Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S"

Transkript

1 Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed (FIL) 71, stk. 1, nr. 9 og 77 d, stk. 1. Efter 71 skal en finansiel virksomhed og en finansiel holdingvirksomhed have en lønpolitik og praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring. Lønpolitikken og særligt retningslinjer for tildeling af variabel løn samt pensionspolitik er endvidere udarbejdet i overensstemmelse med FIL 77 a. FIL 77a indeholder en række begrænsninger for tildeling af variable løndele, pension og fratrædelsesordninger. Lønpolitikkens indhold samt dens anvendelsesområde, udarbejdelse, opdatering, kontrol og offentliggørelse er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om lønpolitik i samt vejledning om samme ii. Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Maj Invest) og Maj Invest Holding (Maj Invest Holding) har som følge af virksomhedens størrelse valgt ikke at nedsætte et aflønningsudvalg. 2. Overordnet formål Det er målet, at Maj Invest s og Maj Invests Holding s lønpolitik og -praksis bidrager til at: Sikre konkurrencedygtig aflønning Fremme forretningsmæssig udvikling Give mulighed for medejerskab hos ledelse og medarbejdere for at styrke værdiskabelse Sikre en sund og effektiv risikostyring. Lønpolitikken er også udarbejdet, så den sikrer de overordnede hensyn i 8 i bekendtgørelse om lønpolitik, herunder at lønpolitikken harmonerer med principperne om beskyttelse af kunder og investorer, samt at den samlede variable løn ikke udhuler Maj Invest s og Maj Invest Holding s mulighed for at styrke sit kapitalgrundlag. De generelle vederlagsprincipper og aktieordning for alle ansatte i Maj Invest og Maj Invest Holding: Udover (i) løn, er der (ii) pligtmæssigt pensionsbidrag på pt. 10 pct. og (iii) resultatafhængig bonus på mellem 0-12 måneders løn. Den resultatafhængige bonus er diskretionær og fastlægges årligt af ledelsen og typisk på grundlag af en vurdering af den pågælden-

2 2 des resultater, resultaterne i den pågældendes afdeling og virksomhedens resultater. I enkelte særlige tilfælde inden for udvalgte forretningsmæssige områder i vækst kan der aftales en bonus på udover 12 måneders løn, hvor bonus er baseret på den forretningsmæssige udvikling inden for et bestemt område. En sådan bonus kan være ikke-diskretionær, og i øvrigt uafhængig af virksomhedens resultater. Derudover er der (iv) individuelle equityincitamenter, (v) aktieordning vedrørende køb af aktier i Maj Invest Holding og individuelle ordninger vedrørende køb af warrants i Maj Invest Holding. 3. Lønpolitikkens anvendelsesområde Lønpolitikken gælder for: Bestyrelsen Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer (men ikke suppleanter) Direktionen Ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil ( væsentlige risikotagere ). Denne kreds er senest fastsat af bestyrelsen den 10. december 2014 og bestyrelsen revurderer kredsen en gang årligt. Pt. er i Maj Invest tre medarbejdere defineret som væsentlige risikotagere, udover selskabets direktion: Leder af Markets funktionen (del af afdelingen Investor Relations og Markets), leder af handelsfunktionen i Markets (del af afdelingen Investor Relations og Markets) og leder af Regnskab & Risikostyring. I Maj Invest Holding er pt. 1 medarbejder udover direktionen defineret som væsentlig risikotager: Leder af Regnskab & Risikostyring. Enkelte dele af lønpolitikken finder endvidere anvendelse på: Ansatte i særlige funktioner: Ansatte involveret i kontrolfunktioner, herunder ansatte, der arbejder med compliance. Udover lederen af Regnskab & Risikostyring, som er omfattet af kredsen af væsentlige risikotagere, er dette pt. afgrænset til 2 medarbejdere i Regnskab & Risikostyring samt leder af Jura og Compliance og 3 medarbejdere i Jura og Compliance. 4. Lønpolitikkens generelle vederlagsprincipper For den kreds, der er omfattet af lønpolitikken, gælder følgende generelle vederlagsprincipper og begrænsninger: a. Bestyrelsen Der er faste bestyrelseshonorarer. Det faste vederlag for den samlede bestyrelse på koncernniveau i 2014 (forudsat generalforsamlingens godkendelse) fremgår af note 10 i årsrapporten for Maj Invest og note 8 for Maj Invest Holding. Ændringer indstilles af bestyrelsen v/formandskabet til generalforsamlingens godkendelse.

3 3 Der er ingen udvalgshonorarer og ingen variable honorarandele. I ekstraordinære tilfælde, f.eks. særlige enkeltsager, kan der fraviges fra dette. b. Direktionen Aflønning til direktionen kan bestå af flere elementer: Fast vederlag. Det faste vederlag for direktionen på koncernniveau fremgår af årsrapporten for Maj Invest note 10. Det faste vederlag afspejler ansvar, kompetencer og projektrelateret indsats. Udbetalt vederlag for 2014 ses af årsrapporten under Ledelseshverv. Bonusordning baseret på resultatet på koncern- og afdelingsniveau og den enkeltes performance. Den samlede variable løn for direktionen på koncernniveau fremgår af note 8 i årsrapporten. Eksisterende bonusordninger har i 2014 været under bagatelgrænsen på kr Nye bonusordninger (som ikke falder under punktet lige nedenfor) vil også være under DKK og opfylde betingelserne nedenfor i punkt 5 samt lov om finansiel virksomhed 77 a-d. Performancebonus/equityincitament knyttet til performance i konkrete equityfonde og til konkrete investeringstilsagn i samme fonde (se note 8 i årsrapporten for Maj Invest Holding A/S) er enten variabel aflønning indgået før 1. januar 2011 eller ikkevariabel aflønning indgået inden lov om forvalter af alternative investeringsfondes (FAIF) trådte i kraft. Nye aftaler om performancebonus/equityincitament vil blive udarbejdet i overensstemmelse med FAIF, herunder kravene til præferenceafkast. Pensionsordning som indebærer, at op til 10 pct. af den månedlige bruttoløn indbetales som et månedligt pensionsbidrag. Andre løngoder i form af fri telefon, internetopkobling, avis, heltidsulykkes- og livsforsikring, sundhedsforsikring mv. Fratrædelsesgodtgørelser i størrelsesordenen op til 2 år. Der kan være aftalt konkurrenceklausuler, som kan udløse en betaling ved fratrædelse. c. Væsentlige risikotagere og ansatte i særlige funktioner Aflønning til væsentlige risikotagere og ansatte i særlige funktioner kan bestå af flere elementer: Fast vederlag. Bonusordning baseret på resultatet i både Maj Invest og Maj Invest Holding og en vurdering af den enkeltes performance og resultaterne på koncern- og afdelingsniveau. Eksisterende bonusordninger har i 2014 været under bagatelgrænsen på kr Nye bonusordninger (som ikke falder under punktet lige nedenfor) vil være under bagatelgrænsen på DKK og opfylde betingelserne nedenfor i punkt 5 samt lov om finansiel virksomhed 77 a-d Performancebonus/equityincitament knyttet til performance for konkrete equityfonde og til konkrete investeringstilsagn i samme fonde er enten variabel aflønning indgået før 1. januar 2011 eller ikke-variabel aflønning indgået inden lov om forvalter af al-

4 4 ternative investeringsfondes (FAIF) trådte i kraft. Nye aftaler om performancebonus/equityincitament vil blive udarbejdet i overensstemmelse med FAIF, herunder kravene til præferenceafkast. Pensionsordning, som indebærer, at 10 pct. af den månedlige bruttoløn, indbetales som et månedligt pensionsbidrag. Andre løngoder i form af fri telefon, internetopkobling, avis, heltidsulykkes- og livsforsikring, sundhedsforsikring mv. Der kan være aftalt konkurrenceklausuler, som kan udløse en betaling ved fratrædelse. For både direktion og væsentlige risikotagere skal (i) aftaler eller ændring af eksisterende aftaler efter 1. januar 2011 om bonusordninger/performancebonus, (ii) pensionsbidrag mv. og (iii) fratrædelsesgodtgørelser være i overensstemmelse med punkt 5 om Retningslinjer for tildeling af variable lønandele, se nedenfor. 5. Retningslinjer for tildeling af variable lønandele Variable lønandele for direktionen Variable lønandele, som udbetales efter aftaler indgået eller ændret efter 1. januar 2011, er underlagt følgende begrænsninger: Hvem der beslutter dem: Bestyrelsen v/formandskabet tager årligt stilling til direktionens variable lønandele. Bonusordningerne er diskretionære og fastsættes på grundlag af o En vurdering af direktørens resultater, resultaterne i dennes afdelinger og virksomhedens resultat, o hensyntagen til ikke-økonomiske kriterier, såsom overholdelse af interne regler og procedurer, o og skal i øvrigt afspejle nuværende og fremtidige risici, jf. bekendtgørelse om lønpolitik 10, stk. 2. Evaluering af direktørernes resultater sker på baggrund af drøftelser mellem administrerende direktør og formandskabet. Hvor meget de kan udgøre: Den variable lønandel kan maksimalt udgøre op til DKK om året (udover eventuelt præferenceafkast). Hvad de kan bestå af udbetaling i instrumenter: Inden for Vejledningens bagatelgrænse på DKK kan udbetaling ske i kontanter og efter bestyrelsens konkrete beslutning uafhængigt af udbetalingsbegrænsningerne i Bekendtgørelsen og Vejledningen. Bagatelgrænse: Bonus inden for Vejledningens bagatelgrænse på DKK kan udbetales - efter bestyrelsens konkrete vurdering af virksomhedens og modtagerens forhold - i kontanter og uden udskydelse og tilbageholdelse (backtesting). Bonus un-

5 5 der bagatelgrænsen skal i øvrigt leve op til lønpolitikkens principper i øvrigt, herunder reglerne om tilbagebetaling (claw back). Tilbageholdelse (back testing): Når bonus er under DKK kan bestyrelsen undlade at stille krav om udskydelse, udbetaling i instrumenter og tilbageholdelse. Tilbagebetaling (claw back): Udbetalt variabel løn vil derudover kunne kræves tilbagebetalt i tilfælde af ond tro hos medarbejderen efter FIL 77A, stk. 5 (claw back). Variable lønandele for væsentlige risikotagere For væsentlige risikotagere vil der være følgende begrænsninger: Hvem der beslutter dem: Direktionen tager årligt stilling til variable lønandele for denne kreds. Bestyrelsen fører kontrol med aflønningen. Bonusordningerne er diskretionære og fastsættes på grundlag af: o En vurdering af modtagerens resultater, resultaterne i dennes afdeling og virksomhedens resultater, o hensyntagen til ikke-økonomiske kriterier, såsom overholdelse af interne regler og procedurer, o og skal i øvrigt afspejle nuværende og fremtidige risici, jf. bekendtgørelse om lønpolitik 10, stk. 2. Evaluering af medarbejderens indsats i løbet af året sker på en årlig medarbejderudviklingsaftale. Hvor meget de kan udgøre: Den variable lønandel kan maksimalt udgøre DKK årligt (udover eventuelt præferenceafkast). Hvad de kan bestå af udbetaling i instrumenter: Inden for Vejledningens bagatelgrænse på DKK kan udbetaling ske i kontanter og efter direktionens konkrete beslutning uafhængigt af udbetalingsbegrænsningerne i Bekendtgørelsen og Vejledningen Bagatelgrænse: Bonus inden for Vejledningens bagatelgrænse på DKK kan udbetales - efter direktionens konkrete vurdering af virksomhedens og modtagerens forhold - i kontanter og uden udskydelse og tilbageholdelse (backtesting). Bonus under bagatelgrænsen skal i øvrigt leve op til lønpolitikkens principper i øvrigt, herunder reglerne om tilbagebetaling (claw back). Tilbageholdelse (back testing): Når bonus er under DKK kan bestyrelsen undlade at stille krav om udskydelse, udbetaling i instrumenter og tilbageholdelse. Tilbagebetaling (claw back): Udbetalt variabel løn vil derudover kunne kræves tilbagebetalt i tilfælde af ond tro hos medarbejderen efter FIL 77A, stk. 5 (claw back). For ansatte i særlige funktioner vil der være følgende begrænsninger: Variable løndele skal være uafhængige af resultatet af de aktiviteter eller de tjenesteydelser, som medarbejderen kontrollerer.

6 6 Særligt om warrants Direktionen og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer kan have warrants i Maj Invest Holding. FIL 77a, stk. 10 indeholder en begrænsning for warrants, der modtages som del af vederlaget for direktion og bestyrelse, og som indgår i den pågældendes skattepligtige indkomst, idet sådanne warrants efter loven maksimalt kan udgøre op til 12,5 pct. af den pågældendes faste grundløn inkl. pension. Begrænsningen gælder ordninger, som skal medregnes i de pågældendes skattepligtige ordning, og derfor f.eks. ikke køb af warrants som ikke er en del af vederlaget. I Maj Invest Holding anvendes alene warrants, som købes til den fastsatte dagsværdi på købstidspunktet. 6. Retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelser For direktionen, medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og væsentlige risikotagere kan aftalte fratrædelsesgodtgørelser ikke udgøre mere end op til 2 års fast løn inkl. pension. Der kan være aftalt konkurrenceklausuler, som kan udløse en betaling ved fratrædelse. I øvrigt vil fratrædelsesgodtgørelse kunne blive udløst efter funktionærloven. 7. Retningslinjer for pension (pensionspolitik) For direktionen, medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og væsentlige risikotagere gælder der som for de øvrige medarbejdere en pensionsordning, som indebærer, at Maj Invest/Maj Invest Holding indbetaler pt. op til 10 pct. af den månedlige bruttoløn som et månedligt pensionsbidrag. Der er ingen diskretionære pensionsbidrag. 8. Udarbejdelse og opdatering af samt kontrol med overholdelse af lønpolitikken For at sikre at lønpolitikken opfylder sit formål og reguleringens krav, og at politikken i øvrigt er tilpasset virksomhedens udvikling, gennemgår bestyrelsen en gang årligt lønpolitikken og sikrer generalforsamlingens godkendelse. Bestyrelsen drager omsorg for, at der en gang årligt foretages kontrol af overholdelse af lønpolitikken. Nærmere retningslinjer for kontrol af lønpolitikken til direktionen vil blive udstukket af bestyrelsen, som også vil modtage årlig rapportering om resultatet af kontrollen. Kontrollen vil blive tilrettelagt med sigte på den størst mulige uafhængighed af de afdelinger i virksomheden, der skal føres kontrol med, og med hensyntagen til virksomhedens begrænsede størrelse, organisation og aktiviteter. Bestyrelsen, direktionen og afdeling Jura og Compliance har været involveret i udarbejdelsen af opdatering af lønpolitikken, hvilket bestyrelsen henset til virksomhedens begrænsede størrelse, organisation og aktiviteter har vurderet er forsvarligt.

7 7 9. Offentliggørelse af lønpolitikken mv. Direktionen drager omsorg for, at de medarbejdere, som er omfattet af lønpolitikken, gøres bekendt hermed. Oplysninger vedrørende lønpolitik og praksis vil blive offentliggjort efter 15, stk. 1 i bekendtgørelse om lønpolitik. Udvalgte oplysninger om lønpolitik og praksis vil blive offentliggjort i årsrapporten som offentliggøres på virksomhedens hjemmeside Det samlede vederlag for hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen, som den pågældende har modtaget som led i sit hverv for virksomheden og som den pågældende i samme år har modtaget som medlem af bestyrelsen eller direktionen i virksomheden inden for samme koncern, vil blive offentliggjort i årsrapporten i overensstemmelse med FIL 77d, stk. 3. Spørgsmål om Maj Invest s og Maj Invest Holding s lønpolitik kan rettes til administrerende direktør Jeppe Christiansen. Godkendt på bestyrelsesmøderne i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S og Maj Invest Holding A/S den 25. februar Godkendt på ordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S den 27. marts 2015 og på ordinær generalforsamling i Maj Invest Holding den []. i Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder ii Vejledning om fortolkning af 71, stk. 1, nr. 9, og 77 a-d i lov om finansiel virksomhed, samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder.

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Formål Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") har til formål at: 1) være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder

Læs mere

Skandia Danmarks lønpolitik

Skandia Danmarks lønpolitik Skandia Danmarks lønpolitik Vedtaget af bestyrelsen i Skandia Asset Management, Fondsmæglerselskab A/S (SAMF), Skandia A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato:

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato: 1af 5 LØNPOLITIK Lovhjemmel Lønpolitikken er fastsat til opfyldelse af lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9 og 77a -77d samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 28. august 2013 Baggrund I medfør af 71, stk.

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. marts 2014 27. marts 2014. Nr. 283. Bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension Vedtaget af ATP s bestyrelsen den 16. december 2014 J.nr. ATP-02-02-29680 Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere

Læs mere

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Honorar- og lønpolitik for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Lønpolitik for bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder Både den del af den aktiebaserede variable løn, der udbetales umiddelbart på beregningstidspunktet og den del, der udskydes over 3 eller 4 år, skal undergives tilbageholdelse i en passende periode. Nye

Læs mere

Vederlagspolitikken fastlægger de overordnede rammer for aflønning i Nykredit i form af vederlagsprincipper og vederlagselementer.

Vederlagspolitikken fastlægger de overordnede rammer for aflønning i Nykredit i form af vederlagsprincipper og vederlagselementer. Vederlagspolitik for Nykredit koncernen 2013 1 28. januar 2013 Baggrund Vederlagspolitik for Nykredit koncernen beskriver rammerne for aflønning af bestyrelse, direktion, risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Januar 2015

Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Januar 2015 Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Lån & Spar Bank A/S forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses Anbefalinger

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 2013 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere