N O T A T Sag nr. 09/3015 Dokumentnr. 9256/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N O T A T Sag nr. 09/3015 Dokumentnr. 9256/10"

Transkript

1 N O T A T Sag nr. 09/3015 Dokumentnr. 9256/10 Høringssvar vedrørende forslag til Lov om VisitDenmark Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland, Region Hovedstaden, VisitNordjylland, Midtjysk Turisme, Syddansk Turisme, Østdansk Turisme, Wonderful Copenhagen samt Danske Regioner (herefter afsenderkredsen ) har den 12. februar, 2010 modtaget forslag til Lov om VisitDenmark. Efter modtagelsen af lovforslaget har afsenderkredsen besluttet at udarbejde et fælles høringssvar, som fremgår nedenfor. På grund af den meget korte tidsfrist i.f.m. høringen, har det ikke været muligt at foretage en politisk behandling i de respektive organisationer Indledende bemærkninger Afsenderkredsen anerkender behovet for, at der etableres en mere sammenhængende og effektiv organisering af turismefremmeindsatsen i Danmark til gavn for øget vækst og værdiskabelse inden for turismen fremover. Det er positivt, at lovforslaget præciserer, at VisitDenmarks fremover skal koncentrere sine aktiviteter om at tiltrække værdiskabende turister til Danmark. Det er ligeledes positivt, at lovforslaget imødekommer længere tids ønsker om at få præciseret VisitDenmarks rolle som markedsføringsorganisation samt adskillelsen ml. myndigheds- og markedsføringsopgaver. Ligeledes hilses intentionerne om at etablere et mere forretningsorienteret VisitDenmark velkommen. Herunder også de foreslåede ændringer i sammensætningen af organisationens fremtidige bestyrelse, der sammensættes så den rummer viden om og forretningsmæssig forståelse for turismen i Danmark, international markedsføring, ledelse, økonomistyring, kommunikation, pr samt erfaring med den regionale og kommunale turismefremmeindsats. Afsenderkredsen finder det ligeledes positivt, at der med lovforslaget lægges op til etableringen af en tværgående koordinationsgruppe, der bl.a. skal komme med forslag til hvordan den offentlige turismefremmeindsats på nationalt, regionalt og kommunalt niveau løbende kan styrkes. Afsen-

2 derkredsen ser dog et behov for at skærpe den tværgående koordinationsgruppes placering i lovforslaget, jf. pkt. 3 nedenfor. Side 2 Afsenderkredsen anerkender, at den internationale markedsføringsindsats naturligvis skal koordineres således at markedsføringen af Danmark i udlandet fremstår stringent i budskaber, grafisk udtryk, timing af kampagner mv. Afsenderkredsen anerkender ligeledes, at VisitDenmark indtager den centrale funktion i denne koordinering. Afsenderkredsen finder imidlertid også, at lovforslaget i sin nuværende form indeholder en række uhensigtsmæssige elementer, som direkte risikerer at modarbejde målsætningerne om at skabe økonomisk vækst indenfor for dansk turisme fremover. Således lægges der op til at etablere en centralistisk og ikke videre ligeværdig model for koordination mellem VisitDenmark samt regionale og kommunale turismeaktører når det gælder international branding og markedsføring. Modellen forekommer samtidig ganske tung og bureaukratisk, hvilket bl.a. skyldes den bagatelgrænse på kr. i samlet offentlig-privat finansiering, som fremgår af lovforslaget. Afsenderkredsen ser samtidig en reel risiko for, at den samlede finansiering af internationale markedsføringsaktiviteter i alle dele af Danmark fremover vil falde markant, hvis størstedelen af offentligt medfinansierede aktiviteter forinden skal godkendes centralt af VisitDenmark. Kravet om forudgående godkendelse via VisitDenmark, kan hos private partnere indebære en svækket interesse for at investere midler i samfinansierede markedsføringsaktiviteter. Lovforslaget risikerer således at blive direkte kontraproduktiv i forhold til ønskerne om at de offentlige og private investeringer i markedsføringen af dansk turisme øges fremover, jf. pkt. 2 nedenfor. Derudover finder afsenderkredsen, at lovforlaget på en række punkter ikke tilstrækkeligt forholder sig til en række andre problematikker, som ligeledes er relevante i bestræbelserne på at sikre øget vækst og værdiskabelse i turismen fremover, jf. pkt. 3 nedenfor. 2. Forudgående koordination via VisitDenmark ( 14) Afsenderkredsen finder det forvaltningsmæssigt betænkeligt, at VisitDenmark fremover både får kompetencen som koordinationsmyndighed og den udførende markedsføringsvirksomhed. Dermed opnås der ikke den adskillelse mellem myndigheds- og markedsføringsopgaver, som ellers er en af de bærende intentioner bag lovforslaget. Afsenderkredsen er som nævnt ovenfor enig i, at der gennem tættere koordination mellem relevante statslige, regionale og kommunale turismefremmeaktører sikres en stærkere og mere slagkraftig international branding og markedsføring af Danmark som rejsedestination. Koordinationen bør basere sig på et ligeværdigt samarbejde og gensidig informationsforpligtelse mellem de relevante parter. Dette vurderes imidlertid

3 ikke at være tilfældet med lovforslagets 14, der relaterer sig til ændringerne i Lov om Erhvervsfremme. Her lægges der op til, at regioner og regionale turismeselskaber forudgående skal koordinere alle væsentlige aktiviteter til international markedsføring af danske turismeprodukter og - oplevelser samt branding af Danmark med VisitDenmark, mens der ikke er en tilsvarende forpligtelse for VisitDenmark. Side 3 Samtidig lægges der op til, at der med alle væsentlige aktiviteter til markedsføring og branding forstås alle aktiviteter, der har et samlet budget på mere end kr. (den såkaldte bagatelgrænse). Endeligt lægges der med 2 stk. 7 op til, at ministeren kan fastsætte nærmere regler om hvilke oplysninger VisitDenmark kan kræve fra kommuner og regioner samt fra kommunale og regionale turismeudviklingsselskaber. Afsenderkredsen finder, at ovenstående elementer samlet vil skabe et meget tungt og bureaukratisk set-up for at løfte koordinationsopgaven. I praksis vil stort set alle virksomheder samt offentlige parter, der fremover i fællesskab ønsker at gennemføre en markedsføringsaktivitet udenfor Danmark, forinden skulle informere og opnå godkendelse hos VisitDenmark. Disse forelæggelseskrav i forhold til VisitDenmark vil naturligvis lægge beslag på omfattende administrative ressourcer hos de parter, der i fremtiden måtte ønske at gennemføre markedsføringsaktiviteter i udlandet. Således også udløse administrative byrder. Også hos VisitDenmark vil koordinationsopgaven udløse bureaukrati og lægge beslag på betydelige administrative ressourcer, hvilket næppe er intentionen bag etableringen af et mere forretningsorienteret VisitDenmark. En måde at imødegå disse konsekvenser, vil være at sikre mere fleksible rammer end dem, der lægges op til med bagatelgrænsen på kr. i samlet offentlig-privat finansiering. Afsenderkredsen skal på denne baggrund opfordre til, at bagatelgrænsen hæves til aktiviteter, der har en samlet finansieringsramme på over kr. Økonomiske og administrative konsekvenser Afsenderkredsen er derfor også uenig i, at lovforslaget ikke medfører økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner, jf. pkt. 10 i de alm. bemærkninger. Derimod er det vurderingen, at lovforslaget pålægger kommunale og regionale parter administrative omkostninger, som vil fragå de direkte turismeaktiviteter. Ligeledes fremgår af bemærkningerne til 2, at VisitDenmark kan fastsætte gebyrer for bl.a. samarbejdet med kommuner og regioner. Tilsvarende bemyndiges ministeren til at fastsætte nærmere regler om hvilke oplysninger der kan kræves fra kommuner og regioner.

4 Afsenderkredsen opfordrer til, at denne form for bemyndigelser fremgår direkte af lovforslaget og ikke langt inde i bemærkningerne. Ligeledes bør især præciseres, at udnyttelsen af disse bemyndigelsesbestemmelser kun kan ske efter dialog med den tværgående koordinationsgruppe, hvor også kommuner og regioner er repræsenteret. Side 4 Risiko for faldende private investeringer Det er afsenderkredsens vurdering, at lovforslaget næppe øger private virksomheders interesse for at investere midler i markedsføringen af Danmark som rejsemål fremover. Forklaringen er, at man med forslaget etablerer en central kontrolmekanisme relativt fjernt fra virksomhederne, hvilket næppe animerer og tilskynder dem til at investere midler i samfinansierede aktiviteter. Erfaringer fra bl.a. Skotland understøtter denne udlægning, jf tekstboks. Centralisering i Skotland Skotland indførte i 2005 en statsstyret og centraliseret model for den internationale markedsføring af Skotland. Læringen fem år efter er at samarbejde og koordinering selvfølgelig er godt, men tæt statslig styring mindsker de private investeringer og skader erhvervet. Private investeringer, der blev væk Effekten af reorganiseringen har været, at private virksomheder investerer mindre i turismen og markedsføring. Det skyldes to ting, for det første er det vanskeligt at tiltrække private investeringer da den centralt styrede turismeorganisation er langt fra de private virksomheders virkelighed og lokale miljø både fysisk og mentalt. For det andet er VisitScotland markedsføringsaktiviteter ofte af en landsdækkende og overordnet karakter, hvorfor det er mere end svært ved at dokumentere return of investment overfor de enkelte private investorer. Situationen i dag Her fem år efter reorganiseringen er regionerne og de store byer ved at rulle modellen tilbage og styrke de lokale og regionale initiativer. Alle er tilsyneladende enige om, at det er godt, at VisitScotland har ansvaret for de overordnede branding-aktiviteter og skaber opmærksomhed om landet, men at hovedparten af både markedsføring og udvikling er bedst tjent med at være forankret regionalt. Afsenderkredsen ser således en reel risiko for, at den foreslåede koordinationsmodel fremover vil medføre faldende private investeringer til international markedsføring af Danmark som rejsemål. Dermed også et svækket grundlag for at sikre øget vækst og værdiskabelse i turismen fremover. En meget stor del af de samlede offentlige investeringer i turismefremme i dag kommer fra de regionale vækstfora. En meget centraliseret koordinationsmodel forankret hos VisitDenmark kan fremadrettet formentligt også svække interessen blandt vækstforaene for at sikre midler til turisme. De regionale vækstfora har hidtil prioriteret turismen højt. Vækstforaene har til opgave at sikre den regionale erhvervsudvikling bredt på en lang række indsatsområder, hvorfor der også hidtil har været er en stor efter-

5 spørgsel på de midler vækstforaene kan disponere over. Denne efterspørgsel vurderes ikke at være faldende fremover. Side 5 Samarbejdsaftaler mellem VisitDenmark og turismeselskaber Som en udløber af partnerskabsaftalerne mellem regeringen og de regionale vækstfora har der siden 2007 mellem VisitDenmark og de regionale turismeselskaber været indgået samarbejdsaftaler, der definerer hvilken part, der har lead-rollen i forbindelse med gennemførelse af specifikke typer turismefremmeaktiviteter. Afsenderkredsen noterer med tilfredshed, at lovforslaget (afsnit 3.3. alm. bemærkninger) fortsat sikrer mulighed for, at VisitDenmark og de regionale turismeselskaber (samt øvrige relevante kommunale aktører) også fremover kan indgå tilsvarende samarbejdsaftaler om, hvilke internationale aktiviteter der skal udføres af hvilke parter. Afsenderkredsen opfordrer til, at samarbejdsaftalerne fortsat er det primære omdrejningspunkt for den fremtidige koordination mellem VisitDenmark og relevante regionale og kommunale parter når det gælder international branding og markedsføring. Udgangspunktet for indsatsen er den fælles strategi for danske turisme, Vores Rejse (jf. afsnit 3.3 alm. bemærkninger). Men det bør også anerkendes, at de regionale vækstfora udarbejder regionale erhvervsudviklingsstrategier, som bl.a. vil indeholde strategier og mål på turismeområdet. Hertil kommer de årlige partnerskabsaftaler mellem regeringen og de regionale vækstfora. Afsenderkredsen anbefaler, at deltagerne i den tværgående koordinationsgruppe involveres i udformningen af de overordnede rammer som kommende samarbejdsaftaler skal indgås indenfor. I samme forum bør der være en drøftelse af de oplysninger som VisitDenmark fremover kan kræve fra kommuner og regioner samt fra kommunale og regionale turismeselskaber, jf. lovforslagets 2 stk. 7. Med en fortsat udnyttelse af samarbejdsaftalerne sikres en balanceret koordinationsmodel. Samtidigt undgås opbygningen af en uhensigtsmæssig tung og administrativt bureaukratisk koordinationsmodel. Ligeledes undgås de administrative byrder som ellers vil være konsekvensen af lovforslaget. 3. Præciseringer i lovforslaget Afsenderkredsen finder, at lovforslaget på en række punkter mangler at præcisere en række spørgsmål, som ligeledes er væsentlige i bestræbelserne på at sikre øget vækst og værdiskabelse i turismen i Danmark fremover. Turismesamarbejder i grænseregioner Kommunalt turismesamarbejde i grænseregioner er i lovforslaget undtaget for koordinationsbestemmelsen efter 14 samt tilhørende bemærkninger.

6 Det er imidlertid ikke kun kommuner, som er engageret heri. Alle regionerne har grænseregionale samarbejder bl.a. i forbindelse med EU s Interregprogrammer. Side 6 Afsenderkredsen opfordrer til, at lovforslaget præciserer grænseregioners undtagelser fra koordinationsbestemmelsen, som fremgår af lovforslagets 14. Tilsvarende handler turismesamarbejder i grænseregioner ikke blot - som fremgår af bemærkningerne til 14 om markedsføringssamarbejde - om i nabolandet, men ofte om samarbejde med nabolandet. Det er en detalje, men ikke uvæsentlig, og bør derfor præciseres i det endelige lovforslag. Denne typer grænseoverskridende samarbejder med nabolandet involverer både udvikling af fælles produkter og markedsføring heraf. Dvs. aktiviteter, der oftest er tæt forbundne. Afsenderkredsen ønsker, at der i lovforslaget tages hensyn hertil. VisitDenmarks muligheder for at investere midler eksternt Af de alm. bemærkninger til lovforslaget fremgår det under afsnit. 3.5 ( Det nye VisitDenmarks etablering af og deltagelse i partnerskaber og kapitalselskaber ), at VisitDenmarks midler kan suppleres med bidrag fra private eller andre partnere, som har en direkte forretningsmæssig interesse i en bestemt aktivitet. Ligeledes fremgår det af bemærkningerne til 2 stk.3, at VisitDenmarks midler kan suppleres med bidrag fra private eller andre partnere, som har en direkte forretningsmæssig interesse i en bestemt aktivitet. Formuleringerne lægger op til, at VisitDenmark i fremtiden ikke er sikret mulighed for at investere egne midler eksternt i forbindelse med perspektivrige markedsføringsaktiviteter, der kan trække udenlandske turister til Danmark. Disse aktiviteter kan bl.a. være i regi af partnerskaber, der er forankret i kommunalt eller regionalt regi, herunder eksempelvis markedsføringsaktiviteter rettet mod at tiltrække krydstogtgæster, konferencegæster o.lign. til Danmark. Afsenderkredsen lægger stor vægt på, at lovforslaget præciserer, at et nyt VisitDenmark i fremtiden er sikret en sådan adgang til at investere egne midler i eksternt regi når perspektivrige og relevante muligheder for at tiltrække værdiskabende gæster til Danmark opstår. Naturligvis under samtidig hensyntagen til EU s statsstøtteregler og de danske konkurrenceregler. Eksempelvis bør VisitDenmark kunne investere midler i erhvervspartnerskaber, der ikke drives af VisitDenmark. Erhvervspartnerskaberne har som bekendt til hensigt at bidrage til udvikling og markedsføring af dansk turisme indenfor en række specifikke indsatsområder, hvor forskellige aktører

7 påtager sig en lead-rolle. Hensigten med erhvervspartnerskaberne er derimod ikke at etablere nye finansieringskilder for VisitDenmark. Side 7 Afsenderkredsen opfordrer til, at det under 2 stk. 3 (vedr. VisitDenmarks deltagelse i partnerskaber) præciseres, at VisitDenmark endvidere kan investere/placere midler eksternt i partnerskaber, der ikke helt eller delvist er ejet af VisitDenmark. Det er i samme forbindelse afgørende, at fremtidige krav til VisitDenmarks eksterne medfinansiering bl.a. gennem resultatkontrakt med Økonomi- og Erhvervsministeriet sikrer fleksible muligheder for at håndtere situationer, hvor tiltrækning af værdiskabende turister til Danmark naturligt indebærer investeringer af VisitDenmarks midler eksternt i partnerskaber. Dermed kan kassetænkning undgås. Opgørelsen af VisitDenmarks medfinansiering Lovforslaget nævner behovet for at øge de private investeringer i bl.a. international markedsføring af Danmark som rejsemål. Dermed også et øget privat engagement i medfinansieringen af VisitDenmarks aktiviteter. Hidtil er bidrag fra kommunale og regionale parter blevet talt med i opgørelsen af VisitDenmarks medfinansiering. Afsenderkredsen finder, at denne opgørelsesmetode fremadrettet alene bør omfatte bidrag fra rene private finansieringskilder. Den tværgående koordinationsgruppe Afsenderkredsen finder, at der i lovforslaget er behov for at præcisere den tværgående koordinationsgruppes placering i lovforslaget. Afsenderkredsen opfordrer til, at den tværgående koordinationsgruppe skrives ind i selve lovteksten, akkurat som det er tilfældet med 8 om den rådgivende nomineringskomité. Afsenderkredsen har noteret sig de bemyndigelser lovforslaget lægger op til at give ministeren om at fastlægge nærmere regler, bekendtgørelser mv. vedr. bl.a. VisitDenmarks formål og aktiviteter ( 2), nomineringskomiteens arbejde ( 8) samt koordinationen via VisitDenmark ( 14). Afsenderkredsen skal opfordre til, at udnyttelsen af disse bemyndigelsesbestemmelser kun kan ske efter forudgående dialog med den nedsatte tværgående koordinationsgruppe, hvor bl.a. kommuner og regioner er repræsenteret. Strategisk afsæt for lovforslaget Afsenderkredsen anerkender, at det strategiske afsæt for lovforslaget er den turismepolitiske redegørelse fra nov samt strategien Vores Rejse fra januar 2009 hertil kommer vækstforaenes regionale erhvervsudviklingsstrategier. Fremadrettet vil der imidlertid løbende opstå behov for at justere og opdatere dette strategi-grundlag. Afsenderkredsen skal opfordre til, at

8 sådanne fremtidige justeringer og opdateringer finder sted i regi af den tværgående koordinationsgruppe. Side 8 I bemærkningerne til 2 stk. 2 nævnes det omkring Fonden til Markedsføring af Danmark, at dennes støtte er koncentreret omkring fremme af omverdenens kendskab til Danmarks styrker i bred forstand, samt at Fondens støtte ikke kommer på tværs af VisitDenmarks virke og aktiviteter. Afsenderkredsen er enig i behovet for at undgå overlap og sikre mest mulig synergi mellem bl.a. Fondens og VisitDenmarks aktiviteter fremover. Derimod finder afsenderkredsen det uheldigt, hvis der med på tværs af Visit- Denmarks virke er lagt op til, at Fondens aktiviteter fremover ikke længere skulle omfatte turisme. Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland Midtjysk Turisme Syddansk Turisme Østdansk Turisme Wonderful Copenhagen Danske Regioner

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Forslag. Lov om Visitdenmark

Forslag. Lov om Visitdenmark Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. marts 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Kapitel 1 Oprettelse af Visitdenmark mv. 1. Økonomi- og erhvervsministeren opretter

Læs mere

Forslag. Lov om VisitDenmark

Forslag. Lov om VisitDenmark Forslag til Lov om VisitDenmark Kapitel 1 Oprettelse af VisitDenmark 1. Økonomi- og erhvervsministeren opretter VisitDenmark som et særligt forvaltningssubjekt til varetagelse af det i 2 beskrevne formål.

Læs mere

Forslag. Lov om VisitDenmark

Forslag. Lov om VisitDenmark Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 134 Offentligt Forslag til Lov om VisitDenmark Kapitel 1 Oprettelse af VisitDenmark 1. Økonomi- og erhvervsministeren opretter VisitDenmark som et særligt forvaltningssubjekt

Læs mere

Forslag. Lov om Visitdenmark

Forslag. Lov om Visitdenmark 2009/1 LSF 159 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. Fremsat den 17. marts 2010 af økonomi og erhvervsministeren

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Rigsrevisionens beretning vedrørende Cancerregistret. Kapacitetsproblemer på Respirationscenter Øst. Ny lov om VisitDenmark

Rigsrevisionens beretning vedrørende Cancerregistret. Kapacitetsproblemer på Respirationscenter Øst. Ny lov om VisitDenmark Forretningsudvalgets møde den 16. marts 2010 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 27.01 Meddelelse nr. 27.02 Meddelelse nr. 27.03 Meddelelse nr. 27.04 Meddelelse nr. 27.06 Meddelelse nr. 27.07 Meddelelse

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Forslag. Lov om dansk turisme

Forslag. Lov om dansk turisme Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om dansk turisme Kapitel 1 Det Nationale Turismeforum Formål mv.

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Forslag. Lov om dansk turisme

Forslag. Lov om dansk turisme 2014/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstministeriet Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Bilag 3A - Revision af nordjysk turismefremme

Bilag 3A - Revision af nordjysk turismefremme Baggrund I juni 2014 indgik regeringen og en bred kreds af folketingets partier en aftale om en vækstplan for dansk turisme. Aftalen medførte en omorganisering af den nationale og de regionale turismefremmeindsatser.

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme Erhvervsstyrelsen Att. Steen Frederiksen stefre@erst.dk Att. Stine Nylev stinyl@erst.dk Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering.

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. 2. april 2014 J.nr. 13/03858 /erst Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden 2014-2020 og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. Udkast til nationalt program

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Jan Olsen, VisitDenmark 1 Foto: Nordic Experience Hvordan går det med dansk turisme? 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen Den 16. oktober 2014 Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. LO og FTF kvitterer for modtagelsen af udkastet til forslag til lov

Læs mere

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Resume: Formålet med forslaget er at styrke erhvervs- og turismeudviklingen Fanø Kommune overtager ansvaret for drift af Turistbureau Fanø Kommune overtager arbejdet

Læs mere

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN KØBENHAVNS VESTEGNS FAIRPLAY OGSÅ UDENFOR BANEN PARTNERSKAB MELLEM: Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Kommune Brøndby Support Alpha Brøndby Vestegnens politi Partnerskab for Fairplay - også udenfor banen

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

N OTAT. Ny organisering af den offentlige turism e- fremmeindsats i Danmark

N OTAT. Ny organisering af den offentlige turism e- fremmeindsats i Danmark N OTAT Ny organisering af den offentlige turism e- fremmeindsats i Danmark Den 9. december 2014 Sags ID: SAG-2014-05834 Dok.ID: 1949169 Baggrund Den 20. juni 2014 indgik regeringen og en bred kreds af

Læs mere

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Erhvervsudvalget 2007-08 (2. samling) ERU alm. del Bilag 304 Offentligt VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Dette udkast er et dialogoplæg faciliteret af VisitDenmarks

Læs mere

Kommunerne i den nye regionale struktur

Kommunerne i den nye regionale struktur Kommunerne i den nye regionale struktur Reformen er ikke mere af det samme reformen indebærer en ny offentlig sektor Amterne er nedlagt 5 regioner fra 2007 Kommunerne er tiltænkt en langt mere fremtrædende

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017 Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne 7. marts 2017 1. Navn og organisation 1.1 Regionernes fælles udbud organiseres under navnet Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og består af de 5 regioner

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

7 PARTS AFTALE. mellem

7 PARTS AFTALE. mellem 7 PARTS AFTALE mellem KØBENHAVNS KOMMUNE, FREDERIKSBERG KOMMUNE, GLADSAXE KOMMUNE, GENTOFTE KOMMUNE, HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S, FREDERIKSBERG KLOAK A/S, & NORDVAND A/S om koordinering af Fælles klimatilpasningsprojekter

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Høringssvar vedrørende justering af tilskudsprincip i forhold til international studentermobilitet

Høringssvar vedrørende justering af tilskudsprincip i forhold til international studentermobilitet Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Bredgade 43 1260 København K 26. august 2013 Høringssvar vedrørende justering af tilskudsprincip i forhold til international studentermobilitet Danske

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering

Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering - KKR Møde i Rebild d. 25.1.2013 v/ NES Formand og Erhvervsdirektør Torben Ladefoged Mariagerfjord Erhvervsråd

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger. En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum

Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger. En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger Evaluering af Vækstforum Hovedstadens arbejde og resultater 2006-2009 En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum Om evalueringsrapporten: Mål: Fokus:

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Den nye styrelse: Mission og vision Mission I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Markedsføring af Århusregionens it-kompetencer i regi af IT-rådet 2006 2008 med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno Maj 2015 Bjørn Voltzmann Udkast til Kommissorium for den nye samarbejdsstruktur i Stevns Kommune Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno 2015 2020 Hvad er formålet med dette kommissorium

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 2017 Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Holdningspapir Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 2014-2020 Kommissionens forslag til EU s landdistriktspolitik 2014-2020 Europa-Kommissionen har fremlagt sit forslag til en

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere