Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag!"

Transkript

1 Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! 1. Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Højskolens navn Højskolens adresse og telefon ansætter hermed Medarbejderens navn Adresse Cpr. nr. Telefon 2. som gældende fra anfør: Køkkenleder / Pedel / Sekretær/ angiv ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt 3. Denne aftale erstatter en tidligere kontrakt gældende fra 4. Ansættelsesgrundlag Hvor andet ikke er aftalt i kontrakt eller bilag, er Funktionærloven gældende retsgrundlag. Derudover sker ansættelsen i henhold til: Særligt udarbejdet tillæg til kontrakten vedrørende pkt. Bestemmelser som i overenskomst for 5. Arbejdstid - se også pkt. 15 om overarbejde. Ansættelsen er på fuld tid, den årlige arbejdstid udgør i gennemsnit 1650 arbejdstimer. Arbejdstiden er indtil videre aftalt til / 37 af fuldt timetal svarende til % Den daglige arbejdstid er aftalt til timer og ligger normalt mellem og Arbejdstiden er beskrevet i bilag til ansættelsesbrevet (inkl. evt. rådighedstimer og flekstidsordning). 6. Stillingsbeskrivelse / Arbejdsopgaver Arbejdsopgaverne omfatter (evt. bilag anføres): Nærmeste foresatte er:

2 7. Løn og tillæg Månedslønnen udgør på ansættelsestidspunktet: kr. Lønnen reguleres i øvrigt i henhold til de af Finansministeriet fastsatte reguleringsprocenter. Lønindplacering på ansættelsestidspunktet: Skalatrin i statens lønforløb: Næste stigning: til skalatrin: Til indplaceringslønnen ydes følgende tillæg (kvalifikationstillæg, funktionstillæg, resultatløn mv.): Art: på månedligt kr Det anføres, hvis tillægget ikke er pensionsgivende. Tillæg reguleres i henhold til Finansministeriets fastsatte reguleringsprocenter. med baggrund i: 8. Pensionsbidrag Efter ansættelse i mdr. og/eller minimumsalder år aftales følgende: Medarbejderens bidrag i pct. af lønnen: %. Skolens bidrag i pct. af lønnen: %. Skolen indbetaler begge bidrag i henhold til separat pensionsaftale der er/vil blive oprettet med skoleordningen via mæglerfirmaet Willis i TopDanmark. Medarbejderen har som pedel bevaret en personlig ordning med statsgaranteret pension i Pensionskassen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler m.v. i Økonomistyrelsen. Der er ikke oprettet pensionsordning for stillingen. 9. Udbetaling af løn Lønnen udbetales månedsvis bagud Lønnen udbetales forud med baggrund i tidligere vilkår umiddelbart før ansættelsen 10. Ferie Der ydes løn under ferie. Den ansatte følger i øvrigt bestemmelserne i lov om ferie, dog ydes der særlig feriegodtgørelse på: %. Feriens placering aftales inden udgangen af marts måned. Hvis ikke andet er aftalt er ferien placeret med uger regnet fra mandag i den uge, der omfatter 1. juli. 11. Særlige feriefridage Den ansatte har ret til med løn at afholde 5 særlige fridage pr. år. 12. Sygdom Der ydes løn under sygdom. Den ansatte er omfattet af Funktionærlovens 120 dages regel, hvorefter den ansatte kan opsiges med 1 måneds varsel på grund af sygdom efter 120 sygedage inden for de seneste 12 måneder. Den ansatte er ikke omfattet af Funktionærlovens 120 dages regel

3 13. Graviditet, barsel og adoption Der ydes løn under graviditet, barsel og adoption i overensstemmelse med statens regler 14. Omsorgsdage og Barnets 1. sygedag Den ansatte er omfattet af statens regler, hvad angår omsorgsdage. Skolen kan give den ansatte hel eller delvist tjenestefrihed med løn til pasning af sygt barn, når det er barnets første sygedag. andet: 15. Overarbejde Ved overarbejde forstås arbejde udover den aftalte eller fastsatte, normale arbejdstid (jf. pkt. 5). Overarbejde sker efter aftale med nærmeste foresatte og afspadseres. Eventuelt tillæg konverteres til afspadsering. Overarbejdstillæg beregnes således: hverdage og søn- og helligdage: 50% Ikke afspadseret overarbejde opgøres kvartalsvis, og må ikke overstige timer 16. Arbejdstøj m.v. Højskolen udleverer arbejdstøj mv. eller betaler efter aftale et årligt tilskud hertil. 17. Medarbejdermøde mv. Den ansatte deltager i flg. af højskolens møder: 18. Betaling for kost For spisning på skolen i nærmere aftalt omfang betales p.t.: Beløbet reguleres i overensstemmelse med prisudviklingen. 19. Betaling for bolig mv. (se endv. bilaget) Medarbejderen bebor skolens bolig Medarbejderen bebor skolens bolig Betaling for boligen følger reglerne for statens tjenestemænd, p.t. Skolen betaler ejendomsskat, renovation og skorstensfejning. Medarbejderen betaler for el, varme, vand og afgifter i forbindelse hermed. kr. pr. måned. på tjenesteboligvilkår på lejeboligvilkår kr. pr. måned Andet: 20. Befordringsgodtgørelse Statens takster følges 21. Efteruddannelse mv. Hvert år afholdes udviklingssamtale mellem lederen og den ansatte. I denne samtale drøftes arbejdsopgaver, arbejdsvilkår og samarbejdsforhold, efteruddannelse mv. 22. Jubilæumsgratiale Der ydes jubilæumsgratiale efter statens regler efter 25, 40 og 50 års ansættelse ved skoleformen.

4 23. Efterindtægt Der ydes efterindtægt efter Funktionærlovens bestemmelser. (se bilaget) 24. Opsigelse Højskolen kan opsige den ansatte efter følgende regler, idet opsigelsen må ske så tidligt, at fratræden med det for en ansættelsesperiode givne varsel kan ske inden periodens udløb (se parenteserne herunder): Ansættelsestid Opsigelsesvarsel fra skolens side Under 6 måneder (dvs. indtil 5 mdr.): 1 måned Under 3 år (dvs. indtil 2 år og 9 mdr.): 3 måneder Under 6 år (dvs. indtil 5 år og 8 mdr.): 4 måneder Under 9 år (dvs. indtil 8 år og 7 mdr.): 5 måneder Efter 9 år (dvs. efter 8 år og 7 mdr.): 6 måneder Opsigelsen sker skriftligt til en måneds udgang. Opsigelse fra medarbejderens side skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til udløbet af en kalendermåned. Ansættelsen er på prøve i de første 3 måneder og medarbejderen kan i denne periode opsiges med 14 dages varsel til en hvilken som helst dag fra skolens side. Medarbejderen er berettiget til at opsige ansættelsesforholdet uden varsel, når ikke andet (max. 14 dage) er aftalt. Efter prøvetidens udløb sker opsigelse til udløbet af en kalendermåned efter ovenstående regler. Ansættelsen er tidsbegrænset og ophører uden yderligere varsel ved arbejdstids ophør den (I denne periode er samtidig de almindelige opsigelsesvarsler gældende). 25. Tvister, mægling og voldgift Ved opståede uoverensstemmelser angående ansættelses- og arbejdsforhold gælder flg.: Ansatte med mindst 6 mdr. medlemskab af FFD har ret til at få sagen forelagt FFD s mæglingsudvalg/voldgiftsret (se bilag). Der henvises til domstolenes almindelige regler og muligheder. 26. Skolens værdigrundlag og målsætning Medarbejderen er forpligtet på at vise loyalitet over for skolens værdigrundlag og målsætning i henhold til skolens vedtægter. Skolen udleverer evt. særligt bilag herom ligesom evt. nedskreven medarbejderpolitik. 27. Evt. andre væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet Desuden er den ansatte gjort bekendt med muligheden for optagelse som personligt medlem i Folkehøjskolernes Forening i Danmark.Jf. Dato og underskrifter: Dato Skolen Underskrift Dato Medarbejder Underskrift Aftalen underskrives i to eksemplarer, hvoraf medarbejderen får udleveret den ene.

5 FFD s bilag til "Medarbejder i Højskolen" - Ansættelsesbrev for månedslønnede medarbejdere 2010 Det er FFDs hensigt med ansættelsesbrevet og dette bilag at skabe en standard for gode ansættelsesvilkår for højskolernes teknisk-administrative medarbejdere. Ansættelsesbrevet opfylder kravene i lov nr. 240 af 17. marts 2010 der gælder arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, hvis ansættelsesforhold varer mere end 1 måned, og hvis gennemsnitlige ugentlige timetal overstiger 8 timer. Der kan imidlertid være tale om særlige lokale forhold, der så skal tilføjes. Samtidig anser FFD det for nødvendigt at gøre plads til de særlige betingelser og hensyn, den enkelte skole måtte vælge at lægge vægt på. FFD mener, det er i alles interesse - både for skoler og ansatte - at flest mulige forhold aftales på ensartede vilkår på alle højskoler. Teksterne er derfor til rådighed for skolernes individuelle forkortelser og tilføjelser. Selv om enkelte punkter måtte udgå, bør nummereringen dog fastholdes af hensyn til noterne. Det må især bemærkes, at pkt. 25 for FFD s mæglingsudvalg og voldgiftsret kan medtages eller kan udelades - men bestemmelserne kan ikke ændres uden FFD s accept. Hvis ansættelsesbrevet skal gælde timelønnede, kan det ændres. an 1-3: Ansættelsesbrevet er en kontrakt, der indgås mellem den ansatte og forstanderen, eller den som i henhold til højskolens vedtægter er bemyndiget til at indgå aftalen på skolens vegne. an 4. Ansættelsesgrundlag Evt. henvisninger til overenskomster mv. skal være præcise og umisforståelige. an 5. Arbejdstid - samt 15. Overarbejde Ikke mindst af hensyn til aktiviteter i form af udlejning, møder og arrangementer uden for højskoleloven er det væsentligt at aftale rimelige vilkår for afspadsering og/eller ekstrabetaling. Herunder klare aftaler om, hvordan registrering af den opsamlede afspadseringstid foregår, og om grænser for dens omfang. For visse stillinger kan det være en fordel at reservere en passende del af den ugentlige arbejdstid som rådighedstimer til brug ved uforudsete og uopsættelige opgaver. Dette bør i så fald beskrives i et tillæg. an 7. Løn og tillæg I 7 er der mulighed for, at skolen kan anvende principperne i NY LØN, der i dag anvendes på de fleste områder. Det typiske forløb er, at grundlønnen ikke varierer meget gennem ansættelsesforholdet (måske få trin). Til gengæld ændres tillæg efter varierende forhold som arbejdsfunktioner, erfaringer, ansvarsområder mv. Men altså uden samme entydige stigning som i et tidligere anciennitetsbestemt trinforløb. FFD udfører med jævne mellemrum en undersøgelse af løn- og ansættelsesvilkår for de tekniskadministrativt ansatte på højskoleområdet. Den seneste undersøgelse med lønstatistikker for de forskellige områder er at finde på sammen med vejledende mindste lønninger. an 8. Pensionsbidrag Gennem en række år har aftaler om pensionsbidrag spillet en stadig stigende rolle for lønudviklingen på både det offentlige og det private område. FFD anbefaler, at man ved indgåelse af pensionsaftaler anvender de gunstige vilkår (dvs. lav omkostningsprocent), der tilbydes med skoleordningen via mæglerfirmaet Willis hos TopDanmark. FFD finder, at en passende målsætning i forhold til øvrige arbejdsmarked kunne være en ordning med minimum et bidrag på 8% (for arbejdsgiver) + 4% (for den ansatte). Pensionsordningen og den aftalte løn bør dog altid ses som et hele. an 10. Ferie Den ansatte er omfattet af ferielovens bestemmelser, En ferieuge udgør 5 dage. Til gengæld optjenes der kun 2,08 feriedag pr. måned. Hvis medarbejderen bliver længerevarende syg under ferien, kan denne efter aftale med arbejdsstedet udskydes. (Hvis sygdommen er indtrådt før første feriedag, har man krav på en udskydelse). Det er muligt (læs: lovligt) at overføre 1 uges ferie til næste ferieår, men ved eventuel fratræden mister den ansatte retten til tilgodehavende ferie, der ligger ud over 25 dage (5 uger). an 11. Feriefridage Med de særlige feriefridage er der på de fleste overenskomstområder indført "en 6. ferieuge." Feriefridagene er dog fridage, der ikke omfattes af ferieloven.

6 an 12. Sygdom I mange overenskomster forsvinder 120-dages reglen, som i medfør af funktionærlovens 5 stk. 2 indebærer, at en ansat, der indenfor 12 mdr. har 120 sygedage, kan opsiges med 1 måneds varsel. Fremover vil her gælde det almindelige opsigelsesvarsel. Hvis skolen vælger at beholde reglen, skal det ubetinget fremgå af ansættelsesaftalen. an 14. Omsorgsdage og barns 1. sygedag De 2 omsorgsdage pr. år indtil barnets 7. år, som fra 2005 gælder på statens område, er med henblik på småbørnsforældre og udløses i tilknytning til fødsel/adoption. Der kan kun ske overførsel af ubrugte omsorgsdage i det 0år. an 18. Betaling for kost Ud fra et gennemsnitligt antal spiste måltider pr. måned kan man fastsætte et beløb, der dækker skolens produktionsomkostninger herved. Betaler man mindre, skal man beskattes af differencen. Det er uden betydning for beskatningen, om man er tjenstligt forpligtet til at spise med sammen med eleverne eller ej. an 19. Betaling for bolig Uanset om betalingen sker på grundlag af tjeneste- eller lejeboligvilkår er boligen tilknyttet ansættelsesforholdet og skal fraflyttes, når dette ophører. En ansat, der bor i tjenestebolig, kan ikke opsiges med kortere varsel end 3 måneder og har ret til at blive i boligen 1 måned efter fratrædelsestidspunktet. (Se nærmere i funktionærlovens 2 stk. 9). En ansat, der selv siger op, har derimod ikke krav på at blive i boligen efter fratrædelsestidspunktet. Ved ansættelsen skal vilkårene for evt. bolig være beskrevet, herunder betaling for forbrugsstoffer og evt. afgifter. an 21. Efteruddannelse I det omfang der er budgetmæssig klarhed over de beløb, der er til rådighed, kan dette evt. oplyses. an 23. Efterindtægt Ifølge funktionærlovens 8 tilkommer der den ansattes ægtefælle eller uforsørgede børn under 18 år løn i en periode efter den ansattes død. Nemlig 1, 2 eller 3 måneders løn såfremt ansættelsen har varet hhv. 1, 2 eller 3 år. an 24. Opsigelse Reglerne følger funktionærloven. Se også bemærkning ovenfor ved pkt. 19. an 25. Mægling og voldgift (teksten herunder kan ikke ændres uden aftale med FFD!) Ved opståede uoverensstemmelser angående ansættelses- og arbejdsforhold har personlige medlemmer med mindst 6 måneders medlemskab af FFD mulighed for at få sagen behandlet af FFD s mæglingsudvalg og voldgiftsret. For ikke-medlemmer henvises opståede uoverensstemmelser til almindelig domstolsbehandling. Udvalget udpeges af FFD s bestyrelse, normalt for en 2-årig periode. Tilkaldelse af udvalget skal ske gennem FFD s kontor. I udvalgets sagsbehandling deltager tre medlemmer: En uvildig jurist, en forstander samt en fra det tekniskadministrative område. Hver part har ret til at møde med bisidder. For udvalgets virke som voldgiftsret gælder lov om voldgift. Forud for afsigelse af kendelse som voldgiftsret skal udvalget give hver part ret til at fremsætte sine synspunkter, ligesom modparten skal have adgang til at fremsætte sine udtalelser hertil. Forud for afsigelse af en voldgiftskendelse skal udvalget søge sagen bilagt ved mægling. Udvalgets kendelser er bindende for parterne. Udvalgets kendelser er offentlige. Udvalget kan ved særlig omkostningskrævende sagsbehandling, eller hvor en sag urimeligt vanskeliggøres, pålægge en eller begge parter at afholde udgifter ved udvalgets arbejde med sagen. Herudover dækkes udgifterne af FFD. An 26. Skolens værdigrundlag og målsætning Det er væsentligt, at skolen sørger for, at den ansatte får udleveret de nødvendige oplysninger herom, herunder skolens formulerede værdigrundlag og vedtægter. Hvis skolen forventer at den ansatte med udgangspunkt i sit arbejdsområde tager særlig del i det almindelige højskoleliv på skolen, bør dette anføres. * * *

Overenskomst. løn- og ansættelsesforhold. for

Overenskomst. løn- og ansættelsesforhold. for Danmarks Privatskoleforening Fagligt Fælles Forbund (3F) Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

Landsoverenskomst 2013 2015. mellem Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler og

Landsoverenskomst 2013 2015. mellem Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler og Landsoverenskomst 2013 2015 mellem Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler og Indholdsfortegnelse 1 Oprettelse af overenskomst... 3 2 Område... 3 3 Organisationsforhold... 3 4 - Ansættelseskontrakt...

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område...........................................

Læs mere

Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler

Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler F(13) maj 2012 Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler Vejledningen består af to dele: Den første giver oplysninger om de særlige vilkår, der er gældende for de forskellige stillingskategorier i tilsvarende

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område.................................................

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Standardoverenskomst. mellem. Dansk Kiropraktor Forening. HK/Privat. for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst. mellem. Dansk Kiropraktor Forening. HK/Privat. for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) 1 Indhold 1 Område... 5 2 Ansættelsesbevis...... 5

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere

Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler

Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler F(11) juni 2009 Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler Vejledningen består af to dele: Den første giver oplysninger om de særlige vilkår, der er gældende for de forskellige stillingskategorier i

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

FÆLLESOVERENSKOMST. mellem. RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø

FÆLLESOVERENSKOMST. mellem. RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø FÆLLESOVERENSKOMST mellem RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK ved HK service, København og DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger OVERENSKOMST 2014 2017 mellem BL Danmarks Almene Boliger og Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Magisterforening Ingeniørforeningen i Danmark Jordbrugsakademikerne Kommunikation og

Læs mere

Lægesekretærer i lægepraksis

Lægesekretærer i lægepraksis Overenskomst for Lægesekretærer i lægepraksis mellem HK/Privat og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) 1. juni 2015 31. maj 2018 Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område...3 2 Ansættelsens

Læs mere

FÆLLESOVERENSKOMST. mellem. RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø

FÆLLESOVERENSKOMST. mellem. RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø FÆLLESOVERENSKOMST mellem RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK ved HK service, København og DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND

Læs mere

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund 2014/2017 overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS ANVENDELSE... 5 2 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 5 3 LØNBESTEMMELSE... 6 4 ELEVER... 8 5 BEREGNING

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

Lægesekretærer i lægepraksis

Lægesekretærer i lægepraksis Overenskomst for Lægesekretærer i lægepraksis mellem HK/Privat og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område...3 2 Ansættelsens grundlag...3

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Overenskomst. med tilhørende protokollater og aftaler. mellem. Foreningen af små teatre i Danmark (FAST) samt Børneteatersammenslutningen (BTS)

Overenskomst. med tilhørende protokollater og aftaler. mellem. Foreningen af små teatre i Danmark (FAST) samt Børneteatersammenslutningen (BTS) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Foreningen af små teatre i Danmark (FAST) samt Børneteatersammenslutningen (BTS) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. januar 2007 1. juli 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere