Økonomikonference Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte"

Transkript

1 Økonomikonference Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) 3. oktober 2013

2 Dagsorden Ansættelsesretlig lovgivning generelt Ansættelsesbevisloven Overenskomst frigørelse fra overenskomst Opsigelse og bortvisning Arbejdsmarkedets beskyttelsesregler Ligebehandling og forskelsbehandling Arbejdstidsregler

3 Ansættelsesretlig lovgivning Der findes ingen overordnet lov, der regulerer alle ansættelsesforhold. Mange specifikke love, der regulerer forskellige emner, bl.a.: Ansættelsesbevisloven Arbejdsmiljøloven Ferieloven Barselsloven Arbejdstidsdirektivgennemførelsesloven Lov om tidsbegrænset ansættelse Deltidsloven Ligebehandlingsloven Forskelsbehandlingsloven Ligelønsloven Ligestillingsloven 3...

4 Ansættelsesretlig lovgivning Der findes lovgivning vedrørende specifikke typer af medarbejdergrupper: Funktionærer (Funktionærloven) Landbrugsmedhjælpere (Medhjælperloven) Elever (Lov om erhvervsuddannelser) Kollektive overenskomster Jordbrugsoverenskomsten mellem GLS-A og 3F Omfatter bl.a. landbrugsarbejde, minkfarme, frugtplantager, maskinstationer, fjerkræproduktion mv. 4...

5 Ansættelsesbevisloven Alle medarbejdere, der er ansat i mere end én måned, og som arbejder mere end 8 timer om ugen i gennemsnit, har krav på et skriftligt ansættelsesbevis. Løsarbejdere? Medarbejderen skal have beviset senest 1 måned efter ansættelsen Gælder det også, hvis ansættelsesforholdet forinden er ophørt? Skal indeholde oplysninger om Navn og adresse Arbejdsstedets adresse Titel Begyndelsestidspunkt Varighed Rettigheder mht. ferie Opsigelsesvarsler Løn og udbetalingstermin Arbejdstiden Kollektive overenskomster Andre væsentlige forhold fx om tjenestebolig er omfattet af ansættelsesforholdet 5...

6 Manglende overholdelse af oplysningspligten = godtgørelse Godtgørelse er skattefri ikke fradragsberettiget Mangler, der ikke har haft konkret betydning for ansættelsesforholdet = fra kr. Mangler, der har haft konkret betydning Dvs. har givet anledning til en tvist = kr. Skærpende omstændigheder op til 20 ugers løn Dog max kr. Hvis risiko for betydeligt tab = over kr. 6...

7 (Kollektiv) overenskomst En kollektiv overenskomst er en aftale om løn- og arbejdsvilkår mellem på den ene side en organisation eller gruppe af lønmodtagere og på den anden side en arbejdsgiverorganisation eller en enkelt arbejdsgiver. Indeholder et meget omfattende sæt regler om bl.a. løn, arbejdstid, løn under sygdom og barsel, pension m.m. Har virkning for ansatte, der arbejder inden for det arbejdsområde, som overenskomsten dækker. Kræver at arbejdsgiveren er bundet af overenskomsten 7...

8 (Kollektiv) overenskomst Arbejdsgiver kan blive bundet af overenskomst på følgende måder: 1. Ved indmeldelse i arbejdsgiverforeningen 2. Ved indgåelse af egen overenskomst (tiltrædelsesoverenskomst eller særoverenskomst) 3. Ved manglende frasigelse af overdragerens kollektive overenskomst i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse 4. (Hvis skriver det i ansættelsesaftalen) 8...

9 Muligt at komme ud af overenskomst? Udmeldelse af arbejdsgiverforening (GLS-A) Opsigelse af overenskomst (3F) Hovedaftalen 7, stk. 2 Selvom en overenskomst er opsagt eller udløbet, er parterne dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser, indtil anden overenskomst træder i stedet, eller arbejdsstandsning er iværksat efter bestemmelserne i 2. Arbejdsstandsning = frigørelseskonflikt med lockout af medarbejdere 9...

10 Saglighedskrav ved opsigelse Opsigelsen skal være rimeligt begrundet i den ansattes eller virksomhedens forhold Hvorfor relevant? Fordi usaglig afskedigelse kan medføre, at arbejdsgiver skal betale en godtgørelse (erstatning) NB! Godtgørelse kræver støtte i lov/overenskomst Hvor relevant? Funktionærloven og de fleste overenskomster Hvad med øvrige medarbejdere? NB! Arbejdsmarkedets beskyttelseslove 10...

11 Saglighedskrav ved opsigelse Hvad koster en usaglig afskedigelse? Funktionærer: Typisk 1-3 mdr. løn mulighed for op til 6 mdr. Kræver anciennitet på over 12 mdr. Overenskomstansatte: Tommelfingerregel: 2 ugers løn pr. ansættelsesår max 72 uger Kræver typisk anciennitet på over 9 mdr

12 Hvis der gælder et saglighedskrav Opsigelse grundet virksomhedens forhold - fx Arbejdsmangel - AG har et vidt skøn Omstrukturering (billigere arbejdskraft) - Mindre vidt skøn og ofte pålægges en vis omplaceringsforpligtelse Opsigelse grundet medarbejderens forhold - fx Samarbejdsvanskeligheder Manglende kompetencer Vil ofte kræve en forudgående advarsel for at være saglig Forældes en advarsel? 12...

13 Bortvisning Hvis arbejdstager groft misligholder ansættelsesforholdet Der skal meget til - mange bortvisninger erklæres for uberettigede Eksempler på grov misligholdelse beror på et skøn Alle former for berigelse (tyveri, underslæb og bedrageri) Lydighedsnægtelse/arbejdsvægring Grov illoyalitet overfor arbejdsgiveren fx underminerer ledelsen Konkurrerende virksomhed Vold Overtrædelser af påbud, som på forhånd er meddelt medarbejderen, eksempelvis alkoholforbud angivet i personalehåndbog eller lignende 13...

14 Arbejdsmarkedets beskyttelseslove - Ligebehandlingsloven Ligebehandlingsloven 9 En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager eller udsætte denne for anden mindre gunstig behandling, fordi denne har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær, har været fraværende efter barsellovens 6-14, eller i øvrigt på grund af graviditet, barsel eller adoption. Ligebehandlingslovens 16, stk. 2 Afskediges en lønmodtager i strid med 9, uden at afskedigelsen underkendes, skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse. NB! Godtgørelse på 6-12 mdrs. Løn!!! NB! Omvendt bevisbyrde efter 16, stk. 4! Arbejdsgiver skal godtgøre, at barsel/graviditet end ikke har været medvirkende årsag

15 Arbejdsmarkedets beskyttelseslove Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet (forskelsbehandlingsloven) Loven beskytter mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet (direkte eller indirekte forskelsbehandling) på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, sociale eller etnisk oprindelse 15...

16 Arbejdsmarkedets beskyttelseslove NB! Sygdom kan være handicap omfatter nu langvarig helbredelig eller uhelbredelig sygdom Handicapbegrebet iflg. EU-Domstolen 2013 En tilstand, der er forårsaget af en lægeligt diagnosticeret helbredelig eller uhelbredelig sygdom, når denne sygdom medfører en begrænsning som følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og denne begrænsning er af lang varighed. Desværre ingen præcisering af langvarig 16...

17 Arbejdstidsreglerne Arbejdstidsdirektivgennemførelsesloven Ingen normal-arbejdstid fastsat ved lov Men regler, der skal sikre mod nedslidning Den maksimale ugentlige arbejdstid er 48 timer og måles over en periode på 4 måneder NB! Arbejdsgivers forpligtelse at påse! NB! Stor godtgørelse!! Min. 11 timers sammenhængende hvileperiode inden for hver periode på 24 timer. Hvileperioden kan nedsættes til 8 timer ved landbrugsarbejde i indtil 30 dage pr. kalenderår. Inden for hver 7 døgn skal de ansatte have et ugentligt fridøgn 17...

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 12:30 Personalejura Et overblik Love, regler og aftaler på arbejdsmarkedet

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt

Vejledning til ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt Når du tilbydes ansættelse hos en privat arbejdsgiver vil det som oftest være hos en arbejdsgiver, hvor Etf ikke har en overenskomst og derfor ansættes du på en individuel

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI 2005 Plesners styrkelse af forretningsområdet og partner Tina Reissmann Plesner har over en periode

Læs mere

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Ansættelsessamtalen Når en virksomhed holder ansættelsessamtaler, hersker der af og til

Læs mere

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper 01 - Oversigt Fastholdelse af særlige medarbejdergrupper 13.30 Registrering og netværk 14.00 Velkomst v/ netværkskoordinator Signe Bloch

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekrutterings vanskeligheder Stor personaleomsætningshastighed kan være et problem. Der

Læs mere

AnsættelsesCirklen - guide til ansættelse

AnsættelsesCirklen - guide til ansættelse AnsættelsesCirklen - guide til ansættelse Som virksomhedsejer skal du sørge for alt omkring ansættelsen fungerer optimalt. Det er dyrt og besværligt at få ansat den forkerte medarbejder. Det er også frustrerende

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v.

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006 Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. Nye regler om retten til pensionsordninger ændring

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.:

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere