Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "32.13.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN"

Transkript

1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE OVERENSKOMST for lægestuderende, der beskæftiges som sygeplejevikar og ventilatør **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens ikrafttrædelse **NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden 2015

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 KAPITEL 2. SYGEPLEJEVIKARER UDDANNELSE LØN FUNKTIONSTILLÆG FOR SYGEPLEJEVIKARER I HOLDTJENESTE... 5 KAPITEL 3. VENTILATØRER UDDANNELSE LØN FUNKTIONSTILLÆG FOR VENTILATØRER I HOLDTJENESTE... 7 KAPITEL 4. FÆLLES BESTEMMELSER FOR HOLDTJENESTE HOLDTJENESTE LØN UNDER GRAVIDITETSORLOV BARNS 1. OG 2. SYGEDAG KAPITEL 5. FÆLLES BESTEMMELSER FOR ALLE ANSÆTTELSESBREVE LØNREGULERING LØNAFREGNING OG LØNUDBETALING PENSION FUNKTIONSBESTEMTE TILLÆG ARBEJDSTID OG ARBEJDSTIDSBESTEMTE TILLÆG ANNULLERING AF AFTALT TJENESTE SAMT TILKALD EFTER KL. 23 FOR FAST VAGTTJENESTE OG KL. 24 FOR HOLDTJENESTE... 14

3 Side SPISEPAUSE TJENESTEDRAGT FERIEGODTGØRELSE BEFORDRINGSGODTGØRELSE UDENBYS PLEJE MANUEL VENTILATION, UDRYKNING M.V KURSUSGODTGØRELSE KAPITEL 6. BESTEMMELSER FOR ANSATTE UDEN OPSIGELSESVARSEL LØN UNDER SYGDOM KAPITEL 7. OVERENSKOMSTENS IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE PROTOKOLLAT NR. 1 VEDRØRENDE BEFORDRINGSGODTGØRELSE PROTOKOLLAT NR. 2 VEDRØRENDE HOLDLEDERTILLÆG PROKOLALLAT NR. 3 VEDRØRENDE UDGIFTER VED UDDANNELSE AF STUDENTER MED TILLIDSPOSTER I FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE PROTOKOLLAT NR. 4 VEDRØRENDE EFTERUDDANNELSE AF LÆGESTUDERENDE, DER HAR GENNEMGÅET SYGEPLEJEVIKARKURSUS. 19

4 Side 4 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Overenskomsten omfatter lægestuderende, der ansættes som sygeplejevikar eller ventilatør, jf. i øvrigt overenskomstens eksempler m.v. Det er en forudsætning for ansættelse efter overenskomsten, at den lægestuderende er tilmeldt et lægevidenskabeligt fakultet. Lægestuderende, der ansættes til at varetage laboratorieopgaver, ansættes på vilkår svarende til sygeplejevikarer. Som eksempel på laboratorieopgaver kan nævnes blodprøvetagning. Stk. 3. Overenskomsten gælder for personale i regional tjeneste. Stk. 4. Overenskomsten gælder endvidere for personale ved selvejende institutioner, med hvilke regioner indgår driftsaftaler med henblik på opfyldelsen af dem i lovgivningen pålagte forpligtelser. Hvis der på institutionen er aftalt andet overenskomstgrundlag, fortsætter dette dog i stedet for, medmindre der indgås anden aftale mellem nærværende overenskomsts parter. Ved ansættelse af sygeplejevikarer og ventilatører skal sygehuset/institutionen være opmærksom på bestemmelserne i 19 vedr. tjenestedragt. KAPITEL 2. SYGEPLEJEVIKARER 2. UDDANNELSE Ansættelse som sygeplejevikar forudsætter, at pågældende har gennemgået det af overenskomstens parter godkendte sygeplejevikarkursus. 3. LØN Sygeplejevikarers pensionsgivende timeløn (31. marts 2000 niveau) udgør:

5 Side 5 Ved beskæftigelse i: Dagtjeneste Aften- og natperioden Region Hovedstaden og 111,49 kr. 120,45 kr. Region Sjælland, bortset fra Slagelse Sygehus Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Nordjylland og Slagelse Sygehus 108,33 kr. 116,98 kr. Som tjeneste i aften-/og natperioden regnes tjeneste, der påbegyndes tidligst kl. 14, og som strækker sig ud over kl FUNKTIONSTILLÆG FOR SYGEPLEJEVIKARER I HOLDTJENESTE Funktionstillæg A: Udvidet fagligt niveau Til sygeplejevikarer i holdtjeneste, der ansættes til varetagelse af arbejde på et udvidet fagligt niveau, og hvor der stilles krav til færdigheder, som ligger ud over de normale sygeplejevikarkompetencer, ydes et pensionsgivende tillæg på 4,65 kr. (31. marts 2000 niveau) pr. time. Der er forudsat, at sygeplejevikaren har afsluttet minimum 4. semester ved et lægevidenskabeligt fakultet i Danmark, arbejdet minimum 200 timer som sygeplejevikar og gennemført/gennemfører den af sygehusmyndigheden krævede fagspecifikke oplæring og evt. kursus/efteruddannelse. Vejledende kriterier og eksempler: Børne- og ungdomspsykiatri, neurofysiologiske undersøgelser. Funktionstillæg B: Avanceret specialespecifikt fagområde Til sygeplejevikarer, der ansættes til varetagelse af arbejde på et avanceret specialespecifikt område, og hvor der stilles krav til færdigheder, som ligger væsentligt ud over de normale sygeplejevikarkompetencer, ydes et pensionsgivende tillæg på 10,15 kr. (31. marts 2000 niveau) pr. time. Der er forudsat, at sygeplejevikaren har afsluttet minimum 7. semester (1. semester på kandidatdelen) ved et lægevidenskabeligt fakultet i Danmark, gennemført de første kliniske ophold i medicin og kirurgi samt bestået eksamen i basal farmakologi arbejdet minimum 300 timer som sygeplejevikar og gennemført/gennemfører den af sygehusmyndigheden krævede fagspecifikke oplæring og evt. kursus/efteruddannelse.

6 Side 6 Vejledende kriterier og eksempler: Skadestuehold, medicinadministration og venflonanlæggelse m.m., biopsitagning (hæmatologi). Stk. 3. Tillæg efter stk. 1 eller 2 ydes alene til sygeplejevikarer m.fl., der ansættes til arbejde i hold. Der kan ikke samtidig oppebæres tillæg efter stk. 1 og 2. En sygeplejevikar kan ikke for samme arbejde oppebære både tillæg A og tillæg B. Stk. 4. Tillæg efter stk. 1 og 2 kan alene ydes til sygeplejevikarer m.fl., der oppebærer grundtimeløn efter 3. Opmærksomheden henledes på, at aflønningsforholdene i 4 alene omhandler arbejdsopgaver, der bestrides af hold (holdtjeneste). Holdtjeneste dækkes maksimalt af 4 sygeplejevikarer i et døgns tjeneste. Der honoreres alene i forhold til det funktionsniveau, holdet er ansat til. Der ydes således ikke tillæg efter 4, hvis holdet ikke er ansat til opgavevaretagelse på udvidet fagligt niveau eller avanceret fagspecifikt fagområde. Dette gælder uanset, at ansatte på holdet har forudsætninger for at varetage disse opgaver. Hvis holdet er ansat til opgavevaretagelse på udvidet fagligt niveau (tillæg A), kan der ikke ydes tillæg B (avanceret specialespecifikt fagområde). Dette gælder uanset, at ansatte på holdet har forudsætninger for at varetage opgaver på tillæg B-niveau. Stk. 5. Funktionstillæg efter stk. 1 og 2 til sygeplejevikarer indgår ikke i beregningsgrundlaget for tillæg for effektiv tjeneste på søndage, juleaftensdag, 1. maj etc. ( 16, stk. 3) søgnehelligdagstillæg ( 16, stk. 4) tillæg for arbejde ud over normal arbejdstid ( 16, stk. 5) rådighedsvagt ( 16, stk. 6) kursusgodtgørelse ( 24).

7 Side 7 KAPITEL 3. VENTILATØRER 5. UDDANNELSE Ansættelse som ventilatør forudsætter at pågældende har gennemgået det af overenskomstens parter godkendte ventilationskursus. Under respiratorpasning eller anden overvågning skal ventilatører assistere ved sygeplejearbejdet omkring de aktuelle patienter i det omfang, det skønnes forsvarligt af hensyn til pligterne som ventilatør. 6. LØN Ventilatørers pensionsgivende timeløn ( niveau) udgør: Ved beskæftigelse i: Dagtjeneste Aften- og natperioden Region Hovedstaden og 116,24 kr. 125,58 kr. Region Sjælland, bortset fra Slagelse Sygehus Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Nordjylland og Slagelse Sygehus 112,88 kr. 121,89 kr. Som tjeneste i aften-/og natperioden regnes tjeneste, der påbegyndes tidligst kl. 14, og som strækker sig ud over kl FUNKTIONSTILLÆG FOR VENTILATØRER I HOLDTJENESTE Funktionstillæg C: Udvidet fagligt niveau Til ventilatører, der ansættes til varetagelse af arbejde på et udvidet fagligt niveau, og hvor der stilles krav til færdigheder, som ligger ud over de normale ventilatørkompetencer, ydes et pensionsgivende tillæg på 5,51 kr. (31. marts 2000 niveau) pr. time. Der er forudsat, at ventilatøren har afsluttet minimum 5. semester ved det lægevidenskabelige fakultet ved enten Københavns eller Syddansk Universitet eller afsluttet minimum 6. semester ved Aarhus Universitet eller Aalborg Universitet, arbejdet minimum 400 timer som sygeplejevikar og minimum 200 timer som ventilatør samt gennemført/gennemfører den af sygehusmyndigheden krævede fagspecifikke oplæring og evt. kursus/efteruddannelse. Vejledende eksempel på funktion: Neonatalpleje.

8 Side 8 Det er forudsat, at tillægget ydes for varetagelse af følgende funktioner: Børneventilation, kardiologi, dialyse herunder hjemmedialyse. For at kunne varetage dialysefunktionen kræves, at den pågældende har gennemgået specialtræning på sygehuset i dialysebehandling og pasning af patienter med nedsat nyrefunktion efter lægernes retningslinjer. For at kunne varetage kardiologifunktion kræves, at den pågældende har gennemgået specialtræning på sygehuset efter lægernes retningslinjer i overvågning og behandlingsprocedure for patienter med hjertesygdomme. Tillæg efter stk. 1 ydes alene til ventilatører m.fl., der ansættes til arbejde i hold. Dog ydes der funktionstillæg, men ikke holdtillæg, til medarbejdere, der uden at arbejde i hold varetager børneventilation. Stk. 3. Tillæg efter stk. 1 kan alene ydes til ventilatører m.fl., der oppebærer grundtimeløn efter 6. Opmærksomheden henledes på, at aflønningsforholdene i 7 alene omhandler arbejdsopgaver, der bestrides af hold (holdtjeneste). Holdtjeneste dækkes maksimalt af 4 ventilatører i et døgns tjeneste. I tilfælde af at sygehuset ikke ønsker at ansætte medarbejdere i hold, der varetager dialyse- eller kardiologifunktion, men kun en enkelt medarbejder, kan den pågældende ansættes for en periode af 8 timers varighed. Der oppebæres funktionstillæg, men ikke holdtillæg. Der honoreres alene i forhold til det funktionsniveau, holdet er ansat til. Der ydes således ikke tillæg efter 7, hvis holdet ikke er ansat til opgavevaretagelse på udvidet fagligt niveau. Dette gælder uanset, at ansatte på holdet har forudsætninger for at varetage disse opgaver. Stk. 4. Funktionstillæg efter stk. 1 til ventilatører indgår ikke i beregningsgrundlaget for tillæg for effektiv tjeneste på søndage, juleaftensdag, 1. maj etc. ( 16, stk. 3) søgnehelligdagstillæg ( 16, stk. 4) tillæg for arbejde ud over normal arbejdstid ( 16, stk. 5) rådighedsvagt ( 16, stk. 6) kursusgodtgørelse ( 24).

9 Side 9 KAPITEL 4. FÆLLES BESTEMMELSER FOR HOLDTJENESTE 8. HOLDTJENESTE a) Sygeplejevikarernes/ventilatørernes arbejde kan bestrides af hold. Et døgns tjeneste dækkes af maksimalt 4 sygeplejevikarer/ventilatører. b) Kardiologi-/dialysefunktioner bestrides normalt af hold, hvoraf maksimalt 3 medarbejdere dækker et døgns tjeneste. I tilfælde af at sygehuset ikke ønsker at ansætte medarbejdere i hold, der varetager dialyse- eller kardiologifunktioner, men én enkelt medarbejder, kan den pågældende ansættes for en periode af 8 timers varighed. Ansættelse af sygeplejevikarer og ventilatører i holdtjeneste finder sted med varierende arbejdstid. Når en ansat i holdtjeneste har været beskæftiget i 3 på hinanden følgende måneder og såfremt ansættelsesforholdet videreføres, overgår den ansatte til ansættelse på funktionærlovens vilkår fra den 1. i den efterfølgende måned. Anciennitet i forhold til opsigelsesvarsler m.v. optjenes fra tidspunktet for overgang til ansættelse på funktionærlovsvilkår. Der gives sygehuset mulighed for en (ansættelses)samtale med den ansatte forinden ansættelsesforholdet fortsættes med funktionærstatus. Den lægestuderende ansættes ved det enkelte sygehus med tjeneste indtil videre ved den afdeling, hvor den ansatte forretter holdtjeneste, men den ansatte kan i øvrigt forrette tjeneste ved hele sygehuset. Ved sygdom m.v. beregnes lønnen på grundlag af den gennemsnitlige løn optjent inden for de seneste 3 måneder. Det præciseres, at den ansatte er omfattet af nærværende overenskomst og således ikke omfattes af generelle aftaler indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet, bortset fra de i 11 (ansættelsesbreve), 12 (lønregulering), og 16, stk. 8 (tilrettelæggelse af arbejdstiden) nævnte. Alle andre aftaler (herunder bl.a. aftaler om ferie og barsel m.v.) indgået med Forhandlingsfællesskabet er således ikke gældende for ansatte omfattet af funktionærloven. For ansatte, der omfattes af funktionærloven, gælder lovens opsigelsesvarsler både ved opsigelse fra sygehuset/institutionens side og fra den ansattes side. Indtil funktionærsta-

10 Side 10 tus er tillagt den ansatte, kan ansættelsesforholdet af begge parter bringes til ophør uden varsel. Såfremt sygehuset/institutionen ikke kan finde anvendelse for den ansatte i opsigelsesperioden, er sygehuset/institutionen forpligtet til at søge den ansatte anvist beskæftigelse inden for aftalens område ved et andet sygehus/institution. Den ansatte er i opsigelsesperioden forpligtet til at påtage sig det af sygehuset/institutionen anviste arbejde. Stk. 3. De ansatte i det enkelte hold forpligter sig kollektivt til, at der døgnet igennem altid er én i tjeneste. For denne forpligtelse ydes en betaling på 431,44 kr. - pr. hold pr. døgn (31. marts 2000 niveau). Såfremt holdet ikke har udført tjeneste i et fuldt døgn, eller det er aftalt, at holdet kun skal dække dele af et døgn, nedsættes betalingen forholdsmæssigt. Stk. 4. Inden for den enkelte tjeneste ydes betaling pr. påbegyndt kvarter. Der ydes ikke overarbejdsbetaling, men kun almindelig timeløn, selv om arbejdstiden forlænges ud over den normale arbejdstid. Ved et holds tiltrædelse ydes betaling for mindst 3 timer til sygeplejevikarer/ventilatører i den første tjeneste. Opmærksomheden henledes på, at bestemmelserne, om at timelønnen afregnes pr. påbegyndt kvarter, bl.a. indebærer, at tiden for pålagt rapportgivning ved fratrædelse af en tjeneste medregnes som tjenestetid. I tilfælde, hvor arbejdstiden forlænges ud over den normale arbejdstid, fordi afløseren ikke møder rettidigt, ydes der ikke overarbejdsbetaling. 9. LØN UNDER GRAVIDITETSORLOV En kvindelig lægestuderende, der er ansat i holdtjeneste, og som er ansat med opsigelsesvarsel, jf. 8, stk. 2, har ret til fravær med løn svarende til barseldagpengetimesats under graviditetsorlov i perioden fra den 8. til og med den 5. uge før forventet barsel. Lønnen pr. time svarer til den aktuelle barseldagpengetimesats. Timetallet beregnes på grundlag af det gennemsnitlige ugentlige timetal inden for de seneste 3 måneder, dog højst for 37 timer pr. uge. Lønnen er ikke pensionsgivende. Løn efter stk. 1 kan længst ydes indtil ansættelsesperiodens udløb.

11 Side BARNS 1. OG 2. SYGEDAG For ansatte, der arbejder i holdtjeneste og som er ansat på funktionærlovens vilkår, jf. 8, stk. 2, gælder bestemmelserne i stk Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første og anden sygedag, hvis 1) barnet er under 18 år, og 2) har ophold hos den ansatte, og 3) fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og 4) det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages. I vurderingen af om der skal gives tjenestefrihed, indgår en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter. Stk. 3. Der udbetales sædvanlig løn, dog ikke arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg. Stk. 4. Fravær efter denne bestemmelse regnes ikke som sygefravær. KAPITEL 5. FÆLLES BESTEMMELSER FOR ALLE 11. ANSÆTTELSESBREVE Aftalen om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) gælder (Regionernes OK-samling ) LØNREGULERING Løn og tillægsbetalinger, der er angivet i grundbeløb (31. marts 2000 niveau), procentreguleres i henhold til aftale om lønninger for ansatte i regionerne (OK ). 13. LØNAFREGNING OG LØNUDBETALING For ansatte, der udfører holdtjeneste, kan de i 3 eller 6, 8, stk. 3, og 16, stk. 1, 2, 3 og 4, nævnte lønninger og tillæg udbetales efter en gennemsnitsudregning. 1 Regionernes OK-samling benævnes fremover OK.

12 Side 12 Lønnen udbetales månedsvis bagud. 14. PENSION **NYT** Der indbetales pensionsbidrag til Lægernes Pensionskasse. Det samlede pensionsbidrag udgør 5,71 % - med virkning fra d. 1. april ,23 % - af den pensionsgivende løn, jf. 3 og 6 og 4, stk. 1, og 7, stk. 1. Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysninger herom. Pensionsbidrag indbetales månedsvis bagud i tilknytning til lønudbetalingen til Lægernes Pensionskasse. Stk. 3. Ændringer i regulativer/vedtægter samt nye regulativer/vedtægter for pensionsordningerne skal godkendes af overenskomstens parter. Stk. 4. Tilbagekøb uden forbindelse med pensionsbegivenhedens indtræden kan normalt ikke finde sted, jf. pensionsregulativet. 15. FUNKTIONSBESTEMTE TILLÆG Til lægestuderende, der ansættes til tjeneste ved lukkede, sikrede afdelinger, ydes et særligt tillæg på 2,86 kr. pr. time (31. marts 2000 niveau). Til lægestuderende, der ansættes til tjeneste i patienters hjem, ydes et særligt tillæg på 1,77 kr. pr. opholdstime i hjemmet (31. marts 2000 niveau). 16. ARBEJDSTID OG ARBEJDSTIDSBESTEMTE TILLÆG **NYT** Stk.1. For effektiv tjeneste mellem kl. 17 og 06 betales et tillæg på 20,27 kr. - med virkning fra den 1. april ,35 kr. - pr. time beregnet pr. påbegyndt halve time (31. marts 2000 niveau).

13 Side 13 **NYT** For effektiv tjeneste på lørdage mellem kl. 08 og 24 og på mandage mellem kl. 00 og 04 betales et tillæg på 24,07 kr. - med virkning fra den 1. april ,17 kr. - pr. time beregnet pr. påbegyndt halve time (31. marts 2000 niveau). For effektivt arbejde på mandage mellem kl. 04 og 06 betales tillægget, såfremt tjenesten påbegyndes kl. 00 eller tidligere. Tillægget ydes ikke for timer, for hvilke der ydes tillæg efter stk. 3 (særlige dage) eller stk. 4 (søgnehelligdage). Stk. 3. For effektiv tjeneste på søndage samt juleaftensdag fra dagtjenestens påbegyndelse til kl. 24 og 1. maj, grundlovsdag og nytårsaftensdag i tiden fra kl. 12 til kl. 24 betales et ikke-pensionsgivende tillæg på 50 % af (dagtjeneste)timelønnen, jf. 3 og 6, for hver times tjeneste, beregnet pr. påbegyndt halve time. Stk. 4. Søgnehelligdagstillæg A. Ansatte, der har haft beskæftigelse ved institutionen mindre end 6 arbejdsdage umiddelbart forud for en søgnehelligdag, betales for effektiv tjeneste på søgnehelligdagen et ikke-pensionsgivende tillæg på 100 % af (dagtjeneste)timelønnen, jf. 3 og 6, for hver times tjeneste, beregnet pr. påbegyndt halve time. B. Ansatte, der har haft beskæftigelse ved samme institution i mindst 6 på hinanden følgende arbejdsdage (her indbefattet skemamæssigt fastlagt fridøgn, jf. stk. 7) forud for og i tilslutning til en søgnehelligdag, betales for effektiv tjeneste på søgnehelligdagen et ikke-pensionsgivende tillæg på 200 % af (dagtjeneste)timelønnen, jf. 3 og 6, for hver times tjeneste, beregnet pr. påbegyndt halve time. Stk. 5. For arbejde som sygeplejevikar ud over normal arbejdstid (i fast vagttjeneste 8 timer pr. dag), jf. dog 8, betales et ikke-pensionsgivende tillæg på 50 % af (dagtjeneste)timelønnen, jf. 3 og 6, for hver times tjeneste, beregnet pr. påbegyndt halve time. Tillægget kan ikke ydes samtidig med tillæg efter stk. 4 (søgnehelligdagstillæg). Stk. 6. Sygeplejevikarer kan uden for normal arbejdstid pålægges rådighedstjeneste (vagt), jf. dog 8. Rådighedsvagt betales med 1/3 ikke-pensionsgivende (dagtjeneste)timeløn, jf. 3 og 6, pr. vagttime. Tilkald til effektiv tjeneste under rådighedsvagt opgøres pr. påbegyndt time. Flere tilkald inden for samme time honoreres ikke yderligere.

14 Side 14 Effektiv tjeneste under rådighedsvagt betales med 1,5 ikke-pensionsgivende (dagtjeneste)timeløn, jf. 3 og 6, pr. time. Der ydes ikke rådighedsvagtbetaling for effektive timer under rådighedsvagt. Opmærksomheden henledes på, at tiden for pålagt rapportgivning ved fratrædelse af en tjeneste medregnes som tjenestetid. Stk. 7. Ansatte har ret (og pligt) til et fridøgn uden betaling for hver periode på 6 arbejdsdage; dog kan fridøgnene i enkelte tilfælde forskydes af hensyn til tjenesten, f.eks. under aften- og nattjeneste. Stk. 8. Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden gælder (OK ). 17. ANNULLERING AF AFTALT TJENESTE SAMT TILKALD EFTER KL. 23 FOR FAST VAGTTJENESTE OG KL. 24 FOR HOLDTJENESTE Såfremt en aftalt tjeneste for en ansat ikke kan udnyttes af institutionen, og såfremt institutionen ikke kan anvise den pågældende anden af nærværende overenskomst omfattet tjeneste, har den ansatte medmindre tjenesten annulleres med et varsel på 4 timer forud for tjenestens påbegyndelse ret til løn for det antal timer, der var aftalt for den pågældende dag. Ved tilkaldelse til tjeneste i natperioden efter kl. 23 vedrørende fast vagttjeneste og efter kl. 24 vedrørende holdtjeneste ydes der den ansatte betaling for en fuld tjeneste. 18. SPISEPAUSE Pause af mindre end ½ times varighed, hvorunder den ansatte står til rådighed og ikke kan forlade arbejdsstedet/institutionen, medregnes i arbejdstiden. Andre pauser medregnes ikke. Ifølge Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden, 4, skal det sikres, at en ansat kan holde pause, hvis den daglige arbejdstid overstiger 6 timer. Pausen placeres inden for arbejdstiden, således at formålet med pausen tilgodeses.

15 Side TJENESTEDRAGT Der ydes de ansatte fri tjenestedragt (kittel). Hvor dette undtagelsesvis ikke lader sig gøre, eller hvor det af behandlingsmæssige grunde pålægges de ansatte at benytte eget tøj, ydes et tillæg til timelønnen på 1,33 kr. (31. marts 2000 niveau). Nævnte tillæg ydes også for tjeneste på søgnehelligdage og for overarbejde. 20. FERIEGODTGØRELSE Der ydes feriegodtgørelse i henhold til ferielovens bestemmelser. 21. BEFORDRINGSGODTGØRELSE Såfremt tjenesten tiltrædes eller ophører, efter at kørsel med offentlige transportmidler er ophørt, ydes refusion af faktisk afholdte og behørigt dokumenterede udgifter til hyrevognskørsel eller en passende godtgørelse for transport med eget befordringsmiddel, jf. protokollat nr. 1. **NYT** Der ydes den lægestuderende betaling med dagtjenestesats efter 3, hvis den samlede transporttid til og fra tjenestestedet overstiger 1 ½ time. Der ydes betaling for den del af den samlede transporttid, som overstiger 1 ¼ time. Transporttiden beregnes som rejsetiden med offentligt transportmiddel mellem (hoved)banegården i den universitetsby, hvor den lægestuderendes fakultet er beliggende, og den studerendes tjenestested. Ruten beregnes via Hvis afstanden mellem (hoved)banegården i den universitetsby, hvor den lægestuderendes fakultet er beliggende, og den studerendes tjenestested overstiger 24 km, ydes endvidere refusion af den studerendes dokumenterede udgifter til offentlig transport. Afstanden beregnes som den korteste afstand ved Regionen kan i øvrigt, hvor særlige forhold gør sig gældende, efter drøftelse med FADL beslutte, at der ydes refusion for transportudgifter og/eller betaling for transporttid ud over, hvad der følger af ovenstående. Bemærkninger til stk. 2: Bestemmelsen i stk. 2 er ikke gældende for lægestuderende, der godtgøres efter bestemmelserne i 22 om udenbys pleje. 22. UDENBYS PLEJE Ved udenbys pleje forstås, at tjenesten udføres på et sted, hvor den ansatte ikke kan benytte sin sædvanlige bolig.

16 Side 16 Plejen beregnes fra afrejsen indtil tilbagekomsten. Der ydes rejsegodtgørelse til jernbane (2. klasse), eventuelt sovevogn, skib (1. klasse), transport af bagage samt nødvendig befordring. Såfremt den ansatte efter eget ønske forlader plejen inden udløbet af 2 måneder, betaler pågældende selv rejsen til sin bopæl. Stk. 3. I udenbys pleje stilles bolig til rådighed uden vederlag. Såfremt der ikke kan stilles bolig til rådighed for den ansatte, er pågældende, såfremt bopælen er beliggende i en afstand af 3 km eller derover fra institutionen, berettiget til kørselsgodtgørelse, eventuelt cykelgodtgørelse, efter de for tjenestemænd gældende regler. For deltidsbeskæftigede stilles der ikke bolig til rådighed, medmindre der i det enkelte tilfælde træffes særlig aftale herom. 23. MANUEL VENTILATION, UDRYKNING M.V. **NYT** Ved medvirken ved manuel ventilation af åndedrætshæmmede patienter samt i de tilfælde, hvor pleje af patienter under nedkølingsbehandling eller varmebestråling medfører ulemper for personalet, beregnes hver times tjeneste som 1 ¼ time. Med virkning fra den 1. april 2016 beregnes endvidere hver times tjeneste i fast vagt i isolationsbeklædning som 1 ¼ time. Ved deltagelse i udrykning (med ambulance eller helikopter) ydes en godtgørelse på 108,30 kr. pr. gang (31. marts 2000 niveau). Godtgørelsen ydes også i forbindelse med patientledsagelse, hvor transporten finder sted med helikopter. 24. KURSUSGODTGØRELSE. Der gælder følgende vilkår for kursusgodtgørelse til lægestuderende: 1) Der ydes kursusgodtgørelse til lægestuderende, der inden for et år efter at have gennemgået sygeplejevikarkurset har været beskæftiget i mindst 200 arbejdstimer som sygeplejevikar. Godtgørelsen udgør lønnen for 41 timers dagtjeneste, jf. 3. Godtgørelsen er ikke pensionsgivende. 2) Der ydes kursusgodtgørelse til lægestuderende, der inden for et år efter at have gennemgået ventilatørkurset har været beskæftiget i mindst 200 arbejdstimer som ventilatør. Godtgørelsen udgør lønnen for 20 timers dagtjeneste, jf. 6. Godtgørelsen er ikke pensionsgivende. 3) Der ydes kursusgodtgørelse til lægestuderende, der inden for et år efter at have gennemgået efteruddannelseskurset for ventilatører i børneventilation har været be-

17 Side 17 skæftiget i mindst 100 arbejdstimer som børneventilatør. Godtgørelsen udgør lønnen for 12 timers dagtjeneste, jf. 6. Godtgørelsen er ikke pensionsgivende. 4) Der ydes kursusgodtgørelse til lægestuderende, der inden for et år efter at have gennemgået et af sygehusmyndighederne godkendt dialysekursus har været beskæftiget i mindst 200 arbejdstimer som ventilatør. Godtgørelsen udgør lønnen for 14 timers dagtjeneste, jf. 6. Godtgørelsen er ikke pensionsgivende. KAPITEL 6. BESTEMMELSER FOR ANSATTE UDEN OPSIGELSESVARSEL 25. LØN UNDER SYGDOM Ansatte uden opsigelsesvarsel har ret til sygedagpenge under hensyn til de i dagpengeloven fastsatte regler. Dog kan en sygemeldt lægestuderende, som ikke opfylder betingelserne i dagpengelovens 3, alligevel få udbetalt dagpenge, hvis den lægestuderende har været beskæftiget inden for overenskomstens område inden for de sidste 4 uger før fraværet i overensstemmelse med 9, jf. dog 22 og 23. KAPITEL 7. OVERENSKOMSTENS IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE 26. IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE **NYT** Overenskomsten har hvor intet andet er anført - virkning fra den 1. april **NYT** Overenskomsten kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts Opsigelse skal ske skriftligt. København, den 18. september 2015 For REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN: Signe Friberg Nielsen / Ole Lund Jensen For FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE: Kristian N. Poulsen / Torben Conrad

18 Side 18 PROTOKOLLAT NR. 1 VEDRØRENDE BEFORDRINGSGODTGØRELSE Overenskomstens parter er enige om, at den i overenskomstens 21, stk. 1, anførte "passende godtgørelse for transport med eget befordringsmiddel" for ansatte i Region Hovedstaden og Region Sjælland udgør et beløb svarende til 20 km kørsel i henhold til satsen kørsel i henhold til bemyndigelse, jf. aftalen med Forhandlingsfællesskabet om godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel på tjenesterejser (OK ). PROTOKOLLAT NR. 2 VEDRØRENDE HOLDLEDERTILLÆG Til ansatte, der varetager opgaven som holdledere for de i måneden fungerende hold af sygeplejevikarer, ventilatører (herunder ansatte, som varetager dialyse- og kardiologiske funktioner), ydes et holdledertillæg, der udgør 1001,59 kr. pr. måned (31. marts 2000 niveau). PROKOLALLAT NR. 3 VEDRØRENDE UDGIFTER VED UDDANNELSE AF STUDENTER MED TILLIDSPOSTER I FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTU- DERENDE 1) Mellem Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) og Regionernes Lønningsog Takstnævn er der enighed om, at der udredes et bidrag pr. præsteret arbejdstime af sygeplejevikarer og ventilatører, som beskæftiges ved regionale institutioner. 2) Bidraget anvendes til finansiering af FADL's udgifter ved uddannelsen af lægestuderende med tillidsposter i foreningen. **NYT** 3) Bidraget udgør 36,4 øre (med virkning fra den 1. april ,4 øre og fra den 1. april ,8 øre) pr. præsteret arbejdstime. 4) Bidragene indbetales til FADL. 5) Senest den 1. maj hvert år sender FADL til Regionernes Lønnings- og Takstnævn et regnskab over de i det foregående regnskabsår (1. januar december) a) modtagne midler, jf. nr. 3, samt b) anvendelsen af de modtagne midler. Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor.

19 Side 19 **NYT** PROTOKOLLAT NR. 4 VEDRØRENDE EFTERUDDANNELSE AF LÆGESTUDE- RENDE, DER HAR GENNEMGÅET SYGEPLEJEVIKARKURSUS Mellem Foreningen af Danske Lægestuderende og Regionernes Lønnings- og Takstnævn er der enighed om, at der udredes et nærmere aftalt beløb til efteruddannelse. Ved forhandlingsprotokol af 13. december 1995 blev det mellem FADL og Amtsrådsforeningen aftalt med virkning fra den 1. januar 1996 at etablere supplerende lektioner (i forlængelse af FADL s SPV- og VT-kurser m.v.), hvor der kan vælges mellem en række emner, hvis indhold fastlægges fra år til år efter de aktuelle behov, f.eks. i terminal pleje, gerontopsykiatri samt smitsomme sygdomme. Efteruddannelsespuljen blev fastsat til 0,120 mio. kr. Ved forhandlingsprotokol af 20. november 2002 blev efteruddannelsespuljen med virkning fra den 1. januar 2003 omregnet til grundbeløb kr. (31. marts 2000 niveau), og således at puljen fra denne dato procentreguleres efter aftalen om lønregulering. Med virkning fra den 1. april 2009 forhøjes efteruddannelsespuljen med kr. til (31. marts 2000 niveau). Midlerne indbetales til FADL en gang årligt pr. den 1. april. Midlerne anvendes til supplerende kompetencegivende kursusforløb. Indholdet kan fastlægges i samråd med sygehusene fra år til år efter de aktuelle behov, f.eks. i CPAP, AKLS (avanceret genoplivning, kommunikation, ledelse og samarbejde), kardiologi, EKG, psykiatri samt infektionsmedicin m.m. Hver region indbetaler en andel af den samlede efteruddannelsespulje svarende til regionens andel af det samlede antal ATP-pligtige arbejdstimer præsteret inden for overenskomstens område i kalenderåret forud for betalingstidspunktet. Regionerne kan efter konkret aftale være behjælpelig med at udsende oplysninger om kurser til allerede ansatte. FADL tilser at kurserne afholdes efter ovenstående principper. FADL fremsender en gang årligt pr. den 1. maj et regnskab samt oversigt over afholdte kurser til Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

20 Side 20

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE OVERENSKOMST for lægestuderende, der ansættes som vikar i underordnet lægestilling **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE OVERENSKOMST for lægestuderende, der ansættes som vikar i underordnet lægestilling **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

elever i kommuner eller amter

elever i kommuner eller amter Aftaler om løn- og arbejdsforhold for elever i kommuner eller amter Praktikgrundlaget... 3 Aflønning... 4 Aflønning i skoleperioder... 5 Arbejdstid m.v.... 6 Arbejde i forskudt tid m.v.... 7 Overarbejde...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2011 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Ansættelseskontrakt for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Mellem Arbejdsgivers navn og adresse: og Medarbejders navn og adresse: Indgås

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...3

Læs mere

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKST- NÆVN AKADEMIKERNES CENTRALOR- GANISATION A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS OMRÅDE... 3 2. BETALINGEN... 3 3. MIDLERTIDIG

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 66.11 Side 1 Side 2 Kapitel 1... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Månedslønnede... 3 2. Personafgrænsning... 3 3.

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S AMTSRÅDSFORENINGEN HT.60.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S 1999 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PHARMADANMARK AFTALE vedrørende sygehus-/hospitalsapotekere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale Side 1 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 79.01 Side 2 Forord... 3 Drøftelser om arbejdstid på arbejdspladsen...

Læs mere

VEDRØRENDE AFTALE OM LØNBEREGNING/LØNFRADRAG FOR MÅNEDSLØNNET PERSONALE

VEDRØRENDE AFTALE OM LØNBEREGNING/LØNFRADRAG FOR MÅNEDSLØNNET PERSONALE Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 April 1987 J.nr. 1112.00-0187 VEDRØRENDE AFTALE OM LØNBEREGNINGLØNFRADRAG FOR MÅNEDSLØNNET PERSONALE Vedlagt følger aftale af den 3.

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND 3F OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker elever på Aarhus Teater 2013 OK-13 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

VEDRØRENDE AFTALEN OM KONVERTERING AF ULEMPETIL- LÆG

VEDRØRENDE AFTALEN OM KONVERTERING AF ULEMPETIL- LÆG Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 1999 J.nr. 7-3200-1098 VEDRØRENDE AFTALEN OM KONVERTERING AF ULEMPETIL- LÆG I forbindelse med KTO-aftalen af den 25. februar 1999

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

YNGRE LÆGER. A F T A L E vedrørende vederlag til læger for undervisnings- og foredragsvirksomhed for personalegrupper ved sygehuse m.v.

YNGRE LÆGER. A F T A L E vedrørende vederlag til læger for undervisnings- og foredragsvirksomhed for personalegrupper ved sygehuse m.v. AMTSRÅDSFORENINGEN 35.05.1 Side 1 FORENINGEN AF SPECIALLÆGER YNGRE LÆGER A F T A L E vedrørende vederlag til læger for undervisnings- og foredragsvirksomhed for personalegrupper ved sygehuse m.v. 2005

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Arbejdstidsaftale 11. Kommunernes Landsforening. Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Arbejdstidsaftale 11. Kommunernes Landsforening. Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet Arbejdstidsaftale 11 Kommunernes Landsforening Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet Arbejdstidsaftale 11 - KL Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout:

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Cirkulære om organisationsaftale for. Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Cirkulære om organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2002 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Organisationsaftale 1. Overenskomstens dækningsområde...

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

FAGLIGT FÆLLES FORBUND - 3F DANSK JOURNALISTFORBUND

FAGLIGT FÆLLES FORBUND - 3F DANSK JOURNALISTFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE FAGLIGT FÆLLES FORBUND - 3F DANSK JOURNALISTFORBUND ARBEJDSTIDSAFTALE FOR HUSASSISTENTER M.FL., RENGØRINGSASSISTENTER M.FL., OG FOTOGRAFER **NYT**

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER)

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) (Gældende fra 1. april 2014 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere