Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund (DJ)/FAF og Producentforeningen for ansatte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund (DJ)/FAF og Producentforeningen for ansatte"

Transkript

1 TV DJ/FAF - ansatte Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund (DJ)/FAF og Producentforeningen for ansatte 1. Overenskomstens anvendelsesområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på ansatte medarbejdere beskæftiget ved redaktion, produktion og afvikling af TV, video, multimedieproduktion og AV hos medlemmer af Producentforeningen. Produktion af computerspil er ikke omfattet af overenskomsten. Stk. 2. Tidsbegrænsede ansættelsesaftaler af minimum 1 måneds varighed er omfattet af overenskomsten. Stk. 3. For alle forhold gælder, at bestående aftaler ikke kan forringes, så længe overenskomsten er løbende. Medlemmer af Producentforeningen har mulighed for at indgå en kollektiv lokalaftale, der ikke må indebære en forringelse af lønmodtagernes eller arbejdsgiverens samlede vilkår i forhold til denne overenskomst. Indgås en sådan ikke, er medlemmer af Producentforeningen automatisk omfattet af nærværende overenskomst. 2. Ansættelse Stk. 1. Arbejdsgivers pligt til at underrette arbejdstager om vilkårene for ansættelsesforholdet opfyldes derved, at ved enhver aftale om ansættelse skal den som bilag 1 til nærværende overenskomst optrykte standardkontrakt benyttes. Samtlige relevante punkter i standardkontrakten skal udfyldes. Stk. 2. Ansættelse sker på vilkår i henhold til denne overenskomst. Stk. 3. DJ/FAF kan anmode om at få tilsendt samtlige kopier af ansættelseskontrakter fra en produktion og videresender kopi af disse til Producentforeningen. Stk. 4. Medarbejdere, der på skærmen eller under produktionen af TVprogrammer er synlige overfor offentligheden og derfor forventes at være redaktionelt eller kunstnerisk uafhængige, kan ikke pålægges at medvirke til reklameproduktion eller lignende.

2 3. Løn Stk. 1. Lønnen består af en grundløn (minimumsløn) og et pensionsbidrag samt et personligt tillæg. Stk. 2. Grundlønnen fastsættes ved indplacering i det til overenskomsten hørende lønskema, hvor minimumslønsatserne, pensionsbidragene og minimumslønsatserne inkl. pension er angivet (se bilag 2). Minimumslønsatserne tillægges pr. 1 januar ,8% og pr. 1. Januar ,3%. De stigninger i minimumslønsatserne, som således er aftalt, kan ikke modregnes i medarbejderens personlige løntillæg. Til minimumlønsatserne skal lægges et personligt tillæg der ydes på baggrund af den ansattes personlige og faglige kvalifikationer. For funktioner der ikke er nævnt i det til overenskomsten hørende lønskema, sker indplacering efter et konkret skøn. Uenighed mellem parterne om indplacering behandles i det i forhandlingsprotokollatet af aftalte Følgeudvalg og efter reglerne i overenskomstens 18. For medarbejdere uden brancheerfaring og uden en af fagets uddannelser henvises til protokollat 1. Stk. 3. Det personlige tillæg fastsættes under hensyntagen til medarbejderens personlige og faglige kvalifikationer. Stk. 4. Reguleringen af det personlige tillæg drøftes 1 gang årligt og sker pr. 1. januar. Alle medarbejdere har adgang til en årlig forhandling om det personlige tillæg. Stk. 5. Lønforhøjelse som følge af ryk til højere løntrin indenfor samme gruppe eller i forbindelse med overenskomstfornyelse kan ikke modregnes i det personlige tillæg. 4 Pension Stk. 1. Af de i 3, stk. 2 nævnte minimumslønninger indbetaler producenten et pensionsbidrag på 9%. Pensionsbidragene indbetales til en af parterne godkendt pensionsordning. 5. Arbejdstid Stk. 1. Den gennemsnitlige månedlige arbejdstidsnorm er på 160 timer. Arbejdstimer præsteret ud over den månedlige arbejdstidsnorm er overarbejde.

3 Stk. 2. Overarbejde opgøres ved månedens udgang og afspadseres i den følgende måned i forholdet 1:1,5. Stk. 3. Overarbejde der ikke er afspadseret inden 2 måneder efter den måned i hvilken overarbejdet er præsteret kan enten afspadseres i forholdet 1:2 eller godtgøres efter aftale med medarbejderen med timelønnen tillagt 100% pr. præsteret overarbejdstime. Stk. 4. Den enkelte medarbejder sikres 2 ugentlige fridøgn så vidt muligt i sammenhæng. Stk. 5. Søgnehelligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og Grundlovsdag er fridage. I måneder med Søgnehelligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og Grundlovsdag nedskrives det månedlige timetal forholdsmæssigt med den gennemsnitlige daglige arbejdstid. Det samme gælder måneder, i hvilke der afvikles afspadseringsdage og feriedage. 6. Genetillæg Stk. 1. For arbejde mellem kl og kl alle ugens dage samt for arbejde på lørdage, søn- og helligdage samt for arbejde på juleaftensdag, nytårsaftensdag og Grundlovsdag i tidsrummet kl til kl ydes et tillæg pr. time der pr. 1. oktober 2003 udgør kr. 75. Stk. 2. I stedet for betaling i henhold til stk. 1 kan der indgås aftale mellem medarbejderen og producenten om, at medarbejderens arbejdstid reduceres i forholdet 1:1,5 pr. arbejdstime præsteret på forskudte tidspunkter. 7. Rådigheds- og genetillæg Stk. 1. I stedet for betaling af overarbejde i henhold til 5 og genetillæg i henhold til 6 kan der mellem medarbejderen og producenten indgås aftale om, at der betales et rådighedstillæg til medarbejderens månedlige løn. Stk. 2. Rådighedstillægget skal fastsættes som et gennemsnit af det overarbejde og det arbejde på forskudt tid, der forventes at ville blive pålagt medarbejderen i den aftalte periode. Stk. 3. Der kan højst indgås aftaler vedrørende rådighedstillæg i perioder af 3 måneders varighed. Efter udløb af denne periode skal der indgås fornyet aftale, som fastlægger rådighedstillæggets størrelse i den kommende periode.

4 Stk. 4. Såfremt forudsætningerne for den indgåede aftale vedrørende rådigheds- og genetillæg væsentligt ændres i den aftalte periode, kan hver af parterne kræve, at aftalen herom ændres. 8. Ferie Stk. 1. Medarbejderne ansat i henhold til denne overenskomst har udover ferie i henhold til Ferielovens bestemmelser herom ret til en ekstra uges ferie med løn, jf. overenskomstens protokollat 5. Stk. 2. Det kontante ferietillæg udgør 1% af lønnen som udbetales med majlønnen. Stk. 3. Ved fratræden beregnes feriegodtgørelse med 15% af den ferieberettigede løn i optjeningsåret. Stk. 4. I øvrigt gælder Ferielovens bestemmelser. 9. Sygdom Stk. 1. Medarbejderne har ret til at oppebære fuld løn under sygdom. Stk. 2. Medarbejderne har ret til frihed med løn svarende til løn under sygdom, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af den enkelte medarbejders syge, hjemmeboende barn eller børn under 14 år. Stk. 3. Denne frihed omfatter kun den ene af barnets eller børnenes forældre ad gangen og kun barnets eller børnenes 2 første sygedage. Stk. 4. Producenten kan kræve dokumentation i henhold til gældende regler herom for henholdsvis medarbejderens, barnets og børnenes sygdom, såfremt dette skønnes nødvendigt. 10. Barsel Stk. 1. Medarbejdere, der har været ansat i virksomheden i mindst 20 måneder regnet fra forventet fødselstidspunkt, har ret til fuld løn under barsel dog højst kr inkl. pension pr kr. ( % - dvs. kr heraf i pensionsbidrag) pr. måned. Lønnen under barsel reguleres med 3,3% pr og udgør herefter kr inkl. pension (kr % - dvs. kr heraf i pensionsbidrag). Se i øvrigt protokollat 4 om mulighed for udvidet barselsordning.

5 Stk. 2. Medarbejderne har ret til at oppebære løn under barsel efter stk. 1. i en periode som fastsat i den til enhver tid gældende Lov om ligebehandling. Producentens pligt til at yde fuld løn er betinget af, at medarbejderen efter kapitel 7 i Lov om Dagpenge i fraværsperioden er berettiget til fulde dagpenge, som refunderes til Producenten. 11. Kørsel, rejser, diæter m.v. Stk. 1. Kørsel i egen bil i forbindelse med tjenesten afregnes efter statens regler. Stk. 2. Alle rejse- og transportudgifter i ind- og udland i forbindelse med tjenesten afholdes af producenten. Stk. 3. Ophold i ind- og udland i forbindelse med tjenesten betales af producenten. Producenten er berettiget til at vælge hotel. Stk. 4. Eventuelle diæter i forbindelse med rejser i ind- og udland betales efter skatteministeriets skattefrie satser for rejsegodtgørelse. 12. Efteruddannelse Stk. 1. Hver medarbejder har ret til en uges efteruddannelse med fuld løn pr. ansættelsesår i producentens virksomhed. Stk. 2. Hvis en medarbejder ikke har været på efteruddannelse et år, overføres retten til det følgende år. Der kan højst opspares 2 ugers efteruddannelse og således højst afvikles 3 ugers efteruddannelse indenfor et år. Producenten holder medarbejderen løbende orienteret om tilgodehavende efteruddannelse. Stk. 3. Efteruddannelsesuger kan afholdes på forskud efter aftale mellem producenten og medarbejderen. Stk. 4. Der kan afholdes intern og ekstern efteruddannelse. Medarbejderens efteruddannelse aftales mellem medarbejderen og producenten. Almindelig oplæring, der er nødvendig for, at den enkelte kan udføre sit normale arbejde, må ikke medføre bortfald af efteruddannelse. Stk. 5. Efteruddannelsen kan tage sigte på at forbedre den enkeltes kvalifikationer til nuværende og kommende jobs i medieverdenen. Stk. 6. Såfremt producenten afviser et ønske fra medarbejderen om efteruddannelse, skal der inden rimelig tid gives et alternativt tilbud om

6 efteruddannelse, der opfylder betingelserne i stk. 5. Medarbejderen er på tilsvarende måde forpligtet til at komme med forslag, hvis medarbejderen afslår et tilbud fremsat af producenten. Stk. 7. Medarbejderen kan ikke pålægges at deltage i oplæring eller efteruddannelse i fritiden. 13. Ophavsret Stk. 1. Parterne er enige om, at medarbejderne i henhold til lov om ophavsret af 14. juni 1995 nyder beskyttelse for det af dem tjenstligt producerede stof i det omfang, betingelserne for beskyttelse i henhold til nævnte lov er opfyldt. Stk. 2. Producenten erhverver i kraft af ansættelsesforholdet og denne overenskomst alle rettigheder til det producerede stof uden tidsmæssige eller geografiske begrænsninger. Stk. 3. I kraft af ansættelsesforholdet og denne overenskomst erhverver producenten ret til at overdrage udnyttelsesrettigheder til det tjenstligt producerede stof på nedenstående betingelser. Stk. 4. Producenten skal gøre erhververen opmærksom på, at udnyttelse af produktionen skal ske under respekt for Ophavsretslovens 3 i hvilken forbindelse, der for så vidt angår redaktionelt stof, herunder dokumentarprogrammer og -udsendelser, også henvises til medieetiske normer. Producenten krediterer alle redaktionelle og kunstneriske funktioner, alle funktioner i produktion og afvikling (herunder kamera, lys, lyd, redigering, producer, assistenter m.fl.) samt medvirkende i overensstemmelse med god skik og under hensyntagen til mediets karakter. Stk. 5. For udnyttelse på alle måder og ved hjælp af alle tekniske metoder af medarbejdernes værker, præstationer og fotografier, der er frembragt som led i ansættelsesforholdet, betales kr. pr. overenskomstår, startende med år Beløbet dækker såvel værker af fastansatte som af freelancere, der ikke er hovedophavsmænd, jf. freelanceoverenskomstens 17 stk. 3. Stk. 6. Beløbet nævnt i stk. 5 indbetales 1. juni første gang dog 1. oktober 2003, for perioden 1. juni 2003 til 31. maj 2004 til Ophavsretsfonden i Dansk Journalistforbund/FAF, der sørger for beløbenes videre fordeling til de medarbejdere, der er eller har været ansat

7 i henhold til ansatteoverenskomsten og freelanceoverenskomsten, herunder indberetning til skattevæsenet etc. Stk. 7. Royaltien, der udbetales i henhold til 13 stk. 5 må ikke påvirke den almindelige overenskomstaftalte eller lokalt aftalte lønudvikling. Stk. 8. Medarbejderne bevarer retten til vederlag gennem de til enhver tid værende COPY-DAN-foreninger og tilsvarende kollektive forvaltningsstrukturer, herunder retten til vederlag i henhold Ophavsretslovens 35 og 39. Royaltien i henhold til 12 stk. 5 indeholder vederlag i henhold til ophavsretslovens 58a. Stk. 9. Under en eventuel lovlig konflikt mellem denne overenskomsts parter, må der ikke indgås nye aftaler om salg af videreudnyttelsesrettigheder til allerede producerede produktioner, hvortil medarbejderne i henhold til 13 stk. 5 har krav på royalties. 14. Konkurs eller betalingsstandsning Stk. 1. I tilfælde af producentens konkurs eller betalingsstandsning falder de rettigheder medarbejderen har overdraget til producenten tilbage til medarbejderen 30 dage efter konkursbegæringens indgivelse, respektive betalingsstandsningens anmeldelse, medmindre der forinden er stillet fuld og betryggende sikkerhed for, at alle skyldige ydelser, herunder også for tiden forud for begæringen/anmeldelsen, vil blive betalt til forfaldstid. 15. Opsigelse Stk. 1. For opsigelse af ansatte gælder de i funktionærloven fastsatte regler. Stk. 2. Ved tidsbegrænset ansættelsesforhold fratræder medarbejderen ved ansættelsesperiodens udløb uden yderligere varsel fra arbejdsgivers side. I øvrigt gælder de i funktionærloven fastsatte regler, medmindre andet er aftalt mellem medarbejderen og producenten. Såfremt en tidsbegrænset ansat har fået forlænget sin kontrakt mere end 3 gange skal producenten tage initiativ til en drøftelse mellem producenten, eventuel tillidsrepræsentant og medarbejderen om den fortsatte tilknytning. Stk. 3. Hvis en medarbejder ikke løser sine opgaver på tilfredsstillende vis, skal det mundtligt og skriftligt meddeles den pågældende, så der skabes mulighed for at rette på forholdet.

8 Stk. 4. Afskedigelse begrundet i medarbejderens forhold kan ikke ske uden forudgående skriftlig advarsel. Såfremt der er valgt en tillidsrepræsentant, skal denne orienteres om advarslen, som skal indeholde en præcis beskrivelse af forholdet samt en tidsmæssig begrænsning på maksimalt 6 måneder. Efter udløbet af perioden skal medarbejderen og eventuelt tillidsrepræsentanten orienteres om sagens bortfald. Stk. 5. Såfremt afskedigelsen er begrundet i producentens forhold, skal tillidsrepræsentanten orienteres i rimelig tid før opsigelsen agtes afgivet, for at tillidsrepræsentanten og producenten i fællesskab kan undersøge muligheden for at undgå afskedigelsen eller afbøde følgerne af den. Producenten skal til brug for denne undersøgelse fremlægge det for undersøgelsen nødvendige materiale. Stk. 6. Skønner Dansk Journalistforbund, at afskedigelsen af en medarbejder er urimelig, kan forbundet kræve afskedigelsen behandlet i overensstemmelse med reglerne i 16. Stk. 7. Hvis der herefter bliver truffet afgørelse om, at den foretagne opsigelse er urimelig og ikke begrundet i producentens eller medarbejderens forhold, kan der efter påstand herom træffes afgørelse om at underkende opsigelsen, medmindre samarbejdet mellem producenten og medarbejderen har lidt eller må antages at lide væsentlig skade ved en fortsættelse af ansættelsesforholdet. Træffes der afgørelse om, at opsigelsen er urimelig, men at ansættelsesforholdet alligevel ikke skal fortsætte, og der er nedlagt påstand om godtgørelse for urimelig afskedigelse, kan det bestemmes, at producenten skal betale den pågældende en godtgørelse. Størrelsen af denne skal afhænge af sagens omstændigheder og af den uberettigede afskedigede medarbejders anciennitet. Godtgørelsen kan ikke overstige 52 ugers løn beregnet efter den afskedigede medarbejders gennemsnitsindtjening i det sidste år. 16. Samarbejde Stk. 1. Medarbejdere, omfattet af overenskomsten, har ret til at vælge en tillidsrepræsentant, som er berettiget til at fremlægge de ansattes synspunkter over for producenten, såfremt der i producentens virksomhed er ansat mere end 5 medarbejdere omfattet af overenskomsten. Stk. 2. Tillidsrepræsentanten sikres den fornødne frihed til at varetage faglige opgaver vedrørende producenten i arbejdstiden. Endvidere tilsikres tillidsrepræsentanten ret til at deltage i møder, stævner og kurser for tillidsrepræsentanter, som afholdes af den valgte tillidsrepræsentants organisation.

9 Stk. 3. Tillidsrepræsentanten er valgt i henhold til den organisations love, som tillidsrepræsentanten er medlem af, og kan på sin organisations vegne indtræde i forhandlingerne om den enkelte medarbejders løn- og ansættelsesforhold, såfremt den enkelte medarbejder eller producenten måtte ønske det. Stk. 4. Valget af tillidsrepræsentant har først gyldighed, når resultatet er meddelt producenten. Tillidsrepræsentanten kan også fungere som talsmand for de freelancere, der er tilknyttet producentens virksomhed. Stk. 5. Der vises tillidsrepræsentanten fuld åbenhed i alle relevante spørgsmål. Tillidsrepræsentanten har i denne forbindelse pligt til at udvise fornøden diskretion. Stk. 6. Det er såvel tillidsrepræsentanten som producentens pligt at bidrage til at vedligeholde og fremme et roligt og godt samarbejde på arbejdspladsen. Stk. 7. Tillidsrepræsentanten kan ikke afskediges, med mindre tvingende grunde taler herfor. Afskedigelsen kan af Dansk Journalistforbund indbringes for Faglig Voldgift i overensstemmelse med 16. Finder Den Faglige Voldgift, at tvingende grunde ikke foreligger, kan det pålægges producenten at genansætte tillidsrepræsentanten. Den særlige beskyttelse af tillidsrepræsentanten har gyldighed 6 måneder efter den enkelte tillidsrepræsentants fratræden fra posten. 17. Ny teknik Stk. 1. Medarbejderne tages så vidt muligt med på råd ved indførelse af ny teknik, som direkte eller indirekte påvirker medarbejdernes arbejdsforhold. Medarbejderne har adgang til alt relevant materiale og inddrages i hele forløbet for at sikre det fælles mål: høj kvalitet i arbejdet og en effektiv udnyttelse af ressourcerne. Stk. 2. Medarbejderne orienteres om producentens planer om indførelse af ny teknik så tidligt som muligt i forløbet, således at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for producentens beslutninger. 18. Uoverensstemmelser Stk. 1. Alle uoverensstemmelser om forståelsen af overenskomsten skal forinden forelæggelse for faglig voldgift søges løst ved afholdelse af lokalt

10 møde hos producenten under medvirken af repræsentanter for hver af overenskomstens parter. Stk. 2. Løses uoverensstemmelsen ikke ved afholdelse af lokalt møde kan uoverensstemmelsen af hver af parterne indbringes for faglig voldgift. Stk. 3. Påstand om brud på overenskomsten, herunder arbejdsstandsninger, skal straks indberettes til overenskomstparterne, og møde i faglig voldgift skal afholdes dagen efter påstandens fremsættelse. Stk. 4. Den faglige voldgift består af 6 medlemmer, hvoraf hver part til sagens behandling udpeger 3. I tilfælde af stemmelighed tilkaldes en opmand. Kan der ikke opnås enighed om valg af opmand, skal parterne i fællesskab anmode Arbejdsrettens formand om at udpege en sådan. Opmanden indkalder på begæring herom snarest gørligt parterne til behandling af uoverensstemmelsen. Opmanden kan i tilfælde af overenskomstbrud idømme den tabende part en bod. Parterne betaler hver halvdelen af udgifterne ved voldgift eller ved tilkaldelse af opmand, dog skal den part, der påstår brud på overenskomsten, såfremt denne påstand ikke er taget til følge i den faglige voldgift, udrede sagens omkostninger. Parterne afholder egne omkostninger. 19. Konfliktvarsling Stk. 1. Er forhandling om ny overenskomst efter stedfunden opsigelse ikke afsluttet ved overenskomstens udløbstid, gælder overenskomsten fortsat, indtil ny overenskomst indgås, eller indtil en af parterne på sine medlemmers vegne iværksætter arbejdsstandsning (strejke, blokade, lockout eller boykot). Stk. 2. Arbejdsstandsningen skal varsles ved særlig og anbefalet skrivelse mindst 14 dage før arbejdsstandsningen agtes iværksat, og der skal på samme måde gives den anden part meddelelse om beslutningen mindst 7 dage før arbejdsstandsningen iværksættes. 20. Varighed Stk. 1. Overenskomsten træder i kraft 1. januar 2008 og gælder til og med 31. maj Hvis den ikke inden udløb er opsagt med mindst 3 måneders varsel løber den videre 1 år ad gangen indtil den med 3 måneders varsel opsiges til udgangen af en måned. København d.

11 Dansk JournalistforbundProducentforeningen Protokollat 1 Medarbejdere uden brancheerfaring og uden en af fagets uddannelser kan ansættes til en grundløn som pr udgør kr inkl. pension (kr % - dvs. kr heraf i pensionsbidrag). Der ydes et personligt tillæg i forhold til alder og praktiske erfaringer. Grundlønnen reguleres pr med 3,3% og udgør herefter kr inkl. pension (kr % - dvs. kr heraf i pensionsbidrag). Efter maksimalt 1 års ansættelse optages der drøftelse om medarbejderens lønniveau i forhold til de kvalifikationer vedkommende har opnået ved ansættelsen eller eventuelle indplacering i overenskomstens almindelige lønsystem. Medarbejdere ansat til at varetage en funktion i gruppe 4 og 5 i overenskomstens lønsystem kan maksimalt være indplaceret lønmæssigt i henhold til dette protokollat i 2 år. Medarbejdere ansat til at varetage en funktion i gruppe 6 i overenskomstens lønsystem kan maksimalt være indplaceret lønmæssigt i henhold til dette protokollat i 3 år. Medarbejdere ansat i henhold til dette protokollat kan varetage arbejdsopgaver på alle funktioner. Det er således ikke medarbejderens titel i oplæringsperioden, der er afgørende for eventuel indplacering i overenskomstens lønsystem. I øvrigt gælder overenskomstens bestemmelser. Protokollat 2 Parterne vil i overenskomstperioden arbejde for at opstille fælles mål for efteruddannelsespolitikken inden for redaktion, produktion og afvikling, samt kortlægge hvilke efteruddannelsestilbud, der allerede eksisterer på markedet inden for disse 3 områder. På baggrund af dette arbejde, skal der tages stilling til, hvilke tiltag der bør iværksættes på området. Såfremt der er behov for særligt research eller udviklingsarbejde i denne forbindelse, vil organisationerne være indstillet på efter evne at bevillige midler til projektet. Protokollat 3 Producentforeningen fremlagde under forhandlingerne følgende principper for opgørelsen af omsætningen under overenskomstens område og beregningen af rundsummens størrelse: Omsætningen på TV2 og DRs salgskontorer vedrørende produktioner under overenskomsternes områder. Efter fradrag af omkostninger er der

12 10% tilbage til producenterne. Heraf beregnes 2,5% (kr årligt) til såvel fastansatte som freelancere, der ikke er hovedophavsmænd til værkerne, jf. freelanceoverenskomstens 17 stk. 4. For tidligere overenskomstperioder betales der et samlet beløb på kr til fordeling mellem DJ og FAF. Disse beløb og principper er uden præjudice for fremtiden, idet de bygger på skøn og ikke faktuelle oplysninger. Overenskomstparterne har ikke ved indførelsen af klumpsumordningen ændret overenskomstens aftalte grundlag for royaltyberegning, hvorefter royalty beregnes på grundlag af producentens nettoindtægter. Nettoindtægter defineres som de indtægter producenten opnår ved videreudnyttelsen, som overstiger den privatkapital producenten har indskudt i forbindelse med produktionen samt eventuel tilbagebetalingspligtig fremmedkapital, fratrukket 30% til dækning af distributionsomkostninger. Finansieringsindskud fra presale samt kapital tilgået producenten i forbindelse med finansieringen af produktionen medregnes ikke ved opgørelsen af producentens nettoindtægter. I henhold til overenskomstens 13 stk. 5 er det mellem parterne aftalt, at medarbejdernes andel og den andel der tilkommer freelancere, der ikke er hovedophavsmænd, jf. freelanceoverenskomsten 17 stk. 4 af producentens nettoindtægter samlet udgør kr. Den forholdsmæssige fordeling mellem henholdsvis medarbejdere og freelancere sker i overensstemmelse med aftale mellem FAF og DJ. Protokollat 4 Overenskomstens parter har pr. 1/1-08 på ansatte-overenskomsten reserveret 0,1% beregnet på grundlag af minimallønsatserne og pr. 1/1-08 på freelance-overenskomsten reserveret 0,2% beregnet på grundlag af minimalløn- og normallønsatserne til en barselsordning, der skal sikre parternes andel i indbetalingerne til barsel.dk. Anvendelsen af midlerne kræver enighed mellem overenskomstens parter. Såfremt Lov om barselsudligning og/eller Lov om Dagpenge ændres, eller hvis parterne i forbindelse med evalueringen i oktober/november 2008 beslutter sig for at afskaffe ordningen, kan denne aftale om indbetaling til barselsforeningen opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned og de hidtil anvendte procenter/midler (pt. 0,2 % på freelanceoverenskomsten og 0,1 % på ansatteoverenskomsten) skal tillægges freelancerens/medarbejderens løn/regulerer overenskomstens normallønninger/minimallønninger ved førstkommende månedsskifte. Eventuelle beløb i foreningen udbetales ligeligt til DJ og FAF, medmindre det er åbenbart forkert.

13 Protokollat 5 Mellem overenskomstens parter er der enighed om indførelsen af 6. ferieuge med virkning fra 1/1-08. Indførelsen af 6. ferieuge sker således, at medarbejdere omfattet af overenskomsten påbegynder optjening af 5 ekstra feriedage i optjeningsåret 1/1-08 til 31/12-08 til afholdelse i ferieåret 1/ /4-10. Ved fratræden beregnes feriegodtgørelse med 15% af den ferieberettigede løn i optjeningsåret. Da der før 1/1-08 allerede er medlemmer af Producentforeningen, der har indført den 6. ferieuge, er det aftalt, at disse produktionsselskaber pr. 1/ skal udmønte 2,5% beregnet på grundlag af minimallønsatserne til hver enkelt medarbejder. Udmøntning kan ske i form af løn, pension, frynsegoder eller lignende. København d. Dansk Journalistforbund Producentforeningen

Tv-produktion, ansatte

Tv-produktion, ansatte Tv-produktion, ansatte Overenskomst mellem Film- og TV-arbejderforeningen (FAF) og Producentforeningen for ansatte 1. Overenskomstens anvendelsesområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på ansatte

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 1. Overenskomstens dækningsområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på fastansatte medarbejdere ved Mediehus Århus, der

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Tv-produktion, freelance

Tv-produktion, freelance Tv-produktion, freelance Overenskomst mellem Film- og Tv-arbejderforeningen (FAF) og Producentforeningen for freelancere 1. Anvendelsesområde Stk. 1. Freelanceoverenskomsten finder anvendelse på produktioner,

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

1/6 2004 30/6 2005. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund. Producentforeningen. for. Freelancere

1/6 2004 30/6 2005. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund. Producentforeningen. for. Freelancere 1/6 2004 30/6 2005 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Producentforeningen for Freelancere 1 OVERENSKOMST MELLEM DANSK JOURNALISTFORBUND (DJ) OG PRODUCENTFORENINGEN FOR FREELANCERE 1. Anvendelsesområde

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

FAF Kort- og dokumentarfilm

FAF Kort- og dokumentarfilm FAF Kort- og dokumentarfilm Overenskomst mellem Fim- og TV-arbejderforeningen (FAF) og Danske film- og TV-Producenter om kort- og dokumentarfilmproduktioner 1. Anvendelsesområde Stk. 1. Nærværende overenskomst

Læs mere

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT Overenskomst Mellem TV 2 DANMARK A/S og HK STAT 2015 2018 Indholdsfortegnelse 1 Ansættelse... 3 2 Lønforhold... 4 3 Projektløn... 5 4 Arbejdstid... 6 5 Pension... 7 6 Ferie og orlov... 8 7 Barsel og adoption...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad OVERENSKOMST mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Handelsblad 2014 2017 - side 1 - Mellem Dansk Handelsblad og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst vedrørende de ansatte journalisters

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Journalistforbund og LandbrugsMedierne

Overenskomst. mellem. Dansk Journalistforbund og LandbrugsMedierne Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og LandbrugsMedierne 1. april 2014-31. marts 2017 1 Mellem LandbrugsMedierne og Dansk Journalistforbund er aftalt nedenstående overenskomst angående journalisters

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Forhandlingsprotokollat Mellem underviserne, repræsenteret ved Medarbejderforeningen for medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat på

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver DR HR Personale 12. november 2007 2007 OVERENSKOMST mellem DR og SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER om løsning af scenografiske enkeltopgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Almindelige

Læs mere

Stk. 3. For øvrige tidsbegrænsede ansatte gælder overenskomsten fuldt ud.

Stk. 3. For øvrige tidsbegrænsede ansatte gælder overenskomsten fuldt ud. Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Stk. 2. Lønforhøjelse som følge af anciennitetsstigning, stillingsændring eller overenskomstfornyelse kan ikke modregnes i personligt tillæg.

Stk. 2. Lønforhøjelse som følge af anciennitetsstigning, stillingsændring eller overenskomstfornyelse kan ikke modregnes i personligt tillæg. Fællesoverenskomsten Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund er efter forhandling mellem parterne indgået følgende overenskomst til afløsning af overenskomsten indgået den

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE 1. RAMMEAFTALENS FORMÅL OG OMRÅDE 1.01 Formålet med rammeaftalen er at sikre ansatte og A-lønnede og

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

OBS: Foreløbig version. Redigering af overenskomst er ikke endelig afsluttet.

OBS: Foreløbig version. Redigering af overenskomst er ikke endelig afsluttet. OBS: Foreløbig version. Redigering af overenskomst er ikke endelig afsluttet. DJ/ Media Movers ApS OK 2015 11. juni 2015 Overenskomst mellem Media Movers ApS og Dansk Journalistforbund Mellem Media Movers

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Folkekirkens Nødhjælp

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Folkekirkens Nødhjælp Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Folkekirkens Nødhjælp 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medlemmer af Dansk Journalist Forbund, der ansættes til udførelse af informations-

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

1. Lønforhold. Ritzaus Bureau

1. Lønforhold. Ritzaus Bureau Ritzaus Bureau Mellem DMA for Ritzaus Bureau A/S og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsvilkår for journalister i Ritzaus Bureau. For alle forhold gælder,

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Overenskomsten omfatter medvirkende til læbesynkron indtaling af audiovisuelle produktioner.

Overenskomsten omfatter medvirkende til læbesynkron indtaling af audiovisuelle produktioner. DUBBINGOVERENSKOMST Mellem Producentforeningen og er indgået følgende overenskomst vedrørende ansættelse til dubbing af tegnefilm m.v. hos medlemmer af Producentforeningen I. Dækningsområde Overenskomsten

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER Februar 2010 AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Adresse: Hedelykken 10, 2640 Hedehusene

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER

OVERENSKOMST SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER OVERENSKOMST MELLEM TEATRENES ARBEJDSGIVERORGANISATION BØRNETEATERSAMMENSLUTNINGEN/FORENINGEN AF SMÅ TEATRE I DANMARK OG SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER 1 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Overenskomsten

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund

Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse side Fællesoverenskomsten.... 5 Berlingske... 23 Politiken og Ekstra Bladet....

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 20226/4620220126 Arbejdsaftale- og foreningsret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Industriens Arbejdsgivere og Industriforbundet

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Notat om tidsbegrænset ansættelse på erhvervsskoler

Notat om tidsbegrænset ansættelse på erhvervsskoler Dato 24.07.2009 / j Notat om tidsbegrænset ansættelse på erhvervsskoler Dato 07.12.2009 Det er et tilbagevende spørgsmål, hvilke vilkår en timelærer skal ansættes på, samt hvor mange gange en medarbejder

Læs mere

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FARMAKONOMFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER JORDEMODERFORENINGEN DANSKE BIOANALYTIKERE DANSK SYGEPLEJERÅD KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET DANSK

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere