Personale- håndbog Maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personale- håndbog Maj 2012"

Transkript

1 Personale- håndbog Maj 2012

2 Indholdsfortegnelse FORORD...3 PERSONALEPOLITIK...4 REKRUTTERING...4 Ansættelsesprocedure...4 INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE...4 JOBBESKRIVELSE...5 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER (MUS)...5 Krav til MU-samtalen...5 EFTERUDDANNELSE/KURSER...6 AFVIKLING AF ANSÆTTELSE...7 Ansøgt afsked...7 Uansøgt afsked...7 ADMINISTRATION...8 LØN...8 PENSION...9 ARBEJDSTID...9 TIMEFORDELING OG REGISTRERING...9 AFSPADSERING...10 HJEMMEARBEJDE...10 HJEMMEARBEJDSPLADS...10 UDSTATIONERINGER...10 I ØVRIGT HENVISES TIL FUNKTIONÆRLOVEN OMSORGSDAGE...11 TJENESTEFRIHED MED LØN...11 FERIE...11 FRIDAGE...11 DIÆTER...12 Diæter ved kursus/møder uden overnatning...12 Diæter ved kursus/møder med overnatning...12 KØRSELSGODTGØRELSE...12 GAVER...12 PERSONALEREGLER FOR LÅN AF MATERIEL...12 ANSATTE OG FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE...13 SOCIALT ANSVAR/VELFÆRD...14 LIGESTILLINGSPOLITIK...14 LØNPOLITIK...14 SYGE-/FRAVÆRSPOLITIK...14 Sygdomsforbyggelse...14 Stresshåndtering...14 Ved sygdom...15 Samtaler...15 RYGEPOLITIK...16 ALKOHOLPOLITIK...16 ARBEJDSMILJØ...16 ARBEJDSPLADSVURDERING (APV)...16

3 Forord Denne personalehåndbog gælder for ansatte i VedvarendeEnergi og for ansatte på de centre, der har indgået en rammeaftale med VedvarendeEnergi. Nogle af reglerne er fagligt aftalestof, andre er et udtryk for personalepolitikken. Fælles for alle reglerne er naturligvis, at de er i henhold til gældende lovgivning. Formålet med Personalehåndbogen er at skabe en gennemsigtighed og overskuelig personalepolitik, hvor medarbejderne behandles ens. Personalehåndbogen vil løbende blive opdateret, og det er ledelsens ansvar, at alle medarbejdere er informeret om eventuelle ændringer. Aarhus, maj 2012 Bjarke Rambøll Sekretariatsleder Personalehåndbog VedvarendeEnergi 3

4 Personalepolitik Rekruttering Der udarbejdes et stillingsopslag med en klar beskrivelse af opgaver, kompetencer og ansvar samt, hvilken personprofil der ønskes. Jobbet kan/ opslås internt på det fælles intranet Annoncering målrettes efter det enkelte stillingsopslag. Ansættelsesprocedure Ved fastansættelser og ved timeansatte over 25 timer, skal der nedsættes et ansættelsesudvalg. Ansættelsesudvalget består af mindst en leder og en medarbejder. Minimum 3 ansøgere indstilles af et ansættelsesudvalg til samtale. Dette kan der efter aftale med bestyrelsen dispenseres fra, hvis det er en medarbejder, der går op i tid eller bliver fastansat. Ansættelsesudvalgets rolle er at udvælge og gennemføre ansættelsessamtaler, samt orientere om ansættelsen til bestyrelsen. Såfremt der ikke kan opnås enighed om valget af person, inddrages bestyrelsen i afgørelsen. Der skal altid, efter aftale med ansøger, indhentes mindst en reference. Timeansatte under 25 timer og særligt kvalificerede personer til det specifikke job er ikke omfattet af ovenstående rekrutteringsprocedurer. Introduktion af nye medarbejdere Før tiltrædelse: Underskrevet ansættelsesbevis Udlevering af personalehåndbog. Medarbejderen afleverer alle relevante oplysninger til bogholderiet. I løbet af første uge: En kollega tilknyttes den nye medarbejder de første 14 dage. Gennemgang af organisationens opbygning. Lederen og medarbejderen diskuterer, hvilke opgaver der skal arbejdes med den første måned Gennemgang af forretningsgange, kopi, IT, timeregistrering m.v. Udlevering af nøgle. Rundvisning i huset for at hilse på. Personalehåndbog VedvarendeEnergi 4

5 Efter ca. en måned og efter ca. 3 måneder: Kontorleder og afdelingsleder indkalder den nye medarbejder til en snak om gensidig holdning til ansættelsesforholdet. Forinden har afdelingslederen haft en uformel samtale med nærmeste kolleger. afdelingslederen og medarbejderen diskuterer og reviderer, hvilke opgaver der skal arbejdes med det næste halve år ved førstkommende lejlighed efter ansættelsen præsenteres den ansatte for bestyrelsen Jobbeskrivelse Alle ansatte skal have en ajourført jobbeskrivelse/liste vedlagt deres ansættelseskontrakt, som minimum revideres i forbindelse med MUS. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) MUS er en systematiseret samtale mellem medarbejder og leder med henblik på planlægning og gensidig information. De gennemføres med regelmæssige mellemrum, og samtalen foretages på grundlag af udarbejdet disposition til støtte for samtalen (dispositionen findes efter dette afsnit). Såvel medarbejder som leder kan fremkomme med ekstra punkter til dispositionen. Formålet med samtalen er at give den enkelte medarbejder og ledelsen mulighed for at diskutere arbejdssituationen, ønsker og forventninger til medarbejderens udvikling og få tilbagemelding på det arbejde, der er udført i perioden. MUS ligger i årets første halvår. Krav til MU-samtalen Afholdes hvert år af nærmeste leder/ledere. Det forventes, at medarbejderen i god tid er grundigt informeret om samtalens form. Samtalen skal foregå i fred og ro, og der skal være afsat god tid. Hvis medarbejderen ønsker det, er det muligt at få en anden medarbejder med til samtalen. Forslag til disposition for medarbejderudviklingssamtaler: Arbejdet i det forløbne år: Hvilke personlige mål er nået? Hvilke opgaver er blevet løst? Hvad er gået godt, og hvad er gået skidt? Arbejdssituationen: Er der sammenhæng mellem tid, ressourcer og evner? Hvordan er arbejdsmiljøet? Personalehåndbog VedvarendeEnergi 5

6 Får medarbejderen den nødvendige information? Hvilke forbedringer er ønskelige? Arbejdet i det kommende år: Hvilke ændringer kan der forventes organisatorisk samt i opgavemængde og opgavekarakter? Hvilke opgaver skal medarbejderen varetage eller deltage i? Hvilke mål skal medarbejderen nå? Samarbejdsforhold: Hvordan er samarbejdet med kollegaer? Hvordan er samarbejdet med daglig leder? Hvordan er samarbejdet med kolleger i øvrige afdelinger? Uddannelsesbehov: Hvilke kurser eller intern oplæring er nødvendig for at støtte medarbejderens udvikling og mulighederne for at opnå målene? Efter mødet er det ledernes ansvar at udarbejde et resumé af samtalens indhold, så leder og medarbejder er enige om vurderinger, konklusioner og udviklingsplaner m.v. Dette underskrives af begge parter. Kopi udleveres til medarbejderen. Samtalens indhold skal følges op i løbet af året. Efteruddannelse/kurser Det er vigtigt, at medarbejderne til enhver tid har så god en uddannelse som muligt, i forhold til den stilling man bestrider. Relevante kurser diskuteres derfor mellem den ansatte og lederen. Det tilstræbes, at alle medarbejdere hvert år bliver tilbudt at deltage i minimum et relevant kursusforløb. Årligt afsættes et fast beløb pr. fuldtidsansat. Beløbets størrelse fastsættes af ledelsen, men bør retningsgivende være minimum kr. Beløbet reduceres forholdsmæssigt for deltidsansatte. Beløbene administreres af bogholderiet, således det til hver en tid er muligt at følge den enkelte ansattes kursusbudget.. Beløbet skal dække udgift til studierejser, kurser, transport mv. og den ansattes løn samt de overenskomstmæssige pensionsbidrag under efteruddannelse. Beløbet afsættes med 1/12 ultimo hver måned. 50% af beløbet anvendes individuelt. De resterende 50% kan skævdeles mellem alle ansatte. Hvis efteruddannelsesmidlerne ikke er anvendt i det efterfølgende kalenderår, overgår de til puljen. Midlerne kan kun bruges på efteruddannelse og kurser, der er aftalt med lederen. Midlerne overføres automatisk fra det ene år til det andet. Ved ansættelsens ophør tilfalder de resterende midler arbejdsgiveren. Efteruddannelsesaktiviteter skal have et indhold, som har sammenhæng med virksomhedens aktuelle og potentielle arbejdsområder og/eller skal kunne Personalehåndbog VedvarendeEnergi 6

7 betragtes som ajourføring af de ansattes faglige kvalifikationer, for hvilken skattemyndighederne indrømmer virksomheden fradrag og ikke beskatter den ansatte. Afvikling af ansættelse Ansøgt afsked I forbindelse med at en medarbejder siger op, afholder ledelsen en uformel fratrædelsessamtale med medarbejderen for at afdække årsagerne til jobskiftet. Uansøgt afsked Ved afskedigelse, som skyldes medarbejderens egne forhold, skal der være givet en påtale og en skriftlig advarsel: I påtalen præciseres, hvilke forventninger der stilles til medarbejderen. Det sikres skriftligt, at der er forståelse for, hvad påtalen omhandler, og hvad der skal arbejdes videre med. Advarslen skal præcist beskrive, hvad ledelsen er utilfreds med, og hvordan problemerne skal løses samt eventuelle konsekvenser ved advarsel. Opsagte medarbejdere har krav på en uddybende samtale med ledelsen. Personalehåndbog VedvarendeEnergi 7

8 Administration Løn Lønniveau følger - hvor intet andet er angivet - den gældende fælles ACoverenskomst for staten. Udgangspunktet for lønberegningen er lønniveau 8, inklusiv arbejdsgiver betalt pension (bruttoløn), som er minimumsløn, hvorfra de individuelle løntillæg beregnes. Yderligere tillæg kan aftales lokalt. De generelle retningslinjer, der gælder for akademikere og for ikke akademisk indplacerede, er: Lønindplacering -5% 0% 5% 10% 15% 25% 30 % Uden projektansvar (opgaveansvar) - Nyuddannet X - Startløn andre eller 2 års ansættelse X - 5 års ansættelse X - 10 års ansættelse X Projektleder (budgetansvar for større projekter) - Grundløn X - 5 år med lederansvar x Afdelingsleder (personaleansvar og x budgetansvar for afdelingen) Sekretariatsleder (budget og ansættelsesansvar for sekretariatet) x Nye medarbejdere indplaceres på baggrund af individuel optjent anciennitet og reguleres i forhold til denne. Ledelsen kan i ganske særlige tilfælde forhøje lønancienniteten ved nyansættelser, selv om den forudgående beskæftigelse ikke kan medregnes efter de sædvanlige regler. Det forudsættes, at en konkret vurdering af den ansattes tidligere arbejdsmæssige erfaringer og kvalifikationer mv. set i relation til stillingen giver grundlag herfor. Indslusnings-/oplæringsløn kan aftales lokalt. Timeansattes løn udregnes på baggrund af lønindplaceringsniveauet, divideret med en timenorm på 1620 pr år. Studentermedarbejdere, piccolo etc. ansættes på timebasis til min. 40 % af lønindplaceringsniveau 0%. Andre ansættelsestyper kan aftales lokalt, tilsvarende relevant overenskomst Der føres en åben lønpolitik, hvor alle ansatte har ret til at vide hvad de enkelte medarbejdere får i løn. Personalehåndbog VedvarendeEnergi 8

9 Løn reguleres 1. april og 1. oktober hvert år. Pension Alle fastansatte medarbejdere skal tilbydes at få indbetalt en del af sin løn som pension. Hvis arbejdsgiveren har indgået en firmapensionsaftale skal denne benyttes, ellers må medarbejderen selv vælge. Pensionsbidraget indbetales af arbejdsgiveren til den valgte pensionsordning. Arbejdstid Arbejdstiden for fuldtidsbeskæftigede er på 37 timer ugentligt. Ved udstationeringer er arbejdstiden 40 timer ugentligt. Normal arbejdstid bør lægges i tidsrummet inkl. en daglig frokostpause på ½ time. De ansattes frokostpause er inkluderet i arbejdstiden. Arbejdstimer tæller ens uanset hvor arbejdet udføres (kontoret, hjemme, eksterne møder, under transport osv.), og uanset hvornår de udføres (dag, aften, søn- og helligdage osv.). Transporttid tæller som udgangspunkt kun som arbejde hvis det udnyttes arbejdsmæssigt. Andre aftaler bør aftales med lederen I forbindelse med konferencer, kurser m.v., som inkluderer overnatning, regnes en arbejdsdag normalt til 8 timer uanset omfanget af repræsentative forpligtigelser, officielle middage o. lign. Hvis man decideret arbejder om aftenen og natten, kan disse timer lægges oveni. En arbejdsdag bør ikke overstige 10 timer. Medarbejderne har flekstid, men hvis man ikke er på arbejdsrelateret opgave ude af huset bør det normalt tilstræbes, at man kan træffes på kontoret via telefon eller i tidsrummet kl Flekstid administreres af den enkelte medarbejder, men bør registreres i den elektroniske kalender, hvis der er afvigelser. Flextid, der betyder at den aftalte ugentlige arbejdstid afviger, skal aftales med lederen. I forbindelse med ud og hjemrejse til internationale projekter medregnes rejsetid på max 8 timer pr. rejsevej pr. person.. Timefordeling og registrering Timefordeling aftales med den nærmeste leder. Det er lederens ansvar altid at have en opdateret oversigt over timefordelingen Det er den ansattes ansvar altid at have en opdateret timeregistrering. Kvartalsudskrifter af timeregistreringen afleveres til bogholderiet, med den nærmeste leders påtegnelse Personalehåndbog VedvarendeEnergi 9

10 Tidsregistrering foretages efter endt arbejdsdag på organisationens timeseddel. Registreringen angives i hele og halve timer om nødvendigt. Den maksimalt bogførte arbejdstid pr dag i Danmark er 12 timer, hvis ikke andet er aftalt med lederen. Når arbejdet udføres på opgaver i udlandet registreres det daglige arbejde med de udførte antal timer - dog med et maksimum på dagligt 8 timer, hvis ikke andet er aftalt med lederen. Regulering ved ferie, sygdom og andet reguleringsberettiget fravær foretages ligeledes ved henvendelse til nærmeste leder inden månedens udgang. Afspadsering Erlagte timer udover den aftalte timenorm fastsat i medarbejderens kontrakt afspadseres af medarbejderen i forholdet 1:1 indenfor 3 måneder, hvis ikke andet er aftalt med lederen. Hjemmearbejde Efter aftale med nærmeste leder kan den enkelte medarbejder tage en hjemmearbejdsdag, dog normalt ikke over 25 % af den ugentlige arbejdstid. Ved hjemmearbejdsdag skal den elektroniske kalender være opdateret, således at kollegaerne er informeret, og det forventes, at medarbejderen frit kan kontaktes. Hjemmearbejdsplads Det er arbejdsgiveres ansvar at fastansatte medarbejdere efter aftale har adgang til at arbejde hjemmefra med samme funktionsmuligheder som fra kontoret. Udstationeringer Reglerne lægger sig op af Danidas rådgivervilkår for udstationeringer, men tilpasser kontrakten til den udstationeredes profil og udstationerings formål. For udstationerede regnes det lokale kontor som ansættelsessted. For ansatte, der efter endt udstationering vender hjem til VedvarendeEnergi, udbetales ikke aftrædelsesgodtgørelse. Løn under barsel Under barsel får medarbejderen som minimum den løn, der svarer til den maksimale refusion i den periode, hvor virksomheden kan modtage lønrefusion i henhold til Barselsudligningsloven. Opdaterede udgave af lønrefusionsreglerne forefindes i bogholderiet. I øvrigt henvises til Funktionærloven. Personalehåndbog VedvarendeEnergi 10

11 Omsorgsdage Alle fuldtidsansatte har ret til 5 omsorgsdage med løn om året. Antallet af omsorgsdage reguleres direkte i hht. timetallet. Ubrugte omsorgsdage kan ikke overføres til næste beregningsår. Retten til at gøre brug af omsorgsdage gælder alene i forbindelse med nærmeste familie (barn, ægtefælle/samlever eller forældre). For ansatte der ikke er underlagt en overenskomst, som allerede specificerer omsorgsdage, omfatter omsorgsdagene: Barnets 2. sygedag (op til barnet er 18 år) Børnebørns sygedage (op til barnet er 12 år) Børns lægebesøg og tandlægebesøg (op til 12 år) Akut alvorlig tilskadekomst/sygdom i nærmeste familie Omsorgsdage kan deles ned i timer (dvs. fem dage giver i alt 37 timer). Der gælder ingen varslingsfrister for omsorgsdage, men den ansatte skal meddele om afvikling af omsorgsdage tidligst muligt. Tages en omsorgsdag skal den elektroniske kalender være opdateres, således kollegaerne er informeret. Tjenestefrihed med løn Ansatte der ikke er underlagt en overenskomst er berettiget til tjenestefrihed med løn under: Barnets 1. sygedag (op til barnet er 18 år) Pasning af alvorligt syge børn og nære slægtninge (max. 5 dage pr år) Eget bryllup eller sølvbryllup Begravelse i nærmeste familie Ved misbrug kan lederen inddrage adgangen til tjenestefrihed for den enkelte ansat. Ferie Den ansatte optjener 6 ugers ferie om året. Mindst 3 uger skal afholdes i sammenhæng i perioden maj til september. Der ydes ferie med løn efter ferielovens regler. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5% i stedet for ferietillæg efter ferielovens bestemmelser. Godtgørelsen udbetales hvert år sammen med maj lønnen. Fridage Følgende dage er betalte fridage: 5. Juni eller 1. maj (aftales med lederen) 24. december Personalehåndbog VedvarendeEnergi 11

12 31. december Diæter Diæter ved kursus/møder uden overnatning Ved dagskurser udbetales der ikke timediæter. Dette gælder både når frokost m.v. er indeholdt i kursusprisen, og når medarbejderen selv skal medbringe mad. Ved dagskurser/møder eller rejser uden fortæring kan eventuelle udgifter til fortæring i rimeligt omfang dækkes efter regning. Diæter ved kursus/møder med overnatning Ved kurser med overnatning udbetales diæter i henhold til statens til enhver tid gældende satser, der ajourføres 1 gang årligt. Der udbetales ikke automatisk diæter, men kun på foranledning af medarbejderen. Skema til brug for udbetaling fås i bogholderiet. Kørselsgodtgørelse Hvis brug af offentlige transportmidler er meget uhensigtsmæssig, kan egen bil benyttes. Ved kørsel til og fra opgaver uden for huset udbetales der kun kørselsgodtgørelse, såfremt medarbejderen har merudgifter i forbindelse hermed, d.v.s. merudgifter i forhold til daglig kørsel til og fra arbejde. Skema til brug for udbetaling fås i bogholderiet. Udgifter til taxa kan kun refunderes, såfremt der foreligger særlige grunde, der skal anføres i regnskabet Gaver Følgende begivenheder hos ansatte og bestyrelsesmedlemmer bør markeres med gave: Runde fødselsdage, bryllup, sølvbryllup, fødsel (mor/barn buket) For forretningsforbindelse og samarbejdspartnere bør der give ved receptioner. Personaleregler for lån af materiel Lån af materiel fra kontoret er kun til dækning af personlige behov, dvs. udlån til familie, venner og bekendte må ikke finde sted, heller ikke selv om man selv betjener materiellet. Personalehåndbog VedvarendeEnergi 12

13 Såfremt man til eget brug har ønske/behov for at låne materiel, foregår det efter følgende regler: Der rettes henvendelse til bogholderiet, der giver tilladelsen under forudsætning af: At materiellet, medmindre andet aftales, altid tilbageleveres næstfølgende arbejdsdag. At lånerne hæfter for eventuelle skader på materiel eller skader forvoldt af materiellet. Ansatte og frivilligt foreningsarbejde Som ansat arbejder man lønnet og ikke frivilligt. Mange ansatte udfører dog frivilligt arbejde i kraft af deres medlemskab af foreningen. Det er i praksis ikke muligt at lave en fast regel for, hvor grænsen går mellem lønnet arbejde og foreningsarbejde. Det forventes derfor, at de involverede medarbejdere selv aftaler, hvor grænsen går i forhold til en konkret opgave. Dette diskuteres og aftales inden opgaven påbegyndes. Generelt gælder følgende opfattelse af frivilligt foreningsarbejde: Frivilligt arbejde er frivilligt i ordets bogstaveligste forstand og derfor hverken forventet eller påkrævet. Frivilligt arbejde udføres af lyst og/eller pga. af en særlig personlig interesse i opgaven. Frivilligt arbejde kan være vigtigt, men er ikke afgørende for foreningens drift, økonomi eller ansvar overfor eksterne samarbejdspartnere eller bevillingsgivere. Frivilligt arbejde er typisk koncentreret i et kortere tidsrum. Frivilligt arbejde, der strækker sig over et længere tidsrum, vil ikke være tidsmæssigt omfangsrigt. Personalehåndbog VedvarendeEnergi 13

14 Socialt ansvar/velfærd Ligestillingspolitik Reel ligestilling uanset køn, handicap, etnisk baggrund eller religion ønskes. Ledelse og medarbejdere bør tilstræbe denne ligestilling på alle niveauer gennem ansættelses- og uddannelsespolitikken. Lønpolitik Lønpolitikken skal som en del af personalepolitikken sikre, at man kan ansætte, udvikle og fastholde veluddannede medarbejdere. Det er aftalt, hvilke typer af funktioner og kvalifikationer der udløser løntillæg. (se endvidere afsnittet vedrørende løn) Syge-/fraværspolitik Formålet med en syge-/fraværspolitik er at fastholde medarbejderne og skabe en så trivselsmæssig god arbejdsplads som muligt. Syge-/fraværspolitikken er delt op i en sygdomsforebyggende del og en sygdomsdel. Sygdom er ikke kun den enkeltes problem, men også et arbejds- og ledelsesmæssigt problem. Sygdomsforbyggelse Ledelsen har en pligt til at organisere arbejdet, således at arbejdspresset ikke bliver for stort gennem længere tid. Dette skal ske gennem en dialog mellem ledelse og medarbejder. Ledelsen skal være opmærksom på personalets trivsel og handle derudfra. Ved en medarbejders tegn på mistrivsel har ledelsen pligt til at tage direkte kontakt til medarbejderen. Den ansatte har pligt til at meddele ledelsen hvis de mistrives. Den enkelte medarbejder har en kollegial og medmenneskelig forpligtelse for at drage omsorg for sine kollegaer. Stresshåndtering Der skal foreligge klare afgrænsninger for kompetence og ansvar i jobbet. Arbejdet skal plan- og tilrettelægges så hensigtsmæssigt, at tidspres så vidt muligt undgås, og så man kan få hjælp og støtte i arbejdet. Personalehåndbog VedvarendeEnergi 14

15 Kolleger bør gensidigt være opmærksomme på hinanden og tale med kollegaen, hvis man observerer at denne har symptomer på stress. Kolleger kan endvidere underrette ledelsen med sin bekymring. Hvis en medarbejder føler sig stresset eller udbrændt, bør vedkommende rette henvendelse til sin sikkerhedsrepræsentant og/eller nærmeste leder, så der kan træffes aftale om en løsning af problemet. Jo før dette sker, jo bedre, idet dette måske kan forhindre en længere sygeperiode. Medarbejderen kan endvidere bringe problemet op ved MUS-samtale. Ved sygdom Det er vigtigt at respektere retten til at være syg. Medarbejderen har pligt til - så hurtig som muligt og inden 2 timer fra arbejdstidens begyndelse at sygemelde sig til nærmeste foresatte. Den enkelte har af hensyn til arbejdsplanlægning pligt til at oplyse om sygefraværets forventede længde. Såfremt man stadig er syg på 3. dag ringer man til nærmeste foresatte. Medarbejderen har pligt til at melde sig rask dagen før forventet tilbagekomst. Afhængig af sygdommens karakter tager ledelsen kontakt til medarbejderen. Senest efter 2 uger, skal der dog have været telefonisk kontakt til den sygemeldte. Sigtet med dette skal være af omsorgsmæssig karakter, da det er vigtigt, at den syge bevarer kontakten til arbejdspladsen. Ved denne samtale laver ledelsen og den sygemeldte en fælles aftale om en opfølgningsplan og den næste kontakt. Dog vil der altid være en kontaktsamtale i den 4. fraværs uge. Ved længerevarende sygdom skal lægeerklæring fremskaffes på anmodning fra administrationen eller kommunens dagpengekontor. Ved længerevarende sygdom er det den ansattes ansvar at overholde krav til at få dagpenge under sygdom. Ved mislighold, har arbejdsgiver ret til at tilbageholde løn. Hvis en medarbejder ønsker det/har brug for det, kan der aftales delvis sygemelding/delvis raskmelding. Ved sygdom er det legalt at kontakte hinanden såvel for at vise kollegial omsorg som for løsning af arbejdsmæssige problemer. Samtaler Formålet med samtaler angående sygdom er at få afdækket årsager til sygdom, om der er problemstillinger, der har forbindelse med arbejdssituationen, og om der er noget ledelsen kan gøre for at hjælpe. Personalehåndbog VedvarendeEnergi 15

16 Ledelsen indkalder til samtale ved: 5 fraværsperioder inden for 12 måneder, såfremt der ikke forinden har været en samtale. Atypisk fravær (fravær i bestemte situationer med en tidsramme, der eventuelt strækker sig ud over de 12 måneder). I den 4. fraværsuge afholdes der en kontaktsamtale mellem leder og den sygemeldte. I kontaktsamtalen skal der så vidt muligt ske en afklaring med henblik på tilbagevenden til arbejdet. I den 8. fraværsuge afholdes en statussamtale mellem leder og medarbejder med henblik på afklaring af sygdommens arbejdsmæssige konsekvenser og eventuelle hjælpeforanstaltninger. Der skal laves skriftlige aftaler mellem ledelsen og den sygemeldte om, hvordan man sikrer den bedst mulige tilbagekomst til arbejdspladsen. Her tænkes især på timetal og jobindhold. Rygepolitik Der må ikke ryges indenfor, dvs. al rygning skal foregå udendørs. Alkoholpolitik Der må som udgangspunkt ikke indtages øl, vin eller spiritus i arbejdstiden. Undtagelser er arbejdsrelaterede receptioner/sammenkomster. Arbejdsmiljø Der udpeges en sikkerhedsrepræsentant og nedsættes en arbejdsmiljøgruppe efter de gældende regler. Arbejdspladsvurdering (APV) Hver arbejdsgiver skal i samarbejde med arbejdsmiljøgruppen, eller de ansatte i fællesskab, udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Virksomheden skal sikre, at APV en indeholder følgende fem elementer, som udgør faserne i APV-arbejdet: - Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø - Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer - Inddragelse af virksomhedens sygefravær - Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en handlingsplan - Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen Personalehåndbog VedvarendeEnergi 16

Side 1/39. Personale håndbog. Sundby-Hvorup Boligselskab

Side 1/39. Personale håndbog. Sundby-Hvorup Boligselskab Side 1/39 Personale håndbog Sundby-Hvorup Boligselskab Designmanual for Sundby-Hvorup Boligforening 2011 Indledning 4 Personalehåndbogen 4 Side 2/39 Sundby-Hvorup Boligselskab 5 Vision, mission og værdier

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret juni 2015 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD 1 INDHOLD Afsnit Side 1. Formål 2 2. Tiltrække og ansætte 2 2.1 Rekrutteringsprocedure 3 3. Fastholde 4 3.1 Arbejdsmiljø 4 3.2 Ryge- og misbrugspolitik 4 3.3 Chikane- og elevklagebehandlingspolitik 5 3.4

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST PERSONALEPOLITIK for BO-VEST Juni 2013 Juni 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Oversigt... 4 Mission, vision og målsætninger... 5 Personalepolitiske målsætninger... 5 1. At tiltrække medarbejdere...

Læs mere

Personalehåndbogen beskriver en lang række praktiske forhold på arbejdspladsen, der kan være relevante for dig under din ansættelse.

Personalehåndbogen beskriver en lang række praktiske forhold på arbejdspladsen, der kan være relevante for dig under din ansættelse. Personalehåndbog Personalehåndbogen er et opslagsværk for alle ansatte i Stevns Kommune. Personalehåndbogen beskriver en lang række praktiske forhold på arbejdspladsen, der kan være relevante for dig under

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Konstruktørforeningen (KF), og er gældende

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og TL pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og TL pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og TL pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Stk. 5 Denne overenskomst gælder for: a) tekniske assistenter/-designere/-tegnere, b) byggeteknikere, c) møbel- og indretningsarkitekter,

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

Personalehåndbog for University College Lillebælt

Personalehåndbog for University College Lillebælt Personalehåndbog for University College Lillebælt Revideret juni 2012. Side 1 af 46 Indhold Værdier og mål... 7 Rekruttering og ansættelse... 8 Målsætning... 8 Ansættelsesudvalg (Reguleret af politik vedtaget

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion Overenskomst - DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2011 31.

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd PERSONALEHÅNDBOG for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE v/horne-asdal Menighedsråd Godkendt i Horne-Asdal menighedsråd den 23. september 2014 [1] Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Indhold SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 1

Indhold SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 1 PERSONALEPOLITIK Indhold Indledning... 4 Delpolitik for rekruttering og ansættelse... 5 Professionalisme, faglighed og kompetence... 5 Rekrutteringsfasen... 5 Ansøgerprofil... 5 Arbejdsområde og jobprofil...

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

file:///s /lsc/web-sites/uvm/hhx-erhvervscase/aarstiderne_12493-1/web/case_materiale/personalehaandbog2.html [08-03-2002 12:59:46]

file:///s /lsc/web-sites/uvm/hhx-erhvervscase/aarstiderne_12493-1/web/case_materiale/personalehaandbog2.html [08-03-2002 12:59:46] Idegrundlag - Mission - Vision - Værdier Personalepolitik Anbefaling Ansættelse Arbejdsskade Arbejdstid Barns første sygedag Fagforening Ferie og fridage Fratrædelse Internt personaleblad Introduktion

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

MIDTJYLLAND. Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland:

MIDTJYLLAND. Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland: PERSONALEHÅNDBOG AOF CENTER MIDTJYLLAND Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland: AOF MIDT AOF TrivselsGruppen A/S AOF Daghøjskolen i Aarhus AOF Silkeborg-Viborg

Læs mere

Personalehåndbogen vil indeholde informationer af såvel vejledende som bindende karakter.

Personalehåndbogen vil indeholde informationer af såvel vejledende som bindende karakter. Personalehåndbog FORORD Denne personalehåndbog beskriver den konkrete udmøntning af Furesø Kommunes personalepolitik og indeholder en forhåbentlig letlæselige gennemgang af hvilke regler, retningslinier

Læs mere

e-mail kim@haugaardhus.dk Telefon: 86692731 22160071 Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus

e-mail kim@haugaardhus.dk Telefon: 86692731 22160071 Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus Kim Simonsen Haugårdvej 9 9632 Møldrup CVR- / SE- nr. 25 15 55 99 Haugårdhus e-mail kim@haugaardhus.dk Telefon: 86692731 22160071 Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus Artikel

Læs mere

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Med vejledning og kommentarer fra Konstruktørforeningen INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomsten 1 Overenskomstens

Læs mere

1. Indledning. 2. 2. Rekruttering og ansættelse. 3. 3. Samarbejde og organisation.. 4. 4. Trivselspolitik 6

1. Indledning. 2. 2. Rekruttering og ansættelse. 3. 3. Samarbejde og organisation.. 4. 4. Trivselspolitik 6 Personalepolitik for Indhold Gammel Hellerup Gymnasium 2008 1. Indledning. 2 2. Rekruttering og ansættelse. 3 3. Samarbejde og organisation.. 4 4. Trivselspolitik 6 5. Kommunikations-, informations- og

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere