Frivillig. i Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillig. i Region Midtjylland"

Transkript

1 Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i

2 Forord Frivilliges indsats og samarbejde med frivillige organisationer er en vigtig del af samspillet mellem den offentlige sektor og det øvrige samfund og har stor betydning for både borgere, ansatte og samfundsudviklingen. Mange hospitaler og institutioner samarbejder med frivillige og har indgået samarbejdsaftaler med frivillige organisationer. De frivillige kaldes ofte patientstøtter, og de frivilliges indsats skal derfor ses som et supplement til det professionelle arbejde. Arbejdspladserne skal altid kunne fungere uden de frivillige, og de frivilliges indsats må aldrig få karakter af at være en pligt eller et egentligt arbejde. Erfaringer har vist, at involvering af frivillige kan have positiv effekt i forhold til blandt andet bruger-/ patienttilfredsheden, medarbejdertilfredsheden og arbejdsmiljøet - og i forhold til de frivillige selv i form af meningsfulde opgaver, et godt socialt liv, udvikling af fællesskaber samt et godt samspil med lokalsamfundet. Samtidigt kan samarbejdet med frivillige rejse en række problemstillinger om f.eks. hvilke typer opgaver der kan og bør varetages af frivillige i et velfærdssamfund, og hvordan de frivillige rekrutteres mv. har formuleret en række principper og gode råd vedrørende samarbejdet med de frivillige og de frivillige organisationer. Intentionen med principperne og de gode råd, er at sætte en overordnet ramme for samarbejdet med frivillige på s arbejdspladser og give mulighed for at drage nytte af andres erfaringer. Principperne og de gode råd er udviklet på baggrund af en temadrøftelse i Regions-MEDudvalget. Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet et udkast til principper og gode råd for frivillighedsindsatsen i. Hoved-MEDudvalgene og en række frivillige organisationer har været inddraget i en høringsproces. Arbejdsgruppen har hentet inspiration fra Frivilligt Forum, som i samarbejde med en række faglige organisationer har udarbejdet et sæt spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle. Der er også hentet inspiration fra erfaringerne vedrørende samarbejdet med frivillige i Region Midtjylland og fra andre offentlige arbejdspladser. Principperne for samarbejdet med de frivillige skal ses i sammenhæng med Ledelses- og Styringsgrundlaget, MED- og Arbejdsmiljøaftalen, personalepolitikken, Det Sociale Kapitel og mangfoldighedsindsatsen for. Principperne vedr. samarbejdet med frivillige er aftalt med Regions- MEDudvalget og godkendt af regionsrådet den 25. september

3 Principper vedrørende samarbejde med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Samarbejde med frivillige og frivillige organisationer på Region Midtjyllands arbejdspladser tager afsæt i følgende principper: A. Ansatte løser opgaver, der er nedfældet i lovgivningen (f.eks. sundhedsloven), og har ansvaret for, at opgaverne løses på en måde, der svarer til borgernes rettigheder. B. Frivillige kan ikke overtage ansvar, der er nedfældet i lovgivningen alle lovbestemte opgaver fastholdes hos det fagprofessionelle/ansatte personale. C. Frivillige kan udføre opgaver af praktisk og medmenneskelig karakter, som borgerne ikke har et retskrav på det vil sige ydelser, hvor der ikke kræves visitation, registreringer eller faglig indsigt (f.eks. at hente en avis i kiosken eller læse højt). D. Den frivillige indsats inden for sundheds-, psykiatri og socialområdet sker kun på det ikke-faglige område. Det vil sige, at den frivillige kun kan varetage opgaver, som kan ses som et supplement til de professionelles arbejde. E. Arbejdspladserne skal kunne fungere uden de frivillige, og de frivilliges indsats må aldrig få karakter af at være en pligt. F. Frivillige anerkender deres rolle som frivillige og respekterer, at de ansatte har de faglige kompetencer. G. Fortroligheden mellem borgerne og den frivillige må ikke krænkes. Den frivillige kan ikke pålægges referatpligt, men har pligt til underretning i henhold til lovgivningen (f.eks. i forhold til børn, der udsættes for vanrøgt mv., jf. Serviceloven). H. Overvejelser om eventuelt samarbejde med frivillige drøftes i det relevante MEDudvalg og med relevante tillidsrepræsentanter, uden for MEDsystemet. Et eventuelt samarbejde skal tage afsæt i de fælles principper for samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer. I. Det forudsættes at der på arbejdspladser, som ønsker at samarbejde med frivillige, udarbejdes en mere konkret beskrivelse af rammerne for samarbejdet. Beskrivelsen kan eventuelt udformes som 3 Fortsættes næste side...

4 en partnerskabsaftale med en frivillig organisation. J. Fastlæggelse af de konkrete aftaler omkring samarbejdet med frivillige sker efter drøftelser mellem ledelse og medarbejdere om samarbejdets omfang og karakter. Repræsentanter for de frivillige eller den frivillige organisation bør involveres i drøftelsen og fastlæggelsen af opgaver og omfang. Ansatte med tilknytning til arbejdspladsen orienteres om de aftaler, der indgås. M. De frivillige skal som udgangspunkt være genkendelige f.eks. gennem særlig uniformering el.lign., så de skiller sig ud fra de ansatte, pårørende og øvrige besøgende. N. Den frivillige indsats er ulønnet, men kan understøttes gennem andre former for anerkendelse. 4 K. Arbejdet med at organisere og administrere det frivillige arbejde overlades i så høj grad som muligt til de frivillige organisationer eller arbejdspladsen, og ikke til den enkelte frivillige. L. De frivillige skal introduceres til opgaven og sikres tilstrækkelig introduktion og viden til at løse de aftalte opgaver. De frivillige skal være bevidste om afgrænsningen af de aftalte opgaver, og være opmærksom på, at patienter og andre borgere har ret til at afvise hjælp fra en frivillig. Det forudsættes at de frivillige optræder høfligt, ansvarsbevidst og agerer holdningsmæssigt neutralt i kontakten med personalet, patienter, brugere og borgere.

5 Gode råd vedrørende samarbejde med frivillige På baggrund af hidtidige erfaringer vurderes følgende råd at være relevante at overveje i forbindelse med samarbejde med frivillige: 1. Det anbefales, at de frivillige på den enkelte arbejdsplads organiseres i et netværk el.lign. - eventuelt i samarbejde med en frivillig organisation. 2. Det anbefales, at det frivillige netværk/en relevant frivillig organisation bidrager til den praktiske tilrettelæggelse vedr. de frivilliges indsats, herunder rekruttering af frivillige. 3. Det anbefales, at der udarbejdes klare (skriftlige) aftaler for de frivilliges indsats på den lokale arbejdsplads, og at aftalerne evalueres efter nærmere aftale herom. Det bør præciseres, at samarbejdet er gensidigt forpligtende, og at aftaler om eksempelvis bestemte tidsmæssige rammer for indsatsen skal overholdes. Det anbefales, at der indarbejdes en konfliktløsningsmekanisme i aftalen, således alle parter er enige om hvordan man løser evt. konflikter, tvister og uenigheder. Aftalen kan også beskrive rammerne for rekruttering af frivillige og evt. ophør af samarbejdet med en frivillig eller en frivillig organisation og at man er opmærksom på at patienter og borgere har ret til at afvise en frivillig. 4. Det anbefales, at der lokalt udpeges en leder, som har særligt ansvar for den løbende dialog med de frivillige og de frivillige organisationer. Eksempelvis har nogle arbejdspladser udpeget frivillighedskoordinatorer. 5. Det anbefales, at den frivillige indsats anerkendes både i det daglige og ved særlige lejligheder, som f.eks. sammenkomster for de frivillige, netværksmøder og arrangementer med personalet. 6. Det anbefales at overveje mulighederne for, om nuværende og tidligere patienter, brugere og pårørende kan yde en frivillig indsats. Mange arbejdspladser har gode erfaringer med, at patienter, brugere og pårørende bidrager som frivillige. 7. Det anbefales at indtænke et mangfoldighedsperspektiv og tilstræbe, at de frivillige har en mangfoldig baggrund. Frivillige med forskellig baggrund kan blandt andet bidrage til at imødekomme forskellige behov og øge livskvaliteten hos borgerne. 5

6 Juridiske forhold og henvisninger Juridiske forhold Frivillige er som udgangspunkt underlagt de samme regelsæt, som det øvrige personale. Følgende forhold kan ikke fraviges: Herudover kan der henvises til en række nationale videnscentre, hvor man kan få yderligere information. Landsforeningen af frivillige organisationer: 6 - Tavshedspligtserklæring - Regler om indhentning af børneattest Center for frivilligt socialt arbejde: De forsikringsmæssige forhold (arbejdsskade, ansvar for personer og tingsskade samt ulykkesforsikring) er belyst i en særskilt pjece som kan ses på: Henvisninger Koncern HR, Stab kan vejlede og svare på spørgsmål i forbindelse med samarbejdet med frivillige; herunder henvise til kontaktpersoner i de frivillige organisationer og frivillighedskoordinatorer på s arbejdspladser. Der kan efter behov tilbydes konsulentbistand/kurser. Socialstyrelsen: Sundhedsloven: Ovenstående og anden information og inspiration vedr. samarbejdet med frivillige kan findes på: En række hospitaler har udarbejdet samarbejdsaftaler med frivillige og de frivillige organisationer. Ligeledes har frivillige organisationer som f.eks. Dansk Røde Kors eksempler på skriftlige samarbejdsaftaler, som man kan lade sig inspirere af. Eksempler og skabelon til udformning af samarbejdsaftaler kan ses på:

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 Nye velfærdsløsninger kræver nye samarbejdsmodeller Vi står i de kommende år over for en omstilling i den

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 24. september 2014 arbejde 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet spilleregler for frivilligt socialt

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere FRIVILLIG HÅNDBOGEN Inspiration til ledere og medarbejdere Ringkøbing-Skjern Kommune Version 1 12. september 2013 INDHOLDSOVERSIGT HVAD KAN VI BRUGE FRIVILLIGHÅNDBOGEN TIL?... 4 EN GOD START PÅ ET INSPIRERENDE

Læs mere

Spilleregler for samarbejde mellem frivillige og ansatte i sundhed og omsorg - Samskabelse på ældre og sundhedsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Spilleregler for samarbejde mellem frivillige og ansatte i sundhed og omsorg - Samskabelse på ældre og sundhedsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune RAPPORT Marker denne tekst og indsæt billede her Spilleregler for samarbejde mellem frivillige og ansatte i sundhed og omsorg - Samskabelse på ældre og sundhedsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Frivillighed og frivilligt arbejde Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 cvr nr. 19 12 11 19 etf.

Frivillighed og frivilligt arbejde Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 cvr nr. 19 12 11 19 etf. Frivillighed og frivilligt arbejde Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk December 2013 Side 1 Indledning Ergoterapeutforeningen har

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 Hvem er de pårørende?... 4 Formålet med pårørendesamarbejde...

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere