NALUNAARUTIT - 22JAN Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut"

Transkript

1 AFIS medarbejdere, RAP NALUNAARUTIT - 22JAN Grønlandsk Serie Lovsamling C II Overenskomst mellem Naalakkersui sut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforenin gen af 1917 for AFIS medarbejdere Kapitel 1. Ansættelse i Overenskomstens område 2 Ved ansættelsens begyndelse Kapitel 2. Arbejdstid. 3 Arbejdstid 4 Deltidsansatte 5 Rejsetid 6 Tjenestefrihed og fridage 7 Omlagte vagter Kapitel 3. Løn, anciennitet, pensionsordning 8 Løn og anciennitet 9 Pensionsbidrag Kapitel 4. Tillæg lønnen, overarbejde. 10 Stedtillæg 11 Tillæg for særlig 12 Funktion i højere 13 Undervisningstillæg 14 Turnustjeneste 15 Tillæg AFIS ledere og chefinstruktører 16 Ulempetillæg 17 Overarbejde Kapitel 5. Særlige ansættelsesvilkår 18 Til og 19 Flyttegodtgørelse, herunder 20 Merudgifter ved herunder dagpenge, na og udstyrsgodtgørelse 21 Erstatning 22 Boliger 23 Loss of License 24 Seniorordning 25 Udbetaling af løn, variable løndele m. v. Kap. 6. Ferie og til til Indholdsfortegnelse stilling stilling fratrædelsesfrirejser flytteforsikring tjenesterejser, forsikring. tjenestefrihed....3 ttillæg ii ii ASA/0PS5 73 Side i af 33

2 26 Ferie Ferierejsebidrag Graviditet, barsel og adoption Bestemmelser vedrørende sygdom, efterløn m.v Tjenestefrihed ved barns første sygedag Tjenestefrihed ved barns hospitalsindlæggelse Nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse Tjenestefrihed til organisationsarbejde Offentlige hverv Kapitel 7. Ansættelsens ophør Opsigelsesvarsel Kapitel 8. Overgangsregler og overenskomstens gyldighedsperiode Overgangsregler for personale ansat pr. 31. marts Overgangsregler for personale ansat pr. 31. marts Overgangsregler for personale ansat før 1. januar Overenskomstens gyldighedsperiode Aftale om 1:1 tjeneste for AFIS-medarbejdere Definition Arbejdstid Dagløn Pension Andre bestemmelser Andre afvigelser fra parternes overenskomst Aftalens gyldighedsperiode Aftale om assissortillæg Protokollat om funktionærloven ASA/ØPS_573 Side 2 af

3 Kapitel 1. Ansættelse 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ansatte i Grønlands Selvstyre, som efter godkendelse af de kompetente myndigheder udfører AFIS tjeneste i Grønland. Stk. 2. Overenskomsten omfatter ikke tjenestemænd, tjenestemænd på prøve eller pensionerede tjenestemænd. 2 Ved ansættelsens begyndelse Ved annoncering efter arbejdskraft skal overenskomstens overskrift og dato anføres i annonceteksten som vejledning. Stk. 2. Ved ansættelse efter denne overenskomst sendes kopi af ansættelsesbrevet til Radiotelegrafistforeningen af 1917 senest en måned efter ansættelsen. Stk. 3. Personale, der ansættes fra Danmark eller udlandet, er på begæring forpligtet til i forbindelse med tiltrædelsen at deltage i kurser. Rejse- og opholdsudgifter godtgøres efter de for tjenestemænd i Danmark gældende regler. Stk. 4. Før ansættelsen udfyldes et oplysningsskema om den kommende ansattes helbredsforhold. Stk. 5. Den ansatte skal iagttage tavshed med hensyn til de forhold, som den ansatte i sin stillings medfør bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver denne foreskrevet af foresatte. Tavshedspligten ophører ikke med udtrædelse af tjenesten. ASA/ØPS_573 Side 3 af

4 Kapitel 2. Arbejdstid 3 Arbejdstid Den daglige normalarbejdstid er på 8 timer som højst kan deles i to perioder. Den årlige arbejdstid er 2080 timer. Bemærkning: Afvigelser fra den normale daglige arbejdstid og/eller vagtlængde, jf. stk. 4, kan aftales lokalt. Stk. 2. Normperioden er en kalendermåned. Den månedlige arbejdstidsnorm opgøres som antal dage fratrukket lørdage, søndage, søgnehelligdage jf. 6, stk. 4, feriedage og planlagte afspadseringsdage og multipliceret med 8. Stk. 3. Arbejdsstedet udarbejder en månedlig vagtplan, der skal opslås senest 14 dage forud for den normperiode, der begynder den 1. i måneden. Stk. 4. Ved 3 skiftet vagt (døgnbemanding) er den normale vagtlængde på 8 timer. Den daglige tjeneste kan for den enkelte ikke deles i mere end to perioder. Stk. 5. Der gives pauser af indtil en halv times varighed. I pauser skal den ansatte være til rådighed og må kun forlade arbejdsstedet, når der lokalt træffes aftale herom. Sådanne pauser medregnes i arbejdstiden. ASA/ØPS_573 Side 4 af

5 Stk. 6. Der kan indgås lokale aftaler om kompensation for pauser, der ikke har kunnet afholdes på grund af krav til arbejdets udførelse. Der kan dog ikke aftales overtidsbetaling eller erstatning for mistede fridage. Bemærkning til stk. 5 og 6: Der skal være mulighed for at holde pauser. Hvis dette ikke er muligt af hensyn til afvikling af flytrafikken, skal der i det enkelte tilfælde aftales en kompensation for den mistede pause. Stk. 7. Ved rådighedstjeneste på tjenestestedet medregnes 3/4 af rådighedstiden som tjeneste. Tilsvarende tjeneste i hjemmet medregnes med 1/3 af tiden. Såfremt rådighedstjenesten er udført på en fridag, tildelt i henhold til tjeneste- og fridagslisten, honoreres den som almindelig tjeneste. Stk. 8. Forud for vagtplanens udformning samt ved fastlæggelse af ferietilrettelæggelse skal der på arbejdsstedet holdes samråd, således at der tages størst muligt hensyn til personalets ønsker om vagternes indhold og omfang. Den daglige arbejdstid bør tilstræbes tilrettelagt som udelt vagt i størst mulig udstrækning. Stk. 9. Arbejdstidsreglerne for ansatte, der udfører 1:1 tjeneste er fastsat i en særlig aftale. 4 Deltidsansatte Der kan efter aftale ske ansættelse med en lavere arbejdstidsnorm end i 3, stk. 1. For deltidsansatte reduceres den i 8 nævnte grundløn i forhold til den nedsatte arbejdstid. ASA/ØPS_573 Side 5 af

6 5 Rejsetid På tjenesterejser medregnes rejsetiden mellem tjenestested og det midlertidige arbejdssted som arbejdstid. Arbejdstidsnormen for den pågældende dag anses dog altid for opfyldt. Stk. 2. Rejsetid mellem kl og kl medregnes dog ikke som arbejdstid, hvis der er stillet soveplads til rådighed for den ansatte. 6 Tjenestefrihed og fridage. Ansatte har ret til 1 ugentlig fridag. Fridage skal så vidt muligt lægges på søn- og helligdage. Stk. 2. Den ugentlige fridag skal have en længde på mindst 64 timer. Fridagen kan undtagelsesvis nedsættes til 56 timer, såfremt den indeholder 2 fulde kalenderdøgn. Forkortelse af 64-timers-fridagen må højst forekomme 1 gang pr. ansat pr. arbejdstidsperiode. Forkortelsen skal fremgå af vagtplanen, jf. 3, stk. 3. Stk. 3. En fridag anses for bortfaldet, såfremt den ansatte beordres til tjeneste på et tidspunkt, der medfører beskæring af længden af en fridag, fastlagt i en i henhold til vagtplanen. Tjeneste på en bortfaldet fridag erstattes med overtidsbetaling, jf. 17, efter følgende regler: 1) Såfremt fridagslængden beskæres på en sådan måde, at der fortsat er 40 timers sammenhængende frihed, hvori indgår et kalenderdøgn, ydes der mindst 8 timers overtidsbetaling. 2) Beskæres fridagen yderligere, ydes der dog mindst 16 timers overtidsbetaling. ASA/ØPS_573 Side 6 af

7 Stk. 4. I de måneder, hvori der forekommer helligdage, der ikke falder på søndage (søgnehelligdage, d.v.s. Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, Grønlands nationaldag den 21. juni, Juleaftensdag, 1. og 2. juledag samt Nytårsaftensdag), forhøjes antallet af fridage tilsvarende. Sådanne fridage skal have en længde på mindst 40 timer. Stk. 5. Som kompensation for de særlige halve helligdage i Grønland (Helligtrekongersdag og 1. maj) ydes 1 ekstra fridag pr. år i januar måned. Stk. 6. En fridag, der gives som erstatning for en søgnehelligdag, og som gives i forbindelse med en ugentlig fridag eller anden søgnehelligdag, skal have en længde på mindst 24 timer. Stk. 7. Ansatte, der normalt har dagvagt fra mandag til fredag og således har fri i weekender og på søgnehelligdage, opsparer ikke yderligere frihed på grund af søgnehelligdagene. Stk. 8. I det omfang, det er muligt, skal ansatte i løbet af hvert kalenderår, den pågældende har været ansat, have adgang til mindst 30 dages frihed på søn- og helligdage. Sker ansættelsen i løbet af kalenderåret, nedsættes adgangen til helligdagsfrihed forholdsmæssigt. Ved afgørelse af, hvorvidt der er ydet den fornødne helligdagsfrihed, bortses fra søn- og helligdage, som falder i sygeperioder. For hver 11 sygedage i løbet af kalenderåret nedsættes tallet 30 med 1. Søn- og helligdage, der falder i ferier eller orlov, betragtes som helligdagsfrihed. ASA/ØPS_573 Side 7 af

8 Stk. 9. Ved helligdagsfrihed forstås frihed i mindst 32 timer inden for tidsrummet kl dagen før helligdagen og kl dagen efter helligdagen. Stk. 10. Såfremt en ansat ikke i løbet af et kalenderår får den ham tilkommende helligdagsfrihed, ydes der i det følgende ferieår et antal særlige feriedage, således at der for hver mistet helligdagsfrihed til og med 11 gives 1/2 feriedag med afrunding opad til en hel feriedag. For hver yderligere mistet helligdagsfrihed gives der 1 feriedag. 7 Omlagte vagter Hvis det af tjenstlige grunde er nødvendigt at ændre en gældende vagtplan gælder følgende fra 1. januar 2010: Stk. 2. Timer, der i henhold til den oprindelige vagtplan, var frihed, giver ret til afspadsering eller overtidsbetaling i henhold til 17. Stk. 3. Timer, der i henhold til den oprindelige vagtplan, var tjeneste, men nu bliver frihed, er til afspadsering. Stk. 4. Timer, der både i den oprindelige vagtplan og den nye vagt er tjeneste, berøres ikke. ASA/ØPS_573 Side 8 af

9 Kapitel 3. Løn, anciennitet, pensionsordning 8 Løn og anciennitet AFIS-operatører, chefinstruktører for praktisk AFIS og AFIS-ledere aflønnes efter nedenstående skalatrin. Oprykning til næste trin sker efter 2 år. Grundlønnen udgør: Trin , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 Stk. 2. Ancienniteten for AFIS-operatører, chefinstruktører for praktisk AFIS og AFIS-ledere regnes ved nyansættelse efter det antal år, hvori den pågældende efter at have erhvervet AFIS-certifikat har været beskæftiget som AFIS-operatør. Beskæftigelse som FIC-operatør eller flyvelederassistent forud for erhvervelsen af AFIS-certifikat medregnes tillige ved indplacering på lønskalaen. ASA/ØPS_573 Side 9 af

10 Stk. 3 Hvis forholdene taler herfor, kan der mellem overenskomstparterne træffes aftale om fastsættelse af anciennitet efter andre regler. 9 Pensionsbidrag Arbejdsgiveren betaler som bidrag til den ansattes pensionering 9,3 % af den i 8 nævnte grundløn. Pensionsbidraget indbetales af arbejdsgiveren til PFA Pension. Stk.2. For ansatte, der vælger pension i PFA Soraaneq, betaler arbejdsgiveren dog 10 % af den i 8 nævnte grundløn. Pensionsbidraget indbetales af arbejdsgiveren til PFA Soraaneq. Kapitel 4. Tillæg til lønnen, overarbejde 10 Stedtillæg Stedtillæg udbetales til ansatte, der fast eller midlertidigt gør tjeneste i følgende lufthavne: Nerlerit Inaat, Kulusuk, Qaanaaq, Upernavik og Qaarsut. Stk. 2. Stedtillægget udgør for Nerlerit Inaat og Qaanaaq kr. pr. måned og for de øvrige lufthavne kr. pr. måned for ansatte, medens de gør tjeneste det pågældende sted. Stk. 3. Der ydes ikke stationstillæg i henhold til cirkulære af 18. december ASA/ØPS_573 Side 10 af

11 11 Tillæg for særlig stilling Ved ansættelse eller funktion i en stilling, der i arbejdsmæssig, kvalifikationsmæssig eller anden henseende indtager en sådan særstilling, at den ikke omfattes af de almindelige forudsætninger for de i 8 nævnte lønninger, træffer overenskomstparterne aftale om tillæg til lønnen og eventuelle andre vilkår. Stk. 2. Kan parterne ikke opnå enighed om, hvorvidt en stilling indtager en sådan særstilling, afgøres spørgsmålet efter bestemmelserne i hovedaftalen. 12 Funktion i højere stilling Såfremt en ansat fungerer i en højere stilling, og såfremt denne funktion varer i mindst 15 kalenderdage i sammenhæng, uden afbrydelse i form af sygdom og/eller ferie, ydes der medarbejderen et funktionsvederlag på kr ,00 pr. måned. Stk. 2. Der kan ikke samtidig med ydelsen af vederlag efter stk. 1 ydes overtidsbetaling. Hvor ekstraordinære omstændigheder nødvendiggør, at pågældende deltager i den almindelige vagttjeneste, ydes der dog overtidsbetaling efter 17 for overtimer i vagt. Stk. 3. Hvis tjenesten i højere stilling har været afbrudt på grund af sygdom eller ferie, bevarer den ansatte dog retten til betaling for tjeneste i højere stilling efter fraværsperiodens ophør, såfremt der ved tjenestens genoptagelse fortsat udføres tjeneste i den højere stilling. ASA/ØPS_573 Side 11 af

12 13 Undervisningstillæg Ansatte, der udelukkende er beskæftiget med undervisning, modtager herfor et tillæg på 1.875,00 kr. pr. måned. Stk. 2. Ansatte, der delvist er beskæftiget med undervisning, modtager herfor et tillæg på 25,00 kr. pr. præsteret undervisningstime. 14 Turnustjeneste Til ansatte, som har stillet sig til rådighed for turnustjeneste udenfor tjenestestedet, ydes der et særligt ikke-pensionsgivende tillæg på kr ,- pr. måned. Stk. 2. Ved turnustjeneste forstås 1 måneds tjeneste på et andet tjenestested end det faste, ca. 2 måneders tjeneste ved det faste tjenestested eller ferie/afspadsering, og så fremdeles, således at der normalt udføres tjeneste på et andet tjenestested (udestation) 4 gange årligt af ca. 1 måneds varighed. Stk. 3. Under tjeneste på udestation ydes time- og dagpenge i henhold til Grønlands Selvstyres til enhver tid gældende regler herom. Tilsvarende gælder for ansatte, der ikke i forvejen er pålagt turnustjeneste. 15 Tillæg til AFIS-ledere og chefinstruktører AFIS-ledere modtager et ikke pensionsgivende tillæg på kr. pr. måned. ASA/ØPS_573 Side 12 af

13 Stk. 2. Chefinstruktører modtager et ikke pensionsgivende månedligt tillæg som følger: - Nuuk, Narsarsuaq og Ilulissat, Kulusuk kr ,- - Øvrige lufthavne kr ,- Stk. 3. Varetager en AFIS-leder eller chefinstruktør funktionen på flere tjenestesteder, gives tillægget for hvert tjenestested. 16 Ulempetillæg Natpenge og tillæg for søn- og helligdagsarbejde ydes til ansatte efter følgende satser: a) Natpenge for tjeneste fra kl til kl :16,50 kr. pr. time. b) Natpenge for tjeneste fra kl til kl : 26,50 kr. pr. time. c) Godtgørelse for tjeneste på lørdage efter kl samt på søn- og helligdage: 35,00 kr. pr. time. Godtgørelsen beregnes pr. påbegyndt halve time med halvdelen af ovennævnte beløb. Stk. 2. Såfremt der udføres tjeneste på lørdage før kl som led i en forud tilrettelagt tjeneste, hvoraf halvdelen eller mere udføres efter kl , ydes der søn- og helligdagsgodtgørelse for hele tjenesten. Såfremt der udføres tjeneste på mandage inden kl som led i en forud tilrettelagt tjeneste, der påbegyndes søndag kl eller tidligere, ydes der søn- og helligdagsgodtgørelse for hele den del af tjenesten, der ligger inden kl ASA/ØPS_573 Side 13 af

14 17 Overarbejde Der ydes overtimebetaling for det antal timer, hvori der arbejdes ud over månedens arbejdstidsnorm, jf. 3, stk. 2. Arbejdet skal for at blive godkendt som overarbejde være kontrolleret og beordret. Timelønnen beregnes som 1/1840 af den i henhold til 8 fastsatte årsløn på udbetalingstidspunktet inkl. eventuelle tillæg efter 11 (tillæg for særlig stilling), 13 (undervisningstillæg), 15, stk. 1 (AFIS-leder tillæg) samt 37 (overgangsregler), forhøjet med 50 procent. Stk. 2. Overtidsbetaling kan, hvis den ansatte ønsker det, erstattes af: 1) Afspadsering som fridage på tjenestestedet, såfremt tjenesten tillader det, med tillæg på 50 procent af de præsterede overtimer, afrundet opad til nærmeste halve time. 2) Afvikles som fridage i forbindelse med førstkommende ferie med tillæg på 75 procent af de præsterede overtimer, afrundet opad til nærmeste halve time. Den ansatte skal i forbindelse med den månedlige opgørelse angive, om han ønsker overtidsbetaling, afspadsering eller fridage i forbindelse med ferie. Stk. 3. Tjenestefrihed givet i henhold til stk. 2 bør være tildelt den ansatte 3 måneder efter det tidspunkt, hvor merarbejdets omfang er opgjort, og senest ved udgangen af kalenderåret eller førstkommende ferie. ASA/ØPS_573 Side 14 af

15 Stk. 4. Såfremt overarbejdet ikke er varslet senest 24 timer før det skal tiltrædes, ydes der et varslingsvederlag svarende til 2 timers overtidsbetaling. I tilfælde, hvor vagtafløsning finder sted ca. 15 min. for sent ydes ikke varslingsvederlag. Kapitel 5. Særlige ansættelsesvilkår 18 Til- og fratrædelsesfrirejser Ved tjenestens tiltrædelse ydes der frirejse mellem bopælen i Danmark eller i Grønland og tjenestestedet til ansatte, såfremt der ifølge stillingsopslaget anvises bolig eller er pligt til at bebo egentlig tjenestebolig, jfr. 22, stk. 1, a) og b). Stk. 2. Der ydes frirejse fra tjenestestedet til bopælen ved: a) Fratræden, såfremt der er forløbet mindst 3 år siden ansættelsen, og såfremt der ikke allerede har været afholdt feriefrirejse eller er ydet ferierejsetillæg efter 27 i det pågældende kalenderår. b) ) Den ansattes død, idet den efterlevende ægtefælle - eller dermed ligestillede - opnår retten til frirejsen. c) Fratræden ved pensionering. d) I ganske særlige tilfælde kan der ydes fratrædelsesfrirejse, selv om betingelsen om 3 års ansættelse ikke er opfyldt. Stk. 3. Retten til til- og fratrædelsesfrirejse omfatter tillige den ansattes ægtefælle - eller dermed ligestillede - og børn under 18 år, som indgår i den ansattes husstand. En sådan familiefrirejse skal så- vidt muligt foretages samlet. ASA/ØPS_573 Side 15 af

16 Stk. 4. Retten til til- og fratrædelsesfrirejse er personlig og kan ikke overdrages. En eventuel ikke-udnyttet frirejse godtgøres ikke. Stk. 5. Ved udnyttelse af til- og fratrædelsesfrirejse skal det af arbejdsgiveren anviste transportmiddel anvendes. Stk. 6. I tilfælde, hvor atlantbillet tillige inkluderer indenrigsflyvning i Danmark, godtgøres alene dokumenterede udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellem bopælen og provinslufthavnen eller omvendt. I andre tilfælde godtgøres udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellem bopæl og Kastrup Lufthavn eller omvendt. Stk. 7. Eventuelle udgifter i forbindelse med ophold i København må afholdes af den ansatte selv. Stk. 8. Ved til- og fratrædelsesfrirejser i Grønland godtgøres alene dokumenterede udgifter med billigste offentlige transportmiddel mellem bopæl og tjenestested eller omvendt. Udgifter til ophold og fortæring under disse rejser godtgøres efter de til enhver tid gældende regler for rejse på rekvisition. 19 Flyttegodtgørelse, herunder flytteforsikring Der ydes flyttegodtgørelse og forsikring af flyttegods efter de til enhver tid gældende regler for tjenestemænd i Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner. ASA/ØPS_573 Side 16 af

17 Stk. 2. Ved nyansættelser, varig flytning eller afløsning over 3 måneder kan der, såfremt der ikke inden de første 3 måneder er skibsforbindelse, vederlagsfrit sendes 75 kg. bagage som luftfragt. 20 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg og udstyrsgodtgørelse Der ydes godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser i Grønland og i Danmark efter de til enhver tid gældende regler for tjenestemænd i Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner. 21 Erstatning Arbejdsgiveren hæfter kun efter dansk rets almindelige erstatningsregler for sådanne ejendele tilhørende den ansatte eller dennes familie, der mistes eller beskadiges under tjeneste i Grønland, herunder rejser til, i eller fra Grønland. 22 Boliger. I stillingsopslag angives følgende vedrørende bolig: a) at der anvises bolig efter de til enhver tid på stedet gældende regler, eller b) at der til stillingen er pligt til at bebo egentlig tjenestebolig, eller c) at der ikke anvises bolig ASA/ØPS_573 Side 17 af

18 Stk. 2. Hvis en ansat afviser indflytning i en anvist bolig, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. Stk. 3. For anviste boliger, jfr. stk. 1, a) betales husleje efter de til enhver tid gældende regler. Ved misligholdelse af anvist bolig med ophævelse af lejemålet til følge, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. Stk. 4. Ansatte, der bebor en egentlig tjenestebolig, jfr. stk. 1, b) betaler boligbidrag efter de for tjenestemænd i Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner gældende regler, for tiden aftale af 14. december 1988, Nal C I, 5-1-9). 23 Loss of License forsikring Arbejdsgiveren tegner og vedligeholder for hver ansat en Loss of License forsikring med en forsikringssum på DKR ,00 kr. Stk. 2. Kan der ikke tegnes forsikring på grund af den ansattes alder, overtager Grønlands Selvstyre forsikringsrisikoen på de vilkår, der ifølge forsikringspolicen gælder for 60 årige. Stk. 3. Arbejdsgiver afholder udgifterne til generhvervelse af certifikat. 24 Seniorordning Der kan under hensyntagen til arbejdspladsens tarv indgå aftale om seniorordning for den ansatte, forudsat at den pågældende er fyldt 55 år. Seniorstillinger kan enten være eksisterende stillinger eller nye stillinger, der oprettes til formålet. ASA/ØPS_573 Side 18 af

19 Stk. 2. Seniorordningen kan efter konkret aftale indeholde ét eller flere af følgende elementer: a) Den ansattes normtimetal kan efter aftale, fra det år den ansatte fylder 60, nedsættes med 8 timer pr. måned uden tilsvarende nedgang i udbetalt løn, ligesom pensionsindbetalingen kan fortsætte uændret. b) Den ansattes normtimetal nedsættes med et antal timer med tilsvarende reduktion i udbetalt løn, idet der dog sker fortsat indbetaling af arbejdsgivers pensionsbidrag for det fulde normtimetal. Bemærkning til stk. 2. a) Der udløses først overarbejdsbetaling, jf. 17, når månedsnormen uden nedsættelse er opnået. Dvs., at de 8 timer, som normen er reduceret med, ikke udløser nogen ekstra betaling, idet den ansatte allerede får løn for disse timer. Timer ud over den reducerede norm, kan dog altid erstattes med frihed i forholdet 1:1 (flekses). b) Der er tale om en deltidsansættelse, jf. 4, idet den ansatte dog får pensionsindbetaling som om det var en fuldtidsstilling. Stk. 3. Arbejdsgiver kan, jf. stk. 1, vælge at etablere en egentlig seniorstilling. Dette vil fx. kunne forekomme i de tilfælde, hvor arbejdsgiver ønsker fortsat at drage nytte af en seniormedarbejders opnåede faglige erfaring og kompetence, men hvor parterne er enige om, at den pågældende ikke længere skal have egentlige personaleledelsesopgaver. Stk. 4. I de tilfælde, hvor det aftales at oprette en egentlig seniorstilling uden personaleledelsesopgaver, jf. stk. 3, kan der - efter konkret aftale mellem arbejdspladsen og den ansatte samt ASA/ØPS_573 Side 19 af

20 mellem overenskomstens parter - indgås aftale om vilkår, der indeholder følgende elementer: a) Vilkår som i hidtidig stilling, dog med fradrag for eventuelle tillæg b) Nedsat tid med eller uden tilsvarende reduktion af løn og pension c) Aftalen indgås på et forud fastsat åremål d) Hvis den ansatte allerede har nået den pligtige pensionsalder udbetales et beløb som løn, der svarer til pensionsandelen. Stk. 5. De udgifter, der er forbundet med etableringen af en sådan egentlig seniorstilling, afholdes af arbejdsgiver. Stk. 6. Vilkårene for den konkrete seniorordning aftales mellem Mittarfeqarfiit og fælledstillidsrepræsentanten. 25 Udbetaling af løn, variable løndele m.v. Løn og tillæg udbetales månedsvis bagud. Stk. 2. Lønnen anvises ved hver måneds slutning til en lønkonto, som det påhviler lønmodtageren at udpege i et pengeinstitut i Grønland eller i Danmark. Stk. 3. Udbetaling af variable ydelser, såsom overarbejdsbetaling m.v. afregnes efter de satser, som er gældende på udbetalingstidspunktet. Afregningen sker for den månedsperiode, der skifter den sidste i en måned, idet udbetaling finder sted senest ved udgangen af den efterfølgende kalendermåned. ASA/ØPS_573 Side 20 af

21 Kap. 6. Ferie og tjenestefrihed 26 Ferie Den ansatte har ret til ferie efter reglerne i den til enhver tid gældende lovgivning om ferie. Stk. 2. For ansatte, der i henhold til lovgivningen vælger ferie med feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn, fradrages løn for det antal dage, der afholdes ferie. Lønnen pr. time beregnes som 1/2080 af årslønnen. 27 Ferierejsebidrag Der gives et ferierejsebidrag på kr ,00, såfremt den ansatte ikke i kraft af 36 (overgangsbestemmelsen), sin ægtefælle eller dermed ligestillede opnår ret til feriefrirejse i det pågældende kalenderår. Stk. 2. Optjeningen af ferierejsebidraget sker månedsvis og forholdsmæssigt med virkning fra ansættelsesdatoen. Optjeningsperioden går fra 1. april marts. Ferierejsebidraget udbetales med lønnen for april måned. 28 Graviditet, barsel og adoption Den ansatte har ret til tjenestefrihed med sædvanlig løn i fraværsperioder på grund af graviditet, barsel og adoption, når der i henhold til landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 som ændret ved nr. 6 af 11. november 2000 er ret til orlov og dagpenge. ASA/ØPS_573 Side 21 af

22 29 Bestemmelser vedrørende sygdom, efterløn m.v. Funktionærlovens regler om løn under sygdom, indkaldelse til militærtjeneste samt efterløn finder anvendelse. Stk. 2. Efterlønnen tilkommer ægtefælle/registreret partner i henhold til funktionærlovens regler herom. Efterlønnen indgår ikke i dødsboet. Ved beregning af efterløn indgår løn uden fradrag af pensionsbidrag. 30 Tjenestefrihed ved barns første sygedag Den ansatte har adgang til tjenestefrihed med løn til pasning af sygt, mindreårigt barn den første dag, barnet er sygt. Stk. 2. Tjenestefriheden forudsætter at a) Det er barnets første sygedag. b) Hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt. c) Forholdene på tjenestestedet tillader det og d) barnet er hjemmeværende. Stk. 3. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. ASA/ØPS_573 Side 22 af

23 31 Tjenestefrihed ved barns hospitalsindlæggelse Den ansatte har adgang til tjenestefrihed med løn i op til 12 arbejdsdage i forbindelse med en af sundhedsvæsenet betalt ledsagerrejse til 0 til 12 årigt barns indlæggelse på sygehus i eller udenfor hjembyen, som rejseledsager og under barnets indlæggelse. Fra 11. oktober 2009 er barnets aldersgrænse 16 år. Stk. 2. Barnets indlæggelse og forældrenes ledsagelse skal dokumenteres. 32 Nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse I tilfælde af nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse har den ansatte ret til fri rejse og tjenestefrihed efter de til enhver tid gældende regler for tjenestemænd i Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner, for tiden aftale af 27. maj 1993, Nal C I, ). 33 Tjenestefrihed til organisationsarbejde Der ydes 1 gang årligt tjenestefrihed med løn i højst 14 dage til 1 AFIS-medarbejder til deltagelse i repræsentantskabsmøde i Radiotelegrafistforeningen af Stk. 2. Derudover ydes tjenestefrihed med løn i højst 14 dages til 1 AFIS-medarbejder til deltagelse i overenskomstforhandlinger mellem Radiotelegrafistforeningen af 1917 og Naalakkersuisut. ASA/ØPS_573 Side 23 af

24 Stk. 3. Afrejse fra tjenestestedet skal ske så betids, at pågældende i henhold til trafikplan ankommer til forhandlingsstedet senest 3 dage, før mødet/møderne påbegyndes. Stk. 4. Meddelelse om deltagelse bør varskos arbejdsgiveren så betids, at der kan tages hensyn hertil i vagtplaner og lignende. 34 Offentlige hverv Den ansatte har ret til tjenestefrihed til varetagelse af offentlige hverv i henhold til bestemmelserne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om borgerligt ombud. Fraværet skal meddeles arbejdsgiveren i så god tid som muligt. Kapitel 7. Ansættelsens ophør 35 Opsigelsesvarsel Funktionærlovens regler om opsigelse finder anvendelse. Stk. 2. Der gives dog ældre ansatte følgende forlængede opsigelsesvarsler: Over 45 år og ansat i 15 år eller mere: 7 måneders varsel : : I tilfælde af opsigelse på grund af arbejdsmangel gives der endvidere følgende forlængede opsigelsesvarsler: ASA/ØPS_573 Side 24 af

25 Over 55 år og ansat i 21 år eller mere: 12 måneders varsel : Stk. 3. En ansat, der er blevet afskediget på grund af sygdom, bør genansættes, når den pågældende igen er blevet tjenstdygtig, og forholdene i øvrigt tilsiger det. Kapitel 8. Overgangsregler og overenskomstens gyldighedsperiode 36 Overgangsregler for personale ansat pr. 31. marts 1996 For AFIS-personale, der pr. 31. marts 1996 var ansat på ikke-hjemmehørende vilkår i henhold til overenskomster af 16. juni og 27. oktober 1987 mellem Det offentlige Aftalenævn og Radiotelegrafistforeningen af 1917, gælder fortsat følgende bestemmelser i de nævnte overenskomster: - Tillæg for grønlandsanciennitet - Ferie, til- og fratrædelsesrejser, feriefrirejse for ikkehjemmehørende AFIS-personale, fællesbestemmelser vedr. tilog fratrædelsesfrirejser. - Fribefordring af bagage. - Uddannelsestilskud, i det omfang den ansattes børn ikke er berettiget til uddannelsesstøtte og frirejser i henhold til landstingsforordning nr. 1 af 4. maj 1990 om erhvervsmæssige uddannelser, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning. - Flyttegodtgørelse, herunder flytteforsikring. - Boliger. ASA/ØPS_573 Side 25 af

26 Stk. 2. De i stk. 1 nævnte ansatte bevarer tillige retten til efteruddannelse, videreuddannelse og omskoling i henhold til protokollat til de respektive overenskomster. 37 Overgangsregler for personale ansat pr. 31. marts 2000 For AFIS-personale, der pr. 31. marts 2000 var ansat i henhold til overenskomsten af 21. juli 1998 mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917, gælder fortsat følgende bestemmelser i den nævnte overenskomst: - 20 stk. 1: Til AFIS-personale med særlige kvalifikationer ydes personlige tillæg. Der er i alt 21 tillæg à 240,00 kr. pr. måned. For AFIS-personale, der har været ansat efter denne overenskomst i 2 år eller derover, udgør tillægget dog 480,00 kr. pr. måned. Tidligere ansættelse i Grønland medregnes ved fastsættelse af ansættelses periodens længde. Fordelingen aftales mellem overenskomstparterne efter indstilling fra arbejdsgiveren. De ovennævnte oppebærer fortsat tillægget indtil fratræden. 38 Overgangsregler for personale ansat før 1. januar 2005 Ansatte før 1. januar 2005 gives 6 timers frihed for hver fulde 44 timers tjeneste, der efter ordre eller ifølge en godkendt tjenestefordeling er udført i tiden fra kl til kl Friheden afvikles ved tildeling af ekstra feriedage, fridage eller godtgøres kontant med satserne i 17, stk. 1 efter den ansattes valg. Såfremt afviklingen sker i forbindelse med førstkommende ferie, ydes der dog 8 timers frihed pr. 44 timers tjeneste. ASA/ØPS_573 Side 26 af

27

28 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale om 1:1 tjeneste for AFIS-medarbejdere I tilknytning til overenskomst af 2013 mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere, har parterne indgået følgende aftale: 1 Definition Ved 1:1 tjeneste forstås, at tjenesten på et arbejdssted tilrettelægges sådan, at de ansatte har en tjenesteperiode efterfulgt af en friperiode af tilsvarende længde. Stk. 2. Følgende indgår i tjenesteperioden 1. Rejsetid i forbindelse med tjenesteperiodens begyndelse og afslutning. 2. Kursusdage på obligatoriske efter- og videreuddannelseskurser. 3. Sygedage i en tjenesteperiode. Stk. 3. Oplæring og barselsorlov indgår ikke i tjenesteperioderne. ASA/ØPS_573 Side 28 af

29 2 Arbejdstid 3, stk. 1 4 og stk. 6 i parternes overenskomst anvendes ikke på 1:1 tjeneste. Stk. 2. Ved ansættelsen aftales en foreløbig turnusplan for året. I lufthavnene Qaanaaq, Qaarsut, Kulusuk og Nerlerit Inaat arbejdes i turnus på ca. 4 uger. I øvrige lufthavne kan andre skift aftales. Stk. 3. Ved tilrettelæggelse af arbejdstiden skal arbejdstilsynets til enhver tid gældende bekendtgørelser om hviletid og fridøgn - for tiden nr. 32 af 23. januar overholdes Stk. 4. Afvikling af ferie sker i friperioder og angives i turnusplanen. 3 Dagløn Årslønnen beregnes på grundlag af en daglønsats, der udgør: - 1. april ,58 kr april ,66 kr. Stk. 2. Daglønnen optjenes pr. tjenestedag og udbetales månedligt med 1/12 af den beregnede årsløn. Stk. 3. Ved tjeneste udover 182,5 dage, betales daglønsatsen, for eksempel for kursusdage eller rejsedage, der ikke indgår i en tjenesteperiode, jf. 1, stk. 2. Sådanne arbejdsdage afregnes ved årets slutning eller ved ansættelsens ophør. ASA/ØPS_573 Side 29 af

30 Stk. 4. Under barselsorlov og oplæring ydes der i stedet løn i henhold til 8 i parternes overenskomst. Stk. 5. Daglønsatsen omfatter: - godtgørelse for den arbejdstid, som er nødvendig for udførelsen af de pålagte opgaver, - ferierejsebidrag, idet ferie afholdes i friperioder, - eget pensionsbidrag og - dagpenge, diæter. 4 Pension Arbejdsgiveren indbetaler pensionsbidrag af 75 % af årslønnen med de satser, der fremgår af 9 i parternes overenskomst. 5 Andre bestemmelser Ved tjenesteperiodens begyndelse og afslutning har den ansatte fri rejse mellem tjenestestedet og fast bopæl i Grønland eller Danmark. Ved fast bopæl uden for Grønland eller Danmark ydes frirejsen mellem tjenestestedet og København. Stk. 2. I tjenesteperioden har den ansatte fri indkvartering. Hvor der ikke er indkvartering ved tjenestestedet, gives der fri bolig. ASA/ØPS_573 Side 30 af

31

32

33

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse NALUNAARUT I T - Grønlandsk Lovsamling Serie C II 12 JAN. 2015 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 NALUNAARUTIT - Afsnit F Jagtbetjente- og Jagtbetj.assistenter) Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Aalisarnermikk Piniakkanillu Nakkutilliinermik Su liaqarcut

Læs mere

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.)

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.) 17 Dagpenge, rejseulykkesforsikring, rejsegodsforsikring og udstyrsforsikring........ 12 18 Funktionsvederlag... 12 19 Ferie og feriegodtgørelse... 13 20 Boliger... 13 21 Til- og fratrædelsesfrirejser......

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 20. januar 2016 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og HK/Stat Hovedstaden for tilkaldte funktionærer ansat i Grønlands Selvstyre og kommunernes tjeneste

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. INDHOLDSFORTEGNELSE. l Overenskomstens

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte der beskæftiges under Grønlands Naturinstituts område. 1 Regulativets område Dette regulativ omfatter

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 2 lt JAH. 20 11 Afsnit M. (I"laskinmestre l OVEREN'SKOMST mellem N'aalakkersuisut og MaskinmestreBea Forening for maskinmestre i Grønland. l 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse nalunaerutit GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II 13. juli 1993 Afsnit 5. (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem GrØnlands Landsstyre, Finansministeriet og Sulinermik Inuutis sarsiuteqartut Kattuffiat for STI-elever.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalister m.v. og driftsteknikere, ansat i

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...3

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Radiotelegrafister i staten

Radiotelegrafister i staten Cirkulære om organisationsaftale for Radiotelegrafister i staten 2002 Cirkulære af 1. juli 2004 Perst. nr. 043-04 PKAT nr. 253 J.nr. 01-333/68-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes S.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C41 14NOV. 2014 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteuartut Kat tuffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter Merarbejds-/overtidsbetaling til rengøringsassistenter. Flere har spurgt om, hvornår der udløses merarbejde/overtidsbetaling til rengøringsassistenter, hvis ansættelseskvote er beregnet efter den særlige

Læs mere

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14. okt. 2005 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Attaveqaat for teleteknikere, centralmekanikere, liniemontører samt liniemontøraspiranter. ------------------------------------------------------------------

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte kontorfunktionærer og edb personale) 2005 Cirkulære af 6. juli 2006 Perst. nr. 042-06 PKAT nr. 240,

Læs mere

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid.

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. KØBENHAVNS UNIVERSITET Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. Omfatter ikke: AC-ansatte, undervisere og dyrepassere ( Lager & Handel ) er p.t. uafklaret,

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk. SerieC-I. t9 SEP. 1999 Lb.nr. al. Afsnit 8, Gruppe 1. Aftale. arbejdstid og merarbejde for tjenestemænd

Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk. SerieC-I. t9 SEP. 1999 Lb.nr. al. Afsnit 8, Gruppe 1. Aftale. arbejdstid og merarbejde for tjenestemænd NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling SerieCI t9 SEP. 1999 Lb.nr. al Afsnit 8, Gruppe 1 Aftale om arbejdstid og merarbejde for tjenestemænd Der er mellem Grønlands Landsstyre og P.kadecnikernes Sammenslutning

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER)

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) (Gældende fra 1. april 2014 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland

Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland 2017 Cirkulære af 23. marts 2017 Modst. nr. 009-17 J.nr. 2013-0513-007 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

NALUNAARUTIT - 12 JÀN Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II. (Kommunikationsmedarbej dere RAF) Kapitel i Ansættelse 1 Overenskomstens område

NALUNAARUTIT - 12 JÀN Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II. (Kommunikationsmedarbej dere RAF) Kapitel i Ansættelse 1 Overenskomstens område 055 (Kommunikationsmedarbej dere NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 12 JÀN. 2016 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for kom inunikationsmedarbej dere

Læs mere

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende 1. Protokollatets dækningsområde 2 Protokol lat Generelle bemærkninger Dansk Røde Kors Asylafdeling.

Læs mere

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...4 Funktionsvederlag for tjenestemænd

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit 0. (Dagplej ere 5.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om kommunale DagpJ.ej

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017 OPLÆG om Studerendes overenskomst i OK 2018 lønnet praktik Studerende i lønnet praktik 8. maj 2017 Overenskomsten: Er indgået mellem KL og Socialpædagogerne (BUPL) Er en del af Døgnoverenskomsten (og PFF)

Læs mere