I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge"

Transkript

1 Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er ansat til mere end 1 måneds beskæftigelse. Det betyder, at frem over vil kun medarbejdere, der er ansat til højst 1 måneds beskæftigelse, herunder tilkaldevikarer, kunne ansættes på timeløn. I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge På baggrund af en udtalelse fra EU-Kommissionen har KL indgået aftale med KTO og de faglige organisationer om, at alle varigt ansatte timelønnede fremover følger samme vilkår som månedslønnede i tilsvarende stillinger. Dvs. at ansatte med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid under 8 timer skal overgå til månedsløn, forudsat at de er ansat for mere end 1 måned. Ligeledes vil fremtidige ansættelser med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på under 8 timer skulle ske på månedsløn, hvis ansættelsen er aftalt til at vare mere end 1 måned. Dette indebærer, at det fremover kun vil være ansatte med en beskæftigelse på højst 1 måned, herunder tilkaldevikarer, der kan ansættes på timeløn. Med tilkaldevikarer forstås vikarer, der tilkaldes ved pludseligt opståede behov. Tilkaldevikarer vil typisk ikke være ansat i en sammenhængende periode på mere end 1 måned, idet aftale om ansættelse indgås i forbindelse med tilkaldet og ansættelsen afsluttes, når tilkaldevikaren fratræder tjenesten efter afsluttet arbejde i henhold til den indgåede aftale, jf. administrationsgrundlaget til Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse om_tidsbeg.pdf Aftalen er indgået med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse. KL vil orientere kommunerne herom via arbejdsgiverweb så snart godkendelse foreligger, hvilket forventes at ske snarligst. II. Overførsel af allerede ansatte til månedsløn Ændringen vedrører som nævnt både fremtidigt ansatte og allerede ansatte. Det betyder, at allerede ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på mindre end 8 timer pr. uge med virkning fra 1. august 2014 skal overføres til månedsløn forudsat, at ansættelsesforholdet er aftalt til at vare mere end 1 måned.

2 Efter overførslen til månedsløn vil den ansatte fremover også optjene anciennitet fx i forhold til kvalifikationstrin mv. (beskæftigelsesanciennitet), pensionskarens og opsigelsesvarsel for ansættelse under 8 timer pr. uge, se nærmere nedenfor i afsnit IV og V. For ansættelse før 1. august gælder de gamle regler, dvs. der skal ikke medregnes anciennitet for ansættelse under 8 timer. Der skal derfor ikke (ny)beregnes anciennitet for ansættelse før 1. august 2014 med tilbagevirkende kraft efter de nye regler. Den ansatte kan dog have anciennitet optjent ved tidligere ansættelser med en højere gennemsnitlig arbejdstid end 8 timer. Sådan tidligere optjent anciennitet skal opgøres efter de hidtidige regler ved overflytningen til månedsløn for at sikre, at den ansatte bliver korrekt indplaceret. III. Implementering af ændringerne Ændringerne indebærer, at den enkelte kommune i forhold til hver enkelt timelønsansat: skal vurdere, om vedkommende skal overføres til månedsløn, eller om vedkommende skal forblive på timeløn Hvis vedkommende skal overføres til månedsløn, skal kommunen: undersøge om vedkommende ved tidligere ansættelser har optjent pensionskarens, som skal medregnes, eller måske endda skal have pension fra dag 1. undersøge om vedkommende i sin timelønsansættelse har haft bedre opsigelsesvarsel end opsigelsesvarslet ved ansættelse på månedsløn (dvs. efter Funktionærlovens regler). I givet fald skal vedkommende opretholde sit hidtidige opsigelsesvarsel, og der vil skulle tages stilling til, hvornår vedkommende skal overgå til opsigelsesvarsel efter månedslønsvilkårene. For timelønnede lærere m.fl., der er ansat til mere end 1 måneds arbejde, gælder, at de enkeltvis frit skal vælge mellem fortsat ansættelse på timeløn eller at blive overført til månedsløn, se afsnit IV, pkt. d). IV. Ændringer i de enkelte overenskomster

3 KL har indgået aftale med de enkelte faglige organisationer om ændring af en eller flere af følgende bestemmelser i en række af overenskomsterne: a) Afgrænsning månedslønnede og timelønnede b) Pension c) Opsigelse månedslønnede d) Undervisningsområdet e) Andre bestemmelser Ændringerne er i overenskomsterne markeret med (2014). For lærere m.fl. se punkt d). Ad a) Afgrænsning månedslønnede og timelønnede: Alle ansatte, som er ansat til mere end 1 måneds beskæftigelse, og som har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på under 8 timer, omfattes af bestemmelserne i overenskomsternes kapitel om månedslønnede med virkning fra 1. august Ad b) Pension Alle ansatte, som er ansat til mere end 1 måneds beskæftigelse, optjener pensionskarens med virkning fra 1. august 2014, uanset om beskæftigelsen er fastsat til over eller under 8 timer gennemsnitligt pr. uge. Indtil 1. august 2014 optjenes/medregnes fortsat kun pensionskarens ved ansættelse på mere end 8 timer gennemsnitligt pr. uge. Ad c) Opsigelse - månedslønnede Alle medarbejdere, som overføres til månedsløn pr. 1. august 2014, omfattes fra denne dato af Funktionærlovens regler om opsigelsesvarsel. Hvis en medarbejder i kraft af sin hidtidige varige timelønsansættelse har et varsel, som er bedre end Funktionærloven tilsiger, vil den pågældende medarbejder bibeholde dette varsel, indtil bestemmelserne i Funktionærloven giver tilsvarende eller bedre varsel. Ad d) Undervisningsområdet Der er aftalt en særlig ordning for lærere m.fl.: overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne,

4 overenskomst for lærere i ungdomsskolen og overenskomst for lærere ved sprogcentre Lærere m.fl., der pr. den 1. august 2014 eller derefter ansættes til mere end en måneds beskæftigelse med en beskæftigelsesgrad på under 8 timer, skal vælge, om de vil omfattes af den relevante overenskomsts bestemmelser om timeløn eller månedsløn. Valget træffes i forbindelse med ansættelsen og er herefter bindende. KL gør opmærksom på, at der skal være tale om et reelt valgt for den ansatte. Lærere, der i dag er ansat til mere end en måneds beskæftigelse med en beskæftigelsesgrad på under 8 timer, skal inden udgangen af juni 2014 vælge, om de vil overgå til ansættelse efter overenskomstens månedslønsbestemmelser med virkning fra den 1. august Kommunen skal derfor hurtigst muligt tage kontakt til hver enkelt ansat med henblik på at afklare, om den pågældende ønsker at overgå til ansættelse efter overenskomstens månedslønsvilkår. Såfremt den ansatte ikke inden udgangen af juni måned har valgt at overgå til ansættelse efter overenskomstens månedslønsvilkår, fortsætter den pågældende sin ansættelse på hidtidige vilkår. Ad e) Koloniophold Det er frivilligt for timelønnede at deltage i koloniophold mv. i henhold til Aftale om deltagelse i koloniophold og ferierejser for grupper til pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. (64.21). For de timelønnede som pr. 1. august 2014 overgår fra aflønning som timelønnede til månedslønnede, betyder overgangen, at det ikke længere er frivilligt for medarbejderne at deltage i koloniophold mv. Hvis en medarbejder er ansat på et lavt timetal, kan dette fx skyldes, at medarbejderen har en hovedbeskæftigelse andetsteds. KL, SL og FOA henstiller derfor til, at den enkelte institutionsleder benytter sin mulighed for at fritage en medarbejder for pligten til at deltage i koloniophold, hvis beskæftigelsen inden for området har karakter af bibeskæftigelse. V. Ændringer i generelle aftaler KL har endvidere i konsekvens af ovenstående indgået aftale med KTO om ændring af fire af de generelle aftaler: Rammeaftale om deltidsarbejde

5 Pr. 1. august 2014 er 8 timers grænsen i Rammeaftalen om deltidsarbejde ophævet. Løstansatte, dvs. medarbejdere, der højest er ansat til 1 måned, herunder tilkaldevikarer, er fortsat ikke omfattet af aftalen. Aftale om gruppelivsforsikring for tjenestemænd og visse andre ansatte Pr. 1. august 2014 er 8 timers grænsen i aftalen fjernet, således at medarbejdere med mere end 1 måneds beskæftigelse er omfattet af aftalen, uanset om beskæftigelsen er fastsat til over eller under 8 timer om ugen. Aftale om pensionsordning for visse ansatte i kommunerne (opsamlingsordningen) Pr. 1. august 2014 er 8 timers grænsen i aftalen fjernet, således at medarbejdere med mere end 1 måneds beskæftigelse kan omfattes af aftalen, uanset om beskæftigelsen er fastsat til over eller under 8 timer om ugen. Aftale om beskæftigelsesanciennitet Alle ansatte, som er ansat til mere end 1 måneds beskæftigelse, optjener fuld beskæftigelsesanciennitet med virkning fra 1. august 2014, uanset om beskæftigelsen er fastsat til over eller under 8 timer gennemsnitligt pr. uge. Indtil 1. august 2014 optjenes/medregnes fortsat kun beskæftigelsesanciennitet ved ansættelse på mere end 8 timer gennemsnitligt pr. uge. VI. Ansættelsesbreve Der sker ingen ændringer i Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. Det vil sige, at medarbejdere, som er ansat til en måned eller mere og som har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på under 8 timer og som derfor pr. 1. august bliver omfattet af overenskomsternes månedslønsbestemmelser fortsat ikke har krav på et ansættelsesbrev. Uagtet at disse medarbejdere ikke er direkte omfattet af aftalen, anbefaler KL alligevel, at der oprettes ansættelsesbreve til disse medarbejdere. VII. Fleksjobansatte Fleksjobansatte ansat d. 1. januar 2013 eller senere (dvs. efter den nye fleksjobordning) skal have funktionærlignende vilkår, selv om den ansatte arbejder 8 timer eller derunder om ugen, hvis den fleksjobansatte udføre funktionærarbejde efter funktionærlovens 1, stk. 1, jf. 70 e, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det betyder, at fleksjobansatte, der udfører

6 funktionærarbejde, siden 1. januar 2013 har haft ret til løn under sygdom, barsel mv. uanset, hvor mange timer om ugen, de arbejder. Da fleksjobansatte ansættes efter den gældende overenskomst, betyder ændring af 8- timersreglen, at også fleksjobansatte, der er ansat i mere end 1 måned på under 8 timer om ugen, bliver månedslønnede, hvorved de bliver omfattet af funktionærloven, medmindre der er aftalt afvigelser herfra i overenskomsten. Det vil sige, at funktionærlovens bestemmelser gælder for fleksjobansatte, fra den 1. august 2014 uafhængigt af, om de udfører funktionærarbejde. Hvis du vil vide mere Hvis du vil vide mere kan du se vedhæftede forhandlingsprotokol med tilhørende protokol og aftaler.

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse pr. 1. juni 2002

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse pr. 1. juni 2002 KL AMTSRÅDSFORENINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse pr. 1. juni 2002 med KTO s kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles Forbund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 1. april 2013-31. marts 2015 64.41 Side 1 for omsorgs-

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv.

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.64.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer AMTSRÅDSFORENINGEN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

Overenskomst for dagplejere. 66.01 O.13 3/2014 Side 1

Overenskomst for dagplejere. 66.01 O.13 3/2014 Side 1 Overenskomst for dagplejere KL FOA- Fag og Arbejde 66.01 Side 1 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 Kapitel 2. Ansættelsesvilkår... 4 2. Ansættelsesformer... 4 3. Ansættelsen

Læs mere

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1 Overenskomst for lærere i ungdomsskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.62 A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.62 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Overenskomst for lærere ved sprogcentre

Overenskomst for lærere ved sprogcentre Overenskomst for lærere ved sprogcentre KL Lærernes Centralorganisation 50.72 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.72 Side 2 1. Personafgrænsning ø.. øøøøøøøøøøø øøø e ø ee 4 øø øø 44 øøøø 4 ø 44 Kapitel

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. KL BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk 60.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 60.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

60.01 O.13 44/2013 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

60.01 O.13 44/2013 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. Side 1 Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. KL BUPL- Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1 Overenskomst for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og Arbejde 78.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 78.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning

Læs mere

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

LC s Konfliktvejledning OK 15 Revideret januar 2015

LC s Konfliktvejledning OK 15 Revideret januar 2015 LC s Konfliktvejledning OK 15 Revideret januar 2015 1 Indhold 1. Indledning... 5 2. Overenskomstforhandlinger og konflikter... 5 2.1 Overenskomstforhandlinger... 5 2.2 De kollektive kampskridt... 6 2.3

Læs mere