Bekendtgørelse om orlov til uddannelse, sabbat og børnepasning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om orlov til uddannelse, sabbat og børnepasning"

Transkript

1 Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr af 27. december 1993 Bekendtgørelse om orlov til uddannelse, sabbat og børnepasning I henhold til 3, stk. 3, 4, stk. 2, 6, stk. 6, 10, stk. 2, og 21, stk. 5 og 6 i lov om orlov, jf. lovbekendtgørelse nr af 27. december 1993 fastsættes: Afsnit I Orlov til uddannelse Betingelser l. Personer, som er fyldt 25 år, kan få orlov til uddannelse i mindst l uge i sammenhæng og højst op til l år, jf. dog For at få orlov skal orlovsansøgeren i hele orlovsperioden være medlem af en statsanerkendt arbejdsløshedskasse og være dagpengeberettiget efter lov om arbejdsløshedsforsikring ved orlovens start, jf. dog 55. Stk. 2. Såfremt orloven er delt op i flere perioder, skal orlovsansøgeren være dagpengeberettiget ved hver enkelt periodes påbegyndelse. 3. For en fuldtidsbeskæftiget lønmodtager er orlov betinget af, at lønmodtageren inden for de sidste 5 år enten har haft ansættelse som lønmodtager eller har udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang svarende til 3 års fuldtidsbeskæftigelse. Beskæftigelse i udlandet er omfattet af denne bestemmelse. Stk. 2. For en deltidsbeskæftiget lønmodtager er orlov betinget af, at lønmodtageren inden for de sidste 5 år enten har haft ansættelse som lønmodtager eller har udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang svarende til 2 års fuldtidsbeskæftigelse. Arbejdsmin.J.nr Stk. 3. Lønmodtageren erklærer på tro og love over for Arbejdsformidlingen, at beskæftigelseskravet er opfyldt. Stk. 4. Lønmodtageren skal indgå en skriftlig aftale med arbejdsgiveren om orlov. Aftalen skal indeholde nærmere vilkår for tilbagevenden til arbejdspladsen. 4. For personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed mere end midlertidigt og i væsentligt omfang, er orlov betinget af at den selvstændige erhvervsdrivende inden for de sidste 5 år enten har haft ansættelse som lønmodtager eller har udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang svarende til 3 års fuldtidsbeskæftigelse. Beskæftigelse i udlandet er omfattet af denne bestemmelse. Stk. 2. Den selvstændige erhvervsdrivende erklærer på tro og love over for Arbejdsformidlingen, at besksæftigelseskravet er opfyldt. Stk. 3. Den selvstændige erhvervsdrivende skal skriftligt erklære over for arbejdsløshedskassen at ville ophøre med sit arbejde L virksomheden i hele orlovsperioden. Endvidere skal den selvstændige erhvervsdrivende over for arbejdsløshedskassen sandsynliggøre, at det er muligt at ophøre med arbejdet i virksomheden i hele orlovsperioden eller dokumentere, at der ansættes en afløser i hele orlovsperioden. 5. Personer, som modtager arbejdsløshedsdagpenge som fuldt ledige som enten fuldtids- eller deltidsforsikrede, kan opnå orlov til uddannelse. A&EK Schutcz Grafisk A/S (Wr/07627 W-CZ b/arhmg9479

