Personale- håndbog Maj 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personale- håndbog Maj 2012"

Transkript

1 Personale- håndbog Maj 2012

2 Indholdsfortegnelse FORORD...3 PERSONALEPOLITIK...4 REKRUTTERING...4 Ansættelsesprocedure...4 INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE...4 JOBBESKRIVELSE...5 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER (MUS)...5 Krav til MU-samtalen...5 EFTERUDDANNELSE/KURSER...6 AFVIKLING AF ANSÆTTELSE...7 Ansøgt afsked...7 Uansøgt afsked...7 ADMINISTRATION...8 LØN...8 PENSION...9 ARBEJDSTID...9 TIMEFORDELING OG REGISTRERING...9 AFSPADSERING...10 HJEMMEARBEJDE...10 HJEMMEARBEJDSPLADS...10 UDSTATIONERINGER...10 I ØVRIGT HENVISES TIL FUNKTIONÆRLOVEN OMSORGSDAGE...11 TJENESTEFRIHED MED LØN...11 FERIE...11 FRIDAGE...11 DIÆTER...12 Diæter ved kursus/møder uden overnatning...12 Diæter ved kursus/møder med overnatning...12 KØRSELSGODTGØRELSE...12 GAVER...12 PERSONALEREGLER FOR LÅN AF MATERIEL...12 ANSATTE OG FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE...13 SOCIALT ANSVAR/VELFÆRD...14 LIGESTILLINGSPOLITIK...14 LØNPOLITIK...14 SYGE-/FRAVÆRSPOLITIK...14 Sygdomsforbyggelse...14 Stresshåndtering...14 Ved sygdom...15 Samtaler...15 RYGEPOLITIK...16 ALKOHOLPOLITIK...16 ARBEJDSMILJØ...16 ARBEJDSPLADSVURDERING (APV)...16

3 Forord Denne personalehåndbog gælder for ansatte i VedvarendeEnergi og for ansatte på de centre, der har indgået en rammeaftale med VedvarendeEnergi. Nogle af reglerne er fagligt aftalestof, andre er et udtryk for personalepolitikken. Fælles for alle reglerne er naturligvis, at de er i henhold til gældende lovgivning. Formålet med Personalehåndbogen er at skabe en gennemsigtighed og overskuelig personalepolitik, hvor medarbejderne behandles ens. Personalehåndbogen vil løbende blive opdateret, og det er ledelsens ansvar, at alle medarbejdere er informeret om eventuelle ændringer. Aarhus, maj 2012 Bjarke Rambøll Sekretariatsleder Personalehåndbog VedvarendeEnergi 3

4 Personalepolitik Rekruttering Der udarbejdes et stillingsopslag med en klar beskrivelse af opgaver, kompetencer og ansvar samt, hvilken personprofil der ønskes. Jobbet kan/ opslås internt på det fælles intranet Annoncering målrettes efter det enkelte stillingsopslag. Ansættelsesprocedure Ved fastansættelser og ved timeansatte over 25 timer, skal der nedsættes et ansættelsesudvalg. Ansættelsesudvalget består af mindst en leder og en medarbejder. Minimum 3 ansøgere indstilles af et ansættelsesudvalg til samtale. Dette kan der efter aftale med bestyrelsen dispenseres fra, hvis det er en medarbejder, der går op i tid eller bliver fastansat. Ansættelsesudvalgets rolle er at udvælge og gennemføre ansættelsessamtaler, samt orientere om ansættelsen til bestyrelsen. Såfremt der ikke kan opnås enighed om valget af person, inddrages bestyrelsen i afgørelsen. Der skal altid, efter aftale med ansøger, indhentes mindst en reference. Timeansatte under 25 timer og særligt kvalificerede personer til det specifikke job er ikke omfattet af ovenstående rekrutteringsprocedurer. Introduktion af nye medarbejdere Før tiltrædelse: Underskrevet ansættelsesbevis Udlevering af personalehåndbog. Medarbejderen afleverer alle relevante oplysninger til bogholderiet. I løbet af første uge: En kollega tilknyttes den nye medarbejder de første 14 dage. Gennemgang af organisationens opbygning. Lederen og medarbejderen diskuterer, hvilke opgaver der skal arbejdes med den første måned Gennemgang af forretningsgange, kopi, IT, timeregistrering m.v. Udlevering af nøgle. Rundvisning i huset for at hilse på. Personalehåndbog VedvarendeEnergi 4

5 Efter ca. en måned og efter ca. 3 måneder: Kontorleder og afdelingsleder indkalder den nye medarbejder til en snak om gensidig holdning til ansættelsesforholdet. Forinden har afdelingslederen haft en uformel samtale med nærmeste kolleger. afdelingslederen og medarbejderen diskuterer og reviderer, hvilke opgaver der skal arbejdes med det næste halve år ved førstkommende lejlighed efter ansættelsen præsenteres den ansatte for bestyrelsen Jobbeskrivelse Alle ansatte skal have en ajourført jobbeskrivelse/liste vedlagt deres ansættelseskontrakt, som minimum revideres i forbindelse med MUS. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) MUS er en systematiseret samtale mellem medarbejder og leder med henblik på planlægning og gensidig information. De gennemføres med regelmæssige mellemrum, og samtalen foretages på grundlag af udarbejdet disposition til støtte for samtalen (dispositionen findes efter dette afsnit). Såvel medarbejder som leder kan fremkomme med ekstra punkter til dispositionen. Formålet med samtalen er at give den enkelte medarbejder og ledelsen mulighed for at diskutere arbejdssituationen, ønsker og forventninger til medarbejderens udvikling og få tilbagemelding på det arbejde, der er udført i perioden. MUS ligger i årets første halvår. Krav til MU-samtalen Afholdes hvert år af nærmeste leder/ledere. Det forventes, at medarbejderen i god tid er grundigt informeret om samtalens form. Samtalen skal foregå i fred og ro, og der skal være afsat god tid. Hvis medarbejderen ønsker det, er det muligt at få en anden medarbejder med til samtalen. Forslag til disposition for medarbejderudviklingssamtaler: Arbejdet i det forløbne år: Hvilke personlige mål er nået? Hvilke opgaver er blevet løst? Hvad er gået godt, og hvad er gået skidt? Arbejdssituationen: Er der sammenhæng mellem tid, ressourcer og evner? Hvordan er arbejdsmiljøet? Personalehåndbog VedvarendeEnergi 5

6 Får medarbejderen den nødvendige information? Hvilke forbedringer er ønskelige? Arbejdet i det kommende år: Hvilke ændringer kan der forventes organisatorisk samt i opgavemængde og opgavekarakter? Hvilke opgaver skal medarbejderen varetage eller deltage i? Hvilke mål skal medarbejderen nå? Samarbejdsforhold: Hvordan er samarbejdet med kollegaer? Hvordan er samarbejdet med daglig leder? Hvordan er samarbejdet med kolleger i øvrige afdelinger? Uddannelsesbehov: Hvilke kurser eller intern oplæring er nødvendig for at støtte medarbejderens udvikling og mulighederne for at opnå målene? Efter mødet er det ledernes ansvar at udarbejde et resumé af samtalens indhold, så leder og medarbejder er enige om vurderinger, konklusioner og udviklingsplaner m.v. Dette underskrives af begge parter. Kopi udleveres til medarbejderen. Samtalens indhold skal følges op i løbet af året. Efteruddannelse/kurser Det er vigtigt, at medarbejderne til enhver tid har så god en uddannelse som muligt, i forhold til den stilling man bestrider. Relevante kurser diskuteres derfor mellem den ansatte og lederen. Det tilstræbes, at alle medarbejdere hvert år bliver tilbudt at deltage i minimum et relevant kursusforløb. Årligt afsættes et fast beløb pr. fuldtidsansat. Beløbets størrelse fastsættes af ledelsen, men bør retningsgivende være minimum kr. Beløbet reduceres forholdsmæssigt for deltidsansatte. Beløbene administreres af bogholderiet, således det til hver en tid er muligt at følge den enkelte ansattes kursusbudget.. Beløbet skal dække udgift til studierejser, kurser, transport mv. og den ansattes løn samt de overenskomstmæssige pensionsbidrag under efteruddannelse. Beløbet afsættes med 1/12 ultimo hver måned. 50% af beløbet anvendes individuelt. De resterende 50% kan skævdeles mellem alle ansatte. Hvis efteruddannelsesmidlerne ikke er anvendt i det efterfølgende kalenderår, overgår de til puljen. Midlerne kan kun bruges på efteruddannelse og kurser, der er aftalt med lederen. Midlerne overføres automatisk fra det ene år til det andet. Ved ansættelsens ophør tilfalder de resterende midler arbejdsgiveren. Efteruddannelsesaktiviteter skal have et indhold, som har sammenhæng med virksomhedens aktuelle og potentielle arbejdsområder og/eller skal kunne Personalehåndbog VedvarendeEnergi 6

7 betragtes som ajourføring af de ansattes faglige kvalifikationer, for hvilken skattemyndighederne indrømmer virksomheden fradrag og ikke beskatter den ansatte. Afvikling af ansættelse Ansøgt afsked I forbindelse med at en medarbejder siger op, afholder ledelsen en uformel fratrædelsessamtale med medarbejderen for at afdække årsagerne til jobskiftet. Uansøgt afsked Ved afskedigelse, som skyldes medarbejderens egne forhold, skal der være givet en påtale og en skriftlig advarsel: I påtalen præciseres, hvilke forventninger der stilles til medarbejderen. Det sikres skriftligt, at der er forståelse for, hvad påtalen omhandler, og hvad der skal arbejdes videre med. Advarslen skal præcist beskrive, hvad ledelsen er utilfreds med, og hvordan problemerne skal løses samt eventuelle konsekvenser ved advarsel. Opsagte medarbejdere har krav på en uddybende samtale med ledelsen. Personalehåndbog VedvarendeEnergi 7

8 Administration Løn Lønniveau følger - hvor intet andet er angivet - den gældende fælles ACoverenskomst for staten. Udgangspunktet for lønberegningen er lønniveau 8, inklusiv arbejdsgiver betalt pension (bruttoløn), som er minimumsløn, hvorfra de individuelle løntillæg beregnes. Yderligere tillæg kan aftales lokalt. De generelle retningslinjer, der gælder for akademikere og for ikke akademisk indplacerede, er: Lønindplacering -5% 0% 5% 10% 15% 25% 30 % Uden projektansvar (opgaveansvar) - Nyuddannet X - Startløn andre eller 2 års ansættelse X - 5 års ansættelse X - 10 års ansættelse X Projektleder (budgetansvar for større projekter) - Grundløn X - 5 år med lederansvar x Afdelingsleder (personaleansvar og x budgetansvar for afdelingen) Sekretariatsleder (budget og ansættelsesansvar for sekretariatet) x Nye medarbejdere indplaceres på baggrund af individuel optjent anciennitet og reguleres i forhold til denne. Ledelsen kan i ganske særlige tilfælde forhøje lønancienniteten ved nyansættelser, selv om den forudgående beskæftigelse ikke kan medregnes efter de sædvanlige regler. Det forudsættes, at en konkret vurdering af den ansattes tidligere arbejdsmæssige erfaringer og kvalifikationer mv. set i relation til stillingen giver grundlag herfor. Indslusnings-/oplæringsløn kan aftales lokalt. Timeansattes løn udregnes på baggrund af lønindplaceringsniveauet, divideret med en timenorm på 1620 pr år. Studentermedarbejdere, piccolo etc. ansættes på timebasis til min. 40 % af lønindplaceringsniveau 0%. Andre ansættelsestyper kan aftales lokalt, tilsvarende relevant overenskomst Der føres en åben lønpolitik, hvor alle ansatte har ret til at vide hvad de enkelte medarbejdere får i løn. Personalehåndbog VedvarendeEnergi 8

9 Løn reguleres 1. april og 1. oktober hvert år. Pension Alle fastansatte medarbejdere skal tilbydes at få indbetalt en del af sin løn som pension. Hvis arbejdsgiveren har indgået en firmapensionsaftale skal denne benyttes, ellers må medarbejderen selv vælge. Pensionsbidraget indbetales af arbejdsgiveren til den valgte pensionsordning. Arbejdstid Arbejdstiden for fuldtidsbeskæftigede er på 37 timer ugentligt. Ved udstationeringer er arbejdstiden 40 timer ugentligt. Normal arbejdstid bør lægges i tidsrummet inkl. en daglig frokostpause på ½ time. De ansattes frokostpause er inkluderet i arbejdstiden. Arbejdstimer tæller ens uanset hvor arbejdet udføres (kontoret, hjemme, eksterne møder, under transport osv.), og uanset hvornår de udføres (dag, aften, søn- og helligdage osv.). Transporttid tæller som udgangspunkt kun som arbejde hvis det udnyttes arbejdsmæssigt. Andre aftaler bør aftales med lederen I forbindelse med konferencer, kurser m.v., som inkluderer overnatning, regnes en arbejdsdag normalt til 8 timer uanset omfanget af repræsentative forpligtigelser, officielle middage o. lign. Hvis man decideret arbejder om aftenen og natten, kan disse timer lægges oveni. En arbejdsdag bør ikke overstige 10 timer. Medarbejderne har flekstid, men hvis man ikke er på arbejdsrelateret opgave ude af huset bør det normalt tilstræbes, at man kan træffes på kontoret via telefon eller i tidsrummet kl Flekstid administreres af den enkelte medarbejder, men bør registreres i den elektroniske kalender, hvis der er afvigelser. Flextid, der betyder at den aftalte ugentlige arbejdstid afviger, skal aftales med lederen. I forbindelse med ud og hjemrejse til internationale projekter medregnes rejsetid på max 8 timer pr. rejsevej pr. person.. Timefordeling og registrering Timefordeling aftales med den nærmeste leder. Det er lederens ansvar altid at have en opdateret oversigt over timefordelingen Det er den ansattes ansvar altid at have en opdateret timeregistrering. Kvartalsudskrifter af timeregistreringen afleveres til bogholderiet, med den nærmeste leders påtegnelse Personalehåndbog VedvarendeEnergi 9

10 Tidsregistrering foretages efter endt arbejdsdag på organisationens timeseddel. Registreringen angives i hele og halve timer om nødvendigt. Den maksimalt bogførte arbejdstid pr dag i Danmark er 12 timer, hvis ikke andet er aftalt med lederen. Når arbejdet udføres på opgaver i udlandet registreres det daglige arbejde med de udførte antal timer - dog med et maksimum på dagligt 8 timer, hvis ikke andet er aftalt med lederen. Regulering ved ferie, sygdom og andet reguleringsberettiget fravær foretages ligeledes ved henvendelse til nærmeste leder inden månedens udgang. Afspadsering Erlagte timer udover den aftalte timenorm fastsat i medarbejderens kontrakt afspadseres af medarbejderen i forholdet 1:1 indenfor 3 måneder, hvis ikke andet er aftalt med lederen. Hjemmearbejde Efter aftale med nærmeste leder kan den enkelte medarbejder tage en hjemmearbejdsdag, dog normalt ikke over 25 % af den ugentlige arbejdstid. Ved hjemmearbejdsdag skal den elektroniske kalender være opdateret, således at kollegaerne er informeret, og det forventes, at medarbejderen frit kan kontaktes. Hjemmearbejdsplads Det er arbejdsgiveres ansvar at fastansatte medarbejdere efter aftale har adgang til at arbejde hjemmefra med samme funktionsmuligheder som fra kontoret. Udstationeringer Reglerne lægger sig op af Danidas rådgivervilkår for udstationeringer, men tilpasser kontrakten til den udstationeredes profil og udstationerings formål. For udstationerede regnes det lokale kontor som ansættelsessted. For ansatte, der efter endt udstationering vender hjem til VedvarendeEnergi, udbetales ikke aftrædelsesgodtgørelse. Løn under barsel Under barsel får medarbejderen som minimum den løn, der svarer til den maksimale refusion i den periode, hvor virksomheden kan modtage lønrefusion i henhold til Barselsudligningsloven. Opdaterede udgave af lønrefusionsreglerne forefindes i bogholderiet. I øvrigt henvises til Funktionærloven. Personalehåndbog VedvarendeEnergi 10

11 Omsorgsdage Alle fuldtidsansatte har ret til 5 omsorgsdage med løn om året. Antallet af omsorgsdage reguleres direkte i hht. timetallet. Ubrugte omsorgsdage kan ikke overføres til næste beregningsår. Retten til at gøre brug af omsorgsdage gælder alene i forbindelse med nærmeste familie (barn, ægtefælle/samlever eller forældre). For ansatte der ikke er underlagt en overenskomst, som allerede specificerer omsorgsdage, omfatter omsorgsdagene: Barnets 2. sygedag (op til barnet er 18 år) Børnebørns sygedage (op til barnet er 12 år) Børns lægebesøg og tandlægebesøg (op til 12 år) Akut alvorlig tilskadekomst/sygdom i nærmeste familie Omsorgsdage kan deles ned i timer (dvs. fem dage giver i alt 37 timer). Der gælder ingen varslingsfrister for omsorgsdage, men den ansatte skal meddele om afvikling af omsorgsdage tidligst muligt. Tages en omsorgsdag skal den elektroniske kalender være opdateres, således kollegaerne er informeret. Tjenestefrihed med løn Ansatte der ikke er underlagt en overenskomst er berettiget til tjenestefrihed med løn under: Barnets 1. sygedag (op til barnet er 18 år) Pasning af alvorligt syge børn og nære slægtninge (max. 5 dage pr år) Eget bryllup eller sølvbryllup Begravelse i nærmeste familie Ved misbrug kan lederen inddrage adgangen til tjenestefrihed for den enkelte ansat. Ferie Den ansatte optjener 6 ugers ferie om året. Mindst 3 uger skal afholdes i sammenhæng i perioden maj til september. Der ydes ferie med løn efter ferielovens regler. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5% i stedet for ferietillæg efter ferielovens bestemmelser. Godtgørelsen udbetales hvert år sammen med maj lønnen. Fridage Følgende dage er betalte fridage: 5. Juni eller 1. maj (aftales med lederen) 24. december Personalehåndbog VedvarendeEnergi 11

12 31. december Diæter Diæter ved kursus/møder uden overnatning Ved dagskurser udbetales der ikke timediæter. Dette gælder både når frokost m.v. er indeholdt i kursusprisen, og når medarbejderen selv skal medbringe mad. Ved dagskurser/møder eller rejser uden fortæring kan eventuelle udgifter til fortæring i rimeligt omfang dækkes efter regning. Diæter ved kursus/møder med overnatning Ved kurser med overnatning udbetales diæter i henhold til statens til enhver tid gældende satser, der ajourføres 1 gang årligt. Der udbetales ikke automatisk diæter, men kun på foranledning af medarbejderen. Skema til brug for udbetaling fås i bogholderiet. Kørselsgodtgørelse Hvis brug af offentlige transportmidler er meget uhensigtsmæssig, kan egen bil benyttes. Ved kørsel til og fra opgaver uden for huset udbetales der kun kørselsgodtgørelse, såfremt medarbejderen har merudgifter i forbindelse hermed, d.v.s. merudgifter i forhold til daglig kørsel til og fra arbejde. Skema til brug for udbetaling fås i bogholderiet. Udgifter til taxa kan kun refunderes, såfremt der foreligger særlige grunde, der skal anføres i regnskabet Gaver Følgende begivenheder hos ansatte og bestyrelsesmedlemmer bør markeres med gave: Runde fødselsdage, bryllup, sølvbryllup, fødsel (mor/barn buket) For forretningsforbindelse og samarbejdspartnere bør der give ved receptioner. Personaleregler for lån af materiel Lån af materiel fra kontoret er kun til dækning af personlige behov, dvs. udlån til familie, venner og bekendte må ikke finde sted, heller ikke selv om man selv betjener materiellet. Personalehåndbog VedvarendeEnergi 12

13 Såfremt man til eget brug har ønske/behov for at låne materiel, foregår det efter følgende regler: Der rettes henvendelse til bogholderiet, der giver tilladelsen under forudsætning af: At materiellet, medmindre andet aftales, altid tilbageleveres næstfølgende arbejdsdag. At lånerne hæfter for eventuelle skader på materiel eller skader forvoldt af materiellet. Ansatte og frivilligt foreningsarbejde Som ansat arbejder man lønnet og ikke frivilligt. Mange ansatte udfører dog frivilligt arbejde i kraft af deres medlemskab af foreningen. Det er i praksis ikke muligt at lave en fast regel for, hvor grænsen går mellem lønnet arbejde og foreningsarbejde. Det forventes derfor, at de involverede medarbejdere selv aftaler, hvor grænsen går i forhold til en konkret opgave. Dette diskuteres og aftales inden opgaven påbegyndes. Generelt gælder følgende opfattelse af frivilligt foreningsarbejde: Frivilligt arbejde er frivilligt i ordets bogstaveligste forstand og derfor hverken forventet eller påkrævet. Frivilligt arbejde udføres af lyst og/eller pga. af en særlig personlig interesse i opgaven. Frivilligt arbejde kan være vigtigt, men er ikke afgørende for foreningens drift, økonomi eller ansvar overfor eksterne samarbejdspartnere eller bevillingsgivere. Frivilligt arbejde er typisk koncentreret i et kortere tidsrum. Frivilligt arbejde, der strækker sig over et længere tidsrum, vil ikke være tidsmæssigt omfangsrigt. Personalehåndbog VedvarendeEnergi 13

14 Socialt ansvar/velfærd Ligestillingspolitik Reel ligestilling uanset køn, handicap, etnisk baggrund eller religion ønskes. Ledelse og medarbejdere bør tilstræbe denne ligestilling på alle niveauer gennem ansættelses- og uddannelsespolitikken. Lønpolitik Lønpolitikken skal som en del af personalepolitikken sikre, at man kan ansætte, udvikle og fastholde veluddannede medarbejdere. Det er aftalt, hvilke typer af funktioner og kvalifikationer der udløser løntillæg. (se endvidere afsnittet vedrørende løn) Syge-/fraværspolitik Formålet med en syge-/fraværspolitik er at fastholde medarbejderne og skabe en så trivselsmæssig god arbejdsplads som muligt. Syge-/fraværspolitikken er delt op i en sygdomsforebyggende del og en sygdomsdel. Sygdom er ikke kun den enkeltes problem, men også et arbejds- og ledelsesmæssigt problem. Sygdomsforbyggelse Ledelsen har en pligt til at organisere arbejdet, således at arbejdspresset ikke bliver for stort gennem længere tid. Dette skal ske gennem en dialog mellem ledelse og medarbejder. Ledelsen skal være opmærksom på personalets trivsel og handle derudfra. Ved en medarbejders tegn på mistrivsel har ledelsen pligt til at tage direkte kontakt til medarbejderen. Den ansatte har pligt til at meddele ledelsen hvis de mistrives. Den enkelte medarbejder har en kollegial og medmenneskelig forpligtelse for at drage omsorg for sine kollegaer. Stresshåndtering Der skal foreligge klare afgrænsninger for kompetence og ansvar i jobbet. Arbejdet skal plan- og tilrettelægges så hensigtsmæssigt, at tidspres så vidt muligt undgås, og så man kan få hjælp og støtte i arbejdet. Personalehåndbog VedvarendeEnergi 14

15 Kolleger bør gensidigt være opmærksomme på hinanden og tale med kollegaen, hvis man observerer at denne har symptomer på stress. Kolleger kan endvidere underrette ledelsen med sin bekymring. Hvis en medarbejder føler sig stresset eller udbrændt, bør vedkommende rette henvendelse til sin sikkerhedsrepræsentant og/eller nærmeste leder, så der kan træffes aftale om en løsning af problemet. Jo før dette sker, jo bedre, idet dette måske kan forhindre en længere sygeperiode. Medarbejderen kan endvidere bringe problemet op ved MUS-samtale. Ved sygdom Det er vigtigt at respektere retten til at være syg. Medarbejderen har pligt til - så hurtig som muligt og inden 2 timer fra arbejdstidens begyndelse at sygemelde sig til nærmeste foresatte. Den enkelte har af hensyn til arbejdsplanlægning pligt til at oplyse om sygefraværets forventede længde. Såfremt man stadig er syg på 3. dag ringer man til nærmeste foresatte. Medarbejderen har pligt til at melde sig rask dagen før forventet tilbagekomst. Afhængig af sygdommens karakter tager ledelsen kontakt til medarbejderen. Senest efter 2 uger, skal der dog have været telefonisk kontakt til den sygemeldte. Sigtet med dette skal være af omsorgsmæssig karakter, da det er vigtigt, at den syge bevarer kontakten til arbejdspladsen. Ved denne samtale laver ledelsen og den sygemeldte en fælles aftale om en opfølgningsplan og den næste kontakt. Dog vil der altid være en kontaktsamtale i den 4. fraværs uge. Ved længerevarende sygdom skal lægeerklæring fremskaffes på anmodning fra administrationen eller kommunens dagpengekontor. Ved længerevarende sygdom er det den ansattes ansvar at overholde krav til at få dagpenge under sygdom. Ved mislighold, har arbejdsgiver ret til at tilbageholde løn. Hvis en medarbejder ønsker det/har brug for det, kan der aftales delvis sygemelding/delvis raskmelding. Ved sygdom er det legalt at kontakte hinanden såvel for at vise kollegial omsorg som for løsning af arbejdsmæssige problemer. Samtaler Formålet med samtaler angående sygdom er at få afdækket årsager til sygdom, om der er problemstillinger, der har forbindelse med arbejdssituationen, og om der er noget ledelsen kan gøre for at hjælpe. Personalehåndbog VedvarendeEnergi 15

16 Ledelsen indkalder til samtale ved: 5 fraværsperioder inden for 12 måneder, såfremt der ikke forinden har været en samtale. Atypisk fravær (fravær i bestemte situationer med en tidsramme, der eventuelt strækker sig ud over de 12 måneder). I den 4. fraværsuge afholdes der en kontaktsamtale mellem leder og den sygemeldte. I kontaktsamtalen skal der så vidt muligt ske en afklaring med henblik på tilbagevenden til arbejdet. I den 8. fraværsuge afholdes en statussamtale mellem leder og medarbejder med henblik på afklaring af sygdommens arbejdsmæssige konsekvenser og eventuelle hjælpeforanstaltninger. Der skal laves skriftlige aftaler mellem ledelsen og den sygemeldte om, hvordan man sikrer den bedst mulige tilbagekomst til arbejdspladsen. Her tænkes især på timetal og jobindhold. Rygepolitik Der må ikke ryges indenfor, dvs. al rygning skal foregå udendørs. Alkoholpolitik Der må som udgangspunkt ikke indtages øl, vin eller spiritus i arbejdstiden. Undtagelser er arbejdsrelaterede receptioner/sammenkomster. Arbejdsmiljø Der udpeges en sikkerhedsrepræsentant og nedsættes en arbejdsmiljøgruppe efter de gældende regler. Arbejdspladsvurdering (APV) Hver arbejdsgiver skal i samarbejde med arbejdsmiljøgruppen, eller de ansatte i fællesskab, udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Virksomheden skal sikre, at APV en indeholder følgende fem elementer, som udgør faserne i APV-arbejdet: - Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø - Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer - Inddragelse af virksomhedens sygefravær - Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en handlingsplan - Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen Personalehåndbog VedvarendeEnergi 16

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Side 1 af 7 Indhold 1. Om husoverenskomsten... 3 2. Ansættelse... 3 3. Løn... 3 4. Pension og forsikringer... 3 5. Arbejdstider...

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

SKAT, jeg kommer ikke i dag!

SKAT, jeg kommer ikke i dag! HK SKAT og Dansk Told & Skatteforbund Arbejdsmiljøudvalg HK-SKAT SKAT, jeg kommer ikke i dag! Syg Hvornår er du syg? Krav Hvilke rettigheder og pligter har du under sygefravær? Adfærd Hvad er god adfærd

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

RLTN, OK 08 oversigt RLTRN R TR OBS 1.4. 2008 1.10.2008 1.1.2009 1.4.2009 1.10.2009 1.1.2010 1.4.2010 1.10.2010 LØN

RLTN, OK 08 oversigt RLTRN R TR OBS 1.4. 2008 1.10.2008 1.1.2009 1.4.2009 1.10.2009 1.1.2010 1.4.2010 1.10.2010 LØN LØN Lønstigninger, Generelle lønstigninger og regulering Forkortet gennemløbstid Til erfarne fysioterapeuter Til fysioterapeuter med kortere erfaring Lokal løn, forlodsfinanciering 1.2. 2009: Foreslå kolleger

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

ARBEJDSTID... 8 FLEX FLEX - EN DEL AF DAGEN: FLEX MIDT I ARBEJDSTIDEN: FLEX - HELE DAGE:... 12

ARBEJDSTID... 8 FLEX FLEX - EN DEL AF DAGEN: FLEX MIDT I ARBEJDSTIDEN: FLEX - HELE DAGE:... 12 1 Indhold INDLEDNING... 4 Overordnede rammer for WEBTAS... 4 Hvad er WEBTAS?... 4 Ansvar og roller:... 4 SOM BRUGER:... 5 SOM GODKENDER OG STEDFORTRÆDER FOR BRUGER:... 7 ARBEJDSTID... 8 FLEX... 10 FLEX

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. oktober 2015 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget Lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet.

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet. Mellem undertegnede [indsæt navn, adresse og CVR-/SE-nummer] (herefter kaldet praktikstedet) og undertegnede [indsæt navn, adresse og CPR-nummer] (herefter kaldet praktikanten), der studerer [indsæt studie]

Læs mere

Overenskomst. mellem. Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service. AC-organisationerne 2014-2016

Overenskomst. mellem. Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service. AC-organisationerne 2014-2016 Overenskomst mellem Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service og AC-organisationerne 2014-2016 1 1 Dækningsområde Stk.1. Overenskomsten omfatter akademikere,

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Forskning og Talent

Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Forskning og Talent Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Forskning og Talent I AU Forskning og Talent (AU-FT) er der stor fokus på brugerne og opgavevaretagelsen, men det må ikke forveksles med at overlade

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Personalepolitik / personalehåndbog

Personalepolitik / personalehåndbog Personalepolitik / personalehåndbog Redigeret pr. 1. juli 2016/Ann 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. FOA NORDSJÆLLANDS MÅL OG VÆRDIER... 3 3. OPGAVER, VISIONER, SAMARBEJDE M.V.... 5 4. MEDARBEJDERNES

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Hvad sker der når en forening bliver arbejdsgiver?

Hvad sker der når en forening bliver arbejdsgiver? Hvad sker der når en forening bliver arbejdsgiver? Inspirationsseminar 20.November Dansk Forening for Rosport Helle Glyø helle@glyoe.com 22762760 Hvem er jeg? Helle Glyø Hvem er jeg? Selvstændig konsulent

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse:

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: følgende vilkår for hvervet som ulønnet træner i klubben:

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Arbejdstid og merarbejde

Arbejdstid og merarbejde HR OG KOMMUNIKATION Arbejdstid og merarbejde Retningslinjer for uddannelsesfaglige medarbejdere i UCL Oktober 2014 Indhold 1. Opgørelse af arbejdstid (AC, CO10 og LC s forhandlingsområde)...3 1.1 Merarbejde

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere