HR Jura. April

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR Jura. April 2013. www.accura.dk"

Transkript

1 April 2013 HR Jura I HRJura sætter vi denne gang fokus på det nyligt fremsatte lovforslag om vikarers rettigheder. Endvidere gennemgår vi interessante domme og afgørelser omhandlende modregning i konkurrenceklausulers minimumskompensation, beregning af sygedage ift. 120-dages reglen og ophævelse af praktikforhold begrundet i racistiske udtalelser. Afslutningsvis sættes der fokus på de seneste nyheder fra EU-Domstolen, herunder den nye dom vedr. handicapbegrebet og 120-dages reglen. HRJura er skrevet af Accuras Afdeling for Arbejds- og Ansættelsesret

2 I denne udgave af HR Jura Nyt lovforslag om vikarers rettigheder Kom til morgenmøde 16. maj 2013 om vikardirektivet Ændring af ligebehandlingsloven Ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen om flere kvinder i ledelsen Modregning i minimumskompensation medfører bortfald af konkurrenceklausul Indregning af delvise sygedage ved afsked efter 120 dages sygdom Ikke muligt at ophæve praktikophold på grund af racistiske udtalelser Side 1 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Nyt fra EU-Domstolen EU-Domstolen har afsagt dom om handicapbegrebet og 120-dages reglen Generaladvokatens udtalelse om aldersgradueret pension Generaladvokatens udtalelse vedrørende rådighedsløn og pension Side 9 Side 12 Side 14

3 Nyt lovforslag om vikarers rettigheder Folketinget har 17. april 2013 fremsat lovforslag om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau. Loven implementerer Europa-Parlamentet og Europarådets vikardirektiv af 19. november Vikarers ansættelsesvilkår har ikke hidtil været særskilt lovreguleret i Danmark, idet vikarer er dækket af den lovgivning, der gælder generelt for lønmodtagere. Det nye lovforslag indeholder en række minimumskrav, der blandt andet skal sikre, at vikaransatte får samme vilkår med hensyn til aflønning og ferie, som de ville have haft, hvis de havde været ansat direkte af brugervirksomheden. Lovens anvendelsesområde Ifølge lovforslaget skal loven finde anvendelse på arbejdsaftaler og ansættelsesforhold mellem et vikarbureau og en arbejdstager, der udsendes hos en brugervirksomhed og midlertidigt arbejder under dennes tilsyn og ledelse. Der skal foreligge et reelt vikarforhold. I vurderingen af, hvorvidt der er tale om et reelt vikarforhold, er det afgørende, hvorvidt der foreligger et trepartsforhold bestående af vikaren, vikarbureauet, og brugervirksomheden. I et reelt vikarforhold er vikarbureauet vikarens arbejdsgiver, og vikaren modtager som følge heraf sin løn direkte fra vikarbureauet. Vikarbureauet modtager samtidig betaling fra brugervirksomheden mod, at vikaren udsendes til at arbejde hos brugervirksomheden. Loven gælder for både offentlige og private virksomheder, der udøver økonomisk aktivitet. Ligebehandlingsprincippet Lovforslaget indeholder et ligebehandlingsprincip, hvorefter vikarernes væsentligste arbejds- og ansættelsesvilkår, herunder løn, ferie og arbejdstid, under deres udsendelse til en brugervirksomhed som minimum skal svare til, hvad der ville være gældende, hvis vikarerne havde været ansat direkte af brugervirksomheden til udførelse af samme arbejdsopgaver. De ansættelsesvilkår, der dækkes af ligebehandlingsprincippet, er arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie, helligdage og aflønning. Ligebehandlingsprincippet omfatter alene de arbejdsog ansættelsesvilkår, som er direkte nævnt. Indførelsen af princippet ændrer således ikke på, at overenskomsteller aftalemæssige forpligtelser, som et vikarbureau måtte have påtaget sig, fortsat vil kunne gøres gældende af en vikar. Alle overenskomstmæssige rettigheder og forpligtelser for vikarbureauer som brugervirksomheder bevares fuldt ud. Fravigelse af ligebehandlingsprincippet I lovforslaget lægges der op til, at ligebehandlingsprincippet kan fraviges, såfremt der foreligger en overenskomstmæssig ordning, hvorved den generelle beskyttelse af vikarer respekteres. Denne adgang til at fravige ligebehandlingsprincippet er imidlertid betinget af, at den overenskomstmæssige ordning, der træder i stedet for ligebehandlingsprincippet, findes i de landsdækkende overenskomster, som er eller bliver indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som dækker det pågældende vikararbejde. fortsættes 1

4 Såfremt vikarbureaet er omfattet af en sådan overenskomst, indebærer fravigelsen, at en vikar ikke kan støtte ret på ligebehandlingsprincippet, selvom vikaren i det konkrete tilfælde har ringere vilkår, end denne ville have haft i henhold til ligebehandlingsprincippet. Brugervirksomhedens forpligtelser Efter lovforslaget forpligtes brugervirksomheden til at informere vikarer om eventuelle ledige stillinger, uanset hvilken type ledig stilling der er tale om. Vikarerne kan informeres ved et generelt opslag på et passende sted på brugervirksomheden, men vil også kunne gives til vikarerne på anden vis, eksempelvis på brugervirksomhedens intranet. Accura bemærker Udkastet til lovforslaget har været sendt i høring til en række parter, og det endelige lovforslag blev fremsat i Folketinget 17. april Ifølge lovforslaget foreslås det, at loven træder i kraft 1. juli Accura følger lovforslagets behandling i Folketinget. Vikarer skal behandles på lige fod med lønmodtagere, der er ansat direkte på den pågældende brugervirksomhed med hensyn til adgang til kollektive faciliteter og goder, såsom kantineordning, transportfaciliteter og børnepasning. Brugervirksomheden har desuden pligt til at informere lønmodtagerrepræsentanter om virksomhedens brug af vikarer. 2

5 Vikardirektivet Kom til morgenmøde 16. maj 2013 Lovforslaget om implementering af vikardirektivet er nu fremsat i Folketinget. Vi inviterer til morgenmøde til gennemgang af forslagets væsentligste punkter. På mødet vil vi redegøre for, hvad loven forventes at betyde for vikarbureauer og virksomheder, der benytter vikarer. Samtidig vil vi komme med råd og vejledning om, hvorledes man bør agere i forhold til det fremsatte lovforslag. Målgruppe Seminaret henvender sig særligt til personer, der beskæftiger sig med ansættelsesretlige problemstillinger, herunder jurister, advokater, arbejdsgivere og HR-medarbejdere. Morgenmødet er et tilbud til Accuras kunder, potentielle kunder og nære samarbejdspartnere. Indlægsholdere Anne Marie Abrahamson, advokat og partner Anja Staugaard Jensen, advokat og partner (Arbejds- og Ansættelsesret) Lektioner Seminaret opfylder reglerne om obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige kursusbeviser udstedes. Kursuslektioner: 3 Tid og sted Morgenmødet er gratis og afholdes den 16. maj 2013 fra klokken 9-12 i Accuras lokaler i Hellerup. Vi byder på morgenmad fra kl. 8:30. Adressen er: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Tilmelding Tilmeld dig med navn, stilling og virksomhed på Ved spørgsmål eller afbud skriv venligst ligeledes til

6 Ændring af ligebehandlingsloven Den 28. februar 2013 vedtog Folketinget en ændring af ligebehandlingsloven, der medfører en ret til at anmode om fleksible arbejdsordninger efter endt forældreorlov og en præcisering af beskyttelsen ved mindre gunstig behandling. Lovforslaget, som blev fremsat 12. december 2012, gennemfører dele af det nye forældreorlovsdirektiv (Rådets direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010) om iværksættelse af den reviderede rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af arbejdsmarkedets parter på europæisk plan. Ved ændringen af loven indsættes en bestemmelse om, at forældre har ret til skriftligt at bede om fleksible arbejdsordninger (eksempelvis ændrede arbejdstider) ved tilbagevenden efter endt orlov. En arbejdsgiver vil derefter have pligt til at overveje anmodningen under hensyn til både arbejdsgiverens og medarbejderens behov og derefter skriftligt besvare anmodningen. Der er imidlertid ikke pligt for arbejdsgiveren til at imødekomme anmodningen. Lovændringen medfører også en præcisering af, at beskyttelsen af medarbejderen ved graviditet, barsel eller adoption ikke alene omfatter afskedigelse, men også anden mindre gunstig behandling. Såfremt medarbejderen udsættes for anden mindre gunstig behandling, kan medarbejderen være berettiget til godtgørelse. Ifølge lovændringen finder reglen om den omvendte bevisbyrde ligeledes anvendelse. Det fremgår af forarbejderne til loven, at formuleringen en mindre gunsting behandling ikke har til hensigt at ændre den nuværende retstilstand. Ændringerne trådte i kraft 8. marts

7 Ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen om flere kvinder i ledelsen Erhvervsstyrelsen har nu udarbejdet en vejledning rettet mod virksomheder, der omfattes af de nye regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, som blandt andet er indsat i selskabsloven. Som omtalt i vores nyhedsbrev fra februar 2013, indebærer de nye regler, at en virksomheds øverste ledelsesorgan pr. 1. april 2013 skal fastsætte et måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan, hvis det underrepræsenterede køn udgør mindre end 40%. Ledelsen skal desuden udarbejde politikker for, hvordan virksomheden vil øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Virksomhederne skal redegøre for status for opfyldelsen af de opstillede måltal mv. i årsrapporten. Den for nyligt udkomne vejledning fra Erhvervsstyrelsen indeholder en redegørelse for de nye regler samt en række eksempler, der kan give inspiration til udarbejdelse af politikker for den kønsmæssige sammensætning. Vejledningen bidrager til forståelsen af reglerne og fremhæver blandt andet, at det øverste ledelsesorgan frit kan fastsætte det måltal, der findes passende for den pågældende virksomhed. Målet om en 40/60 pct. fordeling af mænd og kvinder er således alene ment som en inspiration til virksomhederne. I vejledningen fremgår det dog, at der er en forventning om, at virksomhederne er ambitiøse i fastsættelsen af måltallene. Det er relevant her at bemærke, at virksomhederne ikke vil blive sanktioneret for manglede opfyldelse af det opsatte måltal. Reglerne om måltal og politikker trådte i kraft 1. april Afrapporteringspligten har virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2013 eller senere. Vejledningen fra Erhvervsstyrelsen er tilgængelig her. 5

8 Modregning i minimumskompensation medfører bortfald af konkurrenceklausul Østre Landsret har i dom af 4. december 2012 slået fast, at en arbejdsgiver ikke er berettiget til at foretage modregning i minimumskompensationen for konkurrence- og kundeklausuler. Som det ses af dommen, medfører uberettiget modregning, at klausulerne bortfalder. Sagen drejede sig om en medarbejder, der pr. 1. august 2008 blev ansat som Key Account Manager hos en arbejdsgiver, der beskæftigede sig med udvikling, salg, rådgivning og vedligeholdelse af IT-services og udstyr. Medarbejderen påtog sig i den forbindelse konkurrenceog kundeklausuler. Medarbejderen opsagde i november 2011 sin stilling til fratrædelse 31. december I forbindelse med lønudbetalingen for december 2011 modtog medarbejderen foruden sin almindelige løn et beløb, som udgjorde minimumskompensationen i henhold til konkurrence- og kundeklausulerne. Arbejdsgiveren havde imidlertid i beløbet modregnet provision, der ifølge arbejdsgiveren var blevet udbetalt uberettiget. Kort efter opsigelsen startede medarbejderen egen virksomhed, der ligeledes beskæftigede sig med IT-services. Arbejdsgiveren anlagde herefter fogedforbudssag mod medarbejderen. Fogedretten konstaterede, at arbejdsgiveren havde modregnet et beløb, der udgjorde påstået uberettiget udbetalt provision. Der var enighed om, at modregningen var sket i minimumskompensationen for konkurrenceog kundeklausulerne. Spørgsmålet var herefter, om klausulerne fortsat var virksomme. Fogedretten henviste til Østre Landsrets kendelse af 26. august 2004, hvor landsretten slog fast, at en arbejdsgiver ikke kunne modregne et tilbagebetalingskrav vedrørende for meget udbetalt a conto-provision i minimumskompensationen for en konkurrenceklausul. Henset hertil og til at medarbejderen i sagen fastholdt, at han var berettiget til den udbetalte provision, fandt fogedretten, at virksomheden ikke var berettiget til at foretage modregning i minimumskompensationen for konkurrenceklausulen. Fogedretten slog derfor fast, at medarbejderen ikke var bundet af konkurrence- og kundeklausulerne efter sin fratrædelse. På trods af at medarbejderen rent faktisk havde foretaget konkurrerende virksomhed både før og efter ansættelsesforholdets ophør, kunne forbudsbegæringen således ikke fremmes. Landsretten stadfæstede kendelsen og henviste i det hele til fogedrettens begrundelse. Accura bemærker Dommen bekræfter, at det ikke er muligt at foretage modregning i minimumskompensation fra konkurrence- og kundeklausuler, såfremt klausulerne ønskes opretholdt. Accura anbefaler derfor, at man som udgangspunkt afholder sig fra at foretage modregning i minimumskompensationen og i stedet søger uberettiget udbetalt provision inddrevet på anden vis. 6

9 Indregning af delvise sygedage ved afsked efter 120 dages sygdom Vestre Landsret har i dom af 15. januar 2013 taget stilling til, hvorvidt en arbejdsgiver er forpligtet til at indregne delvise sygedage i beregningen af sygeperioden ved afsked efter 120 dages sygdom. I dommen påpeger landsretten desuden muligheden for at indgå aftale om, hvilke sygedage, der skal indgå i beregningen af de 120 dage. En medarbejder blev pr. 1. august 1998 ansat som køkkenmedhjælper hos en arbejdsgiver og blev i 2000 forfremmet til køkkenleder. Den 26. marts 2010 blev medarbejderen fuldtidssygemeldt, og efter en sygefraværssamtale i starten af maj indgik medarbejderen og arbejdsgiveren aftale om, at medarbejderen fremadrettet skulle arbejde 2 timer om dagen. Den 23. august 2010 blev medarbejderen imidlertid opsagt med 1 måneds opsigelse efter 120-dages reglen. I opsigelsesskrivelsen fremgik det, at arbejdsgiveren ved optælling af sygedagene ikke havde medregnet de dage, hvor medarbejderen kun havde arbejdet en del af den sædvanlige arbejdstid. Medarbejderen anså afskedigelsen for uberettiget og indbragte sagen for retten. Hun gjorde gældende, at de delvise sygedage ligeledes skulle medregnes, hvorfor opsigelsen 23. august 2010 ikke var afgivet i umiddelbart tilknytning til de 120 sygedage, som foreskrevet i funktionærlovens 5, stk. 2. Landsretten bemærkede, at det forhold, at arbejdsgiveren ikke havde praksis for at registrere delvise sygedage, ikke i sig selv førte til, at medarbejderens delvise sygefravær ikke skulle medregnes ved opgørelsen af sygefraværet i relation til funktionærlovens 5, stk. 2. Retten fremhævede, at 120-dages reglen er en undtagelse til funktionærlovens øvrige bestemmelser, der kun finder anvendelse, hvis det er aftalt mellem parterne. Delvist fravær på grund af sygdom skal efter dommen i U H medregnes i de 120 sygedage med den faktiske fraværstid. Landsretten henviste imidlertid til, at der ikke er noget til hinder for, at arbejdsgiver og medarbejder aftaler, at de 120 sygedage skal beregnes således, at delvise sygedage ikke indgår i opgørelsen, jf. funktionærlovens 21. Da der ikke var indgået en aftale mellem parterne om, at delvise sygedage ikke skulle indgå i beregningen af de 120 sygedage, gav landsretten medarbejderen medhold i, at opsigelsen havde været uberettiget. Byretten var nået til det modsatte resultat. Accura bemærker Dommen slår fast, at halve sygedage som udgangspunkt skal medregnes ved beregningen af 120 sygedage efter funktionærlovens 5, stk. 2. Dommen viser desuden, at der er mulighed for at indgå en aftale, der afviger fra dette udgangspunkt, hvorefter kun hele sygedage indgår i beregningen. En sådan aftale kan eksempelvis indgås i forbindelse med en sygefraværssamtale. Aftalen vil derimod ikke kunne indgås på et tidspunkt, hvor arbejdsgiveren allerede har forpasset sin ret til at opsige medarbejderen med forkortet varsel. 7

10 Ikke muligt at ophæve praktikforhold på grund af racistiske udtalelser Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at arbejdsgiveren afbrød en praktikants obligatoriske praktikophold på grund af praktikantens racistiske udtalelser. Det har Ligebehandlingsnævnet slået fast i en afgørelse truffet 9. januar Som led i sin uddannelse til markedsføringsøkonom startede en praktikant i obligatorisk praktik hos en virksomhed 9. januar Der blev indgået aftale om, at praktikforløbet som minimum skulle have en varighed på 3 måneder. Allerede 3 dage efter, at praktikanten var startet, afbrød virksomheden imidlertid praktikforløbet. Praktikanten anså ophævelsen af praktikforløbet for uberettiget og indbragte sagen for Ligebehandlingsnævnet. Praktikanten gjorde gældende, at han havde været udsat for forskelsbehandling på grund af sin politiske anskuelse som nationalist. Han var stifter og partiformand af et parti, som havde til hensigt at stille op ved førstkommende kommunalvalg. Praktikanten hævdede, at han udelukkende havde givet udtryk for sine politiske holdninger på samme måde, som en aktiv socialdemokrat ville gøre. At arbejdsgiveren ophævede praktikopholdet på grund af praktikantens politiske holdninger, fremgik direkte af den administrerende direktørs efterfølgende udtalelser til medierne, herunder at det handler om [praktikantens] holdninger. Vi har en politik på virksomheden, som er uforenelig med [praktikantens] politiske holdninger. Virksomheden hævdede modsat, at samarbejdet udelukkende blev bragt til ophør på grund af de forhold, som praktikanten havde været eksponeret for i medierne. Allerede samme dag som praktikanten startede, havde en medarbejder gjort arbejdsgiveren opmærksom på, at praktikanten var i avisen. Artiklen beskrev, at praktikanten i to tilfælde var sigtet for overtrædelse af straffelovens 266 b, og at han skulle møde i retten 17. januar Af artiklerne fremgik en lang række udtalelser og holdninger fra praktikanten, og han var blandt andet citeret for at have udtalt, at mit første jødedrab har jeg dog endnu til gode. Virksomheden hævdede desuden, at man først ved artiklerne blev gjort opmærksom på partiprogrammet for praktikantens parti. Ligebehandlingsnævnet fandt, at praktikanten havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han havde været udsat for direkte forskelsbehandling på grund af sin politiske anskuelse. Nævnet lagde herved vægt på, at praktikforløbet blev afbrudt efter få dages forløb, og at virksomheden på tidspunktet for afbrydelsen var bekendt med, at praktikanten var stifter af et parti, idet man dog ikke efter det oplyste havde kendskab til partiets partiprogram. Der blev endvidere lagt vægt på den administrerende direktørs udtalelser til pressen. Nævnet fandt ikke, at virksomheden havde dokumenteret, at der lå andre forhold til grund for beslutningen om at afslutte praktikforløbet ud over praktikantens politiske anskuelse. En risiko for intern uro og negative reaktioner fra kunder og andre interessenter ændrede ikke nævnets vurdering. Ligebehandlingsnævnet gav derfor praktikanten medhold i, at ophævelsen havde været uberettiget og tilkendte ham en godtgørelse på DKK Accura bemærker Ligebehandlingsnævnets afgørelse følger gældende praksis og er således ikke en ændring af retstilstanden. Sagen belyser, at udtalelser, der er ekstremt højreorienterede, omfattes af beskyttelsen af politisk holdning. Umotiverede udtalelser, der grænser til det strafbare, og som ikke kan henføres til politiske holdninger, kan i konkrete tilfælde være fyringsgrund, såfremt det ikke kan forenes med arbejdsgiverens virksomhed. 8

11 EU-DOMSTOLEN HAR AFSAGT DOM OM HANDICAPBEGREBET OG 120-DAGES REGLEN I dommen af 11. april 2013 præciserer EU-Domstolen handicapbegrebet og slår fast, at behovet for tilpasningsforanstaltninger ikke er afgørende for, om en medarbejders helbredstilstand kan anses for et handicap. EU-Domstolen fastslår endvidere, at nedsættelse af en medarbejders arbejdstid kan udgøre en tilpasningsforanstaltning, og at sygdom som følge af handicap i visse situationer ikke må tælles med i de 120 dage, jf. 120-dages reglen. I vores nyhedsbrev fra februar 2013 omtalte vi generaladvokatens udtalelse i de to danske sager om handicapbegrebet og 120-dages reglen, der verserer ved Sø- og Handelsretten. Nu har EU-Domstolen afsagt dom i de forenede sager, og vi ser i det følgende nærmere på dommens konsekvenser. De danske sager Den ene af de to danske sager, der verserer ved Sø- og Handelsretten, drejer sig om en kvindelig medarbejder, der led af kroniske lænderygsmerter, som ifølge lægeerklæringer var uhelbredelige. Kvinden var fraværende fra arbejdspladsen i flere perioder mellem juni 2005 og november 2005 og blev endeligt opsagt af arbejdsgiveren i slutningen af november Den anden sag drejer sig ligeledes om en kvindelig medarbejder, der i forbindelse med et trafikuheld i december 2003 pådrog sig en piskesmældsskade. Hun blev efterfølgende sygemeldt af flere omgange, og i april 2005 blev hun opsagt af arbejdsgiveren efter at have været uarbejdsdygtig siden januar I begge sager blev medarbejderne opsagt med henvisning til 120-dages reglen, jf. funktionærlovens 5, stk. 2. På vegne af medarbejderne anlagde fagforeningen HK sag mod arbejdsgiverne med påstand om, at opsigelserne var i strid med forbuddet mod forskelsbehandling af handicappede, jf. forskelsbehandlingsloven. EU-Domstolen Sø- og Handelsretten har i forbindelse med behandlingen af sagerne valgt at stille en række præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen og har således anmodet om svar på følgende: 1. Hvordan skal begrebet handicap defineres og afgrænses over for sygdom? 2. Kan en funktionsnedsættelse, som ikke skaber behov for særlige hjælpemidler, eller som kun skaber behov for nedsat tid, anses for et handicap? 3. Er en nedsættelse af arbejdstiden omfattet af arbejdsgiverens pligt til at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for at sikre den handicappedes adgang til at udøve beskæftigelse? 4. Er forbuddet mod forskelsbehandling af handicappede til hinder for at anvende 120-dages reglen, når sygefraværet er forårsaget af handicap, eller når sygefraværet er begrundet i, at arbejdsgiveren ikke har iværksat hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger? EU-Domstolen har i dommen af 11. april 2013 besvaret spørgsmålene på følgende vis: 1. Definition og afgrænsning af handicapbegrebet Handicapbegrebet skal ifølge EU-Domstolen fortolkes således, at det omfatter en tilstand, der er forårsaget af en lægeligt diagnosticeret helbredelig eller uhelbredelig sygdom, når denne sygdom medfører en begrænsning som følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt ud og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod fortsættes 9

12 med andre arbejdstagere, og denne begrænsning er af lang varighed. Karakteren af de foranstaltninger, som arbejdsgiveren skal træffe, er ikke afgørende for, om en persons helbredstilstand skal anses for omfattet af dette begreb. Handicapbegrebet kan således omfatte såvel begrænsninger og skader, der er medfødte, som skader fra en ulykke eller, som er forårsaget af en sygdom. Heraf følger, at en sygdom i visse tilfælde kan udgøre et handicap, såfremt sygdommen medfører en begrænsning for den berørte person, og begrænsningen er af lang varighed. EU-Domstolen har ikke taget nærmere stilling til, hvad der ligger i begrebet lang varighed, og det må således være op til de nationale domstole at foretage denne vurdering. 2. Adskillelse af handicapbegrebet og tilpasningsforanstaltningerne I forhold til det andet spørgsmål har EU-Domstolen fastslået, at konstateringen af, at der foreligger et handicap, ikke afhænger af karakteren af tilpasningsforanstaltningerne. Handicapbegrebet og tilpasningsforanstaltningerne skal således adskilles og vurderes hver for sig. Behovet for særlige hjælpemidler er en følge og ikke en grundlæggende bestanddel af handicapbegrebet, og karakteren af de foranstaltninger, som arbejdsgiveren skal træffe, er derfor ikke afgørende for, om en persons helbredstilstand kan anses for et handicap eller ej. Det, at en medarbejder udelukkende har behov for nedsat tid, indebærer således ikke, at der ikke kan være tale om et handicap. Hermed har EU-Domstolen gjort op med den danske sklerose-dom (U V), som hidtil har været anvendt til støtte for, at en funktionsnedsættelse, der alene har kunnet afhjælpes med nedsat tid, ikke er omfattet af handicapbegrebet i forskelsbehandlingslovens forstand. 3. Nedsat arbejdstid som hensigtsmæssig foranstaltning til at foretage passende, dvs. effektive og praktiske foranstaltninger med henblik på at tilpasse arbejdspladsen til en handicappet medarbejder, fx ved at indrette lokaler eller tilpasse udstyr, arbejdsmønstre, opgavefordeling samt adgang til uddannelse og instruktion. EU-Domstolen har i relation hertil fastslået, at termen arbejdsmønstre skal forstås som den rytme eller det tempo, hvori arbejdet udføres, og at det ikke kan udelukkes, at en nedsættelse af arbejdstiden kan udgøre en af de tilpasningsforanstaltninger, der er omfattet af arbejdsgiverens pligt til at foretage hensigtsmæssige foranstaltninger. Domstolen har dog i den forbindelse bemærket, at de tilpasninger, som handicappede medarbejdere kan gøre krav på, skal være rimelige i den forstand, at de ikke må udgøre en uforholdsmæssig stor byrde for arbejdsgiveren. Vurderingen af, om en nedsættelse af arbejdstiden i de konkrete sager ville have udgjort en uforholdsmæssig stor byrde for arbejdsgiverne, har EU-Domstolen overladt til Sø- og Handelsretten. 4. Anvendelse af 120-dages reglen I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt en handicappet medarbejders sygedage, der skyldes arbejdsgiverens undladelse af at foretage de fornødne tilpasningsforanstaltninger, kan tælles med i de 120 dage, jf. 120-dages reglen, har EU-Domstolen fastslået, at en handicappet medarbejders fravær skal tilskrives en forsømmelse fra arbejdsgiverens side og ikke medarbejderens handicap. Ifølge EU-Domstolen er det således i strid med forbuddet mod forskelsbehandling af handicappede at anvende 120-dages reglen i forbindelse med sådanne sygedage, der således ikke kan tælles med i beregningen. I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt en handicappet medarbejders sygedage, der er en direkte følge af vedkommendes handicap (og som opstår, uanset at arbejdsgiveren har truffet hensigtsmæssige foranstaltninger), kan tælles med i de 120 dage, har EU- Domstolen påpeget, at der kan være tale om indirekte diskrimination. Arbejdsgivere har ifølge beskæftigelsesdirektivet pligt fortsættes 10

13 Dette henset til, at en handicappet medarbejder generelt er udsat for en højere risiko for at blive syg, og derfor hurtigere vil kumulere sygefraværsdage. EU-Domstolen har imidlertid ikke foretaget en endelig vurdering af spørgsmålet, og det er dermed op til Sø- og Handelsretten at vurdere dette. Accura bemærker Med EU-Domstolens dom er det blevet sværere at drage grænsen mellem handicap og sygdom. Sygdom kan således udgøre et handicap, såfremt sygdommen (uanset om denne er helbredelig eller uhelbredelig) medfører en begrænsning en fysisk, mental eller psykisk skade for den berørte person, og denne begrænsning er af lang varighed. Endvidere gør EU-Domstolens dom op med Sklerose-dommen, idet EU-Domstolen slår fast, at nedsat arbejdstid kan udgøre en hensigtsmæssig tilpasningsforanstaltning, medmindre en nedsættelse af arbejdstiden i den konkrete sag vil udgøre en uforholdsmæssig stor byrde for arbejdsgiveren. I forhold til 120-dages reglen følger det af dommen, at denne ikke kan anvendes, når der er tale om sygefravær, der er begrundet i arbejdsgiverens manglende tilpasninger. Sygedagene i sådanne situationer kan således ikke tælles med i de 120 dage. Hvorvidt 120-dages reglen kan anvendes ved sygedage, der er begrundet i en medarbejders handicap, må på baggrund af dommen anses for tvivlsomt. EU-Domstolen har dog ikke taget endeligt stilling til spørgsmålet, men overladt vurderingen til de nationale domstole. Accura følger op på sagen, når Sø- og Handelsretten har afsagt dom i sagerne. 11

14 Generaladvokatens udtalelse om aldersgradueret pension Må en virksomhed graduere størrelsen af arbejdsgiverbidragene til en erhvervstilknyttet pensionsordning efter medarbejdernes alder, eller er der i den forbindelse tale om ulovlig forskelsbehandling på grund af alder? Det har generaladvokaten taget stilling til i sit forslag til afgørelse af sagen mellem HK og Experian A/S. Sagen drejer sig om en medarbejder, der fra november 2007 til oktober 2008 var ansat som kundeservicemedarbejder hos virksomheden Experian A/S. Virksomheden har en erhvervstilknyttet pensionsordning, der alene er støttet på den pågældende ansættelseskontrakt mellem virksomheden og medarbejderne. Deltagelse i pensionsordningen er obligatorisk for alle virksomhedens medarbejdere, og ordningen fastsætter, at virksomheden betaler totredjedele af bidraget og den pågældende medarbejder den resterende tredjedel. Bidragenes størrelse fastlægges på grundlag af en procentdel af grundlønnen og er gradueret således, at arbejdsgiveren betaler 6% for medarbejdere under 35 år, 8% for medarbejdere fra år og 10% for medarbejdere over 45 år. Medarbejderens bidrag stiger ligeledes med aldersgrænserne fra 3%, 4% til 5%. Medarbejderen i sagen var på tidspunktet for ansættelsesforholdets påbegyndelse 29 år gammel. Da hun på grund af den graduerede størrelse af arbejdsgiverbidragene fik lavere løn end ældre medarbejdere, anså hun sig som forskelsbehandlet i strid med forskelsbehandlingslovens 2. Vestre Landsret valgte at udsætte sagen og forelægge problemstillingen for EU-Domstolen til præjudiciel afgørelse. Generaladvokaten er nu kommet med sit forslag til afgørelse af sagen. Generaladvokaten udtaler Generaladvokaten påpeger, at gradueringen af pensionsbidragene medfører, at den i sagen omhandlede medarbejders samlede månedsløn er lavere end den løn, som en ældre medarbejder modtager. Den lavere løn og dermed den ringere behandling er udelukkende forbundet med alderen, og derfor er der tale om direkte forskelsbehandling. Efter beskæftigelsesdirektivet er gradueringen af pensionsbidragene imidlertid ikke ulovlig forskelsbehandling på grund af alder, hvis den ulige behandling er berettiget i henhold til direktivets undtagelsesbestemmelse. Efter direktivets artikel 6, stk. 2, er aldersgrænser for adgang til en erhvervstilknyttet social sikringsordning, som fx pensioner, ikke i strid med forskelsbehandlingsforbuddet. Idet bidragsgradueringen efter alder er en mindre ulempe end fastsættelse af aldersgrænser, hvorefter deltagelse er kategorisk udelukket, finder generaladvokaten, at gradueringen er berettiget. I tilfælde af at EU-Domstolen ikke deler den opfattelse, at ordningen er omfattet af artikel 6, stk. 2, foretager generaladvokaten ligeledes en vurdering af, om ordningen er berettiget efter direktivets artikel 6, stk. 1. I henhold til artikel 6, stk. 1, vil ordningen ikke udgøre forskelsbehandling, hvis den er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål, og hvis midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige. fortsættes 12

15 Ved hjælp af gradueringen, gør virksomheden det muligt for ældre arbejdstagere, som først på et sent tidspunkt af deres karriere begynder hos virksomheden, at opspare et tilstrækkeligt indestående for at opnå en meningsfuld pensionsudbetaling. Ordningen sikrer desuden, at nye yngre arbejdstagere på et tidligt tidspunkt inddrages, uden at bidragene til et stadigt fjernt mål belaster medarbejderen økonomisk. Generaladvokaten konstaterer, at der ikke er noget, der tyder på, at aldersgradueringen af bidragene er åbenbart uegnet til at opfylde de tilstræbte formål. Det er tværtimod helt igennem forståeligt, at det for så vidt angår ældre medarbejdere, der først begynder at arbejde for virksomheden sent, og således indbetaler til pensionskontoen i en kortere periode, er berettiget, at der indbetales højere bidrag. Generaladvokaten finder derfor, at det ikke kan udelukkes, at ulemperne ved den ulige behandling udlignes af de dermed forbundne fordele. Selvom yngre medarbejdere får mindre i løn på grund af gradueringen, skal det samtidigt erindres, at medarbejderen også selv skal indbetale et lavere bidrag. Accura bemærker Generaladvokaten slår fast, at den aldersbetingede graduering af bidragene til pensionsordningen er berettiget efter artikel 6, stk. 2, idet der er tale om en erhvervstilknyttet social sikringsordning. Ordningen vil efter generaladvokatens opfattelse ligeledes være berettiget efter artikel 6, stk.1, såfremt aldersgradueringen tjener det formål, at det gøres muligt for ældre medarbejdere at opspare et tilstrækkeligt pensionsindestående, selvom de først på et sent tidspunkt i deres karriere begynder at arbejde i den pågældende virksomhed. Aldersgradueringen skal desuden tilsigte tidligt at inddrage yngre medarbejdere i pensionsordningen, samtidig med at de ikke belastes unødigt økonomisk. Aldersgradueringen vil imidlertid kun være berettiget efter artikel 6, stk. 1, såfremt der ikke på økonomisk forsvarlig måde kan træffes andre ligeså egnede men mindre indgribende foranstaltninger. Accura informerer nærmere, når den endelige afgørelse fra EU-Domstolen foreligger. 13

16 Generaladvokatens udtalelse vedrørende rådighedsløn og pension Generaladvokaten er 7. februar 2013 kommet med forslag til afgørelse i en sag, der drejer sig om, hvorvidt begrænsningen af rådighedsløn, når tjenestemænd fylder 65 år, er i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder. I Danmark har tjenestemænd, der afskediges på grund af stillingsnedlæggelse, ret til rådighedsløn i tre år. Denne ret tilfalder imidlertid ikke tjenestemænd, der er fyldt 65 år og derfor kan gå på pension. Den konkrete sag drejer sig om en 66-årig tjenestemand, der i 2006 blev afskediget på grund af stillingsnedlæggelse. Da Østre Landsret gav arbejdsgiveren medhold i, at det var berettiget at afvise anmodningen om rådighedsløn, valgte tjenestemanden at anke sagen. Efter Højesterets opfattelse afhang sagens udfald af fortolkningen af beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 1 og 2. Højesteret har derfor udsat sagen og forelagt EU-Domstolen en række præjudicielle spørgsmål. Generaladvokaten er nu kommet med forslag til bedømmelse af disse synspunkter. Generaladvokaten udtaler I henhold til beskæftigelsesdirektivet er forskelsbehandling på grund af alder forbudt. Der foreligger direkte forskelsbehandling, hvis en person på grund af sin alder behandles ringere end en anden person i en tilsvarende situation. Eftersom tjenestemænd, der er fyldt 65 år, ikke har ret til rådighedsløn, men kun modtager den beløbsmæssigt mindre pension, finder generaladvokaten, at der er tale om direkte forskelsbehandling. Forskelsbehandlingen kan være berettiget, såfremt den er omfattet af artikel 6, stk. 2, hvorefter fastsættelse af aldersgrænser i visse tilfælde ikke er i strid med forskelsbehandlingsforbuddet. Generaladvokaten er imidlertid af den opfattelse, at artikel 6, stk. 2, udelukkende omfatter ordninger for alderspension og invaliditetsydelser. Da rådighedsløn hverken er alderspension eller invaliditetsydelser, finder artikel 6, stk. 2, ikke anvendelse på det foreliggende tilfælde. Ifølge artikel 6, stk. 1, kan medlemslande imidlertid bestemme, at ulige behandling på grund af alder ikke udgør forskelsbehandling, hvis den er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål, og midlerne til at opfylde formålet er hensigtsmæssige og nødvendige. Generaladvokaten påpeger, at en ordning, som automatisk befrier arbejdsgiveren fra forpligtelsen til at betale rådighedsløn, så snart tjenestemanden er fyldt 65 år, medfører en fare for, at arbejdsgiveren fortrinsvis nedlægger stillinger, der er besat af de tjenestemænd, som fortsættes 14

17 har nået pensionsalderen. Det bliver således økonomisk mere attraktivt for en arbejdsgiver at afskedige personer, der har en bestemt alder. Derfor slår generaladvokaten fast, at ordningen går ud over, hvad der er nødvendigt for at sikre, at rådighedsløn kun udbetales til de tjenestemænd, der står til rådighed for en ny stilling. Generaladvokatens forslag til EU-Domstolens afgørelse i sagen er herefter, at forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder er til hinder for, at rådighedslønnen ikke indrømmes tjenestemænd, der ved afskedigelsen har ret til pensionering, uden at der tages hensyn til, om den pågældende tjenestemand faktisk ønsker at få udbetalt pension eller står til rådighed for en ny stilling. Accura bemærker Som det fremgår af udtalelsen, finder generaladvokaten, at tjenestemandslovens aldersgrænse går ud over, hvad der er nødvendigt for at sikre, at rådighedsløn kun udbetales til de tjenestemænd, der står til rådighed for en ny stilling. Der lægges afgørende vægt på, at tjenestemandsloven ikke tager hensyn til, om tjenestemanden rent faktisk ønsker at stå til rådighed for en ny stilling i stedet for at gå på pension. Generaladvokatens forslag til afgørelse i sagen er ikke bindende for EU-Domstolen, og dommerne kan således frit afvige fra denne udtalelse. Accura informerer nærmere, når den endelige afgørelse fra EU-Domstolen foreligger. 15

18 Anne Marie Abrahamson Partner, Advokat (L) Tlf Mobil: Anja Staugaard Jensen Partner, Advokat Tlf Mobil: Marie Louise Hansen Advokat Tlf Mobil: Mette Søderlund Christensen Advokat Tlf Mobil: Maria Bukdahl Rukjær Advokatfuldmægtig Tlf Mobil: Kontakt Tuborg Boulevard Hellerup/Cph. Denmark CVR no Phone Fax accura.dk

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget, Ligestillingsudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten og Folketingets EU-Oplysning EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN 24.4.2013 EU-domstolen har taget stilling til, hvordan begrebet handicap skal afgrænses over for

Læs mere

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1:

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1: VIKARLOVEN Folketinget har den 31. maj 2013 vedtaget "Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.". Vikarloven træder i kraft den 1. juli 2013. Ansættelsesvilkårene for vikarer har

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2015 EU-DOMSTOLEN: IKKE GENERELT FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF FEDME 5.1.2015 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533

Læs mere

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Ved partner Morten Ulrich Uddannelsesdagen 2014 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning som følge

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Egen opsigelse kunne tilbagekaldes 2 Delvis opsigelse ikke nok 7 Bortvist på grund af kritisk mail 8 Afskedigelse af sognepræst 3 Medarbejderaktier var ikke skattefritaget 4 Vikarlovforslaget 5 Illoyal

Læs mere

LOVFORSLAG OM VIKARERS RETSSTILLING

LOVFORSLAG OM VIKARERS RETSSTILLING 28. marts 2013 LOVFORSLAG OM VIKARERS RETSSTILLING Beskæftigelsesministeriet har den 18. marts 2013 sendt et lovforslag om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau i høring. Lovforslaget

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Handikap - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Gå-hjem møde 18. april 2013 HK Danmark og Elmer & Partnere Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Advokat Finn Schwarz Program Indledning

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

www.pwc.dk Vikarloven Morgenmøde Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning.

www.pwc.dk Vikarloven Morgenmøde Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk Morgenmøde Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Velkommen Baggrund o Vikarbureauvikarens rettigheder (og pligter?) o Vikarbureauets pligter o Brugervirksomhedens pligter 2 Baggrund EU-direktiv

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

DISKRIMINATION SENESTE NYT

DISKRIMINATION SENESTE NYT INVITATION TIL MORGENMØDE DISKRIMINATION SENESTE NYT - HVORDAN NAVIGERER HR UDEN OM FALDGRUBERNE I LYSET AF DEN NYESTE PRAKSIS FRA EU-DOMSTOLEN OG DE DANSKE DOMSTOLE PÅ MORGENMØDET VIL VI BLANDT ANDET

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter 2014/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 Sag 119/2009 (2. afdeling) DI som mandatar for SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S (advokat Morten Eisensee) mod FTF som mandatar for Cabin Attendants

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 14.08.2014 GENERALADVOKAT: SVÆR FEDME KAN UDGØRE ET HANDICAP 14.8.2014 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533 tib@kromannreumert.com

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.04.2015 LIGEBEHANDLINGSNÆVNET SKAL FOKUSERE PÅ REEL DISKRIMINATION 20.4.2015 Der er enighed i Folketinget om, at det er nødvendigt at målrette Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension UDKAST 05-07-2016 J.nr. 2016-6001-0007 Fremsat den {FREMSAT} af finansministeren Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn til personer, der har nået

Læs mere

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk Januar 2012 HR Jura Accura ønsker alle et godt nytår! Artiklen behandler forskelsbehandlingslovens handicapbegreb, der konstant udvikles og præciseres af nye afgørelser fra såvel Ligebehandlingsnævnet

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

Kære læser af Nyt om ansættelsesret

Kære læser af Nyt om ansættelsesret Kære læser af Nyt om ansættelsesret 2. halvår 2012 har ikke lovgivningsmæssigt begunstiget os med spændende nyheder, i skrivende stund heller ikke det ventede lovforslag om implementering af vikardirektivet.

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Usagligt at opsige stressramt 2 OK at diskutere efterløn 3 OK at fastsætte prøvetid for lærer 8 Høringssvar som grundlag for afskedigelse 9 Enkeltstående udtalelse om klients samlever ikke saglig fyringsgrund

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

Overenskomster med aftale

Overenskomster med aftale Overenskomster med aftale Bilag 17 Protokollat Vikarbureauer Opmandskendelse i faglig voldgift: Bravida Opsamlingsaftale mellem DA og LO Overenskomster med aftale Tekniq Indklagede Bravida Danmark A/S

Læs mere

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og NYT Nr. 8 årgang 2 JULI 2008 NY LOV OM ARBEJDSGIVERS BRUG AF JOBKL AUSULER Den 12. juni 2008 vedtog Folketinget lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler ( jobklausulloven), lov nr. 460/2008. Lovens overordnede

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 12.05.2015 LOVFORSLAG OM ANSÆTTELSES- KLAUSULER ER NETOP FREMSAT I FOLKETINGET 12.5.2015 Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte: +4538774310 Mobil: +4520197474 HAM@kromannreumert.com

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER...

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER... INVITATION TIL MORGENMØDE 10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER VI GENNEMFØRTE MED STOR SUCCES ET TILSVARENDE MORGENMØDE FOR ET PAR ÅR SIDEN, OG VI SÆTTER IGEN FOKUS PÅ 10 NYE PROBLEMSTILLINGER, SOM DET ER

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015 Sag 1/2015 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod Experian A/S (advokat Jens Lund Mosbek) Biintervenient til støtte

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Forslag til Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 1

Forslag til Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 1 Fremsat den 17. april 2013 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 1 Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1)

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1) LBK nr 899 af 05/09/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., JAIC, j.nr. 2008-0000952 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 Sag 259/2014 Professionshøjskolen University College Nordjylland (advokat Lene Damkjær Christensen) mod Kristelig Fagforening som mandatar for A

Læs mere

Handicap - tilpasningsforpligtelsen

Handicap - tilpasningsforpligtelsen Handicap - tilpasningsforpligtelsen Advokat Finn Schwarz 18. april 2013 Arbejdsgiveren skal træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov for at give en person med

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR INVITATION TIL MORGENMØDE HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR...... HVORDAN NAVIGERER HR UDEN OM FALDGRUBERNE PÅ MORGENMØDET VIL VI BLANDT ANDET SÆTTE FOKUS PÅ: Virksomhedens forpligtelser i forbindelse med en medarbejders

Læs mere

25-11-2014. EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret. Disposition. Domstolenes rolle og opgaver. Men der er også krads kritik

25-11-2014. EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret. Disposition. Domstolenes rolle og opgaver. Men der er også krads kritik EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret Disposition 1. Domstolene og retssikkerheden Juridisk Forening den 24. november 2014 Professor, dr.jur. Jens Kristiansen 2. De EU-retlige krav

Læs mere

Vikarloven med kommentarer

Vikarloven med kommentarer Anne Marie Abrahamson Vikarloven med kommentarer Anne Marie Abrahamson Vikarloven med kommentarer 1. udgave/1. oplag Karnow Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3757-5 Omslag: Torben Lundsted,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forhøjelse af aldersgrænsen for aftaler om fratræden) 1 I lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere