af det i ansættelseskontrakten angivne lønbeløb, selv skal indbetale et beløb til sin pension hvis det ønskes.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "af det i ansættelseskontrakten angivne lønbeløb, selv skal indbetale et beløb til sin pension hvis det ønskes."

Transkript

1 Nyhedsbrev I DETTE NUMMER - Løn er meget mere end bare løn 1 - Engagement er vigtigere end Virksomhederne ser lys forude 4 - Kandidatvurdering 5 Løn er meget mere end bare løn Den løn, du forhandler dig tilrette om, dækker ikke bare over det der bliver overført til bankkontoen. Løn er også pension, bonus, ekstra feriegodtgørelse, barsel, orlov m.v.. Den løn du aftaler med dine medarbejdere eller du aftaler med din arbejdsgiver er ikke kun det der bliver overført til bankkontoen efter at skat, arbejdsmarkedsbidrag m.v. er trukket fra. Løn er også aftaler om f.eks. arbejdsgiverbetalt pension, bonusordninger, fri bil m.v. Pension Når der bliver forhandlet løn som led i et ansættelsesforhold, er det vigtigt at få klarlagt om pension er en del af aftalen. Er den det, er den også en del af bruttolønnen. Dette er vigtigt når den indgåede ansættelsesaftale ikke er en del af en overenskomstaftale, men er en individuel aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver. Når ansættelsesaftalen bliver forhandlet er det derfor vigtigt at det klart fremgår om den udbetalte løn også indeholder det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag, eller om medarbejderen selv skal betale pension ud over den aftalte løn? Mange ledere og specialister bliver ansat uden højeste arbejdstid... Det private erhvervsliv har forskellige holdninger til retten til pension alt efter hvilken virksomhed der er tale om og stillingens kategori. Nogle private arbejdsgivere indregner pension i lønnen, og lønnen er derfor en bruttoløn. Dette betyder, at medarbejderen, af det i ansættelseskontrakten angivne lønbeløb, selv skal indbetale et beløb til sin pension hvis det ønskes. Pensionen kan også være administreret af arbejdsgiveren. I dette tilfælde har arbejdsgiveren indgået en aftale med et pensionsselskab som medarbejderen automatisk bliver omfattet af. Når dette er tilfældet, betaler arbejdsgiveren en aftalt procentdel af medarbejderens løn til pension og vil stå for at indbetalingen sker til pensionsselskabet. Den enkelte medarbejder kan så selv bestemme om der evt. skal indbetales et større pensionsbidrag end aftalt med arbejdsgiveren. I en del virksomheder er der ingen pen- Velkommen Kære læser, Vi håber du har haft en rigtig god sommer. Med de udmeldinger der kom fra tyske meteorologer, synske spåkoner og islandske vølver, at vi ikke skulle sætte næsen op efter en god sommer, kan vi konstatere, at juli 2010 blev en af de fire bedste der nogensinde er målt! Anderledes er det med kvalificerede spådomme om beskæftigelsessituationen i danske virksomheder. Den undersøgelse vi offentliggører i dette nr. af nyhedsbrevet ligger på linje med de undersøgelser, DI og Håndværksrådet har foretaget og som forudsiger en spirende optimisme blandt virksomhedsledere. Nu bliver det spændende om både vi, DI og Håndværksrådet har ramt rigtigt i vores undersøgelser. Hos høi & thomassen - Rekruttering A/S er vi parate til at hjælpe med at finde de mennesker der kan tilføre din virksomhed værdi. Mange virksomheder vil selv stå for rekrutteringsprocessen. Hører du til dem, så se på side 5 om kandidatvurdering kunne være noget for dig. Carsten Høi Partner

2 2 høi & thomassen - Rekruttering A/S tilbyder vores kunder at udføre følgende HR ydelser hvor man ikke ønsker at gøre brug af vores samlede rekrutteringsydelse: Udarbejde job- og personprofil Udarbejde og offentliggørelse af stillingsannoncer på Internettet eller i andre medier Screening af kandidater Samtaler med kandidater Kandidatvurdering Personprofilanalyser, inkl. tilbagemelding til kunde og kandidat HR ydelser Referencetagning Individuel kompetencevurdering sionsordning tilknyttet jobbet, og her skal medarbejderen selv være aktiv og etablere en pensionsordning. Præstationsafhængig løn I den private sektor er det normalt at en del af den aftalte løn er afhængig af medarbejderens præstationer. Det betyder at medarbejderens præstation og resultater både kan blive opgjort som økonomiske mål (indtjening, omsætning, kundeportefølje, omkostningsreduktion etc.) og/eller ikke-økonomiske mål (kvalitet, planlægning, kundetilfredshed etc.). Når de aftalte mål bliver nået, får medarbejderen udbetalt den aftalte bonus. I sælgerjobs er det normalt at tilbyde medarbejderen en lav grundløn, men med mulighed for at opnå en højere samlet løn i form af provision. Provisionsløn bliver ofte omtalt som en motivationsfremmende faktor der medvirker til at medarbejderen leverer en ekstra indsats på jobbet. Arbejdstid Arbejdstid er normalt ikke noget der regnes som en del af lønnen da den er en fast størrelse. I nogle virksomheder har man en arbejdsuge på f.eks. 35 timer, mens man i andre virksomheder har aftalt 39 timer. I nogle virksomheder får medarbejderne betalt frokostpausen, mens de i andre skal lægge den oven i arbejdstiden. I mange virksomheder er medarbejderne ansat med såkaldt flekstid, og i de senere år er det blevet almindeligt at man som led i ansættelsesforholdet tilbyder mulighed for hjemmearbejdsdage. Betaling for eller afspadsering af merarbejde er også et lønforhold du skal aftale inden ansættelseskontrakten bliver underskrevet og den er således også en del af lønnen. Mange ledere og specialister ansættes uden højeste arbejdstid. Det betyder at de skal stå til rådighed døgnets 24 timer for den aftalte løn m.v. I den forbindelse er der en del arbejdsgivere som glemmer de lovgivningsmæssige regler om arbejdstid, og mange arbejdsgivere har tabt retssager om opsigelse hvor medarbejderen har været ansat uden I en del virksomheder er der ingen pensionsordning tilknyttet jobbet... højeste arbejdstid, for det betyder at medarbejderen kan komme og gå som det passer vedkommende, når blot de udfører de jobfunktioner der er beskrevet i deres ansættelseskontrakt. Ferie/feriefridage/omsorgsdage Ifølge ferieloven har alle medarbejdere krav på fem ugers ferie med fuld løn, hvis de har været ansat i et helt kalenderår. Dette gælder dog ikke direktører der er ansat efter en individuel aftale og hvis det af denne fremgår at ferielovens bestemmelser ikke er gældende for ansættelsesforholdet. I sådanne tilfælde er det vigtigt at det af ansættelseskontrakten klart fremgår hvor lang ferie der er aftalt og aflønningen i forbindelse hermed. I mange ansættelsesaftaler er det aftalt at medarbejderen har ret til et bestemt antal feriedage. I det offentlige, og på en stor del af det private arbejdsmarked, er der derudover aftalt ekstra feriefridage, ligesom omsorgsdage indgår i visse ansættelsesaftaler. Graviditet og barsel Både mænd og kvinder har ret til orlov grundet graviditet og barsel. Om medarbejderen skal have udbetalt løn under orloven, er afhængig af den overenskomst vedkommende er under, eller om der er aftalt en sådan ret til løn under barsel med arbejdsgiveren. Formuleringen barsel i henhold til funktionærloven betyder at kvindelige ansatte har ret til halv løn i perioden fire uger før forventet fødsel til 14 uger efter fødslen. Herefter indtræder en

3 eventuel dagpengeret. Fuld løn under barselsorlov er altså ikke en automatisk rettighed. 3 Forældre har tilsammen ret til 52 ugers orlov på fuld dagpengesats. Heraf har moderen ret til at gå af på graviditetsorlov fire uger før den forventede fødsel efterfulgt af 14 ugers barselsorlov efter fødslen. Faderen har ret til to ugers fædreorlov i løbet af barnets første fjorten uger. Fra barnet er 14 uger gammelt, har forældrene tilsammen ret til 32 ugers forældreorlov med fulde dagpenge. De kan frit fordele de 32 uger imellem sig og kan frit afholde ugerne samtidig eller i forlængelse af hinanden. Efteruddannelse En del ansættelseskontrakter indeholder muligheder for at medarbejderen kan deltage i efteruddannelse og anden form for kompetenceudvikling, og hvem der skal betale herfor. Frynserne I ansættelseskontrakter kan også være opgjort alt det løse: Dette er værd at tænke igennem inden kontrakten bliver udarbejdet og underskrevet. Det er de såkaldte frynsegoder fri (mobil) telefon, betalt internetforbindelse og PC, hjemmearbejdsplads, fri avis, betalt transport eller fri bil, ekstra feriedage, ret til efteruddannelse mm. Opsigelsesaftaler Nogle ansættelseskontrakter indeholder også aftaler om udbetaling af specielle godtgørelser i forbindelse med opsigelse af ansættelsesforholdet, de såkaldte gyldne håndtryk. Det kan også være aftalt at medarbejderen har ret og pligt til at deltage i et genplacerings- eller outplacementforløb hos enten et bestemt konsulentfirma valgt af arbejdsgiveren eller at der stilles en fastlagt beløbsramme til rådighed for den opsagte medarbejder, som så kan bruge pengene på at deltage i genplacering, efteruddannelse etc. Engagement i arbejdet er vigtigere for medarbejdere end tilfredshed med jobbet Hos høi & thomassen - Rekruttering A/S er det nu muligt at opnå helt op til to års garanti på rekrutteringsløsninger. Medarbejdertilfredshedsundersøgelser viser at tilfredshed med jobbet ikke længere er blandt de vigtigste parametre når man vil fastholde sine gode medarbejdere. Engagement i jobbet betyder mere for medarbejdernes karriereudvikling. Undersøgelser af medarbejdertilfredshed viser at de fleste medarbejdere vægter karriereudvikling højt når der bliver lavet medarbejdertilfredshedsundersøgelser i virksomhederne, men når vi har kandidater til en stilling til et interview, er det kvaliteten af de sociale kontakter jobbet giver, der bliver vægtet højest. Løn bliver kun vægtet som det tiende vigtigste ved et job når vi gennemfører kandidatinterviews, mens det at kunne få mere i løn bliver vægtet næsthøjest i medarbejdertilfredshedsundersøgelser. Medarbejdertilfredshedsundersøgelserne viser at jobtilfredshed er blevet overhalet af engagement i jobbet og virksomheden som en vigtig medarbejdertilfredshedsfaktor og har nu stor betydning for om arbejdsgiverne vil være i stand til at kunne fastholde de engagerede medarbejdere gennem længere tid. Når den økonomiske udvikling vender og optimismen kommer tilbage, vil det være vigtigt for arbejdsgiverne at kunne engagere deres medarbejdere i jobbet og i virksomheden. Når et opsving har bidt sig fast, vil de uengagerede medarbejdere benytte muligheden til at finde et nyt job der kan engagere dem. Dette var ofte tilfældet på jobmarkedet inden krisen satte ind i efteråret Op til 2 års garanti

4 Virksomhederne begynder at tro på at krisen er forbi Undersøgelse af forventningerne til fremtiden blandt 475 danske virksomheder viser at troen på at krisen er ved at være forbi, er stigende. 63 % af de virksomheder der indgår i undersøgelsen forventer at skulle ansætte flere medarbejdere i løbet af eftersommeren og efteråret. Vi spørger løbende et bredt udsnit af vores kunder om deres forventninger til udviklingen i omsætning, produktion og beskæftigelse 6 måneder frem. Den seneste undersøgelse, der er gennemført i foråret 2010, viser at 63 % af de adspurgte virksomheder forventer stigende omsætning eller øget produktion som vil medføre at de skal ansætte flere medarbejdere i løbet af eftersommeren og efteråret. 25 % af de virksomheder der indgår i undersøgelsen forventer at skulle fastholde antallet af medarbejdere i den resterende del af 2010, mens 12 % af de spurgte virksomheder forventer at deres omsætning fortsat vil falde og at de kan blive nødt til at tilpasse deres medarbejderantal i forhold til dette. Det ser således ud til at de danske virksomheder har fået optimismen tilbage og igen begynder at tro på at de vil klare sig gennem krisen. Mindre og mellemstore virksomheder har den største tiltro til fremtiden Det er især virksomheder med under 4 50 ansatte der har oplevet stigende omsætning i de seneste måneder og som derfor forventer at skulle an- sætte flere medarbejdere. Det er da også de større virksomheder med mere end 200 ansatte der forventer fortsat stagnation i omsætning m.v. Vores undersøgelse viser de samme tendenser som tilsvarende undersøgelser gennemført af Dansk Industri (DI) og Håndværksrådet. DI har ved at bruge konjunkturindikatorer fundet frem til at virksomhederne er mere optimistiske i forhold til indtjening og omsætning for andet kvartal af 2010, end de var sidste år. Det bliver ikke som før finanskrisen - foreløbig... I DIs konjunkturundersøgelse er det især virksomheder med mindre end 20 ansatte der har positive forventninger til det kommende kvartal. Håndværksrådet har også taget temperaturen på tillid til de kommende måneders aktivitet blandt sine medlemmer, og den nyeste måling viser, at virksomhederne tror på flere ordrer i de kommende måneder. Selvom en overvægt af virksomhederne tror at ordrebøgerne bliver tykkere de næste 3 måneder, er der som sagt stadig lang vej til at bøgerne er tykke nok. 7 ud af 10 af de adspurgte virksomheder er stadig begrænset på den ene eller den anden måde af manglende efterspørgsel efter deres produkter. Det ikke som før 2009 Ingen af de 475 virksomheder der medvirker i vores undersøgelse har forventninger om at omsætning og beskæftigelse vil blive som før finanskrisen satte ind i efteråret Blandt de virksomheder der skal ansætte nye medarbejdere, forventer 25 % at det bliver lettere at finde medarbejdere med de kompetencer der er behov for. 12 % af de adspurgte virksomheder forventer at det hverken vil være lettere eller vanskeligere at tiltrække de rette medarbejdere. Det er bemærkelsesværdigt at næsten 2/3 af de virksomheder der indgår i undersøgelsen generelt forventer at det fremover bliver vanskeligere at tiltrække medarbejdere med de rette kvalifikationer og at det kan være en afgørende faktor for en evt. tilbagevendende økonomisk krise. Hvilke typer af medarbejdere vil blive efterspurgt? Vi har spurgt de virksomheder som forventer at skulle ansætte nye medarbejdere i den nærmeste fremtid, om hvilke kompetencer de vil efterspørge. Det drejer sig især om personer med internationale salgserfaringer på det nordamerikanske marked og på de fjernøstlige markeder som Kina, Indien og Singapore og hovedsagelig inden for højteknologiske produkter. Den anden kategori er personer med kompetencer inden for virksomhedsøkonomi, forretningsudvikling og markedsføring. Den tredje kategori af medarbejdere som vil blive efterspurgt, er personer med højt specialiserede kompetencer inden for it- og computerudvikling.

5 Referencerne buger vi til at be- eller afkræfte de oplysninger vi har fået om kandidaten ved personanalysen og interviewet. 5 Kandidatvurdering På grundlag af personanalysen, interview og referencetagning, evaluerer og vurderer vi den enkelte kandidats adfærd i forhold til jobprofilen, opgaverne i jobbet og adfærd og holdninger i forhold til virksomhedens kultur og værdisæt. Kandidatvurdering - en ny mulighed Mange virksomheder vil selv bruge tid på at skrive stillingsopslag, behandle ansøgninger og gennemføre samtaler med kandidater. Nårde egnede kandidater er udvalgt, giver det god mening at få en udenforstående, hvis kerneydelse er at vurdere kandidater, til at foretage en ekstra objektiv vurdering af kandidaterne. Det er her høi&thomassen - Rekruttering A/S kan hjælpe dig med vores kompetencer. Vi holder et møde med dig for at få en grundig orientering om din virksomhed, om kulturen i den, dens værdier, jobprofilen på den ønskede kandidat, hvilke krav der er i jobbet og udfordringerne i dette. Personanalysen På denne baggrund foretager vi en personanalyse og holder et interview med de kandidater til jobbet, du ønsker en vurdering af. Ved personanalysen anvender vi Thomas Key Systemet, som er blandt de mest anvendte systemer i Danmark og verdensplan indenfor rekruttering. Analysen afdækker bl.a. kandidatens styrker og begrænsninger, foretrukne adfærd i arbejdssituationen, motivationsfaktorer, evt. stress og frustrationer. Interview Med udgangspunkt i personanalysen, jobprofilen, virksomhedens kultur og værdier, interviewer vi hver enkelt kandidat. Interviewet har fokus på de sider af jobbet som har betydning for at kandidaten kan opnå succes i dette. Referencer Vi tager referencer på den enkelte kandidat, hvor vi anvender en struktureret spørgeramme. Vi beder referenterne om konkrete eksempler på kandidatens tidligere adfærd i forhold til de kompetencer der bliver vægtet i det kommende job. Hver kandidat modtager en mundtlig og skriftlig tilbagemelding på kandidatanalysen, og din virksomhed modtager en skriftlig rapport om hver enkelt kandidat og også en mundtlig tilbagemelding om denne. Hvor lang tid tager det? En kandidatvurdering tager fra 2-5 dage fra opgaven er defineret og afgrænset til din virksomhed har et grundlag at beslutte hvem der skal ansættes. Hvad får din virksomhed ud af det? Fordelene for din virksomhed er bl.a.: Du får en ekstra objektiv vurdering af den enkelte kandidat. Sikkerhed for at du træffer det rigtige valg. Minimering af risikoen ved at lave en dyr fejlansættelse. Hvad koster det? Pr. vurderet kandidat er vores honorar 3% af den aftalte bruttoårsløn. Kontakt Ønsker du at vide mere om hvordan vi kan hjælpe dig med kandidatvurdering eller andre rekrutteringsopgaver, så kontakt os på tlf: høi & thomassen - Rekruttering A/S: København: Stakkesund 1, 2100 København Ø - Sjælland: Jens Hansensvej 7, 4100 Ringsted - Jylland: Gludvej 13, 7130 Juelsminde tlf

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Velkommen ORIENTERING MANGEL PÅ FOKUS I LEDELSESKVALITETEN. om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING MANGEL PÅ FOKUS I LEDELSESKVALITETEN. om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Mangel på fokus i ledelseskvaliteten 1 - Hvad betyder ledelsesstilen? 3 - Det stof topchefen er gjort af 4 - Fokus på virksomhedens kultur og værdier 6 2014-2. MANGEL

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Brug krisen til at skabe forandring i din virksomhed

Brug krisen til at skabe forandring i din virksomhed Nyhedsbrev 2010 1. I dette nummer: Brug krisen til at skabe forandring i din virksomhed... 1 Tjek de sociale netværk... 3 Har vi elendige ledere?... 4 Mangler i forebyggelse af stress i virksomheder...

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

joboverenskomst vilkår

joboverenskomst vilkår joboverenskomst vilkår Se lønninger pr. 1. januar 2014, samt lønninger pr. 1. april 2013 og 1. oktober 2013 2 Husk, hvad du er værd 4 Lokal løndannelse 5 Arbejdstidsbestemmelser mv. for kommunalt ansatte

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt

Vejledning til ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt Når du tilbydes ansættelse hos en privat arbejdsgiver vil det som oftest være hos en arbejdsgiver, hvor Etf ikke har en overenskomst og derfor ansættes du på en individuel

Læs mere

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 Indhold Medarbejderinddragelse 3 Hvem skal være omfattet af ordningen? 3 Kriterier for tildeling 4 Individuel eller kollektiv bonus 4 Ansættelseskontrakt 4 Ændringer af bonusaftalen

Læs mere

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888 Tillykke! Eller skulle jeg hellere sige lykke til? Hvis du læser dette her, så har du eller er tæt på at få din eksamen som dyrlæge og er nu på vej ud den virkelige verden, nærmere bestemt klinisk praksis.

Læs mere

Velkommen SNYDER JOBSØGERE MED CV ET? ORIENTERING I DETTE NUMMER

Velkommen SNYDER JOBSØGERE MED CV ET? ORIENTERING I DETTE NUMMER ORIENTERING I DETTE NUMMER - Snyder jobsøgere med CV et? 1 - Lønnen er ligegyldig! 3 - Ansætter du med maven? 5 - Når verden deler sig 6 - Fremtidens kommunikation er i skyen 8 2012-4. SNYDER JOBSØGERE

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Rekruttering og ansættelse

Rekruttering og ansættelse Rekruttering og ansættelse HR-værktøjer Rekruttering og ansættelse Hver gang en virksomhed ansætter en ny medarbejder, er det forbundet med både økonomiske - og ressourcemæssige omkostninger. Derfor er

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang INDHOLD 04 06 08 10 Håb forude for danske medarbejdere Danske præstationer sendt til tælling Arbejdsglæde & Præstationskultur Tag Pink med på arbejde

Læs mere

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning Nr. 11 November 2009 1 HR-seminar om sygefravær 2 Alternativer til afskedigelse 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov 4 Multimediebeskatning 5 Tilbagebetaling af uberettiget udbetalt løn m.v. 1 HR-seminar

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Orientering 2011 2. Hvad er problemet? Problemet bliver adresseret til lederne der ikke har været i stand til at give deres medarbejdere

Orientering 2011 2. Hvad er problemet? Problemet bliver adresseret til lederne der ikke har været i stand til at give deres medarbejdere as Orientering 2011 2. I DETTE NUMMER - Hvad skete der lige med arbejdsglæden? 1 - Det frivillige arbejde udvikler nye kompetencer 3 - Det er fedt at være der for andre 5 - Hvis jeg ikke gør det, bli r

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Velkommen Kære læser LEDELSE GØR EN FORSKEL ORIENTERING. om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen Kære læser LEDELSE GØR EN FORSKEL ORIENTERING. om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Ledelse gør en forskel 1 - Følelsesmæssig intelligens karakteriserer den idelle leder - Chefpotentiale, hvem har det? 5 - Specialister og mellemledere - dem headhunter

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Hvor går de ikke-faglærte hen, når virksomheden lukker og flytter til udlandet?

Hvor går de ikke-faglærte hen, når virksomheden lukker og flytter til udlandet? Hvor går de ikke-faglærte hen, når virksomheden lukker og flytter til udlandet? - en undersøgelse af en konkret virksomhedslukning August 2007 Marianne Malmgren, Rikke Dalsted og Finn Kenneth Hansen CASA

Læs mere