Er der klaget over dig?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er der klaget over dig?"

Transkript

1 Er der klaget over dig? 1

2 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2

3 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen af klager m.v. over politipersonale. Fremover er det Politiklagemyndigheden, der behandler og træffer afgørelse i adfærdsklager og efterforsker sager, hvor der er mistanke om, at polititjenestemænd har begået strafbart forhold i tjenesten. Denne vejledning er udarbejdet til brug for polititjenestemænd i sager, der er omfattet af ordningen. Vejledningen indeholder oplysninger om: 1. Politiklagemyndighedens opbygning og sagsområde 2. Klagesagens forløb, din retsstilling og mulighed for advokatbeskikkelse 3. Forløbet af en strafferetlig efterforskning, din retsstilling og mulighed for advokatbeskikkelse 3

4 Politiklagemyndighedens opbygning og sagsområde 4

5 Politiklagemyndighedens øverste ledelse består af Politiklagerådet, der har det overordnede ansvar for myndighedens arbejde, og en direktør, der har ansvaret for myndighedens daglige ledelse. Politiklagerådet består af en formand, der er landsdommer, en advokat, en universitetslærer i retsvidenskab og 2 repræsentanter for offentligheden. Personalet i Politiklagemyndigheden består foruden direktøren af juridiske sagsbehandlere, efterforskere og administrativt personale. Reglerne, der vedrører forhold begået i tjenesten, finder anvendelse på den del af de ansatte i politiet, der har politimyndighed. Det afgøres konkret af Politiklagemyndigheden, om et forhold er begået i eller uden for tjenesten. Adfærdsklager omfatter blandt andet klager over magtanvendelse i forbindelse med en anholdelse, klager over anden ukorrekt fremgangsmåde under udførelsen af tjenesten, f. eks. uhøflig tiltale og anden ukorrekt optræden. I de sager, hvor Politiklagemyndigheden efterforsker i anledning af mistanke om strafbart forhold begået i tjenesten, er det anklagemyndigheden (statsadvokaterne og Rigsadvokaten), der blandt andet på baggrund af en redegørelse om sagen fra Politiklagemyndigheden - tager stilling til tiltalespørgsmålet og i givet fald møder i retten som anklager. 5

6

7 Politiklagemyndigheden kan behandle en klage over dispositioner både i og uden for strafferetsplejen, hvis der er nær sammenhæng mellem dispositionsklagen og en igangværende undersøgelse eller efterforskning i Politiklagemyndigheden. Politiklagemyndigheden træffer ikke afgørelse i disciplinærsager. 7

8 Klagesagens forløb

9 Klage indgives til Politiklagemyndigheden, der også af egen drift kan iværksætte en undersøgelse om eventuel kritisabel adfærd. Sagens indledning Hvis en adfærdsklage indgives til politiet eller anklagemyndigheden, skal den straks videresendes til Politiklagemyndigheden. Politiklagemyndigheden underretter vedkommende politidirektør, Rigspolitiet, statsadvokaten og i visse tilfælde Justitsministeriet/ Rigsadvokaten, når der indledes en adfærdsklagesag. De samme myndigheder orienteres om afgørelsen i sagen. Politiklagemyndighedens undersøgelse Politiklagemyndigheden kan indhente oplysninger fra klageren, dig og andre og kan anmode Rigspolitiet om at yde bistand til undersøgelsen. Politiet stiller det materiale til rådighed, som Politiklagemyndigheden anmoder om. Du kan fremkomme med dine bemærkninger til klagen ved en skriftlig redegørelse til Politiklagemyndigheden. Hvis Politiklagemyndigheden ikke modtager en skriftlig udtalelse fra dig, vil du normalt blive indkaldt til afhøring. Afhøringen vil blive foretaget af personale fra Politiklagemyndigheden, og kan eventuelt foretages telefonisk eller via videoskærm. Politiklagemyndigheden kan bestemme, at forklaringen skal afgives i retten. 9

10 Afgørelsen Når undersøgelsen er afsluttet, træffer Politiklagemyndigheden afgørelse i sagen. Afgørelsen kan ikke påklages til en anden administrativ myndighed. Du vil blive underrettet om afgørelsen. Afgørelsen skal træffes inden for rimelig tid. Er afgørelsen ikke truffet inden 6 måneder efter modtagelse af klagen, skal Politiklagemyndigheden skriftligt underrette dig og klageren om, hvad sagen beror på, og hvornår du kan forvente en afgørelse. Er der fortsat ikke efter yderligere 6 måneder truffet afgørelse, skal du og klageren underrettes på ny. En adfærdsklage kan afsluttes på følgende måde 1. Klagen afvises 2. Klagen tilbagekaldes 3. Notitssagsbehandling 4. Afgørelse 5. Andre muligheder 1. Afvisning Politiklagemyndigheden kan afvise en adfærdsklage, hvis det findes åbenbart, at der ikke er grundlag for at indlede eller fortsætte en undersøgelse. Det skal fremgå af afgørelsen, at den er truffet på dette grundlag. 2. Klagen tilbagekaldes En sag vil normalt blive afsluttet, hvis klagen bliver tilbagekaldt. Da en undersøgelse også kan iværksættes på Politiklagemyndighedens initiativ, kan behandling af klagen dog fortsætte, hvis Politiklagemyndigheden finder det nødvendigt. 10

11

12 3. Notitssagsbehandling En adfærdsklagesag kan sluttes ved en samtale mellem en overordnet polititjenestemand og klageren. Notitssagsbehandling kan kun gennemføres, hvis klageren er indforstået med det. Samtalen skal gennemføres hurtigst muligt efter klagens modtagelse. Hvis politidirektøren beslutter at forsøge at behandle en adfærdsklage som en notitssag, skal Politiklagemyndigheden underrettes, inden samtalen med klager. Hvis der som led i notitssagsbehandling bliver indhentet en udtalelse fra dig, kan der ikke efterfølgende pålægges dig disciplinæransvar for det eller de forhold, som indgår i notitssagsbehandlingen. Den overordnede polititjenestemand, der afholder samtalen med klageren, skal udarbejde en notits om samtalen. Det skal fremgå af notitsen, at klageren er vejledt om betydningen af notitssagsbehandling, og om klageren ønsker sagen afgjort af Politiklagemyndigheden. Notitsen skal sendes til Politiklagemyndigheden, statsadvokaten og Rigspolitiet. 4. Afgørelse Hvis Politiklagemyndigheden, efter at have undersøgt sagen, finder, at du har handlet kritisabelt, vil myndigheden tilkendegive dette over for klageren og over for dig. På samme måde vil Politiklagemyndigheden tilkendegive over for klageren og dig, hvis myndigheden ikke har fundet, at du har handlet eller optrådt kritisabelt Afgørelsen vil kunne danne grundlag for en disciplinær undersøgelse. Det er ansættelsesmyndigheden normalt Rigspolitiet der 12

13 træffer afgørelse om eventuelle disciplinære følger af en kritisabel adfærd. 5. Andre muligheder Behandlingen af en adfærdsklagesag kan sluttes, hvis det viser sig, at der er grundlag for at rejse sigtelse mod dig, du er mistænkt for strafbart forhold og forlanger sagen behandlet som en straffesag eller det bestemmes, at sagen skal undersøges efter reglerne om undersøgelseskommissioner. Politiklagemyndigheden genoptager behandlingen af en adfærdsklagesag, hvis der ikke rejses tiltale, eller straffesagen ikke gennemføres til fældende dom. I særlige tilfælde vil sagen kunne overgå til behandling ved undersøgelsesret m.v. 13

14

15 Din retsstilling i en adfærdsklagesag Politiklagemyndigheden skal vejlede dig om din retsstilling snarest muligt og senest, inden afhøring finder sted. Du har som indklaget ret til en bisidder. Politiklagemyndigheden kan bestemme, at udgifterne til bisidder betales af statskassen. Du kan også søge rådgivning hos din tillidsmand. Du kan få beskikket en advokat uden udgifter for dig, når særlige grunde taler for det. Det er retten, der træffer denne afgørelse. Du kan læse nærmere herom i afsnittet nedenfor. Du skal have en kopi af klagen eller en fremstilling af sagens omstændigheder, inden du afhøres af personale fra Politiklagemyndigheden. Du har ret til på skriftligt grundlag at udtale dig om sagsfremstillingen, inden du afhøres af personale fra Politiklagemyndigheden. Du har ikke pligt til at udtale dig om sagsfremstillingen. Du har ret til at forlange sagen behandlet som straffesag, hvis du er mistænkt for strafbart forhold. Du har ikke pligt til at afgive forklaring til Politiklagemyndigheden, hvis forklaringen må antages at udsætte dig for strafansvar eller disciplinæransvar. Du må selv foretage denne vurdering. Du kan ligeledes drøfte dette spørgsmål nærmere med din bisidder eller tillidsmand og eventuelt din advokat. 15

16 Du vil i øvrigt være tjenstlig forpligtet til at fremkomme med oplysninger om rent faktiske forhold af tjenstlig karakter, f. eks om du har deltaget i den konkrete politiforretning. Du kan læse nærmere herom i rapporten om polititjenestemænds retsstilling i forbindelse med tjenstlige undersøgelser m.v., som et udvalg under Justitsministeriets Centrale Samarbejdsudvalg for Politiet afgav den 2. februar Beskikkelse af advokat i adfærdsklagesager Afhøring i retten I adfærdsklager beskikker retten i alle tilfælde en advokat for sagens parter, det vil sige for dig og klageren, når afhøringen foretages i retten. Retten vil endvidere vejlede dig om, at du ikke har pligt til at afgive forklaring, hvis det antages, at du herved udsættes for strafansvar eller disciplinært ansvar. Afhøring hos Politiklagemyndigheden Ved afhøringer, der ikke foretages i retten, kan retten, når særlige grunde taler derfor, på din begæring beskikke en advokat for dig. Politiklagemyndigheden vejleder dig om adgangen til advokatbeskikkelse. Advokatens beføjelser Din beskikkede advokat skal løbende have tilsendt genpart af sagens materiale. Advokaten har adgang til at overvære alle afhøringer af dig og skal endvidere underrettes om tidspunkt for afhøringer og retsmøder. Aktindsigt Du og sagens øvrige parter har adgang til aktindsigt i en adfærdsklagesag efter reglerne i forvaltningsloven. Udgangspunktet er, at der er fuld adgang til aktindsigt i sagens dokumenter. Andre end sagens parter har som udgangspunkt ikke adgang til aktindsigt i en adfærdsklagesag. 16

17 Forløbet af en strafferetlig efterforskning

18 En anmeldelse om strafbart forhold begået af en polititjenestemand i tjenesten kan indgives direkte til Politiklage myndigheden. Er anmeldelsen indgivet til politi direktøren eller statsadvokaten, skal den straks videresendes til Politiklagemyndigheden. Politiklagemyndigheden kan også af egen drift iværksætte en efterforskning. Politiklagemyndigheden efterforsker sagerne og kan anmode Rigspolitiet om at bistå i det omfang, det er nødvendigt. Beskikkelse af forsvarer i straffesager I straffesager kan du få beskikket en forsvarer efter reglerne i retsplejelovens kapitel 66 om sigtede og hans forsvar. Du kan endvidere få beskikket forsvarer, når særlige grunde taler for det. Det gælder også, selv om du ikke er sigtet. Begæring kan fremsættes af dig eller af Politiklagemyndigheden. Det er retten, der afgør, om der skal beskikkes forsvarer. Forsvareren vil have de sædvanlige beføjelser, som de er angivet i retsplejeloven. Hvad kan den strafferetlige efterforskning ende med? Afvisning Politiklagemyndigheden kan afvise en anmeldelse, hvis der ikke findes anledning til at indlede efterforskning. En afgørelse om at afvise en anmeldelse kan påklages til statsadvokaten. Afgørelse af tiltalespørgsmålet Når efterforskningen er afsluttet, udarbejder Politiklagemyndigheden en redegørelse om efterforskningen. Redegørelsen og sagens 18

19 akter sendes til statsadvokaten til afgørelse af tiltalespørgsmålet. Redegørelsen skal indeholde en gennemgang af efterforskningen og oplysning om faktiske omstændigheder af betydning for sagen. Redegørelsen kan indeholde en vurdering af de beviser, der er kommet frem. Statsadvokatens afgørelse af straffesagen kan gå ud på, at efterforskningen indstilles, hvis der ikke grundlag for at fortsætte. I øvrigt kan statsadvokatens afgørelse efter retsplejelovens bestemmelser gå ud på, at der bliver rejst tiltale, opgivet påtale eller sagen afgøres med et tiltalefrafald. Den forurettede i straffesagen kan klage over statsadvokatens afgørelse til Rigsadvokaten. På samme måde kan Politiklagemyndigheden klage over statsadvokatens afgørelse. Politidirektøren, Rigspolitiet og i nogle sager Rigsadvokaten og Justitsministeriet vil blive underrettet om afgørelsen. Hvis der ikke bliver rejst tiltale i sagen eller sagen ender med frifindelse, vil Politiklagemyndigheden kunne genoptage behandlingen af sagen som en adfærdsklagesag. Aktindsigt Du har som udgangspunkt ikke ret til aktindsigt i straffesagen, mens den verserer. Du har dog mulighed for at blive gjort bekendt med indholdet af sagen gennem din forsvarer. Når sagen er endelig afsluttet, har du krav på aktindsigt i dokumenterne i sagen, medmindre dokumenterne er omfattet af undtagelserne i retsplejelovens 729 d, stk. 2 og 3. En begæring om aktindsigt skal fremsættes over for statsadvokaten. 19

20 Tvivlsspørgsmål Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte: Den Uafhængige Politiklagemyndighed Banegårdspladsen 1A, 1. sal 8000 Aarhus C telefon

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507 Betænkning om behandling af klager over politiet Betænkning nr. 1507 BETÆNKNING OM BEHANDLING AF KLAGER OVER POLITIET Afgivet af et udvalg under Justitsministeriet Betænkning nr. 1507 København 2009 Betænkning

Læs mere

Rigsadvokatens. beretning 2007. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens. beretning 2007. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Publikationen

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

BETÆNKNING UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE

BETÆNKNING UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE BETÆNKNING VEDRØRENDE UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE BETÆNKNING NR. 507 1968 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Indledning 5 Kapitel I. Den gældende ordning

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Behandlingen af klager over politiet i Danmark

Behandlingen af klager over politiet i Danmark Behandlingen af klager over politiet i Danmark Behandlingen af klager over politiet i Danmark AI Index 18/001/2008 » Et veluddannet og velfungerende politi er af væsentlig betydning for et demokratisk

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op

Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op Årsberetning 2013 Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op til kravene om uafhængighed, grundighed

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

BETÆNKNING om tvangsindgreb uden for strafferetsplejen. Afgivet af udvalget vedrørende visse forvaltningsretlige spørgsmål

BETÆNKNING om tvangsindgreb uden for strafferetsplejen. Afgivet af udvalget vedrørende visse forvaltningsretlige spørgsmål BETÆNKNING om tvangsindgreb uden for strafferetsplejen Afgivet af udvalget vedrørende visse forvaltningsretlige spørgsmål BETÆNKNING NR. 1039 KØBENHAVN 1985 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-5496-5 Stougaard

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere