Referat af SMIP Generalforsamling den 19. marts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af SMIP Generalforsamling den 19. marts 2009"

Transkript

1 Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond 24. marts 2009 Referat af SMIP Generalforsamling den 19. marts 2009 Kai Adelhorst bød velkommen til årets generalforsamling og beklagede, at Peer Suhr ikke var med os i dag. Peer blev for kort tid siden ramt af en alvorlig sygdom, og har efterfølgende valgt at forlade bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Peer har i sin periode som formand, været den drivende kraft, der påtog sig opgaven med at sørge for en løbende dialog med IBM s ledelse. Peer var, og er, af den overbevisning at IBM, i anstændighedens navn, skylder sine tidligere trofaste medarbejdere, at regulere deres pensioner. Vi har alle meget at sige Peer tak for. 1. Valg af dirigent og referent Aksel Olsen blev valgt som dirigent, og Jens Holm Nielsen som referent. Aksel konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Herefter gav han ordet til Kai Adelhorst. 2. Bestyrelsens beretning Kai Adelhorst fremlagde bestyrelsens beretning. Møder med IBM Som jeg tidligere har sagt, så var Peer den drivende kraft, der påtog sig opgaven med at sørge for en løbende dialog med IBM s ledelse. Peer har i årets løb igen haft flere møder med Lars Mikkelgaard-Jensen, møder der i sagens natur er fortrolige. Det er fortsat vor opfattelse at IBM Danmark ser velvilligt på regulering af pensioner, men i den finanskritiske tilstand verden befinder sig i, er det nok ikke rimeligt at forvente at en regulering er lige om hjørnet. Det er nok heller ikke rimeligt at forvente det, når vi ser på hvordan IBM i USA behandler sine medarbejdere. Dette samtidig med at den øverste ledelse fortsat forgyldes, man fristes til at sige på din og min bekostning. Kan vi med denne viden forvente at IBM Danmark, i nær fremtid, får tilladelse til at foretage pensionsreguleringer? Svaret hertil må desværre nok være nej Men, det skal dog ikke afholde os fra fortsat at prøve at motivere IBM Danmark, og om nødvendigt, tilbyde vor hjælp til den danske ledelse. Med dette sagt så modtager flere af os, pludselig i september 2008, et brev fra Danica Pension med overskriften: Ekstra penge til din pension

2 En skrivelse der blev forklaret med: At Folketinget, i december 2007, vedtog ny lovgivning om beskatning af pensionsafkast. En ændring, der betyder, at den hidtidige fritagelse for betaling af pensionsafkastskat for indeksobligationer og visse ejendomme er ophævet fra den 1. januar Derfor vil fremtidige afkast på de investeringer blive lavere, og staten har derfor besluttet at give en kompensation til de berørte forsikringstagere. Flere af os fik herefter med udgangen af oktober 2008 udbetalt et engangsbeløb, naturligvis med fradrag af indkomstskat. Da det ikke var os alle der modtog en sådan udbetaling af rede penge, så rettede vi henvendelse til Danica for at få en forklaring på hvorfor nogle af os fik en udbetaling, og andre intet fik. Jeg må beklage at det til dato ikke er lykkedes for os at få en forståelig forklaring. Vi har endnu intet skrevet om dette på vor hjemmeside, men håber stadig at vi kan få en forståelig forklaring, som vi kan videreformidle til jer alle. Spørgsmål og kommentarer fra medlemmerne: Hvilke beløbsstørrelser er der tale om? Det drejer sig om forholdsvis små beløb, kr. til kr. Hvem kan forvente af få udbetalt et beløb? Det kan de pensionister der i starten af deres ansættelse havde en IBM pensionsaftale der blev administreret af Statsanstalten. IBM Pensionsfond blev oprettet den 1. januar Henvendelser fra foreningens medlemmer Vi har i årets løb modtaget flere henvendelser fra medlemmer der har bedt om assistance i forbindelse med deres pensionering. Vi har også fået spørgsmål til Finanskrisens eventuelle påvirkning af din IBM pension. Dette vil jeg adressere under dagsordenens punkt 8. I slutningen af 80'erne og i begyndelsen af 90'erne, blev IBM Danmark beordret til at skille sig af med 10% af sine medarbejdere, ved at udvælge de lavest performende medarbejdere, ud fra devisen "de kan jo ikke være lige dygtige alle sammen". (IBM havde hidtil udelukkende vurderet om medarbejderne passede deres arbejde mere eller mindre tilfredsstillende). De udvalgte blev derefter afskediget eller sendt på pension i henhold til funktionærloven og pensionsregulativet. Ikke noget med fratrædelsesordninger men, derimod med et løfte om at pensionerne i stedet ville blive reguleret som hidtil. Dette ændrede sig i slutningen af 90 erne og i begyndelsen af det nye år tusinde, således at der blev indført individuelle fratrædelses ordninger, indeholdende kontante godtgørelser udover hvad funktionærloven og pensionsregulativet krævede. Der var i den periode tale om betydelige, men varierende godtgørelser. 24. marts

3 På det seneste har det igen ændret sig. IBM opfordrer nu pensionsberettigede medarbejdere til at bede om opsat pension, hvilket betyder at den første pensionsudbetaling først finder sted når den pågældende fylder 65 år. Herved undgår IBM at skulle indbetale de, for en normal pensionering, nødvendige beløb til pensionsfonden. Ligesom IBM pensionsfond herved også undgår at skulle udbetale forhøjet pension. Som et alternativ til en opsat pension, får medarbejderen tilbudt at gå på pension her og nu, uden at IBM indbetaler de nødvendige beløb. Ved at vælge denne løsning, påfører medarbejderen (pensionisten) sig en meget betydelig forringelse af pensionens størrelse. Alt dette, selv om den pågældende ifølge pensionsregulativet er pensionsberettiget. For mig er denne fremgangsmåde (jeg har svært ved at finde de rigtige ord), men den er i mange tilfælde, særdeles uanstændig. Man kan ikke lade være med at stille sig spørgsmålet: er det noget IBM Danmark helt alene har fundet på? Jeg håber svaret nej Fejl i beregning af pensioner Jeg har tidligere kunnet konstatere beregningsfejl i flere af de pensions forhold jeg personligt har været involveret i. Jeg vil derfor opfordre jer til at kontrolregne jeres pensioner, også selv om det er mange år siden I gik på pension. Jeg siger dette fordi jeg har svært ved at tro at der kun er fejl i de pensionsberegninger jeg har set. Beregningsfejl bør rettes Spørgsmål og kommentarer fra medlemmerne: Hvilke fejl finder du i pensionsberegningerne? Simple beregnings fejl, manglende beløb, m.m., og ofte i pensionistens disfavør. Er det ikke for sent at gøre opmærksom på eventuelle fejl? Nej, jeg er overbevist om, at IBM vil rette eventuelle fejl. Pensionernes Købekraft Inflationen har nu i snart 20 år været moderat, men over tid forringes købekraften af din pension dog alligevel betydeligt. Hertil kommer at IBM, på trods af hvad de stillede dig i udsigt, har undladt at regulere din pension. Man kan roligt sige at IBM totalt har svigtet dine velbegrundede forventninger. Hvis du f.eks. gik på pension i 1996, så burde din pension ved udgangen af 2008 være blevet reguleret med ca. 30 %. Jeg har valgt 1996 fordi der ikke er nogen, der er gået på pension i 1996 eller senere, der på noget tidspunkt har fået deres pension reguleret. Det vil sige i snart 15 år. 24. marts

4 Dertil kommer at de pensionister, der var gået på pension i 1995 eller tidligere, ved reguleringen i 1999 måtte se deres regulering reduceret med 8 %, begrundet med at de jo ikke skulle betale arbejdsmarkedsbidrag. Besøg vor hjemmeside hvis du vil vide mere om hvad din pension i dag burde være reguleret med. Oven i dette kommer Regeringen nu med et forslag til en Udligningsskat på store pensionsudbetalinger Som det fremgår af regeringens Forårspakke 2.0, bliver vi nu alle højst sandsynligt pålagt en udligningsskat på ca. 8 % af den del af vor pension der overstiger kr. Dette er, for os, både uforståeligt og uretfærdigt. I aftalen mellem Regeringen og Dansk Folkeparti står der: Indskud på pensionsordninger med løbende og ratevise udbetalinger kan fuldt ud fradrages i den personlige indkomst. For personer, der betaler topskat, er værdien af fradraget 59 pct. (ekskl. arbejdsmarkedsbidrag og kirkeskat). Før 1998 var værdien af fradraget endnu højere. Personer med høje indkomster har således kunnet indskyde beløb med meget høj fradragsværdi. Modstykket hertil er, at udbetalinger fra ordningerne indkomstbeskattes. Med reformen sættes marginalskatten markant ned og dermed også skatten på udbetalinger fra allerede opbygget pensionsformue. Det indebærer en utilsigtet gevinst for den eksisterende pensionsopsparing, der er fradraget med højere marginalskatter. Parterne er enige om at indføre en midlertidig udligningsskat for personer med store pensionsudbetalinger med henblik på at neutralisere denne utilsigtede virkning. I aftalen hedder det videre Der vil i foråret 2009 blive udarbejdet en konkret model herfor. Parterne er enige om, at der i udformningen af den konkrete ordning skal tages hensyn til indkomster hidrørende fra invalidepensioner samt ægtepar, hvor overførselsmuligheder af uudnyttede bundfradrag i mellemskatten har haft stor betydning, ligesom det fortsat skal være attraktivt at arbejde og spare op til egen forsørgelse i alderdommen. Hvis I går ind på vor hjemmeside eller så er der meget mere om dette. Vi er ved at forberede henvendelser til såvel Skatteministeren, som til Dansk Folkeparti. Med dette vil jeg afslutte min beretning Spørgsmål og kommentarer fra medlemmerne: Bestyrelsen bør bruge en del af foreningens kassebeholdning på at få hjælp fra en skatteekspert til at belyse det uretfærdige i denne særskat. Hvad er bestyrelsens strategi for at få IBM til at regulere pensionerne? Vi vil fortsætte dialogen med IBM s ledelse for herigennem at påvirke IBM til at regulere pensionerne. Ifølge IBM s regnskab er der anvendt $13 Mill. til pensioner i Europa. Hvor stor en del af disse penge er kommet pensionsfonden til gode? Det ved jeg ikke med sikkerhed, men jeg kan sige, at IBM i 2008 har indbetalt et stort beløb til pensionsfonden. Herefter blev beretningen godkendt. 24. marts

5 3. Godkendelse af årsregnskab 2008 Jørgen Olsen fremlagde regnskabet for 2008, som var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Der var ingen indvendinger mod regnskabet, som herefter blev godkendt. 4. Budget for indeværende år Jørgen Olsen fremlagde budgettet for indeværende år. Der var ingen indvendinger mod budgettet, som herefter blev godkendt 5. Fastsættelse af kontingent for år 2010 Jørgen Olsen foreslog at kontingentet for 2010 blev på 0 kr. ligesom i Dette blev også vedtaget 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Derefter var der valg af bestyrelsesmedlemmer. Peer Suhr, Claus Heisterberg og Jens Holm Nielsen var på valg. Peer Suhr ønskede ikke genvalg, Jens Holm Nielsen blev genvalgt, Claus Heisterberg blev ikke genvalgt og P.W. Jørgensen blev nyvalgt. 7. Valg af revisor Jørgen Bjerre blev genvalgt som revisor. 8. Finanskrisen og din IBM pension Spørgsmål: Kan de pensionerede medlemmerne af IBM s pensionsfond være sikker på, at deres pensionsudbetalinger vil fortsætte uberørt af finanskrisen? Når en IBM medarbejder, der er medlem af IBM s pensionsfond, går på pension, skal IBM indbetale det beløb, der er nødvendigt, for at sikre, at den beregnede pensionsudbetaling kan fortsætte resten af livet. De nødvendige indbetalinger bliver beregnet baseret på den forventede gennemsnitslevetid, den aktuelle pensioneringsalder, den aktuelle månedlige pensionsudbetaling, sikring af enkepension, og eventuel børnepension. Beregningerne foretages af fondens aktuar, og bliver årligt justeret baseret på nye informationer fra Danmarks Statistik. Pensionsfondens midler anbringes i værdipapirer obligationer og aktier - og afkastet af disse papirer tilhører pensionsfonden. Lovgivningen kræver, at værdien af pensionsfondens indestående (kontanter og værdipapirer) svarer til ca. 104 % af fondens til enhver tid gældende pensionsforpligtelser. Værdien af pensionsfondens midler overvåges af Finanstilsynet, og sker det, at værdien falder under den nævnte grænse på de ca. 104 %, er IBM forpligtet til at indbetale differencen efter et af lovgivningen fastsat regelsæt. Så længe IBM er solvent, er de pensionerede medlemmer af IBM s pensionsfond sikret den aftalte pension. 24. marts

6 Spørgsmål og kommentarer fra medlemmerne: Hvis man er gået på opsat pension, og IBM går konkurs inden man fylder 65 år, kan må så være sikker på at få den aftalte pension? Hvis IBM går konkurs, vil IBM Pensionsfond blive sat under administration. Det er efterfølgende administrators opgave at sikre at indgåede aftaler overholdes. Hvor mange medlemmer er der i IBM s pensionsfond? Ca. 700 pensionister og godt 600 aktive medlemmer. Hvor mange medlemmer er vi i SMIP? Vi er mere end 500 medlemmer, og der kommer stadig flere til. Vi har ingen udmeldelser haft i det forløbne år. Når jeg bliver 60 år, og jeg har fornemmelsen, at IBM er ved at gå konkurs, skal jeg så gå på opsat pension eller på pension med det samme? I begge tilfælde vil pensionen blive beregnet på grundlag af det beløb der for dig er indbetalt til pensionsfonden, og du skal ikke forvente yderligere indbetalinger. Vil de ca. 104% af pensionstilsagnet, som finanstilsynet kræver som indestående i pensionsfonden blive forhøjet? Nej, de ca. 104% skal p.t. dække alle forpligtelser. Er man pensionsberettiget når man fylder 55 år? Ja, hvis du er indtrådt i pensionsfonden før den 1. januar Personer der er indtrådt efter denne dato er først pensionsberettigede når de fylder 60 år. 9. Eventuelt Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne Da der ikke var yderligere spørgsmål afsluttede Kai Adelhorst mødet, takkede for fremmødet og takkede dirigenten for at holde god ro og orden. København den 24. marts Aksel Olsen Kai Adelhorst Jens Holm Nielsen Dirigent Formand Referent Udenfor referat kan vi oplyse, at bestyrelsen den 19. marts har konstitueret sig selv som følger: Formand Kai Adelhorst Næstformand og Sekretær Jens Holm Nielsen Kasserer Bestyrelsesmedlemmer Revisor Jørgen E. Olsen Søren Højberg P.W. Jørgensen Jørgen Bjerre 24. marts

Referat af SMIP Generalforsamling den 23. marts 2010

Referat af SMIP Generalforsamling den 23. marts 2010 Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond 5. april 2010 Referat af SMIP Generalforsamling den 23. marts 2010 Kai Adelhorst bød velkommen til årets generalforsamling og håbede på et godt og dialogrigt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Pension især med fokus på beskatning ved efterløn og folkepension Studerende: Vejleder: Jacob E. Christensen

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00 PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. april 2015 Det fuldstændige generalforsamlingsmateriale og Årsrapport 2014 er offentliggjort

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MAJ / JUNI 2011

ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MAJ / JUNI 2011 ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MAJ / JUNI 2011 Omdeles til alle husstande i Eriksmindekvarteret. Indeholder referat fra generelforsamling 11. april 2011, de ændrede vedtægter samt bestyrelsen efter generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele,

Læs mere

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009 22. april 2009 Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag Indholdsfortegnelse Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...4 Multimediebeskatning...9

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009.

Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009. Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009. Formand Frank Jørgensen (FJ) bød velkommen og glædede sig over, at de 49 stemme berettigede var mødt op til trods for det dejlige

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Separation/skilsmisse og pension

Separation/skilsmisse og pension SEPARATION/SKILSMISSE OG PENSION OKTOBER 011 SIDE 1 Separation/skilsmisse og pension Web-pjecen giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004 Dato: 14/02-2004 Klokken: 14.00-18.15 Sted: KVL, København Referent: Merete Hansen Dirigent: Allan Høiberg Bestyrelsen bestod før generalforsamlingen af: Niki Gade, formand André Stæhr, næstformand Dyveke

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

No. 2 Juli 2004. Fagligt. Alternativ. 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen. Se side 3. Danmarks Frie Fagforening

No. 2 Juli 2004. Fagligt. Alternativ. 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen. Se side 3. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 2 Juli 2004 Alternativ 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen Se side 3 Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere