Ordinær generalforsamling 14. april 2011 i Finanssektorens Pensionskasse. Dagsordenens punkt 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling 14. april 2011 i Finanssektorens Pensionskasse. Dagsordenens punkt 3"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling 14. april 2011 i Finanssektorens Pensionskasse Dagsordenens punkt 3 De fuldstændige forslag A. Bestyrelsens forslag til ændring af Vedtægt og er B. Bestyrelsens forslag til Vederlagspolitik for FSP Pension C. Forslag fra fire medlemmer

2 3.A. Bestyrelsens forslag til ændring af Vedtægt og er for afdelingerne FSP Traditionel, FSP Gennemsnitsrente og FSP Markedsrente. Ændringerne i pensionsbeskatningsloven som følge af Regeringens skattereform, Forårspakken 2.0, betyder, at der ikke som tidligere på pensioneringstidspunktet kan overføres opsparing fra den livsvarige alderspension til den forhøjede alderspension (en ophørende livrente). Hidtil har opsparingen alene foregået på den livsvarige alderspension, og når medlemmet skulle påbegynde udbetalingerne, kunne medlemmet vælge en forhøjet alderspension i de første år (fra 1. januar 2010 en 10-årig udbetaling). Hvis medlemmet valgte den forhøjede alderspension, blev der overført den nødvendige opsparing fra den livsvarige alderspension til den forhøjede alderspension. Dette er ikke længere muligt, og FSP har for at bevare muligheden for en forhøjet alderspension overført en del af opsparingen fra den livsvarige alderspension til den forhøjede alderspension, og det præciseres derfor, at alderspensionen i afdeling FSP Traditionel består af en livsvarig alderspension og en 10-årig alderspension, ligesom indbetalingerne fremadrettet bliver delt på de to dækninger. Det er fortsat muligt at overføre opsparingen fra den forhøjede alderspension til den livsvarige alderspension på tidspunktet for pensionering. Ændringerne i pensionsbeskatningsloven som følge af Forårspakken 2.0 betyder endvidere, at der ikke kan opnås fradrag for indbetalinger til ratepension og ophørende livrente, der overstiger skatteloftet på kr. (2011). Der indsættes derfor bestemmelser i afdeling FSP Gennemsnitsrente og FSP Markedsrente, hvorefter der for indbetalinger, som overstiger fradragsloftet, sker overløb til en livsvarig livrente. Dette sker for at sikre fradragsretten hos medlemmerne. Den livsvarige livrente (overløbslivrente) oprettes som udgangspunkt med en 8-årig garanti, der kan fravælges. Herudover er bestemmelsen om, at en ratepension først kan udbetales 5 år efter oprettelsen, udgået af pensionsbeskatningsloven, hvorfor dette vilkår også fjernes fra reglerne for afdeling FSP Gennemsnitsrente og FSP Markedsrente. På baggrund af henvendelser fra medlemmer præciseres de gældende regler om modregning i invalidepensionsydelser for at undgå overkompensering af medlemmerne. Det præciseres således i regulativerne for afdeling FSP Traditionel, FSP Gennemsnitsrente og FSP Markedsrente, at såfremt medlemmet har lønnet beskæftigelse, der er pensionsberettiget, kan der ske modregning i bidragsfritagelsen på lige fod med modregningsadgangen i forhold til indtægt. Ordinær generalforsamling 2011 Side 2 af 18

3 Nedenfor vil ændringerne i FSP s Vedtægt og er blive gennemgået. BESTYRELSENS FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGT OG PENSIONSREGULATIVER: Forslag 1: Ændringer som følge af Forårspakken 2.0 Ophørende alderspension Gældende bestemmelse Medlemmerne har ret til livsvarig alderspension, og på udbetalingstidspunktet kan medlemmet vælge andre udbetalingsformer efter generelle reger fastsat af bestyrelsen, herunder en 10- årige, livsbetinget alderspension. Forslag til ny bestemmelse Som følge af Forårspakken 2.0 er det ikke længere muligt at overføre reserve fra en livsvarig alderspension til en 10-årig alderspension (ophørende). Det foreslås, at indbetalingerne deles mellem den livsvarige alderspension og den ophørende alderspension, således at mulighederne for at vælge andre udbetalingsformer bibeholdes. Det er forsat muligt at overføre reserve fra en ophørende alderspension til en livsvarig alderspension. Medlemmet kan stoppe og genoptage indbetalingerne til den ophørende alderspension. Forslag 2: Ændringer som følge af Forårspakken 2.0 Nedsættelse af skatteloft Gældende bestemmelse Pensionsbidraget anvendes til de obligatoriske risikodækninger invalidepension og dødsfaldsrate, mens risikodækningen børnepension er valgfri. Det resterende pensionsbidrag anvendes til opsparing som rate- og kapitalpension. Forslag til ny bestemmelse Det foreslås, at indbetalinger over det i lovgivning fastsatte fradragsloft for indbetalinger til ratepension og ophørende livrenter ( kr. i 2011) overføres til en livsvarig alderspension. Til den livsvarige alderspension er der knyttet en garanti, der som udgangspunkt er på 8 år. Medlemmerne kan efter regler fastsat af bestyrelsen meddele FSP, at der skal anvendes et lavere loft for medlemmets pensionsordning. Forslag 3: Ændringer som følge af Forårspakken 2.0 Oprettelse af ratepension Gældende bestemmelse Ratepension kan udbetales til medlemmet fra den 1. i måneden efter opnået pensionsalder, dog tidligst 5 år efter ratepensionen er etableret. Forslag til ny bestemmelse Som følge af Forårspakken 2.0 er det ikke længere et krav for udbetaling af en ratepension, at der er gået 5 år fra etablering til udbetalingstidspunkt. Det foreslås derfor, at ratepension kan udbetales til medlemmet fra den 1. i måneden, efter medlemmet når efterlønsalderen, jf. de til enhver tid gældende regler om fastsættelse af efterlønsalderen. Forslag 4: Bidragsfritagelse - Modregning Gældende bestemmelse Så længe medlemmet er berettiget til invalidepension, opretholdes dækningerne uden bidragsbetaling. For afdelingerne FSP Gennemsnitsrente og FSP Markedsrente gælder endvidere, at ved varigt erhvervsevnetab på mellem halvdelen og to tredjedele er medlemmet berettiget til halvdelen af bidragsfritagelsen. Forslag til ny bestemmelse Der indsættes en ny bestemmelse, der tydeliggør, at Pensionskassen har mulighed for at bestemme, at bidragsfritagelsen helt eller delvist skal bortfalde, hvis et medlem har lønnet beskæftigelse, der er pensionsberettiget. Ordinær generalforsamling 2011 Side 3 af 18

4 Forslag 1: Ændringer som følge af Forårspakken 2.0 Ophørende alderspension FSP Traditionel 11 Stk. 1. Ret til livsvarig alderspension indtræder fra den 1. i måneden, efter at et medlem er fratrådt pensionsberettigende stilling, dog tidligst fra den 1. i måneden efter det fyldte 60. år og senest fra den 1. i måneden efter det fyldte 75. år. Alderspensionen forfalder sidste gang den 1. i den måned, hvori den pensionsberettigede afgår ved døden. Stk. 2. Medlemmer kan, i henhold til generelle regler fastsat af bestyrelsen, vælge andre udbetalingsformer på udbetalingstidspunktet, herunder oprettelse af en 10-årig, livsbetinget alderspension, der tidligst påbegynder ved det fyldte 60. år. Stk. 1. Ret til alderspension indtræder fra den 1. i måneden, efter at et medlem er fratrådt pensionsberettigende stilling, dog tidligst fra den 1. i måneden, efter medlemmet når efterlønsalderen, jf. de til enhver tid gældende regler om fastsættelse af efterlønsalderen og senest 15 år efter at medlemmet når efterlønsalderen. Alderspensionen forfalder sidste gang den 1. i den måned, hvori den pensionsberettigede afgår ved døden. Stk. 2. Alderspensionen består af en livsvarig alderspension og af en 10-årig alderspension (forhøjet alderspension). Begge alderspensioner starter udbetaling samtidig. Stk. 3. Medlemmer kan, i henhold til generelle regler fastsat af bestyrelsen, vælge andre udbetalingsformer på udbetalingstidspunktet, herunder at den forhøjede alderspension kan anvendes til forhøjelse af den livsvarige alderspension. Reglerne om fastsættelse af efterlønsalderen findes i dag i 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring. Det præciseres, at der som udgangspunkt sker indbetaling til både livsvarig livrente og ophørende livrente. Den ophørende livrente er livsbetinget ligesom den livsvarige livrente og må ikke forvekles med en ratepension. Opdelingen mellem ophørende og livsvarige livrenter er nødvendiggjort som følge af ændringerne i pensionsbeskatningsloven efter Forårspakken 2.0. Ordinær generalforsamling 2011 Side 4 af 18

5 Stk. 4. Indtil overgangen til alderspension kan medlemmet skriftligt, jf. stk. 6, frasige sig retten til forhøjet alderspension, for så vidt angår fremtidige bidrag til den 10-årige alderspension, hvorefter den forhøjede alderspension højst kan udgøre værdien af bidragene indtil frasigelsen, med tillæg af bonus- og rentetilskrivning. Der gives mulighed for at fra- og tilvælge den forhøjede alderspension i lighed med alderssummen. Stk. 5. Den frasagte ret kan før medlemmets overgang til alderspension generhverves for fremtidige bidrag ved skriftlig erklæring, jf. stk. 6. Stk. 6. Erklæring om frasigelse eller generhvervelse i henhold til stk. 4 eller stk. 5 er gældende fra den førstkommende første i en måned, efter Pensionskassen har modtaget erklæringen. Frasigelsen eller generhvervelsen sker efter regler fastsat af bestyrelsen, der bl.a. kan opfatte et maksimalt antal frasigelser eller generhvervelser pr. år og et af bestyrelsen fastsat gebyr, der anmeldes til Finanstilsynet. Ordinær generalforsamling 2011 Side 5 af 18

6 Forslag 2: Ændringer som følge af Forårspakken 2.0 Nedsættelse af skatteloft FSP Markedsrente 7, stk. 1 Stk. 1. Pensionsbidraget anvendes til de obligatoriske risikodækninger invalidepension og dødsfaldsrate, mens risikodækningen børnepension er valgfri. Det resterende pensionsbidrag anvendes til opsparing tilknyttet investeringsfonde i FSP Markedsrente som rateog kapitalpension, der er ugaranteret, jf. 6, stk. 4. Stk. 1. Pensionsbidraget anvendes til de obligatoriske risikodækninger invalidepension og dødsfaldsrate, mens risikodækningen børnepension er valgfri. Det resterende pensionsbidrag anvendes til opsparing tilknyttet investeringsfonde i FSP Markedsrente som rateog kapitalpension, der er ugaranteret, jf. 7, stk. 4. Henvisningen i sidste punktum er rettet fra 6, stk. 4 til rettelig at være 7, stk. 4. Stk. 2. Hvis indbetalingerne til ratepension/ophørende livrente (forhøjet alderspension) overskrider det i lovgivning fastsatte fradragsloft, anvendes indbetalinger over fradragsloftet til opsparing tilknyttet investeringsfonde i FSP Markedsrente som en livsvarig alderspension, der er ugaranteret, jf. 7, stk. 4. Til den livsvarige alderspension er der knyttet en garanti, der som udgangspunkt er på 8 år. Stk. 3. Medlemmerne kan efter regler fastsat af bestyrelsen meddele FSP, at der skal anvendes et lavere loft for medlemmets indbetalinger til ratepension/ophørende livrente. Nyt stk. 2 indsættes, således at der for indbetalinger ud over fradragsloftet sker overløb til en livsvarig livrente med en tilknyttet garanti, der som udgangspunkt er på 8 år. Pensionsbeskatningsloven foreskriver, at der maksimalt må anvendes 10 % til garanti, hvorfor der kan være situationer, hvor en garanti på 8 år ikke kan opnås. Nyt stk. 3 indsættes, således at medlemmerne kan anvende en del af fradragsloftet på anden pensionsordning. Der gælder en særlig ikrafttrædelsesbestemmelse for stk. 3. Stk. 2-5 ændres til stk Ordinær generalforsamling 2011 Side 6 af 18

7 FSP Gennemsnitsrente 6, stk. 2 Stk. 2. Af det obligatoriske pensionsbidrag, jf. 4, stk. 1, anvendes 2/3 til ydelserne på basisdækningen, medmindre andet er bestemt i tilslutningsaftalen, jf. 1, stk. 2. På basisdækningen, som beskrives under afsnit II, er invalidepensions- og dødsfaldsdækningen samt ratepensionen obligatorisk, mens børnepensionsdækningen og bidrag til den livsvarige alderspension er valgfri. Den øvrige del af det obligatoriske pensionsbidrag, jf. 4, stk. 1, anvendes på tillægsdækningen, som beskrives under afsnit III. (Uændret) Stk. 3. Hvis indbetalingerne til ratepension/ophørende livrente (forhøjet alderspension) overskrider det i lovgivning fastsatte fradragsloft, anvendes indbetalinger over fradragsloftet til en livsvarig alderspension. Til den livsvarige alderspension er der knyttet en garanti, der som udgangspunkt er på 8 år. Nyt stk. 3 indsættes, således at der for indbetalinger ud over fradragsloftet sker overløb til en livsvarig livrente med en tilknyttet garanti, der som udgangspunkt er på 8 år. Pensionsbeskatningsloven foreskriver, at der maksimalt må anvendes 10 % til garanti, hvorfor der kan være situationer, hvor en garanti på 8 år ikke kan opnås. Stk. 4. Medlemmerne kan efter regler fastsat af bestyrelsen meddele FSP, at der skal anvendes et lavere loft for medlemmets indbetalinger til ratepension/ophørende livrente. Nyt stk. 4 indsættes, således at medlemmerne kan anvende en del af fradragsloftet på anden pensionsordning. Der gælder en særlig ikrafttrædelsesbestemmelse for stk. 4. Stk. 3 7 ændres til stk Ordinær generalforsamling 2011 Side 7 af 18

8 Forslag 3: Ændringer som følge af Forårspakken 2.0 Oprettelse af ratepension FSP Markedsrente 14 Stk. 1. Ratepension kan udbetales til medlemmet fra den 1. i måneden efter opnået pensionsalder, dog tidligst 5 år efter ratepensionen er etableret. Påbegyndelse af udbetalingen forudsætter, at bidragsbetalingen er ophørt. Udbetalingen kan udsættes med eller uden bidragsbetaling, dog længst indtil 15 år efter, at medlemmet når pensionsalderen. FSP Gennemsnitsrente 13 Stk. 1. Ratepension kan udbetales til medlemmet fra den 1. i måneden efter opnået pensionsalder, dog tidligst 5 år efter ratepensionen er etableret. Påbegyndelse af udbetalingen forudsætter, at bidragsbetalingen er ophørt. Udbetalingen kan udsættes med eller uden bidragsbetaling, dog længst indtil 15 år efter, at medlemmet når pensionsalderen. Stk. 1. Ratepension kan udbetales til medlemmet fra den 1. i måneden, efter medlemmet når efterlønsalderen, jf. de til enhver tid gældende regler om fastsættelse af efterlønsalderen. Påbegyndelse af udbetalingen forudsætter, at bidragsbetalingen er ophørt. Udbetalingen kan udsættes med eller uden bidragsbetaling, dog længst indtil 15 år efter at medlemmet når efterlønsalderen. Stk. 1. Ratepension kan udbetales til medlemmet fra den 1. i måneden, efter medlemmet når efterlønsalderen, jf. de til enhver tid gældende regler om fastsættelse af efterlønsalderen. Påbegyndelse af udbetalingen forudsætter, at bidragsbetalingen er ophørt. Udbetalingen kan udsættes med eller uden bidragsbetaling, dog længst indtil 15 år efter at medlemmet når efterlønsalderen. I forbindelse med lovændringerne som følge af Forårspakken 2.0 blev kravet om, at ratepensionen tidligst kan udbetales 5 år efter oprettelsen, ophævet. Tillige præciseres det, at udbetalingstidspunktet følger efterlønsalderen. Reglerne om fastsættelse af efterlønsalderen findes i dag i 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring. I forbindelse med lovændringerne som følge af Forårspakken 2.0 blev kravet om, at ratepensionen tidligst kan udbetales 5 år efter oprettelsen, ophævet. Tillige præciseres det, at udbetalingstidspunktet følger efterlønsalderen. Reglerne om fastsættelse af efterlønsalderen findes i dag i 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring. Ordinær generalforsamling 2011 Side 8 af 18

9 Forslag 4: Bidragsfritagelse - Modregning FSP Markedsrente 22 Stk. 1. Så længe medlemmet er berettiget til invalidepension efter 11, stk. 1 eller stk. 4, opretholdes dækningerne uden bidragsbetaling. Ved varigt erhvervsevnetab på mellem halvdelen og to tredjedele er medlemmet berettiget til halvdelen af bidragsfritagelsen, jf. 11, stk. 3. FSP Gennemsnitsrente 24 Stk. 1. Så længe medlemmet er berettiget til invalidepension efter 10, stk. 1 eller stk. 4, opretholdes dækningerne uden bidragsbetaling. Ved varigt erhvervsevnetab på mellem halvdelen og to tredjedele er medlemmet berettiget til halvdelen af bidragsfritagelsen, jf. 10, stk. 3. (Uændret) Stk. 2. Hvis et medlem har lønnet beskæftigelse, der er pensionsberettiget, kan der ske modregning efter 11, stk. 8 i bidragsfritagelsen. Pensionskassen kan bestemme, at bidragsfritagelsen helt eller delvist skal bortfalde, så længe medlemmet forbliver i sådan virksomhed. (Uændret) Nyt stk. 2 er en præcisering af gældende regler på baggrund af henvendelser fra medlemmer. Præciseringen har til hensigt at tydeliggøre, at medlemmer ikke skal blive overkompenseret i forbindelse med udbetaling af invalidepension. Stk. 2 4 ændres til stk Ordinær generalforsamling 2011 Side 9 af 18

10 Stk. 2. Hvis et medlem har lønnet beskæftigelse, der er pensionsberettiget, kan der ske modregning efter 10, stk. 8 i bidragsfritagelsen. Pensionskassen kan bestemme, at bidragsfritagelsen helt eller delvist skal bortfalde, så længe medlemmet forbliver i sådan virksomhed. Nyt stk. 2 er en præcisering af gældende regler på baggrund af henvendelser fra medlemmer. Præciseringen har til hensigt at tydeliggøre, at medlemmer ikke skal blive overkompenseret i forbindelse med udbetaling af invalidepension. Stk. 2 3 ændres til stk FSP Traditionel 17 Stk. 1. Så længe medlemmet er berettiget til invalidepension efter 12, opretholdes dækningerne uden bidragsbetaling. (Uændret) Stk. 2. Hvis et medlem har lønnet beskæftigelse, der er pensionsberettiget, kan der ske modregning efter 12, stk. 3 i bidragsfritagelsen. Pensionskassen kan bestemme, at bidragsfritagelsen helt eller delvist skal bortfalde, så længe medlemmet forbliver i sådan virksomhed. Nyt stk. 2 er en præcisering af gældende regler på baggrund af henvendelser fra medlemmer. Præciseringen har til hensigt at tydeliggøre, at medlemmer ikke skal blive overkompenseret i forbindelse med udbetaling af invalidepension. Stk. 2 ændres til stk. 3. Ordinær generalforsamling 2011 Side 10 af 18

11 Forslag 5: Ikrafttræden FSP Markedsrente 28 Stk. 1. Dette, der erstatter af 1. januar 2010, træder i kraft straks. FSP Gennemsnitsrente 30 Stk. 1. Dette, der erstatter af 1. januar 2010, træder i kraft straks. FSP Traditionel 22 Stk. 1. Dette, der erstatter af 1. januar 2010, træder i kraft straks. Stk. 1. Dette, der erstatter af 14. april 2010, træder i kraft straks. Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter det præcise ikrafttrædelsestidspunkt i 2011 for 7, stk. 3. Stk. 1. Dette, der erstatter af 14. april 2010, træder i kraft straks. Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter det præcise ikrafttrædelsestidspunkt i 2011 for 6, stk. 4. Stk. 1. Dette, der erstatter af 14. april 2010, træder i kraft straks. Muligheden for at indsætte et individuelt loft for indbetalinger til ratepension kræver systemudvikling, der implementeres i løbet af Muligheden for at indsætte et individuelt loft for indbetalinger til ratepension kræver systemudvikling, der implementeres i løbet af Ordinær generalforsamling 2011 Side 11 af 18

12 3.B. Bestyrelsens forslag til Vederlagspolitik for FSP Pension Vederlagspolitik for koncernen Finanssektorens Pensionskasse (FSP Pension) Denne Vederlagspolitik beskriver rammerne for aflønning i FSP Pension-koncernen. Politikken er behandlet i direktion og bestyrelse og vedtaget på FSP Pensions ordinære generalforsamling. Vederlagspolitikken ajourføres én gang årligt. Vederlagspolitikken gælder for alle ledere og medarbejdere i FSP Pension-koncernen, og er inddelt i tre hovedafsnit: 1) Generelle vederlagsprincipper og vederlagsforhold. 2) Særlige forhold for medarbejdere med væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil. 3) Vederlæggelse af bestyrelse og direktion. Målene med FSP Pension-koncernens Vederlagspolitik er at fremme den langsigtede værdiskabelse for medlemmerne i FSP Pension under iagttagelse af principper om sund og effektiv risikostyring, god selskabsledelse samt hensyn til koncernens omdømme. Generelle vederlagsprincipper og vederlagsforhold FSP Pension ønsker, at koncernens aflønningsniveau og -principper skal være markedskonforme, således at koncernen til stadighed vil kunne tiltrække, fastholde og udvikle dygtige og kompetente medarbejdere. Aflønning anses således for at være et blandt flere parametre, som har betydning for bestræbelserne på at være en attraktiv arbejdsplads. Den konkrete aflønning til den enkelte medarbejder fastsættes efter individuel aftale, og der tages udgangspunkt i jobindhold samt medarbejderens kompetencer og performance. Den samlede løn til overenskomstdækkede medarbejdere følger overenskomsten indgået mellem Finanssektorens Pensionskasse og Finansforbundet. Medarbejderne er indplaceret i overenskomstmæssige lønrammer/løntrin, og lønnen reguleres i henhold til standardoverenskomstens bestemmelser. Der skal foreligge klare og kendte kriterier for, hvilke indsatser og resultater, der kan føre til udnævnelser, trinstigninger og honorering med engangsbeløb. Enhver udnævnelse skal kunne begrundes. Derudover har direktionen mulighed for at belønne ekstraordinære resultater med bonus. Dette gælder dog ikke i forhold til den personkreds, der er omfattet af 77 i lov om finansiel virksomhed, idet denne personkreds ikke har mulighed for at modtage variabel løn. For ansatte i kontrolfunktioner må eventuel bonus ikke være afhængig af resultaterne i den eller de afdelinger, der føres kontrol med. Medarbejderne er omfattet af de pensionsvilkår, der er fastsat i overenskomsten mellem Finanssektorens Pensionskasse og Finansforbundet, hvori der er fastlagt regler for arbejdsgivers og medarbejders indbetaling til pensionsopsparing. Der er på pensionsområdet indgået en tilslutningsaftale med FSP Pension. Koncernens medarbejdere har adgang til en lang række personalegoder og har herudover mulighed for at deltage i lønpakker, hvor en del af bruttolønnen konverteres til goder af forskellig art. Ordinær generalforsamling 2011 Side 12 af 18

13 Ved fratrædelse udbetales fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven og overenskomstens bestemmelser. Vederlæggelse af personer omfattet af lov om finansiel virksomhed 77 FSP Pension har defineret, at nedenstående personkreds er omfattet af 77 i lov om finansiel virksomhed, idet personerne har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil : Koncernledelsen Væsentlige risikotagere Interne kontrolfunktioner Bestyrelsen i FSP Pension Direktionen i FSP Pension Aktuariatet - Ansvarshavende aktuar Finansafdelingen - Finansdirektøren Risikostyring - Medlemmer af FSP Pensions risikokomite Ejendomme - Direktør i FSP Ejendomsholding ApS - Direktør i FSP Ejendomme & Projekter ApS Regnskab/Økonomi - Regnskabschef Compliance/Jura - Juridisk-/Sekretariatschef - Compliancemedarbejdere Der udbetales ikke variable lønandele, herunder diskretionære pensionsydelser, til den nævnte personkreds. FSP Pension har indgået normale fratrædelsesaftaler med direktionsmedlemmer og risikotagere, som sikrer, at såvel lovgivningens krav som koncernens langsigtede interesser nyder fremme. Vederlæggelse af bestyrelse og direktion FSP Pensions bestyrelse aflønnes med et fast honorar, som fastsættes af generalforsamlingen, og er ikke omfattet af incitamentsprogrammer eller performanceaflønning. Bestyrelseshonoraret tilstræbes fastsat på et niveau, som er markedskonformt ud fra en betragtning af de kompetence- og ressourcemæssige krav, der stilles til bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsesformanden og næstformanden modtager et tillæg til det ordinære bestyrelseshonorar. Ud over selve bestyrelseshonoraret ydes et honorar til medlemmer af revisionsudvalget, og et yderligere tillæg til revisionsudvalgets formand. FSP Pensions bestyrelse har valgt, at revisionsudvalget har til opgave at forestå det forberedende arbejde for bestyrelsens behandling af emner vedrørende aflønning, herunder vederlagspolitikken i forbindelse med den årlige gennemgang af FSP Pensions risikostyring. FSP Pensions direktion er ansat på kontraktbasis, og der sker en årlig vurdering af kontrakts vilkår, herunder aflønningen. Direktionens samlede lønpakke tilstræbes af bestyrelsen sammensat med udgangspunkt i markedspraksis og på et niveau, som gør det muligt for FSP Pension at tiltrække og fastholde en kompetent direktion. Ordinær generalforsamling 2011 Side 13 af 18

14 Direktionens aflønning består af fast løn og pension samt fri bil og telefon, og direktionen har ikke mulighed for at modtage variable lønandele. Direktionen har et opsigelsesvarsel på ét år samt en godtgørelse på ét års løn. Direktionsmedlemmers honorarer fra eksterne bestyrelsesposter indgår ved fastlæggelsen af lønnen. Vedtaget af FSP s bestyrelse på bestyrelsesmøde den 2. februar Ordinær generalforsamling 2011 Side 14 af 18

15 3.C. Forslag fra fire medlemmer Forslag 1 fremsat af Sven-Ove Larsen, Hillerød, Bent Rasmussen, Frederiksberg, Asbjørn Tofthøj Olsen, Århus og Frode Sørensen, Sønderborg. Kontooversigt Som medlem af FSP skal man hvert år, indtil man vælger at starte pensionsudbetalingen, modtage en kontooversigt. Den sidste kontooversigt medlemmet modtager, skal omfatte perioden fra 1. januar til den sidste dag i måneden før man går på pension. Selvom medlemmet går på pension i starten af året og før der er udsendt kontooversigt for det foregående år, skal medlemmet modtage denne kontooversigt samtidig med de øvrige medlemmer. Bemærkninger Forslaget lægger ikke op til, at der skal ske ændringer i den nuværende kontooversigt, men i dag er det sådan, at man ikke modtager kontooversigt for perioden 1. januar og indtil man går på pension. Såfremt man går på pension, før der er i april er udsendt kontooversigt til FSP s medlemmer for det foregående år, får man heller ikke denne kontooversigt. Eksempel: Medlemmet går på pension den 1. marts 2011 og der udsendes kontooversigter i april Medlemmet modtager hverken kontooversigt for 2010 eller for perioden 1. januar 28. februar 2011, vort forslag betyder, at man får sin kontooversigt for 2010 sammen med de øvrige medlemmer, i løbet af april måned Da det næppe er muligt at producere en kontooversigt for perioden 1. januar 28. februar 2011 før bestyrelsen i december 2011 endeligt har fastsat depotrenten, er det tidligt nok at medlemmet modtager den sidste kontooversigt i april Forslagsstillerne finder det urimeligt, at man i dag ikke får en kontooversigt ajourført helt op til pensioneringen og det er især urimeligt, at medlemmer der går på pension i første kvartal af et år heller ikke modtager en kontooversigt for året før. Bestyrelsens anbefaling Bestyrelsen vil gerne arbejde for, at det på et tidspunkt bliver muligt at give pensionister en kontooversigt over perioden fra 1. januar og frem til pensioneringstidspunktet. I brancheorganisationen Forsikring & Pension arbejdes der i øjeblikket på en række initiativer om åbenhed og gennemsigtighed, men en sådan delkontooversigt ligger ikke i initiativet og er heller ikke i dag en branchestandard og derfor ikke it-understøttet. Det vil kræve it-udvikling, og da FSP står alene om en sådan udvikling i Forca, vil forbedringen skulle prioriteres i forhold til øvrige projekter. Samtidig tilstræber FSP af økonomiske og administrative hensyn fælles løsninger gennem vores serviceselskab, Forca. Bestyrelsens anbefaling er på denne baggrund at stemme imod det fremsatte forslag Forslag 2 fremsat af Sven-Ove Larsen, Hillerød, Bent Rasmussen, Frederiksberg, Asbjørn Tofthøj Olsen, Århus og Frode Sørensen, Sønderborg. Årlig regulering af pensionen Som pensionist i FSP skal medlemmet hvert år i december/januar modtage en præcis og individuel oplysning om, hvordan FSP har beregnet reguleringen af medlemmets pension for de næste 12 måneder. Ordinær generalforsamling 2011 Side 15 af 18

16 Bemærkninger Beregningen skal indeholde følgende oplysninger: Beregningssaldo for grundlagsrente 4,50 %. Beregningssaldo for grundlagsrente 2,75 %. Beregningssaldo for grundlagsrente 1,75 %. Beregningen skal vise hvor meget rentebonus der er for den enkelte grundlagsrente, rentebonus som knytter sig til opsparing friholdt for pensionsafkastskat (værdi pr.31. december 1982) samt oplysning om hvilke fradrag der er for betaling af ydelsesgaranti, medlemsbidrag og andre gebyrer f. eks. Solvens-II. Medmindre det udsendes i en senere meddelelse om medlemmets dækninger, skal brevet indeholde oplysning om størrelsen af en evt. ægtefællepension. Eksempel på beregning: Depotrenten fastsættes af bestyrelsen til 3 % Beregningssaldo med grundlagsrente 2,75 % er 2.5 mio. kr. Beregningssaldo med grundlagsrente 1,75 % er 0,5 mio. kr. Depotrente for året 3,00 % 3,00 % Grundlagsrente 2,75 % 1,75 % Resultat før betaling for garanti 0,25 % 1,25 % Pris for ydelsesgaranti 0,45 % 0,15 % Rentebonus Negativ 0,20 % Positiv 1,10 % 0,20 % af kr. giver en negativ rentebonus på kr ,00. 1,10 % af kr. giver en positiv rentebonus på kr ,00. I eksemplet er der en positiv rentebonus på kr. 500,00, herfra fragår det årlige medlemsbidrag på 996 kr. (2011), Solvens-II gebyr på 204 kr. (2011). Såfremt der er andre fradrag eller tillæg skal disse tal indgå i beregningen. Konklusion: Beregningen, og ikke mindst fradraget til betaling af ydelsesgaranti, betyder at pensionen for det kommende år ikke bliver reguleret. Bestyrelsens anbefaling Bestyrelsen vil gerne arbejde for at give pensionisterne en forbedret oversigt over, hvordan den aktuelle årlige regulering af pensionen er fremkommet. Det fremsatte forslag indebærer en væsentlig detaljeringsgrad, som er meget teknisk kompliceret. Der er heller ikke her tale om en branchestandard, hvorfor omkostningerne til it-udviklingen, som FSP står alene med i Forca, kan blive høje. Udviklingen af en sådan oversigt vil skulle meldes ind til Forca som en del af de kommende års releaseplan-proces. Der er i Forca-regi begrænsede udviklingsressourcer til rådighed for FSP, og det vil derfor tage tid at udvikle, det vil skulle prioriteres i forhold til implementeringen af andre initiativer, som FSP finder påkrævet. Bestyrelsens anbefaling er af økonomiske og administrative hensyn derfor at stemme imod det fremsatte forslag Ordinær generalforsamling 2011 Side 16 af 18

17 Forslag 3 fremsat af Sven-Ove Larsen, Hillerød, Bent Rasmussen, Frederiksberg, Asbjørn Tofthøj Olsen, Århus og Frode Sørensen, Sønderborg. Pensionskassens bestyrelse 8 - nyt stk. 6. To medlemmer og to suppleanter for disse vælges af og blandt FSP s pensionister. Nuværende 8 stk. 6-11, bliver herefter 8 stk Bemærkninger I løbet af de næste 5-7 år vil mere end af pensionskassens medlemmer være pensionister. En pensionist har ved pensionering ofte en kontosaldo på mellem 3 og 5 mio. kr. Derfor finder forslagsstillerne det ret og rimeligt, at denne store gruppe bliver repræsenteret i FSP s bestyrelse. Med forslaget udvides bestyrelsen fra 9 til 11 medlemmer. Såfremt bestyrelsen eller generalforsamlingen skulle mene at dette antal er for stort, er det forslagsstillernes indstilling, at en evt. reduktion ikke må ske blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer ( 8 stk. 2). En bestyrelsesmodel med et mindre antal bestyrelsesmedlemmer end 11 kunne være at lade 8 stk. 3 udgå, og i stedet indføje kravet, at én af de tre arbejdsgivervalgte bestyrelsesmedlemmer skal opfylde kravet om uafhængig og regnskabskyndig ( 8 stk.4). Bestyrelsen kunne overveje at Revisionsudvalget udgår og erstattes af hele bestyrelsen. Ang. begrebet uafhængig skriver Finanstilsynet i en mail den 9. februar 2011 Et medlem af en tværgående pensionskasse er som udgangspunkt ikke uafhængig af den pågældende pensionskasse, idet medlemmet vil have et naturligt incitament til primært at varetage sine egne interesser (som medlem) i sit virke og så er man næppe uafhængig. Finanstilsynet skriver i samme mail Ansvaret for og vurderingen af, om mindst ét medlem er uafhængigt og har tilstrækkelige kvalifikationer, påhviler den samlede bestyrelse jf. 5, stk. 1, 3. pkt. i Bekendtgørelse nr. 690 af 23. juni 2010 om revisionsudvalg i virksomheder og koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Så vidt vi kan se opfylder mindst et af de tre arbejdsgivervalgte bestyrelsesmedlemmer kriteriet om uafhængighed og tilstrækkelige kvalifikationer. Ved en udvidelse af bestyrelsen bør honoraret reduceres, så de samlede omkostninger til bestyrelseshonorarer ikke stiger. Valgprocedure Når der ses bort fra det første valg efter generalforsamlingen den 14. april 2011, kan valg af to pensionister og suppleanter foregå på følgende måde: I forbindelse med udsendelse af information til pensionisterne i december/januar, opfodres pensionisterne til at komme med forslag til bestyrelsesmedlemmer, samtidig oplyses det om bestyrelsesmedlemmet og vedkommendes suppleant, der er på valg, er villig til genvalg. Såfremt der er flere kandidater end der skal vælges, udsendes stemmesedler sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Stemmesedlen skal returneres til FSP s sekretariat, så valget er afgjort inden generalforsamlingen. Dirigenten på generalforsamlingen oplyser navnene på de valgte/genvalgte. Bestyrelsens anbefaling Bestyrelsen kan ikke tilslutte sig det fremsatte forslag. FSP bygger på et almindeligt foreningsprincip, ligesom FSP s bestyrelse, i henhold til selskabsretten, skal varetage alle medlemmers bedste interesse og ikke særinteresser. Det er bestyrelsens opfattelse, at de medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal vælges af og blandt alle Pensionskassens medlemmer, således at der ikke reserveres særlige sæder til særlige grupper, som her i det fremsatte forslag til pensionister i FSP. Bestyrelsen vil derfor gerne fastholde, at bestyrelsesmedlemmerne i FSP vælges efter normale foreningsretlige principper, hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage i valget af alle bestyrelsesposter, som er på valg. Ordinær generalforsamling 2011 Side 17 af 18

18 Bestyrelsens anbefaling er på denne baggrund at stemme imod det fremsatte forslag Forslag 4 fremsat af Sven-Ove Larsen, Hillerød, Bent Rasmussen, Frederiksberg, Asbjørn Tofthøj Olsen, Århus og Frode Sørensen, Sønderborg. Generalforsamling 15 stk. 12 (tilføjelse).og på FSP s hjemmeside. Nuværende tekst: Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for medlemmerne på Pensionskassens kontor. Forslag til ny tekst: Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for medlemmerne på Pensionskassens kontor og på FSP s hjemmeside. Bemærkninger Det virker urimeligt, at man som medlem af pensionskassen skal rejse til Hellerup for at se referatet af generalforsamlingen. Skulle der være betænkelighed ved at lægge referat ud på hjemmesiden, så alle kan se det, vil vi foreslå, at medlemmet for at få adgang til referatet skal benytte enten sin personlige kode til FSP eller NEM ID. Bestyrelsens anbefaling Der er tale om en forhandlingsprotokol, som normalt er et fortroligt dokument, der primært er tiltænkt deltagerne i mødet. Der er i loven et krav om, at protokollen er tilgængelig for medlemmerne, men det er ifølge selskabsloven tilstrækkeligt, at protokollen er tilgængelig for medlemmerne på hovedkontoret. Umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse udsender FSP en nyhedsmail med hovedpunkterne, og derefter udsendes et egentligt nyhedsbrev med en mere detaljeret beskrivelse om forløbet af generalforsamlingen. Det er bestyrelsens opfattelse, at dette imødekommer kravet om og den generelle interesse for oplysninger fra generalforsamlingen. Bestyrelsens anbefaling er på denne baggrund at fastholde den nuværende informationspraksis, men har ingen indvendinger imod en ændret praksis, hvis et flertal på generalforsamlingen finder det mere hensigtsmæssigt. Ordinær generalforsamling 2011 Side 18 af 18

Marts 2009. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension. torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00

Marts 2009. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension. torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00 Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2009 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00 på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014

VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014 VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Vedtægt for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse 4 1. Navn og hjemsted 4 2. Formål 4 3. Medlemskreds

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT LÆGERNES PENSIONSKASSE 1. Navn og hjemsted... 5 2. Formål... 5 3. Medlemskreds... 5 4. Medlemmernes hæftelse...

Læs mere

Vedtægt for MP Pension... 3. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...

Vedtægt for MP Pension... 3. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter... Vedtægter 2008 008 INDHOLDSFORTEGNELSE Vedtægt for MP Pension... 3 Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7 Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...14 Bilag 1 Ikrafttrædelsesbestemmelser

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Skandia Danmarks lønpolitik

Skandia Danmarks lønpolitik Skandia Danmarks lønpolitik Vedtaget af bestyrelsen i Skandia Asset Management, Fondsmæglerselskab A/S (SAMF), Skandia A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring

Læs mere

Vedtægt og Bonusregulativ

Vedtægt og Bonusregulativ Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale April 2014 II Vedtægt og Bonusregulativ Vedtægt for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr.

Læs mere

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 2013 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension Vedtaget af ATP s bestyrelsen den 16. december 2014 J.nr. ATP-02-02-29680 Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere

Læs mere

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk FIL - Høringssvar fra 12.09.2013 takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse

Læs mere

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER INDHOLD Pensionsregulativ 1 Medlemskabets ikrafttræden 2 Oplysningspligt 3 Medlemmer 4 Medlemsoptagelse 5 Pensionsbidrag 6 Betaling af pensionsbidrag

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8 SÅDAN ER DU MEDLEM Lægernes Pensionskasse er forbeholdt læger og lægestuderende. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Formål Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") har til formål at: 1) være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder

Læs mere

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8 SÅDAN ER DU MEDLEM Lægernes Pensionskasse er forbeholdt læger og lægestuderende. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Medlemmerne af repræsentantskabet indkaldes i henhold til vedtægternes 7 til ordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl.

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen Separation og skilsmisse Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen 27 Indholdsfortegnelse Pensionen er din egen, men der kan blive tale om kompensation 2 Kompensation i tre tilfælde 4 1 Urimelig

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

Corporate Governance i D/S NORDEN

Corporate Governance i D/S NORDEN Corporate Governance i D/S NORDEN Indhold: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen... 2 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet... 3 3. Åbenhed og gennemsigtighed... 4 4. Bestyrelsens

Læs mere