærliggende risiko herfor, kan den udskudte resultatafhængige løn fortabes helt eller delvist. Det samme gælder, hvis Finanstilsynet har stillet krav om udarbejdelse af en plan for genoprettelse af selskabets økonomiske stilling. 8) Claw Back SEB Pension kan kræve fuld tilbagebetaling af den tildelte resultatafhængige løn (såvel udbetalt, som ikke udbetalt), hvis det måtte vise sig at tildelingen er sket på baggrund af dokumenterede, fejlagtige oplysninger om resultaterne og modtageren er i ond tro herom. 9) Honorar til bestyrelsen Bestyrelsesmedlemmer, som er ansat i SEB koncernen, modtager intet bestyrelseshonorar. Eksterne bestyrelsesmedlemmer og medarbejderrepræsentanterne i SEB Pensions bestyrelser aflønnes alene med et fast honorar for bestyrelsesarbejdet. Honoraret fastsættes på et niveau, som afspejler kravene til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og indsats samt hvad der anses for markedskonformt. Der betales ikke pensionsbidrag af bestyrelseshonorar. De konkrete honorarer til medlemmerne af SEB Pensions bestyrelser følger af årsregnskabet for SEB Pensionsforsikring A/S. 10) Aflønning af direktionen Direktionens aflønning fastsættes med udgangspunkt i SEB Pensions mulighed for at tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede direktionsmedlemmer samt sikring et godt grundlag for succession. Ved vurdering af det rette lønniveau foretages en vurdering af, hvad der anses for markedskonformt. SEB Pension har en direktion på 3 medlemmer. Aflønningen af SEB Pensions administrerende direktør fastsættes af bestyrelsen og består som udgangspunkt af fast løn, aktiebaseret løn samt pension. For så vidt angår resultatafhængig løn henvises til pkt. 5.2 ovenfor.

5 Aflønning af de to andre medlemmer af SEB Pensions direktion består ligeledes af fast løn, aktiebaseret løn og pension. For så vidt angår resultatafhængig løn henvises til pkt. 5.2 ovenfor. Fratrædelsesgodtgørelser for alle medlemmer af SEB Pensions direktion kan maksimalt udgøre 1 års løn. Den konkrete aflønning af direktionen i SEB Pension følger af årsregnskabet for SEB Pensionsforsikring A/S. 11) Aflønning til risikotagere 11.1) Væsentlige risikotagere Væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner aflønnes efter skærpede betingelser. SEB Pensions bestyrelser udpeger mindst én gang årligt de medarbejdere, som på SEB Pensions vegne kan tage væsentlige risici. SEB Pensions bestyrelser har vurderet at følgende medarbejdere i SEB Pension kan betragtes som væsentlige risikotagere: - SEB Pensions Investeringsdirektør - SEB Pensions Ejendomsdirektør - SEB Pensions Ansvarshavende Aktuar - Visse medarbejdere i investeringsafdelingen - Ledere af kontrolfunktionerne: Intern Revision, Compliance og Risk Control Aflønningen af væsentlige risikotagere, som ikke er ansat i kontrolfunktioner, kan bestå af fast løn, aktiebaseret løn samt pension. For så vidt angår resultatafhængig løn henvises til pkt. 5.3 ovenfor. 11.2) Ansatte i kontrolfunktioner Ansatte i kontrolfunktioner, herunder Intern Revision, Compliance, Risk Control og Aktuariat modtager alene fast løn og pension. 12) Offentliggørelse Information om honorar til bestyrelsesmedlemmer samt aflønning af direktion og væsentlige risikotagere offentliggøres én gang årligt i SEB Pensions årsrapport samt på SEB Pensions website i henhold til Lønbekendtgørelsens regler herom.

6 Sammensætningen af variabel løndel Variabel løn Udskudt variabel løndel Antal Samlede optjente løn Heraf fast løn Heraf variabel løn kontanter aktier og -instrumenter udbetalt udskudt Tildelt Udbetalt Reduceret Bestyrelse Direktion Væsentlige risikotagere Antal Samlet beløb Udbetalte nyansættelsesgodt. 0 0 Udbetalte fratrædelsesgodt. 0 0 Tildelte fratrædelsesgodt. 0 0 Højeste fratrædelsesgodtgørelse tildelt 0 Samlede beløb vedrørende aflønning optjent i regnskabsåret fordelt på forretningsområder Den samlede personaleudgift til aflønning (lønninger, pension, udgifter til social sikring, lønsumsafgift og andre personaleudgifter) fremgår af note 3 i årsrapporten for SEB Administration A/S og udgør Beløbet vedrører forretningsområdet Pension I alt

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Formål Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") har til formål at: 1) være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. marts 2014 27. marts 2014. Nr. 283. Bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Læs mere

Skandia Danmarks lønpolitik

Skandia Danmarks lønpolitik Skandia Danmarks lønpolitik Vedtaget af bestyrelsen i Skandia Asset Management, Fondsmæglerselskab A/S (SAMF), Skandia A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension Vedtaget af ATP s bestyrelsen den 16. december 2014 J.nr. ATP-02-02-29680 Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S Danske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 27. marts 2012, kl. 14.00, i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, København. Adgangen

Læs mere

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato:

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato: 1af 5 LØNPOLITIK Lovhjemmel Lønpolitikken er fastsat til opfyldelse af lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9 og 77a -77d samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 28. august 2013 Baggrund I medfør af 71, stk.

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Vederlagspolitikken fastlægger de overordnede rammer for aflønning i Nykredit i form af vederlagsprincipper og vederlagselementer.

Vederlagspolitikken fastlægger de overordnede rammer for aflønning i Nykredit i form af vederlagsprincipper og vederlagselementer. Vederlagspolitik for Nykredit koncernen 2013 1 28. januar 2013 Baggrund Vederlagspolitik for Nykredit koncernen beskriver rammerne for aflønning af bestyrelse, direktion, risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner

Læs mere

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Honorar- og lønpolitik for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Lønpolitik for bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning

Læs mere

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder Både den del af den aktiebaserede variable løn, der udbetales umiddelbart på beregningstidspunktet og den del, der udskydes over 3 eller 4 år, skal undergives tilbageholdelse i en passende periode. Nye

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015:

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING. Danske Bank A/S

Ordinær generalforsamling i. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1 Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2014 Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 DK-1092 København K TLF. 33 44 00 00 Cvr-nr. 611262

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere