RevisorInformerer. Ændringer i arbejdsmiljøloven på vej. Temanummer 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RevisorInformerer. Ændringer i arbejdsmiljøloven på vej. Temanummer 2007"

Transkript

1 RevisorInformerer Temanummer 2007 Folketinget behandler et lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven. De væsentligste ændringer bliver gennemgået her. Grundigere screening af arbejdsmiljøet Arbejdstilsynets screening af en virksomheds arbejdsmiljøforhold bliver grundigere. Det betyder, at alle væsentlige forhold vil blive gennemgået både formelle og materielle forhold. Arbejdstilsynet kan i modsætning til nu afgive påbud i forbindelse med en screening, f.eks. hvis virksomheden ikke har en arbejdspladsvurdering (APV) eller sikkerhedsorganisation. Det psykiske arbejdsmiljø skal vurderes ved alle screeninger. Arbejdstilsynet kan i flere tilfælde end i dag kontakte mindre virksomheder med skiftende arbejdspladser for at få oplyst, hvor arbejdet fore- Ændringer i arbejdsmiljøloven på vej går de kommende dage. Det er særligt relevant for mindre virksomheder fortrinsvist inden for bygge- og anlægsbranchen. Selve screeningen bliver fortsat gennemført uanmeldt. Tre nye typer påbud Tre nye typer påbud erstatter de nuværende problemog periodepåbud. Arbejdstilsynet kan pålægge en virksomhed at bruge rådgivere, hvis der konstateres: komplekse og alvorlige arbejdsmiljøproblemer, som det kan være vanskeligt at finde varige løsninger på

2 mange overtrædelser af formelle og materielle arbejdsmiljøregler. gentagne arbejdsmiljøproblemer fordelt over flere produktionsenheder over en vis periode. Brug af rådgivning skal forebygge, at arbejdsmiljøproblemerne gentager sig. Arbejdstilsynet kan også give rådgivningspåbud til andre end arbejdsgiveren, f.eks. til en bygherre. Smiley-ordning Smiley-ordningen bliver forbedret. Grøn smiley: Virksomheder, der ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet Gul smiley: Virksomheder, der har fået et straks påbud eller almindeligt påbud. Rød smiley: Virksomheder, der fået et forbud eller rådgivningspåbud. Virksomheder med et arbejdsmiljøcertifikat får et nyt symbol. Klausuler: Konkurrence, kunde og mellem virksomhed Som noget nyt bliver årsagen til en gul eller rød smiley offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside i mindst et halvt år. Justeringen af arbejdsmiljøloven ventes at træde i kraft 1. april Medarbejderes viden om produkter og kunder kan være afgørende for din virksomhed. For mange virksomheder er det derfor interessant at sikre sig via klausuler, når videnstunge medarbejdere fratræder deres job. Markedsføringsloven En ansat kan frit skifte job til en konkurrent eller tage sine kunder med sig ved et jobskifte. Markedsføringsloven sætter dog visse begrænsninger for, hvor meget en tidligere ansat kan udnytte sin viden om f.eks. kommercielle forhold og kundeforhold. Beskyttelse af sådanne erhvervshemmeligheder gælder tre år efter, at ansættelsesforholdet er ophørt. En virksomhed kan kræve erstatning eller aktiviteten stoppet, hvis en tidligere medarbejder alligevel overtræder forbuddet. I særligt grove tilfælde kan overtrædelsen medføre bøde eller fængsel i op til halvandet år. Konkurrence- og kundeklausuler Konkurrence- og kundeklausuler er en måde at beskytte sig mod, at tidligere ansatte udnytter viden om produkter, markeder og kunder. En konkurrenceklausul begrænser, hvor den ansatte kan blive ansat i en vis periode efter fratrædelsestidspunktet. En kundeklausul begrænser, hvilke kunder, den ansatte kan have erhvervsmæssig kontakt med efter fratrædelsestidspunktet. Funktionærloven og klausuler Funktionærloven stiller en række betingelser til konkurrence- og kundeklausuler. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, kan virksomheden ikke gøre klausulen gældende. 2

3 Funktionærlovens vigtigste betingelser: Den ansatte skal have en særlig betroet stilling. Det fortolkes ret bredt, men ansatte helt uden selvstændigt ansvar kan ikke pålægges en klausul. Den ansatte skal have udbetalt en kompensation i den periode klausulen gælder. Kompensationen skal være på mindst 50 pct. af lønnen på tidspunktet for fratrædelsen. Ved konkurrenceklausuler skal kompensationen for de første tre måneder udbetales som et engangsbeløb. Derefter udbetales kompensationen månedsvis. Ved kundeklausuler skal kompensationen udbetales hver måned. Ved en kundeklausul skal den ansatte have haft forretningsmæssig forbindelse med de kunder, der er omfattet af klausulen, inden for de seneste 18 måneder før opsigelsestidspunktet. Andre kunder er kun omfattet af klausulen, hvis virksomheden skriftligt har meddelt dette. Disse andre kunder skal være angivet ved navn. Hvis en ansat er omfattet af både en konkurrence- og kundeklausul, skal virksomheden kun betale én kompensation. Virksomheden får populært sagt to klausuler for én klausuls pris. Virksomhedsklausuler Virksomhedsklausuler er aftaler mellem virksomheder om ikke at ansætte hinandens medarbejdere. Klausulen indeholder som regel en bestemmelse om betaling af bod, hvis en virksomhed overtræder ansættelsesforbuddet. Virksomhedsklausuler benyttes særligt af konsulent- og it-virksomheder. Et eksempel fra virkeligheden Der har været en del fokus på virksomhedsklausuler i medierne i forbindelse med en afgørelse fra Sø- og Handelsretten. En it-virksomhed blev idømt en bod på en halv million kroner for at have ansat to medarbejdere fra et konkurrerende firma, selvom de to havde aftalt ikke at fiske hinandens medarbejdere. Afgørelsen blev indbragt for Højesteret, men parterne indgik forlig inden sagen blev afgjort. Indholdet af forliget er ikke offentliggjort. Virksomhedsklausuler i fremtiden Sagen har været startskuddet til en offentlig debat om, hvorvidt den slags klausuler bør være lovlige. Lønmodtagerne mener, at medarbejderne reelt bliver stavnsbundet til en enkelt virksomhed, hvorimod virksomhederne mener, at der er tale om helt sædvanlige aftaler mellem virksomheder. Beskæftigelsesministeren har varslet lovindgreb mod virksomhedsklausuler. Kontakt din revisor, hvis du har behov for råd og vejledning. 3

4 Rygning nye regler på vej I efteråret 2006 indgik en række politiske partier en aftale, der regulerer den fremtidige indsats for røgfrie miljøer. Bliver aftalen til lov, betyder det, at ingen ufrivilligt må udsættes for passiv rygning på arbejdspladser, serveringssteder og i det offentlige rum. Rygning på arbejdspladser I den ganske nære fremtid skal alle arbejdspladser udarbejde en rygepolitik. I følge de nye regler skal det som hovedregel være forbudt at ryge indendørs på danske arbejdspladser. Eventuelle rygere kan blive henvist til særlige rygerum. Ansatte med enmandskontor får lov til at ryge, hvis det kan ske uden at udsætte andre for passiv rygning. Arbejdspladser i bolig De nye regler kommer også til at gælde på arbejdspladser, som drives fra egen bopæl. Her bliver det som udgangspunkt valgfrit, om man må ryge eller ej. Der er dog den undtagelse, at det er forbudt at ryge, når medarbejdere opholder sig på arbejdspladsen. Dagplejemødre Kommunale dagplejemødre, som passer børn i eget hjem, bliver også omfattet af reglerne. Ifølge aftalen må dagplejemødre ikke ryge i åbningstiden. De rum, hvor børnene opholder sig, skal være røgfrie døgnet rundt. Rygning på offentlige steder Rygning bliver forbudt på offentlige steder. Det gælder for eksempel butikscentre, sportshaller, busser og tog. Rygere kan henvises til særlige rygerum. For folkeskoler, daginstitutioner, sygehuse mv. kommer der til at gælde særlige regler. Rygning på serveringssteder Som hovedregel bliver det forbudt at ryge på indendørs serveringssteder, med mindre der er indrettet særlige rygerum. Der kommer til at gælde særlige regler for små serveringssteder og værtshuse. Det koster at overtræde reglerne Det bliver Arbejdstilsynets opgave, at kontrollere om reglerne bliver overholdt på arbejdspladsen. Mens arbejdsgivere eller ejere får ansvaret for at det sker. Arbejdsgiverne kan indstille sig på bøder, hvis de ikke har orden i eget hus på det røgfrie område. En medarbejder, som ser stort på firmaets rygepolitik, bliver mødt med de almindelige arbejdsretslige regler. I det offentlige rum bliver det politiet, der udfører rygekontrol. Borgere, som på trods af henstillinger og advarsler alligevel vælger at ryge, kan blive bortvist fra området. Reglerne træder formentlig i kraft den 1. april

5 Ansættelseskontrakter - også for direktører Ansættelsesbeviser skal på plads Direktører er ikke omfattet af de særlige ansættelsesretlige regler. En direktørs pligter og rettigheder bør beskrives præcist i en kontrakt. Direktør eller ansat I Danmark er der en lang tradition for, at direktører ikke er omfattet af arbejdstagerbegrebet. Det gælder f.eks. funktionærloven, ferieloven, lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, ansættelsesbevisloven. Det betyder, at direktører kun opnår en række af de rettigheder, som ansatte ellers normalt har, hvis det er aftalt i en direktørkontrakt. Det gælder bl.a.: Kompensation for konkurrenceog kundeklausuler Bestemte opsigelsesperioder Kompensation ved uberettiget opsigelse Feriegodtgørelse Hvorfor direktørkontrakter? Det er tilrådeligt at udforme en skriftlig kontrakt, eftersom den er vigtig som dokumentation af aftalens indhold, hvis der opstår uenighed mellem direktøren og virksomheden. Det gælder også i forhold til tredje mand, hvor det endda i visse tilfælde kan være en egentlig betingelse for gyldighed. En udførlig og entydig direktørkontrakt nedsætter risikoen for, at der opstår uenigheder mellem virksomheden og direktøren, som de ikke kan løse selv. Hvis parterne og deres rådgivere ikke selv kan finde en løsning, må sagen overlades til domstolene eller voldgift. Dette er ofte langvarigt og dyrt. Hertil kommer, at det kan være lammende både for direktøren og for virksomhedens drift. Søg rådgivning Søg kompetent rådgivning inden du sætter din underskrift på papiret. Har du lavet ansættelsesbeviser til alle dine medarbejdere. Beviset sikrer alle parter og er i øvrigt et lovkrav. Alle ansættelsesforhold kræver, at der skal udarbejdes et ansættelsesbevis. Beviset skal laves ved ansættelse på over en måneds varighed, og hvor den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er over otte timer. Virksomhed og medarbejder skal anføre, hvad der er aftalt på en række punkter. Det drejer sig om: Arbejdsgiverens og medarbejderens navne og adresser Arbejdsstedets beliggenhed Beskrivelse af arbejdet og angivelse af medarbejderens titel Ansættelsesforholdets begyndelse Ansættelsesforholdets varighed, hvis det er tidsbegrænset Rettigheder mht. ferier Opsigelsesvarsler Lønnens størrelse og evt. andre ydelser Normal daglig eller ugentlig arbejdstid Angivelse af evt. overenskomster. Derudover kræver loven, at alle øvrige væsenlige ting, som gælder for et ansættelsesforhold, skal fremgå af ansættelsesbeviset. Hvis der ikke er lavet et ansættelsesbevis, kan medarbejderen kræve en bod i størrelsesordenen kr. 5

6 Ansæt en medarbejder med løntilskud Virksomheder kan ansætte en ny medarbejder med løntilskud. Kravet er, at personen har været arbejdsløs i en længere periode eller har særlig risiko for at blive langtidsledig. Hvem kan anvende ordningen Både offentlige og private virksomheder kan ansætte medarbejdere med løntilskud. Løntilskud er knyttet til personer der: har særlig risiko for at blive langtidsledige været ledige i mere end 12 måneder. (Personer under 30 år seks måneder). Betingelse for brug af ordningen Der skal være tale om et reelt job, hvor personen bliver ansat på helt normale vilkår i virksomheden. Ansættelsen skal medføre en udvidelse af medarbejderstaben. Formålet med løntilskudsordningen er, at hjælpe den ledige til at opnå eller fastholde arbejde. I tilskudsperioden betaler virksomheden løn til den ansatte. Tilskuddet udgør en del af lønnen og bliver tilbagebetalt til virksomheden efter en fastlagt sats. Tilskudsperioden er normalt på maksimalt et år. Kontakt dit lokale eller regionale jobcenter for yderligere information. Fleksjob Personer, der har varige begrænsninger i arbejdsevnen, kan ansættes i fleksjob. Personer med en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne kan blive ansat i et fleksjob. For at blive ansat i fleksjob skal man være under 65 år og ikke modtage social pension. Fleksjob kan bruges i stort set alle brancher. Arbejdsgiveren betaler lønnen til den ansatte i fleksjob. Arbejdsgiveren får et løntilskud på en 1/2 eller 2/3 af en nærmere fastlagt løn. Tilskuddet er afhængig af den ansattes arbejdsevne. Det vil sige, at arbejdsgiver kan få et løntilskud på 2/3 af lønnen, hvis den ansattes arbejdsevne er nedsat til 1/3. Skånehensyn Ved tilrettelæggelse af arbejdet for den ansatte i fleksjob, skal der tages skånehensyn. Det kan f.eks. være, at den ansatte bliver fritaget for tunge løft og har mulighed for flere hvilepauser, hvis han eller hun arbejder på fuld tid. Et andet skånehensyn kan være ansættelse på halv tid. 6

7 Forsikring af nøglemedarbejdere Medarbejdere med særlige kvalifikationer inden for forskellige områder er et vigtigt aktiv for din virksomhed. Hvis en nøglemedarbejder bliver uarbejdsdygtig eller dør, kan din virksomhed få store problemer. En nøglemedarbejder behøver ikke nødvendigvis være chefen. Det kan være en sælger med bred kundekontakt og et solidt produktkendskab eller en it-medarbejder, der ved alt om, hvordan dine systemer er skruet sammen. Det er her en forsikring af en nøglemedarbejder kommer ind i billedet. Din virksomhed tegner forsikringen, betaler præmien og får udbetalt forsikringssummen, hvis uheldet er ude. Dækning skal afspejle reelt tab Virksomheden kan trække udgifter til nøglepersonsforsikringen fra som en driftsomkostning. Fleksjob kan blandt andet bruges til at fastholde syge og tilskadekomne medarbejdere i deres jobfunktioner. Gevinsten er, at virksomheden kan trække på medarbejderens viden, og medarbejderen bevarer tilknytningen til virksomheden og arbejdsmarkedet. Kommunen kan give tilskud til værktøj, hjælpemidler eller kortvarige kurser til ansatte i fleksjob. Kontakt dit lokale eller regionale jobcenter for yderligere information. Men vær opmærksom på, at dækningen af en nøglemedarbejder skal stå i rimeligt forhold til det tab virksomheden evt. lider, hvis medarbejderen bliver ude af stand til at arbejde. Hvis dækningen af nøglemedarbejderen er for stor, og virksomheden dermed bliver overkompenseret, kan skattemyndighederne nægte fradrag fra præmien. Arbejdsgiveren bør være opmærksom på, at sygedagpenge refunderes allerede fra den første sygedag efter særlige regler i dagpengeloven. Det kan være vanskeligt at regne ud, hvor stort et tab en virksomhed evt. vil lide. Specielt er udregningen svær, hvis der er tale om et nystartet firma. Derfor er det en god ide at udarbejde nogle budgetter til brug for dokumentation. 7

8 Vigtige datoer 2007 Februar 12. Moms (mellem), A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige 26. Moms (store) 28. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Marts 1. Moms (små) 12. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 15. Frivillig indbetaling af restskat over kr. 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige, Acontoselskabsskat 26. Moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) April 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), Feriekonto 16. ATP, Lønsumsafgift 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige 25. Moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Maj 1. Fortrykt selvangivelse (lønmodtagere) 10. Moms (mellem), A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 14. Etableringskonto 21. B-skat + AM-bidrag selvstændige 25. Moms (store) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Godt at vide Dagpenge 2007 Max. pr. dag: Max. pr. uge: Sygedagpenge kr kr. Max pr. uge: kr. Yderligere oplysninger: Diskontoen 8. december ,50 pct. 6. oktober ,25 pct. 9. juni ,75 pct. 3. marts 2,50 pct. Yderligere oplysninger: Befordringsfradrag km: km: 1,78 kr. Over 100 km: 0,89 kr. Kørselsgodtgørelse 2007 Egen bil eller motorcykel pr. km Indtil km Over km Egen cykel eller knallert pr. km 3,35 kr. 1,78 kr. 0,40 kr. Rejsegodtgørelse 2007 Logi efter regning eller pr. døgn 184 kr. Fortæring pr. døgn 429 kr. Tilsluttende døgn pr. time 17,88 kr. Fri morgenmad 64,35 kr. Fri frokost 128,70 kr. Fri middag 128,70 kr. 25 pct. godtgørelse 107,25 kr. Mindsterenten 1. januar juni pct. Yderligere oplysninger: Nettoprisindeks November ,6 Oktober ,6 September ,8 August ,5 Juli ,5 Juni ,7 Maj ,5 April ,4 Marts ,8 Februar ,4 Januar ,3 December ,6 November ,5 Yderligere oplysninger: RevisorInformerer udgives af Foreningen Registrerede Revisorer FRR, Åmarksvej 1, 2650 Hvidovre. Tlf , fax , Redaktion: Henrik Brusgaard (redaktør), Mette Kingod og Anne Grethe Høegh (red.sekretærer), Kim Pedersen, Sirius Advokater, Lau Kramer, Advokatfirmaet Kramer, Henrik Carmel og Gitte Jensen. RevisorInformerer udkommer fem gange årligt i eks. Tryk: Rounborgs grafiske hus ISSN X. Redaktionen er afsluttet 9. januar 2007 Eftertryk er ikke tilladt Foreningen Registrerede Revisorer FRR

RevisorInformerer. Personalehåndbogen skaber trivsel og tryghed. Temanummer 2008. - fokus på den attraktive arbejdsplads

RevisorInformerer. Personalehåndbogen skaber trivsel og tryghed. Temanummer 2008. - fokus på den attraktive arbejdsplads RevisorInformerer Temanummer 2008 Personalehåndbogen skaber trivsel og tryghed - fokus på den attraktive arbejdsplads En personalehåndbog giver professionelle rammer for et godt arbejdsmiljø. Derfor er

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006 Juli 2006 RevisorInformerer Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret Den 1. april er årsregnskabsloven og selskabslovgivningen blevet ændret på en række områder. Leasede aktiver ud af årsrapporten

Læs mere

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006 Oktober 2006 RevisorInformerer Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer Rykkergebyrer er momsfrie. Hvis du har opkrævet moms af rykkergebyrer inden for de seneste tre år, kan du søge om tilbagebetaling.

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Planlæg dit generationsskifte 1. kvartal 2010 113946

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA. 1. kvartal 2010

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA. 1. kvartal 2010 HANSTHOLM Tlf. 9796 2600 HURUP Tlf. 9795 1711 HVIDBJERG Tlf. 9787 1755 NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 ROSLEV Tlf. 9757 1322 STRUER Tlf. 9785 0599 Tlf. 9785 0844 THISTED Tlf. 9792 5500 RevisorInformerer Kundemagasin

Læs mere

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008 Juni 2008 RevisorInformerer Gulpladebiler - nu bliver det lettere SKAT har nu ændret reglerne for tilladt privat kørsel i biler på gule nummerplader. Du kan på en del områder se frem til lempeligere regler.

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

Tiderne skifter. RevisorInformerer. Kundemagasin fra din revisor. Temanummer 2010

Tiderne skifter. RevisorInformerer. Kundemagasin fra din revisor. Temanummer 2010 Temanummer 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Tiderne skifter Efter mange år med en økonomisk udvikling i fuldt firspring begyndte finanseksperterne i løbet af 2007 at snakke om, at økonomien

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Fitnessklubben i skatteklemme 2. kvartal

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny vækst i en

Læs mere

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk www.nd-revision.dk ND REVISION registrerede revisorer FRR ND Randers T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk ND Skive T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Godt nytår og god lageroptælling! Januar

Læs mere

NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322

NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 HANSTHOLM Tlf. 9796 2600 HURUP Tlf. 9795 1711 HVIDBJERG Tlf. 9787 1755 NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 ROSLEV Tlf. 9757 1322 STRUER Tlf. 9785 0599 Tlf. 9785 0844 THISTED Tlf. 9792 5500 RevisorInformerer Kundemagasin

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

RevisorInformerer. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008

RevisorInformerer. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008 April 2008 RevisorInformerer Klar udmelding om moms på varebiler Efter nogle måneder med usikkerhed om, hvorvidt moms på drift af varebiler kunne trækkes fra, har SKAT nu meldt klart ud. Fuldt fradrag

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008 buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer April 2008 Klar udmelding

Læs mere