Ordinær generalforsamling 14. april 2011 i Finanssektorens Pensionskasse. Dagsordenens punkt 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling 14. april 2011 i Finanssektorens Pensionskasse. Dagsordenens punkt 3"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling 14. april 2011 i Finanssektorens Pensionskasse Dagsordenens punkt 3 De fuldstændige forslag A. Bestyrelsens forslag til ændring af Vedtægt og er B. Bestyrelsens forslag til Vederlagspolitik for FSP Pension C. Forslag fra fire medlemmer

2 3.A. Bestyrelsens forslag til ændring af Vedtægt og er for afdelingerne FSP Traditionel, FSP Gennemsnitsrente og FSP Markedsrente. Ændringerne i pensionsbeskatningsloven som følge af Regeringens skattereform, Forårspakken 2.0, betyder, at der ikke som tidligere på pensioneringstidspunktet kan overføres opsparing fra den livsvarige alderspension til den forhøjede alderspension (en ophørende livrente). Hidtil har opsparingen alene foregået på den livsvarige alderspension, og når medlemmet skulle påbegynde udbetalingerne, kunne medlemmet vælge en forhøjet alderspension i de første år (fra 1. januar 2010 en 10-årig udbetaling). Hvis medlemmet valgte den forhøjede alderspension, blev der overført den nødvendige opsparing fra den livsvarige alderspension til den forhøjede alderspension. Dette er ikke længere muligt, og FSP har for at bevare muligheden for en forhøjet alderspension overført en del af opsparingen fra den livsvarige alderspension til den forhøjede alderspension, og det præciseres derfor, at alderspensionen i afdeling FSP Traditionel består af en livsvarig alderspension og en 10-årig alderspension, ligesom indbetalingerne fremadrettet bliver delt på de to dækninger. Det er fortsat muligt at overføre opsparingen fra den forhøjede alderspension til den livsvarige alderspension på tidspunktet for pensionering. Ændringerne i pensionsbeskatningsloven som følge af Forårspakken 2.0 betyder endvidere, at der ikke kan opnås fradrag for indbetalinger til ratepension og ophørende livrente, der overstiger skatteloftet på kr. (2011). Der indsættes derfor bestemmelser i afdeling FSP Gennemsnitsrente og FSP Markedsrente, hvorefter der for indbetalinger, som overstiger fradragsloftet, sker overløb til en livsvarig livrente. Dette sker for at sikre fradragsretten hos medlemmerne. Den livsvarige livrente (overløbslivrente) oprettes som udgangspunkt med en 8-årig garanti, der kan fravælges. Herudover er bestemmelsen om, at en ratepension først kan udbetales 5 år efter oprettelsen, udgået af pensionsbeskatningsloven, hvorfor dette vilkår også fjernes fra reglerne for afdeling FSP Gennemsnitsrente og FSP Markedsrente. På baggrund af henvendelser fra medlemmer præciseres de gældende regler om modregning i invalidepensionsydelser for at undgå overkompensering af medlemmerne. Det præciseres således i regulativerne for afdeling FSP Traditionel, FSP Gennemsnitsrente og FSP Markedsrente, at såfremt medlemmet har lønnet beskæftigelse, der er pensionsberettiget, kan der ske modregning i bidragsfritagelsen på lige fod med modregningsadgangen i forhold til indtægt. Ordinær generalforsamling 2011 Side 2 af 18

3 Nedenfor vil ændringerne i FSP s Vedtægt og er blive gennemgået. BESTYRELSENS FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGT OG PENSIONSREGULATIVER: Forslag 1: Ændringer som følge af Forårspakken 2.0 Ophørende alderspension Gældende bestemmelse Medlemmerne har ret til livsvarig alderspension, og på udbetalingstidspunktet kan medlemmet vælge andre udbetalingsformer efter generelle reger fastsat af bestyrelsen, herunder en 10- årige, livsbetinget alderspension. Forslag til ny bestemmelse Som følge af Forårspakken 2.0 er det ikke længere muligt at overføre reserve fra en livsvarig alderspension til en 10-årig alderspension (ophørende). Det foreslås, at indbetalingerne deles mellem den livsvarige alderspension og den ophørende alderspension, således at mulighederne for at vælge andre udbetalingsformer bibeholdes. Det er forsat muligt at overføre reserve fra en ophørende alderspension til en livsvarig alderspension. Medlemmet kan stoppe og genoptage indbetalingerne til den ophørende alderspension. Forslag 2: Ændringer som følge af Forårspakken 2.0 Nedsættelse af skatteloft Gældende bestemmelse Pensionsbidraget anvendes til de obligatoriske risikodækninger invalidepension og dødsfaldsrate, mens risikodækningen børnepension er valgfri. Det resterende pensionsbidrag anvendes til opsparing som rate- og kapitalpension. Forslag til ny bestemmelse Det foreslås, at indbetalinger over det i lovgivning fastsatte fradragsloft for indbetalinger til ratepension og ophørende livrenter ( kr. i 2011) overføres til en livsvarig alderspension. Til den livsvarige alderspension er der knyttet en garanti, der som udgangspunkt er på 8 år. Medlemmerne kan efter regler fastsat af bestyrelsen meddele FSP, at der skal anvendes et lavere loft for medlemmets pensionsordning. Forslag 3: Ændringer som følge af Forårspakken 2.0 Oprettelse af ratepension Gældende bestemmelse Ratepension kan udbetales til medlemmet fra den 1. i måneden efter opnået pensionsalder, dog tidligst 5 år efter ratepensionen er etableret. Forslag til ny bestemmelse Som følge af Forårspakken 2.0 er det ikke længere et krav for udbetaling af en ratepension, at der er gået 5 år fra etablering til udbetalingstidspunkt. Det foreslås derfor, at ratepension kan udbetales til medlemmet fra den 1. i måneden, efter medlemmet når efterlønsalderen, jf. de til enhver tid gældende regler om fastsættelse af efterlønsalderen. Forslag 4: Bidragsfritagelse - Modregning Gældende bestemmelse Så længe medlemmet er berettiget til invalidepension, opretholdes dækningerne uden bidragsbetaling. For afdelingerne FSP Gennemsnitsrente og FSP Markedsrente gælder endvidere, at ved varigt erhvervsevnetab på mellem halvdelen og to tredjedele er medlemmet berettiget til halvdelen af bidragsfritagelsen. Forslag til ny bestemmelse Der indsættes en ny bestemmelse, der tydeliggør, at Pensionskassen har mulighed for at bestemme, at bidragsfritagelsen helt eller delvist skal bortfalde, hvis et medlem har lønnet beskæftigelse, der er pensionsberettiget. Ordinær generalforsamling 2011 Side 3 af 18

4 Forslag 1: Ændringer som følge af Forårspakken 2.0 Ophørende alderspension FSP Traditionel 11 Stk. 1. Ret til livsvarig alderspension indtræder fra den 1. i måneden, efter at et medlem er fratrådt pensionsberettigende stilling, dog tidligst fra den 1. i måneden efter det fyldte 60. år og senest fra den 1. i måneden efter det fyldte 75. år. Alderspensionen forfalder sidste gang den 1. i den måned, hvori den pensionsberettigede afgår ved døden. Stk. 2. Medlemmer kan, i henhold til generelle regler fastsat af bestyrelsen, vælge andre udbetalingsformer på udbetalingstidspunktet, herunder oprettelse af en 10-årig, livsbetinget alderspension, der tidligst påbegynder ved det fyldte 60. år. Stk. 1. Ret til alderspension indtræder fra den 1. i måneden, efter at et medlem er fratrådt pensionsberettigende stilling, dog tidligst fra den 1. i måneden, efter medlemmet når efterlønsalderen, jf. de til enhver tid gældende regler om fastsættelse af efterlønsalderen og senest 15 år efter at medlemmet når efterlønsalderen. Alderspensionen forfalder sidste gang den 1. i den måned, hvori den pensionsberettigede afgår ved døden. Stk. 2. Alderspensionen består af en livsvarig alderspension og af en 10-årig alderspension (forhøjet alderspension). Begge alderspensioner starter udbetaling samtidig. Stk. 3. Medlemmer kan, i henhold til generelle regler fastsat af bestyrelsen, vælge andre udbetalingsformer på udbetalingstidspunktet, herunder at den forhøjede alderspension kan anvendes til forhøjelse af den livsvarige alderspension. Reglerne om fastsættelse af efterlønsalderen findes i dag i 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring. Det præciseres, at der som udgangspunkt sker indbetaling til både livsvarig livrente og ophørende livrente. Den ophørende livrente er livsbetinget ligesom den livsvarige livrente og må ikke forvekles med en ratepension. Opdelingen mellem ophørende og livsvarige livrenter er nødvendiggjort som følge af ændringerne i pensionsbeskatningsloven efter Forårspakken 2.0. Ordinær generalforsamling 2011 Side 4 af 18

5 Stk. 4. Indtil overgangen til alderspension kan medlemmet skriftligt, jf. stk. 6, frasige sig retten til forhøjet alderspension, for så vidt angår fremtidige bidrag til den 10-årige alderspension, hvorefter den forhøjede alderspension højst kan udgøre værdien af bidragene indtil frasigelsen, med tillæg af bonus- og rentetilskrivning. Der gives mulighed for at fra- og tilvælge den forhøjede alderspension i lighed med alderssummen. Stk. 5. Den frasagte ret kan før medlemmets overgang til alderspension generhverves for fremtidige bidrag ved skriftlig erklæring, jf. stk. 6. Stk. 6. Erklæring om frasigelse eller generhvervelse i henhold til stk. 4 eller stk. 5 er gældende fra den førstkommende første i en måned, efter Pensionskassen har modtaget erklæringen. Frasigelsen eller generhvervelsen sker efter regler fastsat af bestyrelsen, der bl.a. kan opfatte et maksimalt antal frasigelser eller generhvervelser pr. år og et af bestyrelsen fastsat gebyr, der anmeldes til Finanstilsynet. Ordinær generalforsamling 2011 Side 5 af 18

6 Forslag 2: Ændringer som følge af Forårspakken 2.0 Nedsættelse af skatteloft FSP Markedsrente 7, stk. 1 Stk. 1. Pensionsbidraget anvendes til de obligatoriske risikodækninger invalidepension og dødsfaldsrate, mens risikodækningen børnepension er valgfri. Det resterende pensionsbidrag anvendes til opsparing tilknyttet investeringsfonde i FSP Markedsrente som rateog kapitalpension, der er ugaranteret, jf. 6, stk. 4. Stk. 1. Pensionsbidraget anvendes til de obligatoriske risikodækninger invalidepension og dødsfaldsrate, mens risikodækningen børnepension er valgfri. Det resterende pensionsbidrag anvendes til opsparing tilknyttet investeringsfonde i FSP Markedsrente som rateog kapitalpension, der er ugaranteret, jf. 7, stk. 4. Henvisningen i sidste punktum er rettet fra 6, stk. 4 til rettelig at være 7, stk. 4. Stk. 2. Hvis indbetalingerne til ratepension/ophørende livrente (forhøjet alderspension) overskrider det i lovgivning fastsatte fradragsloft, anvendes indbetalinger over fradragsloftet til opsparing tilknyttet investeringsfonde i FSP Markedsrente som en livsvarig alderspension, der er ugaranteret, jf. 7, stk. 4. Til den livsvarige alderspension er der knyttet en garanti, der som udgangspunkt er på 8 år. Stk. 3. Medlemmerne kan efter regler fastsat af bestyrelsen meddele FSP, at der skal anvendes et lavere loft for medlemmets indbetalinger til ratepension/ophørende livrente. Nyt stk. 2 indsættes, således at der for indbetalinger ud over fradragsloftet sker overløb til en livsvarig livrente med en tilknyttet garanti, der som udgangspunkt er på 8 år. Pensionsbeskatningsloven foreskriver, at der maksimalt må anvendes 10 % til garanti, hvorfor der kan være situationer, hvor en garanti på 8 år ikke kan opnås. Nyt stk. 3 indsættes, således at medlemmerne kan anvende en del af fradragsloftet på anden pensionsordning. Der gælder en særlig ikrafttrædelsesbestemmelse for stk. 3. Stk. 2-5 ændres til stk Ordinær generalforsamling 2011 Side 6 af 18

7 FSP Gennemsnitsrente 6, stk. 2 Stk. 2. Af det obligatoriske pensionsbidrag, jf. 4, stk. 1, anvendes 2/3 til ydelserne på basisdækningen, medmindre andet er bestemt i tilslutningsaftalen, jf. 1, stk. 2. På basisdækningen, som beskrives under afsnit II, er invalidepensions- og dødsfaldsdækningen samt ratepensionen obligatorisk, mens børnepensionsdækningen og bidrag til den livsvarige alderspension er valgfri. Den øvrige del af det obligatoriske pensionsbidrag, jf. 4, stk. 1, anvendes på tillægsdækningen, som beskrives under afsnit III. (Uændret) Stk. 3. Hvis indbetalingerne til ratepension/ophørende livrente (forhøjet alderspension) overskrider det i lovgivning fastsatte fradragsloft, anvendes indbetalinger over fradragsloftet til en livsvarig alderspension. Til den livsvarige alderspension er der knyttet en garanti, der som udgangspunkt er på 8 år. Nyt stk. 3 indsættes, således at der for indbetalinger ud over fradragsloftet sker overløb til en livsvarig livrente med en tilknyttet garanti, der som udgangspunkt er på 8 år. Pensionsbeskatningsloven foreskriver, at der maksimalt må anvendes 10 % til garanti, hvorfor der kan være situationer, hvor en garanti på 8 år ikke kan opnås. Stk. 4. Medlemmerne kan efter regler fastsat af bestyrelsen meddele FSP, at der skal anvendes et lavere loft for medlemmets indbetalinger til ratepension/ophørende livrente. Nyt stk. 4 indsættes, således at medlemmerne kan anvende en del af fradragsloftet på anden pensionsordning. Der gælder en særlig ikrafttrædelsesbestemmelse for stk. 4. Stk. 3 7 ændres til stk Ordinær generalforsamling 2011 Side 7 af 18

8 Forslag 3: Ændringer som følge af Forårspakken 2.0 Oprettelse af ratepension FSP Markedsrente 14 Stk. 1. Ratepension kan udbetales til medlemmet fra den 1. i måneden efter opnået pensionsalder, dog tidligst 5 år efter ratepensionen er etableret. Påbegyndelse af udbetalingen forudsætter, at bidragsbetalingen er ophørt. Udbetalingen kan udsættes med eller uden bidragsbetaling, dog længst indtil 15 år efter, at medlemmet når pensionsalderen. FSP Gennemsnitsrente 13 Stk. 1. Ratepension kan udbetales til medlemmet fra den 1. i måneden efter opnået pensionsalder, dog tidligst 5 år efter ratepensionen er etableret. Påbegyndelse af udbetalingen forudsætter, at bidragsbetalingen er ophørt. Udbetalingen kan udsættes med eller uden bidragsbetaling, dog længst indtil 15 år efter, at medlemmet når pensionsalderen. Stk. 1. Ratepension kan udbetales til medlemmet fra den 1. i måneden, efter medlemmet når efterlønsalderen, jf. de til enhver tid gældende regler om fastsættelse af efterlønsalderen. Påbegyndelse af udbetalingen forudsætter, at bidragsbetalingen er ophørt. Udbetalingen kan udsættes med eller uden bidragsbetaling, dog længst indtil 15 år efter at medlemmet når efterlønsalderen. Stk. 1. Ratepension kan udbetales til medlemmet fra den 1. i måneden, efter medlemmet når efterlønsalderen, jf. de til enhver tid gældende regler om fastsættelse af efterlønsalderen. Påbegyndelse af udbetalingen forudsætter, at bidragsbetalingen er ophørt. Udbetalingen kan udsættes med eller uden bidragsbetaling, dog længst indtil 15 år efter at medlemmet når efterlønsalderen. I forbindelse med lovændringerne som følge af Forårspakken 2.0 blev kravet om, at ratepensionen tidligst kan udbetales 5 år efter oprettelsen, ophævet. Tillige præciseres det, at udbetalingstidspunktet følger efterlønsalderen. Reglerne om fastsættelse af efterlønsalderen findes i dag i 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring. I forbindelse med lovændringerne som følge af Forårspakken 2.0 blev kravet om, at ratepensionen tidligst kan udbetales 5 år efter oprettelsen, ophævet. Tillige præciseres det, at udbetalingstidspunktet følger efterlønsalderen. Reglerne om fastsættelse af efterlønsalderen findes i dag i 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring. Ordinær generalforsamling 2011 Side 8 af 18

9 Forslag 4: Bidragsfritagelse - Modregning FSP Markedsrente 22 Stk. 1. Så længe medlemmet er berettiget til invalidepension efter 11, stk. 1 eller stk. 4, opretholdes dækningerne uden bidragsbetaling. Ved varigt erhvervsevnetab på mellem halvdelen og to tredjedele er medlemmet berettiget til halvdelen af bidragsfritagelsen, jf. 11, stk. 3. FSP Gennemsnitsrente 24 Stk. 1. Så længe medlemmet er berettiget til invalidepension efter 10, stk. 1 eller stk. 4, opretholdes dækningerne uden bidragsbetaling. Ved varigt erhvervsevnetab på mellem halvdelen og to tredjedele er medlemmet berettiget til halvdelen af bidragsfritagelsen, jf. 10, stk. 3. (Uændret) Stk. 2. Hvis et medlem har lønnet beskæftigelse, der er pensionsberettiget, kan der ske modregning efter 11, stk. 8 i bidragsfritagelsen. Pensionskassen kan bestemme, at bidragsfritagelsen helt eller delvist skal bortfalde, så længe medlemmet forbliver i sådan virksomhed. (Uændret) Nyt stk. 2 er en præcisering af gældende regler på baggrund af henvendelser fra medlemmer. Præciseringen har til hensigt at tydeliggøre, at medlemmer ikke skal blive overkompenseret i forbindelse med udbetaling af invalidepension. Stk. 2 4 ændres til stk Ordinær generalforsamling 2011 Side 9 af 18

10 Stk. 2. Hvis et medlem har lønnet beskæftigelse, der er pensionsberettiget, kan der ske modregning efter 10, stk. 8 i bidragsfritagelsen. Pensionskassen kan bestemme, at bidragsfritagelsen helt eller delvist skal bortfalde, så længe medlemmet forbliver i sådan virksomhed. Nyt stk. 2 er en præcisering af gældende regler på baggrund af henvendelser fra medlemmer. Præciseringen har til hensigt at tydeliggøre, at medlemmer ikke skal blive overkompenseret i forbindelse med udbetaling af invalidepension. Stk. 2 3 ændres til stk FSP Traditionel 17 Stk. 1. Så længe medlemmet er berettiget til invalidepension efter 12, opretholdes dækningerne uden bidragsbetaling. (Uændret) Stk. 2. Hvis et medlem har lønnet beskæftigelse, der er pensionsberettiget, kan der ske modregning efter 12, stk. 3 i bidragsfritagelsen. Pensionskassen kan bestemme, at bidragsfritagelsen helt eller delvist skal bortfalde, så længe medlemmet forbliver i sådan virksomhed. Nyt stk. 2 er en præcisering af gældende regler på baggrund af henvendelser fra medlemmer. Præciseringen har til hensigt at tydeliggøre, at medlemmer ikke skal blive overkompenseret i forbindelse med udbetaling af invalidepension. Stk. 2 ændres til stk. 3. Ordinær generalforsamling 2011 Side 10 af 18

11 Forslag 5: Ikrafttræden FSP Markedsrente 28 Stk. 1. Dette, der erstatter af 1. januar 2010, træder i kraft straks. FSP Gennemsnitsrente 30 Stk. 1. Dette, der erstatter af 1. januar 2010, træder i kraft straks. FSP Traditionel 22 Stk. 1. Dette, der erstatter af 1. januar 2010, træder i kraft straks. Stk. 1. Dette, der erstatter af 14. april 2010, træder i kraft straks. Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter det præcise ikrafttrædelsestidspunkt i 2011 for 7, stk. 3. Stk. 1. Dette, der erstatter af 14. april 2010, træder i kraft straks. Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter det præcise ikrafttrædelsestidspunkt i 2011 for 6, stk. 4. Stk. 1. Dette, der erstatter af 14. april 2010, træder i kraft straks. Muligheden for at indsætte et individuelt loft for indbetalinger til ratepension kræver systemudvikling, der implementeres i løbet af Muligheden for at indsætte et individuelt loft for indbetalinger til ratepension kræver systemudvikling, der implementeres i løbet af Ordinær generalforsamling 2011 Side 11 af 18

12 3.B. Bestyrelsens forslag til Vederlagspolitik for FSP Pension Vederlagspolitik for koncernen Finanssektorens Pensionskasse (FSP Pension) Denne Vederlagspolitik beskriver rammerne for aflønning i FSP Pension-koncernen. Politikken er behandlet i direktion og bestyrelse og vedtaget på FSP Pensions ordinære generalforsamling. Vederlagspolitikken ajourføres én gang årligt. Vederlagspolitikken gælder for alle ledere og medarbejdere i FSP Pension-koncernen, og er inddelt i tre hovedafsnit: 1) Generelle vederlagsprincipper og vederlagsforhold. 2) Særlige forhold for medarbejdere med væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil. 3) Vederlæggelse af bestyrelse og direktion. Målene med FSP Pension-koncernens Vederlagspolitik er at fremme den langsigtede værdiskabelse for medlemmerne i FSP Pension under iagttagelse af principper om sund og effektiv risikostyring, god selskabsledelse samt hensyn til koncernens omdømme. Generelle vederlagsprincipper og vederlagsforhold FSP Pension ønsker, at koncernens aflønningsniveau og -principper skal være markedskonforme, således at koncernen til stadighed vil kunne tiltrække, fastholde og udvikle dygtige og kompetente medarbejdere. Aflønning anses således for at være et blandt flere parametre, som har betydning for bestræbelserne på at være en attraktiv arbejdsplads. Den konkrete aflønning til den enkelte medarbejder fastsættes efter individuel aftale, og der tages udgangspunkt i jobindhold samt medarbejderens kompetencer og performance. Den samlede løn til overenskomstdækkede medarbejdere følger overenskomsten indgået mellem Finanssektorens Pensionskasse og Finansforbundet. Medarbejderne er indplaceret i overenskomstmæssige lønrammer/løntrin, og lønnen reguleres i henhold til standardoverenskomstens bestemmelser. Der skal foreligge klare og kendte kriterier for, hvilke indsatser og resultater, der kan føre til udnævnelser, trinstigninger og honorering med engangsbeløb. Enhver udnævnelse skal kunne begrundes. Derudover har direktionen mulighed for at belønne ekstraordinære resultater med bonus. Dette gælder dog ikke i forhold til den personkreds, der er omfattet af 77 i lov om finansiel virksomhed, idet denne personkreds ikke har mulighed for at modtage variabel løn. For ansatte i kontrolfunktioner må eventuel bonus ikke være afhængig af resultaterne i den eller de afdelinger, der føres kontrol med. Medarbejderne er omfattet af de pensionsvilkår, der er fastsat i overenskomsten mellem Finanssektorens Pensionskasse og Finansforbundet, hvori der er fastlagt regler for arbejdsgivers og medarbejders indbetaling til pensionsopsparing. Der er på pensionsområdet indgået en tilslutningsaftale med FSP Pension. Koncernens medarbejdere har adgang til en lang række personalegoder og har herudover mulighed for at deltage i lønpakker, hvor en del af bruttolønnen konverteres til goder af forskellig art. Ordinær generalforsamling 2011 Side 12 af 18

13 Ved fratrædelse udbetales fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven og overenskomstens bestemmelser. Vederlæggelse af personer omfattet af lov om finansiel virksomhed 77 FSP Pension har defineret, at nedenstående personkreds er omfattet af 77 i lov om finansiel virksomhed, idet personerne har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil : Koncernledelsen Væsentlige risikotagere Interne kontrolfunktioner Bestyrelsen i FSP Pension Direktionen i FSP Pension Aktuariatet - Ansvarshavende aktuar Finansafdelingen - Finansdirektøren Risikostyring - Medlemmer af FSP Pensions risikokomite Ejendomme - Direktør i FSP Ejendomsholding ApS - Direktør i FSP Ejendomme & Projekter ApS Regnskab/Økonomi - Regnskabschef Compliance/Jura - Juridisk-/Sekretariatschef - Compliancemedarbejdere Der udbetales ikke variable lønandele, herunder diskretionære pensionsydelser, til den nævnte personkreds. FSP Pension har indgået normale fratrædelsesaftaler med direktionsmedlemmer og risikotagere, som sikrer, at såvel lovgivningens krav som koncernens langsigtede interesser nyder fremme. Vederlæggelse af bestyrelse og direktion FSP Pensions bestyrelse aflønnes med et fast honorar, som fastsættes af generalforsamlingen, og er ikke omfattet af incitamentsprogrammer eller performanceaflønning. Bestyrelseshonoraret tilstræbes fastsat på et niveau, som er markedskonformt ud fra en betragtning af de kompetence- og ressourcemæssige krav, der stilles til bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsesformanden og næstformanden modtager et tillæg til det ordinære bestyrelseshonorar. Ud over selve bestyrelseshonoraret ydes et honorar til medlemmer af revisionsudvalget, og et yderligere tillæg til revisionsudvalgets formand. FSP Pensions bestyrelse har valgt, at revisionsudvalget har til opgave at forestå det forberedende arbejde for bestyrelsens behandling af emner vedrørende aflønning, herunder vederlagspolitikken i forbindelse med den årlige gennemgang af FSP Pensions risikostyring. FSP Pensions direktion er ansat på kontraktbasis, og der sker en årlig vurdering af kontrakts vilkår, herunder aflønningen. Direktionens samlede lønpakke tilstræbes af bestyrelsen sammensat med udgangspunkt i markedspraksis og på et niveau, som gør det muligt for FSP Pension at tiltrække og fastholde en kompetent direktion. Ordinær generalforsamling 2011 Side 13 af 18

14 Direktionens aflønning består af fast løn og pension samt fri bil og telefon, og direktionen har ikke mulighed for at modtage variable lønandele. Direktionen har et opsigelsesvarsel på ét år samt en godtgørelse på ét års løn. Direktionsmedlemmers honorarer fra eksterne bestyrelsesposter indgår ved fastlæggelsen af lønnen. Vedtaget af FSP s bestyrelse på bestyrelsesmøde den 2. februar Ordinær generalforsamling 2011 Side 14 af 18

15 3.C. Forslag fra fire medlemmer Forslag 1 fremsat af Sven-Ove Larsen, Hillerød, Bent Rasmussen, Frederiksberg, Asbjørn Tofthøj Olsen, Århus og Frode Sørensen, Sønderborg. Kontooversigt Som medlem af FSP skal man hvert år, indtil man vælger at starte pensionsudbetalingen, modtage en kontooversigt. Den sidste kontooversigt medlemmet modtager, skal omfatte perioden fra 1. januar til den sidste dag i måneden før man går på pension. Selvom medlemmet går på pension i starten af året og før der er udsendt kontooversigt for det foregående år, skal medlemmet modtage denne kontooversigt samtidig med de øvrige medlemmer. Bemærkninger Forslaget lægger ikke op til, at der skal ske ændringer i den nuværende kontooversigt, men i dag er det sådan, at man ikke modtager kontooversigt for perioden 1. januar og indtil man går på pension. Såfremt man går på pension, før der er i april er udsendt kontooversigt til FSP s medlemmer for det foregående år, får man heller ikke denne kontooversigt. Eksempel: Medlemmet går på pension den 1. marts 2011 og der udsendes kontooversigter i april Medlemmet modtager hverken kontooversigt for 2010 eller for perioden 1. januar 28. februar 2011, vort forslag betyder, at man får sin kontooversigt for 2010 sammen med de øvrige medlemmer, i løbet af april måned Da det næppe er muligt at producere en kontooversigt for perioden 1. januar 28. februar 2011 før bestyrelsen i december 2011 endeligt har fastsat depotrenten, er det tidligt nok at medlemmet modtager den sidste kontooversigt i april Forslagsstillerne finder det urimeligt, at man i dag ikke får en kontooversigt ajourført helt op til pensioneringen og det er især urimeligt, at medlemmer der går på pension i første kvartal af et år heller ikke modtager en kontooversigt for året før. Bestyrelsens anbefaling Bestyrelsen vil gerne arbejde for, at det på et tidspunkt bliver muligt at give pensionister en kontooversigt over perioden fra 1. januar og frem til pensioneringstidspunktet. I brancheorganisationen Forsikring & Pension arbejdes der i øjeblikket på en række initiativer om åbenhed og gennemsigtighed, men en sådan delkontooversigt ligger ikke i initiativet og er heller ikke i dag en branchestandard og derfor ikke it-understøttet. Det vil kræve it-udvikling, og da FSP står alene om en sådan udvikling i Forca, vil forbedringen skulle prioriteres i forhold til øvrige projekter. Samtidig tilstræber FSP af økonomiske og administrative hensyn fælles løsninger gennem vores serviceselskab, Forca. Bestyrelsens anbefaling er på denne baggrund at stemme imod det fremsatte forslag Forslag 2 fremsat af Sven-Ove Larsen, Hillerød, Bent Rasmussen, Frederiksberg, Asbjørn Tofthøj Olsen, Århus og Frode Sørensen, Sønderborg. Årlig regulering af pensionen Som pensionist i FSP skal medlemmet hvert år i december/januar modtage en præcis og individuel oplysning om, hvordan FSP har beregnet reguleringen af medlemmets pension for de næste 12 måneder. Ordinær generalforsamling 2011 Side 15 af 18

16 Bemærkninger Beregningen skal indeholde følgende oplysninger: Beregningssaldo for grundlagsrente 4,50 %. Beregningssaldo for grundlagsrente 2,75 %. Beregningssaldo for grundlagsrente 1,75 %. Beregningen skal vise hvor meget rentebonus der er for den enkelte grundlagsrente, rentebonus som knytter sig til opsparing friholdt for pensionsafkastskat (værdi pr.31. december 1982) samt oplysning om hvilke fradrag der er for betaling af ydelsesgaranti, medlemsbidrag og andre gebyrer f. eks. Solvens-II. Medmindre det udsendes i en senere meddelelse om medlemmets dækninger, skal brevet indeholde oplysning om størrelsen af en evt. ægtefællepension. Eksempel på beregning: Depotrenten fastsættes af bestyrelsen til 3 % Beregningssaldo med grundlagsrente 2,75 % er 2.5 mio. kr. Beregningssaldo med grundlagsrente 1,75 % er 0,5 mio. kr. Depotrente for året 3,00 % 3,00 % Grundlagsrente 2,75 % 1,75 % Resultat før betaling for garanti 0,25 % 1,25 % Pris for ydelsesgaranti 0,45 % 0,15 % Rentebonus Negativ 0,20 % Positiv 1,10 % 0,20 % af kr. giver en negativ rentebonus på kr ,00. 1,10 % af kr. giver en positiv rentebonus på kr ,00. I eksemplet er der en positiv rentebonus på kr. 500,00, herfra fragår det årlige medlemsbidrag på 996 kr. (2011), Solvens-II gebyr på 204 kr. (2011). Såfremt der er andre fradrag eller tillæg skal disse tal indgå i beregningen. Konklusion: Beregningen, og ikke mindst fradraget til betaling af ydelsesgaranti, betyder at pensionen for det kommende år ikke bliver reguleret. Bestyrelsens anbefaling Bestyrelsen vil gerne arbejde for at give pensionisterne en forbedret oversigt over, hvordan den aktuelle årlige regulering af pensionen er fremkommet. Det fremsatte forslag indebærer en væsentlig detaljeringsgrad, som er meget teknisk kompliceret. Der er heller ikke her tale om en branchestandard, hvorfor omkostningerne til it-udviklingen, som FSP står alene med i Forca, kan blive høje. Udviklingen af en sådan oversigt vil skulle meldes ind til Forca som en del af de kommende års releaseplan-proces. Der er i Forca-regi begrænsede udviklingsressourcer til rådighed for FSP, og det vil derfor tage tid at udvikle, det vil skulle prioriteres i forhold til implementeringen af andre initiativer, som FSP finder påkrævet. Bestyrelsens anbefaling er af økonomiske og administrative hensyn derfor at stemme imod det fremsatte forslag Ordinær generalforsamling 2011 Side 16 af 18

17 Forslag 3 fremsat af Sven-Ove Larsen, Hillerød, Bent Rasmussen, Frederiksberg, Asbjørn Tofthøj Olsen, Århus og Frode Sørensen, Sønderborg. Pensionskassens bestyrelse 8 - nyt stk. 6. To medlemmer og to suppleanter for disse vælges af og blandt FSP s pensionister. Nuværende 8 stk. 6-11, bliver herefter 8 stk Bemærkninger I løbet af de næste 5-7 år vil mere end af pensionskassens medlemmer være pensionister. En pensionist har ved pensionering ofte en kontosaldo på mellem 3 og 5 mio. kr. Derfor finder forslagsstillerne det ret og rimeligt, at denne store gruppe bliver repræsenteret i FSP s bestyrelse. Med forslaget udvides bestyrelsen fra 9 til 11 medlemmer. Såfremt bestyrelsen eller generalforsamlingen skulle mene at dette antal er for stort, er det forslagsstillernes indstilling, at en evt. reduktion ikke må ske blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer ( 8 stk. 2). En bestyrelsesmodel med et mindre antal bestyrelsesmedlemmer end 11 kunne være at lade 8 stk. 3 udgå, og i stedet indføje kravet, at én af de tre arbejdsgivervalgte bestyrelsesmedlemmer skal opfylde kravet om uafhængig og regnskabskyndig ( 8 stk.4). Bestyrelsen kunne overveje at Revisionsudvalget udgår og erstattes af hele bestyrelsen. Ang. begrebet uafhængig skriver Finanstilsynet i en mail den 9. februar 2011 Et medlem af en tværgående pensionskasse er som udgangspunkt ikke uafhængig af den pågældende pensionskasse, idet medlemmet vil have et naturligt incitament til primært at varetage sine egne interesser (som medlem) i sit virke og så er man næppe uafhængig. Finanstilsynet skriver i samme mail Ansvaret for og vurderingen af, om mindst ét medlem er uafhængigt og har tilstrækkelige kvalifikationer, påhviler den samlede bestyrelse jf. 5, stk. 1, 3. pkt. i Bekendtgørelse nr. 690 af 23. juni 2010 om revisionsudvalg i virksomheder og koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Så vidt vi kan se opfylder mindst et af de tre arbejdsgivervalgte bestyrelsesmedlemmer kriteriet om uafhængighed og tilstrækkelige kvalifikationer. Ved en udvidelse af bestyrelsen bør honoraret reduceres, så de samlede omkostninger til bestyrelseshonorarer ikke stiger. Valgprocedure Når der ses bort fra det første valg efter generalforsamlingen den 14. april 2011, kan valg af to pensionister og suppleanter foregå på følgende måde: I forbindelse med udsendelse af information til pensionisterne i december/januar, opfodres pensionisterne til at komme med forslag til bestyrelsesmedlemmer, samtidig oplyses det om bestyrelsesmedlemmet og vedkommendes suppleant, der er på valg, er villig til genvalg. Såfremt der er flere kandidater end der skal vælges, udsendes stemmesedler sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Stemmesedlen skal returneres til FSP s sekretariat, så valget er afgjort inden generalforsamlingen. Dirigenten på generalforsamlingen oplyser navnene på de valgte/genvalgte. Bestyrelsens anbefaling Bestyrelsen kan ikke tilslutte sig det fremsatte forslag. FSP bygger på et almindeligt foreningsprincip, ligesom FSP s bestyrelse, i henhold til selskabsretten, skal varetage alle medlemmers bedste interesse og ikke særinteresser. Det er bestyrelsens opfattelse, at de medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal vælges af og blandt alle Pensionskassens medlemmer, således at der ikke reserveres særlige sæder til særlige grupper, som her i det fremsatte forslag til pensionister i FSP. Bestyrelsen vil derfor gerne fastholde, at bestyrelsesmedlemmerne i FSP vælges efter normale foreningsretlige principper, hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage i valget af alle bestyrelsesposter, som er på valg. Ordinær generalforsamling 2011 Side 17 af 18

18 Bestyrelsens anbefaling er på denne baggrund at stemme imod det fremsatte forslag Forslag 4 fremsat af Sven-Ove Larsen, Hillerød, Bent Rasmussen, Frederiksberg, Asbjørn Tofthøj Olsen, Århus og Frode Sørensen, Sønderborg. Generalforsamling 15 stk. 12 (tilføjelse).og på FSP s hjemmeside. Nuværende tekst: Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for medlemmerne på Pensionskassens kontor. Forslag til ny tekst: Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for medlemmerne på Pensionskassens kontor og på FSP s hjemmeside. Bemærkninger Det virker urimeligt, at man som medlem af pensionskassen skal rejse til Hellerup for at se referatet af generalforsamlingen. Skulle der være betænkelighed ved at lægge referat ud på hjemmesiden, så alle kan se det, vil vi foreslå, at medlemmet for at få adgang til referatet skal benytte enten sin personlige kode til FSP eller NEM ID. Bestyrelsens anbefaling Der er tale om en forhandlingsprotokol, som normalt er et fortroligt dokument, der primært er tiltænkt deltagerne i mødet. Der er i loven et krav om, at protokollen er tilgængelig for medlemmerne, men det er ifølge selskabsloven tilstrækkeligt, at protokollen er tilgængelig for medlemmerne på hovedkontoret. Umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse udsender FSP en nyhedsmail med hovedpunkterne, og derefter udsendes et egentligt nyhedsbrev med en mere detaljeret beskrivelse om forløbet af generalforsamlingen. Det er bestyrelsens opfattelse, at dette imødekommer kravet om og den generelle interesse for oplysninger fra generalforsamlingen. Bestyrelsens anbefaling er på denne baggrund at fastholde den nuværende informationspraksis, men har ingen indvendinger imod en ændret praksis, hvis et flertal på generalforsamlingen finder det mere hensigtsmæssigt. Ordinær generalforsamling 2011 Side 18 af 18

Lønpolitik. November 2016

Lønpolitik. November 2016 Lønpolitik November 2016 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. GENERELLE AFLØNNINGSPRINCIPPER... 3 3. AFLØNNING AF BESTYRELSEN... 4 4. AFLØNNING AF DIREKTIONEN... 4 5. VÆSENTLIGE RISIKOTAGERE M.FL.... 5 6. AFLØNNINGSUDVALG...

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

Lønpolitik for koncernen

Lønpolitik for koncernen Generalforsamling i Foreningen AP Pension f.m.b.a. Dagsordenens punkt 4 Bilag 2 Lønpolitik for koncernen Indstilling til generalforsamlingen den 28. april 2016 Dokumenttype: Politik Emne: Løn Refererende

Læs mere

Ordinær generalforsamling 14. april Dagsordenens punkt 4.A og 4.B

Ordinær generalforsamling 14. april Dagsordenens punkt 4.A og 4.B Ordinær generalforsamling 14. april 2010 Dagsordenens punkt 4.A og 4.B Bestyrelsens forslag til ændring af Finanssektorens Pensionskasses Vedtægt og Pensionsregulativer og Forslag til honorering af bestyrelsen

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s

Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s Generalforsamling 18. marts 2016 Sampension KP Livsforsikring a/s Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s 1. Baggrund og formål Formålet med denne lønpolitik er at fastlægge principper og rammer

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Lønpolitik for PenSam A/S

Lønpolitik for PenSam A/S Lønpolitik for PenSam A/S Indledning Politikken gælder for bestyrelse, direktion og alle medarbejdere i PenSam A/S. Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Formål: Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau. Aktiekursen afspejler den forventede

Læs mere

Lønpolitik for LB Forsikring A/S

Lønpolitik for LB Forsikring A/S Lønpolitik for LB Forsikring A/S Indledning Formål Nærværende lønpolitik omfatter alle medarbejdere samt bestyrelsen i LB Forsikring A/S. Lønpolitikken skal overordnet sikre: at aflønningen gør selskabet

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Meddelelse. Bestyrelsen Algade 16 4000 Roskilde 5. april 2011 Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Bestyrelsen for Roskilde Bank A/S, CVR-nr. 31 63 30 52,

Læs mere

Lønpolitik. For følgende finansielle virksomheder i forsikringsadministrationsfællesskabet: Sampension KP Livforsikring A/S, CVR-nr.

Lønpolitik. For følgende finansielle virksomheder i forsikringsadministrationsfællesskabet: Sampension KP Livforsikring A/S, CVR-nr. Lønpolitik For følgende finansielle virksomheder i forsikringsadministrationsfællesskabet: Sampension KP Livforsikring A/S, CVR-nr. 55 83 49 11 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Pensionskassen

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen Generalforsamling Mandag den 18. april 2016 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til sammenlægning af Pensionsregulativ for afdeling A og B.1-B.5 () Tidligere afdeling A Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens

Læs mere

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato:

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato: 1af 5 LØNPOLITIK Lovhjemmel Lønpolitikken er fastsat til opfyldelse af lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9 og 77a -77d samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2016

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2016 Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2016 Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens pkt. 3 vedr. godkendelse

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

REGULATIV 2 Juli 2013

REGULATIV 2 Juli 2013 REGULATIV 2 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003,

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010

Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger onsdag 28. april 2010 kl. 17.00 på Bojesen, Axeltorv,

Læs mere

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink.

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink. [1] Redegørelse til Finanstilsynet FSP/AP Pension, januar 2011 medio 2013 Finanssektorens Pensionskasses (FSP) tilbud til medlemmerne inklusive pensionisterne om omvalg fra Gennemsnitsrente med ydelsesgaranti

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring Reguleringsvilkår for Topdanmark Link Livsforsikring 6608-2 December 2009 Indhold Pristalsregulering 1 Regulering af præmien 4 2 Regulering af dækninger 5 3 Tidspunkt for regulering 5 4 Regulering ved

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen

Til medlemmerne af pensionskassen Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse mandag 26. april 2010 kl. 17.00 i Arkitekternes Hus, Strandgade 27 A, 1401

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen

Til medlemmerne af pensionskassen Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension mandag 19. april 2010 kl. 14.00 på Radisson SAS Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Århus. Dagsordenen

Læs mere

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning.

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning. PFA Holding og PFA Pension Aflønningsrapport 2012 Indhold Forord 3 Principper for aflønning 4 Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere i PFA Holding og PFA Pension i 2012 4 Kvantitative

Læs mere

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Udgave februar 2012

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Formål Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") har til formål at: 1) være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet )

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) 1. Baggrund og formål 1.1 Udvalget er etableret af Selskabets bestyrelse med henblik på at bistå og rådgive Selskabets

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

V E D T Æ G T E R O G P E N S I O N S R E G U L AT I V A P R I L 2 0 1 1

V E D T Æ G T E R O G P E N S I O N S R E G U L AT I V A P R I L 2 0 1 1 V E D T Æ G T E R O G P E N S I O N S R E G U L AT I V A P R I L 2 0 1 1 VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Pensionskassens navn er Bankpension Pensionskasse for finansansatte. Pensionskassen er oprettet den

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Lønpolitik for PenSam A/S

Lønpolitik for PenSam A/S Lønpolitik for PenSam A/S Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles krav om, at PenSam A/S som leverandør til de øvrige selskaber i koncernen, skal være underlagt

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Honorar- og lønpolitik for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Lønpolitik for bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning

Læs mere

Indhold. Vedtægt 4 Pensionskassens navn og hjemsted 4 Pensionskassens formål og pensionsbeskatningsregler

Indhold. Vedtægt 4 Pensionskassens navn og hjemsted 4 Pensionskassens formål og pensionsbeskatningsregler Indhold Vedtægt 4 Pensionskassens navn og hjemsted 4 Pensionskassens formål og pensionsbeskatningsregler 4 Pensionskassens afdelinger og medlemskredse 4 Optagelsesvilkår 4 Pensionsbidrag 4 Overdragelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Pensionist i FSP. Generelt:

Pensionist i FSP. Generelt: 1 Pensionist i FSP 10/2011 Pensionist i FSP s stillede den 1. marts 2011, 22 spørgsmål til FSP/FSP s bestyrelse. Spørgsmålene er besvaret den 13. april 2011. Spm. 8, 9, 10,11 og 15 er besvaret med en henvisning

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

Aflønning. Politik. forsikring. 26. januar 2015 Nykredit Forsikring AS

Aflønning. Politik. forsikring. 26. januar 2015 Nykredit Forsikring AS Politik Aflønning 26. januar 2015 Nykredit Forsikring AS Politik Politik for aflønning jf. lov om finansiel virksomhed 71 stk. 1 nr. 9 samt 77a & d. Hjemmelsgrundlag Bekendtgørelse 818 af 27. juni 2014

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 14. februar 2006 VM 2006/8 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landstingsloven om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. blev vedtaget under EM

Læs mere

1. Pensionskassens navn

1. Pensionskassens navn VEDTÆGT Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Pensionskassens navn... 2 2. Pensionskassens formål og beskatningsforhold... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamlingens kompetence... 2 5. Sted for og indkaldelse

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vedtægter 2015 1 2 VEDTÆGTER for Vestjylland Forsikring gs. - 2015 1 Selskabets navn er Vestjylland Forsikring gs. Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune. Selskabet har endvidere

Læs mere

Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2014

Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2014 Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2014 Formål Danske Bank-koncernens ("koncernens") aflønningspolitik gælder for alle ansatte i koncernen. Bestyrelsen har vedtaget aflønningspolitikken efter

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 18. april 2013. Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Torsdag den 18. april 2013. Scandic Copenhagen Generalforsamling Torsdag den 18. april 2013 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår valg af Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S side 1 af 6 Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S Indhold: 1 Bestyrelsens sammensætning... side 2 2 Bestyrelsens kompetencer... side 2 3 Bestyrelsesmøder,

Læs mere

Vedtægter for HOFOR A/S

Vedtægter for HOFOR A/S Vedtægter for HOFOR A/S CVR-nr. 10 07 30 22 1. Navn 1.1 Selskabets navn er HOFOR A/S. 1.2 Selskabets binavne er: 2. Formål - HOVEDSTADSOMRÅDETS FORSYNINGSSELSKAB A/S - HOFOR Service A/S - HOFOR Forsyning

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2017

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2017 Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2017 Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens pkt. 3 vedr. godkendelse

Læs mere

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009 IP-30-110 September 2008 design: Mark Gry Christiansen Tryk: Kerteminde Tryk Gældende fra 2008 45 30-110 08.indd 45 26/09/08 16:52:14 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering

Læs mere