DEFINITIONER OG ORDFORKLARINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEFINITIONER OG ORDFORKLARINGER"

Transkript

1 Ordforklaringer - Side 265 DEFINITIONER OG ORDFORKLARINGER Aktieselskab Andelsforening Anlægsudgift Anpartsselskab Ansvarligt firma Arbejder Arbejdsløse Arbejdsløshedskasse Arbejdsmarkedspolitiske for. Et erhvervsdrivende selskab, i hvilket ingen af deltagerne (aktionærerne) hæfter personligt for selskabets forpligtelser, men hvor hæftelsen er begrænset til den af deltagerne tilvejebragte aktiekapital. Andelsselskab. Sammenslutning med det formål at skaffe medlemmerne varer eller andre fornødenheder eller at forarbejde og afsætte medlemmernes produkter. Overskuddet fordeles typisk i forhold til deltagernes afsætning til selskabet. Engangsudgifter til større bygningsarbejder og lignende. Et erhvervsdrivende selskab, i hvilket ingen af deltagerne (anpartshaverne) hæfter personligt for selskabets forpligtelser, men hvor hæftelsen er begrænset til den af deltagerne tilvejebragte indskudskapital. Enkeltmandsfirma, interessentselskab, kommanditselskab, andelsselskab i øvrigt. Som øvrige ejere optræder staten, kommunerne, fonde, foreninger og selvejende institutioner. Omfatter ansatte faglærte arbejdere, specialarbejdere, ufaglærte arbejdere, ungarbejdere, lærlinge, HG-elever, fastlønnede arbejdere. Omfatter ikke hjemmearbejdere og arbejdere, som normalt arbejder mindre end 15 timer om ugen. Antal ledige med ledighedsgraden 1 i den sidste uge af november. Begrebet benyttes i tabellerne over arbejdsstyrken og adskiller sig fra begreberne gennemsnitlig ledighed og ledighedsberørte, der anvendes i de øvrige tabeller til beskrivelse af ledigheden. En af staten anerkendt forening hvor medlemmerne enten er lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, der har sluttet sig sammen med det formål at sikre sig økonomisk bistand i tilfælde af ledighed. For at blive statsanerkendt, skal kassen opfylde en række betingelser; bl.a. har det siden 1. januar 1985 været en betingelse, at der er mindst medlemmer, hvilket har medført en række sammenlægninger af mindre kasser. Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger omfatter orlovsordninger, aktiveringsordninger, der tager sigte på at bringe deltagere fra passiv forsørgelse til ustøttet

2 Side Statistisk Årbog 2000 beskæftigelse, samt tilbagetrækningsordninger, hvor formålet er at afvikle en tilknytning til arbejdsmarkedet. Arbejdsstilling Arbejdsstyrken Areal af bygninger En gruppering af befolkningen efter beskæftigelsesmæssig status. Begrebet benyttes sædvanligvis i forbindelse med en kategorisering af de beskæftigede ud fra oplysninger fra det centrale personregister (CPR), selvangivelsesmaterialet mv. Summen af beskæftigede og arbejdsløse. En bygnings samlede etageareal omfatter arealet af samtlige etager i bygningen målt til ydersiden af ydervæggene, samt areal i tagetagen der kan udnyttes, kælderareal indgår ikke i arealet. Befolkningens højeste udd. Den uddannelse med længst varighed, som de årige har afsluttet, uden hensyn til om uddannelsen anvendes i forbindelse med nuværende beskæftigelse. Befolkningstilvækst Beskæftigede Beskæftigelsesfrekvens Bevilling Bistand til børn og unge Bolig Boligstøtte Fødselsoverskud eller naturlig tilvækst (antal levendefødte minus antal døde) plus nettotilflytning. De beskæftigede består dels af beskæftigede lønmodtagere, dels af selvstændige og medhjælpende ægtefæller. Beskæftigede i procent af hele befolkningen. Det beløb som byrådet ved budgetvedtagelsen eller senere stiller til rådighed for (bevillinger til) bestemte opgaver/ opgavesæt. Hjælpeforanstaltninger i henhold til bistandsloven vedrørende socialt vanskeligt stillede børn og unge; omfattende bl.a. anbringelse uden for eget hjem med eller uden forældres samtykke eventuelt suppleret med beskikkelse af personlig rådgiver. Et eller flere værelser, hovedsageligt anvendt til beboelse og med selvstændig adgang samt beliggende i en permanent bygning. Hjælp til boligudgifter der afhængig af husstandens sammensætning, indkomst- og boligforhold, kan tildeles efter ansøgning. Boligsikring kan tildeles lejere i udlejningslejligheder o.l., hvor lejeren ikke er pensionist, mens boligydelse kan tildeles modtagere af social pension, som bor i leje-, andels- eller ejerbolig.

3 Ordforklaringer - Side 267 Budget Budgetområde Et budget er et overslag over udgifter og indtægter for en bestemt periode. En kommune skal i følge den kommunale styrelseslov udarbejde budgetforslag for det kommende år samt budgetoverslag over de tre følgende år. Et budgetområde omfatter samtlige udgifter og indtægter, der medgår til løsning af et bestemt opgavesæt (f.x. opgaver over for ældre, skoleområdet og børnepasningsområdet) Bygningens hovedsagelige anv.dette svarer til bygningens faktiske anvendelse. I tilfælde af flere anvendelser er den anvendelse registreret, der beslaglægger det største etageareal. Bygningsbegrebet Byområde Børnefamilieydelse Børnetilskud Dagpenge ved sygdom m.m. Ved en bygning forstås en sammenhængende bebyggelse, i det væsentligste opført af ensartede materialer og i reglen med samme antal etager. Omfatter mindst 200 indbyggere i en sammenhængende bebyggelse med højst 200 m afstand mellem husene, med mindre afbrydelserne skyldes offentlige anlæg, idrætspladser, erhvervsmæssige anlæg eller lignende. Ydelse, som udbetales uden hensyn til indkomstforholdene, til alle familier med børn under 18 år som et fast beløb pr. barn. Tilskud, som udbetales uden hensyn til indkomst, som ordinært og ekstra børnetilskud til enlige forsørgere med børn under 18 år. Særligt børnetilskud udbetales til forældreløse børn, børn af pensionister, børn af enker/enkemænd samt børn født udenfor ægteskab, hvor ingen er anset som bidragspligtig. Dagpengeydelse som sikring ved indtægtstab på grund af sygdom, tilskadekomst, fødsel eller adoption. Ordningen omfatter alle erhvervsaktive personer med bopæl og skattepligt i Danmark, og består dels i en obligatorisk sikring for alle lønmodtagere fra 1. fraværsdag, dels i en frivillig sikring efter 3 ugers fravær for selvstændige og hjemmearbejdende. Statistikken omhandler alene de tilfælde, hvor kommunen udbetaler dagpenge. Normalt skal private arbejdsgivere udbetale dagpenge til lønmodtagere i de første 2 uger af fraværsperioden og offentlige arbejdsgivere i hele fraværsperioden. Reglerne for udbetaling er i de senere år ændret adskillige gange.

4 Side Statistisk Årbog 2000 Diskonto Driftsudgift Efterkommere Ejerform Enkeltmandsfirma Enlig Erhverv/erhvervsgrupper Erhvervsfrekvens Erhvervspendling Familie Rente, beregnet som procentuelt fradrag ved salg eller indløsning af en fordring. Nationalbankens diskonto: Nationalbankens basisrente i forhold til hvilken renten på mellemværende med pengeinstitutterne fastsættes. Udgifter til opretholdelse af en given aktivitets løbende udgifter. En efterkommer er en person, der er født i Danmark af forældre, hvor ingen af forældrene (eller den ene hvis ikke findes oplysninger om den anden) er dansk statsborgere født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer. Firma med begrænset ansvar mv.: Aktieselskab (A/S), anpartsselskab (ApS), andelsselskab med begrænset ansvar (AmbA). Ansvarligt firma: Enkeltmandsfirma, interessentselskab, kommanditselskab, andelsselskab. Som øvrige ejere optræder staten, kommuner, fonde, foreninger og selvejende institutioner. En virksomhed med een indehaver, der personligt hæfter for virksomhedens gæld. En voksen person, der ikke indgår i en parfamilie. En voksen er en person, der er fyldt 18 år eller som har barn, er gift eller indgår i et samboende par (se under par). Placering af de beskæftigede på erhvervsgrupper i erhvervsregistret. Grupperingerne af erhvervene følger Danmarks Statistiks erhvervsgrupperingskode af 1. april 1977, der bygger på definitioner og inddelinger i den internationale erhvervsgrupperingskode fra 1968 (ISIC68). Personer i arbejdsstyrken i procent af hele befolkningen. Beskæftigede personers regelmæssige færden mellem bopæl og arbejdssted. En eller flere personer, som bor på samme adresse, og som har visse indbyrdes relationer. En familie består af en enlig, af et par eller af et ikke-hjemmeboende barn under 18 år. Hjemmeboende børn under 18 år regnes med til forældrenes familier.

5 Ordforklaringer - Side 269 Fertilitet Fertilitetskvotienter Flerfamiliehus Folkepension Forbrugerprisindekset Fraktil Fuldført byggeri Funktionær Fødte Samlet: Det antal levendefødte, som kvinder ville sætte i verden i løbet af de fertile aldre fra 15 til 49 år, hvis ingen af de kvinder døde før det fyldte 50. år, og de i hver aldersklasse fødte netop så mange børn, som angivet ved årets fertilitetskvotienter. Aldersbetingede: Antal levendefødte pr. år født af mødre i en given aldersklasse pr kvinder i den pågældende aldersklasse. Kvotienterne på femårs-aldersklasserne er beregnet som simple gennemsnit af kvotienterne for de enkelte etårs-klasser af kvinder i de fertile aldre, hvorved man eliminerer virkningerne af forskydningerne fra år til år i kvindernes aldersfordeling inden for de enkelte femårsklasser. Generelle: Antal levendefødte pr kvinder i den fertile alder, dvs år. Summariske: Antal levendefødte pr indbyggere. Typisk en udlejnings- eller ejerlejlighedsejendom (herunder tofamiliehus), hvor der findes to eller flere lejligheder, der tjener som bolig. En social alderspension for alle over 66 år, der opfylder nærmere angivne betingelser om dansk indfødsret og bopælstid. Indekset beregnes på grundlag af de faktiske detailpriser, som forbrugerne betaler for de varer og tjenesteydelser, der indgår i det private forbrug. Vægtgrundlaget er baseret på husholdningens forbrug ifølge nationalregnskabsstatistikken. Fraktiler opdeler et sæt observationer i flere dele: de observationer, hvis værdi er under fraktilen og observationer hvis værdi er over. Fx angiver 98%-fraktilen, at 98 procent af observationerne er under og 2 procent er over denne fraktil. Byggeri, hvortil der er udstedt enten ibrugtagningstilladelse, midlertidig ibrugtagningstilladelse, eller hvor byggeriet er konstateret fuldført, uanset om der foreligger en ibrugtagningstilladelse. Ansatte under funktionærloven samt ansatte direktører, kontorlærlinge på lærekontrakt, HG-elever samt øvrige ansatte, der opfattes som funktionærer. Levendefødte plus dødfødte.

6 Side Statistisk Årbog 2000 Førtidspension Gennemsnitlig ledighed Husstand Indvandrer Interessentskab Kommanditselskab Kontanthjælp Ledighed, berørt af Social ydelse, der efter ansøgning kan tilkendes personer i alderen år. Pension kan tilkendes, når der er tale om en varig nedsættelse af erhvervsevnen på grund af fysisk eller psykisk invaliditet (helbredsbestemt førtidspension), eller når der foreligger et varigt forsørgelsesbehov af sociale og økonomiske grunde (behovsbestemt førtidspension). Tildelingskriterierne og de udbetalte beløbsrater varierer med pensionsformerne: Højeste, mellemste almindelig og forhøjet almindelig førtidspension samt invaliditetsydelse. Summen af ledighedsgraderne for samtlige ledighedsberørte i en periode. Det gennemsnitlige antal ledige angiver, hvor mange personer der i gennemsnit har været ledige i perioden. En husstand omfatter samtlige personer på samme adresse uanset familiemæssige tilknytningsforhold. Der kan således indgå flere familier i samme husstand. En indvandrer er en person, der er født i udlandet af forældre, der begge (eller den ene hvis der ikke findes oplysninger om den anden) er udenlandsk statsborgere eller født i udlandet. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrere. Et selskab med to eller flere deltagere, der har indgået en aftale om i forening at drive økonomisk virksomhed. Deltagerne er fuldt ansvarlige over for virksomhedens kreditorer. Et selskab, hvor en eller flere af deltagerne hæfter solidarisk og med hele deres formue for selskabets forpligtelser (komplementarerne), mens de øvrige deltagere kun hæfter med et bestemt beløb (kommanditisterne). Omfatter hjælpeforanstaltninger i henhold til bistandsloven i form af udbetaling af kontant støtte til familier eller enkeltpersoner, som pga. en social begivenhed er kommet i en økonomisk trangssituation uden mulighed for hjælp efter anden lovgivning. Omfatter det antal personer, som i løbet af en periode har været ramt af ledighed i større eller mindre omfang. En person med flere ledighedsperioder i året indgår kun en gang i opgørelsen.

7 Ordforklaringer - Side 271 Ledighedsgrad Ledighedsprocent Levendefødt Lønmodtagere Nettoprisindekset Offentlig sektor Offentlige veje Overførselsindkomst Antal ledige timer divideret med antal forsikrede timer. Hvis en person er arbejdsløshedsforsikret for 37 timer om ugen, og pågældende er ledig i 19 timer, vil ledighedsgraden være 0,51; hvis den samme person havde været arbejdsløshedsforsikret for 26 timer om ugen ville ledighedsgraden være 0,73. Ledighedsprocenten for registrerede ledige beregnes ved at sætte det gennemsnitlige antal ledige i forhold til arbejdsstyrken Barn, som kommer til verden med tydelige tegn på liv (dvs. ånder, skriger eller græder) uanset svangerskabsperiodens længde. Beskæftigede personer, der modtager løn. Lønmodtagere på højeste niveau omfatter: Topledere i virksomheder, læger, advokater og salgschefer. Lønmodtagere på mellemste niveau omfatter: Laboranter, skibsfører, børnehavepædagoer og sygeplejersker. Lønmodtagere på grundniveau omfatter: Kontorassistenter, kokke, ekspedienter og matroser. Lønmodtagere i øvrigt omfatter: De personer som ikke falder ind under en af de ovenstående grupper. Indekset har til formål at belyse udviklingen i priser eksklusive indirekte skatter og afgifter og inklusive pristilskud for varer og tjenesteydelser i det private forbrug. Omfatter staten, amtskommunerne, kommunerne samt en række institutioner og virksomheder med en vis grad af tilknytning til staten eller kommunerne. Veje, der er under bestyrelse af kommunerne, amtskommunerne eller Vejdirektoratet. Omfatter kontanthjælp efter bistandsloven, arbejdsløshedsunderstøttelse, sygedagpenge, offentlige pensioner, orlovsydelse, efterløn, stipendier og rentetilskud fra Statens Uddannelsesstøtte. Renteindtægter indgår ikke i overførselsindkomsten.

8 Side Statistisk Årbog 2000 Par Parcelhus Personækvivalenter (PE) Registreret partnerskab Skattemæssig indkomst Skattepligtig indkomst Skattepligtige personer Socioøkonomisk status Straffelovsovertrædelser Særlovsovertrædelser Tillægsbevilling To voksne personer der bor på samme adresse udgør et par i familiestatistikken, hvis de er gift med hinanden eller har indgået registreret partnerskab, eller hvis de har fælles børn uden at være gift med hinanden. Desuden medregnes ikke-gifte par uden fællesbørn, hvis der ikke er andre voksne på adressen, de er af hvert sit køn, ikke er søskende og aldersforskellen er mindre end 15 år. Personer ned til 16 år kan indgå i et samboende par. Fritliggende enfamiliehus, der overvejende eller udelukkende tjener som bolig, og hvor der som hovedregel kun er een bolig. Den gennemsnitlige organiske forurening, en person årligt bidrager med. Registreret partnerskab omfatter 2 personer af samme køn, som lader deres partnerskab registrere. Omfatter kun skattepligtige indkomstarter. Renteudgifter, herunder erhvervsmæssige renter, er ikke fratrukket ved opgørelsen af bruttoindkomsten. Børnetilskud, visse pensionsudbetalinger og gevinster mv. indgår ikke. Bruttoindkomst minus de ligningsmæssige fradrag. Alle personer, som er fuldt skattepligtige i Danmark, og som er skatteansat for hele året. Opdelingen af befolkningen efter tilknytning til arbejdsmarkedet, d.v.s. en opdeling på selvstændige, medarbejdende ægtefæller, lønmodtagere, arbejdsløse, midlertidige uden for arbejdsstyrken, tilbagetrækning, pensionister og andre uden for arbejdsstyrken Omfatter sædelighedsforbrydelser, voldsforbrydelser, ejendomsforbrydelser og andre forbrydelser, herunder statsforbrydelser, falsk forklaring, salg af narkotika mv. Lovovertrædelser, som ikke er omfattet af straffeloven, fx overtrædelser af færdselsloven, lov om euforiserende stoffer, våbenloven samt skatte- og afgiftslove. En bevilling, der ikke er indeholdt i det vedtagne budget. Rådmanden kan gennem det pågældende udvalg indstille til økonomiudvalget, at en tillægsbevilling er påkrævet. Byrådet skal godkende tillægsbevillingen.

9 Ordforklaringer - Side 273 Uddannelsesniveauer Førskoleniveau Børnehaveklasse Grundskoleniveau klasse Almengymnasial uddannelse uddannelsesår Erhvervsgymnasial uddannelse uddannelsesår Kort videregående uddannelse uddannelsesår Mellemlang videregående udd uddannelsesår Lang videregående uddannelse uddannelsesår Niveauerne angiver det samlede antal normerede uddannelsesår, fx består en lang videregående uddannelse af 12 forudgående skoleår (studentereksamen eller lignende) og 5-6 års studietid, i alt uddannelsesår. Udvandrede Valg Vandringsoverskud Virksomhed Personer, der opgiver deres bopæl her i landet. Også flytninger fra Danmark til Grønland og Færøerne betragtes som udvandring. Folketingsvalg: Afholdes mindst hvert 4. år, senest afholdt i 1994 og Kommune- og amtsrådsvalg: Afholdes hvert 4. år i november, senest afholdt i november Nettoindvandring: indvandring minus udvandring. En lokal økonomisk enhed.

Indkomster 2006. Særskilt afsnit om pensionsindbetaling

Indkomster 2006. Særskilt afsnit om pensionsindbetaling Indkomster 2006 Særskilt afsnit om pensionsindbetaling Indkomster 2006 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 Oplag: 300 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 135,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Kommentarer og referencer

Kommentarer og referencer Kommentarer og referencer Tabel 1-79 Nedenfor bringes en række supplerende oplysninger til de enkelte tabeller vedrørende Danmark. For hver tabel oplyses således om formål, kilder og metoder samt anden

Læs mere

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS)

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) Indholdsfortegnelse Hvad er RAS?... 1 Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet - socioøkonomisk status. 2 Novemberprioritering i RAS... 2 Tilknytningen

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Tlf. 39 17 39 17. www.dst.dk dst@dst.dk. Kvinder & Mænd

Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Tlf. 39 17 39 17. www.dst.dk dst@dst.dk. Kvinder & Mænd Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk & 2011 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø & 2011 Danmarks Statistik og mænd_fodgænger_lilla.indd 1 14-12-2011 13:06:46 1 TemaPubl 2011:7 & 2011 2 &

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

TemaPubl 2008:2 Børns familier

TemaPubl 2008:2 Børns familier 1 TemaPubl 2008:2 Børns familier Anne Nærvig Petersen Thomas Michael Nielsen Børns familier TemaPubl 2008:2 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 Oplag: 800 Trykt hos Fihl Jensen Trykt udgave: Pris:

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND Udsatte enlige mødre En rapport om vilkår og hverdag Rapport om udsatte enlige mødre 2013 Susi og Peter Robinsohns Fond Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA Opsætning:

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Finland

Dine rettigheder til social sikring. i Finland Dine rettigheder til social sikring i Finland Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

Kommentarer og referencer

Kommentarer og referencer Kommentarer og referencer Tabel 1-79 Nedenfor bringes en række supplerende oplysninger til de enkelte tabeller vedrørende Danmark. For hver tabel oplyses således om formål, kilder og metoder samt anden

Læs mere

ARBEJDSMARKED STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:8 21. november 2012. Dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption 2011. Orlov i 2011

ARBEJDSMARKED STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:8 21. november 2012. Dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption 2011. Orlov i 2011 STATISTISKE EFTERRETNINGER ARBEJDSMARKED 2012:8 21. november 2012 Dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption 2011 Resumé: I 2011 holdt 106.000 kvinder barselsorlov med dagpenge før eller efter fødslen

Læs mere

Den danske ESSPROS-opgørelse i 2012

Den danske ESSPROS-opgørelse i 2012 Arbejdsnotat: Den danske ESSPROS-opgørelse i 2012 Preben Etwil Statistikken over Udgifter til og finansiering af sociale ydelser Den danske statistik over Udgifter til sociale ydelser bygger i dag udelukkende

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 18. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 18. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 18. udgave Fleksjob 18. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale

Læs mere

Vejledning. alderspension. Departementet for Sociale Anliggender December 2010

Vejledning. alderspension. Departementet for Sociale Anliggender December 2010 Vejledning om alderspension Departementet for Sociale Anliggender December 2010 VEJLEDNING OM ALDERSPENSION Indholdsfortegnelse: Side 1. Indledning 4 1.1 Indledende bemærkninger 4 1.2 Administration 4

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Medlemskrav arbejdsløshedsdagpenge For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende betingelser: 1. man

Læs mere

Kommentarer og referencer

Kommentarer og referencer Kommentarer og referencer Tabel 1-81 Nedenfor bringes en række supplerende oplysninger til de enkelte tabeller. For hver tabel oplyses således om formål, kilder og metoder samt anden offentliggørelse.

Læs mere

INDKOMSTER 2009. Tema: Pensioner

INDKOMSTER 2009. Tema: Pensioner INDKOMSTER 2009 Tema: Pensioner Indkomster 2009 Tema: Pensioner Indkomster 2009 Udgivet af Danmarks Statistik August 2011 Oplag: 120 Printet hos ParitasDigitalService Trykt udgave Pris: 160,00 kr. inkl.

Læs mere

barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen

barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen Forord Hermed foreligger den reviderede udgave af Studenterrådgivningens barselspjece. Det er vort ønske, at denne

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Indhold. "Boligpræferencer, boligvalg og livsstil" Bilagsdel

Indhold. Boligpræferencer, boligvalg og livsstil Bilagsdel "Boligpræferencer, boligvalg og livsstil" Bilagsdel Indhold Bilag A. At skifte bolig - en analyse...2 Introduktion...2 1. Familiesituation og livsstil...6 Tilflytterne fordelt på alder, køn, husstandstype

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, lov nr.

Læs mere

EN ALMINDELIG ENKEPENSION

EN ALMINDELIG ENKEPENSION BETÆNKNING OM PROBLEMERNE OMKRING EN ALMINDELIG ENKEPENSION AFGIVET AF ENKEPENSIONSUDVALGET AF 1956 BETÆNKNING NR. 205 1958 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING 5 1.

Læs mere

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Vejledning til Inatsisartutloven om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Marts 2013 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 4 2.

Læs mere