2 6. Orlov kan bevilges til de uddannelser, der fremgår af de i henhold til lovens 3, stk. 2, fastsatte regler. Stk. 2. Orlov til uddannelse kan afholdes i udlandet, hvis den uddannelsessøgende kan godtgøre, at der er tale om en godkendt offentlig uddannelse. Stk. 3. Der skal foreligge dokumentation fra uddannelsesstedet om optagelse. 7. I tilfælde, hvor arbejdsgiveren beslutter at genbesætte den ledige orlovsstilling i orlovsperioden, kan Arbejdsformidlingen bistå med formidling af arbejdskraft, herunder formidling af ledige med tilskud efter reglerne herom i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik og lov om kommunal aktivering. Er den, der ansættes i orlovsstillingen, et dagpengeberettiget ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse, kan pågældende forud for orloven ansættes i en oplæringsperiode, hvorunder der kan udbetales godtgørelse eller tilskud efter lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Orlovsydelsen 8. Orlovsydelsen til fuldtidsforsikrede lønmodtagere udbetales i forhold ti! lønmodtagerens beskæftigelse forud for orloven som enten fuldtidseller deltidsbeskæftiget. En lønmodtager anses for at være fuldtidsbeskæftiget, såfremt vedkommende de sidste 10 uger forud for orlovens begyndelse har været ansat på fuld tid, eller i løbet af perioden har modtaget supplerende dagpenge som fuldtidsforsikret. En lønmodtager anses ligeledes for at være fuldtidsbeskæftiget, hvis vedkommende har været ansat på vilkår, der efter overenskomst eller lignende aftaler kan sidestilles med fuld tid. I alle andre tilfælde anses lønmodtageren for at være deltidsbeskæftiget. Stk. 2. Orlovsydelsen til fuldtidsforsikrede fuldtidsbeskæftigede udgør et beløb, der svarer til arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring Stk. 3. Orlovsydelsen til fuldtidsforsikrede deltidsbeskæftigede, der i de sidste 10 uger før orloven i gennemsnit har været ansat mindst 24 timer ugentlig hos arbejdsgiveren, udgør et beløb svarende til arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb for fuldtidsforsikrede, jf. 47 i Sov om arbejdsløshedsforsikring Har lønmodtageren ikke været ansat til en fast, ugentlig arbejdstid, eller dokumenterer lønmodtageren at have arbejdet i flere timer end svarende til ansættelsen, lægges det faktiske timetal til grund for beregningen, dog højst. med 37 timer om ugen. Stk. 4. Orlovsydelsen til deltidsforsikrede og til fuldtidsforsikrede deltidsbeskæftigede, der ikke opfylder det i stk. 3 nævnte beskæftigelseskrav, udgør et beløb, der svarer til arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb for deltidsforsikrede, jf. 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring 9. Orlovsydelsen til selvstændige erhvervsdrivende udgør et beløb, der svarer til arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring 10. Orlovsydelsen til fuldtidsforsikrede ledige udgør et beløb, der svarer til arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, Jf. 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring Stk. 2. Orlovsydelsen til deltidsforsikrede ledige udgør et beløb, der svarer til arbejdsiøshedsdagpengenes højeste beløb for deltidsforsikrede, jf. 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring Stk. 3. Orlovsydelsen til ledige, der er omfattet af 51, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring, udgør et beløb svarende til dagpengebeløbet for nyuddannede. 11 Ved orlov, der aftales og påbegyndes inden den l. april 1995, udbetales en orlovsydelse, svarende til arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. 47 og 70 i lov &m arbejdsløshedsforsikring Stk. 2. Ved orlov, der aftales inden den t. april 1995 og påbegyndes efter denne dato, udbetales en orlovsydelse svarende til 80 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf 47 og, 70 i lov om. arbejdsløshedsforsikring Stk 3. Ved orlov, der aftales og påbegyndes efter den l. april 1995, udbetales en. orlovsydelse svarende til 80 pct. Af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. 47 og 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring 12. Det regionale Arbejdsmarkedsråd kan beslutte at udbetale et supplerende beløb til orlovsydelsen til lønmodtagere, der gennemfører uddannelse inden for erhvervsområder, hvor der er etter kan forventes mangel på arbejdskraft.

3 Stk. 2. Orlovsydelsen kan højst suppleres med et beløb, der svarer til 20 pct. af orlovsydelsens højeste beløb, jf. 8, stk. 2. Afsnit II. Orlov til sabbat Betingelser 13. Lønmodtagere, som er fyldt 25 år, kan få orlov til sabbat op til l år, jf. dog 37. Stk. 2. Lønmodtageren skal i hele orlovsperioden være medlem af en statsanerkendt arbejdsløshedskasse og være dagpengeberettiget efter lov om arbejdsløshedsforsikring ved orlovens start, jf. dog 55. Stk. 3. Såfremt orloven er delt op i enkelte perioder, skal lønmodtageren være dagpengeberettiget ved hver enkelt periodes påbegyndelse. Stk. 4. For en fuldtidsbeskæftiget lønmodtager er orlov betinget af, at lønmodtageren inden for de sidste 5 år enten har haft ansættelse som lønmodtager eller har udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang svarende til 3 års fuldtidsbeskæftigelse. Beskæftigelse i udlandet er omfattet af denne bestemmelse. Stk. 5. For en deltidsbeskæftiget lønmodtager er orlov betinget af, at lønmodtageren inden for de sidste 5 år enten har haft ansættelse som lønmodtager eller har udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang svarende til 2 års fuldtidsbeskæftigelse. Stk. 6. Lønmodtageren erklærer på tro og tove over for Arbejdsformidlingen, at beskæftigelseskravet er opfyldt. Stk. 7. Lønmodtageren skal indgå en skriftlig aftale med arbejdsgiveren om orlov. Aftalen skal indeholde nærmere vilkår for tilbagevenden til arbejdspladsen. Stk. 8. Det kan ikke aftales, at orloven afbrydes, hvis stillingen bliver ledig. 14. En betingelse for orlov er, at arbejdsgiveren i orlovsperioden ansætter en ledig. Stk. 2. Den ledige skal ansættes med mindst samme timetal som lønmodtageren. Stk. 3. Den ledige skal ansættes på de løn- og arbejdsvilkår, som efter lovgivning eller overenskomst er gældende for dette eller tilsvarende arbejde. Stk. 4.1 forbindelse med besættelse af orlovsstillingen kan ledige ansættes med tilskud efter reglerne herom i lov om en aktiv arbejdsmar kedspolitik og lov om kommunal aktivering. Er den, der ansættes i orlovsstillingen, et dagpengeberettiget ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse, kan pågældende forud for orloven ansættes i en oplæringsperiode; hvorunder der kan udbetales godtgørelse eller tilskud efter lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Stk. 5. Der må ikke afskediges ordinært ansatte for at aflønne den ledige i orlovsperioden. 15. Stillingen skal holdes besat i hele orlovsperioden. Såfremt stillingen bliver ledig i orlovsperioden, skal arbejdsgiveren oplyse Arbejdsformidlingen herom og straks foranledige, at der ansættes en ledig. Stk. 2. Genbesættes stillingen ikke, er arbejdsgiveren forpligtet til at betale orlovsydelsen for den del af orlovsperioden, hvor stillingen ikke har været besat. Arbejdsgiveren skal indbetale et beløb til Arbejdsformidlingen svarende til orlovsydelsens fulde bruttobeløb, jf. 17. Stk. 3. Arbejdsgiveren skal fremlægge kopi af ansættelsesbevis for den ledige over for Arbejdsformidlingen samt på tro og love erklære, at der i hele orlovsperioden er ansat en ledig som afløser. 16. Orlov til sabbat kan holdes i udlandet. Orlov til sabbat kan anvendes frit, herunder til uddannelser, som ikke er nævnt i den i 6 stk. 1, omtalte oversigt. Orlovsydelsen 17. Orlovsydelsen tit fuldtidsforsikrede lønmodtagere udbetales i forhold til lønmodtagerens beskæftigelse forud for orloven som enten fuldtidseller deltidsbeskæftiget. En lønmodtager anses for at være fuldtidsbeskæftiget,. såfremt vedkommende de sidste 10 uger forud for orlovens begyndelse har været ansat på fuld tid, eller i løbet af perioden har modtaget supplerende dagpenge som fuldtidsforsikret. En lønmodtager anses ligeledes for at være fuldtidsbeskæftiget, hvis vedkommende har været ansat på vilkår, der efter overenskomst eller lignende aftaler kan sidestilles med fuld tid. I alle andre tilfælde anses lønmodtageren for at være deltidsbeskæftiget. Stk. 2. Orlovsydelsen fil fuldtidsforsikrede fuldtidsbeskæftigede udgør et beløb, der svarer til 80 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes høje-

4 ste beløb, jf. 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring Stk. 3. Orlovsydelsen til fuldtidsforsikrede deltidsbeskæftigede, der i de sidste 10 uger før orloven i gennemsnit har været ansat mindst 24 timer ugentlig hos arbejdsgiveren, udgør et beløb svarende til 80 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb for fuldtidsforsikrede, jf. 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring Har lønmodtageren ikke været ansat til en fast, ugentlig arbejdstid, eller dokumenterer lønmodtageren at have arbejdet i flere timer end svarende til ansættelsen, lægges det faktiske timetal til grund for beregningen, dog højst med 37 timer om ugen. Stk. 4. Orlovsydelsen til deltidsforsikrede og til fuldtidsforsikrede deltidsbeskæftigede, der ikke opfylder det i stk. 3 nævnte beskæftigelseskrav, udgør et beløb, der svarer til 80 pct. Af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb for deltidsforsikrede, jf. 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring Afsnit III. Orlov til børnepasning Betingelser 18. Forældre kan få orlov til at passe egne børn i alderen O - 8 år i sammenhængende perioder på mindst 13 uger og højst 52 uger. Orlovsperioden for hvert barn kan højst udgøre 52 uger. Forældrene kan afholde orlov hver for sig og/eller samtidig. Stk. 2. Ved egne børn forstås børn, hvortil orlovsansøgeren har forældremyndigheden, herunder hvor forældremyndigheden er opnået ved adoption, eller hvor faderskabet er anerkendt. Endvidere er ægtefællers og faste samleveres særbørn, som har fast ophold i hjemmet, omfattet af begrebet. Stk. 3. Det er en betingelse for, at både forsikrede og ikke-forsikrede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende kan bevilges orlov, at kommunen har attesteret, at vedkommende ville være berettiget til dagpenge i tilfælde af sygdom, fødsel og adoption, jf. lov om dagpenge ved sygdom og fødsel, og at denne attestation forelægges Arbejdsformidlingen. Stk. 4. Forsikrede selvstændige erhvervsdrivende skal skriftligt erklære over for arbejdsløshedskassen at ville ophøre med sit arbejde i virksomheden i hele orlovsperioden. Endvidere skal den selvstændige erhvervsdrivende over for arbejdsløshedskassen sandsynliggøre, at det er muligt at ophøre med arbejdet i virksomheden i hele orlovsperioden eller dokumentere, at der ansættes en afløser i hele orlovsperioden. Stk. 5. For så vidt angår ikke-forsikrede selvstændige erhvervsdrivende gælder tilsvarende krav om dokumentation over for kommunen. 19. Personer, der er tilmeldt Arbejdsformidlingen og som modtager arbejdsløshedsdagpenge som fuldt ledige som enten fuldtids- eller deltidsforsikrede kan få orlov ti! børnepasning. Attestation fra arbejdsløshedskassen for dagpengeret ved orlovens start efter lov om arbejdsløshedsforsikring forelægges Arbejdsformidlingen. Stk. 2. Personer, der modtager kontanthjælp efter lov om social bistand kan få orlov til børnepasning. Attestation fra kommunen om modtagelse af kontanthjælp og indstilling forelægges Arbejdsformidlingen, jf. Socialministeriets bestemmelser herom. 20. Barnet må indtil det fyldte 3. år ikke benytte offentligt dagtilbud i orlovsperioden. Stk. 2. Er barnet mellem 3-8 år, kan barnet højst benytte halvdagsplads i offentligt dagtilbud i orlovsperioden. Stk. 3. Ved offentligt dagtilbud forstås de dagtilbud, der er fastsat bestemmelser om i tov om social bistand, lov om folkeskoler samt bekendtgørelse nr. 627 af 22. juli 1993 om tilskud til friskoler og private grundskoler 21. Hvor lønmodtageren indgår aftale med arbejdsgiveren om orlov tit børnepasning, skal aftalen være skriftlig og indeholde nærmere vilkår for tilbagevenden til arbejdspladsen. 22. Orlov til børnepasning kan afholdes i udlandet tilfælde, hvor arbejdsgiveren beslutter at genbesætte den ledige orlovsstilling i orlovsperioden, kan Arbejdsformidlingen bistå med formidling af arbejdskraft, herunder formidling af ledige med tilskud efter reglerne herom i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik og lov om kommunal aktivering. Er den, der ansættes i orlovsstillingen, et ledigt dagpengeberettiget medlem af en arbejdsløshedskasse, kan pågældende forud for orloven ansættes i en oplæringsperiode, hvorunder der kan udbetales

5 godtgørelse eller tilskud efter lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Ret til orlov for lønmodtagere 24. Beskæftigede lønmodtagere har ret til orlov fra arbejdet i sammenhængende perioder af en varighed på mindst 13 uger og højst 26 uger. Stk. 2. En lønmodtager, der ønsker at udnytte retten efter stk. l, skal give meddelelse herom til arbejdsgiveren med 4 ugers varsel. Varslet kan tidligst afgives efter 3 måneders ansættelse i pågældende ansættelsesforhold. Stk. 3. Ved ansættelsesforhold omfattet af kollektiv overenskomst kan det i stk. 2 nævnte varsel fraviges ved aftale mellem de berørte organisationer. I øvrige ansættelsesforhold kan varslet fraviges ved individuel aftale. Varslet kan højst udgøre arbejdsgiverens opsigelsesvarsel, og højst 26 uger. Stk. 4. Hvis børnepasningsorlov ønskes i direkte forlængelse af barselorlov, kan det aftalte varsel i stk. 3 ikke overstige 16 uger. Stk. 5. Hvis orlovens længde ikke er aftalt på forhånd, skal lønmodtageren i rimelig tid, dog med mindst 8 ugers varsel, give meddelelse til arbejdsgiveren om, at arbejdet genoptages. Lønmodtageren og arbejdsgiveren har mulighed for at aftale et tidligere tidspunkt for tilbagevenden til arbejdspladsen. Stk. 6. Den tid, en lønmodtager har været fraværende i henhold til stk. l, medregnes ved beregning af anciennitet i arbejdsforholdet. Bestemmelsen vedrører ikke pensionsforhold. Stk. 7. En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager, fordi denne har fremsat krav om udnyttelse af retten til orlov, udnytter retten til orlov eller har været fraværende på grund af orlov efter 24. Stk. 8. Såfremt afskedigelse finder sted, efter at lønmodtageren har fremsat krav om orlov, under orloven eller i umiddelbar tilknytning til lønmodtagerens tilbagevenden til arbejdspladsen efter orlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i forhold omfattet af stk. 7. Stk. 9. For lønmodtagere, der er omfattet af stk. 2, indtræder beskyttelsen i henhold til stk. 8 tidligst 4 uger, før varslet skal afgives. For lønmodtagere, der er omfattet af stk. 3 og 4, aftales, hvornår beskyttelsen indtræder. Den kan dog senest indtræde 4 uger før varsel skal afgives, og den samlede beskyttelse før orlov kan højst udgøre 30 uger. Stk. 10. Afskediges en lønmodtager i strid med stk. 7, skat arbejdsgiveren betale en godtgørelse. Godtgørelsen, der ikke kan overstige 26 ugers løn, fastsættes under hensyntagen til lønmodtagerens ansættelsestid og sagens omstændigheder i øvrigt. Stk. 11. Stk. 10 finder tilsvarende anvendelse, hvor beskyttelse mod afskedigelse følger af kollektiv overenskomst, men hvor der i overenskomsten enten ikke gives den pågældende adgang til godtgørelse eller der i overenskomsten gives adgang til en godtgørelse, der er mindre end den i stk. 10 nævnte. Kravet behandles ad fagretlig vej. 25. Hvis begge forældre er lønmodtagere, kan forældrene udnytte retten til 26 ugers orlov til børnepasning hver for sig og/eller samtidig. Orlovsydelsen Medlemmer af en arbejdsløshedskasse 26. Orlovsydelsen til lønmodtagere, som er medlemmer af en arbejdsløshedskasse udbetales i forhold til lønmodtagerens beskæftigelse forud for orloven som enten fuldtids- eller deltidsbeskæftiget. En lønmodtager anses for at være fuldtidsbeskæftiget, såfremt vedkommende de sidste 10 uger forud for orlovens begyndelse har været ansat på fuld tid, eller i løbet af perioden har modtaget supplerende dagpenge som fuldtidsforsikret. En lønmodtager anses ligeledes for at være fuldtidsbeskæftiget, hvis vedkommende har været ansat på vilkår, der efter overenskomst eller lignende aftaler kan sidestilles med fuld tid. I alle andre tilfælde anses lønmodtageren for at være deltidsbeskæftiget. Stk. 2. Orlovsydelsen tit fuldtidsforsikrede fuldtidsbeskæftigede udgør et beløb, der svarer til 80 pct. Af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring Stk. 3. Orlovsydelsen til fuldtidsforsikrede deltidsbeskæftigede, der i de sidste 10 uger før orloven i gennemsnit har været ansat mindst 24 timer ugentlig hos arbejdsgiveren, udgør et beløb svarende til 80 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb for fuldtidsforsikrede, Jf. 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring Har lønmodtageren ikke været ansat tit en fast, ugentlig arbejdstid, eller dokumenterer lønmodtageren at have arbejdet i flere timer end

6 svarende til ansættelsen, lægges det faktiske timetal til grund for beregningen, dog højst med 37 timer om ugen. Stk. 4. Orlovsydelsen til deltidsforsikrede og til fuldtidsforsikrede deltidsbeskæftigede, der ikke opfylder det i stk. 3 nævnte beskæftigelseskrav, udgør et beløb, der svarer til 80 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb for deltidsforsikrede, jf. 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring 27. Orlovsydelsen til selvstændige erhvervsdrivende, som er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, udbetales i forhold til beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed forud for orloven som enten fuldtids- eller deltidsbeskæftiget. En selvstændig erhvervsdrivende anses for at være fuldtidsbeskæftiget, såfremt vedkommende de sidste 10 uger forud for orlovens begyndelse har været beskæftiget i virksomheden i et omfang, der kan sidestilles med fuldtidsbeskæftigelse som lønmodtager. I alle andre tilfælde anses den selvstændige erhvervsdrivende for at være deltidsbeskæftiget. Stk. 2. Orlovsydelsen til fuldtidsbeskæftigede udgør et beløb, der svarer til 80 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring Stk. 3. Orlovsydelsen til deltidsbeskæftigede udgør et beløb, der svarer til 80 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb for deltidsforsikrede, jf. 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring 28. Orlovsydelsen til fuldtidsforsikrede ledige, som er medlemmer af en arbejdsløshedskasse udgør et beløb, der svarer til 80 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring Stk. 2. Orlovsydelsen til deltidsforsikrede ledige udgør et beløb, der svarer til 80 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb for deltidsforsikrede, jf. 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring Stk. 3. Orlovsydelsen til kontanthjælpsmodtagere, som er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, udbetales af kommunen og svarer tit kontanthjælpen, jf. 37 i lov om social bistand. Ikke-forsikrede personer 29. For lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, som jf. 26 og 27 kan anses for fuldtidsbeskæftigede, og som ikke er med lemmer af en arbejdsløshedskasse, udgør orlovsydelsen et beløb, der svarer til 80 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring Sfk. 2. Orlovsydelsen til deltidsbeskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, som ikke er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, udgør et beløb, der svarer til 80 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb for deltidsforsikrede, jf. 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring Stk. 3. Orlovsydelsen tit ikke-forsikrede kontanthjælpsmodtagere svarer til den kontanthjælp, som orlovspersonen er berettiget til, jf. 37 i lov om social bistand. Afsnit IV. Fælles bestemmelser om udbetaling Medlemmer af en arbejdsløshedskasse 30. Orlovsydelsen ti! medlemmer af en arbejdsløshedskasse udbetales af kassen, jf. dog 28, stk. 4. Stk. 2. Staten yder forskud eller refusion tit arbejdsløshedskasserne til udbetaling af orlovsydelserne efter reglerne i 79-S2 i lov om arbejdsløshedsforsikring 31. Orlovsydelsen udbetales tit personen på orlov. Stk. 2. Hvis arbejdsgiveren udbetaler løn ti! lønmodtageren under orloven udbetales orlovsydelsen til arbejdsgiveren, hvis den udbetalte løn er større end det beløb, som lønmodtageren er.berettiget til efter 8, 17 og 26. Stk. 3. Når der modtages orlovsydelse, kan der ikke samtidig modtages andre ydelser fra arbejdsløshedskassen, løn under sygdom eller barsel, ydelser efter tov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, uddannelsesydelse, statens uddannelsesstøtte eller anden lignende offentlig ydelse til uddannelse eller kontanthjælp. Stk. 4. Har orlovs person en ret til godtgørelse efter lov om arbejdsmarkedsuddannelse, kan der ikke modtages orlovsydelse. Stk. 5. Ved orlov i udlandet er det en betingelse for udbetaling af orlovsydelsen, at der er oprettet en konto i et pengeinstitut i Danmark eller i Girobank, der gør det muligt at udbetale ydelsen. 32. Der sker fradrag i orlovsydelsen efter

7 regler fastsat i medfør af 58 i lov om arbejdsløshedsforsikring Stk. 2. Der sker ikke fradrag i orlovsydelsen for et mellem lønmodtager og arbejdsgiver aftalt beløb til supplering af orlovsydelsen. Stk. 3.1 tilfælde, hvor orlovsydelsen udbetales til arbejdsgiveren, jf. 31, stk. 2, udbetales orlovsydelsen med bruttobeløbet, som lønmodtageren ellers ville have fået udbetalt, efter at der er foretaget fradrag efter stk. l. 33. I forbindelse med orlov til børnepasning har kommunen, jf. 69 b i lov om social bistand samt Socialministeriets bestemmelser herom, adgang til at yde et supplerende tilskud til orlovsydelsen til orlovspersonen, uden at der sker fradrag i orlovsydelsen. Ikke-forsikrede personer 34. Orlovsydelsen til personer, der modtager kontanthjælp, og personer, der ikke er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, udbetales af kommunen. 35. Staten yder refusion til kommunen til udbetaling af orlovsydelse til ikke-forsikrede lønmodtagere, ikke-forsikrede selvstændige erhvervsdrivende og kontanthjælpsmodtagere. Stk. 2. Kommunernes udgifter til orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere refunderes med 50 pct. af staten og 32, stk. 2. finder tilsvarende anvendelse på ikke-forsikrede, der går på orlov til børnepasning efter disse regler. Stk finder tilsvarende anvendelse på ikkeforsikrede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende på orlov til børnepasning. Stk. 3. Vedrørende fradrag for arbejde og indtægter for kontanthjælpsmodtagere og ikke-forsikrede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende foretages fradrag efter Socialministeriets bestemmelser herom. Afsnit V. Gentagen orlov 37. Lønmodtagere med adgang til orlov til uddannelse og orlov til sabbat kan anvende disse ordninger hver for sig, dog kan den samlede orlovsperiode højst udgøre l år inden for en periode på 5 år. Stk. 2. Selvstændige erhvervsdrivende med adgang til orlov til uddannelse kan anvende denne ordning i højst l år inden for en periode på 5 år. Stk. 3. Ledige med ret til dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring kan højst anvende orlov til uddannelse i 2 år i forbindelse med den 7 årige ydelsesperiode efter lov om arbejdsløshedsforsikring Stk. 4. Orlov til børnepasning medregnes ikke i forbindelse med orlov til uddannelse og orlov til sabbat, jf. stk. l - 3. Orlov til uddannelse og orlov til sabbat begrænser således ikke benyttelse af muligheden for orlov til børnepasning. Afsnit VI Arbejdsformidlingens administration 38. Ansøgning om orlov skal indgives til Arbejdsformidlingen, som tager stilling til om orlov kan bevilges. Vedrørende orlov til uddannelse 39. Arbejdsformidlingen påser 5 forbindelse med orlov til uddannelse til lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige: 1) at orlovsansøgeren opfylder aldersbetingelsen, 2) at uddannelsen er omfattet af bekendtgørelsen over uddannelser, der efter 6 kan opnås orlov til, 3) at der foreligger dokumentation fra uddannelsesstedet om optagelse, 4) at orlovsperioden ikke overstiger l år, 5) at perioden i forbindelse med ansøgning om gentagen orlov, opfylder betingelserne herom, jf. 37, 6) at arbejdsløshedskassen har attesteret, at orlovsansøgeren opfylder kravet om medlemskab og dagpengeret, herunder også i tilfælde, hvor orlovsperioden ikke er sammenhængende, 7) at lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende opfylder betingelsen om beskæftigelse, og 8) at der i forbindelse med lønmodtageres orlov er aftalt nærmere vilkår for tilbagevenden tit arbejdspladsen.

8 Vedrørende orlov til sabbat 40. Arbejdsformidlingen påser i forbindelse med orlov til sabbat: 1) at lønmodtageren opfylder aldersbetingelsen, 2) at orlovsperioden ikke overstiger l år, 3) at perioden i forbindelse med ansøgning om gentagen orlov, opfylder betingelserne herom, jf. 37, 4) at arbejdsløshedskassen har attesteret, at lønmodtageren opfylder kravet om medlemskab og dagpengeret, herunder også i tilfælde, hvor orlovsperioden ikke er sammenhængende, 5) at lønmodtageren opfylder betingelsen om beskæftigelse, 6) at der er aftalt nærmere vilkår for tilbagevenden til arbejdspladsen, og 7) at der ansættes en ledig i orlovsstillingen i hele orlovsperioden. Vedrørende orlov til børnepasning 41. Arbejdsformidlingen påser i forbindelse med orlov til børnepasning: 1) at dokumentation for barn i alderen O - 8 år foreligger, 2) at orlovsperioden opfylder betingelsen om varighed, 3) at der foreligger attestation fra kommunen vedrørende lønmodtageres og selvstændige erhvervsdrivendes dagpengeret efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, 4) at der er aftalt nærmere vilkår for tilbagevenden til arbejdspladsen, når orloven er aftalt med arbejdsgiveren, 5) at der foreligger attestation fra arbejdsløshedskassen for, at den ledige er berettiget til dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring, eller attestation fra kommunen for, at den ledige modtager kontanthjælp efter lov om social bistand, og 6) at lønmodtageren i forbindelse med udnyttelse af retten til orlov på op til 26 uger, på tro og love har erklæret, at lønmodtageren ikke tidligere har benyttet retten til børnepasningsorlov i mere end 13 uger for det pågældende barn. Fællesbestemmelser om Arbejdsformidlingens administration 42. Vedrørende orlov til uddannelse og orlov til sabbat fremsender Arbejdsformidlingen oplysning om orlovsaftalen til arbejdsløshedskassen. Vedrørende orlov til sabbat fremsender Arbejdsformidlingen endvidere oplysning til den lediges arbejdsløshedskasse eller kommune for så vidt angår kontanthjælpsmodtagere om ansættelse i orlovsstillingen. Stk. 2. Vedrørende orlov tit børnepasning for personer, der er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, fremsender Arbejdsformidlingen oplysning om orlovsaftalen til arbejdsløshedskassen. Vedrørende orlov til børnepasning for personer, der ikke er medlemmer af en arbejdsløshedskasse og forsikrede og ikke-forsikrede kontanthjælpsmodtagere, fremsender Arbejdsformidlingen oplysning om orlovsaftalen til kommunen. Stk. 3. Hvor orlovsydelsen udbetales af arbejdsløshedskassen, giver Arbejdsformidlingen underretning til arbejdsløshedskassen om andre forhold af betydning forudbetaling af orlovsydelsen. Hvor orlovsydelsen udbetales af kommunen, giver Arbejdsformidlingen underretning til kommunen om andre forhold af betydning for udbetaling af orlovsydelsen. 43. Såfremt der sker ændringer i de oprindelige betingelser for orloven, skal orlovspersonen meddele dette til Arbejdsformidlingen, 44. Arbejdsformidlingen kan yde arbejdsgiverne bistand i forbindelse med orlovsaftaler, ansættelse af ledige i orlovsstillinger samt yde uddannelsesrådgivning til virksomhederne. 45. Arbejdsformidlingens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afsnit VII. Arbejdsløshedskassens administration 46. Ved orlov tit uddannelse, orlov til sabbat samt orlov til børnepasning for så vidt angår ledige, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, skal arbejdsløshedskassen attestere, at orlovsansøgeren er dagpengeberettiget efter reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring 47. Ved orlov til uddannelse samt orlov til børnepasning, hvor arbejdsløshedskassen udbetaler orlovsydelsen, skal arbejdsløshedskassen attestere, at betingelserne i 4, stk. 3, og 18, stk. 4 er opfyldt.

9 9 48. Arbejdsløshedskassen udbetaler orlovsydelsen, når orlovspersonen månedligt på tro og love har erklæret, at orlov fortsat holdes. Personer på uddannelsesorlov skal ligeledes på tro og love erklære, at uddannelsen følges. Stk. 2. Såfremt orloven afbrydes, skal orlovspersonen meddele arbejdsløshedskassen dette. Arbejdsløshedskassen skal uden ugrundet ophold stoppe udbetalingen af orlovsydelse samt give Arbejdsformidlingen meddelelse om dette. 49. Arbejdsløshedskassens afgørelser om udbetaling af orlovsydelse kan indbringes for Direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen, jf. 98 i lov om arbejdsløshedsforsikring Denne afgørelse kan indbringes for Arbejdsmarkedets Ankenævn, jf. 99 i lov om arbejdsløshedsforsikring Afsnit VIII. Kommunens opgaver 50. Ved orlov til børnepasning attesterer bopælskommunen, at forsikrede og ikke-forsikrede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende har ret til dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel på ansøgningstidspunktet, dog tidligst 2 måneder før orlovens start. Stk. 2. Ved orlov til børnepasning, hvor kommunen udbetaler orlovsydelse til selvstændige erhvervsdrivende, skal kommunen attestere, at betingelsen i 18, stk. 5,jf. 18, stk. 4 er opfyldt. Stk. 3. Vedrørende orlov til børnepasning for kontanthjælpsmodtagere, attesterer kommunen modtagelse af kontanthjælp, jf Kommunen beregner og udbetaler orlovsydelsen til forsikrede kontanthjælpsmodtagere, ikke-forsikrede kontanthjælpsmodtagere, ikke-forsikrede lønmodtagere og ikke-forsikrede selvstændige erhvervsdrivende. Stk. 2. Kommunen beregner fradrag i orlovsydelsen for arbejde og indtægter i orlovsperioden, jf. Socialministeriets bestemmelser herom. 52. Personafgrænsningen af kontanthjælpsmodtagere, der kan få orlov til børnepasning foretages af Socialministeriet, jf. Socialministeriets bestemmelser herom. Afsnit IX. Generelle bestemmelser 53. Regelsættet om orlovsordningerne indskrænker ikke videregående orlovsret efter andre love og bestemmelser, efter overenskomster eller aftaler mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. 54. Orlov ti! uddannelse og orlov til børnepasning medregnes ikke i den periode, hvor der under ledighed kan udbetales ydelser efter 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring Afsnit X. Overgangsbestemmelser og ikrafttrædelse 55. I en overgangsperiode frem til udgangen af 1994 kan lønmodtagere opnå adgang til orlov til uddannelse og orlov til sabbat, uanset at kravet om dagpengeret ikke opfyldes. De øvrige betingelser for orlov, jf. afsnit I og II, skal dog være opfyldt. Stk. 2. Tilsvarende gælder for selvstændige erhvervsdrivende for så vidt angår adgangen til orlov til uddannelse. Stk. 3. Orlovsperioder opnået ved orlovsaftaler indgået under de særlige adgangskrav i stk. t og 2, kan ikke løbe længere end tit udgangen af Denne bekendtgørelse træder i kraft den l. januar 1994 og har virkning til den 31. december 1996, jf. dog stk. 4. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 324 af 20. maj 1993 om jobrotation og forældreorlovsydelse, bekendtgørelse nr. 325 af 20. maj 1993 om Jobrotation og orlovsydelse til uddannelse og bekendtgørelse nr. 819 af 13. oktober 1993 om orlov til uddannelse, sabbat og børnepasning. Stk. 2. Ansøgninger om orlov i henhold til lov om orlov, der inden!- januar 1994 er behandlet af Arbejdsformidlingen med henblik på gennemførelse l. januar 1994 eller senere,. kan uanset ændringerne i lov om orlov, jf. lov nr af 22. december 1993 umiddelbart sættes i værk. Alle orlovsydelser skal dog beregnes efter de regler, der er fastsat i lov om orlov med de ændringer som følger af nævnte lov nr af 22. december Stk. 3. Orlovsaftaler, som inden den l. januar 1994 er godkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 324 og 325 af 20. må} [993, og som gennemføres efter denne bekendtgørelses ikrafttræden,

10 administreres efter de regler, der var gældende 31. december 1994 og kan ikke løbe længere på det tidspunkt, hvor orlovsaftalen blev god- end til den 31. december kendt. Stk. 5. Orlov til børnepasning og orlov til ud- Stk. 4. Aftaler om orlov til sabbat skal være dannelse skal være iværksat og afsluttet senest godkendt af Arbejdsformidlingen senest den den 31. december Arbejdsministeriet, den 27. december 1993 JYTTE ANDERSEN / Lis Gamborg

Nr juni Lov om orlov

Nr juni Lov om orlov Nr. 435. 30. juni 1993. Lov om orlov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel l Formål og

Læs mere

Bekendtgørelse om orlov til uddannelse, sabbat og børnepasning

Bekendtgørelse om orlov til uddannelse, sabbat og børnepasning Nr. 526. 2726 20. juni 1994. Bekendtgørelse om orlov til uddannelse, sabbat og børnepasning I henhold til 3, stk. 3, 4, stk. 2, 6, stk. 6, 10, stk. 2, 18, stk. 2 og 21, stk. 6 og 7 i lov om orlov, jf.

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning To slags orlov Der findes to orlovsmuligheder Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til udd a n n e l s e

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til udd a n n e l s e Et nyt arbejdsliv O r l ov til udd a n n e l s e To slags orlov Der er to forskellige orlovsmuligheder: Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre forældre ret til orlov i forbindelse med graviditet,

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling)

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling) Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption (Forlængelse af forældreorloven) 1 I landstingsforordning nr.

Læs mere

Arbejdsløshedsforsikringen

Arbejdsløshedsforsikringen D A N S K A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K Arbejdsløshedsforsikringen Januar 2001 DANSK ARBEJDSMARKEDSPOLITIK Denne pjece er udgivet af Arbejdsministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Telefon:

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov Et nyt arbejdsliv Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov H vad går ord n i n gen ud på? Efter bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om udbetaling fra kapitalforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Ændrede regler pr. 1. januar 2001

Ændrede regler pr. 1. januar 2001 Ændrede regler pr. 1. januar 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 foretages der en række ændringer i de regler, som Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsformidlingen administrerer. Her følger en oversigt

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige I medfør af 26 a, stk. 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, fastsættes

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid a-kasse2001 Supplerende dagpenge Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge - når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) LBK nr 645 af 08/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0006834 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I medfør af 6, stk. 2, 24 c, stk. 2, 32, stk. 5, 46, stk. 2, 47, stk. 2, 49 og 68, stk. 2, i lov om sygedagpenge,

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 62 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010745 Senere ændringer til

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende dagpenge

Bekendtgørelse om supplerende dagpenge 3. juli 1998. 3023 Nr. 515. Bekendtgørelse om supplerende dagpenge I medfør af 58, stk. l, nr. l, nr. 2, litra a og c og nr. 3, 59, stk. 5, 60, stk. 2, og 73, stk. 5 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator: Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Lillebælt University

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Nr. 1077: 6908 29. december 1999. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Nedsættelse af kompensation for arbejdsgivernes bidrag) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte LBK nr 694 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 13. november 2009. Nr. 1084. Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) 1) Herved bekendtgøres lov nr. 566 af 9. juni 2006

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Vejledning om dagpengeperioden

Vejledning om dagpengeperioden Vejledning om dagpengeperioden Indledning I bekendtgørelse nr. [xxx af xx. xxxxxx 2017] om dagpengeperioden, er reglerne om længde og forbrug af dagpengeperioden angivet. I denne vejledning uddybes nogle

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Nr,495. 30. Juni 1993. Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (ATP-bidrag af dagpenge m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse BEK nr 877 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j. nr. 021.60M.391

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere